ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชนิภา  ศรีวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  พลนิกาย
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
4
เด็กชายกรทักษ์  ทวยภา
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
5
เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตภาส  ก้านภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษฎา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
9
เด็กชายกันตพัฒน์  เพ็ญศิริวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลรดา  ญาณกิตติ์กูร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกวลิน  มือดี
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
12
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
13
เด็กชายคณิศร  บรรยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
14
เด็กชายคมสันต์  จำนงค์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทิพร  ผงทอง
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจารุพร  คุ้มชัย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจินดาหรา  สอนโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรภัทร  ประจบกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีวงษ์รักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเจตปรียา  จันดี
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนัญชิตา  คำเพียวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิกานต์  แสนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
25
เด็กชายชาญนิติ  สุนทะโรจน์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชุลีพร  พรมณา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงญาฑิตา  คำหนองไผ่
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณภัทร  เเซ่ท้าว
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัชชา  มูลบัวภา
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัชชา  วรเวชกาญจนา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
31
เด็กชายณัฏฐกรณ์  มงคล
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมพุธข้า
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองบ่อ
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐพงษ์  เหนือเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
37
เด็กชายทนงศักดิ์  อภิสิทธิ์นันท์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงทัศนนันท์  แสงดาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
39
เด็กชายเทพกุญชร  ทูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
40
เด็กชายแทนคุณ  เหมือนแซง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
41
เด็กชายธนกร  ประวันเนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
42
เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
43
เด็กชายธนพล  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
44
เด็กชายธนวัฒน์  หอมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
45
เด็กชายธราดล  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธันยพร  วรจักร
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
47
เด็กชายธาวิน  ตระกูลศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธิญาดา  กล้าประจัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธิมณฑา  ลีพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
51
เด็กชายธีรพงศ์  ฤาชา
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรภัทร  จิตระงับ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรวัฒน์  วงเชียงยืน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธีริศรา  ถาดวิจิตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
55
เด็กชายนครินทร์  กัณพาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนภสร  อนันทรักษ์
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนฤภรณ์  อินทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนฤมล  อาสนาทิพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนัทธมน  พฤฒามาตร
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนาดียา  ไวยวรรณจิตร
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนาตาลี  เจริญมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
62
เด็กชายนิติภูมิ  โคตรภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
63
เด็กชายบุริศร์  ภูจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
64
เด็กหญิงบุศยารัตน์  อุปจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปนัสยา  จำนงค์โภค
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
66
เด็กชายปรเมศวร  สุทธสิงห์
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปริญาพร  สินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปรียาวดี  พุทธโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงปาริฉัตร  แนวโสภี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
70
เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปิยนันท์  สีหานาค
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
72
เด็กชายปุณยวัฒน์  ป้องจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพชรมน  พรมลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพชรอร  พรมลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพนิดาพา  นางเถาวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพรรณปพร  จันทรสูรย์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลายลวด
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตันทะอธิพานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
81
เด็กชายพีรพล  โพธิ์สีตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
82
เด็กหญิงแพรวา  ศรีวงษ์รักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
83
เด็กหญิงภัทธราภรณ์  แผลงศาสตรา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
85
เด็กชายภูบดินทร์  แก้วจีน
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
86
เด็กชายภูมินทร์  ศรีแนน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
87
เด็กหญิงมณีแก้ว  คำภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
88
เด็กหญิงมุกธิดา  สิงหาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
89
เด็กชายยศกร  บรรยง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
90
เด็กหญิงรรดา  ถนอมผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
92
เด็กชายรัฐภูมิ  ยังกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
93
เด็กหญิงแรกฝน  ปุณณกานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
94
เด็กหญิงลัลนาพร  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงวณิชยา  วรรณทุมมา
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรรณศา  วงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวรินธรา  พิมพ์ศรี
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวิดา  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวิภาวี  แสนเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเวทิตา  แซ่เต็ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
101
เด็กชายศราวุฒิ  สระประทุม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงศศิพร  ด้วงคำ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
104
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศิริพร  พันธุ์กอง
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศิริิลักษณ์  บุตรเมืองปักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
107
เด็กชายศุกธวีร์  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศุภิสรา  เกตภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสมาพร  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสลิลทิพย์  อ่อนเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
111
เด็กชายสิทธินันท์  โพธิ์หล้า
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสิริวิภา  ผานาค
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
114
เด็กชายสุทธราดร  ภูครองจิตร
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสุธารัตน์  ไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุธาสินี  มณีทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุพรรษา  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุวพิชญ์  คำโสภา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
119
เด็กหญิงหทัยทิพย์  ขมโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
120
เด็กชายอธิป  นะรา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
121
เด็กชายอภิชัย  นิสา
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
122
เด็กหญิงอภิรญา  ภักสะภา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงอภิรดี  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
124
เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงอรัญญา  บัวน้อย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอัญชริกา  บูระพิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงอัญชลีพร  ชนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
128
เด็กชายอัศนัย  ดีหา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
คณิตประถม
129
เด็กชายอาทิตย์  นาเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอุมาพร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแก
คณิตประถม
131
เด็กชายไอริสสา  กัลยา
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงกชพร  พลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกนกพร  หนองสิมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองอุไร
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  โฮมวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
136
เด็กชายกษิดินทร์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกัญญาพร  ภูมิโสม
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาบิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกัญญาวีล์  ลอยประโคน
ป.6
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
141
เด็กชายกิตติพล  เสน่หา
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
142
