ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิง.พิชชาพร  นาควิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชนิภา  จุฑาภัทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  โกษาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกรวี  ชัยปรีดาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกสิริ  ทรงทับทิม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรกนก  อยู่รอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
10
เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
12
เด็กชายกรเทพ  โกมุทพงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรัตพลอย  ปิยะวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติธี  เอกจรัสภิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกวินตรา  เขื่อนแก้ว
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
18
เด็กชายกษิดิศ  ธุสาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
19
เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายก้องภพ  มงคลทรัพย์มณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกอหญ้า  เมรสนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
23
เด็กชายกัณตภณ  สังข์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
24
เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
25
เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  สว่างไพร
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติพงศ์  ว่าวกลาง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกศินี  หล้าดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเขมจิรา  อัครโกมลกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
33
เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
34
เด็กชายจตุรงค์  เล็กคำ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
35
เด็กชายจตุรวิทย์  พงศ์ฐิตานนท์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เศวตจินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิณห์นิภา  บวรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
38
เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
39
เด็กชายจิตรภณ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
40
เด็กชายจิรเดชาวุฒิ  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
41
เด็กชายจิรภัทร  เจียหลิม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันธ์
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิราวรรณ  เทียมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายเจตวัฒน์  เจริญกมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชญาณี  ไชยบัน
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
48
เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
50
เด็กชายชนสิษฎ์  แพทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนากานต์  วงค์เกษม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
52
เด็กชายชนาธิป  เวสสวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชนิดาภา  พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชมพูนุท  สุขแสวง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
56
เด็กชายชยกร  โคกสลุง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
57
เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชลิตา  ไมตรีจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
62
เด็กชายชินาธิป  จันเจริญรัชต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
63
เด็กชายชีวิน  ไหลทา
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชื่นทิพย์  วงษ์เจริญธรรมา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์ถวิล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบัติสวัสดี
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กชายชุติเทพ  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงโชติกา  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงญาณิศา  เมษา
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
73
เด็กชายฐปนวัฒน์  พุทธคาวี
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
74
เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินเที่ยง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
76
เด็กชายฑิปปกรณ์  กั้วนามน
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณกชมน  วัฒนศัพท์
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
78
เด็กชายณฐพล  ทับไทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
79
เด็กชายณฐภัทร  ตรีภพนาคกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
80
เด็กชายณธรรม  วงษ์ดีไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
82
เด็กชายณภัทร  พันละวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
85
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณฤดี  โซ๊ะมิเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฏฐชัย  พิสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุมาลัย
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งคูณ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวศรีใส
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทรสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กัณหา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐพงศ์  มักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐพัชร์  กุศลวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐวดี  ชนินทรานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐวดี  นันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐวรรธน์  เริงนิสัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐวัฒน์  กฤษกันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลเกษมธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
108
เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐวุฒ  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐาวดี  ชาญประไพ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเขียว
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณิชาภา  จิตต์สม
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
114
เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
115
เด็กชายเดชาธร  พงษ์ไกรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
117
เด็กชายเตชินท์  อรรคบุตร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงทรัพย์สิริ  ทรงกิจจานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
119
เด็กหญิงทัศนันท์  ทองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกร  สันวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกฤต  ช้างนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกฤต  โทนะหงษา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
123
เด็กชายธนกฤต  บุญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
124
เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
125
เด็กชายธนกฤต  รุ่งสลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
126
เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายธนกฤต  แสงธนานนท์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
128
เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
129
เด็กชายธนชล  ต่วนต่าน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
130
เด็กชายธนดล  เหล่าเคน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
131
เด็กชายธนธร  จิตร์สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
132
เด็กชายธนธร  สุดตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธนพร  วรคุณาพร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
134
เด็กชายธนภัทร  โทนะหงษา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
135
เด็กชายธนภัทร  ภิยโยทัย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
136
เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธนวรรณ  อิ่มเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
138
เด็กชายธนัชญ์พงศ์  ใหม่จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธมลวรรณ  หลักฐาน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
142
เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธรากร  ภัทระวโรตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงธัชญา  เธียรประดับโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
146
เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
