ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เที่ยงโคกสูง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชมาศ  แสนเจริญสุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลุก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรกนก  จรภักดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรเกส  พงษา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกฤติมา  กาจณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษกร  นาคคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษณะ  มณีโนนโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายก้องภพ  ถาวรชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาณัฐฐ์  พิณนอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชวนชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกัลยกร  กองศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ติดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกิติทัต  สมณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกุลณัฐ  อัตตะริยะ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เคล้าโนนคร้อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงเกวลิน  หาญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายเกศกนก  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงแก้ววรดา  ทองชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายคมเพรช  ทวีกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจงรักษ์  กอแก่กลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจตุภูมิ  เหล็กดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจรรยาพร  กำลังเลิศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิตรวดี  ศรีโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิรพันธ์  กาบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิราพร  บุญโนนแต้
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจิราภา  คุ้มพวก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงจีรภัทร์  เกียรติวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจุฑามาศ  พนมอุษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงจุตินันท์  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายเจษฎากร  โรจน์สราญรมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชญาดา  เอมโคกสูง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนิกานต์  งอกศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงชนิดาภา  กองพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชนิดาภา  จงกลกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนิษฐา  ตุงชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชนิสรา  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชยกร  หว้าพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชยพล  นะพุทธะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยงยุทธ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชลธิชา  เดชชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชลลดา  พงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชวกร  กองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชวัลวิทย์  คบหมู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชินฤทธิ์  นามเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชิษนุพงศ์  ยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายญาณกร  แก้วขวาน้อย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงญาณัฐฉรา  บุญนาค
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงญาณิศา  ศุภไชยกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงญาณิสา  พิไลกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฐา  หาญรีระพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงฐาปณี  ใจมีวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงฐิติชยากานต์  สิงห์ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงฐิติมา  เชิดฃัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายฐิติวัฒน์  ภูช่างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณปกร  สมานญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายณรากร  สุขอำนวย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัชพล  จงจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุณาพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฎฐา  รอดรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ถนอมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐชา  รื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฐชานันท์  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสมบุญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กรโจม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐพงค์  โภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐพงศ์  คำสำแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐพล  ยอดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐพัฒน์  โสมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณัฐวพงค์  จินตะคาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณัฐวัฒน์  แก้วสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคกำเนิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณิชานันท์  ปลื้มสุด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณิรฌา  พุ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงณีลนุช  คิดถี่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงดลมาส  โสระมรรค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงดวงกมล  ก่อศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเดชธนิทธิ์  บุญคง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายตรีสาม  เรืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายตังสะพัด  ชวดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายเตชทัต  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเต้าเฮียง  ชิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายทัพญา  ใจทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนกร  พุทธวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนกฤต  จันมา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธนพร  แจ้งไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนพร  ตาปราบ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ค่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธนพร  มะคะที
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนพล  ชาวปทุม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนาธิป  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนาวีร์  ลือไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธราเทพ  ผลปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธราเทพ  เย็นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธัญชนก  งอกศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิเศษแสง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธัญเทพ  จารุโชติรัตนะสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงธิดารัตน์  แขขุนทด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 136 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธิษณา  ทรัพย์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงธิษณามดี  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธีรกรณ์  ฐานเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธีรดนย์  กุฎีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธีรตา  วงศ์สง่า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธีรพันธุ์  วิสัยพรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธีรภัทร  เผ่าชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธีรภัทร  องอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธีรภัทร์  สุขขี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธีรวุฒิ  มณีอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธีระวัฒน์  วัชรูจี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธีรัตน์  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธีรัตม์  บุญโนนแต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนงนภัส  ชาวบัวขาว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนงนภัส  ตั้งหมู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนพภัสสร  พลชำนิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงนริศรา  สมยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายนฤดม  โยทองยศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายนวพล  ขุนเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 137 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายนันทนากร  ร้อยเพรช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายนันทพงศ์  ง้าวบ้านผืิอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายน้ำพุ  คุ้มไคน้ำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนิติภูมิ  แขจัตรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนิรมล  ขุนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายบดินทร์  มานุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปภังกร  ศรีใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปภัทชา  คงม่วงหมู่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปรเมศวร์  สีเพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงประกายทิพย์  พงษ์เจริญบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายปรัชญา  แก้วขวาน้อย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายปริญา  สำราญพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปริมปภัสร์  โชคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปรีมา  วรรณสงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปัญญพงษ์  วิชิตศรีวรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปัณณภัทร์  ดาวังปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปาฏาลี  แน่นสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปาณัสม์  ใจสงบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปิยฉัตร  มุทุกันต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปิยาพร  แพงมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงเปรมยุดา  อุตทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายพงศกร  คำผอง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพงศกร  ดีบ้านโสก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พัฒนโภครัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพงษ์เพชร  จรแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพงษ์ศรัณย์  คุ้มกุดขมิ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพชร  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพรรณปพร  โสเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพรรณปพร  อาจประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพลกฤษ  จันทร์ทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพลอยแวน  คูนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธศิรชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพัชราภา  จ้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพัชราภา  ฐานวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพัชราภา  ธงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพัชราภา  ยนต์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพัทธนันท์  กระจ่างฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพันธกานต์  พลทะยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิชชาภา  เจนชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพิทวัส  บุญโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิมพ์พร  มงคลพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพิมลรัตน์  โชคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพีรพงษ์  ม่วงนามูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำมินเศก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพีรภัทร  กาษปักษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพีรภัทร  ดิเรกคุณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพุธิดา  ระหันสิม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายเพรชแท้  ทองสังคม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงภคพร  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภคิน  กุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภัคธีมา  จวนอึ้ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภัคพงศ์  เครือสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงภัทรพิมพ์  คงโพธิ์น้อย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภัทรมน  โชคเหมาะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงภัทรา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภัรภัทร  อักษรนู
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภัสกร  ด่านยางหวาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภาคภูมิ  ปรางชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภาคิน  บุบพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายมงคล  โนนทรียื
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายมรรค  มัดจุปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงมัณฑนา  บุพชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงมีดี  วาวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายยศภัทร  แพ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงรดา  สุขสานต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงรพีภรณ์  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายรัฐนนท์  เพียรชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงรัตฐนันท์  โตชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงรินรดา  คู่กระโทก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงรินลดา  นารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 232 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวชรพล  ดำรงชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวนิษา  ลองนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวรกิตติ  เสาะสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายวรโชติ  คงม่วงหมู่
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวรเมธ  นิลสมัคร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวิจิตรตรา  จิตรซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวิชวินท์  ดอกงาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวิยดา  อาจฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุตรมาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวีรภัทร  เกิดแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายวีระเดช  รอดรังนก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศรีวกานต์  ทวีชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงศศิประภา  ภูบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงศศิภา  คำนาแซง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศศิภา  ถาวรชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงศิรินธร  ปักกังเวสัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงศิรินยา  จัวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 233 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กหญิงศิรินาถ  ศิริคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงศุนิสา  กุมภาว์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายศุภกิตติ์  ดีชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสิรินาถ  ไชยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสิริโสภา  วิเศษคร้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุชาดา  เม้าเวียงแก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุปรียา  นิสัยพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายสุพัตรา  วิสุทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายสุพีรพัฒฒน์  ขวาไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุภัชชา  ธรรมรส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เหล่าปาสี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จวบกระโทก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 234 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
455
เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายอติเทพ  โคตระครุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงอทิตยา  สีโนนอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายอธิบดี  ดวงกุศล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงอนุษรา  ภูหัดสวน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอภิยุต  นุทผล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอรชาภรณ์  แก่นร่ั้านหญ้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอรวรรณ  มนตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอริสรา  ศุภลักษณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอริสรา  สามารถ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายอัคเดช  ไพศาลวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายอัมรินทร์  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงไอรดา  เคนที
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 235 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
486
เด็กหญิงกชกร  พึ่งภูมิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายกูลธิไชย  ศิริคุณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงขวัญพร  คำสุภาพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงขวัญฤดี  มีสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงคัทรียา  รัตนสวนจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงจีรนันท์  อ่ำบุตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงชลธิชา  ทะนาปฏิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงชลนิภา  ทิพยารัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายชิชานันท์  จันขอนแก่น
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายณัฏฐพล  ลองจำนงค์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงดวงกมล  หมั่นจิตต์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
นางสาวทิพยดา  กงภูเวศน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พงษ์โพนทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายธเนศ  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
นายธีราสิทธิ์  โชคบำรุง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำประดับ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงนิภาพร  คำนาแซง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญแจ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายเปรมปรีดี  คงเท
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพงศกร  ฝาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายพลาธิป  บัวผาง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพัชราภร  เพชรวิศิษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บูรณะชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายพีระพงษ์  หาญวงษ์
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  หลี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงไพริน  นอบน้อม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงไพรินทร์  เหลาสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงภรภัทร์  สายวงศ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงภัทรนันท์  แนวพรม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
นางสาวภุมรัตน์  ปิ่นชัย
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงเมธาวี  วังศรี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงลลิตา  บรรดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 313 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายเวชกร  สิงห์ชู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
นายศิวัช  บุตรหนองหว้า
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสัตติยา  ฟากสระ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงสายสมร  หนชัย
ม.2
