ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สีโนนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชนิภา  อิ่มเสมอ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพรรณ  มณีศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกตัญญุตา  โชติพินิจ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  เสริมทรง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกอร  ดีสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกอรจินดา  สุระมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนิษฐา  จำปาราช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
12
เด็กชายกบิลพัสดุ์  แสงไสย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกมลณันท์  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
14
เด็กชายกมลทิศ  แก้วบุดดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกมลพร  เขตต์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
17
เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
18
เด็กชายกรธนา  รินทะไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกรรณากาญจน์  ศรีทองอร่าม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลภักดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกรองแก้ว  ชาญนุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกรินรัช  วงศ์นิคม
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤตยชญ์  สิทธิวัง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกฤตากานต์  แสนแสง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤติธี  วรกมล
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤติธี  สารขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤติน  ตรีศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกฤติยา  ติสจันทร์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
34
เด็กชายกฤษฎ์  วิทยเวทย์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
35
เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกวิสรา  กึกก้อง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกวิสรา  รำพรรณนิยม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กชายก้องภพ  นามแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
42
เด็กชายก้องภพ  หงษ์คะ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างเรือนกลาง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
44
เด็กชายกัญจน์  มณีรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกัญญพัชร์  ธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกัญญาณัช  วิทยาวุฒิอนันต์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์สระพัง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงอ่อนพะเนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
52
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรพงษ์มีชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทโท
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
55
เด็กหญิงกัญญาภัค  โรจนแสงชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
57
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
58
เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
59
เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
60
เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกันยพัชร์  พรศรีเมตต์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกัลป์ณิศา  พันธุ์ทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
64
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินตะนัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
65
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขาวอ่อน
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
66
เด็กชายกัษณ  ศรีฐานสุขะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
67
เด็กหญิงกาญจนาพร  พันธุมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
68
เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
69
เด็กหญิงกานต์ชนา  อุปโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
70
เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
71
เด็กชายกานต์  สดศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
72
เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
73
เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
74
เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
75
เด็กชายกิตติพงศ์  นิมิตนเรศกิตติ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
76
เด็กชายกิตติพศ  ตรงต่อการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
77
เด็กชายกิตติภณ  คงศิลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
78
เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
79
เด็กชายกิตติภพ  อยู่ยอด
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
80
เด็กชายกิตติวัฒน์  ใสกาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงกีรภา  ใจกระสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
83
เด็กหญิงกุญช์วรรณ์  อินทะนิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
84
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
85
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฌายีเนตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
86
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
87
เด็กหญิงกุลปรียา  ชีวาจร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงกุลรัตน์  ยุระตา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
90
เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
91
เด็กชายกูลคูณโชคจ์  ศิริกุลเต็ม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงเกศสิริ  โม้วงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
93
เด็กชายไกรวิทย์  ศรีทาโส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
94
เด็กหญิงขจีวรรณ  วงศ์จะมาศ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
95
เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงขวัญข้าว  นันทะวิชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
97
เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงสีทา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
99
เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
100
เด็กหญิงขวัญชนก  อยู่หัตถ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
101
เด็กหญิงขวัญเนตร  เทศวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
102
เด็กหญิงขวัญมนัสวรรณ  ศรีบุญไทย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
103
เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
104
เด็กหญิงเขมิกา  เทพกิจอารีกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเขมิกา  รัตนพินิจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
106
เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์ยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
107
เด็กชายคชาธาร  ชำกรม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
108
เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
109
เด็กชายคณพศ  ตั้งพูลผลวนิชย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
110
เด็กชายคณาธิป  ตั้งพูลผลวนิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
111
เด็กชายคเณศ  บุญโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
112
เด็กหญิงครองขวัญ  คงเดชอุดมกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
113
เด็กหญิงคลชนก  เพียงงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
114
เด็กหญิงคัฑณัมภรณ์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
115
เด็กชายคามิล  คาน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงคีตา  นีสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
117
เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
118
เด็กหญิงจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
119
เด็กชายจตุรภัทร  โสรส
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
120
เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเลิศ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
122
เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
123
เด็กชายจักรินทร์  ปาลสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
124
เด็กหญิงจันทกานต์  ปันทราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
125
เด็กหญิงจันทธิดา  หลุ่มไส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
126
เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
127
เด็กชายจารุกิตติ์  ปทุมนากุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
129
เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงจิดาภา  เกียรตินิรันดร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
131
เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
132
เด็กหญิงจิดาภา  พจนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
133
เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
134
เด็กหญิงจิตตนาถ  คารมปราชญ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
135
เด็กหญิงจิตตานันท์  คำสวาท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงจิตตานันท์  วรบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงจิตรลดา  เจริญศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
138
เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทรพานิชย์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงจิรติกาล  สีหาพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
140
เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองสุขสุด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
141
เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
142
เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
143
เด็กหญิงจิรภิญญา  กงวงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
144
เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
145
เด็กหญิงจิรวดี  รักอ่อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
146
เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
147
เด็กชายจิระพงษ์  วังแสง
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
148
เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
149
เด็กหญิงจิรัชญา  สมดี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
150
เด็กหญิงจิราภรณ์  เทพารักษ์
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
151
เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
152
เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์เดช
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
153
เด็กหญิงจุฑามาส  ลาลุด
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
154
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ำโพชน์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
155
เด็กชายจุติพนธ์  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
156
เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
157
เด็กชายเจตดิลก  คำผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
158
เด็กหญิงเจตสุภา  ถิรธนากร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
159
เด็กชายเจษฎา  ท้าวอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเจสิก้า ไวโอเล็ต  กิ๊บสัน
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายฉัตรนิมิตร  นามแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
162
เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
163
เด็กชายเฉลิมชัย  มันญานนท์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
164
เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
165
เด็กชายเฉลิมวิชย์  สีดาเคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
166
เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
167
เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
168
เด็กหญิงชญานันท์  อิทธิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
169
เด็กชายชญานิน  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
170
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
171
เด็กหญิงชญานิศ  ถวิลวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
172
เด็กหญิงชญานิศ  มุกพิมาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
173
เด็กหญิงชญานิศ  ศรีบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
174
เด็กหญิงชญาภา  จรรยากรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
175
เด็กหญิงชฏาพร  ธีรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
176
เด็กชายชนกันต์  การุณ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
177
เด็กชายชนกันต์  เปรุนาวิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
178
เด็กชายชนกันต์  สมภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
179
เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
180
เด็กชายชนน  ประภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
181
เด็กชายชนนน  มณีนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
182
เด็กชายชนวัชย์  วงษ์อุ่น
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงชนัญธิดา  โพธิพรรค
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
184
เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  สมบัติหิรัญโชติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
185
เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
186
เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
187
เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
188
เด็กหญิงชนิกานต์  งามเจริญมงคล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
189
เด็กหญิงชนินาถ  ศรีวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
190
เด็กหญิงชนิษฎา  วณิชชาโอฬาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
191
เด็กชายชนุตม์  พงษ์สิงห์จันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
192
เด็กชายชยากร  คูณเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
193
เด็กหญิงชยาภา  งามวณิชวงศ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
194
เด็กหญิงชยุตรา  แสนวังสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
195
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วานลอย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
196
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เสนาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
197
เด็กหญิงชลดา  โทรักษา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
198
เด็กหญิงชลดา  เฟื่องคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
199
เด็กหญิงชลิตา  เรืองจิรภัทร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
200
เด็กหญิงชวิดา  อรุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายชัชภณ  แก้วศิริบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
202
เด็กชายชัยภัทร  คำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
203
เด็กชายชัยภูมิ  จันทร์สุรีย์
ป.4
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
204
เด็กหญิงชัยรัมภา  ยอดพนม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
205
เด็กชายชัยศุภกรณ์  มาพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
206
เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
207
เด็กหญิงชาลิสา  ราชธา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
208
เด็กหญิงชาวิดารินทร์  สิทธิขวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
209
เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
210
เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
211
เด็กชายชิษนุพงศ์  ปิยะวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
212
เด็กหญิงชุดาภัทร์  ชินกร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
213
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตีกา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
214
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เต่านวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
215
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนพินิจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
216
เด็กชายเชฏฐวุฒิ  ตามควร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงโชติกา  คนล้ำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
218
เด็กหญิงโชติกา  นันทา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
219
เด็กหญิงโชติกา  อัตโณ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
220
เด็กชายโชติวิทย์  บุษมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
221
เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
222
เด็กชายไชยณรงค์  เลิศเสถียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
223
เด็กชายไชยวัฒน์  วิชัยศึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
224
เด็กหญิงซีย่า  ถัง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
225
เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
226
เด็กชายญาณกร  แดงวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
227
เด็กหญิงญาณปภา  เผ่าภูรี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
228
เด็กชายญาณวรุตม์  สำราญพิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
229
เด็กชายญาณวุฒิ  กรีวรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
230
เด็กหญิงญาณินท์  แก้วโบราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
231
เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
232
เด็กหญิงญาณินท์  พลสีลา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
233
เด็กหญิงญาณิศา  โพนสิงห์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
234
เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
235
เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
236
เด็กหญิงญาลิส  ภูมิเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
237
เด็กชายฐปนพัชร  ภูมูลนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
238
เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
239
เด็กชายฐานพัฒน์  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
240
เด็กหญิงฐานิตร์กาญม์  อุดโท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
242
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวัญเมือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
243
เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
244
เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
245
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ทัพพสารพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
246
เด็กชายฐิติโชติ  ศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
247
เด็กหญิงฐิตินันท์  มาลาคุ้ม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
248
เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
249
เด็กหญิงฐิติภาพันธ์  หว่างแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
250
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทรงยินดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
251
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุชาดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
252
เด็กชายฐิติวัชร์  บุดดีคำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
253
เด็กหญิงฑิมพิกา  โคตรบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
254
เด็กหญิงณชนันทน์  พูลชนะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
255
เด็กชายณฐกฤษ  ผาสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
256
เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
257
เด็กหญิงณฐพร  ธีรปรเมศวร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
258
เด็กหญิงณฐมนกาญจน์  ชาญกว้าง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
259
เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเฮือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
260
เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
261
เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงณภัทร  ตันติธีรธรรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
263
เด็กชายณภัทร  โตริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
264
เด็กชายณภัทร  สีสุดตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
265
เด็กชายณภัทร  สุนทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
266
เด็กหญิงณภัทร  เฮงไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
267
เด็กชายณรัช  ช่วยเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
268
เด็กหญิงณริณร์ศิริ  นันจรัส
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
269
เด็กหญิงณฤดี  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
270
เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
271
เด็กหญิงณัชชา  สิทธิขวา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
272
เด็กหญิงณัชริญา  เปรมบัญชา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
273
เด็กชายณัฎฐกานต์  ชาเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
274
เด็กชายณัฎฐพล  โคตรพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
275
เด็กหญิงณัฎฐากุญช์  มาเมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
276
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
277
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
279
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
280
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหาญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงณัฐกาล  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
283
เด็กหญิงณัฐชยา  สอนชา
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
284
เด็กหญิงณัฐชา  พรมเมืองเก่า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
285
เด็กชายณัฐณกร  คำเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
286
เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
287
เด็กหญิงณัฐณิชา  จูนก
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
288
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันกิตติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
289
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
290
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลทะอินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
291
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ลุน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
292
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
293
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
294
เด็กหญิงณัฐพร  หงษ์เหิร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
295
เด็กชายณัฐพล  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
296
เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
297
เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
298
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
299
เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
300
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
301
เด็กหญิงณัฐวิตรา  สุระสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
302
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
303
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
304
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
305
เด็กหญิงณัฐสินี  จำปานุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
306
เด็กหญิงณัฐิรา  นามปาน
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
307
เด็กชายณัศรุจณ์  นาคศิลป์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
308
เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
309
เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
310
เด็กหญิงณิชนันทน์  สละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
311
เด็กหญิงณิชา  นาถะรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
313
เด็กหญิงณิชา  ราชชมภู
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
314
เด็กหญิงณิชาณันนณ์  วุตติวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
315
เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญวานิช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
316
เด็กหญิงณิชาภัทร  เวินเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
317
เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงณิชารัศม์  มงคลสิริพัชร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
319
เด็กชายดนุพัฒน์  พลกอง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
