ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  คลังทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิกา  ผลมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤชพล  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มณีเนียม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบอน
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติภพ  สำราญจิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติมา  แปลงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจันทร์อิน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกตุมณี  เทศกาล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
12
เด็กชายเกษมศิลป์  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญข้าว  อักษรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบอน
คณิตประถม
14
เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
15
เด็กชายคณิศร  น้อยโต
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
19
เด็กชายจารุวิทน์  บุญโย
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรภิญญา  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรเมธ  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชูสาย
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
26
เด็กชายจุลเดช  ปั้นชู
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่เหลา
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
28
เด็กชายฉัตรมงคล  พี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
30
เด็กชายชโนดม  โอนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
31
เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
32
เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมษา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัชชา  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐตรา  รัตนยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐธิดา  เห็นดี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
42
เด็กชายดิศรณ์  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
43
เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลพมณี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงทิพวัลย์  อิงไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
46
เด็กชายธงไชย  จันทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
47
เด็กชายธนกฤต  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
48
เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญวรรณ  พรธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เนินลภ
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธารทิพย์  ชินศูนย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
57
เด็กชายธีรโชติ  เวียนหา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
58
เด็กชายธีรภัทร  ไพยสูตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
59
เด็กชายนนทวัฒน์  ทองประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
60
เด็กชายนพรุจ  อภัยศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
61
เด็กชายนพวิทย์  รอดมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
62
เด็กชายนฤพนธ์  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนฤภัทร  ปัญญรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนาริน  พี
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนิชา  ชิวิรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
67
เด็กชายบริพัฒน์  นิคม
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงบวรรัตน์  เครือสินธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
69
เด็กชายบัณฑิตวงค์  มั่นหมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงบุษกร  พลารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงเบญญาภา  สีโส
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
74
เด็กชายปฏิภาณ  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
75
เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงประภาวรินท์  จิตตั้งตรง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปรัญญาฤดี  สินสายออ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปราณี  ราศรีใส
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุ่นธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปานไพลิน  เพียรกิจนา
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงปาริชาติ  นุกูลภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กชายพงษ์เทพ  ชะนะแสวง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพนิตสุภา  คุณหนู
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
87
เด็กชายพรชัย  อุดมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพอเพียง  จรเสถียร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพัชรภา  คะเชญชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
91
เด็กชายพัสกร  ปลื้มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
92
เด็กชายพัสกร  ยอดจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพิชญานิน  ฉันทะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
96
เด็กชายพีรพัฒน์  หนูนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
97
เด็กชายพีรภัทร  อัตถาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
99
เด็กชายไพรัช  พิมพ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
100
เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
101
เด็กชายภัทรพล  นาคสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
102
เด็กชายภัทรวุฒิ  หารกลับ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
103
เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงภาวิดา  งามการ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
105
เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงมนธิชา  ชลมารค
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงมาณี  ซุ่นไล้
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
108
เด็กชายมานัส  ชื่นยินดี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงรพินท์นิภาพร  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
112
เด็กชายรัชตะ  ภูมิฐาน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหล็กศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
115
เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงค์ยา
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวรรณรดา  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวรรณวิภา  นิลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
119
เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวลัยพรรณ  จิตร์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
121
เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล
ป.5
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวิพาพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวิราศิณี  รักเจียม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
124
เด็กชายวีรภัทร  ทองทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาเรือง
คณิตประถม
125
เด็กชายศราวุฒิ  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศศิชา  ไพรสันต์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศิริรัตน์  ยินดีชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
129
เด็กชายศิวกร  สร้อยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
130
เด็กชายศุภกร  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
131
เด็กชายศุภชัย  พรมรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
132
เด็กชายศุภโชค  สาพรม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
133
เด็กชายศุภวิชญ์  ไทรม่วง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
134
เด็กชายสินชัย  สุรินทรา
ป.4
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสิพัชร์ตา  สถาวรกุลเสฎฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุจิวรรณ  หรั่งอรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุชาดา  ฌานุวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
138
เด็กหญิงสุดารัตน์  เสียงกลม
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
139
เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูมิทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
140
เด็กชายสุที  ไสยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุธิดา  ภู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสุพิชชา  กุดแสน
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุภาวดี  นาคา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุภิชฐา  กำแหงนา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงหทัยชนก  นาคแกมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
148
เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
149
เด็กชายอนุศิษฏ์  รุ่งเรืองทวีกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอภิญญา  นรอิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
151
เด็กชายอภิวัฒน์  ชั้นเชิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอัญญาณี  กวางทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์มณี
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอาทิตยา  เสาวภาร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทาหลอด
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
คณิตประถม
157
เด็กชายอิริค ยูฮง  ลิว
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
158
เด็กชายอุดม  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงอุมาพร  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงไอริณ  สมป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงชญาณี  ศรีประจำ
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวปุณยวีร์  วงศ์เสาร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตามูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกมลวรรณ  หล่อทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกรกนก  นุกูลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายกรนรินทร์  แววสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
170
เด็กชายกรรชัย  สารสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายกฤติน  เลิศภัทรกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกฤษณะพงศ์  ทรงเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงกวิตา  แผนนรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
