ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศรีฟ้า
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรี  นครจัด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
3
เด็กชายกรณภัทร  จันทร์พร้อมศรี
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
4
เด็กชายกรณิศ  มณีสาคร
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรีติกา ซิงค์  ชาวสวน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตธัช  เกตุมะยูร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตเมธ  เดชสังข์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤติยา  ปิ่นยะกูล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติยา  วงค์จำปา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษฎา  หล้าหิบ
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
12
เด็กชายกวีวัธน์  เงินอำนวยผล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
14
เด็กชายกันต์ธีภพ  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตพัฒน์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกาญจนา  ปู่จันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงการัญยภาส  จันทร์ลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วรองกูล
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติพัฒน์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติพัทธ์  ชื่นบาล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตติภพ  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
27
เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
28
เด็กชายกีรติคุณ  ปาปะไพ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
29
เด็กชายเกิดไชย์  พรหมบรรดาโชค
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
30
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลคง
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
31
เด็กชายไกรวิน  ศรีกันหา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
32
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
33
เด็กหญิงเขมิกา  ขจรแข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเขมิกา  ปั้นประสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
35
เด็กชายคชานนท์  พวงกลิ่น
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคามิน  ทองนพคุณ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
37
เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
38
เด็กชายคุณาสิน  สุขสุเพชร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
39
เด็กหญิงคุลิกา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
40
เด็กชายจตุพันธุ์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจรรยา  สีรารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
42
เด็กชายจักกาย  มั่นศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
43
เด็กชายจักรพรรดิ์  ชูวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
44
เด็กชายจักริน  คุ่ยจาด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจันทรกานต์  สอนจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจารุวรรณ  แคนหนอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิณัฐตา  ทานะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจินตนา  เกลี้ยงโท้
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
50
เด็กชายจิรณัท  ขำน้ำคู้
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิรนันท์  บุญสมทบ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
53
เด็กชายจิรบดินทร์  ด้วงสงค์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
54
เด็กชายจิระพงศ์  สุรเดช
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรัตฐคุณ  จันทร์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรายุส  ศรอุทรา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
57
เด็กชายเจษฎากร  ผ่านด่าน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เที่ยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
59
เด็กชายชนกันต์  สืบเสาะเสมอ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
61
เด็กชายชโนทัย  วัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
62
เด็กชายชยกร  พอดีงาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
63
เด็กชายชยากร  ชุมพร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
64
เด็กชายชยานันท์  มารมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
65
เด็กชายชยามร  สุขสุเพชร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
66
เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชลดา  เกตุเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชลธิชา  เกตุเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชลลดา  แก้วดึง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชลลดา  สุระนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชวนากร  เฮ้าประมงค์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
72
เด็กชายชาญชล  ชัยวงศ์ศรีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
73
เด็กชายชิษณุพงษ์  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์ุโยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมืองเกิด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชุติมา  นาฏวรดิลก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
77
เด็กหญิงโชติรัตน์  สีทา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
78
เด็กหญิงซเบญร่า  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
79
เด็กชายซากุจิโร่  เมกาตะ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงโซเฟีย  เขียวคำรพ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
82
เด็กชายฐาปนาวุธ  ดิษฐ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณกานดา  เจตนาจรัสแสง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
84
เด็กชายณภัทร  เมมาลี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
85
เด็กชายณภัทร  เสลี
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณภัทรชนก  ตั้งจิตรนามกร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
89
เด็กชายณัชพงษ์  มิตตะโก
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยิ่งได้ชม
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฏฐากร  อุดร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐชัย  วิพรมหา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเพชรดี
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาดทองแถว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เกสร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยเคน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ไชย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐวุธ  สีนวน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
101
เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชาดา  อินพรหม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงดากานดา  ปิยะธนานุกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงดาน่า  อีโลต้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
105
เด็กชายเดวาง ซิงค์  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายตนุภัทร  ทาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
107
เด็กชายตะวัน  จารุมี
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
108
