ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกร  ซาหยอง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤษฎา  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เงินใบดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วพิลา
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้วงนิล
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญชนก  นามโสม
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงคุณัญญา  บันเทา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายจิณณพัต  วงษ์ชมภู
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจิราภรณ์  โคหานาม
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชญาดา  หลักเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
14
เด็กชายชนินทร  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงช่อลัดดา  นารอง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วอาจ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณิชาพร  เหมังคละ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงดวงกมล  โคตมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงดวงพร  จำปี
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงธัญพิมล  ทุงจันทร์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กชายธีรเดช  นวลชื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
27
เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กชายนคินทร์  ดาแก้ว
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กชายนภัสรพี  วชิรเศรษฐ์กุล
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงนภัสส์ตา  จินรัตน์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
32
เด็กชายนิปุน  ปานไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนิลาวัลย์  มะโฮงคำ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงปนัดดา  พุดซ้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
36
เด็กหญิงประภากร  ทรัพย์สำราญ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายปริญญา  อินคมล
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กชายปุณณภพ  ทองโป้ย
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กชายพชร  แสนสร้อย
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
40
เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพิณญดา  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เมตตา
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพิยะดา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพิริญญา  โสภา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กชายพีรพล  หงษ์คง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
47
เด็กชายภริภัทร  สายโรจน์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับละคร
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเมธินี  สามะ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กชายรณกร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายรัชชานนท์  พลมุข
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กชายวิศรุต  ประเทือง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กชายศตายุ  ปั้งจันอัด
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงศลิษา  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
57
เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงอาริยา  ธรรมลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
62
เด็กหญิงกนกพร  ทองโคตร
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกรินท์  แหลมทอง
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายก้องภพ  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจรรยาพร  เจียมวีระบรรยง
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจิรัชญา  พิมธิค้อ
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชญานิน  บุญสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงฐนพร  กางกรณ์
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐธิตา  สีลาอ้อ
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายธนากร  โปร่งมณี
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงธิดานันท์  บึงมุม
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงเบญมาภรณ์  ศรีกอง
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยทอง
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงพัชราพร  พิมพิสาร
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงพัชรินทร์  ค่ายเพชร
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุอัน
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายมินธดา  ศรีบุญ
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายรชต  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายวรรณภัทร  กองเกิด
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงวัชรภรณ์  ทวีสิน
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงวารินธร  ยะธรรม
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงศศิธร  มีเวียง
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงศิริภาพร  ชัยเวียง
ม.3
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายสมเจต  โสภารัตน์
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงสิริพรรณวดี  เจริญพร
ม.2
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงเอมอร  หาญสุริย์
ม.1
โรงเรียนมนตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้องสอบที่ 4 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงกชกร  สอาดจันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกณิกา  ขุนชาญ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกนกวรรณ  มนต์อินทร์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
95
เด็กชายกฤตเมถ  สอาดเหลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนวงษ์
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงกาญจนา  เรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
98
เด็กชายกีรติ  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกุศลิน  มรรครมย์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงเกษวราภรณ์  ประเสริฐสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงขวัญจิรา  รักน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงคำกลอน  โคตะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงจันทิมา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
104
เด็กชายจิรดิชย์  พันเพลิงพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
105
เด็กชายจิรวิชญ์  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
106
เด็กชายจูารุภูมิ  อินภูวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงเจตชรินทร  ประเสริฐสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
108
เด็กชายเจษฎา  หล่ามี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
109
เด็กชายเจษฏาภรณ์  เนื้อขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงชนาภา  เพชรคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงชยานันท์  จันทะวะโร
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชาลิสา  ไปดง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงญาณภา  ยวงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงฐิติพร  บุญโคกล่าม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงฑิคัมพร  เชิดชู
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายณฐกร  ภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงณฐิกา  ณรงค์เพชร
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
122
เด็กชายณัฐรัฐ  โทแสง
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงดนยา  เหล่าโคตร
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้องสอบที่ 5 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงดวงฤดี  กะพันพล
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
127
เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงทิฆัมพร  นรายศ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงทิภาพร  นาคนคร
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กชายธนพัฒน์  เก้านพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
131
เด็กชายธนภัทร  หาที
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงธัญรดา  ศิริทองสุข
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายธีรภัทร  มาตสมบัติ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
137
เด็กชายนภสินธุ์  อินทะพะหลา
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กชายนรภัทร  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
139
เด็กชายนฤทธิกร  สุวรรณชาติ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงนวรัตน์  พูลทจิตร
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนาตาลี  สิงห์งาม
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงบุษยมาศ  บุรีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
145
เด็กชายปัณณธร  ศรีพรรณ์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปาณิศา  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปาริชาติ  ประตูเงิน
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
148
เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายปิยะวัฒน์  ยศศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
152
เด็กชายพงศธร  หล้าสีดา
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
154
เด็กชายพลทัต  แอสซาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายพลากร  โคตรชุม
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพัชรวรกาญจน์  ชมภูบาง
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพัชราภา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
158
เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เลิศใหม่
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 4

ณ อาคาร 1 ห้องสอบที่ 6 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงพิมลวรรณ  สอนเอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
162
เด็กชายพีรภัทร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงภัสสร  ขยันชม
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายภูพาน  เจริญเชื้อ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภูวดล  ภูกองชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายมนต์มนัส  ปุริโส
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงยอดเศรษฐี  ศรีสะอาด
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงราชาวดี  จันเทา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์สาหัส
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นิลกิจ
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงวรรณรดา  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายวสันต์  มหามาตร
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เปลื้องไชโย
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ว่าไทย
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงวีรยา  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
178
เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายศรัณยู  เงินขาว
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงศิรินทรา  เหลานวด
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงศิรินภา  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงศิลัญธารา  เยาวราช
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายศุภฤกษ์  สมภาร
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายสหรัฐ  ไชยธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ำมาก
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีถาการ
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
188
เด็กชายอโณทัย  สำราญวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงอภิญญา  พลธิรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
191
เด็กชายอัครพนธ์  พรมมานนท์
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงอาทิตยา  ยอสะระ
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายอาทิตย์  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
194
เด็กชายเอกนฤน  ศรศักดา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
วิทย์ประถม
196
เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
วิทย์ประถม