176
เด็กชายกัณฑ์ฆะตรี  ราชอ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงกีรติกร  ศรีสำราญ
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงกุลนัทดา  ลือญาติ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงคชาภรณ์  สามัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
185
เด็กชายคุณานุคุณ  หนูรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายจักรพงศ์  ชลศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
187
เด็กชายจักรภัทร  สัตย์สาร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
188
เด็กชายจักรภัทร  อุปเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
189
เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริสาขา
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายจิรายุ  รักษาพล
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
197
เด็กชายจิรายุทธ  ตั้งอิสราวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายจุมพล  อิ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
199
เด็กชายเจษฎา  ซาอุไร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
200
เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงชนัญชิดา  ธรรมสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชนิตา  แก้วทองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชมพูนุท  เค้าดี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
204
เด็กชายชัชวาล  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
206
เด็กชายชินพัฒน์  พุทธอุทัย
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชื่นกมล  ชมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงฐานมาศ  พงษ์ญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายฐานิฏฐ์  พงษ์สะพัง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
212
เด็กชายณัฏฐวิทย์  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
216
เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
217
เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียวซู
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณิสา  เกรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงดารากานต์  จันทษร
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงตา  บัวลา
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
222
เด็กชายเตชินท์  สดชุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
223
เด็กชายทวีรัฐ  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
225
เด็กชายเทพทัด  นาคแกมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงธณัฐญา  นุกูลพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
227
เด็กชายธนกร  จุติ
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
228
เด็กชายธนธร  กรเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงธนพร  นันทนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายธนพล  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
231
เด็กชายธนวัฒน์  บุญอภัย
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงธนัชชา  เดชกุญชร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายธนาธิป  มานอง
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงธนิตา  พันธ์ุ่เสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงธยานี  เหล็กดี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กชายธรรมรักษ์  มะลิวัตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยอาษา
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
238
เด็กชายธันวา  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
240
เด็กชายธิติ  ชัยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงธิราพร  มนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงธีรดา  สมจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
243
เด็กชายธีรเดช  แก้วนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
245
เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงนภสร  ตะบองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายนิพัฒน์  พุทธศร
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงนิพาดา  จั่นเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงนิสารัตน์  เพิ่มพร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงนีนนารา  พาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
255
เด็กชายบุญรอด  อ่วมกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
256
เด็กชายบุญฤทธิ์  จันทะอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
257
เด็กชายบุรธัช  สีสด
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รมรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
259
เด็กชายปฐพี  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์มั่น
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองตาคง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปานวาด  นุกูลพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงปิ่นมนัส  อินลา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมสาร
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวคม
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงพรกนก  ชั้นเชิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายพรพิพัฒน์  ผลไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
273
เด็กชายพรพิภัทรน์  จิตโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายพริษฐ์พงศ์  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงพัทธนันท์  พิณแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงพัทธมนธ์  พิณแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงพันทิพา  งามขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงพัสรารัตน์  รสจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพีรชยา  บุญสด
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
282
เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาญสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  ป้อมกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
285
เด็กชายฟาฮัด  อาลีรังประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงภัทราพร  แก้วนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงภัทราภา  ประมาณพล
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
289
เด็กชายภูมินทร์  แสงเข้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
291
เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงยมลพร  ตะบองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
295
เด็กชายรัชนาท  หาญเสมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายรัฐูภูมิ  คงในสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักวงษ์แท้
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายเรืองวิทธิ์  วงค์ยา
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงวนิดา  นาทนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงวรรณวลี  เรืองภักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวรรณิษา  ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
306
เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์แพง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงวริสา  ผดุงชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงวิชุดา  ผดุงสิน
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
311
เด็กชายวิทวัส  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายวิธวิทย์  ผดุงศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงวิรัลยุภา  จันทดี
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู
ป.5
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายวีรวัฒน์  บุญพักตร์
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
316
เด็กชายวุฒิภัทร  สมโฉม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงศรัณญา  สมัครพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงศศินัดดา  ทวีวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงศุภิสรา  คำพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
321
เด็กชายสรวิศ  เหล็กงาม
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
322
เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม
ป.4
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
325
เด็กชายสิทธินนท์  เหล็กศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี
ป.5
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสุชัญญา  รังสีบรรพต
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
329
เด็กชายสุทธิภัทร  ภาคใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงสุธาวี  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดโป่ง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงสุพรรษา  อุปจันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงสุภัชชา  พวงมณี
ป.5
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงสุภาพร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม)
วิทย์ประถม
335
เด็กชายสุวรรณชัย  ชุมปลา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงแสงนภา  ชาวบ้านช่อง
ป.4
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทกานต์
ป.5
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
338
เด็กชายหัตถชน  คงมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงอชิรญา  วารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดทับไทร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านมะขาม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กชายอดิสรณ์  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายอธิป  บานแย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอนุธิดา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายอภิชาติ  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงอรดี  แก้วทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร
ป.5
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงอริสา  จันภูถิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงอริสา  ผู้ถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงอารยา  ยิ้มใย
ป.5
โรงเรียนบ้านประตง
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงอารยา  วิบูลกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงเอวิกา  นนทะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
วิทย์ประถม