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสุดาพร  ตั้งอยู่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรจันทึก
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอรอุมา  รักษายงค์
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอลิสรา  จิตรประทุม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ
ม.3
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอันดามัน  มั่งคั่ง
ม.1
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายเอกศรัญญ์  แตงยอนรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 314 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กหญิงกชกร  ศรสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายกชนุช  แผงดาหาร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงกนกรัตน์  เพียรจิตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมะระ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงกมลชญา  บุญกอบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงกมลชนก  ทองจำรูญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีหาท้าว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงกมลลัษณ์  มาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงกรชนก  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกฤตชญา  บุตรชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายกฤตมาส  ตอพรหม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายกฤติพงศ์  แว่นประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพรช
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงกฤติมา  ยืนชีวา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายกฤษฎา  สีสะใบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  อัครเบศ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  จันทาหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงกวินตรา  ดวงประทุม
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายก้องภพ  พลอยครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุโทวา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายกานต์รวี  เกิดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายกิตติพล  งอกศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวฮวด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายกิติชัย  ฟืมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงกีรติญา  คบบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงเกวลิน  ชะนะภัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงเกสรา  เรืองเพรช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงกํญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายขวัญตระกูล  ทุมอนันต์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงขวัญฤดี  ภัทรทรงโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงเข็มอักษร  โยธา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายคณิติน  นนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายฆนัท  เอื้อฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายจักริน  เนียมฉาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายจันทรัสท์  ห้องแซง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายจิตติพัฒน์  ภาคใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงจินต์จุฑา  โตนะโพ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายจิรภัทร  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายจิรภัทร  แรมดอน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงจิรวรรณ  นามเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงจิราพร  โคตรหนองปิง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงจิรายุ  สุขยานุดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงจุฬามณี  มือขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังหอม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยงโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์ภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 233 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
637
เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายฉัตรมงคล  โตชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายชญานนท์  ม่วงจีน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงชญานันท์  วงษ์จันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงชญาภา  มะโนดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายชณพัฒน์  จินาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายชนกนันท์  นอกกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงชนกานต์  น้อยสร้อย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายชนวีร์  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายชนาคิม  อุดมสันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายชยากร  ราณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายชวิน  เชนยะวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงช่อระดา  บุตรศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงชัญญา  บุตรสาทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายชัยนันต์  ศรีชาทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายชานนท์  โสโพ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงชาภักษดี  แสงทับทิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงชาลิสา  เตียวสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายชินกฤต  วงศ์จันทึก
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิพย์เนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
672
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายเชาวลิต  เพียรวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายโชติจิรัสย์  กีรติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงญานิสา  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายฐปนวัฒน์  โนรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายฐาปกร  จอกนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งอกสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์สราญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายฐิติพันธ์  พารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายณภคดล  จันณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายณรพล  เจริญพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายณัชพล  มะลิถอด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โหนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
707
เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีเทียน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายณัฏฐภัทร  ตุมรสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์  ปุมพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายณัฐกร  ปรางชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วานนท์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชนาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายณัฐกานต์  สมัตชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงณัฐจิระ  ชอบรัก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงณัฐชา  เจริญขามป้อม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงณัฐณิชา  งามพรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายณัฐดนัย  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายณัฐดนัย  อินภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายณัฐนันท์  เทพยายน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงณัฐพร  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 412 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
742
เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายณัฐภูมิ  หมั่นหาโชค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญพูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงณัฐมิชชา  ตาปราบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงณัฐินี  เหรวัต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงณิชา  กิ่งพุฒ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงณิชาดา  โชคศิริ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายเดชทัด  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายเดชากร  มะปะโม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายเด่นธนุ  ต้ายไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายแดนชัย  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายต้นข้าว  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงตรีชนก  พลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงตวิษา  จำรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายเตชินท์  เตชากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายเติมทรัพย์  ชัยณแสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงทยิดา  วงศ์วิชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงทอฝัน  เนียมไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายทักษ์ดนัย  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 421 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
776
เด็กชายทัตเทพ  กันดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายทัพหน้า  นิลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงธณัฐชา  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายธนกร  รอดสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายธนกร  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายธนกร  สุวรรณกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายธนกฤต  พลมณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายธนกฤต  สัมภวะผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายธนกฤษ  ขันชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายธนพงศ์  เขตบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงธนพร  ชำกรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธนพล  พันธ์ฉลามขวา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายธนมินทร์  ถีระโคตร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายธนวัฒน์  กุหลาบทองคำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงธนัญชนก  เทียมชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายธนากร  ไตรเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายธนากร  ถนอมสัตย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายธนากร  ทุมนาหาด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายธนากร  หนชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายธนากรณ์  พินิกรัมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายธนาณุวัฒน์  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธเนศ  นบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายธเนศ  วิริยานุชิต