เด็กชายเตชินท์พัฒน์  ทานสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
คณิตประถม
109
เด็กชายทะนะฤทธิ์  ฟูฟอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
110
เด็กหญิงทัศพร  สุขสานต์
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
111
เด็กหญิงทิพย์ธารา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
112
เด็กชายธนกร  แจ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
113
เด็กชายธนกร  ศักดารุจานนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
114
เด็กชายธนกฤษ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
115
เด็กชายธนดล  แตงณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
116
เด็กชายธนดล  ผึ้งหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
117
เด็กชายธนบดี  ไชยคำมี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
118
เด็กชายธนภัทร  เซีย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภัทร  วัฒนกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
120
เด็กชายธนวัฒน์  ทองกริ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
121
เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
122
เด็กชายธนวินท์  ศรีทองคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธนัชพร  วรรณา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
124
เด็กชายธนันชัย  แตงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
125
เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
126
เด็กชายธนาวัชร  เชิดวงษ์สูง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
127
เด็กชายธนิก  วรรณเสวต
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
128
เด็กชายธเนศ  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉันทมิตร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
130
เด็กชายธัชณพงศ์ พลธนเวโรจน์  พลธนเวโรจน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
133
เด็กชายธัญะ  คะตะพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธันยพร  โคกแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
135
เด็กชายธันวา  แย้มเมืองไชย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธัยชนก  ทองพนัง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
137
เด็กชายธาวินทร์  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธิติมา  เยี่ยมจันทึก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
139
เด็กชายธีรเทพ  คลังยา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
140
เด็กชายธีรภัทร  จุลนาค
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธีรภัทร  เดชสุภา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
142
เด็กชายธีรภัทร  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนทีกานต์  แกล้มกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนพรัตน์  ยอดสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนริศรา  รักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
147
เด็กชายนวมินทร์  ชูขวัญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนัฐวรรณ  สุทธิวรสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนัณริกา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
150
เด็กชายนัทธวัฒน์  กองบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
151
เด็กชายนัทนิกร  แจ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนันทวัน  ทหารไทย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนันทิชา  หงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
154
เด็กชายนิติพนธ์  ช้างเนียม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
155
เด็กชายนิติพัฒน์  อามาตมนตรี
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
156
เด็กชายนิธิกร  โสพุดอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
157
เด็กหญิงนิภาวัลย์  มิเล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นสติ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
159
เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงบุญญิสา  นิมา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
161
เด็กชายบุณยกร  บุญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
162
เด็กหญิงเบญญานี  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเบญญาภา  คิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงเบญญาภา  อุตธูร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปนัดดา  เชิดวงษ์สูง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
166
เด็กชายปนัยกร  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
167
เด็กหญิงปภัสสร  สีนานวน
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตาลชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
169
เด็กชายปรเมศ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
170
เด็กหญิงประภัสสร  ถึงคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
171
เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
172
เด็กชายปรัชญา  อุดม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปรีญาวรรณ  พรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
174
เด็กชายปรีดา  ดิเรกศิลป์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
175
เด็กชายปลื้ม  แป้นปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปวรวรรณ  พันธ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปวริศา  นาสิงบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปวันนพัช  โรจนบุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
180
เด็กชายปอเพชร  สุขเต็มดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปัณณพร  บุญกอง
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
183
เด็กชายปัณณวรรธ  ขันทอง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
184
เด็กชายปัณณวรรธ  ตุ้ยเอ้ย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
185
เด็กชายปัณณวิชย์  นินเนินนนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
186
เด็กชายปัณณ์  เต็กบุญตาม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
187
เด็กชายปัณณ์  พฤกษาประทานพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปาณิตา  มัดหา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปาณิสรา  นิธิวรกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
190
เด็กชายปิยภัทร  กลิ่นพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปิยวรรณ  พรหมวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
192
เด็กชายปีติทัต  จั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
193
เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
194
เด็กชายผลิตโชค  เริงเกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
195
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เกลี้ยงเกลา
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
196
เด็กชายพงษ์เดช  เกตุประยูร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
197
เด็กชายพงษ์เพชร  อ่อนชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
198
เด็กชายพชรดนนัย  วันหากิจ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพชรวรรณ  ดิษประศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพรรณพัสสา  ถำทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
201
เด็กชายพรรษวัฏ  สวัสดีผล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพลอยวรีย์  พึ่งเพาะปลูก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพัชรมัย  สอนโพนงาม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
204
เด็กชายพัฒน์ระพงษ์  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
205
เด็กชายพัทธดนย์  โคตา
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
206
เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
207
เด็กชายพัสกร  โดยด่วน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
208
เด็กชายพาทิศ  จันทอุตสา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
209
เด็กชายพิชาภพ  สาธุวัตร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิริจิรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  นรายศ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพิมพ์นรา  ชมพู
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  นามพรหม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพิมมาดา  สิงหา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
215
เด็กชายพีรณัฐ  สงวนไทย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
216
เด็กชายพีรพัฒน์  เล็กบาง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
217
เด็กชายพีรวิชญ์  เบ็ญจวัลย์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
218
เด็กชายพุฒิปัณณ์  เทพเลื่อน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
219
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงแพรวอัณณ์ฎา  สัจจา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
221
เด็กชายไพศาล  สังข์เยาะ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
222
เด็กหญิงฟาติน โมฮาเหม็ด  คอนดาวูด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงภรณ์วิมล  ตานะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภัทซี่  ริชาร์ดสัน
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงภัทรภัทร  พัฒนสารกิจ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
226
เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
227
เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
228
เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
229
เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
230
เด็กหญิงภิรญา  ธนิกกุล
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
231
เด็กชายภูตะวัน  ตู้ภูมิ
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
232
เด็กชายภูมิวดล  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
233
เด็กชายภูรินทร์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
234
เด็กชายภูรินัฐ  ริยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
235
เด็กชายภูวศิษฎ์  สุขพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
236
เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงมนัสนันท์  แสวงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
238
เด็กหญิงมนัสวี  อุทัยศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
239
เด็กหญิงมลฤดี  มหาธนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
240
เด็กหญิงมาลีนา  พรประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเมธิกานต์  ขนิษฐานันท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
242
เด็กชายรชต  โคยามา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
243
เด็กชายรพีพัฒน์  สิทธิเทศ
ป.5
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
244
เด็กชายรพีภัทร  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงระพีพรรณ  เทาศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายระฟ้า  ศรีศิลป์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
247
เด็กชายรักษิต  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
248
เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
249
เด็กชายราเชนทร์  วงศ์คุณานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์เพชร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
251
เด็กหญิงลีนมน ซิลีน่า  ไบเยอร์
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
252
เด็กชายวชิรวิชญ์  ตันติภูมิอมร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
253
เด็กชายวชิระ  บุญสภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
254
เด็กชายวชิราวุฒิ  แก้วธานี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
255
เด็กชายวณิชโรจน์  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวนิสา  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
257
เด็กชายวรเชษฐ์  ญาติเจริญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
258
เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวรนุช  สมานชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวรรณกร  แถมสุข
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวรรณนิภา  สิรสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวรรณวิสา  มะนะเส
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวรฤทัย  นวนฝ้าย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวรวิภารัตน์  ปลั่งศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวรางค์ศิริ  เกียรติกูลขจร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
266
เด็กชายวริศ  โรจนะประเสริฐกิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวริษฐา  เข็มกลัด
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
268
เด็กชายวสุนธร์  ชลปุร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
269
เด็กชายวัชรพล  ทุมพลา
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลากกระสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวิภาวดี  สมสาย
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
273
เด็กชายวิรุส  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
274
เด็กชายวิศวชิต  รังษี
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ฤทธิกุลสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
276
เด็กชายวีรวัฒน์  โห้ธัญการ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
277
เด็กชายวีระพงษ์  อุปพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
278
เด็กชายวีระพล  เพ็ชรเสนา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
280
เด็กชายวุฒิภัทร  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงศรัญย์พร  พวงมณี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
282
เด็กชายศรัณย์กร  เทศดี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
283
เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
284
เด็กชายศศิธร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
285
เด็กชายศิรชัย  สร้อยเสือ
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศิริวรรณ  มากสาคร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
287
เด็กชายศิวกร  ตัวละมูล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
288
เด็กชายศิวะกร  ยันตะสี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
289
เด็กชายศุภชัย  กุมภวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศุภิสรา  มูลขำ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
291
เด็กชายสรรพสิทธิ์  เกตุประยูร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเรือง
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
293
เด็กชายสายรัก  โพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
294
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แช่มช้อย
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิตประถม
295
เด็กชายสิปปภาส  เนียมฉาย
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
296
เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
297
เด็กชายสิรภพ  วิเศษทร
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสิริกัลยา  พุ่มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสิริกานต์  พวงกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสิริญญา  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสิริยาพร  มัชฌิโม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสุจริตรา  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
303
เด็กชายสุทธิรักษ์  มาศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิตประถม
305
เด็กชายสุริยา  บุเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
306
เด็กหญิงสุวรรณี  ต่อคุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
307
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอกผล
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
308
เด็กหญิงหิรัญรักษ์  ศิริชนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
309
เด็กชายอชิระ  ยามินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
310
เด็กชายอติคุณ  ทวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
311
เด็กชายอติชาติ  เมษไกรสร
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
312
เด็กชายอนุชา  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
313
เด็กชายอนุวัฒน์  คนไหว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
314
เด็กชายอนุศิษฏ์  จินตนา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิตประถม
315
เด็กชายอมรเทพ  โมรา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรกัญญา  มัชฌิมา
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
317
เด็กชายอริย์ธัช  ขำขันทอง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงอริศรา  จำปาขาว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอริสา  หมื่นสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
320
เด็กชายออมสิน  พลับพลึงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
321
เด็กชายอัครพล  สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตธนภัทร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
คณิตประถม
323
เด็กชายอัฏฐวัฒน์  จิวรัชตานันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอัฐภิญญา  สดใส
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงอัสสกาญจน์  เจริญษิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
326
เด็กชายเอกราช  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
327
เด็กชายเอียน  เวอร์บูม
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงไอรดา  เซียมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
329
เด็กหญิงัมัลลิกา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสุทธาวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงกนกวรรณ  เตียวศิริเลิศ
ม.3
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายกฤติภูมิ  แบบกลาง
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
332
นายกษิติ์เดช  ประณิธานมงคล
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายก้องภพ  กลี่ทอง
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธรรม
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงกัญญารัตน์  โรจนารุณ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายกิตติ  พงษ์พัฒนาพนิต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายขุมกษาปณ์  ธนัญชัย
ม.2
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงเขมจิรา  บัวกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายเขษมศักดิ์  ตู้ภูมิ
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายคณาธิป  พรจรัสวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวจิรัชติยาภรณ์  สีคำแท้
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงจิราพัชร  อุชิจิมา
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงจิราวรรณ  แผ่นทอง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายฉัฐกนก  กนกหงษ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงชนาทิพย์  สิงขรอาจ
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายชยพล  ตุลาผล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายชยุตม์  สาทสนิท
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวชลกาญจน์  ลียา
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญวัย
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวชลิตา  เลื่อมสำราญ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงชุติมณฑน์  หัสดี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงฐานิดา  คงศรี
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายณภัทร  กงพาน
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงณัฐชา  แตงภู่
ม.3
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิปัญญา
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายณัฐนัย  แก้วบัลลัง
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กชายเดชาวัฒน์  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายไทร  ประภามณฑล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงธีริศรา  ภัทรโกศล
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนภสร  สีแดง
ม.3
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวนภัสภรณ์  โชตนา
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิดา
ม.3
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนริศรา  พลซื่อ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนัจญวา  ห่อทองคำ
ม.2
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงเบญจรัตน์  คิม
ม.2
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวเบญจวรรณ  สังขะกุล
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงเบญจาภา  คำพราว
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
381
นายปกาสิต  กฤตอำพัน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายปฐมนนทน์  กดสาพรมมา
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงปนิฐา  วงศ์ภักดี
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงประวีณกุล  โรจนบุญธรรม
ม.2
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายปราชญ์  วิเชียรเครือ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวปัญญาพร  เลงไธสง
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงผริตา  สุขทวี
ม.2
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายพงศ์พณิช  ทาเคอิ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายพงศภัค  ฉลวยศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายพณาโญตี้  แฟรงกูลลิส
ม.1
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงพรกนก  เนนะ
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงพรนภา  ปิยะ
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายพลกฤต  กิตติกุลนารา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายพสธร  เตชาชาญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวพัชราภรณ์  จันทำ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายพัฐนนท์  กำดี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงพิยะดา  ศิริธนังกูร
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายพุฒิชัย  พุทธรอด
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
405
นายพุทชาพล  บัวประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงเพชรชมพู  คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงเพชรพิมพ์พลอย  วิชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงเพชรรัดดา  สุวรรณโรจน์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา
ม.1
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภัคพล  คลาดแคล้ว
ม.3
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวภัณฑิลา  วงษ์วรรณ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงภิญญ์  กาญจนประภาส
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายภูมิพัฒน์  วันทนาศุภมาต
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายภูมิรพี  ปรีชาไว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
417
นายมฤษฎา  บุญโสม
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงรัญชิดา  หาบุญมี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ๋
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
422
นายวรเนตร  ไทยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงวรินทิพย์  ชำนาญดี
ม.1
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงศรัณญา  ศรีแสง
ม.3
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายศิรสิทธิ์  ธนาจิรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายศิวกร  สอนสะอาด
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายศุภกิตติ์  มะสุนสืบ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา
ม.3
โรงเรียนดาราสมุทร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
นายสิปปพล  เนตรศิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงสุกุมล  ฉิมพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงสุชัญญา  กลั่นกสิกรณ์
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พวงผิว
ม.2
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงสุรัสศวดี  คงเพชรดี
ม.1
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง
ม.1
โรงเรียนอักษรศึกษา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยลังการ์
ม.2
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
444
นายอชิระ  โคตะหา
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงอโนชา  จิสกุล
ม.2
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายอรรถพล  คมขำ
ม.3
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอรอุษา  กลอนศรี
ม.3
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช
ม.1
โรงเรียนสัตหีบ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงอาภากร  สุวรรณวิเวก
ม.1
โรงเรียนประเสริฐสุข
คณิต ม.ต้น
451
นายอินทรวัฒน์  ฐานันดรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วพิภพ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกชพรรณ  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกนกญาดา  ไหมศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกรวินท์  มณีวงศ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายกฤศ พอล  เมนโดซา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ  เจตนาจรัศแสง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกฤษฎา  กุลบูรพา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
461
เด็กชายกวินท์  กล่ำกลิ่น
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
462
เด็กชายก่อการดี  สีกล่ำ
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกันต์กวี  สีตลารมณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
467
เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
468
เด็กชายกิตติคณิศร  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
470
เด็กชายกิตติธัช  โชติวัฒโณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
วิทย์ประถม
471
เด็กชายกีรติณัฏฐ์  จิวรัชตานันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายกูเช  ลี
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนบุรม
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
475
เด็กชายคมกฤต  วันชัย
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงคุณัญญา  ชูสกุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
477
เด็กชายคุนนภัทร  ไชยเวียง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
478
เด็กชายจักรินทร์  จิตโรภาส
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงจี่น่าร์  ท่าพิมาย
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงจีราพร  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
482
เด็กชายชญานิศ  ชูวิทย์สกุลเลิศ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
483
เด็กชายชนะบุณย์  อินทรีย์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชนิดาภา  ชุติภาสสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายชวดล  นาคสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
489
เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงชาริสา  ทิพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงโซเฟีย  โบโนเมรี
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
495
เด็กชายฐิติวิชญ์  เทียมอนันต์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
496
เด็กชายณฐ  ศิริปรัชญาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
497
เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
498
เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
500
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิสวนจิตร
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาณ์  เฟื่องสุข
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
504
เด็กชายณัฐชนน  ชลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
505
เด็กชายณัฐชนน  พุทธา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงดี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณิชกมล  ธีรชัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวอัมพร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงดานี  ดีสมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงตรีนารา  เจริญศักดิ์ฺ
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
512
เด็กชายตีรณ์ญาณ  บุญธกานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
513
เด็กชายทักษิณ  ชั่งชัย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายทักษ์  คำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงทาณิชา  ผลวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
516
เด็กชายโทชิฮิเดะ  อุเอซึงิ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธนภัทร  สิริกาญจนโนดม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเรือง
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนาธิป  มืดขุนทด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กชายธนาธิป  สายเจริญ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธนิดา  แจ่มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธรรมลักษฌ์  อริยะสุนทร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรรณปิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงธัญรัตม์ อุตมะแก้ว  อุตมะแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธีรนัย  กังอี้
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์แป
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
530
เด็กชายนภัทร  แพทย์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
532
เด็กชายนราเศรษฐ์  ช่วยสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนรีรัตน์  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายนวรัชกร  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนันท์นภัส  เอมังกูล
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงนันทิชา  คชเสนีย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายน้ำมนต์  ชัยปัน
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
539
เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
540
เด็กชายนิธินัย  ฮวบนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จิรบันดาลสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เกตน์พงศ์พัทธ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
543
เด็กชายบุริศร์  กงพาน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเบญญาพร  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงปนัฐธิตตา  สีบาง
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงปนิตา  ฐานโพธิ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงปภัสร์สินี  สิริมังคลกิตติ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
548
เด็กชายปรมโสภณ  ประวันจะ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงปรัชญาพร  เหลืองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
551
เด็กชายปราณชล  วัฒนแสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงปริณดา  รอดฟัก
ป.6
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงปริยาภัทร  เมิดไธสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงปรีชรัศมิ์  ขาวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กหญิงปวิตราพร  สุรพิพิธ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายปวีณวัช  คำศรี
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
559
เด็กชายปองคุณ  ปาลวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายปัณณวัชญ์  ไชยวรรณ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
563
เด็กชายปัณณวิชญ์  สินค้ำ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงปาณิสรา  ชี้แจง
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ตั๊น
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงปิยธิดา  แจนพิมาย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
569
เด็กชายปุญญาพัฒน์  ชมบุญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงปุณิกา  พรมตอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเปรมา  มิ่งฉาย
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
573
เด็กชายพงศ์ปณต  พุทธ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คุณากรพัฒนาการ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
575
เด็กชายพชร  สกุลยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพชรพรรณ  เจียมบรรจง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพรปวีณ์  วาปีเน
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายพัฒนเดช  สังขรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพิชญาภา  คลองข่อย
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาลาศิริ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตรีเลิศทิพย์
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายพุฒิพงษ์  เย็นผาสุข
ป.6
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
589
เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ภูมิพงษ์
ป.4
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
593
เด็กชายภคนันท์  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนประเสริฐสุข
วิทย์ประถม
594
เด็กชายภพธร  ธนศรีวนิชชัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงภัทรภร  พัฒนจักร์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
598
เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
599
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายภูริ  บรรลือศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
601
เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร
ป.4
โรงเรียนบุญจิตวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
603
เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
604
เด็กชายมาวิน  ถิ่นวงค์ม่อม
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สวัสดิ์ล้น
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
606
เด็กชายรพีภัทร  ประคองขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงลภัสรดา  อุดมชัยประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
610
เด็กชายวงศธร  แสนเย็น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
612
เด็กชายวชิรวิทย์  แจ่มโฉม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายวรธร  คชรักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงวราดาชวี  อินทเกื้อ
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
615
เด็กชายวรินธร  ฉันท์รักการค้า
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงวริศนันท์  วิสุทธิวานิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายวศิน  รักชื่อ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงวิชญาพร  สัตตะวิระ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
620
เด็กชายวีรภัทร  แสนกูล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงศรินทร์รัตน์  ทวีบุญยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
626
เด็กชายศานต์มนัส  ขาวประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
629
เด็กชายศิวกร  รัตนสกล
ป.4
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงศุยาศิณี  เกตุชลารัตน์
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
632
เด็กชายสรวิชญ์  นามมิสา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายสรสิช  กังอี้
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
635
เด็กชายสิทธิพงศ์  นวมานกร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงสุพนิตา  สุกใส
ป.4
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม
640
เด็กชายสุพศิน  ตลับทอง
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กิติยานนท์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์
ป.6
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
643
เด็กชายสุวพิชญ์  เพชรพงศ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
644
เด็กชายเสกข์  กางกรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงเสาวนีย์  พรรอด
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
646
เด็กชายอชิรวัติร์  นิโครพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายอชิรวิชญ์  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายอนาวิล  เตชะวงษ์ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
652
เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย
ป.4
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
653
เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไม้งาม
ป.6
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายอัครวินท์  ภัทราวุธ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอัญชลิกา  อัครวิบูลยฺกิจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงิพิมพ์ชนก  มาลาศิริ
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
วิทย์ประถม