ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  ตันยะกุล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกลชนก  ปุณณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  ุคุณารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกมล  ทิพนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตยชญ์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติกานต์  พึ่งเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
10
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
11
เด็กชายก้องภพ  คชเลิศธำรง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตอาษา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาพร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติคุณ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติพศ  ชื่นใจดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติพศ  ปรัชญสุขการ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
21
เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจรัญญา  ผุดผ่องใส
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
26
เด็กชายจิรโชติ  อรุณแสงศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรภัทร  เมืองมุสิก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงระงับ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พาลี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเจ้าคุณ  ไชยวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
35
เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
37
เด็กชายชิชษณุพงศ์  นิติวรยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณตภาฤต  เพีย์ช่อ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
41
เด็กชายณภัทร  พลแสน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
42
เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
43
เด็กชายณภัทร  อิสระพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐธนารีย์  บุญธรรมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
47
เด็กชายณัฐพงษ์  อรุณประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐพร  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณิชารีธ์  ภัคไชยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงดากานดา  เหลืองอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
52
เด็กชายเดชาวิต  ทองคันชั่ง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
53
เด็กชายเดไชพล  วิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
54
เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงทิพปภา  ทิพยานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
56
เด็กชายธฉัตร  พงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
57
เด็กชายธนกฤต  แก้วบุญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
58
เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์สืบเชื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
59
เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธนภรณ์  ภาควรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
61
เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงธมนวรรณ  เกษอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงธัญญานุช  จำปัญญาวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชาว์ดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธารารัตน์  นนทการ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
68
เด็กชายธีรภัทร  มะโนภัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนภัสประภา  จันทร์เจ็ก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนราวิชญ์  นาคเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
72
เด็กชายนฤเบศ  เนตรสาคร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงนลินพร  อินทศร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
75
เด็กชายนวิน  เดชาวงศน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงบงกชพร  โมคำ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงบัณฑิตา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงบุญยอร  กุลแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงเบ็ญสียา  ปราณี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปณิตา  ลี่ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
85
เด็กชายปนัดดา  เพียรงาน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงประภาศิริ  ด่านนอก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
87
เด็กชายปริพัตร  ภูเครือ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
89
เด็กชายปวริศร์  กียะบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
92
เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปิยะธิดา  จิ่นพงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  เรื้ออารี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปุณณพัฒน์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปุณยนุช  ภิรมย์ภักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพณณกร  รักใคร่
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
99
เด็กชายพรเทพ  เอี่ยมเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพรนัชชา  ฉัตรทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพรพิมล  ขยันยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
102
เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
105
เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคลี่
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงภัคอัปสร  วิทนา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงภัณฑิรา  ด้วงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
110
เด็กชายภัทพล  จันปุ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงภัทรภรณ์  พรหมเสาร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภัทรลภา  น้อยหว้า
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
113
เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
114
เด็กชายภาคิน  เจริญสิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
115
เด็กชายภาณุพงศ์  โคศิลา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
116
เด็กชายภูตะวัน  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
117
เด็กชายภูมิรพี  ณีคง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมพุทธา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
119
เด็กหญิงมาลิณี  ตรีรัตนนุกูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนติชนารัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
121
เด็กชายรวิสรา  นนธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงลดา  รจนากูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงลักษมี  วงค์กำภู
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
127
เด็กชายวรชัย  ชัยเสนา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
128
เด็กชายวรพัทธ์  มะลิ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วไชยะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงวรัญชลี  บุษดีวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงวริศรา  คชวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวริศรา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
134
เด็กชายวัชรพงศ์  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงวิภาวินี  พร้อมพรั่ง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
137
เด็กชายวีรพงษ์  คุณขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศรัณยษณ์  พีรวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
139
เด็กชายศรายุทธิ์  นพกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงศวิตา  บัวพินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงศศิกานต์  วาสิกศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงศศิวิมล  วันทยา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงศิรประภา  นพกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
144
เด็กหญิงศิริกานดา  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
145
เด็กชายศุภกร  ใหม่อินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
146
เด็กชายศุภกฤต  เข็มจรูญ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
147
เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
148
เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
149
เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
150
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยะประดิษฐิ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงโศจิรัตน์  สิงห์เถื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
152
เด็กชายสังกาส  ดินันท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสิตานัน  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
154
เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
155
เด็กชายสิริภพ  เกตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
156
เด็กชายสิริวิชญ์  ลี้วาทินแสนสุข
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสุกฤตา  รักษาเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงสุจิวรรณ  ประภาศิริสุจี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์สีแจ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุพชชา  วัฒนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงอนันตญา  วารัสมานคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
162
เด็กชายอนุวัฒน์  ส้มทับทัย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
163
เด็กชายอริญชัย  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอัยยา  ถั่วเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอาริยา  ไหม่พู่
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกวินทรา  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รักซ้อน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชนมน  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
178
เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงชลิตา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายชิษณุชา  พวงพกา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลันดา
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมตาล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงฐิติวรรณ  ศรีวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
186
เด็กชายณภัทร  สนนำพา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์เจ็ก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงณัฎฐารัฎฐ์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัฐชยา  วงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงณัฐชา  นพเทา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐฐินี  อารักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
197
เด็กชายณัฐดนัย  นวลกำเนิด
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
199
เด็กชายณัฐนันทฺ์  วงศ์ริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
201
เด็กชายณัฐพล  เกตุสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงณัทกร  ไทยนาภา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
206
เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
208
เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธนกฤต  ชัญญประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
210
เด็กชายธนธรณ์  สุรังสรรค์ศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
211
เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงธนัญทรัพย์  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
213
เด็กชายธนายุทธ์  อังคะนาวิน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
215
เด็กชายธีรภัทร  อ่วมฉิม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงนริศรา  ผดุงยาม
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงนันทชนก  โตวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายนันทภพ  รักอิสสระ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายปภังกร  รัตรไพบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายปวรปรัชน์  ชิณศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปุณณภา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงฝันสิริ  บุญประคอง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายพงษ์อนันต์  เขินประติยุทธ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
229
เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงพฤกษา  เนินหงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงพลอยชมพู  นิยมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงพิชชาพร  การขยัน
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพิมพิกา  บุญพร้อมสรรพ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายพีระพงษ์  คงเสงี่ยมวงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 2

ณ อาคาร 8 ชั้น 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กหญิงภัคพิดา  กระจ่างจิต
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายภาคภูมิ  เทพพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
240
เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
242
เด็กชายรชต  นพแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงรวินท์นิภา  จักกะพาก
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิท้กษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
245
เด็กชายวชิรวัฒน์  งามประยูร
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวรรษมล  ทิพประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวรวรรณ  กล้าเกิดผล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวิชญาดา  เศรษฐวัชราวนิช
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงสโรชา  อินทโรงนอย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
253
เด็กชายสุกัลย์  จิตตะ
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
254
เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
255
เด็กชายสุทธนพ  ดวงเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายสุเมธ  บุญเอก
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
257
เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงอภิชญา  นัดเรต
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
260
เด็กชายอภิวิชญ์  ปิระนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงอภิษฐา  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงอรชพร  พิสุทธิ์เลิศมานะ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงอัญชิสา  กลีบเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงอัยยา  ตันยะกุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
267
เด็กชายอินทัช  เตียงกูล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม
268
เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
วิทย์ประถม