147
เด็กชายธัชพล  ปางคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธัญชนก  พลาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาร์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธัญพิชชา  เภตรา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
152
เด็กชายธันย์ธนิสร์  เชื้อเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
154
เด็กชายธันวา  รุจาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
155
เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธิรดา  เสรีนิวัฒิ
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
157
เด็กชายธีธัช  บุญเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
158
เด็กชายธีธัช  ศรีอุทธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
159
เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธีรธาดา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
161
เด็กชายธีรนัย  สิทธิชัยทวีกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
162
เด็กชายธีรภัทร  พรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
163
เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนพมล  ตันเต็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
167
เด็กชายนภสินธุ์  กรุงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
168
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ธำรงค์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนวพรรษ  งามเกียรติทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายนัธทวัฒน์  นิธิอนันตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐิศุภกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนันทรัตน์  ลือกิตินันท์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนาตาลี  สตีลลัท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนารีพลอย  โรจนพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
179
เด็กชายนิติพัฒน์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงเบญญาดา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงเบญญาปวีย์  สีนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเบญญาภา  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปณิชา  พรมแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
186
เด็กชายปณิธิ  พรศิริเจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายปภินวิช  จิตไชยชาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปรชญา  พลานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
190
เด็กชายปรมินทร์  มงคลศิริโสภาภร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
191
เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
192
เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
193
เด็กชายปราณต์  รุจาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
194
เด็กชายปราณนที  วิบูลย์ธัญญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปวริศา  พลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปวริศา  โรจนมณเฑียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปวัลรัสส์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุริพล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปัณณพร  โชติทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
201
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
202
เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
203
เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
204
เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิโรจน์
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
206
เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีรโชติสกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงไปรยา  เทวะประกาย
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
210
เด็กชายพงศ์จักร  อินทรกำแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ชิงชม
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
212
เด็กชายพงศ์อมร  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
213
เด็กชายพชร  จ้าว
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพณัชกร  เบตรสมัคร
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพรชนก  ธีรธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายพรหมพิริยะ  อิ่มกมลไมตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
219
เด็กชายพัชรพล  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพัฒน์นรี  บุญศักดิ์เฉลิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
222
เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วคูณ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
224
เด็กชายพัศวุฒิ  กอหรั่งกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
226
เด็กชายพิชญกานต์  นิ่มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพิชญากร  มาร์กัส
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ติยะสุทธิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  พ้นภัยพาล
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
235
เด็กชายพิ่มศักดิ์  เสมอวงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
236
เด็กชายพิสิฐพงศ์  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
237
เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
238
เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายพีรวิชญ์  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
240
เด็กชายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
242
เด็กชายพุทธิเมธ  ประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงแพรพิไล  เพียรบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
245
เด็กหญิงแพรวา  อักษรศิลป์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภทรภรณ์  เกรียงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงภวิกา  ฉิมประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภัคจิราพร  จันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
250
เด็กชายภัทร  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
251
เด็กชายภัทรดนัย  ธิจันเปียง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
252
เด็กชายภัทรดล  โนนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
253
เด็กชายภัทรพล  เฉื่อยนิ่ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
254
เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
คณิตประถม
255
เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
256
เด็กชายภาสวุฒิ  อิ่มสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
258
เด็กชายภูดิท  จริยาเอกภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
259
เด็กชายภูธเนศ  มะโนลา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
261
เด็กชายภูริณัฐ  บำรุงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
262
เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
263
เด็กชายภูวเดชาธร  ภักดีไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงมนัญชยา  จุฬาทิพย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
265
เด็กชายมรุพงศ์  หมวกมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
266
เด็กหญิงมาติกา  เด่นภาสุรพงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงมาลิสา โจ  วิลเลี่ยมส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
268
เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีนิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
270
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
271
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
272
เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
273
เด็กชายรชต  จุลบุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
274
เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
275
เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
276
เด็กหญิงรรัญยา  แถมเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
277
เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
278
เด็กชายรัชพล  เทพสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
279
เด็กหญิงลภัสรดา  เต่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงลภัสรดา  วงค์สุทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
282
เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
283
เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
284
เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวรพิชชา  เลิศศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
286
เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวรัญชยา  เจริญศิลปวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
288
เด็กชายวรัญญู  กางถิ่น
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
289
เด็กชายวรานนท์  ชลวานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวริทยา  นาคแสง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
293
เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงวาเนสสา  สำนักสกุล คนัพเพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
295
เด็กหญิงวาสนา  จาตุรันต์เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
296
เด็กชายวิชชากร  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
297
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
299
เด็กหญิงวิรัลชพัชร  อุทัยเลี้ยง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
300
เด็กชายวีรภัทร  ดีชัยยะ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวีรภัทรา  วิริยาทรพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
302
เด็กชายวีรวิชญ์  เกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
303
เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
304
เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
305
เด็กชายศรัณย์  คงดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
306
เด็กหญิงศริญญา  ไทยานนท์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
308
เด็กชายศังสิต  จันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงศิริรัตน์  สัพพะเลข
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
310
เด็กชายศิวัฒน์  ทองเพ็ง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
311
เด็กชายศิวาภณ  นิธิบุญกลาง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
312
เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
313
เด็กหญิงศุภกานต์  ชูภัทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
314
เด็กชายศุภณัฐ  นันทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
คณิตประถม
315
เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสภูมิ  กำจัดโศรก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสมิตานัน  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
319
เด็กชายสรัล  อดิศักดิ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
321
เด็กชายสหรัถ  ราชพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
322
เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งด้วง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
323
เด็กชายสิรธีร์  มากมูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
324
เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสิรภัทร  นิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
326
เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐจินดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
327
เด็กชายสิรวิชญ์  ภิระพันธ์พานิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
328
เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม
329
เด็กชายสิรวิชญ์  สีใคร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
330
เด็กชายสิริ  อุทัยแย้ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสิรินทรา  อนุเวช
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงสุชานันท์  มีเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสุตาสินีย์  จิรภาคงวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
335
เด็กชายสุรวัศ  สุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
336
เด็กชายสุวิจักขณ์  ซุนฮั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
337
เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัศมาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
338
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นารายณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงเสาวลักษ์  สีเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
340
เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมศักดิ์อุฬาร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงโสภิตนภา  สุยคำไฮ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ  ยังสุข
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
343
เด็กหญิงอชินี  โกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
344
เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
345
เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
346
เด็กชายอธิคุณ  เย็นแม้น
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
347
เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
348
เด็กชายอธิศนนท์  สาธุปัญญา
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิตประถม
349
เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
350
เด็กชายอเนชา  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ติวคณิตศาสตร์ 1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอภิชญา  คงสง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
คณิตประถม
352
เด็กหญิงอภิชญา  สิงหอุบล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
353
เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอรนิภา  ฉายแก้ว
ป.4
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอรปภา  ชุนช่วยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
356
เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอริสา  สุนทรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอริสา  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอรุชา  ไพรวัฒนานุพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอลีนา  อาจบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
361
เด็กชายอังคารินทร์  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอังสณา  สิทธิพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
363
เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
364
เด็กชายอิทธิกร  คงแย้มเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
365
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อรุณไพโรจน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
366
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
367
เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงอิธิตา  วอศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
369
เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอินทุนิพา  อวยพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
คณิตประถม
371
เด็กชายเอกรัฐ  หมื่นศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิตประถม
372
เด็กชายเอเธนส์  ไชยเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
373
เด็กหญิงเอมิกา  ประภาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิตประถม
374
เด็กชายุศุภณัฐ  รักวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
375
เด็กชายกมลภพ  กิตติทรงธรรม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวกรรณิการ์  โพธิหล้า
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายเกรโกร์  ศรีทองกุล แชตวิน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงณัฐฌาณี  สุวัฒนากุลกิจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธนกฤต  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวธนัชญา  คำลาด
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงนนทกร  สอสุดใจ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวนันทกานต์  วงษ์ไชยา
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวนันทชพร  กั้วกำจัด
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวนารีรัตน์  วงษ์นิล
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวนิชนันท์  แสงชมภู
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
392
นางสาวปณิดา  ขุนอินทอง
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
393
นายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวเมขลา  สอนสุภาพ
ม.3
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายเอกมงคล  วิโรจน์สกุล
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์กำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงกมลนาถ  เปลี่ยนสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายกฤตภาส  บุญโท
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายกฤตมุข  ท่าไชย
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
403
เด็กชายกฤตเมธ  ฉวีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายกฤติเดช  ใช้ฮวดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
408
เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกฤษณุชา  วสุเนตรกุล
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกวินนาถ  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายก้องภพ  ธีระนุกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกัญญณัท  อิสสอาด
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเปลว
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผุยหันชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกันตวิชญ์  อัครเดชเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงกัลยกร  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกานต์กันต์  อินทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วรไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โทรพงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกิตติภูมิ  วงศ์กำปั่น
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกิตติวัฒน์  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กชายกุญช์  สวัสดิ์-ชูโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงกุลจิรา  สุทธิสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกุลณิชา  ขจรพิสิฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกุลภัสสร์  สำราญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเก็จแก้ว  อิริยะโพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงแก้วอินทร์  ทองอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายคณัชพงศ์  กล้าณรงค์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายคณาธิป  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงคีย์ตะวัน  ภิญญสาสน์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
442
เด็กชายคู่บุญ  รัตนนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายจักริณทร์  สีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจารุวรรณ  สาจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิณณวัตร  กลิ่นใกล้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจิณนิภา  ห่าน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงจิณห์ชนากานต์  สินมหัตกุลล์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจิดาภา  ผดุงศิริกุลชัย
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงจิตรลดา  เบ็ญจนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กชายจิรกฤต  กุลธนสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
454
เด็กชายจิรพนธ์  อินทรกนิฏฐ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยจันทร์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายจิรโรจน์  ชำนิโชคธรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงจิราภา  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใช้เอกปัญญา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายเจตนิพิฐ  เอกจิรตระกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
463
เด็กชายฉัตรกุล  บุญธาตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองมานะเสถียร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงชนิกานต์  ฐาปนาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงชนิตา  ทรายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงชนิสรา  นพวรรณ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายชยุตม์  วิทยา
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์โต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชัญญานุช  มัจฉาชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กชายชาคริต  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กชายชินวร  ธนานิธิภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายชินวัตร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ชุมภูงาม
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงโชติกา  เทพษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กชายโชติภณ  สุรินทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงญาณัชชา  ประติเมฆ
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงญาณิพัชญ์  สีเหมือนบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงญาณิศา  มาลัย
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงญาณิศากรณ์  พิมพ์กิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
490
เด็กชายฐนดล  คุณภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงฐนิตนันท์  เหล่ามานะเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กชายฐปณรรฆ์  ลิมป์สุทธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
493
เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฐพัชร์  เตลียะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
495
เด็กชายฐาปณัฐน์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงฐิติกานต์  ณะคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
498
เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กชายฐิติพันธ์  อรรถจริยาพร
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงฑิชญา  ตันฑุลวาณิช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์
ป.6
โรงเรียนวุฒิวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงณภัทร  เกิดปรางค์
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายณภัทร  ภูศรีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณภัทร  สิรินิพัทธ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณภัทร  หนูเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
509
เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
510
เด็กชายณัชกรัญ  สินถาวร
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณัชชาวีร์  สุขโสภณจิต
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
513
เด็กชายณัฎฐนันท์  กังวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
514
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สวนเมือง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  โชตินวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิจถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงณัฏฐ์อภิชญา  อังควราอัคริมา
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฐฐญา  ศรีไพพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฐฐ์ปวีร์  อาจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิพันธ์ประศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปินะกาพัง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฐนันท์  รังษีวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณัฐพัชร์  สิริวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณัฐวิช  อานมณี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร อบจ.ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กหญิงณิชนันทน์  จำมี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงณิชากานต์  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลวัฒนโยธิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณิชาภา  ธนบำรุงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณิชารีย์  จันทราเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กชายเณสกร  ทำเนาว์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
543
เด็กชายดนยวรรธน์  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงดนุลดา  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงดารินทรา  โคตรสมพงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงตีรณา  มาจุมเดอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
550
เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายถิรวุฒิ  ประสงค์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กชายถิรวุฒิ  ภูมิทอง
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กชายธนกฤต  ชูไทย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธนโชติ  พวงพลับ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธนณัฐพล  ม่วงยัง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนดล  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธนทัต  อัจฉริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธนภัทร  แคล้วคลาด