320
เด็กชายดรณ์  ดีสงคราม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กหญิงดลยพร  วงศ์อุ่น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
322
เด็กหญิงดากานดา  สายงาม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
323
เด็กหญิงดาราภา  ชาญวิทยา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
324
เด็กชายดิลวิล  มูลบัวภา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
325
เด็กหญิงเดือนฉาย  ชัยรัตนวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
326
เด็กหญิงตติญาภรณ์  แก้งพูนผล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
327
เด็กหญิงต้นรัก  หนองโยธา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
328
เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
329
เด็กชายติณณ์  ชินอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
330
เด็กหญิงตุลยดา  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
331
เด็กชายเตชิต  นามพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
332
เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทีย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
333
เด็กชายไตรภพ  อาจมูนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
334
เด็กชายทองประทาน  มงคลรัชต์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
335
เด็กหญิงทองพันช่าง  ดุลยมหากำธร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
336
เด็กหญิงทักษพร  แทบมะลัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
337
เด็กหญิงทักษอร  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
338
เด็กหญิงทักษอร  ปรัชญคุปต์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
339
เด็กชายทักษิณ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
340
เด็กหญิงทัศณีย์  คำมุงคุณ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
341
เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
342
เด็กหญิงทาริณา  วงภูเย็น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
343
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเลิศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
344
เด็กหญิงทิพปภา  วันละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
345
เด็กหญิงทิพมณฑา  ค้าขาย
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
346
เด็กหญิงทิพย์นาฎ  ตรีศิริเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
347
เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
348
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  โคตรภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
349
เด็กหญิงทิพาวดี  โคตรสีเมือง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
350
เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
351
เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
352
เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
353
เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
354
เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
355
เด็กชายธนโชค  วิจิตรนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
356
เด็กหญิงธนญา  จันทะศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
357
เด็กชายธนดล  ธรรมเวชวิถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
358
เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
359
เด็กชายธนทัต  ลาภโชค
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
360
เด็กหญิงธนพร  นาใจดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
362
เด็กชายธนพล  ทองวงษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
363
เด็กชายธนพล  ทองหวาง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
364
เด็กชายธนภณ  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
365
เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
366
เด็กชายธนภัทร  ศิริดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
367
เด็กชายธนภูมิ  วงษาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
368
เด็กชายธนรัตน์  ปีแหล่
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
369
เด็กชายธนวัฒน์  สวนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
370
เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
371
เด็กชายธนวินท์  เลจกาญจนโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
372
เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
373
เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
374
เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโพนเพ็ก
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
375
เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
376
เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
377
เด็กชายธนัท  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
378
เด็กชายธนัท  สิทธิเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
379
เด็กชายธนากร  พรมวิชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงธนากานต์  นาชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
381
เด็กหญิงธนาพร  อันทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
382
เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
383
เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
384
เด็กหญิงธนิษฐา  ขลังวิเชียร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
385
เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีดาธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
386
เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรชุม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
387
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
388
เด็กหญิงธัญญภัทร  จันทะมี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
389
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
390
เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
391
เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
392
เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณธาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
393
เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
394
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทะโยธา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
395
เด็กหญิงธัญรดี  น้อยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
396
เด็กหญิงธัญวรัตน์  โทแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
397
เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  หาชื่น
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
398
เด็กชายธันยพัฒน์  คำแดง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
399
เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
400
เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง EP6/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงธันวรา  ศรีหานู
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
402
เด็กหญิงธาดารัตน์  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
403
เด็กชายธารณ  คุณะแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
404
เด็กชายธาริต  มูลพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
405
เด็กหญิงธาวินันต์  กากแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
406
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
407
เด็กหญิงธิดาวรรณ  กล่อมจอหอ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
408
เด็กหญิงธิตยา  ศรีสมภาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
409
เด็กหญิงธิตยา  สมณะ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
410
เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
411
เด็กหญิงธีมาพร  สุววณปิยะกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
412
เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
413
เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
414
เด็กหญิงธีรนาฏ  พูภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
415
เด็กชายธีรปกรณ์  ทาแว่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
416
เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
417
เด็กชายธีรภัทร  โตกลาง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
418
เด็กชายธีรภัทร  บุญขจร
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
419
เด็กชายธีรภัทร์  หนองนา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
420
เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
421
เด็กชายธีระ  มากทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
422
เด็กชายธีราทร  มุริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
423
เด็กหญิงนงนภัส  จงศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
424
เด็กชายนพชนก  ลดาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
425
เด็กชายนพพร  สามหาดไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
426
เด็กชายนพรัตน์  ดอนกันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
427
เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
428
เด็กหญิงนรมน  สาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
429
เด็กชายนรเสฏฐ์  สุวรรณปักษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
430
เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
431
เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
432
เด็กหญิงนริศรา  บัวเลิง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
433
เด็กหญิงนริศราพรรณ  นามสุวัน
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
434
เด็กหญิงนริสรา  อุ่นอุดม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
435
เด็กชายนฤบดิณฐ์  แสงปานดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
436
เด็กชายนวพรรษ์  เรืองตังญาณ
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
437
เด็กหญิงนวินดา  พันจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
438
เด็กหญิงนวินดา  สุระเสนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
439
เด็กหญิงนัชชา  ยอดสกุลยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
440
เด็กหญิงนัทธมน  แสนกุล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง EP6/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
442
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ปุ่ม
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
443
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ไพรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
444
เด็กหญิงนันท์นภัส  บทมาตย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
445
เด็กหญิงนันทรัตน์  แสงขวัญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
446
เด็กชายนันทิพัฒน์  ไพยศิริพงษ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
447
เด็กหญิงนับพระพร  พรนิรันดร์ภักดี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
448
เด็กหญิงนาขวัญ  วีระกุลเกษตร
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
449
เด็กหญิงน่านฟ้า  ละมูลมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
450
เด็กหญิงนาราภัทร  ปาตลานนท์
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
451
เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
452
เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
453
เด็กชายนิติธร  พัฒนจักร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
454
เด็กหญิงนิติพันธ์  สายโยธา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
455
เด็กหญิงนุชจรินทร์  สีสม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
456
เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
457
เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
458
เด็กชายบารมี  บุญศรีประภาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
459
เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
460
เด็กหญิงบุญธริกา  เที่ยงตรงจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
461
เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
462
เด็กชายบุณยกร  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
463
เด็กชายบุณยภู  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
464
เด็กหญิงบุณยะฎา  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