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
811
เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายธรรมนูญ  เสนามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ์  คุณทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงธัญชนก  บุญปลื้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงธัญชนก  ป้องขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมคุณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระวิวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงธันยาพร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงธาราทิพย์  แพไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายธาวิน  น้อยจตุรัส
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงศร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลาหวาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงธีมาพร  ธงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายธีรพงษ์  จำเริญลาภ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายธีรภัทร  เพรชวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายธีรัตม์  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายเธียรวิทย์  อ้อชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายนพชัย  พันธ์สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงนภัสกร  คงนาวัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 431 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
846
เด็กชายนราวิชญ์  แอ้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงนริศรา  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายนวภัทร์  ไตรจักรปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงนัดฐพร  หวังดีกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงนันทกร  นิยม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงนันทิชา  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายนัสพล  แลพวง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงน้ำอิง  จ่าชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงนิลวดี  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงเนตรทราย  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายเนติรัตน์  ล่าบัว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายบริพัฒน์  สิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นอภัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายบารมี  เลิศประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงบุญญากานต์  ต่อพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงบุญพงษ์พร  ชัยทองมี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงบุญรัศมี  จำเริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงบุณยานุช  หมีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงเบญญาพร  บุญประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 432 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
880
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายปกรณ์  สุวรรณฉิม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายปฎิภาณ  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงปฏิณญา  คำภาว์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงปฏิมากร  ประดับวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงปณิตา  ธนาวร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สอางชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงปภาววรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายประภากร  กงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงปรายมาศ  สีเมืองเป้า
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายปรีชา  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงปริตา  ดนตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงปริษา  เคนประครอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงปลายฟ้า  จีนชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงปลื้มปิติ  เสาวกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงปวรรัตน์  พันธุ์สามารถ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงปวริศา  ชูณรงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายปัญญา  วรรณชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 433 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
915
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงปาลิตา  มุกดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงปิยนันท์  พันธ์ุบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงปิยะรัตน์  สกุลวัฒนเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายปิยะวัฒน์  ชนะพาล
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงปุญญ์กนก  การพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทรคาต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กชายเผ่าพันธุ์  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายพงศกร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายพงศกร  ฮุยน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายพงศ์ภัค  พรโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายพงษ์เพรช  คำแหง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงพชรพร  วรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงพชรมณ  ศรีวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงพรชนก  จันทรังสี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
950
เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงพรนภา  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงพรฤทัย  กันจินะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงพรศิริ  เนียมศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายพรหมธนวัท  บาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายพฤทธิ์  ชัยบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงพลอยพรรณ  เสมา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงพัชรพร  มนต์ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายพัชรพล  แสงอุรา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงพัชรี  ยวงทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายพัทธกร  แซ่อุย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายพัทธนันท์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายพัสกร  ใจทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
985
เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นามพิลา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ฟ้ารักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงพิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายพีรพัฒน์  โยธา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายพีรวุฒิ  รุ่งรัตน์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายพีระชัย  นาสมไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายพีระพัฒน์  อินทร์ขามป้อม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายพีระภัทร  แลดี
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายพุฒิพงศ์  เป่าพิษ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายพุทธิพงษ์  เชื้อสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลอยเพ็รช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายภคพล  นาคราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงภวิดา  ทองเดื่อ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงภัญญาณัฐ  พิมพ์โนนทอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงภัทธารากร  เนตรโกศล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงภัทรกมล  ปัดทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงภัทรญาดา  ธัญภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงภัทรธาพร  พิษพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1020
เด็กหญิงภัทรพร  สมานญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อมรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงภันทิลา  สินธุเทา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายภาคภูมิ  ชาวประทุม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายภาคภูมิ  วิชัยวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กชายภาณุพงศ์  ขามจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายภาณุวิชญ์  เพียรวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายภานุ  คลังชำนาญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายภานุภาค  ประสา่นเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงภาวิณี  กว้างทะเล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายภูบดินทร์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายภูเบศวร์  ไฝชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายภูผา  สาริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายภูเมธ  พันราตรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กชายภูริ  โภคานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายภูรินท์  เคนเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุมถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงมณีกาญจน์  พรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 825 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1055
เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายมหาสมุทร  ชะนะกูล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายมาณัฏฐภัทร  ชูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงมาริสา  กิ่งมณี
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงมิ่งขวัย  ป่าดอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงมุกรวี  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงมุฑิตา  ทันรังกา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงเมธาพร  ภิรมย์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงเมธาวี  ล้ำชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงยลลดา  ศิระโนนทัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงยิ่งรัก  มีสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายระพีภัทร  ว่องประจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายรัชฎาภรณ์  พระคลังทิว
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงรัตติพร  วิชาชีพ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายรัตนศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธ์ุประทุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงรัตนาพร  สายชำนิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อำภาวงค์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายรายแอน  มาคิเนน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงรินรดา  วังราช
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 826 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1090
เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงรุจิรัตน์์  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงลลิตดา  เที่ยงเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงลลิตา  หวะสุววณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายวงศ์กิติกร  จ่าชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายวงศธร  จิตพิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายวรณัทร  โยธา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงวรรณณิศา  ดิ่งเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงวรรณภา  แก้วมะเริง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายวรันยา  สังเกต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายวัชย์ชนัน  ภัชร์จรินท์ญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายวัชรากร  หวดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายวัฒนา  ทะตัน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายวาคิม  คุ้มหมู่
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงวาริน  อบเชย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 827 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1125
เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายวิชญะ  จังหวัดกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงวิชญาพร  สลิดชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงวิชาดา  ภูมิฐาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายวิทวัฒน์  สิมิงาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงวิภารัตน์  จันภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายวิวัฒน์  จิตต์สุภาพพรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายวีรยุทธ  อรชุน
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายวีระภาพ  เริงอาจ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายวีระยุทธ  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายวีระยุทธ  สวนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงศรินญา  ชานอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงศรินทิพย์  เคชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงศศิวัชญา  นุกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  หวะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายศักดินันท์  สมัญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายศาสตรา  วิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กหญิงศิญาภรณ์  วงษ์ปลั่ง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงศิยากร  สุภกรรม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 828 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กหญิงศิรประภา  ด้นประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายศิริพงษ์  เดี่ยวชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายศิริบวรกุล  เจริญนนรากาญจน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลื้มชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรุงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายศุภกร  ขลังวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีบุญ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ธงสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงสายธาร  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงสารนีย์  เคนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายสิงห์สรศักดิ์  หวยชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายสิทธิกร  จันทร์กอง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทียกนา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กชายสิรภพ  ปรายวารินทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายสิรภัทร  ฝาชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงสิริวิมล  พันธุเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงสิวาภรณ์  สิมาชัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงสุกฤตา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงสุจิตราภา  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงสุจิราพร  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงสุชานันท์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงสุณิสา  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 832 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสุธาสิณี  ผลเติม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงสุธาสินี  โคตรภักดี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงสุธิชา  คุณแพง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงสุธิศา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงสุนันทา  ไสยาสน์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสุประวีณ์  ขลังวิชา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายสุพรรณษา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงสุพรรษา  วงกฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงสุพัฒกัลยา  สุวรรณทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงสุพัตรา  คุ้มกุดขมิ้น
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงสุพิชชา  แผงติน
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงสุภิญญา  คำนาค
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายสุรชัย  ราชสีห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายสุรยุทธ  มิตรชอบ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายสุรศักดิ์  ดำรงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายสุรสิทธิ์  ฐานวิสัย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายสุระโยธิน  พงษ์จะโปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายสุวิจักขณ์  มุนิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงสุวิมล  วิสุทธิสาย
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายโสภณวิทญ์  ตาปราบ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงโสภิตนภา  ไข่ขำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กชายอชิรวิทย์  โสภาง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงอธิชา  จันทรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 833 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1229
เด็กชายอนพัช  พลัง
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์ขำ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กชายอนุชา  ขาวขำ
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอนุชิต  แถมดอน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอนุชิต  สถิตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายอนุภาพ  เวชทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กชายอนุวัตร  คุ้มกุดมิ้น
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอโนชา  ตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอภิญญา  ฝากชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายอภิรักษ์  กางกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงอภิสรา  กองสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์บุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอริษา  โอวาทวงษ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอริสรา  สมนาแซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอัครเดช  คำลำปาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงอัจฉริยา  พิไลกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงอัมรินทร์  ใหม่โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายอาชิตะ  ชาสอนตา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอาติยะ  นาเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอาติยะ  พาเกตุ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงอาทิตยา  ประกอบศรี
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงอารดา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงอาริยา  โครตวงษา
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงอารียา  สาคร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายอิทธิกร  อ่วมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงอินทราณี  รื่นเกษร
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 1

ณ ห้อง 313 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1264
เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายไอดิน  ยืนชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงไอรดา  โชคโปรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงไอลดา  ศรีจันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงไอส์ลดา  วรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์