ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพัชร  ธีรสุนทรพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
2
เด็กชายกมลภพ  ศรีลำดวน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
3
เด็กชายกรกฤต  ด้วงบุดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤตเมธ  คงชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญมีเลิศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษณพงศ์  สมองาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
8
เด็กชายกันณพงศ์  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
9
เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
10
เด็กชายกันทรากร  หานะพันธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติทัต  บางปา
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขนิฐา  มุ่งอาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมจิรา  เที่ยงมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
14
เด็กชายคเชนท์  โอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
15
เด็กชายคณิตพงษ์  นงนุช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
16
เด็กชายจักริน  ตรีเดช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเจนจิรา  มนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
18
เด็กชายเจษฎา  หลักโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชญาภัทร  ยวงใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนันยา  ห่างไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนิสรา  อุ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
23
เด็กชายชวกรณ์  พิชิตชัยรุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชัญริภา  อัมรัตนเจตแจ่ม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชิดชนก  สุขกำเนิด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
26
เด็กชายโชติพงศ์  รักษาเมือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
27
เด็กหญิงญาณิกา  ยิ้มฉาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
28
เด็กหญิงฐานิตา  แซ่ก๊วย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
29
เด็กชายณชพงศธร  ลาน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
30
เด็กชายณฐกร  แสนสุด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
31
เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัชชา  ทิยพ์แสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐชนน  สินอำนวยผล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐวรรธน์  พฤกษา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐวิภา  ซอเลาะมาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
37
เด็กหญิงดรุณี  เชื้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
38
เด็กชายติยทักษ์  จิรวัฒน์จรรยา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธณัญพรรษ  จอดพิมาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
40
เด็กชายธนกร  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
41
เด็กชายธนชาติ  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธนภรณ์  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
43
เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
44
เด็กชายธนัช  สารทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
45
เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
46
เด็กชายธีรชัย  เมสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
47
เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรศรีสาคร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธีริศรา  ครองโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
49
เด็กชายนนท์ศักดิ์  ช่างขาว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนภสร  พลดงนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนภัส  ดีแก่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนภัสนันท์  นาโม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนวรัตน์  หล้าโน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนันธิดา  สิทธิวงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนาตาลี  ยังแฮง ลิมบู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปภาดา  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
57
เด็กหญิงประภาสิริ  สีลาดเลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
58
เด็กชายปรุงสิทธิ์  ช่อรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปุณยวีร์  ฮาดวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
60
เด็กหญิงเปรมปรียา  เปรมศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพรนภัส  ดีแก่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพรบุณยา  คูณโปก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
63
เด็กชายพรหมชนินทร์  ดุรงค์ดำรงชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนทิพย์ทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิชญ์ชาภาภัคร  วิมลมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิชญากร  สืบสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุพพล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพิรุณทิพย์  พูลชัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
70
เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงศ์คำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
73
เด็กชายภูตะวัน  สินทบ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คณิตประถม
74
เด็กชายภูผา  ต่อสหะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
75
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
76
เด็กชายภูมิภูริ  ยุบลมูล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
78
เด็กชายยศพล  งามประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
79
เด็กชายรพีภัทร  มหาสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
80
เด็กชายราชันย์  ขันโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
81
เด็กชายวงศกร  กุลสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวรรณกร  ทีเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
84
เด็กชายวรัญญู  ทาแท่งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวริศรา  ชิตุพา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
86
เด็กหญิงวริสา  กดนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าเป้า
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศลิษา  จันทาดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
88
เด็กชายศิรชัช  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
89
เด็กชายศุภกร  รุจิเกียรติกำจร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
90
เด็กชายศุภกฤต  ทึนรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
91
เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
92
เด็กชายศุภณัฐ  เตโพธื์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงศุภวดี  เหล่าเทวากุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
94
เด็กชายสาริณ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
คณิตประถม
95
เด็กชายสิริโชติ  นาทาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสิริวรรณ  สังข์น้อย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุนิสา  พิทักษี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงสุภธิดา  รอดดีเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุภัคตรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงหฤทัย  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
101
เด็กชายอติกันต์  ธีรสุนทรพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอนันตญา  ทวยเที่ยง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
104
เด็กชายอังกูร  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอังคนา  แก้วลอย
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงอัญญาณี  หล้าโน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอารยา  เวฬุวนารักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิตประถม
108
เด็กชายอิสริยชาติ  เย็นเสาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
109
เด็กชายเอกลักษณ์  ขุนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
คณิตประถม
110
เด็กชายโอรส  หารลำยอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กหญิงกชกร  นาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
112
เด็กชายกฤติพงศ์  โคตรมณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
113
เด็กชายกฤติพัฒน์  หวังมะโน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกวินธิดา  แต้มวงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกัญญาวีย์  แก้วดวง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกัณพงศ์  บัวสาย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักษาภิกษุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีสังฆ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกัลยาณี  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
120
เด็กชายกิตติกวิน  อารีย๊ะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดาโสม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงขวัญหทัย  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
125
เด็กชายคะนอง  คนทันทส์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงจารุวรรณ  เค้าเหลือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจิรนุช  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจิรวดี  บุญทองแพง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเตชะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
131
เด็กชายเจนธรรม  จรัสอุไรสิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
132
เด็กชายเจษฎา  มหาราช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
134
เด็กชายชนกันต์  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชรินรัตน์  มาตย์สร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชวลิต  พืชนอก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
137
เด็กชายโชคบารมี  ชิดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
138
เด็กชายญาณวัฒน์  ภัทรบัวพุฒ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีโยธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
140
เด็กชายฐกฤต  ศรีวัฒนาปิติกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
141
เด็กชายฐานัส  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
142
เด็กชายณปภัช  มั่นหมาย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณวันวิสาข์  มีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงณัชชา  มูลไธสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  กองจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
148
เด็กชายณัฏฐพล  สุวิชา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บาลี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงณัฏฐากร  ไปปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณัฐกรณ์  พรมโสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงณัฐชา  แดนกาไสย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณัฐพร  พัฒน์มณี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงณัฐพร  เรืองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
155
เด็กชายณัฐพล  ทิพย์แสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุทธิวัชรเมธีกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีเพริศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
158
เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
159
เด็กชายเตชา  เคน้ำอ่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงทิพยกาญจน์  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
161
เด็กชายธนกฤต  พวงธรรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
162
เด็กชายธนดล  ทีเหล็ก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงธนพร  มะลาหอม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
165
เด็กชายธนาธิป  วิสารัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐไทย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงธรรมนิตา  คูณล้าน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
168
เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธันยพร  อยู่ชุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธีรภัทร  ประนัดสุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธีรมาส  พาโคกทม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงธีริศรา  ศรีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
173
เด็กชายนพนันท์  เก่งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายนภสินธุ์  ธีระรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงนภัสสร  นาคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงนรมน  ภู่สุนทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
177
เด็กชายนรวรรธน์  จันทะโข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
178
เด็กชายนริศ  ศรีมุกดา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงนฤมล  พันเดช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงนวพร  ภักดีวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงนันทนา  กันสีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยนุ่น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงนาตาลี  โลกายุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงบุณณดา  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
188
เด็กชายบุณยวีร์  ัปัสสา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงบุษกร  พาที
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปรมาภรณ์  อุ่นสำโรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
192
เด็กชายปลวัชร  ศรีกุดเรือ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปลายฟ้า  แลดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปวรวรรณ  สีมาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปวริศา  สาริยา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
197
เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงงาม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
198
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลุนอุบล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปาณิศา  ธีระรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปานตะวัน  แซ่หวัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
201
เด็กชายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
202
เด็กชายปุณเมศ  บุญสง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปุณยนุช  รัศมีเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปุณยาพร  หวานแท้
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
205
เด็กชายพงศ์ธาริน  สิริสุขสง่าพงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
206
เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทรเสนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพรณภัทร  อวบอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพรพิชชา  อริยะกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพริมรตา  วงศ์ทหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
210
เด็กชายพสิษฐ์  อ่อนพวย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
211
เด็กชายพัชรพล  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เกลี้ยงล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพิชญธิดา  พลอยงาม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อำไพชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงพิชามญธุ์  นนทะศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบัติหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพิมพ์พร  ช่วยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุพพล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพิมพ์รดา  ไกลคะลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมแวง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงแพรพิลัย  สุขกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงแพรวพราว  เพ็ญไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
224
เด็กชายภคิน  พายุเลิศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
225
เด็กชายภัทรพล  พลยางนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงภัทรภร  คัมภิรา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภัทรวดี  เทียบอุ่น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทราวดี  เมืองไธสงค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงภาณุวีย์  พุทธศานติ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภูมินทร์  ศรีบูพิมพา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงภูริชญา  เถาว์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงภูรินทร์  สีตวรรณมาศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายภูวเนตร  หงประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงมนัสวี  ประภาการ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงมาริษา  ผาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงรมิตา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
237
เด็กชายรัฐศาสตร์  มหาราชานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
238
เด็กชายรัฐศาสตร์  หลักโคตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงรัตนมน  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงรัตนาพร  วันอุทา
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงรัตสุดากานต์  ม่วงซอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงรินลดา  เรืองโอชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
243
เด็กชายวชิราวิทย์  สืบสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวนิศรา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
245
เด็กชายวรนิถย์  ประโพทานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
246
เด็กชายวรัญญู  ดีล้วน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวรางคณา  ทิ้งโคตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
248
เด็กชายวรินทร  สินทพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
249
เด็กชายวัชรพล  ยศกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงวัลยา  พลสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศิริศักดิ์้เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงวิลัตติกา  สลางสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
254
เด็กชายศรายุทธ์  น้อยอำแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงศศิชา  ศรีทาสร้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงศศิมาพร  แดงประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
258
เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงศิริญาภร  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ศร
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายศิริศักดิ์  โฮมภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศิลาพร  ทันสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายศุกลวัฒน์  พาพลงาม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
264
เด็กชายสหฤทธิ์  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
265
เด็กชายสิรภัทร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
266
เด็กชายสิรวัชชา  แสนคำภา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
267
เด็กชายสิรวิชญ์  เครือภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
268
เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีน้ำย้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
269
เด็กชายสิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุนิษา  นามมูล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สมภาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุภารานันท์  วิชาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุมิตรา  เมืองกุดเรือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
275
เด็กชายอธิป  ภูวไพรศิริศาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอนินทิตา  เลพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอภิชญา  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  กองคุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
วิทย์ประถม
279
เด็กชายอภิมงคล  อุ่นเกิด
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอรวรรณ  เชิดชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงอรวรรยา  เทพสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอรอินทรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงอริสรา  สาธิมณี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอริสรา  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอลิสซาเบธ  โอเพิล เดรเวทท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กชายอัครพล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
287
เด็กชายอารมิน โยอาคิม  ชาร์นิทซ์กี้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงเอมอัชฌา  ดวงแสง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กชายกฤษฎา  ปริโต
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงเกวลิน  ใหญ่ปราม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงจิดาภา  ชุมพลมา
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
292
เด็กชายญาณภัทร  แสงพรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงฐิตาพร  สุขคำเม
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
294
เด็กชายตัณติกร  จันดาเขต
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
295
เด็กชายธนะวัฒน์  สุริสาร
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายธนากร  ถินถาวร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
298
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศักดิ์ศิริกุลมีชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
299
เด็กชายนภนัฐ  อัสสาไพร
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนาถลดา  ฝ่ายพลแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
301
เด็กชายนิคม  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
302
เด็กชายนิติรัฐ  ดวงพายัพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงบุญญิสา  ปะยันโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอนนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีจันทึก
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปภัสรา  คุนาคม
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
307
เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพรกนก  บรรยงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
309
เด็กชายพลชนก  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพลอยลดา  พุทไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
311
เด็กชายพิชัย  อุทัยดา
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
312
เด็กชายพีรภัทร  แพนไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
313
เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
314
เด็กชายภาณุพงษ์  พลจังหรีด
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
315
เด็กชายภีรวัฒน์  ธรรมกัณหา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
316
เด็กชายภูมิพัส  สีหะคลัง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
317
เด็กหญิงมาริษา  สมบัติราช
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
318
เด็กหญิงมีสุข  แก่นเชียงสา
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงวรัชยา  จำปาเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
320
เด็กชายวิโรจน์  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศิธาทิพย์  เนตฝาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
322
เด็กชายศิรศาสตร์  ภูมิสถาน
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิตประถม
323
เด็กชายศุภกร  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กชายสิรภพ  ภูมิไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
325
เด็กหญิงสุดาทิพย์  มอไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสุดาวดี  พลนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงสุรภา  แก้ววรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
328
เด็กชายอริญ  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงอัธยา  ฝ่ายพลแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงกนกวรรณ  อานันท์
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงกนกอร  นาหก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายกฤติน  นกพะเนาว์
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัสภัย
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พรดอนก่อ
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายกิตติวัฒน์  มุ่งเกิด
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายเกริกกรินทร์  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วภูมิแห่
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัตตานี
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  พลโคตร
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงจิราวดี  ชวดศรี
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวดอน
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงเจนจิรา  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงชนม์นิภา  แพไธสง
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายชนันธร  พรหมแสง
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงชมพูนุช  ตะริศูนย์
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงชรินรัตน์  คำโส
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงชลกร  บุญก้อน
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงชลดา  กิ่งนอก
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงชลธิชา  โสดนอก
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงช่อฟ้า  ศิลป์ประกอบ
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายชัยพร  ชวนศิริ
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงชิโนทัย  กองเกิด
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงชุติพรพรรณ  โชติราษี
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายชูเกียรติ  ชัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายฐปนพร  จรุงพันธุ์
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงฐิตินันท์  นาซอน
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงฐิติมา  นุชมิตร
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณริสสา  คนรู้
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณัฐธิฌา  ประวันเนย์
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุหา
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายณัฐพงษ์  เหลากำพี้
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายเดชาวัฒน์  มีปิด
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายตุลยวัต  โชคชัย
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กหญิงธติญาดา  เปรมปรี
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายธนคาร  กระฉอดนอก
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายธนบดี  จันทร์แสง
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายธนภัทร  มิสา
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายธนภัทร  รังเสนา ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายธนภัทร  สันติสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  เพิ่มทอง
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายธราดล  สุภารัตนากุล
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงธัญญาธร  พลโคตร
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพียงพอ
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายธีรธรรม  แก้วบุบผา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงธีรนันต์  ยินดี
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายนพวิชญ์  หล่อเจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนภาลัย  ดลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนรารัตน์  ธรรมวิชา
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนันทวัน  การสร้าง
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนิติยา  มีมาก
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนิธิพร  โสภณ
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงนิภาพร  โหว่สงคราม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงนิศาบดี  มิเถาวัลย์
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายปณฎ  ขาวพา
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมิดจันทึก
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายปภาวิน  กองเกิด
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายปรมินทร์  ประกอบมี
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงประณิตา  ศรีหาเบ้า
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงประภาศิริ  มาตย์นอก
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงปวีณ์พัชร  คมขำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายปิยพัทธ์  โรนัลโด ฟือบุส
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
393
นางสาวปิยภรณ์  ศรีวงษ์โชติกุล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงพรชิตา  ไลออน
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายพัชรพล  กาญจนพูนสุข
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายพันธกานต์  หารเทศ
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายพันธวุฒิ  เพียงพอ
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงพิชญา  ปุริโส
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กชายพิชเยศ  เค้าแคน
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายพีรภัทร  ประชากูล
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงพีรยา  รื่นรวย
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงพุทธิตา  ทองนิล
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ฉายจิตร
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงภัทรจาริน  ขยันงาน
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงภัทรพร  คชรัตน์
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายภัทรพล  เกตุภูเขียว
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายภัทรพล  โกทา
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายภานุพงศ์  มิ่งไธสง
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงภาวิณี  ชาวพลทอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
412
นายภูมิรัตน์  สุขแสน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงภูริชญา  อาภรณ์
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายภูวดล  เทพตาแสง
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายภูวดล  ยามใส
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายเมธา  มอไธสง
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายรังสินัน  ศรีคูณ
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงรัญชิดา  ศลาประโคน
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงรุจิษยา  พันธุ์แจ่ม
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงวรวิษา  ปุเลตัง
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงวรัญญา  โกสุม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงวราภรณ์  สุขโต
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายวัชรพงศ์  เพชรก้อน
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงวิภารัตน์  ชำนาญสิงห์
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
นายวีระศักดิ์  อัสภัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงศรีวิภา  ยุวเพ็งศิริกุล
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงศศิกานต์  ปัสสาวะโท
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงศศินิภา  อินทะนาม
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงศิริจิตต์  ศรีโปฏก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายศุภชัย  ปุนไธสง
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงสโรชา  ฝากไธสง
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
433
นายสิทธิพล  พูลชัย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงสุธิดา  วิสิฎฐ์พรอักษร
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงสุธิมา  คำค้อ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงสุนิตา  เดนโม
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงอทิติยา  ผุยเถิง
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงอนัญญา  เม็นไธสง
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีบุญ
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอนาเบล อภิชญา   แอช
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายอนุชา  เวียงวงษ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอนุธิดา  เล่ห์กล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
443
นายอภิชาติ  เลิศขุนทด
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงอภิญญา  นาราษฎร์
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายอภิสิทธิ์  พงษ์สาลี
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงอรเบญญาภา  ศรีพานิช
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอรวรรณ  อู่นอก
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอรอุมา  เทียมทะนงค์
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอริสรา  โคตจันทึก
ม.3
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงอลิสา  สาพรม
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงอัญชลิกา  ศลาประโคน
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอัญมณี  ธนากรวิเศษ
ม.1
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอาทิตยา  เชาว์ไวย์
ม.2
โรงเรียนอมตวิทยา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงอารยา  นงคราญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
455
นายเอกลักษณ์  โครตชาดา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงกชกร  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงกนกพร  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกมลชนก  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกฤตธนกร  เทพวงค์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กชายกฤตภาส  ขีปนวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายกฤติภณ  โพธิ์แสน
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกัญญาพร  ใจพล
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาบำรุง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
464
เด็กชายกันตพงศ์  รัตนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายกัมปนาถ  เทียบแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรยง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจินดาภา  บุญสูง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงจิรภิญญา  พงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงจุฑามาตย์  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมทะนงค์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายชนะชัย  เทพตาแสง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชนัญธิดา  ริมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยล้าว
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงชาลิสา  จันทนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงฐิติกา  โคตรธาดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณกฤช  รัตนมาลี
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายณัฐกรณ์  โอสระคู
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณัฐนันท์  หล้าพา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีการนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตย์เลิง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายดุวิศุษม์  โคตรทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงเทวิกา  พรมยาลี
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กชายธนปกฤต  บรรยงค์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธนพร  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กชายธนสิทธิ์  ภิรมชม
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงธิดาพร  เดชดุดี
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงนงนภัส  เหยียดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงนพัฒน์  เพ็ชรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงนลินพร  แว่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปนัดดา  เรียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงปริศนา  เชื้อกุดรู
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปวิณนุช  เวินเสียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปาณิสรา  สีเหลือง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปิณฑิรา  ดารักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายพงศ์พณิช  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพรพิมล  ไสยาเย็น
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพรไพลิน  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงพัชรินทร์  ชวดศรี
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพิชญธิดา  มะลิโค
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายพีรวิท  บุญเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
506
เด็กชายพีระพัฒน์  สร้างนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงแพรวา  แสนวา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
508
เด็กชายภัทรชัย  พันธุ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายภัทรพงษ์  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงภัทรภร  มัครมย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
511
เด็กชายภาคิน  ไชยสวาท
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงภาสนี  สุงิ้วงาม
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงมาติกา  ปริโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายรติกร  โสภาพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุม
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายรัฐภูมิ  โคกสีนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายรัฐภูมิ  หาญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายรัตฑภูมิ  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายรัตนาภรณ์  มอไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวรรณรพร  ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวรัญญา  ปานปุย
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวัชรพล  อุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวิจิตตรา  ขุ่มด้วง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงวิชญาดา  อุตมะโยธิน
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายวิทยภูมิ  กุลพรม
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงศศิณา  แสงรีย์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายศิรภูวณัย  สุวรรณหงษ์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงศิริญาดา  เพไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงศิริไปรญา  พันธ์โภชน์
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงศิโลรัตน์  เพชรราชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศุกลรัตน์  คมขาว
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายศุภกร  หาญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายศุภกรณ์  สารเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายศุภกิจ  ริมไธสง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายศุภวัฒน์  นามไธสง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภิญโญภาพ
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
541
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีหานู
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงหทัยชนก  ปาลินทร
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงอภิสรา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงอรัญญา  พิชหอม
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงอัญญาณีย์  สิงห์แสง
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายเอกบริราช  มาตย์นอก
ป.6
โรงเรียนอมตวิทยา
วิทย์ประถม