ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เที่ยงโคกสูง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชมาศ  แสนเจริญสุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลุก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกนก  จรภักดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรเกส  พงษา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
9
เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
10
เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกฤติมา  กาจณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษกร  นาคคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษณะ  มณีโนนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
17
เด็กชายก้องภพ  ถาวรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐฐ์  พิณนอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชวนชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
26
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
29
เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
31
เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัลยกร  กองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ติดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
38
เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
41
เด็กชายกิติทัต  สมณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกุลณัฐ  อัตตะริยะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เคล้าโนนคร้อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเกวลิน  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
47
เด็กชายเกศกนก  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
48
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงแก้ววรดา  ทองชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
53
เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
55
เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
56
เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กชายคมเพรช  ทวีกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
58
เด็กชายจงรักษ์  กอแก่กลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
59
เด็กชายจตุภูมิ  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจรรยาพร  กำลังเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
61
เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
62
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
65
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจิตรวดี  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
68
เด็กชายจิรพันธ์  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
70
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิราพร  บุญโนนแต้
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจิราภา  คุ้มพวก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจีรภัทร์  เกียรติวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
74
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจุฑามาศ  พนมอุษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจุตินันท์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
79
เด็กชายเจษฎากร  โรจน์สราญรมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชญาดา  เอมโคกสูง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนิกานต์  งอกศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชนิดาภา  กองพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชนิดาภา  จงกลกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชนิษฐา  ตุงชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชนิสรา  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
92
เด็กชายชยกร  หว้าพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
93
เด็กชายชยพล  นะพุทธะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยงยุทธ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
95
เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชลธิชา  เดชชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชลลดา  พงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
100
เด็กชายชวกร  กองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
101
เด็กชายชวัลวิทย์  คบหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
102
เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
105
เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชินฤทธิ์  นามเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
107
เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
108
เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
109
เด็กชายชิษนุพงศ์  ยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
110
เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
111
เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
112
เด็กชายญาณกร  แก้วขวาน้อย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
114
เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงญาณิศา  ศุภไชยกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
116
เด็กหญิงญาณิสา  พิไลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงฐา  หาญรีระพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐาปณี  ใจมีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฐิติชยากานต์  สิงห์ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
121
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
122
เด็กหญิงฐิติมา  เชิดฃัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
124
เด็กชายฐิติวัฒน์  ภูช่างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
127
เด็กชายณปกร  สมานญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
128
เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
129
เด็กชายณรากร  สุขอำนวย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
131
เด็กชายณัชพล  จงจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
132
เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุณาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฎฐา  รอดรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ถนอมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐชา  รื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสมบุญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กรโจม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐพงศ์  คำสำแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐพล  ยอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐพัฒน์  โสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
153
เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐวพงค์  จินตะคาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐวัฒน์  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคกำเนิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
158
เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณิชานันท์  ปลื้มสุด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณิรฌา  พุ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณีลนุช  คิดถี่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงดลมาส  โสระมรรค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงดวงกมล  ก่อศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
167
เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
168
เด็กชายเดชธนิทธิ์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
169
เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
170
เด็กชายตรีสาม  เรืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
171
เด็กชายตังสะพัด  ชวดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
172
เด็กชายเตชทัต  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
173
เด็กชายเต้าเฮียง  ชิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
174
เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
175
เด็กชายทัพญา  ใจทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
178
เด็กชายธนกร  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
179
เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
180
เด็กชายธนกฤต  จันมา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
182
เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธนพร  แจ้งไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงธนพร  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ค่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
187
เด็กหญิงธนพร  มะคะที
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
188
เด็กชายธนพล  ชาวปทุม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
190
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
191
เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
192
เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
193
เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
196
เด็กชายธนาธิป  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
197
เด็กชายธนาวีร์  ลือไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
198
เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
199
เด็กชายธราเทพ  ผลปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
200
เด็กชายธราเทพ  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
201
เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
202
เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธัญชนก  งอกศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิเศษแสง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
206
เด็กชายธัญเทพ  จารุโชติรัตนะสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
207
เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธิดารัตน์  แขขุนทด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 136 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงธิษณา  ทรัพย์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
213
เด็กหญิงธิษณามดี  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
214
เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
215
เด็กชายธีรกรณ์  ฐานเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
216
เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
217
เด็กชายธีรดนย์  กุฎีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
218
เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธีรตา  วงศ์สง่า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
220
เด็กชายธีรพันธุ์  วิสัยพรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
221
เด็กชายธีรภัทร  เผ่าชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
222
เด็กชายธีรภัทร  องอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
223
เด็กชายธีรภัทร์  สุขขี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
224
เด็กชายธีรวุฒิ  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
225
เด็กชายธีระวัฒน์  วัชรูจี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
226
เด็กชายธีรัตน์  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธีรัตม์  บุญโนนแต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนงนภัส  ชาวบัวขาว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนงนภัส  ตั้งหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
232
เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
233
เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
234
เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนพภัสสร  พลชำนิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
238
เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
240
เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงนริศรา  สมยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
242
เด็กชายนฤดม  โยทองยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
243
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
244
เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
245
เด็กชายนวพล  ขุนเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 137 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนันทนากร  ร้อยเพรช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
247
เด็กชายนันทพงศ์  ง้าวบ้านผืิอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
248
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
250
เด็กชายน้ำพุ  คุ้มไคน้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
251
เด็กชายนิติภูมิ  แขจัตรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
252
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
253
เด็กหญิงนิรมล  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
254
เด็กชายบดินทร์  มานุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
256
เด็กหญิงบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
259
เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
260
เด็กชายปภังกร  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปภัทชา  คงม่วงหมู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
262
เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
263
เด็กชายปรเมศวร์  สีเพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงประกายทิพย์  พงษ์เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
265
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
266
เด็กชายปรัชญา  แก้วขวาน้อย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
267
เด็กชายปริญา  สำราญพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
268
เด็กหญิงปริมปภัสร์  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปรีมา  วรรณสงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
274
เด็กชายปัญญพงษ์  วิชิตศรีวรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
276
เด็กชายปัณณภัทร์  ดาวังปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปาฏาลี  แน่นสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
279
เด็กชายปาณัสม์  ใจสงบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงปิยฉัตร  มุทุกันต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
283
เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
284
เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
285
เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
287
เด็กหญิงปิยาพร  แพงมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
288
เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
289
เด็กหญิงเปรมยุดา  อุตทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
290
เด็กชายพงศกร  คำผอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
291
เด็กชายพงศกร  ดีบ้านโสก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
292
เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
293
เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
294
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พัฒนโภครัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
295
เด็กชายพงษ์เพชร  จรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
296
เด็กชายพงษ์ศรัณย์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
297
เด็กชายพชร  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพรรณปพร  โสเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพรรณปพร  อาจประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
304
เด็กชายพลกฤษ  จันทร์ทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพลอยแวน  คูนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธศิรชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพัชราภา  จ้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
309
เด็กชายพัชราภา  ฐานวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพัชราภา  ธงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพัชราภา  ยนต์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
312
เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพัทธนันท์  กระจ่างฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพันธกานต์  พลทะยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิชชาภา  เจนชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
321
เด็กชายพิทวัส  บุญโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงพิมพ์พร  มงคลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
324
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงพิมลรัตน์  โชคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
328
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
329
เด็กชายพีรพงษ์  ม่วงนามูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
330
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำมินเศก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
331
เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
332
เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
333
เด็กชายพีรภัทร  กาษปักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
334
เด็กชายพีรภัทร  ดิเรกคุณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงพุธิดา  ระหันสิม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
336
เด็กชายเพรชแท้  ทองสังคม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
338
เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงภคพร  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
340
เด็กชายภคิน  กุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
341
เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
342
เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงภัคธีมา  จวนอึ้ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
344
เด็กชายภัคพงศ์  เครือสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
345
เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
346
เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
348
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
350
เด็กหญิงภัทรพิมพ์  คงโพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภัทรมน  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
353
เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
354
เด็กหญิงภัทรา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
355
เด็กชายภัรภัทร  อักษรนู
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
356
เด็กชายภัสกร  ด่านยางหวาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
357
เด็กชายภาคภูมิ  ปรางชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
358
เด็กชายภาคิน  บุบพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
359
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
361
เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
362
เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
363
เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
364
เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
365
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
366
เด็กชายมงคล  โนนทรียื
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
367
เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
368
เด็กชายมรรค  มัดจุปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
369
เด็กหญิงมัณฑนา  บุพชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
370
เด็กหญิงมีดี  วาวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
371
เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
372
เด็กชายยศภัทร  แพ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงรดา  สุขสานต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงรพีภรณ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
375
เด็กชายรัฐนนท์  เพียรชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
376
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
377
เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงรัตฐนันท์  โตชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
379
เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
380
เด็กหญิงรินรดา  คู่กระโทก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
381
เด็กหญิงรินลดา  นารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
382
เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
383
เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
384
เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 232 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
386
เด็กชายวชรพล  ดำรงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
387
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
388
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวนิษา  ลองนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
390
เด็กชายวรกิตติ  เสาะสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
391
เด็กชายวรโชติ  คงม่วงหมู่
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
392
เด็กชายวรเมธ  นิลสมัคร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
393
เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงวิจิตรตรา  จิตรซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
396
เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
397
เด็กชายวิชวินท์  ดอกงาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
398
เด็กหญิงวิยดา  อาจฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
399
เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
400
เด็กชายวีรภัทร  เกิดแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
401
เด็กชายวีระเดช  รอดรังนก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
403
เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
404
เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
405
เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
406
เด็กหญิงศรีวกานต์  ทวีชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
407
เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
409
เด็กหญิงศศิประภา  ภูบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
410
เด็กหญิงศศิภา  คำนาแซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
411
เด็กหญิงศศิภา  ถาวรชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
412
เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
413
เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
414
เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
415
เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
416
เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
417
เด็กหญิงศิรินธร  ปักกังเวสัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
418
เด็กหญิงศิรินยา  จัวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
419
เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 233 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงศิรินาถ  ศิริคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
421
เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
422
เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
423
เด็กหญิงศุนิสา  กุมภาว์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
424
เด็กชายศุภกิตติ์  ดีชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
425
เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
426
เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
427
เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
428
เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
429
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
430
เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
431
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
433
เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
434
เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงสิรินาถ  ไชยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสิริโสภา  วิเศษคร้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงสุชาดา  เม้าเวียงแก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
438
เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
439
เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสุปรียา  นิสัยพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
441
เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
442
เด็กชายสุพัตรา  วิสุทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
443
เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
444
เด็กชายสุพีรพัฒฒน์  ขวาไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
445
เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
446
เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
447
เด็กหญิงสุภัชชา  ธรรมรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
448
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เหล่าปาสี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
449
เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
451
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จวบกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
452
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
453
เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
454
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 234 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
456
เด็กชายอติเทพ  โคตระครุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
457
เด็กหญิงอทิตยา  สีโนนอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
458
เด็กชายอธิบดี  ดวงกุศล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
460
เด็กหญิงอนุษรา  ภูหัดสวน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
462
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
463
เด็กชายอภิยุต  นุทผล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
464
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
465
เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอรชาภรณ์  แก่นร่ั้านหญ้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
468
เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
469
เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
471
เด็กหญิงอรวรรณ  มนตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
472
เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
473
เด็กหญิงอริสรา  ศุภลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
474
เด็กหญิงอริสรา  สามารถ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
475
เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
476
เด็กชายอัคเดช  ไพศาลวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
477
เด็กชายอัมรินทร์  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
478
เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
479
เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
480
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
481
เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
482
เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
483
เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
484
เด็กหญิงไอรดา  เคนที
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
485
เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 235 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงกชกร  พึ่งภูมิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายกูลธิไชย  ศิริคุณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงขวัญพร  คำสุภาพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงขวัญฤดี  มีสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงคัทรียา  รัตนสวนจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงจีรนันท์  อ่ำบุตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงชลธิชา  ทะนาปฏิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงชลนิภา  ทิพยารัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายชิชานันท์  จันขอนแก่น
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายณัฏฐพล  ลองจำนงค์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงดวงกมล  หมั่นจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
499
นางสาวทิพยดา  กงภูเวศน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พงษ์โพนทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายธเนศ  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
502
นายธีราสิทธิ์  โชคบำรุง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำประดับ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนิภาพร  คำนาแซง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญแจ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายเปรมปรีดี  คงเท
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพงศกร  ฝาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายพลาธิป  บัวผาง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพัชราภร  เพชรวิศิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บูรณะชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายพีระพงษ์  หาญวงษ์
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  หลี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงไพริน  นอบน้อม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงไพรินทร์  เหลาสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงภรภัทร์  สายวงศ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงภัทรนันท์  แนวพรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวภุมรัตน์  ปิ่นชัย
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงเมธาวี  วังศรี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงลลิตา  บรรดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 313 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายเวชกร  สิงห์ชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
522
นายศิวัช  บุตรหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงสัตติยา  ฟากสระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสายสมร  หนชัย
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงสุดาพร  ตั้งอยู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรจันทึก
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงอรอุมา  รักษายงค์
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงอลิสรา  จิตรประทุม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงอันดามัน  มั่งคั่ง
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายเอกศรัญญ์  แตงยอนรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 314 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กหญิงกชกร  ศรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกชนุช  แผงดาหาร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกนกรัตน์  เพียรจิตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมะระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงกมลชญา  บุญกอบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกมลชนก  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
543
เด็กชายกรวิชญ์  สีหาท้าว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกมลลัษณ์  มาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกรชนก  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
549
เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกฤตชญา  บุตรชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
551
เด็กชายกฤตมาส  ตอพรหม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
555
เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายกฤติพงศ์  แว่นประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
557
เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพรช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงกฤติมา  ยืนชีวา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
560
เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
561
เด็กชายกฤษฎา  สีสะใบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  อัครเบศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
564
เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  จันทาหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงกวินตรา  ดวงประทุม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
569
เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
571
เด็กชายก้องภพ  พลอยครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุโทวา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
579
เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
580
เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
581
เด็กชายกานต์รวี  เกิดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
583
เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายกิตติพล  งอกศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
587
เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวฮวด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายกิติชัย  ฟืมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงกีรติญา  คบบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงเกวลิน  ชะนะภัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงเกสรา  เรืองเพรช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงกํญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
600
เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายขวัญตระกูล  ทุมอนันต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงขวัญฤดี  ภัทรทรงโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงเข็มอักษร  โยธา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
607
เด็กชายคณิติน  นนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
608
เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
610
เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
611
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
612
เด็กชายฆนัท  เอื้อฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
613
เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
614
เด็กชายจักริน  เนียมฉาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายจันทรัสท์  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
617
เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
618
เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
619
เด็กชายจิตติพัฒน์  ภาคใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงจินต์จุฑา  โตนะโพ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
621
เด็กชายจิรภัทร  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
622
เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
623
เด็กชายจิรภัทร  แรมดอน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงจิรวรรณ  นามเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
625
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
626
เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงจิราพร  โคตรหนองปิง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงจิรายุ  สุขยานุดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงจุฬามณี  มือขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังหอม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
634
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยงโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
636
เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 233 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
638
เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
639
เด็กชายฉัตรมงคล  โตชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
640
เด็กชายชญานนท์  ม่วงจีน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงชยานันต์  วงษ์จันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
642
เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงชญาภา  มะโนดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายชณพัฒน์  จินาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
646
เด็กชายชนกนันท์  นอกกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงชนกานต์  น้อยสร้อย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
649
เด็กชายชนวีร์  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
654
เด็กชายชนาคิม  อุดมสันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
656
เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
657
เด็กชายชยากร  ราณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
660
เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
662
เด็กชายชวิน  เชนยะวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงช่อระดา  บุตรศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงชัญญา  บุตรสาทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
666
เด็กชายชัยนันต์  ศรีชาทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
667
เด็กชายชานนท์  โสโพ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงชาภักษดี  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงชาลิสา  เตียวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
670
เด็กชายชินกฤต  วงศ์จันทึก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
671
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิพย์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
675
เด็กชายเชาวลิต  เพียรวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
676
เด็กชายโชติจิรัสย์  กีรติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
677
เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงญานิสา  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายฐปนวัฒน์  โนรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
686
เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
687
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งอกสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
692
เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์สราญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
693
เด็กชายฐิติพันธ์  พารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
698
เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
699
เด็กชายณภคดล  จันณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
700
เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
701
เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
703
เด็กชายณรพล  เจริญพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
704
เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
705
เด็กชายณัชพล  มะลิถอด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โหนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
708
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีเทียน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
712
เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
713
เด็กชายณัฏฐภัทร  ตุมรสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
715
เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
718
เด็กชายณัฐกร  ปรางชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
720
เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วานนท์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชนาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
724
เด็กชายณัฐกานต์  สมัตชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงณัฐจิระ  ชอบรัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
727
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงณัฐชา  เจริญขามป้อม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงณัฐณิชา  งามพรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
734
เด็กชายณัฐดนัย  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
735
เด็กชายณัฐดนัย  อินภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายณัฐนันท์  เทพยายน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
738
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงณัฐพร  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
741
เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 412 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
742
เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
743
เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
744
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
745
เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
746
เด็กชายณัฐภูมิ  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญพูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงณัฐมิชชา  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
751
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงณัฐินี  เหรวัต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
757
เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงณิชา  กิ่งพุฒ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงณิชาดา  โชคศิริ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
761
เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
762
เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
763
เด็กชายเดชทัด  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายเดชากร  มะปะโม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
765
เด็กชายเด่นธนุ  ต้ายไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายแดนชัย  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
767
เด็กชายต้นข้าว  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงตรีชนก  พลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงตวิษา  จำรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
770
เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
771
เด็กชายเตชินท์  เตชากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
772
เด็กชายเติมทรัพย์  ชัยณแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงทยิดา  วงศ์วิชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงทอฝัน  เนียมไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
775
เด็กชายทักษ์ดนัย  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 421 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กชายทัตเทพ  กันดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
777
เด็กชายทัพหน้า  นิลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
779
เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงธณัฐชา  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
782
เด็กชายธนกร  รอดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
783
เด็กชายธนกร  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธนกร  สุวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
786
เด็กชายธนกฤต  พลมณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายธนกฤต  สัมภวะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
788
เด็กชายธนกฤษ  ขันชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
789
เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายธนพงศ์  เขตบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
792
เด็กชายธนพล  พันธ์ฉลามขวา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
793
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
794
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
795
เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
796
เด็กชายธนมินทร์  ถีระโคตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายธนวัฒน์  กุหลาบทองคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
799
เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
800
เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงธนัญชนก  เทียมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายธนากร  ไตรเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
804
เด็กชายธนากร  ถนอมสัตย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายธนากร  ทุมนาหาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
806
เด็กชายธนากร  หนชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
807
เด็กชายธนากรณ์  พินิกรัมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
808
เด็กชายธนาณุวัฒน์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายธเนศ  นบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
810
เด็กชายธเนศ  วิริยานุชิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธรรมนูญ  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
813
เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ์  คุณทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงธัญชนก  บุญปลื้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงธัญชนก  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระวิวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงธันยาพร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงธาราทิพย์  แพไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
826
เด็กชายธาวิน  น้อยจตุรัส
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงศร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลาหวาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงธีมาพร  ธงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายธีรพงษ์  จำเริญลาภ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
831
เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธีรภัทร  เพรชวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
833
เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธีรัตม์  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
839
เด็กชายเธียรวิทย์  อ้อชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
841
เด็กชายนพชัย  พันธ์สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงนภัสกร  คงนาวัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 431 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายนราวิชญ์  แอ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงนริศรา  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
851
เด็กชายนวภัทร์  ไตรจักรปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนัดฐพร  หวังดีกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนันทกร  นิยม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนันทิชา  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
857
เด็กชายนัสพล  แลพวง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงน้ำอิง  จ่าชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
861
เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงนิลวดี  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงเนตรทราย  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
866
เด็กชายเนติรัตน์  ล่าบัว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
867
เด็กชายบริพัฒน์  สิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นอภัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
869
เด็กชายบารมี  เลิศประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงบุญญากานต์  ต่อพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงบุญพงษ์พร  ชัยทองมี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงบุญรัศมี  จำเริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
873
เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงบุณยานุช  หมีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงเบญญาพร  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 432 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
881
เด็กชายปกรณ์  สุวรรณฉิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
882
เด็กชายปฎิภาณ  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงปฏิณญา  คำภาว์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงปฏิมากร  ประดับวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
885
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงปณิตา  ธนาวร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สอางชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงปภาววรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายประภากร  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
894
เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปรายมาศ  สีเมืองเป้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายปรีชา  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงปริตา  ดนตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงปริษา  เคนประครอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
901
เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปลายฟ้า  จีนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายปลื้มปิติ  เสาวกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปวรรัตน์  พันธุ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงปวริศา  ชูณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
909
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
910
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
911
เด็กชายปัญญา  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
913
เด็กชายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 433 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงปาลิตา  มุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
922
เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงปิยนันท์  พันธ์ุบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
927
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงปิยะรัตน์  สกุลวัฒนเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายปิยะวัฒน์  ชนะพาล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงปุญญ์กนก  การพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
932
เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
933
เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทรคาต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
937
เด็กชายเผ่าพันธุ์  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
938
เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
939
เด็กชายพงศกร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
940
เด็กชายพงศกร  ฮุยน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
