ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล (ห้อง ป.2/1) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  คล้ายจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชกร  อมรรัตนายุทธ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
4
เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  มุติยารมย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
6
เด็กชายกนกพล  มีพืชน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกรัตน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษกร  พิสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษพัชร  วงค์ขวัญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
14
เด็กชายกลวัชร  สุการี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกวิตา  มงคลจิตต์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
16
เด็กชายกวิน  ชัยวานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกวินทิพย์  สุคำภา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกวิสรา  ศรีโยวงค์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกวิสรา  หิรัญสุข
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องกิดากร  ก้อนเพชร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
22
เด็กชายก้องชูพงศ์  แซ่จู
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยชารี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
26
เด็กชายกันตพงศ์  พงศ์ครรชิต
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
27
เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
28
เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
29
เด็กชายกันตภณ  โชติสุกใส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอสถโอฬาร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกันยากร  แสงขาว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเกียรติยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะณีย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล (ห้อง ป.2/2) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกานต์  บุราสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติภูมิ  หวลคนึง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
39
เด็กชายกิติชัช  วิบูลย์อรรถกร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
40
เด็กชายเกษมสันต์  ทัพเสลา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
41
เด็กชายเขมณัฏฐ์  กาเผือกงาม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
42
เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
43
เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
44
เด็กชายคมภณัฎฐ์  วงษ์ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
46
เด็กชายฆนวันต์  โกยทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
47
เด็กชายจักรพรรดิ์  เริงฤทธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
48
เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
49
เด็กชายจักรภัทร  สิงขุดร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุษรากริช
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
52
เด็กชายจิณณธรรม  ชำนาญศิลป์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
53
เด็กชายจิณณะ  กิตติธรกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
55
เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรเดช  รัตนาคร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
57
เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
61
เด็กชายจิรภัทร  เที่ยงตรง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรวดี  เทียนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรัฐรวี  จงเจริญโชติบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิราวดี  แววดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
65
เด็กชายจีรกิตติ์  ภัทรสิทธิ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงเจนสุชา  จันทรบุตร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
67
เด็กชายเจอรัลด์ สมาร์ท  เช็คลีย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
68
เด็กชายชญานิน  ดวงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชญานุตม์  ศิริวิสุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
70
เด็กชายชนวรรธ  ตั้งสิริเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล (ห้อง ป.2/9) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชนิตา  ชาญสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
72
เด็กชายชัชพิสิฐ  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชาลิสา  แย้มรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชิชญา  เทียนประชา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
76
เด็กชายชิติพัทธ์  แก้วรัก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
77
เด็กชายชินาธิป  แก้วรัก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
80
เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
81
เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
82
เด็กชายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
83
เด็กหญิงญาณพิมุกต์  ทวยจัด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
84
เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
85
เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
86
เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
87
เด็กหญิงฐานวีร์  สุภาวกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
88
เด็กชายฐิติ  หวังศุภกิจโกศล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
90
เด็กหญิงฐิติวรดา  เชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
91
เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณชสร  คลองคต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
93
เด็กชายณพัฒน์  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
95
เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
96
เด็กชายณรงค์กร  โรจนรุ่งเดชา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัชชา  เจนพานิชย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิลัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐชนน  เขมะกำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
102
เด็กชายณัฐชนน  ศิริพร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยรัมย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล (ห้อง ป.2/8) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
107
เด็กชายณัฐภัทร  อวยพรส่ง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐมน  สาณะเสน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐวดี  ทนุผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณิชกานต์  สุติยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
113
เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
114
เด็กชายแดนตรัย  ใจจ้อง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
115
เด็กชายตติกานต์  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
116
เด็กหญิงตรีชฎา  พิศลพูล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
117
เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
118
เด็กชายทวีพร  อินทนาม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงทอรุ้ง  จันทวิสูตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
120
เด็กหญิงทักษอร  สรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
121
เด็กชายทินภัทร  ทับผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
122
เด็กชายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
123
เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
124
เด็กชายธนกฤต  อร่ามศิลป์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
125
เด็กชายธนบดี  ใจอารีย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
126
เด็กชายธนบดี  ระกำทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
127
เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
128
เด็กชายธนยศ  โพธิบาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
129
เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
130
เด็กชายธนาณัติ  คนอยู่
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
131
เด็กชายธนานนท์  ปราณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธมรวรรณ  นวลไธสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
134
เด็กชายธรรศ  ระกำทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
