ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  เกิดพุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตธรากร  ยองใยกฤษฎา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤติน  แก้วอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกวินธิดา  ชัยปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกษิดิ์เดช  พรรคโยภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกันตธีร์  ศุภเกรียงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกานดา  คงเกียรติยศ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
17
เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติ  อุรเคนทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกุลธิดา  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
20
เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงขวัญเรือน  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
23
เด็กชายคฑาวุฒิ  ผกามาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงคณิตา  ชัยภัทรอัครกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
25
เด็กชายคณิติน  ยางงาม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
26
เด็กชายคทาวุธ  พฤฒิสมพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
27
เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
29
เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิดาภา  โอ่งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรัชญา  สุนทรโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิราพร  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิราพัชร  เปลี่ยนเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจิรายุ  โฆษานุภาพ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนลา
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
42
เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฉัตรวดี  สนเขียว
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
46
เด็กชายชญานนท์  เบ็ญมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญานุตม์  สว่างสุข
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชนากานต์  นิรามิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนาภา  ตุ้มหอม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนาภา  พลราชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศรีเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
52
เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
53
เด็กชายชยพล  สุขกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
54
เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชลิดา  โกสินทร์สุข
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
57
เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชัญญานุช  กุลละวณิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
59
เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
60
เด็กชายชานนท์  ตันคงคารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
62
เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
63
เด็กชายชิษณุพงศ์  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชุติมา  เอี่ยวศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
65
เด็กชายเชษฐ์ดนัย  พิธิยาณุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
66
เด็กชายโชคดี  ลี้โชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงโชติกา  ศรีรุ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
68
เด็กชายฌิษณุพงศ์  อภิชนธนโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
70
เด็กชายฐปนวัฒน์  ผลบุภพ
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
73
เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
74
เด็กชายณฐกร  ถนอมนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
75
เด็กชายณทธร  ตุมศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
76
เด็กชายณทภพ  พุฒตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายณภัทร  ดำขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
78
เด็กชายณภัทร  ศรวณียารักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณฤพร  ใยเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
81
เด็กชายณัชภูมิ  ศานติกุลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐฐกานต์  เชื้อสาย
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐดนัย  รอดนุช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐธิดา  น้ำใจมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐธิสา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
92
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐพล  กองวัด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐวรรณ  กมลเฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐวิชช์  กุลพิพัฒน์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐสินี  ไม้สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณิชากร  วรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
104
เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
105
เด็กชายดลณพัฒน์  ปฐมสิทธิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงดวงกมล  รัตนวงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
110
เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงดารา  เอี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายเตชินท์  เลี้ยงพรรัตนะ
ป.4
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
113
เด็กชายเตชินท์  ศิริภากาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
114
เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
115
เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
116
เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
117
เด็กชายทินกฤต  พรหมมาก
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
118
เด็กชายทินวุฒิ  จริยโสธร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
119
เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
120
เด็กชายธนกร  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
121
เด็กชายธนกร  อุดมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
122
เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
123
เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
124
เด็กชายธนดล  รัตโนภาส
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธนฝน  อ่ำชะรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
126
เด็กชายธนพนธ์  พุกศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
128
เด็กชายธนพล  ปะสังคะโย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
129
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
131
เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
132
เด็กชายธนภัทร  โชคศรีศุภะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
133
เด็กชายธนภัทร  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
134
เด็กชายธนภัทร  อุยโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
135
เด็กชายธนยศ  มหาวิริโยทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
136
เด็กชายธนวรรธน์  ลิมปิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
137
เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
138
เด็กชายธนวัฒน์  นิยมวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงธมลวรรณ  ประสิทธิ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
144
เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
145
เด็กชายธฤต  สูนสมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
146
เด็กชายธัชพล  เข้มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กานต์ไกรศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
150
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุนยะริส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
153
เด็กชายธาวิน  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
154
เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
155
เด็กชายธีรภัทร  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
156
เด็กชายธีรภัทร  อึ้งไถ่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
158
เด็กชายนนทกร  สุขล้น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
159
เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยวงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
160
เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
161
เด็กชายนพณัช  เจริญค้า
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนภสร  ศรีอุทยาน
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
164
เด็กชายนภัส  พรชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนภาภรณ์  สุดดใจ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนภิสา  ดรุณเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
168
เด็กชายนรินทพัฒน์  ทิมย้ายงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนวิยา  เพ็งเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
170
เด็กชายนันทชัย  ปาสาณพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
172
เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนันทิชา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
174
เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
175
เด็กชายนิธฺิวัฒน์  โสวัณณะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
177
เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
178
เด็กหญิงบงกช  สุวรรณพืช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงบุญส่ง  อองสะ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
180
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
181
เด็กชายปกป้อง  แก้วกัณฐี
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
182
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
183
เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั๊น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
184
เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปฑิตตา  โอศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
187
เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
189
เด็กชายปรณพ  รัตนสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
190
เด็กหญิงประภาสิริ  อ้นน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงปรียานุช  หงส์ชนะกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์แป้น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
195
เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
196
เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
197
เด็กชายปัณณธร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
198
เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
199
เด็กชายปัณณ์  วิลัยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
200
เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
203
เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
204
เด็กชายปีติภัทร  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปียาพร  คำสุข
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
207
เด็กชายปุณณกัลป์  วิหกเหิร
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
208
เด็กชายปุณณศิลป์  มาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
209
เด็กชายปุณพัฒน์  บุญสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงผกามาส  มากมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
212
เด็กชายพงศธร  จุลเกษม
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
213
เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
214
เด็กชายพนิต  คุณะเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพรชพร  วัฒนะโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
217
เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงพรรณธร  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพรรณวดี  ยงค์โภชน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
220
เด็กหญิงพรรณวดี  ราศรีคูณ
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพฤษชา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
223
เด็กชายพลพล  นิจสินธุ์
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
224
เด็กชายพลพัฒน์  พันธุพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
225
เด็กชายพสธร  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
226
เด็กชายพสุ  ฉิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพัชราลัย  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพัชรี  บุญหลำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
230
เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
231
เด็กชายพัทธนันท์  อุ้ยปะโค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
232
เด็กชายพัสกร  ทรงเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
235
เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพิชญา  แจ้งรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
237
เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพิรดา  โอนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
239
เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
240
เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
241
เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
242
เด็กหญิงแพรวา  แซ่ฉั่ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
243
เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงภคพร  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
245
เด็กชายภคพล  แสงอังศุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงภทรวรรณ  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
248
เด็กชายภวิศ  ดำริมุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงภัทรธิดา  นิลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
251
เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงภัทรวดี  สงเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
254
เด็กชายภากร  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
256
เด็กชายภูมิ  กิ่งกุหลาบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
257
เด็กชายภูริช  ลั่นซ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงมนัสญา  ขมเล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
259
เด็กชายมนัสวีดล  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
260
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
261
เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
262
เด็กชายเมธาสิทธื์  เลิศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
263
เด็กชายยศกร  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
264
เด็กชายยุติวิชญ์  จาดเจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
265
เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
266
เด็กชายรพี  จันทร์มณี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
267
เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
268
เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
269
เด็กชายรัชชานนท์  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
270
เด็กชายรัฐภูมิ  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงลฎาภา  พุยศิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
273
เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
274
เด็กชายวชิรวิทย์  เล็กใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
275
เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วอุไร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวริศรา  สีเอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
280
เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
282
เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
283
เด็กชายวาทิน  ปัญจวิรัติ
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
284
เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวิริน  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
286
เด็กชายวิวิธชัย  ผิวศรี
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สือเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
288
เด็กชายวุฒินันท์  ดีสลาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงศศิกัญญ์ญา  ตันสุวรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
295
เด็กหญิงศาลิศา  กุลนภาดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
297
เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
298
เด็กชายศิรวิชญ์  เมฆอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
299
เด็กชายศิรวิทย์  รัตนศักดิ์ปราการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
300
เด็กชายศิราวิชญ์  แก้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
301
เด็กชายศิวกร  จันทรศร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
302
เด็กชายศิวกร  ไตรสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
303
เด็กชายศิวกร  เมืองพงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
304
เด็กชายศุภกร  โคมา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
305
เด็กชายศุภกร  รุ่งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
306
เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
307
เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงศุภรดา  หิรัญรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงศุภวรรณ  ทิมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
310
เด็กชายศุภวิชญ์กวี  ปิ่นชาญชัยยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
311
เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสกาวรัตน์  รักพนาราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
313
เด็กชายสมเจตน์  กู้เกียรติกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
314
เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
315
เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสรวิศ  กี่ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสรัญญาภร  เจริญด้วยศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
318
เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
319
เด็กชายสิรภพ  ไพศาลศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
320
เด็กชายสิรภพ  มงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
321
เด็กชายสิรภพ  สุขสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
323
เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีวัฒนาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
324
เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
325
เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
326
เด็กชายสุกฤษฎิ์  อู่วิเชียร
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสุจิรา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสุชาวดี  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสุดาพร  สวนมะพลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
331
เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
332
เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงสุพันณา  ฟ้อนฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตั้งประสิทธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสุพิชญา  ฟางทสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงสุรีภรณ์  แซ่เจา
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
337
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
338
เด็กชายหฤษฎ์  บุญถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอติวัณณ์  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอนันญาภรณ์  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
341
เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
342
เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ฉัตรชยาวราฉัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
343
เด็กหญิงอมรพรรณ  ประชุม
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงอรปรีญา  ยันตะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
345
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
346
เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชลารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
349
เด็กชายอัศวพงศ์  โอภาสะรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิตประถม
350
เด็กชายอาทิตย์  พงษ์แสนพัน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอาทินันท์  สวัสดิรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
352
เด็กชายอานนท์  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
353
เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอิสริยา  คงวิมล
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิตประถม
355
เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
คณิตประถม
356
เด็กหญิงเอื้ออังกรู  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
357
เด็กหญิงกชกร  ลอยรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงกรกฎกานต์  มณีแดง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายกฤษณะ  เที่ยงสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายกวีเอก  คนตรง
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงกัญญาณี  สุมะโน
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงกัญณิกา  สุมะโน
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายกันตพงศ์  อุดมศิลป์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวกันธิชา  เกลาเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงกานต์ธนิยา  สีมาเอกรัตน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
367
นางสาวกานต์พิชชา  นพเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
368
นายกิตติวัฒน์  ถนนทอง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายกุลกิตติ์  เหมือนสิงห์
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายเกริกเกียรติ  สุดชู
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงเขมจิรา  นาคนวล
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
376
นายคุณภัทร  เพ็งอุดม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายคุณากร  จินดาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงจันทกานติ์  มณีรุ่ง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงชฎาภกชณ์  ไวกัณสุรส
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายชนกานต์  รักษ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายชนวีร์  กาญจนนิกร
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
384
นางสาวชลธิชา  แย้มเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายชวัลย์วิทย์  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงชวาลา  ปัญญาสัจธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายชัยอนันต์  สุขศิริ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายชาญเกียรติ  สงวนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายชิติภัทร  หงษ์ประดับ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
392
เด็กชายชินรัตน์  โสสาร
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงชุติมา  ทองผา
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงญาณิศา  พันชนะ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงญาดา  สีลุน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงญานิศา  ขนตา
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงฐิตาภักดิ์  วัจนะ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงฐิติมา  จิตรอำไพ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณภัสสร  ลิ่มเชย
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงณัฏฐิดา  จวงพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวณัฐกานต์  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐกานต์  ม่วงศรี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายณัฐชนน  เล็กชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวณัฐชา  เล็กชะอุ่ม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐนน  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
414
นายณัฐพงษ์  อิทธิยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณัฐพัทร์  วณิชย์ศักดิ์พงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวณัฐมณ  เศรษฐมาตย์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งเสถียรกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณิกชาพร  องค์อักษรศิลป์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณิชากร  คนดี
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธงทอง  เพิ่มนิยมกิจ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายธนกร  จันวงษา
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายธนกฤต  เทพสัตรา
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงธนพร  บัวแดง
ม.1
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
427
เด็กชายธนาธร  วงค์พยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงธนาพร  พิพรณ์พงษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงธันยพร  จิรธรรมประดับ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชั่งน้ำ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงธีรตา  แดงชาวนา
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายธีรนันท์  บุญเล็ก
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายธีรวัต  เสงี่ยมพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายธีรัช  ความมานะ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
438
นายนพเก้า  จิระวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
440
นายนวพล  รอดเลี้ยง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
441
นายนวิน  บัวพืชน์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงนัทธมน  ปัญญารังษี
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายนันทวัฒน์  พุ่มอรุณ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายนันทศักดิ์  นวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงนันทิมณ  จรุงจิตต์
ม.1
โรงเรียนมารดานฤมล
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายบริพัตร  อรัญกานนท์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายปณิธาน  ตะโนนทอง
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงปนัดดา  ร่วมเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงปรียาภัทร์  มิตะมา
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปวริศา  สง่างาม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์เสรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวปิยธิดา  มหาสิทธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปุณณภา  ปราชญากุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายพงศธร  อภัยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายพงศภัค  มีกุศล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายพชรกร  หุ่นทอง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
462
เด็กหญิงพรนภา  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายพลวศิน  พจนพิมล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขพงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพิชาพิชญ์  ราชแสนเมือง
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายพีรพงศ์  ต่อชุนกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพีรยา  สินสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงแพรวา  วิเชียรแก้วมณี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงภัคพร  ศรีวัฒนาเจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายภัคพล  มีกุศล
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายภัทรพล  ขาวยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายภาณุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงภาสินี  เก่งการพานิช
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายภูริณัฐ  สุขดานนท์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายภูริพัฒน์  รอดกำเนิด
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงมนัสวี  นโนอิ่ม
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวรติรส  อักษรครบุรี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
485
นายรเมศ  จันทร์กระจ่าง
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายรัชชานนท์  หอมจันทร์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
488
นายรุ่งรดิส  อะจะระกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงลีลาวดี  สุทำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายวชิรวิทญ์  จิระวรรณา
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงวรกมล  สุวัฑฒน
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงวรรษชล  หวังประสพกลาง
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายวันชัย  ดารักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้อคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงศิริณะภา  สุรัตน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงศิรินทรา  เชียงเลี้ยบ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
497
นายศิลปชัย  รตโนภาส
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายศุภิรัต  นำภา
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายสิทธิโชค  อินทรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายสิทธิศักดิ์  เชื้อแก้ว
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายสิริวัฒก์  ศักดิ์สวัสดิกุล
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงสุฑามาศ  สิมะรัตนมงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สร้อยเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงสุธินี  อาฒยะพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงสุพรรณศิริ  หาญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
511
นายสุรนันท์  สินภักดี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงสุรินธร  วาปี
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงอนัญญา  ภักดี
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
514
นางสาวอนัฐการ  สุวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายอนันต์  ช่วยเกล็ด
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
516
นายอภิรักษ์  เมฆโหรา
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวอลิษา  พูลพิมมะ
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงอาริ  โรห์
ม.2
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงอารียา  วงศา
ม.1
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม
ม.3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายเอกศิษฏ์  ศักดิ์สวัสดิกุล
ม.2
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
525
เด็กหญิงกชกร  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกชพร  วงศ์สุริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
532
เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
533
เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงกรวรรณ  น้อยปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกฤตพร  ลาเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงกฤตพร  สมจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายกฤตวัฒน์  มะลากัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
540
เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายกฤษตเมธ  บุญยกาญจนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงกวิสรา  จุลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงกวิสรา  ธรรมประทีป
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงกษมา  วิจิตรจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายกษิภณ  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงกัญชลิกา  โคอุก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวีธนโภคิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงกัญญาภัค  พุทธรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาตม์สกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้อเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงกัญฑิมาภรณ์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
558
เด็กชายกันต์  รื่นกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงกัลยพร  ญาณพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
560
เด็กหญิงกัลย์สุดา  พ่วงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงกานต์ณิชาพัช  ไวยเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
564
เด็กชายกายณัฏฐ์  ดวงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
565
เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
567
เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงกุลธิดา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงเกวลิน  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงครองขวัญญ์  หล่อเรืองศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงคุณัญญา  โชติรังษี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
576
เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
577
เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
578
เด็กชายจักรภพ  ไมตรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงจันทรัสม์  มณีย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงจิรนันท์  ฤทธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงจิรภัญญา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
586
เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
587
เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงจิราภา  พ่วงสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
590
เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
591
เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยไธสง
ป.5
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิราวัฒน์ธนพร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
595
เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงชนกชน  หงษ์พรม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วบุปผา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงชนกม์นัณท์  เทพรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงชนมน  เพชรเหมือน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงชนันณพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
606
เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
607
เด็กชายชนาธิป  ยัณรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงชนิตสิรี  ประสมบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงชมพูนุช  อิงศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงชมพูภัทร  ทองฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายชยพล  อัครวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงชลจันทร์  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงชวัลนุช  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
618
เด็กชายชัชชัย  พานิชย์สกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงชัญญา  ทวีบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
621
เด็กชายชาญวิทย์  พหลโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงชาลินีย์  ปิดตาระเต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
623
เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
624
เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
625
เด็กชายชุติพนธ์  รวยสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงเชิงตะวัน  เลาหะประทุมบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงญาณิศา  คัยนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงญาณิศา  สุนทรวิทย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
630
เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
641
เด็กชายณฐกร  คำเหลือ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงณฐมน  ยังให้ผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายณณฐ  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายณทรงกลด  รักพวก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงณปภัช  ประทุมศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาศัลย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
648
เด็กชายณภัทร  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
650
เด็กชายณภัทร  พิทยานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
651
เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงณัชชา  ยาทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงณัชชา  สามสี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงณัฏฐกมล  เหล่าพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายณัฏฐกร  สุริยวิทยาเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงณัฏฐา  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พึ่งรัตนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมณี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
665
เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดเสน่หา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงณัฐธีรา  กิตติเจริญพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
669
เด็กชายณัฐปพน  ตรวจนอก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
670
เด็กชายณัฐภัฏ  อินเเบน
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
672
เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงณัฐมน  ยงยุทธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงณิชากร  ตันสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงณิชานันท์  สุดสกุลเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายดนุพล  เลิศศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
678
เด็กชายดลณชพงศ์  ปุผาลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงดลนพา  ป้องเรือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงตั้งใจ  โพสพสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายเตชิต  ฝ่ายไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงทักษ์ภัสสร  ภูมิถินเหว่อ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
688
เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายธนกร  เพ็ญโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
690
เด็กชายธนกร  วงศ์กำภู
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
691
เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
692
เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
694
เด็กชายธนกฤต  รักษ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
697
เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงธนพร  องค์วิเศษไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงธนภรณ์  จาระนัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงธนภรณ์  ท้วมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
702
เด็กชายธนภัทร์  ปริเวทกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
703
เด็กชายธนภูมิ  พลลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
704
เด็กชายธนวิชญ์  พิมพ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายธนัช  วงศ์สารคาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงธนัชพร  ทองเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงธนัญญา  ณรงค์หนู
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
709
เด็กชายธนันวรรธน์  วิโรจน์วรากร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
710
เด็กชายธนาธิป  ไชยเชษฐ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงธมกร  ชูชาติเจริญพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
713
เด็กชายธราดล  สมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
714
เด็กชายธวัชชัย  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
715
เด็กชายธัชทฤต  วรภัทรกุลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงธัญชนก  โกศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงธัญญารัตน์  กังวลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
724
เด็กชายธานัท  สระบัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงธิญาดา  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญรื่น
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
727
เด็กชายธีรโชติ  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
728
เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
730
เด็กชายนครินทร์  ขำโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
733
เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนพรัตน์  ดาแดง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงนภัสสร  โนนน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงนภิสา  วุฒธนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนรินทิพย์  เนียรอรุณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
741
เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงนวิยา  พงษ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงนัทธมน  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนันท์นภัส  โกมลเสนาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงนาราภัทร  อุดมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงน้ำอุ่น  เทพพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงนิรมล  พุ่มภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงบัวบูชา  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายปฏิภาณ  จิระมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปทุมพร  มงคลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
762
เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปพิชญา  จักขุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปพิมพ์ธนิอร  บุษบงก์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปภัชญา  สุขโขใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
767
เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงปภาวี  โชคชัยอำนวยพร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ซุ่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปวรวรรณ  ปุริโส
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
776
เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปวริศา  ธนูศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปวริศา  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผึ้งน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงปาณิสรา  โขมะนาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงปาณิสรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงปาริชาติ  สรรหาธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงปาริมา  ศรีหทัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปาลิตา  เปี่ยมถาวรพจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงปิยนุช  ใจเพียร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงปิยพร  ธงทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
793
เด็กชายปิยพัทธ์  กิมเต็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงปิยะธิดา  จิระสุวรรณพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
795
เด็กชายปิยะพัทธ์  พุทธเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปุณฑริกา  เหล่าพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงปุณณภา  กุสุมายุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปุณยนุช  ไตรสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายปุณยวัจน์  กลัดพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงเปมิกา  มะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
804
เด็กชายพงศ์กฤต  แดงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กชายพงศพัศ  นนทราช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
806
เด็กชายพงศภัค  ฮวดตี๋
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพงษ์สุวรรณ  อิงควิศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพชร  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพนัชกร  วงษ์นิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพนิดา  ยศสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพนิตพร  กิมโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพรชนก  นุชพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริธร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงพรรณอร  พยัคเกษมโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพรรณิสา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพรรษชล  วรรณมร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพฤฒภณ  สูญทุกข์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพลบดินทร์  อ่วมเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพลมน  ใหม่หะลา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพลอยรวี  เสือชม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพศิกา  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
831
เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
832
เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพัชร์พิชา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
836
เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิงควิศาล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาสมจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เที่ยงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพิมพิชญา  ปรีชาศักดิ์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  โกศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
848
เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
851
เด็กชายพุฒิเมธ  พุทธพรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
852
เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงภคพร  เปพาด
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงภคมณ  ไทยนิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภทรพรรณ  เวชเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภรณ์ชนก  เหมอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรนาวิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
865
เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
866
เด็กชายภัทรพล  วชีวะสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทรัพย์อาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
870
เด็กชายภานุกร  ศรีเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
871
เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงภิรญา  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภีฎาลิน  เสงี่ยมวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงภูมิรัตน์  ปาระยับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
880
เด็กชายโภควินท์  ศรีวิไลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงมินตรา  พาบุ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงเมธาวี  ศิริอนุการวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงโยษิตา  รวยธนพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
891
เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
892
เด็กชายรฐกร  ทองบุญชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายรณภูมิ  ไซอ่ำเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงรดา  หอมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงรมย์รวินท์  แซ่เฮ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงรมิตา  จิตไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
898
เด็กชายรัฐกานต์  วัฒนโภคิณฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงรัตนพร  หยาง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงรัตนาวลี  กาญจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงลลิดา  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงลัลนา  นวลวัน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
905
เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงลินลดา  วรรณสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
907
เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
908
เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงวณิชชา  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กหญิงวรกัญญา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
911
เด็กชายวรภพ  เรืองภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายวรภพ  สังข์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
916
เด็กชายวรัชญ์ภูมิ  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
918
เด็กชายวริศ  ริยะตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงวริษฐา  แตงมั่นคง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
923
เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
924
เด็กชายวสุพล  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
925
เด็กชายวสุพล  เอี่ยมสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงวันรพี  เลิศศลารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงวิภาดา  เจริญใจ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
930
เด็กชายวิริทธิ์พล  ประดับพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
931
เด็กชายวีรกานต์  วัฒนโภคิณฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
932
เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
933
เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
935
เด็กชายศราวิน  นาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
936
เด็กชายศรีภูมิ  นันทพานิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
937
เด็กชายศรุต  เลาะซำซู
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
939
เด็กชายศาสตรพล  บุญวัธนะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
941
เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
942
เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงศิรินรัตน์  เล็กไม่น้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมยา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
947
เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
948
เด็กชายศิวดล  อานามวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงศิวรรจน์  น้อยเสวีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
950
เด็กชายศุทธิรักษ์  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
951
เด็กชายศุภกร  อุไรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
952
เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
953
เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
954
เด็กชายศุภาพิชญ์  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
955
เด็กชายศุภิสร  พานทวีป
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
959
เด็กชายสรวิชญ์  จุลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
960
เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงสวนีย์  ทองแสน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงสายเงิน  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงสิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
966
เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
967
เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงสิริกร  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงสุชญา  สุขปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงสุชัญญา  ศรสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงสุชาวลี  สูงสุด
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงสุนันทินี  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
976
เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงสุวรินทร์  ผลบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วิทย์ประถม
979
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กหญิงเสาวณีย์  เฉลิมสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงเสาวภาคย์  จตุเทน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
982
เด็กชายโสภณวิชญ์  น่วมนวล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
986
เด็กชายอติกานต์  พลีวัล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงอภิชญา  พริบไหว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงอภิชญา  วัฒนกามินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงอภิชยา  เหลืองกำเนิด
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
994
เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
995
เด็กชายอภินันท์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
996
เด็กชายอภิวัชญ์  ปัณฑรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
997
เด็กชายอภิวิชญ์  อินทรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงอภิสรา  เที่ยงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงอรปรียา  เล็กโสภา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงอรวรา  เสาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงอรวิชญา  เจียรจรูญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงอริญชยา  เอราลุก
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงอริสา  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงออมทอง  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายอัครวิช  บุญจวบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงอัญษิกา  แซ่ตั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743 โรงเรียนวัดดอนทอง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงอิน  พวกน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายอุดมโชค  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงอุ้มรัก  อู่พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายเอกณัฏฐ์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายเอกตะวัน  กฤตธนเวท
ป.6
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงเอกอุมา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
วิทย์ประถม