941
เด็กชายพงศ์ภัค  พรโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
942
เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
943
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
944
เด็กชายพงษ์เพรช  คำแหง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพชรพร  วรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพชรมณ  ศรีวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงพรชนก  จันทรังสี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
952
เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงพรนภา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงพรฤทัย  กันจินะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงพรศิริ  เนียมศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
958
เด็กชายพรหมธนวัท  บาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
960
เด็กชายพฤทธิ์  ชัยบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงพลอยพรรณ  เสมา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงพัชรพร  มนต์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
965
เด็กชายพัชรพล  แสงอุรา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงพัชรี  ยวงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
969
เด็กชายพัทธกร  แซ่อุย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
971
เด็กชายพัทธนันท์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
974
เด็กชายพัสกร  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
983
เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
984
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นามพิลา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ฟ้ารักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงพิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
991
เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
992
เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพีรพัฒน์  โยธา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายพีรวุฒิ  รุ่งรัตน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
996
เด็กชายพีระชัย  นาสมไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
997
เด็กชายพีระพัฒน์  อินทร์ขามป้อม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
998
เด็กชายพีระภัทร  แลดี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
999
เด็กชายพุฒิพงศ์  เป่าพิษ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายพุทธิพงษ์  เชื้อสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลอยเพ็รช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายภคพล  นาคราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงภวิดา  ทองเดื่อ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงภัญญาณัฐ  พิมพ์โนนทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงภัทธารากร  เนตรโกศล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงภัทรกมล  ปัดทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงภัทรญาดา  ธัญภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงภัทรธาพร  พิษพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงภัทรพร  สมานญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อมรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงภันทิลา  สินธุเทา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายภาคภูมิ  ชาวประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายภาคภูมิ  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายภาณุพงศ์  ขามจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายภาณุวิชญ์  เพียรวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายภานุ  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายภานุภาค  ประสา่นเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงภาวิณี  กว้างทะเล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายภูบดินทร์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายภูเบศวร์  ไฝชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายภูผา  สาริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายภูเมธ  พันราตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายภูริ  โภคานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายภูรินท์  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุมถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงมณีกาญจน์  พรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 825 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายมหาสมุทร  ชะนะกูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายมาณัฏฐภัทร  ชูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงมาริสา  กิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงมิ่งขวัย  ป่าดอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงมุกรวี  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงมุฑิตา  ทันรังกา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงเมธาพร  ภิรมย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงเมธาวี  ล้ำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงยลลดา  ศิระโนนทัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงยิ่งรัก  มีสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายระพีภัทร  ว่องประจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายรัชฎาภรณ์  พระคลังทิว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงรัตติพร  วิชาชีพ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายรัตนศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธ์ุประทุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงรัตนาพร  สายชำนิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อำภาวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายรายแอน  มาคิเนน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงรินรดา  วังราช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 826 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงรุจิรัตน์์  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงลลิตดา  เที่ยงเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงลลิตา  หวะสุววณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายวงศ์กิติกร  จ่าชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายวงศธร  จิตพิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายวรณัทร  โยธา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงวรรณณิศา  ดิ่งเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงวรรณภา  แก้วมะเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายวรันยา  สังเกต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายวัชย์ชนัน  ภัชร์จรินท์ญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายวัชรากร  หวดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายวัฒนา  ทะตัน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายวาคิม  คุ้มหมู่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงวาริน  อบเชย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 827 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1125
เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายวิชญะ  จังหวัดกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงวิชญาพร  สลิดชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงวิชาดา  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายวิทวัฒน์  สิมิงาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงวิภารัตน์  จันภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายวิวัฒน์  จิตต์สุภาพพรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายวีรยุทธ  อรชุน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายวีระภาพ  เริงอาจ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายวีระยุทธ  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายวีระยุทธ  สวนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงศรินญา  ชานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงศรินทิพย์  เคชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงศศิวัชญา  นุกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  หวะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายศักดินันท์  สมัญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายศาสตรา  วิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศิญาภรณ์  วงษ์ปลั่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงศิยากร  สุภกรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 828 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงศิรประภา  ด้นประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายศิริพงษ์  เดี่ยวชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายศิริบวรกุล  เจริญนนรากาญจน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลื้มชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายศุภกร  ขลังวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ธงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงสายธาร  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงสารนีย์  เคนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายสิงห์สรศักดิ์  หวยชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายสิทธิกร  จันทร์กอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทียกนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายสิรภพ  ปรายวารินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายสิรภัทร  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงสิริวิมล  พันธุเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงสิวาภรณ์  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงสุกฤตา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงสุจิตราภา  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงสุจิราพร  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงสุชานันท์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงสุณิสา  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย