ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกวรรณ  ปองไว้
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตธี  หมอกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษณ์กร  ธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แคว้นโอฬาร
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
10
เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
11
เด็กชายกันตินันท์  ทิวาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
12
เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกุลนัดดา  ไขว้เครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พงศ์พิเชษฐกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
15
เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
16
เด็กหญิงครัษฐาอร  สว่างไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจันทิมา  ทองสวี
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรภัทร  ทองสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
24
เด็กชายจีรภาส  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
25
เด็กชายจุฑาพงศ์  ฉิมนาคบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
27
เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
28
เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
29
เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
30
เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
31
เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนาพร  กำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชลลดา  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
37
เด็กชายชัชพงศ์  ยิ้มอยู่
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
39
เด็กชายชินดนัย  สะอิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
40
เด็กชายแชปเพิร์ด อธิป ออแซเล  อ็อกเบนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
42
เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
43
เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัชรี  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฎฐ์  ธีรเศรษฐ์ธำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  เนาว์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลี้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐวีร์  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
58
เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
59
เด็กชายเตชิต  เสงี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
60
เด็กชายธนธรณ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
61
เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
62
เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธนิภา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
67
เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
68
เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
69
เด็กชายธีระเทพ  น้อยน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
70
เด็กชายนนทกร  มัติโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภัทร  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
73
เด็กชายนรินทร  คำก้อน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนวิยา  หงษ์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนันทน์นภัส  นพอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
77
เด็กชายนัยพัฒน์  คำแสง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
78
เด็กชายนิติพัฒน์  ภูครองหิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนีรา  นทีบูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนุชิตา  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
81
เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงบุณลดา  พุทธประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงบุษยมาศ  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
85
เด็กหญิงประภัศรา  เอี่ยมธิติวรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
86
เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
87
เด็กชายปวริศว์  ครูส่ง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปวริศา  สถิตย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปวีณอร  ศาสตร์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
91
เด็กชายปัณณวัฒน์  กันธะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
92
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
93
เด็กชายปิติพัฒน์  วัฒนนันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
คณิตประถม
94
เด็กชายปิติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
95
เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
97
เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
98
เด็กชายพชร  บุญทา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
99
เด็กชายพรชัย  จงมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพรรณชนก  อะเมกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
102
เด็กชายพร้อม  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพัชรพร  ธีระโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยาลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์
ป.6
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนกระทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  มิตรจตุรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพิชญาภา  อินทวงค์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพิมพ์ณภา  พีรบูรณ์วศิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
115
เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
116
เด็กชายพุฒิพงศ์  วัฒนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
118
เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
119
เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
121
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
122
เด็กชายภาคิม  ตะวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
123
เด็กชายภานุพงศ์  เดชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
124
เด็กชายภานุวัฒน์  เล่าหลี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
125
เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
128
เด็กชายมุนินทร  เเป้นทิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงรมิดา  เจริญรัฐกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
132
เด็กชายระพีพัฒน์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
133
เด็กชายรัชชานนท์  มุกดา
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
134
เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
135
เด็กชายรัตนชัย  พะธะนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงลลิภัทร  ธีรพนาศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
137
เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
138
เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
139
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุชินวิเชียรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวรภณ  พันธมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวรวลัญช์  วิเศษลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
147
เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
148
เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
149
เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
150
เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
152
เด็กชายศรัณยู  เปี่ยมปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศศิพิชชา  คำศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
154
เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
155
เด็กชายศักรินทร์  จิตรทิวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
156
เด็กหญิงศิรภัสสร  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
159
เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
160
เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
161
เด็กชายศุภกฤต  วรสายัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
162
เด็กชายศุภณัฏฐ์  กล่อมกาย
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
163
เด็กชายศุภฤกษ์  ยาทองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงศุภากร  เชาวนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
165
เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
166
เด็กหญิงสมิตา  พจน์นิพนธ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
167
เด็กชายสราวุธ  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
170
เด็กชายสิรภัทร์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
171
เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
173
เด็กชายสุธาวัลย์  อนันตภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุพัชญา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
175
เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุวนันท์  ใสอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
179
เด็กชายสุวิจักขณ์  เฮงธารากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
180
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
181
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
182
เด็กชายโสภณัฐ  เชื่อมบางแพ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
184
เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
185
เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
186
เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาพูนตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงอมลภา  อินเต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
189
เด็กชายอรรณพ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
190
เด็กชายอัครวินท์  สมรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงกชกร  จดแตง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายกชกร  ลายทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายกณวรรธน์  เจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายกณวรรธน์  วิไล
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาที
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายกฤตภาส  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายกฤษณพงศ์  ไพรจิตร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายกวีวัฒน์  จิตแจ่ม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายกษิดิเดช  พงษ์รามัญ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วบุตรตา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายกันตพิชญ์  ถนอมสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงกันยากร  ตันดำรงตระกูล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัฐมาลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายกาญจน์  ทองนพคุณ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายกิตติกร  โชติวชิระ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายกิตติพงศ์  มีสะอาด
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงกุลนันทน์  จันสุระ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เรืองดารา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายคุณาพจน์  เกษมสร้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายจักรภัทร  พันธุ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจางมี  คัง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เกียรติไชยชนกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจิณณพัต  โมรา
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีธิติ
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายจีรฉัตร  รุจิวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงเจนจิรา  หรั่งกลั่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชญานิศา  พุทธประวัติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทรา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชลธิชา  มาศแสน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชลธิชา  ศาสกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายชลสิทธิ์  เผือกนรินทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชวพล  ดำจับ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงฌานิกา  นุชเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงฐานิสา  กุลจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายฐิติกร  รักษาสุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จิตต์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายฐิติพันธ์  วิเชียร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ไชยปัญหา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายณกรณ์  นะกุลรัมย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณภัทรพงศ์  เสือใย
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูขุนทด
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธาราดล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณัฐกานต์  จันทร์พานิช
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัฐกิตติ์  เชียงโส
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐชนน  เนียมชาติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นศิริกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์สนิทจำปี
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณัฐธิชา  รีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายณัฐผลิน  ตั๊นวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายณัฐพล  นาคเกิด
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วหาวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายณัฐภัทร  เตศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมนัย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่เล้า
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคสีน้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำรอด
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแจ้ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายดลวี  พรหมงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายทฤษฏี  อมรพรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายทัศน์พล  ทานาม
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายธนกฤต  สีหาราช
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายธนบดี  โต๊ะจงมล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายธนพงษ์  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธนภัทร  จารแก่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธนวัฒน์  แป้นทิม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธนาธิป  นิสัยมั่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธนาวุฒิ  ยะหัตตะ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงธมล  นาควัชรางกูร
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงธยานี  เกษมศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายธรรมรัตน์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธรรมสรณ์  ธาราดล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายธราเทพ  รัตนปรมัตถ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายธราเทพ  สุร่องช้าง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายธัชชัย  ตุ้มมล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายธัชพงค์  รุ่งจิรกาล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธัญเทพ  มากุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายธัญธร  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงธัญภรณ์  ข่ายสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธานัท  เดชาแสงศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธิติวุฒิ  หวังแนบกลาง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธีรณัช  นกหงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายธีรพงษ์  ยินดีรมย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายธีรวัจน์  ทศชา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธีรศักดิ์  อธิวัฒน์ธนะภัค
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธีรัตม์  นวมน้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายนครินทร์  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายนพชัย  พานพ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายนพณัฐ  นาคหมวก
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงนัฐธิดา  อัศวริยธิบัติ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายนัทธพงศ์  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนัทธมน  ปัณณธรบวร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายนันทชัย  แซ่เตียว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนันทรัตน์  เกตานนท์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนันทวรรณ  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงนาษิตา  พงศธรทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงน้ำพระทัย  สาระกูล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนิภาภัทร์  ธรรมศิริ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายบุรินทร์  ยังให้ผล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายบูรพา  เมฆประสาท
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปยุต  นารีรัตนสุนทร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายปรเมษฐ์  ประสานศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายปรวัต  คุณธรรมวรกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายปราณนต์  นิลดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญสิงห์ใจ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปรียาพร  กลัดสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายปัณณฑัต  โปปัญจมะกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปัทมาวดี  มีลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปาจรีย์  เรือนแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายปาราเมศ  ศิริบุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วงศ์บุตรดา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายปิยวัฒน์  แจ่มอุทัย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายพงศภัค  ขุนแน่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพรหมพร  ชัยเนตรวรา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายพลพล  รัตน์วิทยากรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพลอยนภัส  สรชาติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงพัชรพร  สาระพล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพัชรวีร์  ทุ่งสา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายพัฒนชัย  โพธิมากูล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงพิชญา  สุรางวัด
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพิชญาพร  ลือลาภ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงพินญาดา  ปัถคมินทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงพีรยา  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายพีรวัฒน์  บุตรสา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงพุทธพร  จักรานันท์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงแพรขวัญ  พานเข็ม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายภัททิยา  แซ่อุ๊ย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายภัทรพล  ใจกว้าง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงภัทรลดา  ทองงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงภัทราวดี  มาลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายภาคิน  มาลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงภาณุมาส  อิทธิประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายภูตะวัน  เข็มนาค
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายภูมิภัทร  สุรัติจิต
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายภูมิรพี  เดชาฐิตกร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายภูริชญ์  จึงเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายภูริณัฐ  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายภูริพัฒน์  อภัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงมณีภรณ์  จูหิรัญทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงมนทิรา  อบกลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์สนิท
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงยมลพร  พลอยงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงยมลภัทร  พลอยงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายยุคลเดช  วงษ์วิลาศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงโยษิตา  พานทองเส
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงรยาพร  ลือชา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงรักษิณา  สุระประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายรัชชานนท์  พวงดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อานนทเสถียร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงรุจา  โอสถจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุภผลดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กหญิงลัลนา  ฐิติปุญญา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายวรเทพ  กำแหง
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายวรพงศ์  บุษเนตร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายวรพล  สืบตระกูล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวรรณลดา  เกตุหนองพ้อ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวรรษชล  เทียบเพชร
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายวรวิช  เตศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวรัชยา  ดวนพล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงวรัญญา  สีสม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงวรินทร  จิตวิทยาเลิศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงวริศรา  ศรีบรรเทา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงวศินี  จิตวิทยาเลิศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายวายุ  ทองแตง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายวิชชากร  เทศสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายวิสิษฐ์  ธรรมปรีชา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายวีรศิลป์  วิเชียรพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายวีระชาติ  โอริส
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายศตวรรษ  เชาวน์นิยม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงศรันภัทร  จ้อยลี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายศักรนันทน์  แซ่ตั๊น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงศิรรัตน์  ใจแสน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงศิริจรรยา  ทองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนแน่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายศุภกิตติ  วงศ์ปรากฎ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายศุภฤกษ์  ลิ่มตี๋
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายศุภฤกษ์  วชิรพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทิพโชติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายสรวิชญ์  สุขสัก
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายสวราชย์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายสิทธิกร  ติสนธิ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายสิทธินันท์  โคสอน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงสิริกัญญา  วเรณยา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงสิรินดา  สุพจนารถ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายสุกฤษฏ์  อบกลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงสุชาดา  ชาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงสุทัตตา  พูนพัฒนาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงสุธาสินี  นรสารคณิศร์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงสุธิชา  คะชา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงสุนิษา  รัตนตรัยภพ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงสุภัชชา  ถนอมชาติ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสุมนภร  สงวนคุณากร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสุวลี  เซี้ยงสิน
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอกกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงโสพิชญา  แกมไทย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงอคิราภ์  ลิขิตปรีชานนท์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกนิษฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายอติเทพ  ทิวะกะลิน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงอนัญศรี  แข็งแอ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงอภิญญา  ประดิษฐทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายอภิรักษ์  ย่อมกลาง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายอภิรักษ์  วิริยะประกอบ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงอรญา  ไอริยะลาพงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงอรนลิน  บุญทศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงอรพรรณ  ครูส่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงอรัญญา  บวรศรีมุกดา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายอัครพงศ์  พันธุ์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายอัครพันธ์  ดำรงทรัพย์วณิช
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงอัจจิมา  คงชูผล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายอิทธิพลธนิน  กล่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายโอปอร์  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ระดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรยักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
434
เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายกฤติธี  อยู่นวล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายกฤษบดินทร์  ประตังเวสา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกวินตรา  คำยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลวดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุละสีวะ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กู้ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกัณตวรรณ์  เตมีรัสมี
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกันตนพ  น้อยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกัลยาณี  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถาวรศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกานดา  อัมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
454
เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
455
เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์สมปอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายคณาธิป  ทิวะกะลิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายคมกริช  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงจณิตา  วงษ์แสงทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
461
เด็กชายจักรินทร์  รัตนศักดิ์พรชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงจิตติมา  แจ่มอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
466
เด็กชายจิรณัฐ  วรชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชญาดา  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงชนกานต์  แน่นหนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงชนิดา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
481
เด็กชายชยุตพงศ์  เนาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
484
เด็กชายชัชนันท์  แฝงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
485
เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
490
เด็กชายฐปนรรฆ์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงฐานิกา  ไซเอ็ด
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชาวนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
498
เด็กชายฑัตธน  วงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงณญาดา  บุญร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงณปภา  น้อยบัวงาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงณัชชา  สุกิจไพบูลย์ชัย
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับน้อย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สูงเนินเขตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
509
เด็กชายณัฐกร  นุไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงณัฐธิฌา  หนูยงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายณัฐพัชร์  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณิชากร  เรียบสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
523
เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
527
เด็กชายตะวัน  ชาลินรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
528
เด็กชายเตชิต  พัฒนโภครัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงทิชชาภา  ห้าพยงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธนกฤต  จินะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธนชัย  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธนพร  สุขสอน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธนพล  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
539
เด็กชายธนภัทร  เพชรเจริญชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธนยศ  จ้อยลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
541
เด็กชายธนัชชัย  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธนัชชา  แพงพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงธนัชพร  สีหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงธนันท์กาญจน์  รุ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายธาวิน  พวงพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นใส
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธิติ  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธีรภัทร์  ลิ้มภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
558
เด็กชายนนทกร  เสือเฒ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนภิสา  คิม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายนโมชา  พันลำพึง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายนรภัทร  ประดิษฐ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
564
เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
565
เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนวินดา  สวยลึก
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
568
เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
569
เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนันทิยา  อิทธิสุขนันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนัสรีน  สุพจนารถ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงเนตรดาว  โสประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงเนตินันท์  พยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
579
เด็กชายเนวิน  จินโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
582
เด็กชายบูรพา  ภาวินทุ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงปณตพร  กฤษฎาภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงปรวีร์  ึความดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงปรองดอง  สอนประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงประภาวัลย์  ซุยศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปริณดา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
595
เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
597
เด็กชายปิยวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
598
เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงปุณยาพร  จิตรำพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงพรนภัส  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงพรนัชชา  อนันต์ศุภมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงพลอยณิศา  เจริญงามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงพศิกา  สาลีรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพัชรี  พจนวิชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
614
เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เตมีรัสมี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายพิชชากร  ตั้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงพิชญา  ธนูธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคู
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ควรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธรรมนิมิตโชค
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพิมพลอย  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพิมมาดา  โรจนแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฟูเกษม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงภคพร  การย์บรรจบ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงภคพร  ทับทิมทองภากุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงภคภร  จารุฤกษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายภควัฒน์  ฤทธิ์ตะเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
637
เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเวชธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงภัณฑิลา  หน่ายคอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงภัทรภร  เนตรธนโชติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
643
เด็กชายภัษกร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงภานิชา  สันตะจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
645
เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยก้านตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
646
เด็กชายภาวิต  เนาว์อุดม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายภีมเดช  เชี่ยวชาญปฏิบัติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
651
เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
652
เด็กชายภูมิวรินทร์  พลหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
653
เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
655
เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายยศวริศ  ศรีชิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงโยษิตา  นางาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
662
เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงรพีพร  วิศิษฎ์สุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงรมิตา  ไพรวัน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงรสิตา  เขียววุฒิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงลลิดา  จันทร์สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงลักษณารีย์  ดีเจริญวงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงปักหม้อ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
681
เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
683
เด็กชายวรวิทย์  คันธา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายวรากร  สุพรรณธริกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
685
เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
686
เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงวัลวิภา  จุกสีดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงวิรากร  ดีมูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงวิสาขา  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงศมลทรา  รักขพันธ์ ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงศรัณย์พร  ฝักฝ่าย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงศศิกานต์  จิระวัชชะนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงศศิวิมล  เตียวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายศิรชัช  ทองโชติฉัตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงศิรดา  หาสิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
699
เด็กชายศิรสิทธิ์  วาจาพรศิริสุข
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงศิริพร  พรชัยสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงศิริวรรณ  เสงี่ยมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงศิริวิภา  ขำเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายศิวัช  ทองโชติฉัตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงศุพิชฌาย์  พินิจพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฎิน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
709
เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงศุภิสรา  ราชไทย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงสวรส  จิราโชติกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
715
เด็กชายสัณหวัช  แสนลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสาริศา  รุ่งรัตนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
717
เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
719
เด็กชายสิทธิพล  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายสิรภัทร  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
721
เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสุธาสินี  เกลาเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสุธาสินี  สาระพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุนิตา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
726
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นคำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงสุพิชญา  อิฐงาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงสุภัคนันท์  ชลพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
732
เด็กชายสุรทิน  ธรรมสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอชิรญา  กอเซ็ม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงอชิรญา  พลอยงาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงอนันตญา  วัดถัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงอมาสินี  ประพลพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม