ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
2
เด็กชายกตกร  จันทะดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรจ  คำสุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมพรั่ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลฉัตร  โชติศิลากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนซ้าย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กชายกริชอธิป  อุดรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตภาค  ศรีสารคาม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกฤตยา  ประทุมมา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกวินทรา  อมระพลัง
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
15
เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กชายก้องภพ  สิงห์สำราญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนองแบก
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
18
เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
19
เด็กชายกันต์ระพี  สุพรมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
22
เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติกร  พระสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
24
เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติพงษ์  คำสะอาด
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกีรติกา  สุวรรณมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกุลนันทน์  สันติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
33
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวริทร์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเกษราวัลย์  พรมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
35
เด็กหญิงขวัญข้าว  บาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญชนก  มีบ้านเกิ้ง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กชายคณพศ  ยุพิน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กชายคุณากร  บรรณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
40
เด็กชายฆราวัฒน์  สุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจณิสตา  ดงทอง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
42
เด็กชายจตุพร  นามมนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
43
เด็กชายจักร์รัญ  อันทองวัจน์กร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจารุมล  โคตรมณี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิดาภา  มะหิพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรพัฒน์   พรหมรับ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำไฮ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจิรัฐิพร  สันเสนาะ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
55
เด็กชายจิรายุ  อันสนธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
56
เด็กชายจีระพัฒน์  สีดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
57
เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุณพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กชายฉัตรธีรภัทร  ขัวเปาะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฉัตรพลอย  ปัญญารัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฉัตรเพชร  ปัญญารัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
61
เด็กชายเฉลิมประเทศ  พิมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชญานันท์  สิงห์มี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กชายชนภัทร์  วรรณชัย
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  งามวิลัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนิดา  เสงี่ยมโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยแสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
69
เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
70
เด็กชายชยานันต์  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชยุดา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กชายชลธี  แซ่เลา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กชายชวกร  วงคุย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
75
เด็กชายชานนท์  ชาวดอน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชุติมันต์  คำขา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
78
เด็กหญิงโชติกา  โมลิพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กชายญาณพัฒน์  ชาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
80
เด็กชายญาณพัฒน์  ไสยกิจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
81
เด็กชายญาณวุฒิ  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
82
เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฐิตญาณินท์  ศุภฤกษ์ชัยศร
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฐิติญาณ์  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
86
เด็กชายฐิตินันท์  นิลสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
87
เด็กชายฐิตินันท์  อินอุนโชติ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
89
เด็กชายฐิติวัช  มาลาศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
90
เด็กหญิงฑิตยา  ปิ่นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
91
เด็กชายณชพล  เล่ห์กล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณภัทร  เชื้อคำเยีย
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
94
เด็กชายณภัทร  สีเล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัชษ์ชิชาฆ์  นันท์ประทุมตา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฏฐกิตต์  บัวสิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ยอดสง่า
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาสีมา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฏฐาชล  ภักดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
103
เด็กชายณัฐกรณ์  วังกาวี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐชา  แจ้งอิ่ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฐชานันท์  กิ่งไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีหะบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติคำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฐนันันท์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
110
เด็กชายณัฐพงศ์  กระแสร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐพงศ์  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
112
เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโครต
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐพงษ์  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่เจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐพร  รักษาภักดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐลดา  อนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์หนองแวง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
120
เด็กหญิงดวงกมล  เพียแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
121
เด็กหญิงดวงตะวัน  พันธ์โกทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
122
เด็กหญิงดวงหฤทัย  หล้าบ้านแท่น
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงดาริกา  วะเกิดเป้ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
124
เด็กชายตุลยทรรศน์  ปลั่งสำราณ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงทักษพร  วงษ์พระจันทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
126
เด็กชายทิวากร  เวียงเงิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
127
เด็กชายทีฆายุ  เตยโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
129
เด็กชายธนกร  วิเศษสุนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
130
เด็กชายธนกร  ศิริมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
131
เด็กชายธนกร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
132
เด็กชายธนกร  อ่อนอินทร์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
133
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์หทัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
134
เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
135
เด็กชายธนโชค  เย็นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
136