136
เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
137
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
138
เด็กหญิงธัญสุดา  ขำนาญชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
139
เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
140
เด็กชายธันยวัต  โพธิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารสุทธิธนกุล (ห้อง ป.2/7) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธาราทิพย์  ชัยเสนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
142
เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
143
เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
144
เด็กชายธีร์ธวัช  เนียมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
145
เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
147
เด็กชายนนทยศ  ธุมะลิ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนภสร  ประมงกิจ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนรีพัฒน์  ทบบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
155
เด็กชายนฤสรณ์  แก่นอิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนัทธมน  แถวเนิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
157
เด็กชายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมศร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
159
เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
160
เด็กชายนิธิภูมิ  รัตพูน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนิวภรณ์  อันทรง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนีรดา  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
165
เด็กชายแน่จริง  โชคภัทรวงค์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงบุญยอร  คงรักษา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
167
เด็กชายบุณยธร  อินทไชย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงบุณยานุช  ใจยะไฝ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
169
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
170
เด็กหญิงเบญญาภา  แพฟื้น
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปพิชญา  เขาจารี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปพิชญา  แจ่มแจ้ง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
174
เด็กหญิงปพิชญา  เสงี่ยมงาม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/1) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปภาวิน  บัวพรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
177
เด็กชายปภินวิช  บุญทา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปรัชญานันท์  โพธิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปราณปรียา  ธีรสรรเพชญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปริชญา  คูสำโรง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
182
เด็กชายปริยวิศว์  ผลพฤกษา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปวีกรณ์  ธานินทร์ปฐมรัฐ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
186
เด็กชายปองคุณ  ตั้งอมรสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
187
เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
188
เด็กหญิงปิยนันท์  งามกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
190
เด็กชายปีติกร  มูลชอบ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
191
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
192
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริสาคร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปุณยาภา  เรืองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์เกิด
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
197
เด็กชายปูรณ์  ประภาโส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
198
เด็กชายพงศกร  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
199
เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
200
เด็กชายพงศ์ภัค  อาลัย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
201
เด็กชายพงษพัศ  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
202
เด็กชายพชร  ชัยยะ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
203
เด็กชายพชร  พานิชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
204
เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
205
เด็กชายพรพิพัฒน์  เจียรสถิต
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพรรณปกร  จันอ่อน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพรรณรมณ  ตั้งสัจจะกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
210
เด็กชายพรศิวะ  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/2) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพลอยกมล  พลอยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพลอยพร  โล่พลอย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
214
เด็กชายพศวีร์  นิเวศทองฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
215
เด็กชายพศิน  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
216
เด็กชายพศิน  เจริญภูมิ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
217
เด็กชายพสิษฐ์  สิทธิพาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
218
เด็กชายพสุธร  วนจารี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพัชนิดา  ธรรมลิขิต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
220
เด็กชายพัชรพล  สุขสมัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
221
เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
222
เด็กหญิงพัชวรรณ  ค้าผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ชาวเวียง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตรัยศิริเจริญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
228
เด็กชายพายุ  แซ่ฉั่ว
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองขจร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
230
เด็กหญิงพิชญา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงพิชญาภา  ขอบเขต
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
232
เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
233
เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพินท์นิภา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
235
เด็กชายพิพิตธน  ชาวแกลง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
237
เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
238
เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีทองคำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
239
เด็กหญิงพุทธิชา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
240
เด็กชายเพชรเอก  ดอนมูล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
242
เด็กชายภวัต  เวชานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
243
เด็กหญิงภัทรดา  บุตรทะสุ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
244
เด็กชายภัทรเวท  พรหมบรรดาโชค
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภัทรศยา  สุนากร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/3) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงภัทราวรรณ  ประภากร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
247
เด็กชายภาคิน  ประสิทธิ์นราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
248
เด็กชายภาณุวัฒณ์  เฮงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
249
เด็กหญิงภานิชา  ศุกร์กัลยา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
250
เด็กหญิงภารดี  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
251
เด็กชายภาสกร  บวงสรวง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
252
เด็กชายภาสวิชญ์  ยินดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
253
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
254
เด็กหญิงภิญญาภัทร  เกตุรอด
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
255
เด็กชายภูชิสส์  จิตต์สงวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
256
เด็กชายภูดิท  พรหมนาค
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
257
เด็กชายภูผา  มูลผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
258
เด็กชายภูมินฑร์  สิงห์ครุธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
259
เด็กชายภูมิภัทร  อภัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
260
เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
261
เด็กหญิงภูริชญา  ถิติปัญญา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงภูริตา  ศรีรัสสะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
263
เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงมณิภา  สีมา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
265
เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
266
เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
267
เด็กหญิงมาริสา  ชาตะเกาะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
268
เด็กหญิงมิราอิ  ซาโตะ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
270
เด็กหญิงยมลพรรณ  เขียวมรกต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
271
เด็กชายยศกร  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
272
เด็กชายรณกร  สารศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
273
เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
275
เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
276
เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
277
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทนนชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
278
เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวณิชวรรณ  นนท์แสงโรจน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวรกมล  งามมี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/4) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวรกัญญา  ภาคการ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงวรพิชชา  ตันติวิศวกรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
283
เด็กชายวรยศ  หมื่นหอ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
284
เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
286
เด็กหญิงวรันธร  เอื้อพุทธจรรยา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
287
เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
288
เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
289
เด็กชายวราวัฒก์  ปานมีสี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวริศรา  บำรุงศาสตร์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวริศรา  ประจำเรือ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวริศรา  พลูเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
295
เด็กชายวสันตพงศ์  นาวินปกาสิทย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
296
เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
297
เด็กชายวารวัต  บัณฑูรรังษี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
298
เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
299
เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวิรมณ  วุฒิเกตุ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
303
เด็กชายวีรธรรม  ดวงจินดา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
304
เด็กชายวุฒิภัทร  อ่องเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
305
เด็กชายศตวรรษ  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงศนัจฐ์ชลล์  คลังสิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
307
เด็กชายศรณ์พิเชฐ  สุขล้วน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
308
เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
309
เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
310
เด็กชายศักดิ์พล  เซี่ยงโหล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
312
เด็กชายศิลา  เจริญศรีโชติวัฒนา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
313
เด็กชายศิลา  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
314
เด็กชายศุภชัย  ฮวบจู
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
315
เด็กหญิงศุภรดา  โป่ยขุนทด
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/5) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศุภากร  บัลลังการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
317
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิทธิชาญชัย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงศุภิสรา  เจนวิทยาการกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองผลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
320
เด็กชายสถาปัตย์  บุญประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
321
เด็กชายสรรเสริญ  ศรีหาตา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
322
เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสรันร์รัก  ดวงประไพ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
324
เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสาริศา  เทียมเงิน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
326
เด็กชายสิรภพ  วงเวียน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
328
เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
329
เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
330
เด็กหญิงสุชาดา  ขวนขวาย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
331
เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
332
เด็กชายสุทธิพจน์  เรืองคณะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
333
เด็กชายสุธาพัฒน์  ขันสงฆ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
334
เด็กหญิงสุพัชญา  ฝางมาลา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
335
เด็กหญิงสุภาวดี  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
336
เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
337
เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงอุ่น
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
338
เด็กชายเหวิน  ฟง ล็อค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
339
เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ชายเชิด
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
341
เด็กชายอชิตะ  ชนะไพรี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
343
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ร่วมโพธิ์รี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
344
เด็กชายอชิรวิทย์  เย็นจิตรพิสมัย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
345
เด็กชายอชิระ  สนั่นวงค์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
346
เด็กหญิงอชิราญาณ์  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
347
เด็กชายอนุภัทร  วงค์แหลมสิงห์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ครุธ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
350
เด็กชายอภิรักษ์  ยางนึก
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/6) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายอภิรักษ์  รัตนเมธาประศาสน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
352
เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
353
เด็กชายอภิสิทธิ์  ฑีฆายุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
356
เด็กหญิงอรณิชาภา  พุ่มเล่ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอรณิภา  รัตนาจารย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอรอุมา  บัวผลิ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
359
เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอลิชา  คตภูธร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
361
เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
362
เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
363
เด็กชายอาจอง  แทนนิกร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
364
เด็กชายอานนท์  กระดุมพรรค
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
365
เด็กชายอานนท์  สุขสุพล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
366
เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
367
เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงเอรดา  วงษ์ละมัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิตประถม
369
เด็กชายเออร์วิน เลน  โซตโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
คณิตประถม
370
เด็กหญิงไอริสา  เจริญพรรค
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/7) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กหญิงกชพร  ชีพชอบธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงกนกวรรณ  มงคลภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงกมลชนก  สร้อยศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายกรึงธากร  นาเครือ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายกฤตนัน  ครุพานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์เงิน
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงกัญพัฒน์  เต๋นเต๋
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวจันทิมา  แพทย์พัน
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงจิรประภา  เสนาสนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงจิรัชญา  ฉายวิเศษพล
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงจีรนันท์  ดาระศาสตร์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอ็งสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายเจริญกิจ  สมตน
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงฉมามาศ  ถึงคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงฉัตรสิริ  สิริโรจน์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายชนัฐ  เดชกำแหง
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายชยพล  จันทร์เลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงชลินรัตน์  เงินถ้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายชวิน  กาหลง
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงญาณสิริ  ชูโชติวัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงญาณิศา  จีนสุขแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงญาดา  เจริญนิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายฐิติกร  คำคนซื่อ
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายฐิติพันธ์  เหล่าอารีย์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณฐกร  เวชสรรเสริญ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณฐรัตน์  งบสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณภัทร  บุญชุ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงสิริกร  อนุตรปรีชาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวสุธาสินี  กิ่งไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวอชิรญาณ์  พงษ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/8) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
นางสาวณัฐกุล  ภุชชงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณัฐนัน  วงษ์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  จันทเลิศลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงดลฤดี  กังวานคุณากร
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายธนโชติ  ฝ้ายไทย
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงธนภรณ์  ลิ้มจิตสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายธนภัทร  จันทกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีพรม
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายธวัชชัย  วงศ์พลอยชมพู
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวธัญวรัตน์  รัตนสร้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ล้อเธียรประทาน
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ชม
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนภัส  ชัยคาม
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายนภัสรพี  อภัย
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวปฐมพร  เหมล้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายปรินทร์  เมฆไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายปัณณทัต  ทัศนา
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
433
นางสาวปานระพี  ลึกซึ้ง
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวปิ่นทอง  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวปิยวรรณ  ศรีพุก
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
436
นายปิยะพล  สมใจนึก
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปุญญิศา  ชัยพิริยะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายเปรมากร  อนันต์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายพงศ์ณสันต์  เตียตระกูล
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายพชร  มงคลสุข
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงพนิตนิชา  สบง
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงพาณิภัค  ศิลภมร
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
444
นายอดิศักดิ์  ราศรีกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.5/9) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
447
เด็กชายพิสิฐพงศ์  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวฟ้าใส  ส่องสว่างธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงภิชญาภา  สนธิโสภณ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
451
นายภูวดล  ทองเจียด
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายภูศิล  อินทนี
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวมุทิตา  ชวลิตเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงรวิสรา  ฉายวิเศษพล
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายรวีกร  เผ่าฉนวน
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายรัชชานนท์  พลอาจ
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายรัฐธีร์  ทองปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวลัลลลิล  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายวงศ์วรรธน์  อึ้งกิมบ้วน
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายวรกร  อินทะแพทย์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงวรรณพร  บุญทรง
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงวรฤทัย  ผาอำนาจ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงวรวรรณ  สถานดี
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงวรวลัญช์  ทวีวัฒนาปรีชา
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายวัทน์สิริ  สารศิลป์
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายวิพลเศรษฐ์  พุ่มไฉยา
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงวิภาวี  อริยะมนตรี
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายวีรภัทร  คณะดี
ม.2
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวศศิพิมพ์  คันธารส
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คงทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงศิรดา  ล้ำเลิศ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวศิรภัสสร  เจษฎาวงศ์เลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนสิริเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายศุกลพิชญ์  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ก๋งเหม็ง
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายสรรสิริ  เล้าเจริญ
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงสริตา  จันทร์กลั่น
ม.3
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี
ม.2
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายอัครัช  วรรณสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงอัญรินทร์  นิธิโพธิพงศ์
ม.1
โรงเรียนสฤษดิเดช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.3/2) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายกณวรรธน์  เสาวนะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงกนกวรรณ  อาภรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงกมลพร  จุลณศรี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงกมลิน  คุ้มเกล้าวิริยะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงกรแก้ว  วินิจจิตร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
493
เด็กชายกฤตภาส  แก้วเกษ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
494
เด็กชายกฤตภาส  รัตนภาค
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
495
เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายกฤษฎ์  วันดี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
498
เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
499
เด็กชายกวิน  บุพโต
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายก้องภพ  บุญอภัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
501
เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงกัญญานัฐ  งาเจือ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปุริเกษม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงกัณณิภา  เทือกขันตี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
509
เด็กชายกันณ์ทรงชัย  ชัยอภิเจริญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายกันต์ธนิน  จินตกวีพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายกันตพัฒน์  สานพภา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สหัสโชติ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
513
เด็กชายกานต์  นาดี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงการนิดา  ทางเรือ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงกิตยาภรณ์  พิทักษ์สันติสุข
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงกุลสราพัชร์  พุ่มไฉยา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายอาคม  วิเวโก
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารวิริยะลัพภะ 2 (ห้อง ป.3/1) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กหญิงกุลิสรา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงเกสรา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
525
เด็กชายคณาธิป เอริค  แฟบบรี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กชายคมชาญ  ถาวะโร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงคุณณิชา  พูนชัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
529
เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
530
เด็กชายจักริน  สืบวงษ์รุ่ง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
532
เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
535
เด็กชายจิรภัทร์  เทียมอยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจิรวัฒน์  คนซื่อ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจิรัชญา  นิสัยซื่อ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงจิรัชญาศ์  พิสุทธิ์เสรีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูเวียง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายเจษฎา  วาโน
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงชญาดา  มาระวัง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
546
เด็กชายชนัญญู  ประดิษฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงชนากานต์  นิลสิทธานุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
548
เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงชนิกานต์  พันธ์เขียว
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายชยพล  ทำสวน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
551
เด็กชายชยพล  อึ้งพานิช
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
552
เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงชัชชญา  พลอยฉัตร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายอาบรูบากัร  เดียคีเต้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/1) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
556
เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
557
เด็กชายชัยธง  กะลัมพะนันทน์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายชัยวัฒน์  พยัคโฆ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงชาคริยา  ถาดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายชาติชาย  พฤทธิไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายชาระติ  พฤทธิไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงชาลิสา  สุขสุโฉม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  เข็มจินดา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
565
เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
566
เด็กชายชิษณุชา  ภักดิ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงชุติมา  ใจเที่ยง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงโชติกา  ผ่องวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
573
เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
574
เด็กชายญาณันธร  ทัศนมณเฑียร
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายญาณิน  กูรมะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงญาณิศา  บุญโกย
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ชรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงฐานวดี  หรรษาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงฐิดาภา  ภุมรินทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงฐิติพร  ฐิติพัฒนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงฐิติภัทร  ประหยัดจิตร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงฐิติมา  หอมกลิ่น
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หฤทัย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณญาดา  เทพวรสุข
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
589
เด็กชายณฐภพ  โพธิ์ภักดิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอารยา  ลาภปริณายก
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/2) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงณภัทร  นาวารัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณภัทร  บุษประทุม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
594
เด็กชายณภัทร  พรหมคง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณภัทร  ราคายิ่ง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายณัฏธิ์ณภัทร  เธียรวรโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชตดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีราชา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณัฐชยา  ปานดำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงณัฐชานันท์  โกธนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
603
เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าปรัพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณัฐพร  จิตรถวิล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัฐรดา  สีพญา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
609
เด็กชายณัณฑภูมิ  แย้มพลาย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณิชนันทน์  นิติวรรณอมร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงณิชนันทน์  อภิญญากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณิชา  ตรียาวรกุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีไกรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงดวงนภา  จีนสุกแสง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายเดชาโชติ  สวัสดิกาญจน์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
618
เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
619
เด็กชายต้นน้ำ  ศิริคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
621
เด็กชายเตชัส  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กชายเตชินท์  ฉายาเชาวลิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กชายทรงภูมิ  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงทอฝัน  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงทักษิอร  เบญจศิริ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
627
เด็กชายอิทธิณ์ณัฏฐ์  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/3) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กชายเทวกุล  สุนทร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงแทนพร  ตาตะคุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนกร  ชัยนอก
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนกานต์  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงธนพร  พรชัยสิงห์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธนภรณ์  พิศวง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธนภัทร  กำลังรัมย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธนวัฒน์  บ่อทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธนัช  นำศิริโยธิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนิน  ฉันท์สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธรณ์ธันย์  โพธิหัง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
643
เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธัชพล  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธัญญธรณ์  วิทยศักดิ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธัญธิตา  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงธีรนาฏ  หนูเทศ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
656
เด็กชายนคร  วัฒนาวารินทร์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายนคเรศ  ร่มศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงนงนภัส  รังษิรุจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนพรัตน์  สุขโชคกุศล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนพัชนันต์  เดิมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนภมณี  สุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
663
เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/4) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
เด็กชายนภัทร  พนัสพงศ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนภัสสร  อยู่จาด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
666
เด็กชายนเรศ  โรจนมณเฑียร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนลิน  คำมูล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนัฐธิดา  สามพรานไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนัทชา  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนันทกานต์  พลสิน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายน่านสมุทร  เกี้ยวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงน้ำฝน  ปรางศร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
674
เด็กชายนิติธร  พิลาเรียน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงนิภารัตน์  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
677
เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
678
เด็กชายบัวธาดา  โถรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
680
เด็กชายบูรพา  เขียวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงเบญญาดา  ท่าคีรี
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายปฏิภาณ  คำสุมาลี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
684
เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปณัฏฐ์ชยา  นิลบดี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
687
เด็กชายปภังกร  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
688
เด็กชายปภัชพล  วิจิตรกูล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปภาดา  ปิดตังเสโน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงปภาดา  สุริยาสัย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
692
เด็กชายปภินวิทย์  นครชัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
693
เด็กชายปรเมษฐ์  นิ่มอ่อน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปราณปรียา  บำรุงศิลป์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปริยากร  จั่นวิจิตร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงปวริสา  พรเพชรวนิช
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/5) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
701
เด็กชายปัณณทัต  อัตกลับ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
702
เด็กชายปัณณวิชญ์  กิจจาวรอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปัทมพร  ทองประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปัทมพร  สุขโกษา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปารเมศ  เทพปิยะวงศ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปิ่นมนัส  กุลพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
709
เด็กชายปิยะพัทธ์  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
710
เด็กชายปิยังกูร  มหาเศรษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงปุณยาพร  โพธา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
713
เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเปรมหทัยชนก  สายยศ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  งามขำ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงไปรยา  บัวธารา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
717
เด็กชายพงศพัศ  โสทรอุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลายลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพงษภัทร  วิเสโส
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพชร  สิทธิสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงพชรพรรณ  พันธุเดช
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายพชรพล  เพ็ชรเมืองทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
723
เด็กชายพชรพล  อินเหยี่ยว
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงพรธีรา  งามการ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงพรนัชชา  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองสา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพรรณภัทร  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพลภัทร  เสนาสังข์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
731
เด็กชายพลวิทย์  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
732
เด็กชายพลวุฒิ  อมัจวะตะ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพลอยวลินทร์  มูลมา
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายพศิน  ทันบุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
735
เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/6) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายพสธร  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพอเพียง  พืชพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพัชยุทธ  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
740
เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพิชชาภา  ชีพสมุทร์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
743
เด็กชายพิชญะ  พรหมศิริ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพิชญากมล  โชคช่วยพัฒนากิจ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
746
เด็กชายพิชิตชัย  เจียรวิบูลยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
747
เด็กชายพิพัฒน์  ธงพรรษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพิภัทรา  แสงอุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพิมผกา  ชำนาญชล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  สวัสดีพิบูล
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โทกุล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพิมแพรวา  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายพิมุกต์  ประมาณพล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพิยดา  สาทรกิจ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพีรญา  เพชลีฬหะ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพีรยา  เอกระ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
757
เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
758
เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
759
เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเลงศัพย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพีรวิชญ์  วิเศษโวหาร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงพุดตาล  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพูนพิพัฒน์  ประกอบความดี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงเพชรชลี  โสดแนว
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงเพชรณิชชา  ตะเภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงเพชรลดา  สาหร่ายรักษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงแพรวา  หนูปิ่น
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงฟ้าใส  บุญนิธิกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
768
เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงภคพร  กุศลส่ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
770
เด็กชายภควาน  กลิ่นชั้น
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/7) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงภวพร  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงภัควลัญช์  อิชยาวณิชย์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
774
เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงภัทรพร  พลอยศิริ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงภัทรวดี  ชมโฉม
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงภัทรียา  สรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
779
เด็กชายภานุพงศ์  ยืนชนม์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
780
เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงภาวิดา  บึงกะเชียง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
782
เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
783
เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
784
เด็กชายภูเบศ  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
785
เด็กชายภูมินันท์  ภูมิผล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
787
เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
788
เด็กชายภูมิพิสิฐ  ลี้ศิริวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
789
เด็กชายภูเมธ  พุฒิกุลพร
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
790
เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
791
เด็กชายภูริบุตร  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายภูริศ  งามขจรกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
794
เด็กชายภูวฎณ  สุขนาคกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
795
เด็กชายภูวริส  ผาดผ่อง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงมณิสรา  เลาหพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงมนสิชา  กิจดำรงกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
801
เด็กชายรชต  จันทวิสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
802
เด็กชายรชต  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
803
เด็กชายรภัสสิทธิ์  ภัทรกิจสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงรมิตา  รัตนสัจธรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงรวิพร  วรรณชมภู
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/8) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงรสิตา  ธีรสรรเพชญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
807
เด็กชายรักษิต  จงโชติชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
808
เด็กชายรัฐภูมิ  ภูสีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กูรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
810
เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุพรรณพงศ์
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
813
เด็กชายฤชา  ชวิทย์ฤทัยกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงลภัสรดา  มะลิลา
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงลภัสรดา  ห่อกาญจนา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
818
เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
819
เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
820
เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
821
เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงวนัชนันท์  ล้อเธียรประทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงวรกัญญา  โสมะภีร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองจันทรื
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
828
เด็กชายวรัชพงศ์  ไกรเลิศทวีสิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงวรัชยา  ปุริเส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงวรัทยา  พืชพูล
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงวรัมพร  อ่ำศรี
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงวรางคณา  ศิริวิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงวราวรรณ  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงวรินญา  ชาวประมง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงวรินทิรา  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
838
เด็กชายวัฒณศิริ  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
839
เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงว่านขวัญ  พลอยไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/9) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงวิรชา  พฤษภานนท์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เส็งดอนไพร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
845
เด็กชายวีรเดช  คชภูติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สวัสดิการ
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงศรัณย์พร  เสนาธรรม
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียนหลง
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
849
เด็กชายศรัณย์  พฤกษ์พนาสันต์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงศรุตา  ตันแผ้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงศศิธิดา  ยะวาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงศศิภา  ภูมิพื้นผล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงศาริสา  ปติทานะโต
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงศิชญา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
856
เด็กชายศิวกรณ์  ประสงค์เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
857
เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
858
เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
859
เด็กชายศุภณัฐ  หมู่ผึ้ง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
860
เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
861
เด็กชายศุภัช  กุลดำรงค์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงศุภิสรา  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงศุภิสรา  อรชร
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสดายุ  อินทุณห์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
865
เด็กชายสนคติ  มากสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
866
เด็กชายสปัญญ์  กิตติธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
867
เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
868
เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสโรชา  นิลฉวี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
871
เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
872
เด็กชายสัฌชยา  กระจ่างศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
873
เด็กชายสิทธิพล  คลองคต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
874
เด็กชายสิรภพ  จิตรณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
875
เด็กชายสิรภพ  ติยะวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
จันทบุรี เขต 1

ณ อาคารแดงรัญจวน 1 (ห้องป.6/10) โรงเรียนสฤษดิเดช
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงสุกฤตา  เกตุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
877
เด็กชายสุชาณัฏฐ์  เจริญแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
880
เด็กชายสุนิธิ  นิติปรีชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงสุพิชชา  อัตถาหาญ
ป.6
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงสุพิชฌา  สิงห์ทน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
883
เด็กชายสุรชัย  ห่วงรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
884
เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
885
เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวตูม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
886
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงเสาวภา  นนทรัตน์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงโสภิตา  จตุพลัง
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
889
เด็กชายหฤษฎ์  เชยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
892
เด็กชายอชิรภัทร  แพน้อย
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายอชิรวิทย์  ร่วมโพธิ์รี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอดุลวิทย์  เสียงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
895
เด็กชายอธิศ  แสงสุรีย์พรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอนวัช  บุญเนิน
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
897
เด็กชายอภิภู  บุปผเวส
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงอริสรา  ศิริเกษ
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอลิสา  สุพงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอักษราภัค  ดาบธรรม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
902
เด็กชายอัครณคร  พูลศรี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
903
เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี
ป.4
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงอัญชรีย์  ไวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงอัญชิษา  สายทอง
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอัญญบุษป์  พิมพ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
907
เด็กชายอัฑฒกร  แสงเสริมญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอันญวา  สุริยะเมธี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม
909
เด็กชายอับดุลไร้ส  เดียคีเต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
วิทย์ประถม
910
เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยเงิน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
วิทย์ประถม