ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิง.พิชชาพร  นาควิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชนิภา  จุฑาภัทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชพร  โกษาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกรวี  ชัยปรีดาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกสิริ  ทรงทับทิม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรกนก  อยู่รอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรเทพ  โกมุทพงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรัตพลอย  ปิยะวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤติธี  เอกจรัสภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกวินตรา  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกษิดิศ  ธุสาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายก้องภพ  มงคลทรัพย์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกอหญ้า  เมรสนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกัณตภณ  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  สว่างไพร
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติพงศ์  ว่าวกลาง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเกศินี  หล้าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเขมจิรา  อัครโกมลกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจตุรงค์  เล็กคำ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายจตุรวิทย์  พงศ์ฐิตานนท์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เศวตจินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บวรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจิตรภณ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจิรเดชาวุฒิ  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายจิรภัทร  เจียหลิม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันธ์
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงจิราวรรณ  เทียมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายเจตวัฒน์  เจริญกมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชญาณี  ไชยบัน
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชนสิษฎ์  แพทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงชนากานต์  วงค์เกษม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายชนาธิป  เวสสวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนิดาภา  พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชมพูนุท  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายชยกร  โคกสลุง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชลิตา  ไมตรีจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชินาธิป  จันเจริญรัชต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชีวิน  ไหลทา
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชื่นทิพย์  วงษ์เจริญธรรมา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์ถวิล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบัติสวัสดี
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชุติเทพ  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงโชติกา  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงญาณิศา  เมษา
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายฐปนวัฒน์  พุทธคาวี
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินเที่ยง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายฑิปปกรณ์  กั้วนามน
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณกชมน  วัฒนศัพท์
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณฐพล  ทับไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณฐภัทร  ตรีภพนาคกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณธรรม  วงษ์ดีไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณภัทร  พันละวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณฤดี  โซ๊ะมิเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฏฐชัย  พิสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุมาลัย
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งคูณ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทรสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กัณหา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐพงศ์  มักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐพัชร์  กุศลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐวดี  ชนินทรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐวดี  นันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฐวรรธน์  เริงนิสัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐวัฒน์  กฤษกันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลเกษมธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐวุฒ  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐาวดี  ชาญประไพ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเขียว
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณิชาภา  จิตต์สม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายเดชาธร  พงษ์ไกรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายเตชินท์  อรรคบุตร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงทรัพย์สิริ  ทรงกิจจานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงทัศนันท์  ทองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนกร  สันวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนกฤต  ช้างนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนกฤต  โทนะหงษา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนกฤต  บุญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายธนกฤต  รุ่งสลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธนกฤต  แสงธนานนท์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธนชล  ต่วนต่าน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนดล  เหล่าเคน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธนธร  จิตร์สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนธร  สุดตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธนพร  วรคุณาพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนภัทร  โทนะหงษา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธนภัทร  ภิยโยทัย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงธนวรรณ  อิ่มเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนัชญ์พงศ์  ใหม่จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธมลวรรณ  หลักฐาน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธรากร  ภัทระวโรตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัชญา  เธียรประดับโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธัชพล  ปางคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงธัญชนก  พลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาร์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงธัญพิชชา  เภตรา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธันย์ธนิสร์  เชื้อเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธันวา  รุจาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงธิรดา  เสรีนิวัฒิ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธีธัช  บุญเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธีธัช  ศรีอุทธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธีรธาดา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธีรนัย  สิทธิชัยทวีกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธีรภัทร  พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงนพมล  ตันเต็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายนภสินธุ์  กรุงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ธำรงค์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงนวพรรษ  งามเกียรติทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายนัธทวัฒน์  นิธิอนันตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐิศุภกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนันทรัตน์  ลือกิตินันท์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนาตาลี  สตีลลัท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนารีพลอย  โรจนพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนิติพัฒน์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงเบญญาดา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงเบญญาปวีย์  สีนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเบญญาภา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปณิชา  พรมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายปณิธิ  พรศิริเจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปภินวิช  จิตไชยชาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงปรชญา  พลานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายปรมินทร์  มงคลศิริโสภาภร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายปราณต์  รุจาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายปราณนที  วิบูลย์ธัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงปวริศา  พลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปวริศา  โรจนมณเฑียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปวัลรัสส์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุริพล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงปัณณพร  โชติทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิโรจน์
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีรโชติสกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงไปรยา  เทวะประกาย
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายพงศ์จักร  อินทรกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ชิงชม
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายพงศ์อมร  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพชร  จ้าว
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพณัชกร  เบตรสมัคร
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงพรชนก  ธีรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพรหมพิริยะ  อิ่มกมลไมตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายพัชรพล  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงพัฒน์นรี  บุญศักดิ์เฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วคูณ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายพัศวุฒิ  กอหรั่งกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายพิชญกานต์  นิ่มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพิชญากร  มาร์กัส
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ติยะสุทธิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  พ้นภัยพาล
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายพิ่มศักดิ์  เสมอวงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายพิสิฐพงศ์  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายพีรวิชญ์  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายพุทธิเมธ  ประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงแพรพิไล  เพียรบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงแพรวา  อักษรศิลป์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภทรภรณ์  เกรียงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงภวิกา  ฉิมประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงภัคจิราพร  จันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายภัทร  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายภัทรดนัย  ธิจันเปียง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายภัทรดล  โนนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายภัทรพล  เฉื่อยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภาสวุฒิ  อิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายภูดิท  จริยาเอกภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภูธเนศ  มะโนลา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภูริณัฐ  บำรุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายภูวเดชาธร  ภักดีไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงมนัญชยา  จุฬาทิพย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายมรุพงศ์  หมวกมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงมาติกา  เด่นภาสุรพงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงมาลิสา โจ  วิลเลี่ยมส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายรชต  จุลบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงรรัญยา  แถมเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายรัชพล  เทพสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงลภัสรดา  เต่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงลภัสรดา  วงค์สุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงวรพิชชา  เลิศศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงวรัญชยา  เจริญศิลปวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายวรัญญู  กางถิ่น
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายวรานนท์  ชลวานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงวริทยา  นาคแสง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงวาเนสสา  สำนักสกุล คนัพเพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงวาสนา  จาตุรันต์เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายวิชชากร  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงวิรัลชพัชร  อุทัยเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายวีรภัทร  ดีชัยยะ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงวีรภัทรา  วิริยาทรพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายวีรวิชญ์  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายศรัณย์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงศริญญา  ไทยานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายศังสิต  จันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงศิริรัตน์  สัพพะเลข
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายศิวัฒน์  ทองเพ็ง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายศิวาภณ  นิธิบุญกลาง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศุภกานต์  ชูภัทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายศุภณัฐ  นันทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสภูมิ  กำจัดโศรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสมิตานัน  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายสรัล  อดิศักดิ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายสหรัถ  ราชพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งด้วง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายสิรธีร์  มากมูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสิรภัทร  นิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐจินดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสิรวิชญ์  ภิระพันธ์พานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายสิรวิชญ์  สีใคร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายสิริ  อุทัยแย้ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสิรินทรา  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุชานันท์  มีเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสุตาสินีย์  จิรภาคงวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายสุรวัศ  สุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายสุวิจักขณ์  ซุนฮั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัศมาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นารายณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเสาวลักษ์  สีเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมศักดิ์อุฬาร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงโสภิตนภา  สุยคำไฮ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ  ยังสุข
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงอชินี  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายอธิคุณ  เย็นแม้น
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายอธิศนนท์  สาธุปัญญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอเนชา  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ติวคณิตศาสตร์ 1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอภิชญา  คงสง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอภิชญา  สิงหอุบล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอรนิภา  ฉายแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอรปภา  ชุนช่วยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอริสา  สุนทรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงอริสา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอรุชา  ไพรวัฒนานุพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอลีนา  อาจบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอังคารินทร์  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอังสณา  สิทธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอิทธิกร  คงแย้มเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อรุณไพโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอิธิตา  วอศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงอินทุนิพา  อวยพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายเอกรัฐ  หมื่นศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายเอเธนส์  ไชยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงเอมิกา  ประภาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายุศุภณัฐ  รักวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กชายกมลภพ  กิตติทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
นางสาวกรรณิการ์  โพธิหล้า
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายเกรโกร์  ศรีทองกุล แชตวิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงณัฐฌาณี  สุวัฒนากุลกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายธนกฤต  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นางสาวธนัชญา  คำลาด
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงนนทกร  สอสุดใจ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
นางสาวนันทกานต์  วงษ์ไชยา
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นางสาวนันทชพร  กั้วกำจัด
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นางสาวนารีรัตน์  วงษ์นิล
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
นางสาวนิชนันท์  แสงชมภู
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
นางสาวปณิดา  ขุนอินทอง
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
นางสาวเมขลา  สอนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายเอกมงคล  วิโรจน์สกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์กำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกมลนาถ  เปลี่ยนสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายกฤตภาส  บุญโท
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกฤตมุข  ท่าไชย
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายกฤตเมธ  ฉวีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายกฤติเดช  ใช้ฮวดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายกฤษณุชา  วสุเนตรกุล
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายกวินนาถ  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายก้องภพ  ธีระนุกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกัญญณัท  อิสสอาด
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเปลว
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผุยหันชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกันตวิชญ์  อัครเดชเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกัลยกร  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกานต์กันต์  อินทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โทรพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกิตติภูมิ  วงศ์กำปั่น
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายกิตติวัฒน์  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายกุญช์  สวัสดิ์-ชูโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกุลจิรา  สุทธิสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกุลณิชา  ขจรพิสิฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกุลภัสสร์  สำราญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงเก็จแก้ว  อิริยะโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงแก้วอินทร์  ทองอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายคณัชพงศ์  กล้าณรงค์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายคณาธิป  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงคีย์ตะวัน  ภิญญสาสน์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายคู่บุญ  รัตนนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายจักริณทร์  สีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงจารุวรรณ  สาจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงจิณณวัตร  กลิ่นใกล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงจิณนิภา  ห่าน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงจิณห์ชนากานต์  สินมหัตกุลล์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงจิดาภา  ผดุงศิริกุลชัย
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงจิตรลดา  เบ็ญจนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายจิรกฤต  กุลธนสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายจิรพนธ์  อินทรกนิฏฐ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายจิรโรจน์  ชำนิโชคธรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจิราภา  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใช้เอกปัญญา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายเจตนิพิฐ  เอกจิรตระกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายฉัตรกุล  บุญธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองมานะเสถียร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงชนิกานต์  ฐาปนาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชนิตา  ทรายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงชนิสรา  นพวรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายชยุตม์  วิทยา
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงชัญญานุช  มัจฉาชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายชาคริต  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายชินวร  ธนานิธิภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายชินวัตร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ชุมภูงาม
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงโชติกา  เทพษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายโชติภณ  สุรินทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงญาณัชชา  ประติเมฆ
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงญาณิพัชญ์  สีเหมือนบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงญาณิศา  มาลัย
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงญาณิศากรณ์  พิมพ์กิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายฐนดล  คุณภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงฐนิตนันท์  เหล่ามานะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายฐปณรรฆ์  ลิมป์สุทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงฐพัชร์  เตลียะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายฐาปณัฐน์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงฐิติกานต์  ณะคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายฐิติพันธ์  อรรถจริยาพร
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงฑิชญา  ตันฑุลวาณิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
ป.6
โรงเรียนวุฒิวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณภัทร  เกิดปรางค์
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายณภัทร  ภูศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณภัทร  สิรินิพัทธ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณภัทร  หนูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายณัชกรัญ  สินถาวร
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงณัชชาวีร์  สุขโสภณจิต
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายณัฎฐนันท์  กังวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สวนเมือง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  โชตินวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิจถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฏฐ์อภิชญา  อังควราอัคริมา
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐฐญา  ศรีไพพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐฐ์ปวีร์  อาจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิพันธ์ประศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปินะกาพัง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐนันท์  รังษีวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายณัฐพัชร์  สิริวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐวิช  อานมณี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร อบจ.ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กหญิงณิชนันทน์  จำมี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงณิชากานต์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลวัฒนโยธิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณิชาภา  ธนบำรุงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณิชารีย์  จันทราเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายเณสกร  ทำเนาว์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายดนยวรรธน์  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงดนุลดา  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงดารินทรา  โคตรสมพงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงตีรณา  มาจุมเดอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายถิรวุฒิ  ประสงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายถิรวุฒิ  ภูมิทอง
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนกฤต  ชูไทย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธนโชติ  พวงพลับ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนณัฐพล  ม่วงยัง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนดล  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธนทัต  อัจฉริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธนภัทร  แคล้วคลาด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายธนภัทร  สังข์กรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงธนัญญา  แสงแก้วพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงธนิดา  เจติยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายธรรมบาล  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเจริญ
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยะชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุริยา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาธุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายธัญวัฒน์  ซุ่นไล้
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายธันฐกรณ์  รอดสการ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายธีรเดช  วงษ์แววดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายธีรภัทร์  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายธีรภัทร์  เบ็ญจมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงธุวานันท์  มะหนิ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายนนทพัทธ์  พงศ์สิริวรนาถ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายนพกร  หินจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงนภัสร  ห้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงนภัสสร  พรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงนรินทรา  วงศ์ผดุงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายนวปฏล  ศิริพรม
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงนันญพัฒน์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานกลาง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิริยะปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงนันทรัตน์  ช่างบุ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  ชาร์ลส
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายนาวิน  คงกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายนิธิกร  สกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงนิธิรดา  พุทธเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงเนตรดาว  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายบุญชัย  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงบุญญณัฐ  วัฒนพานิช
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงบุษยมาศ  ทองหยิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายปชาบดี  พงศ์ไทย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงปณาลี  คุณาวิริยะสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงปทิตตา  จารุชัย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงปพิชญา  พรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาลี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายปภิณวิช  อินทรประสาท
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายประกฤษฎ์  ทองแฉล้ม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงประภาวดี  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายปรัตถกรณ์  ทองมีสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายปรินทร์วิชญ์  ใหม่อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปริยากร  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายปวริศ  ชิณณะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปวริศา  หิรัญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปวริสา  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายปัญจพล  เสียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปานชีวา  อินทรมณี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปาลิณีย์  จูงใจ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายปิติภัทร  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ช่างเพชรผล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายปิยะรัฐ  มาเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงปิยาพัชร  อุทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปุณยนุช  ธนานัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปูริตา  กำจายกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพงศกร  วิชัยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพงศ์ปณต  ขำสม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายพชร  เหมือนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงพชรพรรณ  ยินดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายพชรพล  ชอบชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายพนธกร  บุญคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพมลพร  พูลพืชชนม์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพรปวีณ์  โกสินทรจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพรรณพัชร  เชี่ยวประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพรรวินท์  พรกิตติสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพลอยนภัส  กาญจนพงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพลอยนภัส  ฉันทวัตวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพัชรศรี  ตอกสีมารุจิดาพร
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพัชรินทร์  เต็มศิริ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญงามวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพัทธนันท์  หลินภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพัสกร  ศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีประชากร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาตะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เตปินตา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิมพ์วิกา  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพีรดนย์  กานต์วิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพีรดนย์  พิชญ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพีรวิศว์  กีฬา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพุทธิชา  เบ็ญจนาค
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงแพรวา  เนตรสงคราม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงฟาริดา  จันตาใหม่
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายภรัณยู  มงคลสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงภวรัญชน์  เฮงตระกูล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายภวัต  จันทรสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงภวิษย์พร  สินชวานนท์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไชยนาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงภัณฑิรา  เผือดผ่อง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายภัทรกร  มุขประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายภัทรกร  มุ่งไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงภัทรพิดา  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายภาคิน  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายภาณุพงศ์  รายา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงภารีม์  ชาวชะไว
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงภาวิตา  คำประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภูเบศ  ปัทมวณิชชา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายภูผา  ประถมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายภูมิพัฒน์  เลิศรักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงภูริชญา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายภูวิศ  เหลืองไชยยะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงมนัญญา  โปร่งจิตร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงมีนา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงมุกศิรินทร์  สุดพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงมุจลินท์  เวชบุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายเมฆา  กมลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายยศวริศ  อินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายยะสะ  สิทธิ์ภานุวงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงยุวรี  ลายเงิน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายรฐนนท์  เหมังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายรณกร  ภาคย์ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงรัชภร  สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงรัตติกาล  ปิ่นประยงค์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงรับขวัญ  ยอดรัตน์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงริญญภัสร์  พิริยะกิจการณ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทีหอคำ
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายเรวัฒน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงลภัส  สมตน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงลลนา  เทพไพรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงลัทธพรรณ  ขอสกุลไพศาล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายลัทธวิทย์  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงลินรดา  นนดี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายวรกันต์  เธียรวิวัฒน์นุกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุขเจริญโชคดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงวรรษชล  ชอบตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงวรรษชล  อดิเรกเกียรติ
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กหญิงวรัญชลี  บวรวงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงวราลี  นพศรี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงวรินยุภา  วงษ์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงวริศรา  เผาะช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุตรวงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงวาณิชกร  วาณิชยากรกุล
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายวาทิน  กั้วกำจัด
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงวาริน  อินทร์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงวิภาภัทรา  สายอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงวิรชา  ฐาปนางกูรกร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายวีรวิชญ์  ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงศกลกันต์  ด้วงงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายศรวิทย์  เจี่ยดำรง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงศศิกมล  บุญประครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงศศิกานต์  ชุมไชย
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงศศิภา  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงศิรพัชร  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายศิริพงศ์  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายศิวัช  อนันต์วัฒนสุข
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายศุภโชค  เกษรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงศุภนิตา  หิริพงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายศุภพล  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มช่างทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กชายศุภวิชญ์  ธนุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงสรวีย์  ชีวะธรรมนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงสรัลพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงสริตา  รักถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงสริตา  เลิศอุดมกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสโรชา  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายสันติสุข  เสถียรจารุการ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายสาริน  ขาวหนู
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายสิทธิพร  เป็นดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสิรวิชญ์  จึงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์อยู่
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงสิริกานต์  ประเสริฐลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสิริชยากร  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงสิริฐาพร  จุลนพ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงสิรินุช  มิตรอารักษ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ตรี
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อริยแสงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงสุธีมนต์  อารีชาติ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงสุนิสา  สีแพรศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงสุประวีณ์  ปริยะมิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงสุพัชญา  ทองเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงสุพิชชา  ดาวล้อม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงสุภัชญา  ธีรกันทรากร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงสุรางค์พิมล  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงสุรียพัชร์  เดชพิสุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ภมรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายหฤษ์ฎ  รัชเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงอชิรญา  เหลืองชบารัตน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายอดิศร  วรดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายอนันตณัฏฐ์  กิจรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายอภิชา  วัฒนวลีกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอภิญญา  พุทธตรัส
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงอภิสรา  สินวิสูตร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอภิสรา  สุนทรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอมลิน  พิคเกิลส์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงอรปรียา  วงละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายอรรถวิท  เทียนวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายอังกูร  วราทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายอันดามัน  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงอาทิตยา  วัชรโยธิน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงอาลิศา  นิ่มตงเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงอิสรีย์  อังประภาพรชัย
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงฮันนา  วันแต่ง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์