465
เด็กหญิงบุณยานุช  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
466
เด็กหญิงบุณยารัตน์  ศรีวะรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
467
เด็กหญิงบุรฑริกา  สุขแสงประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
468
เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล
ป.4
โรงเรียนเพ็ญบุรี
คณิตประถม
469
เด็กหญิงบุษกร  ไหวพริบ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
470
เด็กหญิงเบญญา  อรุณไพศาล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
471
เด็กหญิงเบญญาภา  กัญญะพิลา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
472
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
473
เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
474
เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศไธสง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
475
เด็กหญิงเบญญาภา  โสภาราษฎร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
476
เด็กหญิงเบญญาภา  หัตถวานิชากรกูล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
477
เด็กหญิงใบบุญ  ถังมาตร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
478
เด็กหญิงปกิตตา  บูรณะคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
479
เด็กหญิงปฏิมากร  พิมพ์คำไหล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
480
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  หาญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง EP5/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายปฏิสรพรรณ์  อินทนิล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
482
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แซ่ก้วย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
483
เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
484
เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
485
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริแก้วเลิศ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
486
เด็กหญิงปทุมทิพย์  สีกาลี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
487
เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
488
เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโยวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
489
เด็กหญิงปภาขวัญ  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
490
เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
491
เด็กหญิงปภาดา  วุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
492
เด็กหญิงปภาภัสสร์  อโหสี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
493
เด็กหญิงปภาวรา  ภูอภินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
494
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
495
เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
496
เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
497
เด็กชายปรมัตถ์  ทรายสะท้อน
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
498
เด็กชายประกฤษณ  ริมไธสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
499
เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
500
เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
501
เด็กหญิงประภาพร  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
502
เด็กหญิงประภาพร  หมื่นอภัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
503
เด็กหญิงประภาภัทร  ขวาลำธาร
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
504
เด็กหญิงปรัชญ์กานต์  โล่ลา
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
505
เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
506
เด็กชายปราญชล  สันติวรากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
507
เด็กหญิงปริตา  พลมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
508
เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
509
เด็กหญิงปริมประภา  อิ่มจิตร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
510
เด็กหญิงปริยาภัทร  อังศุชาติวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
511
เด็กชายปรีชานันท์  ลีพัฒนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
512
เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
513
เด็กหญิงปรียากร  ลินทมาตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
514
เด็กหญิงปรียากร  อัตตะลัง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
515
เด็กหญิงปรียาภัทร์  อนันตรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
516
เด็กชายปลวัชร  ไชโยกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
517
เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
518
เด็กหญิงปวริศา  จังพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
519
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์หนู
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
520
เด็กหญิงปวริศา  ทิพโพธิ์เมือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง EP5/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงปวริศา  พงศ์ประภาพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
522
เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
523
เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริพรอดุลศิลป์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
524
เด็กหญิงปวิชญา  ขุนน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
525
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุณประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
526
เด็กหญิงปวีณ์นุช  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
527
เด็กหญิงปักษมล  คำพิลัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
528
เด็กชายปัญญพนต์  ขุนด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
529
เด็กหญิงปัญฑิตา  ทัพพิลา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
530
เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
531
เด็กหญิงปัณฑิตา  งามโคกกลาง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
532
เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่ลั้ง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
533
เด็กชายปัณณทัต  สมตา
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
534
เด็กชายปัณณธร  อุตรนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
535
เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ใจเงิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
536
เด็กหญิงปัณพร  จิวรรณกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
537
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทลี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
538
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
539
เด็กหญิงปาณิสรา  อิงคภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
540
เด็กหญิงปานชีวา  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
541
เด็กหญิงปานวาด  พำขุนทด
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
542
เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
543
เด็กหญิงปายฟ้า  พลเยี่ยม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
544
เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
545
เด็กหญิงปิญาวดี  คงพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
546
เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
547
เด็กหญิงปิยธิดา  ปัญเศษ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
548
เด็กชายปิยภัทร  พอจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
549
เด็กหญิงปิยรัตน์  เนืองชมภู
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
550
เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
551
เด็กหญิงปิยะฉัตร์  กองเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
552
เด็กหญิงปิยะธิดา  เชื้อจำรูญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
553
เด็กหญิงปิยะธิดา  มะโนชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
554
เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนพิมพ์พา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
555
เด็กหญิงปีติพร  สังขะบุญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
556
เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
557
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มะโนบาล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
558
เด็กหญิงปุญญภัสร์  วันชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
559
เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
560
เด็กหญิงปุญญิศา  ลัมประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง EP1/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
562
เด็กหญิงปุญณิศา  รวดเร็ว
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
563
เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
564
เด็กหญิงปุณภิชณัฏฐ์  เจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
565
เด็กหญิงปุณยาพร  ชนะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
566
เด็กชายเปรม  ภูจอมขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
567
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุวรรณมงกุฎ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
568
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
569
เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
570
เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
571
เด็กชายพงศกร  ยะตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
572
เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
573
เด็กชายพงศธร  คำภีระมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
574
เด็กชายพงศ์ภัทร  เฉลิมวิทยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
575
เด็กชายพงศ์ภูดิศ  อุ่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
576
เด็กชายพงศ์วิทย์  อุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
577
เด็กชายพงษปภัสร์  สิมลิ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
578
เด็กชายพชธกร  อภัยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
579
เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
580
เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
581
เด็กชายพชรกร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
582
เด็กชายพชรพล  คุณกัณหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
583
เด็กชายพชรพล  อรรถมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
584
เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
585
เด็กชายพนธกร  ศรีษะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
586
เด็กหญิงพนิดา  สุภาวดี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
587
เด็กหญิงพรญาณีย์  นำสุขเศรษฐวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
588
เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
589
เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์สยาม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
590
เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโสฬัส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
591
เด็กหญิงพรภวิย์  ดวงเฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
592
เด็กหญิงพรรธน์ชนก  พรประกายพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
593
เด็กหญิงพรวิภา  วันไชย์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
594
เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
595
เด็กหญิงพฤษภา  ลีปาน
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
596
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทุวิสา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
597
เด็กหญิงพลอยณิตา  เรืงชัยโอฬารกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
598
เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
599
เด็กหญิงพลอยยินดี  ลุนหอม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
600
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง EP1/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายพศิน  จันทน์แดง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
602
เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
603
เด็กชายพสธร  ศรีร่มโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
604
เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
605
เด็กชายพสุชันย์  พัชรพิบูลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
606
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ไกรษรศรี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
607
เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
608
เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
609
เด็กหญิงพัชรรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
610
เด็กหญิงพัชราพร  เงาพระฉาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
611
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคสู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
612
เด็กหญิงพัฑฒิดา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
613
เด็กชายพัฒน์เชษฐ์  มนูญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
614
เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
615
เด็กชายพัฒนา  บุดดานาง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
616
เด็กหญิงพัณณกร  จันทรสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
617
เด็กหญิงพัณณิตา  คำมณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
618
เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงบรรเทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
619
เด็กหญิงพัทธนันท์  จำพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
620
เด็กชายพัทธ์นันท์  รัตโนภาส
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
621
เด็กหญิงพัทร์ธีรา  พรรณโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
622
เด็กหญิงพันณิตา  กิจเธาว์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
623
เด็กหญิงพาขวัญ  เทียนสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
624
เด็กหญิงพาขวัญ  วอแพง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
625
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
626
เด็กหญิงพิกุล  คำสะวงษ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
627
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วิศิษฎ์เสรี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
628
เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
629
เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
630
เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
631
เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
632
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เทพรังสฤษฎิ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
633
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีไชโย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
634
เด็กหญิงพิชญาภา  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
635
เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
636
เด็กหญิงพิชญาภา  ไพคำนาม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
637
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
638
เด็กหญิงพิชญาภา  สารพล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
639
เด็กชายพิชญุตค์  ศรีอุดร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
640
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง EP2/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงพิมญาดา  เสนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
642
เด็กหญิงพิมผกา  พงษ์คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
643
เด็กหญิงพิมพกานต์  เทียนสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
644
เด็กหญิงพิมพกานต์  แสนนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
645
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาติจำเริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
646
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
647
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  แก้วปานกัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
648
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
649
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินยิ้ม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
650
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กองศิริ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
651
เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
652
เด็กหญิงพิมลวรรณ  หนูอิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
653
เด็กหญิงพิยดา  นามจูม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
654
เด็กหญิงพิยะดา  คันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
655
เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
656
เด็กชายพิริยกร  ป้องเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
657
เด็กหญิงพิริสา  ศรีวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
658
เด็กหญิงพิลาศพัชร์  อินทรขาว
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
659
เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
660
เด็กชายพีรดนย์  เทพกิจอารีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
661
เด็กหญิงพีรดา  พานสายตา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
662
เด็กหญิงพีรนากร  บุตรทหาร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
663
เด็กชายพีรวิชญ์  วงษาสินชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
664
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
665
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
666
เด็กชายพุเตย  แสงรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
667
เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
668
เด็กชายเพชร  จันทร์ประสพชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
669
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
670
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
671
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
672
เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ปิยะพงศ์พิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
673
เด็กหญิงฟ้าใส  สิงคิบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
674
เด็กชายภคพร  เกิดบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
675
เด็กหญิงภคพร  ใจพินิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
676
เด็กหญิงภคพร  ตั้งใจตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
677
เด็กชายภคพล  ขวัญปาก
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
678
เด็กหญิงภคมน  เกษมศรีวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
679
เด็กหญิงภคมน  งันเกาะ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
680
เด็กหญิงภควดี  เสรีรุ่งเรืองกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง EP2/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กชายภคิณท์  กานนท์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
682
เด็กหญิงภริตา  มีทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
683
เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
684
เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
685
เด็กหญิงภัคจิรา  แก่นหามูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
686
เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
687
เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
688
เด็กหญิงภัณฑิรา  ตาเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
689
เด็กหญิงภัณฑิรา  เวทศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
690
เด็กหญิงภัณฑิลา  หม่องเหล็ฏ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
691
เด็กหญิงภัทรปภา  วงศรีโสภณ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
692
เด็กชายภัทรพล  พันธ์วงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
693
เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
694
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดรปัญญา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
695
เด็กหญิงภัทราพร  ปรเมศวร์โยธิน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
696
เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
697
เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
698
เด็กหญิงภัสสริสา  สีอร่ามรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
699
เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
700
เด็กชายภาคิน  พันธุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
701
เด็กหญิงภาณุมาศ  โคตก่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
702
เด็กชายภานุกูล  พลนิกร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
703
เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
704
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
705
เด็กหญิงภู่กัน  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
706
เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
707
เด็กชายภูฟ้า  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
708
เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
709
เด็กชายภูมินะโชค  สุธรรมมา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
710
เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
711
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
712
เด็กชายภูมิรพี  โควบุตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
713
เด็กหญิงภูริชญา  บุราณรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
714
เด็กหญิงภูริชญา  พลยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
715
เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
716
เด็กชายภูริชัยพงศ์  นะชา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
717
เด็กชายภูริพัฒน์  เกียรติปกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
718
เด็กชายภูวดล  หอมกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
719
เด็กชายภูวนัย  ปานวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
720
เด็กชายภูวสิษฏ์  นูเร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง EP3/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
722
เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
723
เด็กชายภูสิทธิ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
724
เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนมา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
725
เด็กหญิงมธุรดา  ขีดแต้ม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
726
เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
727
เด็กหญิงมนสิชา  วัฒนาอุดมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
728
เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีคุ้ม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
729
เด็กหญิงมนัสนันท์  พระลักษณ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
730
เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
731
เด็กหญิงมนัสวี  ไชยชุน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
732
เด็กหญิงมรินดา  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
733
เด็กหญิงมารวย  พรศรีระ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
734
เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
735
เด็กหญิงมิยูกิ  โคบายาชิ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
736
เด็กหญิงมุกตะวัน  ทองธิราช
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
737
เด็กหญิงมุจิรานันท์  จันทร์เพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
738
เด็กหญิงเมขลา  ภูสราญนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
739
เด็กชายเมธาพัฒน์  มาชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
740
เด็กหญิงเมธาวี  ดีนอก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
741
เด็กชายยศวริศ  สีวันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
742
เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
743
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
744
เด็กชายยุทธิชัย  ทิพย์เนตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
745
เด็กหญิงเยาวเรศ  ตาทิพย์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
746
เด็กหญิงรชดา  แสนพัดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
747
เด็กชายรณกร  ประจงกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
748
เด็กหญิงรติรัตน์  ศรีอุบล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
749
เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
750
เด็กหญิงรมิดา  แพงพรมพรึก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
751
เด็กหญิงรมิตา  จุลละนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
752
เด็กหญิงรวิกานต์  มากมูล
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
753
เด็กหญิงรสสุคนธ์  สายบุญ
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
754
เด็กชายระฟ้า  ิพิมพะสอน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
755
เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
756
เด็กหญิงรักษิณาพร  นาทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
757
เด็กชายรัชกฤช  นาคมะณี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
758
เด็กชายรัชชานนท์  สุขีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
759
เด็กหญิงรัชฏพร  ขวัญปาก
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
760
เด็กชายรัญชน์  พัชรากิตติ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง EP3/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
762
เด็กหญิงรัตติกาล  วิสูงเร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
763
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรมพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
764
เด็กหญิงรารินนา  กรีฟซัน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
765
เด็กหญิงรินรดา  ต้นโลห์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
766
เด็กหญิงรินรดี  คำเสนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
767
เด็กชายริวเซอิ  โอบะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
768
เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณภาส
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
769
เด็กหญิงรุ่งระวี  วงศ์สว่าง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
770
เด็กหญิงรุจรางค์  ชูศรีโฉม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
771
เด็กหญิงรุจิราวรรณ  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
772
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
773
เด็กหญิงลลิตวดี  เดชพลมาตย์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
774
เด็กหญิงลลิตวดี  เรือนงาม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
775
เด็กหญิงลักษมณ  ไชยกุมาร
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
776
เด็กหญิงลักษิกา  นิติวัฒนวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
777
เด็กหญิงลักษิกา  โพธิสาวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
778
เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
779
เด็กชายเลิศทีศักดิ์  สายบุญ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
780
เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
781
เด็กหญิงวงศ์วรัณรัศม์  บุตรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
782
เด็กชายวงศ์วริศ  ไกรทรัพย์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
783
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
784
เด็กชายวชิรวิชญื  บุษราคัม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
785
เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
786
เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
787
เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
788
เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
789
เด็กหญิงวณัชญา  สามสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
790
เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
791
เด็กชายวทัญญู  สิงห์น้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
792
เด็กหญิงวนัสนันท์  รัตนโกเศศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
793
เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
794
เด็กหญิงวนิดา  ผาจันทา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
795
เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองดีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
796
เด็กหญิงวรพรรณ  สารแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
797
เด็กชายวรพล  เพียทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
798
เด็กหญิงวรรณกร  มูลเทพพิชัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
799
เด็กหญิงวรรณวร  อาจน้อย
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
800
เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง EP4/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงวรวลัญช์  ม่วงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
802
เด็กหญิงวรสุดา  มาเมือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
803
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  มาตโสภา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
804
เด็กหญิงวรัชยา  ขันตรีกรม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
805
เด็กหญิงวรัญญา  รักอ่อน
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
806
เด็กชายวรัญญู  คำศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
807
เด็กชายวรัญญู  แคว้นเขาเม็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
808
เด็กหญิงวรันลักษณ์  ใจเที่ยง
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
809
เด็กหญิงวรัมพร  สมรส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
810
เด็กหญิงวราพร  พละหาญ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
811
เด็กชายวราวุธ  โพธ์รุกข์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
812
เด็กหญิงวราสินี  ชัวจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
813
เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
814
เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
815
เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
816
เด็กหญิงวริศรา  แจ้งพรมมา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
817
เด็กหญิงวริศรา  ใจเบา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
818
เด็กหญิงวริศรา  ต้นกันยา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
819
เด็กหญิงวริศรา  เนตรภักดี
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
820
เด็กหญิงวริศรา  สอิ้งทอง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
821
เด็กหญิงวริศรา  แสงจันทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
822
เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
823
เด็กชายวศิน  เพชรนาค
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิตประถม
824
เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
825
เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
826
เด็กชายวสิษฐ์พล  สีละพันธ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
827
เด็กชายวัชรพงศ์  วิโนทก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
828
เด็กชายวัชรวีร์  พึงประภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
829
เด็กชายวัชระวิชญ์  สุวัตถิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
830
เด็กชายวัชรินทร์  เวชยางกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
831
เด็กหญิงวัสสิกา  นาคำมูล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
832
เด็กชายวายุ  มุลตะกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
833
เด็กชายวิชญะ  ผาณิบุศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
834
เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
835
เด็กหญิงวิชญาดา  มะหลัด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
836
เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่อั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
837
เด็กหญิงวิชญาพร  สิ่วศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
838
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เพ็งแสน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
839
เด็กหญิงวิภาดา  โยธาภักดี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
840
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง EP4/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
842
เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
843
เด็กหญิงวิมลสิริ  พันธ์สายเชื้อ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
844
เด็กชายวิโรจน์  ชาญชัยพิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
845
เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ภูลายขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
846
เด็กหญิงวิลาสินี  สีละพันธ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
847
เด็กชายวีรากร  ระวีกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
848
เด็กหญิงวืชญาดา  เพ็ชรศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
849
เด็กหญิงเวชกัญญา  วรรณราช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
850
เด็กหญิงศตพร  ขีดขั้น
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
851
เด็กหญิงศรันย์พร  คันทะพรม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
852
เด็กชายศรา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
853
เด็กหญิงศรินญา  พลบุบผา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
854
เด็กชายศรุต  ธีรศักดิ์วรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
855
เด็กชายศวัสกร  เย็นวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
856
เด็กหญิงศศิธร  แก้วดอนหัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
857
เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์มา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
858
เด็กหญิงศศิพิมล  บุดดาชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
859
เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเพ็ชรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
860
เด็กชายศักรินทร์  แก้วโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
861
เด็กชายศิกษก  ดวงขุนลา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
862
เด็กหญิงศิรดา  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
863
เด็กหญิงศิรภัสสร  สิทธิมงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
864
เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์สุพรม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
865
เด็กชายศิระ  คำสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
866
เด็กหญิงศิระประภา  กองผาพา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
867
เด็กหญิงศิริกัลยา  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
868
เด็กหญิงศิริกานต์  วะลัยใจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
869
เด็กหญิงศิริญาพร  อึ่งชื่น
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
870
เด็กหญิงศิริภารดา  ขุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
871
เด็กหญิงศิริลรัตน์  เกิดช้ำ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
872
เด็กหญิงศิริวรินทร์  ขอห้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
873
เด็กหญิงศิศิราพัชร  ศิระเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
874
เด็กชายศุกฤกษ์  มูลตรีศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
875
เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
876
เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
877
เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
878
เด็กชายศุภกฤต  แก้วจันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
879
เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
880
เด็กหญิงศุภกานต์  อักษรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องป.1/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กชายศุภชัย  ชาวระ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
882
เด็กชายศุภโชค  วงศ์ทองเจริญ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
883
เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
884
เด็กหญิงศุภธิดา  ดอนพันพล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
885
เด็กหญิงศุภรดา  ใจสุขใส
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
886
เด็กชายศุภฤกษ์  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
887
เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
888
เด็กชายศุภวิชญ์  ธนเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
889
เด็กชายศุภวิชญ์  มีดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
890
เด็กชายศุภวิชญ์  ลีศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
891
เด็กชายศุภวิทย์  ราชบัวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
892
เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
893
เด็กหญิงศุภัทษร  ไชยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
894
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
895
เด็กหญิงศุภาพิชย์  ขวัญสิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
896
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
897
เด็กหญิงเศรษฐชยาภรณ์  อุปจันทรสง่า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
898
เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชินภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
899
เด็กหญิงสชญา  ศรีจูม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
900
เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
901
เด็กหญิงสมิตานัน  คุณยงค์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
902
เด็กชายสมิทธิ์  มากทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
903
เด็กหญิงสรณ์สิริ  พรเมือง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
904
เด็กชายสรวิชญ์  ดรรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
905
เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
906
เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิพงษ์ประภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
907
เด็กหญิงสรวีย์  วิเศษสัตย์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
908
เด็กหญิงสรัญญากร  สีหาราช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
909
เด็กหญิงสรัลชนา  เตชะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
910
เด็กหญิงสริตา  อินทร์พล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
911
เด็กหญิงสันต์สินี  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
912
เด็กหญิงสันศินี  รีเบ็กก้า คิงแฮม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
913
เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
914
เด็กหญิงสามินี  จำปาม่วง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
915
เด็กชายสายน้ำ  วัจนสุนทร
ป.4
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
916
เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
917
เด็กชายสิงห์  บูรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
918
เด็กหญิงสิตานัน  คะศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
919
เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
920
เด็กชายสิรภพ  หนูหล้า
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้องป.1/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์หล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
922
เด็กชายสิรวิชญ์  ตามประวัติ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
923
เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
924
เด็กหญิงสิริกร  เกตุดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
925
เด็กหญิงสิริกัญญา  ชลพันธ์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
926
เด็กหญิงสิริณัฐ  ดวงประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
927
เด็กหญิงสิริธาร  หนูพรหม
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
928
เด็กหญิงสิริมณี  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
929
เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาเจริญ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
930
เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
931
เด็กหญิงสุกฤตา  สิริกาญธนานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
932
เด็กหญิงสุชัญญา  บุตรรินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
933
เด็กหญิงสุชานันท์  เหลาภา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
934
เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
935
เด็กหญิงสุฐิตา  กังวานธรรมกุ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
936
เด็กหญิงสุดากาญจน์  อัครหิรัญสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
937
เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
938
เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
939
เด็กหญิงสุธาคิณี  คฤหัสถ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
940
เด็กหญิงสุธาสินี  บ่อไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
941
เด็กหญิงสุธินี  ภูชมศรี
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
942
เด็กหญิงสุธีมนต์  กองดิน
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
943
เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่เจ็ง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
944
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศรราษี
ป.6
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิตประถม
945
เด็กหญิงสุพิชชา  หานนท์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
946
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงกระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
947
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อยู่ยอด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
948
เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
949
เด็กหญิงสุภาพัทธ์  ทัศนา
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
950
เด็กหญิงสุภามาศ  ราชแสงพิรุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
951
เด็กหญิงสุภาวิตา  ขามธาตุ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
952
เด็กชายสุภิวัฒน์  ลุนสา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
953
เด็กชายสุรพัศ  ศรีจินดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
954
เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
955
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ทัพพสารพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
956
เด็กหญิงสุวิชญา  ธรรมนิยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
957
เด็กชายสุวิชาญ  วชิรสุนทรพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
958
เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
959
เด็กหญิงโสภิตสุดา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
960
เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องป.1/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กหญิงหทัยรัตน์  เอี๋ยววัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
962
เด็กหญิงอคัมย์ญาณ์  อรุณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
963
เด็กหญิงอชิรญาณ์  โคตรนรินทร์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
964
เด็กชายอฏิวิศว์  เชื้อโพนทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
คณิตประถม
965
เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
966
เด็กชายอติวิชญ์  ธิเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
967
เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
968
เด็กหญิงอธิกา  ทนันไชย
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
969
เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
970
เด็กหญิงอธิชา  สุนทรพินิจ
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
คณิตประถม
971
เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
972
เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
973
เด็กชายอนรรฆพงศ์  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
974
เด็กหญิงอภัสรา  ลากอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
975
เด็กหญิงอภิชญา  ลาน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
976
เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์อุ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
977
เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
978
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
979
เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์อยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
980
เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
981
เด็กหญิงอมรภสุ  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
982
เด็กหญิงอรจิรา  อุ่นจันที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
983
เด็กหญิงอรณี  พรหมโคตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
984
เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
985
เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
986
เด็กหญิงอรัญญา  ทองคำมา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
987
เด็กหญิงอริยา  โพธุง
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
988
เด็กหญิงอรุชา  ศรีพุทธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
989
เด็กหญิงอลิส  จันทร์สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
990
เด็กชายอัครพัชร์  เหมือนอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
991
เด็กชายอัครวินท์  ลุงนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
992
เด็กหญิงอัจฉราพร  นาคชู
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
993
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทิตยาไชยศรี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
994
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ทิตยาไชยศรี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
995
เด็กหญิงอัญชลิกา  แทบมะลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
996
เด็กหญิงอัญชลี  แดงน้อย
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
997
เด็กหญิงอัญมณี  เลิศเกียรติภูมิ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
998
เด็กหญิงอันนา  ตันวาณิชกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
คณิตประถม
999
เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1000
เด็กหญิงอัลนา  ภักดีอำนาจ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องป.1/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
นางสาวอาพาพร  ราศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงเอวิกา  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงฮาน่า ริต้า  แฮมลิง
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายอิสรพันธ์  พิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงอิสราภรณ์  กิตติสุริยวงศ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเศวตศุภรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายอิสวาสุ  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงอุษามณี  สังหาวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงไอยรดา  อินทะคม
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงไอริสา  ชาติศักดิ์ยุทธ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงไอลดา  ภูพรม
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงธยศศวรรณ  ถูไกรวงษ์
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำน้อย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1014
เด็กหญิงอาริยา  ศิลปดอนบม
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1015
เด็กหญิงอารี อีลิซาเบท  สมิท
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1016
เด็กหญิงอารียา  จรุงนันทกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1017
เด็กหญิงอารียา  มาเธอร์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1018
เด็กชายอาสาฬห์  ปฏิเวทย์
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1019
เด็กชายอิทธิพล  เจี้ยมเด้ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คณิตประถม
1020
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศิริมหศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสวนสนขอนแก่น
คณิตประถม
1021
เด็กหญิงอินทุอร  ธีรวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1022
เด็กหญิงอิศราภรณ์  อยู่วิิจิตรธนา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1023
เด็กชายอิสรา  ชัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1024
เด็กหญิงอิสรินทร์  บุตรตั้ว
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1025
เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1026
เด็กหญิงเอพิว  นิโคล เว็บ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1027
เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1028
เด็กหญิงไอรดา  จันทเทพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
คณิตประถม
1029
เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
คณิตประถม
1030
เด็กหญิงิพิชชาพร  ภูธร
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
1031
เด็กหญิงิอภิชญา  ศรีชำนิ
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องป.1/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทธิบาล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงกมลเนตร  เกษเกษร
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีตะวัน
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงกรกนก  บุญอาจ
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายกรวิชญ์  ไปแดน
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงกฤติกา  โคตรบุรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายกฤษฎา  หอมจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงกวินธิดา  ตาทิพย์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงกัญญณิดา  แก้วบุดดี
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือกตระกูลชัย
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้วนไตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1044
นางสาวกันต์ธีรา  เจริญชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงกันตาภา  ประจวบแท่น
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงกัสมาลา  คานห์
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1047
นางสาวกาญจนา  กลางพรม
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงกาญจนา  เงินขาว
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1049
นางสาวกาญจนารัตน์  ยอดนครจง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นามวงศ์ลือ
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายกิตติธัช  สุวิชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงกิตติยา  แก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายกิตติศักดิ์  เนตพล
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงกุณนุพร  จีมขุนทด
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงกุลธิดา  กองสัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วบุดดี
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงเกณิกา  อิ่มถวิล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1059
นายเกรียงไกร  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายแก้วมังกร  สวนเส
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายคณากร  แก้วกาหลง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายเคียรี่ คามิน  เพิ่มสินทวี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1064
นายจักรภัทร  ทุติยภาค
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงจินดาหรา  เครือฟอง
ม.3
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงจิรดาพร  พิมพ์ตา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สีหาพล
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1068
นางสาวจิรภิญญา  ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1070
นางสาวจิรัฐติกาล  วราฤทธฺพงษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1071
นางสาวจิราพรรณ  โสดาคง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องป.1/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1072
เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขตะกั่ว
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1073
นางสาวจุฬาลักษณ์  ดีเลิศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงเจตศิรินทร์  แก้วก่ำ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายเจษฎา  วงศ์อามาตร
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงฉัตรฎิภาณ  เขียวอ่อน
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงฉัตริน  มหาวัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายชญานนท์  นามพิกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กชายชญานนท์  มณฑาทอง
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายชญานิศ  มงคลสูง
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีตลารมย์
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1082
นางสาวชนธชา  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1083
นางสาวชมพูนิกขื  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายชยางกูร  ทาเชาว์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงชลธชา  มานะพิมพ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1086
นางสาวชลธร  คีรีทศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงชลิดา  ปิติมนตรีกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1088
นางสาวชวัลรัตน์  ชัยนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรืองชยจตุพร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงชัญญา  พินิจการุณเนตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1091
นางสาวชัญญา  สาวิสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงชัญญานุช  พาพินิจ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงชิดชนก  พันพละ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายโชคชูเกียรติ  หาญห้าว
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1095
นางสาวญาดา  ประฏิภาณจักร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงญาโนบล  สุริยะสกุลชัย
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1097
นางสาวฐานิตา  ฤกษ์ธนะขจร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงฐิติมา  วิสิลา
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสรี
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรสามาลี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายณคณิน  รัตนเวชสุวัณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1102
นายณฐนพ  เมธาธราธิป
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายณภัทร  ปังประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงณภัทร  พรหมโคตร์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงณัชชา  เทียมสำโรง
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงณัชชา  ภูตาคม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิวิเศษ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงณัฐชา  สาวิสัย
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยคำ
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดกลาง
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องป.2/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1112
เด็กหญิงณัฐณิชาลักษณ์  กิตติโชตินราแย้ม
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงณัฐธิชา  ไข่มุกด์
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์พรม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงณัฐนิช  อาจคำภา
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไทธนบดี
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายณัฐภัทร  ภูแสง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายณัฐภูมิ  เสนไสย์
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงณัฐรุจา  ดรไพชุม
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีร่มโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงดนยา  วงศ์สุริยา
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงดวงกมล  ไชยทองศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงดุสิตา  โพธิ์นาแค
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายถิรวัฒน์  คชอาจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงทรรศนีย์ โซเฟีย  เฟรมมิ่ง
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กชายทฤษฎี  ไชยรา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายทะสึยะ  หงษ์คะ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายทักษ์ดนัย  เอื้องสัจจะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงทัตสรวง  ผลผาสุก
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงทัศนนันท์  โพธิ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงทิพปภาภร  กุลชาติมณีสิริ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงทิพามณี  แสงงาม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กชายธนกฤต  วันชัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายธนชาต  บุญสนธิ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายธนโชติ  เอี่ยมศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงธนพร  ธารสวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง มัธยมศึกษา)
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายธนัทพศิน  มีศิริ
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายธรรมรัตน์  พาที
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิษณุโยธิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงธันยสุดา  มณีพราย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กหญิงธารตะวัน  ช่างวาด
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงธิดารัตน์  อมาตยคง
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายธิติกร  สุวรรณบุตรวิภา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงธิติสุดา  กประทุม
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงธีมาพร  แก้วหานาค
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอนแก่น เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องป.2/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1152
เด็กชายธีรดนย์  โนนทิง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายธีรเดช  นิลแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายธีรเมธ  สท้านอาจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงนภัสกร  นันทรักษเวช
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายนรสีห์  คำหงษา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงนริศรา  ทีหอคำ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงนฤภร  เธียรศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายนวภัทร  เสนาคำ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1161
นางสาวนัชชา  กิจควรดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1162
นางสาวนัทธ์หทัย  สินทร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กหญิงนันท์นพิน  ศิริสุรักษ์
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวนันท์นภัส  โคตรสวรรค์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กชายนันทปรีชา  โคตรวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงนันทภัค  นพณัฐนรา
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงนันทยา  เจริญใจ
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงนันทิพร  มาชา
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงนายาฟ  คานห์
ม.2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายเนติพล  นนตรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กหญิงบุษยา  หงษ์ทัพ
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงปณิตา  บิลมั่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงปณิสรา  บุญอนันต์สุข
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงปทุมทิพย์  ไชยธงรัตน์
ม.3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1177
นางสาวปภาวดี  อินทา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1178
นายปรมินทร์  ทองชุบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงประสิตา  จันทะคัด
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงปริยา  เจริญสังข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงปัณฑิตาพร  พรมทันพันเลิศ
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
1187
นายปัณณวิญช์  เหล่าเราวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงปัทมา  เรนรัมย์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงปานรวี  รักษาพล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงปารณีย์  เหลาพันนา
ม.1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
คณิต ม.ต้น
<