เด็กชายกิตติสัณห์  ขอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกุลนัดดา  เวียงอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงขวัญข้าว  มีเทพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงขวัญจิราพร  คลังอุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงขวัญฤดี  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงขัวญจิรา  สุวิทยะศิริ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงเขมิกา  หามนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายคเชนทร์  ชัยเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
150
เด็กชายคุณธรรม  วงษ์วิชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
151
เด็กชายจักรรินทร์  หอมดวง
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจารุพร  บุดดาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจิตรลดา  ทินนิกร
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
155
เด็กชายจีรภัทร  อาจเจริญ
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
158
เด็กชายฉัตรชัย  เมโรนิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงชนกวนันท์  อันภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ชุมแพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชนาพร  ผางเวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชนิดาภา  พันพลอย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้งาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงชลธิชา  ตันวัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
165
เด็กชายชัยยุทธ  พนมเขต
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
166
เด็กชายชิตพล  อ่อนสีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
167
เด็กหญิงญาดา  กัญญวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงญานิศา  วงษ์กลางชูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงญาราภรณ์  แสนพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายฐิตามร  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
171
เด็กชายฐิติกร  ชัยบุตร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงฐิติกานต์  เกิดบำรุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีเวียง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายฐิติศักดิ์  ลีเวียง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงฐิมากรณ์  กันยาเหมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัชชา  หาดไชย
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฐพร  ขุนวิชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณัฐพล  คำสอาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงเตือนใจ  เพียรแก้ว
ป.6
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายทักษดลย์  แก้วไพรวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
184
เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองดีเวียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายเทวา  รัตนศรีหา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธนวิชญ์  จักษุทิพย์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนวินท์  จักษุทิพย์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธนากร  นนธิบุตร
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
189
เด็กชายธนาคม  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงธนารีย์  พลนิกาย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงธนิกานต์  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธราเทพ  อนันตภักดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงธัญพิชชา  นาคจินดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงธีรสุดา  สุวรรณไตร
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธีระเทพ  หมื่นเทศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงนพรัตน์์  แซ่โก๋
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์โหน่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงนริศรา  ่นามสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงนัฐชา  จำรัสภูมิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงนันทิยา  แซ่เต็ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
202
เด็กหญิงนาตาลี  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
204
เด็กชายบฤงคพ  พิชคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงบัณฑิตา  มากเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงบัวทิพย์  นาเทเวศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงเบญญาภา  ฝ่ายจะโป๊ะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงประภัทรสร  จันทนมูลตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายปราการ  บังลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงปวริศา  ชาญเดช
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปวริสา  ยังเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปวีร์ธิดา  สิงห์ชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
213
เด็กชายปานรวัชร  จินดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปาริตา  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปาลิตา  ภูพวก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปุณยนุช  แสงชาตรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
219
เด็กชายเปรมศักดิ์  สอนจ้อย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
220
เด็กชายพงษ์ภิสิทธิ์  พงษ์สระพัง
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
221
เด็กชายพยุงศักดิ์  พิลาชัย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพรชนก  เคนแคน
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพรหมพร  พรมโสดา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพิชญาพร  จิตมาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพิมพิมาย  วังพิลา
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายพีระพล  พนมเขต
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงภัทรธิดา  พิทักพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริตื้นลี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงภัสธารีย์  มงกุฎสระน้อย
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภูธเนตร  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
234
เด็กชายภูริวัฒน์  ตีอกทำ
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงมาริสา  ดีนัก
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงมาโอะ  อิเกมูระ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
237
เด็กหญิงยุพริสา  เหลาเคน
ป.6
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงรัชฎาพร  จันหอม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงรุ่งนภา  อุปพงค์
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงวณิชยา  นุภา
ป.5
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวนัชพร  เพียวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวรรณิภา  ชามากลม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวรินทร  เค้าโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวรินทร  รัตนพลที
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวิรินธิวา  เหลาเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
247
เด็กชายวีรวัฒน์  เกตุภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายศรัณ  คำมะภา
ป.4
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงศศิประภา  โนนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงศศิวิมล  พันพลอย
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงศินดา  แพงวาปี
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
253
เด็กชายศิวกร  พักจะรุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศิวปรียา  วงค์แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายศุภโชค  ทาขุลี
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงสลินรัตน์  สมใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
257
เด็กชายสหรัฐ  ทานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงสาริกา  เวียงเงิน
ป.6
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงสาวิตรี  สีแดง
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงสิรวรรณ  คำดอนหัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงสิริกัญญา  จั้นภูเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงสิริขวัญ  หาระพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญมูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงสุชาดา  ทองกุนา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงสุชานรี  หอมดวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงสุธาดา  รถสีดา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสุธาวีย์  อาภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสุธาสินี  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงเงิน
ป.6
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุพิครา  หาสุวอ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 5

ณ อาคาร1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
272
เด็กหญิงสุภัทราวดี  ทับบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์
ป.5
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
วิทย์ประถม
274
เด็กชายสุเมธ  แซ่นี่
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
275
เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุรสา  เกตุขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสุวพิชชา  บุตรธา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงโสภิตา  แก่นภักดี
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอนัญพร  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงอนันตญา  ภิมลนอก
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
282
เด็กชายอนันต์ตะพล  นะจะคูณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอภิชัย  ใจมุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
284
เด็กชายอภิวัฒน์  เสิกภูเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีรังสิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอริสรา  เต็มบุญ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอริสษา  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอวิษา  อินทร์ขอ
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงอังคณา  เพียวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอารยา  น้อยดี
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอิรยา  จินดาพงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม
295
เด็กชายโอลิเวอร์  แฮกเกอร์ที
ป.5
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
วิทย์ประถม