ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยนาท

ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงเกศินี  น้อยระแหง
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงเขมิกา  ภัทรสกุลานันท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
3
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
4
เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจุฑามณี  ขำคม
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
7
เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
9
เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
10
เด็กชายณฐกร  มณีธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐจิรา  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงณัฐนิชา  เรียบเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
13
เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
14
เด็กหญิงถิรดา  เฮงหิรัญญวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
15
เด็กชายทักษพงศ์  แพ่งนคร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
16
เด็กชายธนภูมิ  กิตติยานีกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
17
เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์สู่
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงธนิดา  ขุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
20
เด็กหญิงธัญชนก  หนูเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
21
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสำแดง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
22
เด็กชายธีรโชติ  ปัตถา
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงบงกชกร  เกิดคล้าย
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
26
เด็กชายปริวัฒน์  ละมุญมอญ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
27
เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพัชรพร  จงทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิติคุณไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยนาท

ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงกมลนัทธ์  วันเมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกวินธิดา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
36
เด็กชายภัทรกร  น้อยนนท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
37
เด็กหญิงภัทราพร  พรหมโสด
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
38
เด็กชายภูษิต  ลิมไธสง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
39
เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
40
เด็กชายรชต  ม่วงพลัด
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดดำเนิน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
42
เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
43
เด็กชายวัชรพล  บุญวาส
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
44
เด็กชายวัชรพล  พัฒนาเวช
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงวิลาศิณี  กัลยา
ป.4
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงศรัณย์พร  พูลมี
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลมา
ป.4
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
49
เด็กชายศิริชัย  สิริประภาพัส
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิตประถม
51
เด็กชายสิรภพ  มั่นพรม
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
52
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์นิล
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก
ป.5
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
54
เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงอนันตญา  เสมา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
56
เด็กชายอนันตพล  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงอภิญญา  เกษมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงอริศรา  องอาจ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยนาท

ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
60
เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป
ม.1
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกรกนก  ใจแสน
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายกลวัชร  แฉ่งอารีย์
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณัชนิชา  เพ็งสอน
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัฐพร  คุณเลิศ
ม.1
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณัฐรดา  ใจแสน
ม.1
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงธนัชพร  บุญสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธีรพันธ์  เดือนแร่รัมย์
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงปณิดา  ทองสาย
ม.2
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายพรรวินทร์  แสนหาญ
ม.1
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงพัสกร  เสมอใจ
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวลลิตา  สินสม
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
72
นางสาววรกานต์  ดุสิตา
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบเงิน
ม.3
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวศลิษา  บุ้งทิม
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวศิราวรรณ  ใจเย็น
ม.3
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายสมศักดิ์  ศรีเคลือบ
ม.3
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงหฤทชนัน  รัชชะ
ม.1
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก
ม.2
โรงเรียนวัดนางลือ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
79
เด็กชายกันตพล  พัวพานิช
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกันตพิชญ์  สืบประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
81
เด็กชายกิตติ  ศุภปัญญาพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
82
เด็กชายกิตติพัชญ์  ไชยมานิตย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
85
เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงจารวี  สุหงษา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ช่วยอุระชน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงชนากานต์  ส้มไม้
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงชมพูนุท  นาคะภากรณ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
90
เด็กชายชลกร  พิศภา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
92
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  จอดพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
94
เด็กชายณภัทร  มั่นปาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงณัฐธิยาน์  เนียมจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงเตชินี  เกิดนุสา
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงทัตพิชา  วิมลเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงธนศนันท์  ขวัญชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
106
เด็กชายธรรมนูญ  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สืบสายอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองปั้น
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
109
เด็กหญิงบุญญาภรณ์  เรียบเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
110
เด็กชายบุณณพัฒน์  บุญลี้
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงปลัดดา  เสนารัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
113
เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงปิยะพร  พุทธโกสัย
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ช้างพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
116
เด็กชายพงษ์เทพ  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
117
เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
118
เด็กชายพัชริศา  ดีที่สุด
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
119
เด็กชายพัสกร  เรียบเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงพิมลพัขร  เกยพยา
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
121
เด็กชายพิริยะ  จิตรมั่น
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
122
เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
123
เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงพุฒิพร  โทมถา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงภัณฑิลา  รอดศิลา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มรัง
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
128
เด็กชายภูรินทร์  ปานนิล
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงมุฑิตา  ติ๊บดวง
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงรมณียา  เถื่อนกล่ำ
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
133
เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
134
เด็กชายราฆพ  พรมพยัฆ
ป.6
โรงเรียนวัดนางลือ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงวรรณชิตา  เผือกพูนผล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงวรฤทัย  แสงกุล
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยนาท

ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงกชกร  เทศนา
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกฤษช์ทิพงค์  แจ่มไทย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
143
นางสาวกัญจนารักษ์  หมื่นอิน
ป.5
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
144
เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
145
เด็กชายนราวิชญ์  ใยสำลี
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงนริศรา  สิทธิสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงนันท์ลินี  วอเพชร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
148
เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงวริษฐา  มั่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
150
เด็กชายศวัสกร  ไล้ทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
152
เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
153
เด็กชายศิวกร  เลื่อนสกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
154
เด็กชายศิวัช  อินมงคล
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงสมาพร  เพียรมุ่งงาน
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
158
เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
159
เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
161
เด็กชายสุภกิณห์  มะโน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงสุภชา  องอาจ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี
ป.6
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อน้อย
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงอาทิตติญา  สินเธาว์
ป.6
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
วิทย์ประถม
169
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงไอริณย์  อัมระนันท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
วิทย์ประถม