เด็กชายธนดล  อ่อนสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
137
เด็กชายธนบดี  มาศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
138
เด็กชายธนบดี  หิตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
คณิตประถม
139
เด็กชายธนภัทร  วรรณดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
140
เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนวัฒน์  ทองโครต
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
142
เด็กชายธนวิชญ์  น้องคนึง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
143
เด็กชายธนวิชญ์  หมั่นดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
144
เด็กชายธนวิทย์  พรประไพ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
145
เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
146
เด็กชายธนากร  เค้าหงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
147
เด็กชายธนาการ  กำแพงเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
148
เด็กหญิงธนิสสรา  อ้วนมาโฮง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
149
เด็กหญิงธรรสินี  เสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
150
เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
151
เด็กชายธัชนนท์  คมขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
152
เด็กหญิงธัญชนก  ปุริโสตะโย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงธัญพร  โยธิน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
154
เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
155
เด็กหญิงธันยรัตน์  หล้าฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
156
เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทียบเฮียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
157
เด็กชายธันวา  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
158
เด็กชายธันวา  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
159
เด็กชายธาตรี  สกุลบุญยงค์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
161
เด็กหญิงธิปอักษร  สันที
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธิษณา  ค้าเจริญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
163
เด็กชายธีรภัทร  ไชยชนะศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
164
เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
165
เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
166
เด็กชายธีระนิติ  โชตินิมิตธารา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
167
เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
168
เด็กชายนภดล  เนาว์วงษ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
169
เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนภาภรณ์  วอแพง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนภารัตน์  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กชายนรา  เจริญวิภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
174
เด็กชายนราธร  ซ้ายโฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนริศรา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตรชารี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
178
เด็กชายนวกร  พรมมาลา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนันท์นภัส  วุฒิวรรณ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนันธิตา  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
181
เด็กชายนาคินทร์  พัฒนพนิชธำรงค์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนาตาชา  ฮิลล์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
183
เด็กชายนิติพล  นิติพจน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
184
เด็กหญิงนุสบา  เกียงขวา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
188
เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กชายปกป้อง  นรมาตย์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
190
เด็กชายปณกานต์  ศรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงปณิตา  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
192
เด็กชายปณิธาน  อิงสา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปทิตตา  หันธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงปนัดดา  มหันต์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปภาดา  ภูผา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
196
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนล้ำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปรญา  บุญญรัตน์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
199
เด็กชายปริพัฒน์  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
200
เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สมแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
202
เด็กหญิงปวริศา  จำปาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
203
เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
204
เด็กชายปัญจพล  สอลี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
205
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
207
เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
208
เด็กชายปิติชัย  คงพา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
209
เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
210
เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปิยธิดา  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
212
เด็กหญิงปิยะเตชินี  พิมพ์ผุย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
213
เด็กชายปุญญพัฒน์  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
214
เด็กชายปุญพริษฐ์  มาตกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
215
เด็กหญิงไปรยา  วุฒีจีรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
216
เด็กชายผดุงเกียรติ  ราศี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
217
เด็กชายพงศกร  กลั่นสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
218
เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
219
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สมีน้อย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
220
เด็กชายพชร  ปรมหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
คณิตประถม
221
เด็กชายพชร  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
222
เด็กชายพชรดนัย  ชัยลอย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
223
เด็กหญิงพชรพร  มีคำ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
224
เด็กหญิงพนิตพิชา  พิลาพอน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
225
เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงพรพร  สีหานู
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
227
เด็กหญิงพรพรรณ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
228
เด็กหญิงพรรณิดา  ไวมาตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงพรรษชล  โดขุนทด
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
230
เด็กชายพลกฤต  แวมประชา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
231
เด็กชายพลกฤต  สร้อยนายาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
232
เด็กชายพลกฤษ  เพียซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงพัชรียา  นาโพนงาม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
238
เด็กหญิงพัทธนันท์  เนาว์แสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
239
เด็กชายพัทธพล  วงษ์ลอย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
240
เด็กหญิงพิชชาวลี  ปริสุทธิ์สุนทร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
241
เด็กหญิงพิชญากร  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
242
เด็กชายพิชัย  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
243
เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  หลงเดียว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชะสิงห์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงพิมลพรรณ  เฮ้าประมงค์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพีรชา  หราบสีดา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
247
เด็กชายพุฒิพร  โกมุท
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
248
เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
249
เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
251
เด็กชายไพโรจน์  ไชยดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
252
เด็กชายภควัฒน์  เสนคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
253
เด็กหญิงภรณภัทร  สีอ่อน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
254
เด็กหญิงภัททิยา  นามทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
255
เด็กชายภัทรกร  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กชายภัทรพล  สุขสนิท
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กชายภาคิน  พันธ์ชู
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
259
เด็กชายภาณุพงศ์  วุฒิเวชช์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
260
เด็กชายภานุพงษ์  แก้วกลุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงภิรดา  คำขาว
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
262
เด็กชายภูดิส  จรัสกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนศักดิ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
264
เด็กชายภูมิระพี  วันนิตย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
265
เด็กชายภูรวิชญ์  ทองแท้
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
266
เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงภูรินญา  ศรีศิริรัตนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
268
เด็กชายภูริภัทร  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
269
เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
270
เด็กหญิงมนัญชนก  หาญนำชัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
272
เด็กหญิงมลธิชา  พาบุ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
273
เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
275
เด็กชายยศพัฒน์  ยศสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
276
เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
277
เด็กชายยสินทร  บัวละไว
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
278
เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
คณิตประถม
279
เด็กชายยุทธภัทร  สิริบุรี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
280
เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงเยาวรีย์  พิลาด
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
282
เด็กชายรจกร  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
283
เด็กชายรชต  เข็มขาว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
284
เด็กชายรชานนท์  พันปี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
285
เด็กชายรพีพร  พาลา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงรัชนีกร  เค้าแคน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุณรงค์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
290
เด็กชายรุจรวี  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
291
เด็กชายเรวัฒน์  พุ่มทะเล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
292
เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
293
เด็กชายลักษณารีย์  ขุ่มด้วง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
294
เด็กหญิงลักษิกา  ปักการะโต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
295
เด็กชายวชิรวิทย์  ธีรเวชกุล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงวรนุช  แสงจันทร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
297
เด็กชายวรปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
298
เด็กชายวรภัทร  เดชนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
299
เด็กหญิงวรรณพร  ชัยลาภวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงวรรณภา  เย็นสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
301
เด็กหญิงวรัญญา  กุมภีเกาะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
302
เด็กหญิงวริยา  วงศ์สีหา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
303
เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
304
เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
305
เด็กชายวัชรพง  ท้าวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
306
เด็กชายวัชรพงษ์  สะตะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
307
เด็กหญิงวัลย์ลดา  ขุนชาญโหมก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
309
เด็กชายวิชชุกร  อุปลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
310
เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
311
เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
312
เด็กหญิงวิลาสินี  ลายเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
คณิตประถม
313
เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
314
เด็กชายวิศิษฎ์  สมอหมอบ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
315
เด็กชายวิษณุ  ด้วงพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายวีรวัฒน์  โคตรเวียง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
317
เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
318
เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงศรุตา  เวียงสิมมา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
คณิตประถม
320
เด็กหญิงศศิประภา  พินำคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
321
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
322
เด็กชายศิรชัช  เอกปริญญา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
323
เด็กหญิงศิริกมล  วิทยกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
324
เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ชาตยานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิดเกียน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลเหลา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
327
เด็กชายศิวกร  ถิ่นโสภา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
328
เด็กชายศิวกร  แสนนาม
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
329
เด็กชายศิวกร  หอมตา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
330
เด็กชายศิวกร  อุปลา
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
331
เด็กชายศุภกร  อ่อนตา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
332
เด็กชายศุภกฤต  พิลาดา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
333
เด็กชายศุภกิตต์  คำสา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
334
เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
335
เด็กหญิงศุภพิชภา  จิตรันต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
336
เด็กหญิงศุภรัตน์  นันทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงศุภากร  ราชธานี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงศุภานัน  สดสายทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
339
เด็กหญิงสมิตานันท์  ยิ่งยืน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
340
เด็กชายสรวิชญ์  โฮมจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
341
เด็กชายสรวุฒิ  กำไลทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
342
เด็กชายสหรัถ  แสงลุน
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
343
เด็กหญิงสัณห์สินี  รุดชาติ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
344
เด็กชายสิทธิกร  สายเพีย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
345
เด็กชายสิทธิกร  แสนคำภา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
346
เด็กชายสิรภพ  ราชกรณ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
347
เด็กหญิงสิริยากร  ภาวะโคตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญมีศิริกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
349
เด็กชายสุทธิภัทร  ปลัดพรม
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสุธิดา  ไสยกิจ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุนันทา  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสุพะชา  ภูแล่นกี่
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงสุภัสรา  นามอาษา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสุภัสสร  ป่าโพธิ์ชัน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
356
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
357
เด็กหญิงสุภารัตน์  เสียงเจริญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
358
เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
359
เด็กชายสุรพิชญ์  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
360
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
361
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พืชผักหวาน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
362
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิลเขต
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
363
เด็กหญิงอชิรญา  สิงหวิชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
364
เด็กชายอชิรวิทญ์  จันทนาม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
365
เด็กชายอดัม  อิชซ่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
คณิตประถม
366
เด็กชายอติรุจ  จินารักษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
367
เด็กชายอนาคิน  ราชาธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
368
เด็กชายอนุภัทร  แสงพุทธา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
369
เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลารักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอมรวรรณ  ปานโต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
371
เด็กชายอมฤต  ดวงแสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
372
เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
373
เด็กหญิงอัญชเกศ  สุทธิประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
374
เด็กชายอันดา  โพธิ์งาม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  แสนจุมพล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
376
เด็กชายอาทิเทพ  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงอาริสรา  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
379
เด็กหญิงอารียา  เหลาหล่ม
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
คณิตประถม
380
เด็กชายอำพล  พรมภักดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
381
เด็กชายอิงคยุทธ  โสภา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
382
เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
383
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ดอนพระหม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
คณิตประถม
384
เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
คณิตประถม
386
เด็กหญิงไอยริษา  สริมา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
387
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกมลทิพ  พงษ์สิมมา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกรพัฒน์  คำนู
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงกฤตธีรา  ชวนรัมย์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงกฤตยา  ศิริมงคล
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงกฤศรา  แจนพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายกฤษณพงณ์  มูลกัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกลรัตน์  ชาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายกวีพัฒน์  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
404
เด็กชายกองทัพ  ชาญศึก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกัญจ์กวี  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกัญญนัช  ช่วยหาญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกัญญภัส  ช่วยหาญ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลนุ่ม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกัญญุตา  ชูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
411
เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยมล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกันติชา  เข็มขาว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกัลยากร  ชัยประปา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
415
เด็กชายกิตติกานต์  ญานสิทธิเวทย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกิตติวรา  อุปรังขานเกตุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกีรติ  ดีหลีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกุนธ์พิสิษฐ  ตีกา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
420
เด็กชายเกียรติยศ  ภู่พุกก์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
421
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุ้มเงิน
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
422
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงแก่นเพชร  กงเดิน
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทนโนนแดง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงขวัญจิรารัตน์  ขันทะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงเขมรุจิ  สุดชาดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงน้อย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายคมกริช  สัมผัสเย็น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
431
เด็กชายคมกฤษฎิ์  นาฬิกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
432
เด็กชายครองราชย์  นิลทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
433
เด็กชายคำพุทธิคุณ  ขาวงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
434
เด็กชายคุณากร  อ่อนหล้า
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
435
เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงจตุพร  โพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงจรรย์อมล  ตนทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
439
เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์หล้้า
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
440
เด็กชายจักรพงษ์  นาลีนวน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
441
เด็กชายจักริน  มีโวหาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงจันทราทิพย์  อนุเดชากุล
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงจิณณพัต  โม้วงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงจิดาภา  สีแสนซุย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงจิตตินี  สุขสมกิจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงจินดามณี  ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
448
เด็กชายจิรกร  กรอดมรกต
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงจิรชญาภรณ์  ภักดีสกุลสวรรค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
450
เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
451
เด็กชายจิรภัทร  เทวรักษพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงจิรวฎี  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงจิรัชญา  หลินศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
454
เด็กชายจิรายุทธ  สุนนท์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงจิรารัตน์  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
456
เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
457
เด็กชายจีรศักดิ์  โควินทะสุด
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงจีรานันท์  ลำพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงจุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงจุฬาภรณ์  วงศ์ศิริรัตนา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงจุฬาสินี  เกื้อกูล
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
464
เด็กชายเจษฎา  เงาะเศษ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงชญานิศ  สุภา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงชนกานต์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
468
เด็กชายชนธร  อุบลจร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
469
เด็กชายชนธัน  ทันเขิม
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงชนนิกานต์  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
471
เด็กชายชนวีร์  ยุพิน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
472
เด็กชายชนะภัย  สวัสดิ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงชนัญญา  อาดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงชนากานต์  สุโพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
476
เด็กชายชนาธิป  ชาดง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
477
เด็กชายชนาธิป  มีคำ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
478
เด็กชายชนาธิป  เรือนเครือ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงชนาภัทร  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงชนาภา  เค้าอ้น
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีวรรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงชนิตา  อุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
483
เด็กชายชยธร  อูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
484
เด็กชายชยางกูร  จำปามี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงชลดา  เนตรสมจิตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนจ้ำ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงชลรดา  กิ่งเงิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงชลรัตน์ดา  เถื่อนจ้ำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงชลลดา  สุขทวี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
490
เด็กชายชลอิสระ  ยอดบุญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงชลันธร  สุจริต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
492
เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายชวนากร  แสนยันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายชวิน  ปัญญาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
495
เด็กชายชัยมงคล  หัดโนนตุ่น
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
498
เด็กชายชินภัทร  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
499
เด็กชายชินภัทร  บัวผาย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงชุติกาญจณ์  รอดพ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์หาญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
502
เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงโชติอร  พรดอนก่อ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงญาณิศา  ภูจำนง
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
506
เด็กชายฐณวัฒน์  ประนัดโส
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายฐปนรรฆ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
508
เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงฐิติพร  ศรีนาง
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงฐิติภัทรา  คูหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภู่พุกก์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายฐิติศักดิ์  เหมือนนสิงห์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
513
เด็กชายฐิรัฐติกรณ์  มานะที
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงฑิตยา  กิจจตุรพรชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
515
เด็กชายณฐกร  ทัพซ้าย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายณตะวัน  ขวาลา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
517
เด็กชายณภัทร  รองคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณภัทรพล  สินทร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงณวรา  โพธิ์ตา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
521
เด็กชายณัชพล  โขจุลธรรม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช่างปรุง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
524
เด็กชายณัฏฐพล  ตั้งวัฒนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  ยศคำลือ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงณัฐกมล  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
527
เด็กชายณัฐกรณ์  พระจันศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้ออภิวัชร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีทะจัก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณัฐปคัลป์  นุขันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
532
เด็กชายณัฐพัชร์  แปกลาง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
533
เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณัฐภูมิ  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สิทธิบุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
536
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
537
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
538
เด็กชายณัทภัค  สินนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงณิชารีย์  สมีน้อย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
541
เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงดารารัตน์  ศิริสำราญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงดารินทร์  มุ่งเรืองกลาง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
545
เด็กชายดุลยพัฒน์  ดุลยธรรมพงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
546
เด็กชายเดชาวัต  รัตนกาฬ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
547
เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
548
เด็กชายทศพล  สุดจริง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองทำมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงทัศวรรณ  ชาตินแท่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงทิตยา  พลแดง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
554
เด็กชายเทวราช  อุ่นเสือ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงแทนธาร  ศรีตภาณุ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
556
เด็กชายธณกฤต  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
557
เด็กชายธนกฤต  จันทร์มาลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
558
เด็กชายธนนท์ไชย  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
559
เด็กชายธนบดี  แรงเขตรการณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
560
เด็กชายธนพงษ์  พรมลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงธนพร  ลักษณ์ไชยาพร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กชายธนพัต  สมศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
563
เด็กชายธนภัทร  มีนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
564
เด็กชายธนรัตช์  สีหา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
565
เด็กชายธนวรรธน์  พรมกันท์ดร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
566
เด็กชายธนวัฒน์  บูชาชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงธนัตต์รัตน์  รังสิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
569
เด็กชายธนากร  จำปาดวง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายธนาดุล  พิทักษ์ราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
571
เด็กชายธนิน  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงธมลวรรณ  สาศิริ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
573
เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
574
เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงธรรมภิรักษ์  เพชรแท้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
576
เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายธวัชชัย  สมีดี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงธัญชนก  ครังตุ้ย
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
581
เด็กชายธัญเทพ  มโนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
582
เด็กชายธัญสิริ  พลพุทธา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงธันย์ชนก  เชิญชัย
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายธาราธีร์  มาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงธิญาดา  แดงบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
586
เด็กชายธิตินันต์  อ้วนมะโฮง
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงธิติมาวดี  นิระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
588
เด็กชายธิเบต  โสมา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงธิภากร  สรรพทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
590
เด็กชายธีร์กวิน  แหลมคม
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงธีรดา  มาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
592
เด็กชายธีรภัทร  บุดดีเคน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
593
เด็กชายธีรภัทร  อิ่มแย้ม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
594
เด็กชายธีาสุ  ขุมดินพิทักศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนทันนา  รูปพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
วิทย์ประถม
596
เด็กชายนพกร  สิงคะเตลิด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงนพินประภา  บาลี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนภัทร  เภาพานต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
601
เด็กชายนภัสกร  ศรีกันยา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
602
เด็กชายนราธิป  กิตติคณานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
603
เด็กชายนราวิชญ์  ชนะเทพ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
604
เด็กชายนราวิชญ์  สุระพินิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
605
เด็กชายนราวิทย์  โภคาพานิชย์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
606
เด็กชายนฤพล  บุณยภัทรากุล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงนวพรรณ  พวงไธสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
วิทย์ประถม
609
เด็กชายนัฐพงษ์  สาธารณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
610
เด็กชายนัทเทพ  ยุทธชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
612
เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายนัธทวัฒน์  สุเสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนรากุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงนันทนา  ใสเสริม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงนันท์ภัส  ประจันตะเสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงนันท์มนัส  คำรังสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
วิทย์ประถม
621
เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงนาริวัฒน์  บุญภัทรดอนซุยแป
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงน้ำหวาน  ศิริมา
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงนิชานัญ  พิมพ์ศรี
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงนิตยา  วาปี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
626
เด็กชายนิธิกร  ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายนิพัทธ์  ประเสริฐศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงนิลดา  พันธปรีชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงนิษฐกานต์  เสรีไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงเนตรณภิส  เป้าพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงบุญญากานต์  ทะวะระ
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงบุณยาพร  ดีคัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงบุณยาพร  นิดคำหาร
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงเบญจพร  สิริลักขณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงเบญญาพร  ยุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปณิตา  โชควิริยะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงปณิตา  สิทธิบุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปพิชญา  ศิริคุณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
640
เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภะวะพินิจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
642
เด็กชายปภินวิทย์  ทองอยู่เลิศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
643
เด็กชายปรมินทร์  สินทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
644
เด็กชายปรมี  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงประพันธ์  ภักดีสกุลสวรรค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงประภาวดี  มาดอนกลาง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปรางงาม  เจียะรัตน์
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงปราณปรียา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงปริฉัตร  ชุปวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงปริชญา  กุศลวัตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงปริชาติ  สุวรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
652
เด็กชายปริพัฒน์  สุวรรณ์ทอง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปรีดีญาติ์พร  เพ็ญสุข
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
656
เด็กชายปวริศ  เหล่าจันอัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
657
เด็กชายปวเรศ  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงปวีณา  หวานเหย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
659
เด็กชายปัฐพ์ปฐม์กานต์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
660
เด็กชายปัณณธร  ดอนเส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงปานชนก  แคว้นคอนฉิม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงปาริญ  ศิริพรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงปาริสา  ธระเสนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงปารีณา  จันปาน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปาลิตา  ชัยวงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
667
เด็กหญิงปิยฉัตร  ดาน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
668
เด็กชายปิยะวัฒน์  พันอ้น
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
669
เด็กชายปุญญพัฒน์  อภิขันติกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
670
เด็กชายปุณณภัทร  นารินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงปุณณิกา  สันติพงษ์พานิช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงปุณยนุช  ถิระธรรมกิจ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
673
เด็กชายปุณยวัจน์  สิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงปุณยวีร์  สมอนา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
676
เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
677
เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นารี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพงศธรณ์  บัวโฮม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพงษ์ภิวุฒิ  ระวงษา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
680
เด็กชายพชร  หล้าป้อง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
681
เด็กชายพชรชัย  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
682
เด็กชายพชรดนัย  สมีน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพรณัชฌา  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพรนภา  ทันมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพรรณิกา  วัฒนาเนตร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพรรวษา  ลุนหล่า
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
688
เด็กชายพลกฤต  รัตนกาฬ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพอเพียง  ผอนนอก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผิวแดง
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงพัชรา  ธาตุวิสัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
693
เด็กชายพัฒนพงษ์  ด้วงวังหิน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
694
เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพัตรพิมล  พลเมือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
696
เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบวิชา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
697
เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงทำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
698
เด็กชายพัทนดลย์  ต้นบุญ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงพิจิตรี  แหลมคม
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงพิชชญารัตน์  สุดชาดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงพิชชาภา   ทองหล่อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
702
เด็กชายพิชญ์พงศ์  ผิวผาง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
703
เด็กชายพิชญางกูร  นาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงพิชญานิน  แปยาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงพิชยา  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
707
เด็กชายพิทวัส  ชาปัญญา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายพิพรรธ  โพธิ์อุดม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะวาลย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองประทุม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงพิมลพรรณ  สาครวงษ์สุริย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงพิมลวรรณ  อนุเดชากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงพิยดา  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
717
เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิ์ละคร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพีรภัทร  คำคอน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพีรวิชญ์  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงเพชรลดา  ภูขน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงเพียงพรรณ  วันสุข
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงแพรพัดชา  เพียยุระ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงฟาติมา  ยินดียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงเฟรมมิกา  พร้อมชนะชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงภัคจีรา  แสนเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงภัทธิรา  บุริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
729
เด็กชายภัทรดนันท์  โคตรหลักเมือง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงภัทรธิดา  ลมมูลตรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
731
เด็กชายภัทรพล  สีดามล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงภัทรพิชชา  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงภัทรวดี  พยุงดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
735
เด็กชายภัทราวุธ  กาหลง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
736
เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
737
เด็กชายภาธรธฤต  มาตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
738
เด็กชายภาสกร  สุขแพ็ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
739
เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายภูตะวัน  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
741
เด็กชายภูมิกิติ  ภูพันนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
742
เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
743
เด็กชายภูมิพัฒน์  ละคร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
744
เด็กชายภูมิภัทร  รองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
745
เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายภูริพัฒน์  ทำสีทา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
747
เด็กชายภูริภัทร  นาขาม
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
748
เด็กชายภูวดล  ศรีทาแก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
749
เด็กชายภูวดล  สมศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
751
เด็กชายมงคลลักษณ์  พลแพงขวา
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
752
เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงมุจิรานันท์  เพียสุพรรณ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงเมธาวี  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงเมธิกานต์  เทกอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงเยาวเรศ  วิมุลกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
759
เด็กชายรัชชานนท์  เสนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
760
เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วแก่นตา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
761
เด็กชายรัฐภูมิ  สหะวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงรัฐวรรณ  พรหมคง
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงรัตติยา  ปานกลาง
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงรัตนพร  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงรัตนวดี  เล่ห์กล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงรัตนาพร  สุดสะอาด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงรุจิกร  ดูเถอะ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงโรซ่า โซเฟีย  มารติสไกเนน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
772
เด็กชายวงศพัทธ์  วงศ์วิจิตรกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
774
เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
775
เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
776
เด็กชายวชิรวิทย์  ยืนยัน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
777
เด็กชายวชิรวิทย์  สระพรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงวนัชญา  สิงห์โค
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
779
เด็กชายวรชิต  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
780
เด็กชายวรปุลิน  เสาร่อน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
781
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดศรีช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
784
เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงวราภรณ์  เทียนไสย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงวรินทร  เรียงความ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงวริศรา  ตู้บุดดา
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
790
เด็กชายวัชรพล  บรรเทา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
791
เด็กชายวัชรพล  มูลมืด
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
792
เด็กชายวัชรา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
793
เด็กชายวัชรากร  สารทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงว่านเพชร  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวิจิตราวดี  กุหลาบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมาซุย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวิภวานี  บุญพา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยนต์ชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงวิมลศิริ  นาเหล็ก
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
800
เด็กชายวิศรุต  การาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
801
เด็กชายวีรภาพ  ปาณะสรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวีรยา  พลโคตร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายวีรานุวัฒน์  ดวงโพพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
804
เด็กชายศดิศเตชินท์  รัตนพงค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
805
เด็กชายศรัณย์ภัค  มุระดา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
806
เด็กชายศรัณย์  แกมนิรัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
807
เด็กชายศราวิช  มุระดา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงศรุตยา  ประโมโท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงศศิญาดา  ชนะบัว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงศศิธร  อภิรัตนเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงศศิประภา  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงศศิวิมล  คุณสิงห์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
813
เด็กชายศาสตราวุฒิ  แสงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงศิรดา  ศรีจูมพล
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
815
เด็กชายศิรสิทธิ์  สมด้วง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีวงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งเกิด
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงศิริรัตน์  กระพี้แดง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
821
เด็กชายศิลปกร  คิดการ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
822
เด็กชายศิวะ  เทียนจันทร์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศุภกิจ  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศุภชัย  หมื่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
825
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทะ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงศุภักธิชาฎา  สว่างไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงศุภาศิริ  ไชยโย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงศุภิสรา  โยธะคง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
831
เด็กชายเศรษฐพงศ์  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
832
เด็กชายส่งศักดิ์  ศรีสุทโธ
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
833
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
834
เด็กชายสหราช  หงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
835
เด็กชายสัชฌุกร  สุดรัก
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
836
เด็กชายสัญญพงศ์  บรรจงพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายสันติชาติ  ราชสีมา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
838
เด็กชายสันติภาพ  โพธฺ์พัฒน์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
839
เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วหยาด
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
840
เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิบูลย์กุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
841
เด็กชายสิปปภาส  จุลศิริ
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
842
เด็กชายสิรดนัย  งามยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
843
เด็กชายสิรภพ  นาคประเวศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
844
เด็กชายสิรวิชญ์  นรมาตย์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสิริกร  เค้าแคน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงสิริจรรยาวดี  ขันทะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงสิรินาถ  วรรนิชาชีวะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาหอม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
849
เด็กชายสิริราช  คงทน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงสิริราช  ศรเทพา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงสุกัญญา  แซสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงสุชญา  เค้าแคน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงสุชัญญา  นรสิทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงสุชาดา  วิสูงเล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใส
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงสุดารัตน์  พิทักษ์วงศ์โรจน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงสุธีกานต์  นิ่มสังข์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสุนันทา  ศิริมา
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
859
เด็กชายสุพลดนัย  เสาวภาคย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายสุพัฒนานนท์  ปุยปัญจะ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงสุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสุพิชญา  ชรินทร์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
863
เด็กชายสุภกิจ  คุณทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
864
เด็กชายสุภโชค  ถุนารินทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
865
เด็กชายสุภราช  อันชื่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสุภัทศร  สวนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่างเกวียน
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
870
เด็กชายสุรเกียรติ  เทือกทา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
871
เด็กชายสุรนาท  เพลินสุข
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุรัสวดี  จันภูงา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายสุริยา  ภาไธสงค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
875
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปริปุณณะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
876
เด็กชายสุวรรณภูมิ  มูลแก่น
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
877
เด็กชายสุวัจน์  เฉลิมมีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุวิชญา  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
879
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงเสาวภา  พืชผักหวาน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงหทัยภัทร  จินารักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงอคิราภ์ดา  กิตติคณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
884
เด็กชายอดิศร์  ชุติวิทูรชัย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายอดิศักดิ์  ชุติวิทูรชัย
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายอติชาติ  ศรีทา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายอติวิชญ์  พระพินิจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
888
เด็กชายอธิป  เพ็งครุธ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
890
เด็กชายอนันตภัทร  หงษ์เวียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
891
เด็กชายอนุพล  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ประสพชัย
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
893
เด็กชายอภินันท์  มีไม้ดี
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
894
เด็กชายอภิรักษ์  เกียรติรักทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
895
เด็กชายอภิรักษ์  หล้าง้อ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายอภิวัฒน์  คามตะสีลา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
897
เด็กชายอมรเทพ  พระนา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทาตา
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงอรกานต์  จันตุ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอรจิรา  นนทริ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอรณิชา  ดีชื่น
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
904
เด็กชายอรรถนนท์  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
905
เด็กชายอรรถพล  เนตรสงคราม
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอรอนงค์  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอริษา  ทองท่อ
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอริสรา  โคสาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงอะริญช์ยภพ  ปัญญาทิพย์
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 2

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
912
เด็กหญิงณัฐพร  ชาวโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
914
เด็กชายอัครชัย  มธุวร
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
915
เด็กชายอัครพนธ์  สุดแท้
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
916
เด็กชายอัครวัฒน์  ชิ้นนิธิสกุล
ป.6
โรงเรียนเอี่ยมไพศาล
วิทย์ประถม
917
เด็กชายอัคราทร เจอราร์ด  คูลเลน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอัจจิมา  เชาว์ชื่น
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงอัจฉราพร  แฝงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอัจฉริยา  ทัดบุตร
ป.6
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอัจฉะริยะ  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงอัญธิกา  พลประจักร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์วิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงอัสมาพร  ทองหาญ
ป.4
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงอารียา  ขุนรายา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
928
เด็กชายอิทธิกร  เรียนไธสง
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
929
เด็กชายอิทธินันฑวัฒน์  โสภาจิต
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอุมากร  ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
933
เด็กชายเอกกวิน  บาลี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
934
เด็กชายเอื้ออังกูร  นาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงโอเซอัน  โรเซ็นส์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
936
เด็กหญิงณัฎฐาพร  เจริญใจ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
937
เด็กหญิงสุภานัน  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
938
เด็กชายก้องกฤตพงศ์  พิลามาศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
วิทย์ประถม