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธนภัทร  สังข์กรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงธนัญญา  แสงแก้วพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธนิดา  เจติยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธรรมบาล  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเจริญ
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยะชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุริยา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาธุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายธัญวัฒน์  ซุ่นไล้
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
580
เด็กชายธันฐกรณ์  รอดสการ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธีรเดช  วงษ์แววดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธีรภัทร์  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายธีรภัทร์  เบ็ญจมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงธุวานันท์  มะหนิ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายนนทพัทธ์  พงศ์สิริวรนาถ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายนพกร  หินจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนภัสร  ห้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนภัสสร  พรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนรินทรา  วงศ์ผดุงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กชายนวปฏล  ศิริพรม
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงนันญพัฒน์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานกลาง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิริยะปราณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนันทรัตน์  ช่างบุ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
603
เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  ชาร์ลส
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
604
เด็กชายนาวิน  คงกะพันธ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กชายนิธิกร  สกุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กหญิงนิธิรดา  พุทธเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงเนตรดาว  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
611
เด็กชายบุญชัย  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงบุญญณัฐ  วัฒนพานิช
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงบุษยมาศ  ทองหยิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
617
เด็กชายปชาบดี  พงศ์ไทย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปณาลี  คุณาวิริยะสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงปทิตตา  จารุชัย
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
622
เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงปพิชญา  พรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
624
เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาลี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
626
เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
627
เด็กชายปภิณวิช  อินทรประสาท
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายประกฤษฎ์  ทองแฉล้ม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงประภาวดี  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายปรัตถกรณ์  ทองมีสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
632
เด็กชายปรินทร์วิชญ์  ใหม่อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงปริยากร  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
637
เด็กชายปวริศ  ชิณณะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงปวริศา  หิรัญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปวริสา  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
641
เด็กชายปัญจพล  เสียงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงปานชีวา  อินทรมณี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงปาลิณีย์  จูงใจ
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กชายปิติภัทร  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ช่างเพชรผล
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายปิยะรัฐ  มาเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปิยาพัชร  อุทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปุณยนุช  ธนานัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงปูริตา  กำจายกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
653
เด็กชายพงศกร  วิชัยประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพงศ์ปณต  ขำสม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
655
เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายพชร  เหมือนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพชรพรรณ  ยินดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
658
เด็กชายพชรพล  ชอบชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
659
เด็กชายพนธกร  บุญคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงพมลพร  พูลพืชชนม์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงพรปวีณ์  โกสินทรจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงพรรณพัชร  เชี่ยวประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพรรวินท์  พรกิตติสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพลอยนภัส  กาญจนพงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพลอยนภัส  ฉันทวัตวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพัชรศรี  ตอกสีมารุจิดาพร
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพัชรินทร์  เต็มศิริ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญงามวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเชิด
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
675
เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงพัทธนันท์  หลินภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพัสกร  ศุภลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีประชากร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาตะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เตปินตา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงพิมพ์วิกา  ลิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กชายพีรดนย์  กานต์วิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
690
เด็กชายพีรดนย์  พิชญ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
691
เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
692
เด็กชายพีรวิศว์  กีฬา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงพุทธิชา  เบ็ญจนาค
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงแพรวา  เนตรสงคราม
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงฟาริดา  จันตาใหม่
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายภรัณยู  มงคลสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงภวรัญชน์  เฮงตระกูล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
699
เด็กชายภวัต  จันทรสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงภวิษย์พร  สินชวานนท์
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไชยนาม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงภัณฑิรา  เผือดผ่อง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
703
เด็กชายภัทรกร  มุขประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
704
เด็กชายภัทรกร  มุ่งไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงภัทรพิดา  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายภาคิน  ศรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายภาณุพงศ์  รายา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภารีม์  ชาวชะไว
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงภาวิตา  คำประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
711
เด็กชายภูเบศ  ปัทมวณิชชา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายภูผา  ประถมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
713
เด็กชายภูมิพัฒน์  เลิศรักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงภูริชญา  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
715
เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
716
เด็กชายภูวิศ  เหลืองไชยยะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงมนัญญา  โปร่งจิตร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงมีนา  มีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงมุกศิรินทร์  สุดพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงมุจลินท์  เวชบุญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
721
เด็กชายเมฆา  กมลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายยศวริศ  อินตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
724
เด็กชายยะสะ  สิทธิ์ภานุวงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงยุวรี  ลายเงิน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายรฐนนท์  เหมังค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
727
เด็กชายรณกร  ภาคย์ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงรัชภร  สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงรัตติกาล  ปิ่นประยงค์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงรับขวัญ  ยอดรัตน์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงริญญภัสร์  พิริยะกิจการณ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทีหอคำ
ป.4
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
733
เด็กชายเรวัฒน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงลภัส  สมตน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงลลนา  เทพไพรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงลัทธพรรณ  ขอสกุลไพศาล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
739
เด็กชายลัทธวิทย์  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงลินรดา  นนดี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายวรกันต์  เธียรวิวัฒน์นุกูล
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุขเจริญโชคดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงวรรษชล  ชอบตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงวรรษชล  อดิเรกเกียรติ
ป.4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กหญิงวรัญชลี  บวรวงศ์วัฒนา
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงวราลี  นพศรี
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงวรินยุภา  วงษ์ชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงวริศรา  เผาะช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุตรวงค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงวาณิชกร  วาณิชยากรกุล
ป.5
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
วิทย์ประถม
755
เด็กชายวาทิน  กั้วกำจัด
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงวาริน  อินทร์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
757
เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
758
เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงวิภาภัทรา  สายอร่าม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงวิรชา  ฐาปนางกูรกร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
761
เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
763
เด็กชายวีรวิชญ์  ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงศกลกันต์  ด้วงงาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายศรวิทย์  เจี่ยดำรง
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
767
เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงศศิกมล  บุญประครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงศศิกานต์  ชุมไชย
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงศศิภา  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงศิรพัชร  เจริญศิลป์
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
774
เด็กชายศิริพงศ์  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
776
เด็กชายศิวัช  อนันต์วัฒนสุข
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
777
เด็กชายศุภโชค  เกษรประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงศุภนิตา  หิริพงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
779
เด็กชายศุภพล  ศิลปชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
780
เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
781
เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มช่างทอง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กชายศุภวิชญ์  ธนุการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงสรวีย์  ชีวะธรรมนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงสรัลพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงสริตา  รักถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงสริตา  เลิศอุดมกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงสโรชา  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
789
เด็กชายสันติสุข  เสถียรจารุการ
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
791
เด็กชายสาริน  ขาวหนู
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู
ป.5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทย์ประถม
794
เด็กชายสิทธิพร  เป็นดี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
795
เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
796
เด็กชายสิรวิชญ์  จึงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
797
เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์อยู่
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงสิริกานต์  ประเสริฐลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงสิริชยากร  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงสิริฐาพร  จุลนพ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงสิรินุช  มิตรอารักษ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
803
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ตรี
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อริยแสงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงสุธีมนต์  อารีชาติ
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงสุนิสา  สีแพรศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงสุประวีณ์  ปริยะมิตรานนท์
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงสุพัชญา  ทองเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงสุพิชชา  ดาวล้อม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงสุภัชญา  ธีรกันทรากร
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ธนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงสุรางค์พิมล  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงสุรียพัชร์  เดชพิสุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชลบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ภมรพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
819
เด็กชายหฤษ์ฎ  รัชเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มศรี
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงอชิรญา  เหลืองชบารัตน์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
822
เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
823
เด็กชายอดิศร  วรดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
824
เด็กชายอนันตณัฏฐ์  กิจรังสรรค์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
826
เด็กชายอภิชา  วัฒนวลีกุล
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงอภิญญา  พุทธตรัส
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงอภิสรา  สินวิสูตร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงอภิสรา  สุนทรนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงอมลิน  พิคเกิลส์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงอรปรียา  วงละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
833
เด็กชายอรรถวิท  เทียนวงศ์
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
834
เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายอังกูร  วราทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายอันดามัน  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงอาทิตยา  วัชรโยธิน
ป.4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงอาลิศา  นิ่มตงเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงอิสรีย์  อังประภาพรชัย
ป.5
โรงเรียนร่มไม้
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงฮันนา  วันแต่ง
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
844
เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณิตประถม