ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรกวรรณ  ปองไว้
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกฤตธี  หมอกเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤษณ์กร  ธรรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แคว้นโอฬาร
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกันตินันท์  ทิวาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลนัดดา  ไขว้เครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พงศ์พิเชษฐกุล
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงครัษฐาอร  สว่างไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจันทิมา  ทองสวี
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจิรภัทร  ทองสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายจีรภาส  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจุฑาพงศ์  ฉิมนาคบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงชนาพร  กำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชลลดา  เทศแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชัชพงศ์  ยิ้มอยู่
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายชินดนัย  สะอิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายแชปเพิร์ด อธิป ออแซเล  อ็อกเบนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณัชรี  บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายณัฎฐ์  ธีรเศรษฐ์ธำรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  เนาว์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลี้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐวีร์  นามแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายเตชิต  เสงี่ยมจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายธนธรณ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธนิภา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธีระเทพ  น้อยน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายนนทกร  มัติโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนภัทร  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายนรินทร  คำก้อน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงนวิยา  หงษ์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงนันทน์นภัส  นพอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายนัยพัฒน์  คำแสง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายนิติพัฒน์  ภูครองหิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนีรา  นทีบูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนุชิตา  ไตรยวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงบุณลดา  พุทธประเสริฐสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงบุษยมาศ  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงประภัศรา  เอี่ยมธิติวรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายปวริศว์  ครูส่ง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงปวริศา  สถิตย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงปวีณอร  ศาสตร์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายปัณณวัฒน์  กันธะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปิติพัฒน์  วัฒนนันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายปิติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายพชร  บุญทา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายพรชัย  จงมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงพรรณชนก  อะเมกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายพร้อม  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงพัชรพร  ธีระโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยาลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์
ป.6
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนกระทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  มิตรจตุรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงพิชญาภา  อินทวงค์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพิมพ์ณภา  พีรบูรณ์วศิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายพุฒิพงศ์  วัฒนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายภาคิม  ตะวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายภานุพงศ์  เดชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายภานุวัฒน์  เล่าหลี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งแสง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายมุนินทร  เเป้นทิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงรมิดา  เจริญรัฐกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายระพีพัฒน์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายรัชชานนท์  มุกดา
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายรัตนชัย  พะธะนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงลลิภัทร  ธีรพนาศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายวชิรวิชญ์  สุชินวิเชียรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายวรภณ  พันธมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงวรวลัญช์  วิเศษลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายศรัณยู  เปี่ยมปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงศศิพิชชา  คำศิริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายศักรินทร์  จิตรทิวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงศิรภัสสร  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพ์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายศุภกฤต  วรสายัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายศุภณัฏฐ์  กล่อมกาย
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศุภฤกษ์  ยาทองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงศุภากร  เชาวนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงสมิตา  พจน์นิพนธ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสราวุธ  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายสิรภัทร์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายสุธาวัลย์  อนันตภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุพัชญา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงสุวนันท์  ใสอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายสุวิจักขณ์  เฮงธารากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายโสภณัฐ  เชื่อมบางแพ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาพูนตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงอมลภา  อินเต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอรรณพ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายอัครวินท์  สมรศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
191
เด็กหญิงกชกร  จดแตง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายกชกร  ลายทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายกณวรรธน์  เจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายกณวรรธน์  วิไล
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาที
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกมลชนก  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายกฤตภาส  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกฤษณพงศ์  ไพรจิตร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกวีวัฒน์  จิตแจ่ม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายกษิดิเดช  พงษ์รามัญ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วบุตรตา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายกันตพิชญ์  ถนอมสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงกันยากร  ตันดำรงตระกูล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัฐมาลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายกาญจน์  ทองนพคุณ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายกิตติกร  โชติวชิระ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกิตติพงศ์  มีสะอาด
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกุลนันทน์  จันสุระ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงกุลภัสสร์  เรืองดารา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายคุณาพจน์  เกษมสร้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจักรภัทร  พันธุ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจางมี  คัง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เกียรติไชยชนกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงจิณณพัต  โมรา
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีธิติ
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจีรฉัตร  รุจิวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงเจนจิรา  หรั่งกลั่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชญานิศา  พุทธประวัติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทรา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชลธิชา  มาศแสน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชลธิชา  ศาสกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กชายชลสิทธิ์  เผือกนรินทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายชวพล  ดำจับ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงฌานิกา  นุชเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงฐานิสา  กุลจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายฐิติกร  รักษาสุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จิตต์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายฐิติพันธ์  วิเชียร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ไชยปัญหา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณกรณ์  นะกุลรัมย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณภัทรพงศ์  เสือใย
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูขุนทด
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธาราดล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐกานต์  จันทร์พานิช
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐกิตติ์  เชียงโส
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐชนน  เนียมชาติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นศิริกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์สนิทจำปี
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐธิชา  รีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายณัฐผลิน  ตั๊นวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายณัฐพล  นาคเกิด
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วหาวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฐภัทร  เตศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมนัย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่เล้า
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคสีน้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำรอด
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแจ้ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายดลวี  พรหมงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายทฤษฏี  อมรพรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายทัศน์พล  ทานาม
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายธนกฤต  สีหาราช
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กชายธนบดี  โต๊ะจงมล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายธนพงษ์  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายธนภัทร  จารแก่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายธนวัฒน์  แป้นทิม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนาธิป  นิสัยมั่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายธนาวุฒิ  ยะหัตตะ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธมล  นาควัชรางกูร
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงธยานี  เกษมศิลป์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธรรมรัตน์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธรรมสรณ์  ธาราดล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธราเทพ  รัตนปรมัตถ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายธราเทพ  สุร่องช้าง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายธัชชัย  ตุ้มมล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายธัชพงค์  รุ่งจิรกาล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธัญเทพ  มากุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธัญธร  ศรีนวล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงธัญภรณ์  ข่ายสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายธานัท  เดชาแสงศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายธิติวุฒิ  หวังแนบกลาง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายธีรณัช  นกหงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายธีรพงษ์  ยินดีรมย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายธีรวัจน์  ทศชา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายธีรศักดิ์  อธิวัฒน์ธนะภัค
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธีรัตม์  นวมน้อย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายนครินทร์  ชูแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายนพชัย  พานพ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายนพณัฐ  นาคหมวก
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนัฐธิดา  อัศวริยธิบัติ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายนัทธพงศ์  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนัทธมน  ปัณณธรบวร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายนันทชัย  แซ่เตียว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนันทรัตน์  เกตานนท์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนันทวรรณ  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงนาษิตา  พงศธรทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงน้ำพระทัย  สาระกูล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนิภาภัทร์  ธรรมศิริ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายบุรินทร์  ยังให้ผล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายบูรพา  เมฆประสาท
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปยุต  นารีรัตนสุนทร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปรเมษฐ์  ประสานศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปรวัต  คุณธรรมวรกุล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปราณนต์  นิลดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญสิงห์ใจ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงปรียาพร  กลัดสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายปัณณฑัต  โปปัญจมะกุล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงปัทมาวดี  มีลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงปาจรีย์  เรือนแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายปาราเมศ  ศิริบุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วงศ์บุตรดา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายปิยวัฒน์  แจ่มอุทัย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพงศภัค  ขุนแน่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพรหมพร  ชัยเนตรวรา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพลพล  รัตน์วิทยากรณ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพลอยนภัส  สรชาติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพัชรพร  สาระพล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพัชรวีร์  ทุ่งสา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายพัฒนชัย  โพธิมากูล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิชญา  สุรางวัด
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิชญาพร  ลือลาภ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพินญาดา  ปัถคมินทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์สุขศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพีรยา  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายพีรวัฒน์  บุตรสา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพุทธพร  จักรานันท์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงแพรขวัญ  พานเข็ม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภัททิยา  แซ่อุ๊ย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภัทรพล  ใจกว้าง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัทรลดา  ทองงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงภัทราวดี  มาลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภาคิน  มาลา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงภาณุมาส  อิทธิประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภูตะวัน  เข็มนาค
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภูมิภัทร  สุรัติจิต
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภูมิรพี  เดชาฐิตกร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภูริชญ์  จึงเจริญ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภูริณัฐ  บุญทวี
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภูริพัฒน์  อภัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงมณีภรณ์  จูหิรัญทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงมนทิรา  อบกลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์สนิท
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงยมลพร  พลอยงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงยมลภัทร  พลอยงาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายยุคลเดช  วงษ์วิลาศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงโยษิตา  พานทองเส
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงรยาพร  ลือชา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงรักษิณา  สุระประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อวงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายรัชชานนท์  พวงดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อานนทเสถียร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงรุจา  โอสถจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุภผลดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กหญิงลัลนา  ฐิติปุญญา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวรเทพ  กำแหง
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวรพงศ์  บุษเนตร์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวรพล  สืบตระกูล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงวรรณลดา  เกตุหนองพ้อ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวรรษชล  เทียบเพชร
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายวรวิช  เตศิริ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวรัชยา  ดวนพล
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวรัญญา  สีสม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวรินทร  จิตวิทยาเลิศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวริศรา  ศรีบรรเทา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวศินี  จิตวิทยาเลิศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวายุ  ทองแตง
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวิชชากร  เทศสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายวิสิษฐ์  ธรรมปรีชา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวีรศิลป์  วิเชียรพงษ์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายวีระชาติ  โอริส
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายศตวรรษ  เชาวน์นิยม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศรันภัทร  จ้อยลี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายศักรนันทน์  แซ่ตั๊น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงศิรรัตน์  ใจแสน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงศิริจรรยา  ทองประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนแน่น
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายศุภกิตติ  วงศ์ปรากฎ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายศุภฤกษ์  ลิ่มตี๋
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศุภฤกษ์  วชิรพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทิพโชติ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสรวิชญ์  สุขสัก
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสวราชย์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายสิทธิกร  ติสนธิ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายสิทธินันท์  โคสอน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสิริกัญญา  วเรณยา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสิรินดา  สุพจนารถ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายสุกฤษฏ์  อบกลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงสุชาดา  ชาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุทัตตา  พูนพัฒนาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงสุธาสินี  นรสารคณิศร์
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงสุธิชา  คะชา
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสุนิษา  รัตนตรัยภพ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงสุภัชชา  ถนอมชาติ
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงสุมนภร  สงวนคุณากร
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงสุวลี  เซี้ยงสิน
ม.1
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอกกุหลาบ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงโสพิชญา  แกมไทย
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงอคิราภ์  ลิขิตปรีชานนท์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกนิษฐ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายอติเทพ  ทิวะกะลิน
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอนัญศรี  แข็งแอ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอภิญญา  ประดิษฐทอง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายอภิรักษ์  ย่อมกลาง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายอภิรักษ์  วิริยะประกอบ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอรญา  ไอริยะลาพงษ์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงอรนลิน  บุญทศ
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงอรพรรณ  ครูส่ง
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงอรัญญา  บวรศรีมุกดา
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายอัครพงศ์  พันธุ์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายอัครพันธ์  ดำรงทรัพย์วณิช
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงอัจจิมา  คงชูผล
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายอิทธิพลธนิน  กล่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายโอปอร์  ดวงศรี
ม.2
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ระดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรยักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายกฤติธี  อยู่นวล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายกฤษบดินทร์  ประตังเวสา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกวินตรา  คำยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลวดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุละสีวะ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กู้ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกัณตวรรณ์  เตมีรัสมี
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายกันตนพ  น้อยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกัลยาณี  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถาวรศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกานดา  อัมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์สมปอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายคณาธิป  ทิวะกะลิน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายคมกริช  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจณิตา  วงษ์แสงทอง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายจักรินทร์  รัตนศักดิ์พรชัย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงจิตติมา  แจ่มอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
465
เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายจิรณัฐ  วรชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชญาดา  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงชญาน์นันท์  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงชนกานต์  แน่นหนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชนิดา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายชยุตพงศ์  เนาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายชัชนันท์  แฝงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายฐปนรรฆ์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงฐานิกา  ไซเอ็ด
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชาวนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายฑัตธน  วงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณญาดา  บุญร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารรถเสน ชั้น ป.5-6 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
500
เด็กหญิงณปภา  น้อยบัวงาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณัชชา  สุกิจไพบูลย์ชัย
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับน้อย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สูงเนินเขตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณัฐกร  นุไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัฐธิฌา  หนูยงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายณัฐพัชร์  ยงยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณิชากร  เรียบสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายตะวัน  ชาลินรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายเตชิต  พัฒนโภครัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงทิชชาภา  ห้าพยงค์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายธนกฤต  จินะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธนชัย  สมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
535
เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงธนพร  สุขสอน
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายธนพล  นาคทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายธนภัทร  เพชรเจริญชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธนยศ  จ้อยลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนัชชัย  กาญจนางกูรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธนัชชา  แพงพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงธนัชพร  สีหิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงธนันท์กาญจน์  รุ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธาวิน  พวงพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นใส
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธิติ  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธีรภัทร์  ลิ้มภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายนนทกร  เสือเฒ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนภิสา  คิม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายนโมชา  พันลำพึง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายนรภัทร  ประดิษฐ์พฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงนวินดา  สวยลึก
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนันทิยา  อิทธิสุขนันท์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนัสรีน  สุพจนารถ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงเนตรดาว  โสประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงเนตินันท์  พยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายเนวิน  จินโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายบูรพา  ภาวินทุ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงปณตพร  กฤษฎาภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงปรวีร์  ึความดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงปรองดอง  สอนประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงประภาวัลย์  ซุยศรี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปริณดา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายปิยวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงปุณยาพร  จิตรำพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงพรนภัส  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงพรนัชชา  อนันต์ศุภมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
605
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงพลอยณิศา  เจริญงามทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงพศิกา  สาลีรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพัชรี  พจนวิชัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เตมีรัสมี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายพิชชากร  ตั้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงพิชญา  ธนูธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคู
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ควรเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธรรมนิมิตโชค
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงพิมพลอย  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงพิมมาดา  โรจนแพทย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฟูเกษม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงภคพร  การย์บรรจบ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงภคพร  ทับทิมทองภากุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงภคภร  จารุฤกษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายภควัฒน์  ฤทธิ์ตะเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเวชธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงภัณฑิลา  หน่ายคอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
640
เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงภัทรภร  เนตรธนโชติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายภัษกร  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงภานิชา  สันตะจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยก้านตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายภาวิต  เนาว์อุดม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายภีมเดช  เชี่ยวชาญปฏิบัติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายภูมิวรินทร์  พลหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายยศวริศ  ศรีชิน
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงโยษิตา  นางาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงรพีพร  วิศิษฎ์สุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงรมิตา  ไพรวัน
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงรสิตา  เขียววุฒิ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงลลิดา  จันทร์สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
675
เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงลักษณารีย์  ดีเจริญวงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงปักหม้อ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายวรวิทย์  คันธา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายวรากร  สุพรรณธริกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงวัลวิภา  จุกสีดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงวิรากร  ดีมูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงวิสาขา  มงคล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงศมลทรา  รักขพันธ์ ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงศรัณย์พร  ฝักฝ่าย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงศศิกานต์  จิระวัชชะนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์เนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงศศิวิมล  เตียวสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายศิรชัช  ทองโชติฉัตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงศิรดา  หาสิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายศิรสิทธิ์  วาจาพรศิริสุข
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงศิริพร  พรชัยสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มพวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงศิริวรรณ  เสงี่ยมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงศิริวิภา  ขำเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายศิวัช  ทองโชติฉัตร
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงศุพิชฌาย์  พินิจพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฎิน้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 2

ณ อาคารคชปุระ ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
710
เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงศุภิสรา  ราชไทย
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงสวรส  จิราโชติกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายสัณหวัช  แสนลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงสาริศา  รุ่งรัตนสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายสิทธิพล  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายสิรภัทร  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงสุธาสินี  เกลาเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงสุธาสินี  สาระพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงสุนิตา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นคำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงสุพิชญา  อิฐงาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงสุภัคนันท์  ชลพนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายสุรทิน  ธรรมสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงอชิรญา  กอเซ็ม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงอชิรญา  พลอยงาม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงอนันตญา  วัดถัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงอมาสินี  ประพลพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์