ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  มงคลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกันตพัฒน์  ฤทธิศักดิ์ชลเดช
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงจตุรพร  กรณวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ปะมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงชญาดา  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายชนะพล  ใสสา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงชนิดา  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงชมพูนุช  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงโชติรส  ตังตระกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายณรงค์ลักษณ์  ณหนองคาย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองสุก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สุทธิสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายตะวัน  วงษ์จันทร์หล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายธนพนธ์  กันตี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายธนภูมิ  หาญสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายธนวรรธน์  โทราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายธีรภัทร  พรสุขขี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงธีราพร  แหลมคม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงนภสร  อำพะรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงนภัสสร  เถาวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงบุญญิสา  ตองสู้
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงปนัดดา  ผาจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กชายประกายธรรม  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิการ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยโนนทอง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายปาฏิหาริย์  ธรรมประโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงปิยวรรณ  มีเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเปรมิกา  ชนะพาล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงพรนภา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงพรรณพร  เสนาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูสกุล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงพัชรพร  ที่ดินดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงพิชชาพร  หาญอาสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงพิมพกานต์  จำเริญดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พวกดอนเค็ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงภัคจิรา  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายภูดิศ  ลาบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ผลกอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายรัฐพล  จันทร์มะโฮง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์มะโฮง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงลักษณาพร  ทองลิ่มสุด
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงวราภรณ์  ประเสริฐชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงศรุตา  หมอกชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายศุภชัย  นากร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพสุริย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงสาธิดา  บุญแจด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงสาธิตา  บุญแจด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันสูง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายหิรัญ  บัวดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงอภิชนันท์  เกื่องกระโทก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงอรุณรัศม์  ศรีสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงเอมอร  โฆธิพันธุ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงัณัชชา  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
67
เด็กหญิงกนกอร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงกมลพร  ปาโม้
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงกมลรัตน์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงกรกนก  ผายพรมพรึก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกฤติน  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกฤติพร  พ่มบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกวินธิดา  จูไธสงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายกวี  อุนานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงกัญจน์กร  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกัญญาฌัฐ  แสนตุัย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกัลชนา  หงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกุลนัฐ  แหลมจันสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงเกศกนก  หล่มเหลา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงเกศินี  เฉยชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงเกษราพร  บุสธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายโกสินทร์  เสโส
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายขวัญชัย  พุ่มบัว
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มบุ่งคล้า
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงคริสทีน แอน  ศรทอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจรินทร  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจริยวัฒน์  ต่อศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงจลิดา  สีชนะ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ชู
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงจารุรัตน์  พอกพูนดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงจิตติมา  วัตนประทุม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิตรติชัย  เถื่อนบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจินตนา  บุตะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่งมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจิระศักดิ์  ประสารวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิรายุ  งามกระบวน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจีราภัค  จีรวัชรากร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจุฑานันท์  สารคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะนี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไขแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงชญาดา  ทองก้อน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงชญาดา  สมอาจ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงชนนิกาต์  อรอรรถ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงชนิดา  คีมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงชมพูนุช  ราชโส
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายชยานนท์  มีพิลา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชลธิชา  ทวยมาตร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชลลดา  ผาประโมง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงชลิตา  ช่างภา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายชิดษณุ  แสงสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชิตาภา  สูงแข็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชินโรจน์  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงชิโนรส  ทองอ้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายเชียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุนากร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงฐานิกา  พงษ์สินชัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงฐิตาภา  พรมพัก
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
127
เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายฐิติวัสส์  ซองวงษ์หล้า
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แป้นอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐกิตติ์  สวงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐธิดา  จอกรบ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงดวงตะวัน  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงดารินทรา  สงวนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายทรัพย์ศีล  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทะคาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายทีปกร  กาญจนเสถียร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนกรณ์  ทับสมบัติ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายธนกฤต  ทัดเที่ยง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธนพัฒน์  รัตนประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายธนวัฒน์  เจือประทุม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธนาภรณ์  โคกม่วง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธัญญชล  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนพรม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธิดารัตน์  นามพงษ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธีรเดช  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรวิชญ์  ทาท่าหว้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายโธมัส  เสโส
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลซา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนภาวดี  อิ่มสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายนราธิป  ดามก์สุกรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนราวดี  หมั่นคำนวน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนราวรรณ์  ชัยวิชา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงนฤมล  เพียจันทร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงนลินพร  ยืนชีพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายนวพรรษ  เริงสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงนันธิชา  ทองขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงนิชานันท์  เท่าบุรี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีพระราม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าราช
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงนิศากร  รวยสง่า
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงเนตรนภา  นวลเกษา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มูลมืด
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปกณธรรม  จำปาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปนัดดา  ท่าช้าง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปนัดดา  ภูแลนกล้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปนัดดา  อยู่จัตุรัส
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปพิชญา  คูณยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปภาวดี  แวงวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงประภัสสร  อิ่มใจบุญ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปาริชาติ  เฉลิมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปาลิตา  ศรีหาพล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพงศกร  บุตะเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายพงษ์ศฺริ  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพนิตพร  พรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพรกนก  บุตรแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงพรพิมล  ชาดานอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพลอยนิตา  แก้วไพทูรย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพลอยปิ่นมุก  รอนยุทธ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพัชรพล  อินทร์จ่าง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพัชราภา  ต่อสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่อสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเมฆ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพัชรินทร์  ภัทรพันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพันธวิทย์  โคตรภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิชชาวรรณ์  เขื่องสถุง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีตาแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  อาจกล้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพิยดา  สองด้วง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพิรญาณ์  พระรามเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพิริยพัฒน์  เอียงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ปราบวิชิต
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายพีรพล  สาระบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุขา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงแพรววา  เกนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงแพรวา  คานแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงภควรรณ  หลงทอง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงภัทรพร  เลิศปีวา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายภัทรพล  งานหมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภัทรภูมิ  แว่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปั่นพุ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภาคิน  ธรรมกันหา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายภานุ  อุตรพรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กชายภูธฤทธิ์  พินโยธา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภูวเดช  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายภูวมินทร์  มลิวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงภูสุดา  ทองศิษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงมธุรดา  สายสมะติ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงมัชณิมา  ขวาไทย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมัทนา  รัตนประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงมาริสา  บุญโยธา
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเมธาวินี  เจริญราษฎร์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วคูณ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายรัฐศาสตร์  ผู้นวลงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรุ่งฤดี  นันทจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงลักขณา  อาวรีย์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงลิติยา  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วรัตนชัยกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองใสย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวนิชพร  สลัดทุกข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวรกมล  สถิระชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายวรกฤต  จันทะคาม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวรรณิสา  หาญละคร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวรัทยา  นนทะนำ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวริศรา  รัศมีแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายวัชระ  หงษ์ภูเขียว
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงวาสิตา  ผิวโพนม่วง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กหญิงวาสิตา  หงษ์วิลัย
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวิชญาณี  น้อยศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวิมลสิริ  ประภากรแก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวิวัฒน์  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวิสาขา  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงแวววรรณ  วนาใส
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายศราวุฒิ  จิตรอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงศรีรัตน์  ภูบัวดวง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายศักรินทร์  กาวิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศินิทรา  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงศิรประภา  วุฒิชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงศิริณัฐฎา  นาชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงศิริลักษณ์  หินประกอบ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายศุถกฤต  สิบพะราช
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายศุภกิตต์  วาทีสุวิมล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศุภสิริ  เกื่อกูล
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงสรัญญา  นาคทน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงสโรชา  รับสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายสหภาพ  ปะวะโค
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงสาธณี  ชากลาง
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสาวิตรี  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายสิริศักดิ์  เถิงเพ็งพันธ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุกัญญา  นามจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสุขสรรค์  พุฒหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุจิตรา  ภูแลนกล้า
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุจิรา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุชาดา  ฐานวิสัย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสุชาดา  บุนภูเขียว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
277
เด็กชายสุณัชพล  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสุธาสินี  นากร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เพชร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสุพรรณิกา  คาดสนิท
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงสุพัชชา  หาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มสันเที๊ยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงสุรางคนาง  ฐานคร
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายสุวรรณภูมิ  เดือนศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นุบาล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอธิภัทร  เหมือนเลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอนุวัต  บุตะเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอภิชญา  กาพย์แก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอภิชญา  นิดประทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงอรปรียา  นารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอารยา  เอื้อประชา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายอิทธิกร  เพ็งศรี
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายอุภัยภัทร  เนหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายเอกรวัช  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีทำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินอิ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายกฤษณะพงษ์  แตงทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาญจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงกิตติกา  มะโนวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายจักรี  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายจิรายุส  เนตรชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดรมุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงเจนจิรา  เต็มวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายชนัย  พิมพ์รส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์จับเมฆ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายแดนศักดิ์  สามหมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายเทพพิทักษ์  ชำนาญการ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนภัทร  บัวทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายธีระภัทร  ผิวดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปลี่ยนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  คนขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตั้งใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายพิภพ  แปงกันยา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฏีกา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพีรภัทร  สุวันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดียะซุย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภาณุพงษ์  แตงทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงรวิสรา  ปลื้มกมล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงวรัทยา  บุญเฮ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวรุณ  ชาติอดุลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายศตายุ  ต่อศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายศศิรวิทย์  ภูกิ่งหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงศิรดา  เปรมประยูร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงสโรชา  กุลด้วง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายสันติสุข  กันกะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายสิทธินนท์  ต้นภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงสิรินดา  มุดขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตรพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงสุชาวดี  ทาทองหลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงสุภัทรา  บุญเต็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายองศ์อาจ  ต่ออำนาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอนันตชัย  ไกรเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอนุชา  ปลาหนองแปน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอภิวัฒน์  เมืองป๊อก
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงสืบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอรจิรา  ชาติอดุลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณรุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายอัศฎา  ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายอำนาจ  เทศผ่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายเอกวิทย์  ปลื้มญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงุรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
358
เด็กชายกฤษดา  พัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปลาหนองแปน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกานต์ชัย  บุญสิงสร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงเกวลิน  ปั้นหว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงเขมจิรา  คลิ้งชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายจิราภัทร  ชาติสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสตสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงชนม์ชนก  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงชลณิชา  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คลังภูเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงณัฐชา  แสงสีบับ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณัฐณิชา  เศษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณันฐิญา  เขียงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงตรีทิพย์  สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายทัศภูมิ  สันอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายธนกฤต  เลิศคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายธีรภัทร์  ศรีชุม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายธีรวัฒน์  ปลื้มวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายนวพล  บุญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนีราพรรณ  กุลี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงเนตรลักษมี  วงรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงพยุดา  อะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงพรพิมล  หันตุลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงพรหมพร  เรืองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงพัชชา  ถาวงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงพินนพา  ปราบอรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายพีรพัฒน์  จตุรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงภัทรธิดา  ตรีศูนย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงภัทรวดี  ทางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายภาคภูมิ  ปากคลอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายภาณุพงศ์  กรองใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายภูริพัฒน์  ก่อบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงรักษณาลี  ลือกำลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญคูณ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงรัตติกา  ปูรณะวิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงรินทร์นภา  นามชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงลักษมี  ลงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงลักษิกา  ภูมิคอนสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณรุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายวัฒนา  พลอยศรีสะเกศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายวีรภัทร  สายวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศิรดา  ยศปราณี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สระพัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
418
เด็กหญิงศุภนุช  สวิล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายสถิรพันธ์ุ  ลอยประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสุชานันท์  ตลับเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายสุธีร์  โป้คอนสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายสุรเชษฐ์  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนอุดม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายอดิเทพ  จอดพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายอนุชิต  คำเย็นสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงอริศรา  เดชบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายอังคนา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงอาทิติยา  ยศปราณี
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงอาภัสรา  โสโว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงอินทุอร  เปรมประยูร
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายเอกสิทธิ์  ตลับเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไห
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงไอรินทร์  จ้อยโถ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบัว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กชายกฤษฎา  จังโกฏิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายโคก
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงกุศาวดี  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายเกรียงศ้กดิ์  ผมฉลวย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายจักรพรรดิ์  พันธุ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายชยณัฐ  กำไรลวย
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายชยานันต์  ใต้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงชวิศา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงชวิศา  สุชนะชา
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงชัญญานุช  ภิลัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายชุติพนธ์  เศรษฐชวาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงชุติมาพร  ทนามศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงญาณธิชา  จิตรกล้า
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงณัฐฐิณี  หวู
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณัฐดนัย  พรหมโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายณัฐวุฒิ  กุ้ยเอี้ยะ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณิชมน  สันติเมทนีดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิง๊ณิชา  มีดินดำ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงดลยา  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงตติยาพร  เพชรสุวรรณรังษี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายทีปกร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายธนกฤต  วรเทพนันทกิจ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายธนภัทร  เกิดศิลป์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงธนัชพร  พรมเมตตา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงธนัชพร  ลูกชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงธนันท์ธิดา  ขวัญมา
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงธันย์ชนก  หมู่โสภิญ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงธันยา  กิ่งแฝง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายธีรสุทธิ์  สนธิอุดมหิรัญ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายธีรเสฏฐฺ์  อภิลักขิตพงศ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายนนทกร  แนววิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงนภัทสร  โนนปู่
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายนวมินทร์  สอนเวียง
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงนัฐลดา  หลั่งนำ้ทิพย์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจนาฝาย
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายเนติภูมิ  ศิริภูมิ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงบัณฑิตา  คำซาว
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปรารถนา  ไกรสกุล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กำลังยง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงปวิมล  สกลชัยไพรสัณฑ์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายปัณญาวัชญ์  เจริญไทย
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
495
เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพัสวุฒิ  ผ่อนจรุง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพีรณัฐ  เดยะดี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงเพชรดา  เพิดภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงเพชรรดา  ลากุล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภัทราวุธ  พนมภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายภาณุวัฒน์  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงภูษณิศา  ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงวนุชสรา  ภุมมะโสภณ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเริือง
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงวิลาสินี  ทุมเทียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายวิศวกร  จตุรพิธพรไชย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงวีรดา  สงวนศิลป์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงศศิกานต์  ช้อยเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงศศิวรรณ  ลิ้มกลั่นดี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายสิทธิพงค์  มงคล
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสุณัฏฐา  พระศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กชายสุทธิภูมิ  ก่อศิลป์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายสุรพัศ  สมมะโน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายอธิป  โพธิ์ทองพร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอนัญญา  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอนันตธิดา  นาคดิลก
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอนันธิตา  โฉมมงคล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอภิชญา  มะโนคำ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายอภิรัช  เผยศิริ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอมรกาญจน์  กิ่งกุมทา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคฆพล
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กหญิงกชกร  อินชื่น
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกมลวรรณ  ขึ้นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกมัยธร  ปะทำมา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รถเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายกฤษฎาธิการ  นุชภิเรนทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ม่วงสุข
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงกาลัญญู  นิลโอโล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกิติยาณี  นุชภิเรนทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงขนิษฐา  ขลังวิเชียร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงขริยาภา  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงจิราพัชร  เจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงจุฑาพร  หมู่โสภิญ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงชนิกานต์  พิลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงชนิดา  ฮงคำอุด
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงชลิตา  อารีวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงโชติญาดา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงซิลมี่  ดันงา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ราษีสวย
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงทักษพร  แผลงเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายธีรวัฒน์  อินลม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายธีราทร  ขวัญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายนัตพล  สงสุกแก
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายนิติภูมิ  แนวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงเบญญาภา  กรรณิการ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงปทุมวรรณ  อินทร์เหว่าวงค์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงปนัดดา  โฉมหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายปริมินท์  ดินจันทร์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงปิย์วรา  ภิลัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายปุณยวัจน์  สิงหวาปี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายพงศธร  มิ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงพชรพร  อุ่นเมืองเพีย
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงพรไพลิน  วิชิตสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงพรรณพิมุข  บุญประภาศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไกรโคกสูง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงพุทธิดา  ยศกระโทก
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงภัทรารัตน์  ปริญญาธนพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงภัทริดา  อำจันดา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงภาวิภา  เวียงดินดำ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายภูผา  อนุกุล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายภูมิอานนท์  สระแก้ง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงมณีเนตร  เหมือนพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายมนตรี  พรหมเมตตา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนภูมิวิทยา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
598
เด็กชายมาซาชิ  สุพลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงมุกตาภา  โทบุดดี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงรัชชานนท์  ฐานวิสัย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วจังหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงรัตติพรรณ  ทัพโยธา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายวรวุฒิ  แววประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงวิชญาพร  คงกะพี้
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงวิลาสินี  งามเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงศิวารยา  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงศุภัชญา  เลิศขามป้อม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงศุภิศรา  สิงห์จันทบุตร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงศุภิสรา  ธรณิศราติพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชัยมีเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงสมิศรา  กิตตินิธินนท์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงสโลชา  กมลเลิศ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงสิรีธร  บำรุงไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงสุธินี  ขันวงษ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงสุธีกานต์  ด้วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงสุพรรณษา  ชัยมีเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงสุเมธินี  สุพีรพงศ์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงสุวิมล  แจ่มแสง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลนิกร
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายแสวงคุณ  นาคสระเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงอรปรียา  เพชรล้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายอัครพงศ์  บุตรวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอัญธิชา  แสนตะกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงเอมิกา  สรวงศิริ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กหญิงกัญญาณี  สง่างาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายกานต์ตะวัน  พงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกียนแก้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายกิตติชัย  พรมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงดารากานต์  คำยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงเทพประธาน  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงธนพร  ชมนาวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงธัญญา  บุญกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพัชริญา  สุหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงพิมพชนก  หาญกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายภัทรดล  คลังภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายวริศสิรภพ  กกกนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงศรินทรา  ฦาชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงศลิษา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายศิริพงษ์  คันภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงศิริรัตน์  สายราช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงอนงชนก  ลีลาเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายอรรถพล  หมู่หมื่นศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอารดา  โชติราษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
654
เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงกมลชนก  บรรลุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายกฤษดา  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายกัปนาท  บุราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขุนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงขนิษฐา  คัชเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงจรรยพร  เจริญใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ท้าวน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงจีระนันท์  ศรยิง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ฦๅชา
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงเฉลิมพร  ขวัญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงชลธิดา  คำวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูมพลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายโชคชัย  เหล่าสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงญาดาวดี  ภูแสงสั้น
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรา  ลาดหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายณัฐกานต์  สนธิ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายณัฐทพงษ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายณันธกรณ์  ฤๅชา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายณัลทวัฒน์  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายเดชาธร  หาญแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายตะวัน  เขียงกุดเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงทิพวัลย์  เจนกระบี่
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธนโชติ  ธนวัฒน์พัชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธนวัฒน์  แสนกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธนาวัฒน์  ลาดเขวา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
684
เด็กหญิงธิญาดา  คุงดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงธิติมา  ศรีกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายธีระโชติ  เลขาโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายธีระวัฒน์  ขึ้นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายนันธิชัย  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนารีรัตน์  ภมรดำรงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนิติพงษ์  อุ่นกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายบรรณสรณ์  อินทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงเบญญาพร  เกลี้ยงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนเหนือ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายปรพัฒน์  คำเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงปริชญา  อภิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายปริวัฒน์  เดินสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีกุดเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายพชร  พุ่มพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพรรษชล  นาถชัยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพัชราภา  จันทะท้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา  พิมพ์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพีรพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงภัควลัญซ์  มาเหมี่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงภัทรวรรณ  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายภาคิน  สัจจสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงภาณุมาศ  ลอพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภีรพันธ์  ศรีหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภูมิรพี  คำทะนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
714
เด็กหญิงมัณฑกาญ  นาขามป้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงมัณฑนา  นาขามป้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงเมริษา  จันทริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายรพีภัทร  เทพราชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายระพีพัฒน์  สังข์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงรัตนาวดี  กอบการดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงวรรณพร  เก่งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงวรรณพา  เก่งชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายวราวุฒิ  หาญแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงวริศรา  พรมเดื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายวัชรพงษ์  ฦๅชา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงวิรยา  ลีพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงวิลาสินี  สวัสดิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายศิลา  แฮมกุดเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายศิวกร  โสส้มกบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายสมศักดิ์  มุ่งวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายสราวุฒิ  ฦๅชา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงสโรชา  ชาลีเปรี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายสิงหณฤษณ์  พุทธระ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายสิระพัทร์  ขวัญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงสุกัญญา  มีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงสุชญา  ลีพรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงสุชานุช  วิชามูล
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายสุภชีพ  หาญบุ่งค้า
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงสุภาพร  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายสุรสีห์  สึกสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายสุริยา  ก้อนเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กชายโสภณวิชญ์  นามคูณพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงโสรยา  ชาลีเปรี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงโสรยา  เสี่ยมแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายอนุพงษ์  บุราณ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงอภิชญา  รอดพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงอรอุมา  อาจสามารถ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงอารดา  ใจกล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงอาริษา  กำราบภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงอุมากรณ์  ลาภประสพ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงอุษามณี  เปี่ยมมี
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงไอย์วรินทร์  ฦๅชา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
755
เด็กหญิงชุติมา  ภิญโญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายณิชพงษ์  ประโยชน์มี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายตรีวิทย์  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายธนโชติ  ประชามอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงธนภรณ์  ประชามอญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนภัสสร  กระต่ายทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิใจโน
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายภัทรพล  ผามณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายภูษิต  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายยศวัฒน์  เอี่ยมมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงรัตสิตา  แสนสมจิต
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงลลิตา  ศาสตร์ฏีกา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องจำปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายวิทวัส  ผ่องสนาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายสัณหภาส  จันแดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายออเงิน  หล้าสุดตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายเอกนัฐ  อิ่มเนย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
780
นางสาวกาญจนา  หมู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นางสาวจิรพร  ผิวคำ
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงชลธิชา  โชสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงปริฉัตร  มนต์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
นางสาวปาณิศา  สอดนอก
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี
ม.2
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงรัชฎาพร  ตุ๊ไทร
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
นางสาวศิริรัตน์  วิชัยงาม
ม.3
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสุธิมา  บุญเทียม
ม.1
โรงเรียนสามสวนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
789
เด็กหญิงกรกมล  เอมโอด
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกฤตกร  กระพันธ์เขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงกุลนัท  โนนศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายเขมนรินทร์  ผลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงเขมิสรา  สีกา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงจินดาพร  เจ็กนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงจุฑามณี  กระพันธ์เขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงชญานิศ  พงษ์สระพัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายชัยพร  ศิริอุบล
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายณฐกร  เพชรมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายทนงศักดิ์  โชติชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายทัศน์พล  ผลสนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายเทพชนะ  ตอพรหม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายเทวพงษ์  โนนสามารถ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธนกร  ฉิมจารย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธนภัทร  มนต์ช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายธนากร  โอษฐประไพ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธนากรณ์  โสภาเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลผกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงธันยพร  สิทธิโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงนงนภัส  ยวงทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงนฤมล  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงนฤมล  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงนวพร  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงนันทิดา  โลหะชาติ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
819
เด็กหญิงนามีดา  สระทองแป้น
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงนิภาพร  สอนหมื่น
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงนิษารัตน์  ขนาดกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงบุญระพี  ศรีศักดิ์ขวา
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายบุรัสกร  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงบุษกร  พันธ์รักษา
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงปณิตา  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงปภาดา  ภูสมตา
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายประกาสิทธิ์  ประโยชน์มี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงปริญญา  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงปัทมา  แผ่นทอง
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงปานชมพู  ประโยชน์มี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงปาริตา  ภิญโญสุข
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายปิยพล  ภิญโญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพรธิตา  สวนแดง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภิยโญภาพ
ป.4
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพัทธิญา  สอนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิชยา  ข่าทิพย์พาที
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายพิริยะศักดิ์  พัฒนะธีระกุล
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปมุง
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายแฟรงคี้  แมร์ริท
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายภาคิล  อินทร์เทียม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายภาณุพงษ์  ธงมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 2

ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กหญิงรัตนาวลี  ภิญโญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวรรณพร  นานนท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวรรณิสา  นิลบรรพต
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายวรวรรต  หรั่งมา
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายวสิษฐ์พล  สังฆจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงศศิตา  ปะวะโค
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประโยชน์มี
ป.5
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายศุภกฤต  จ่างศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายศุภวัฒน์  เต็มส้ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณเพชร
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายสราวุฒ  รัศมีเดือน
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงสุนารี  ถาดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสุรศาสตร์  จันทะกัลยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงสุวรรณวิษา  ชำนินอก
ป.6
โรงเรียนสามสวนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์