ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภาส  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กชายกิตติคุณ  รัตนพิพัฒน์บดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงขวัญเนตร  กันจาด
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  นวลบุญ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายชาคริส  แสงรุ้ง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐกานต์  จีนติประเภท
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
10
เด็กชายณัฐกิตติ์  อัศวธนัตถ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
11
เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตราช
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงดลพร  กลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
13
เด็กชายธนภัทร  ทุ่งสินธุ์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธมนวรรณ  อุ่นเป็นนิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธัญกร  มุงขุนทด
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงธันณิยา  ทองอาจ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนัฎฐริณี  คงสิบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงน้ำค้าง  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงบวรรัตน์  แซ่จ้าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเบญญาภา  บริรักษ์เดชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
21
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงปวันรัตน์  ธรรมจัย
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงปาณิศา  แซ่เล่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพรรณวรท  อนันต์นันทพงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนพรมมี
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เวชวรรณ
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
30
เด็กชายพุฒิพงศ์  คงน้ำ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงภควดี  สีสา
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงภัณฑิรา  ยังมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิตประถม
34
เด็กชายภิรเดช  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
35
เด็กชายภีรภัทร  ฝาเรือนดี
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเยาวกาญจน์  หงษ์โต
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงวรนิษฐา  บานเย็น
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงวาศิณี  คำบุรี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงสุภมาศ  โคสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
43
เด็กชายศุภวิชญ์  พัดเจริญ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กชายสถาพร  ครองสุข
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงสรีรันต์  ทุมฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงสาธิดา  สาสี
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กชายสุพกฤษฎิ์  ทองโชติ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงสุมิตรา  นาถมทอง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงโสภางค์พักตร์  มูลราช
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงโสรยา  นีระพัน
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงอรพิมล  อินทร์นาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กหญิงกชกร  กมขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
54
เด็กหญิงกมลชนก  ภู่แพ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกฤษดา  ด้วงรักษา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกาญจนาพร  เทียนคะณุ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกิ่งปราการ  ห่างสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
58
เด็กชายกิตติพศ  เสนนอก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  หัวหนองหาร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
60
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
61
เด็กชายโครินย์  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
62
เด็กชายจิตวัฒนา  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุตตาวัต
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิรัชญา  ปันชัย
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
66
เด็กชายฉัตรจิรันตน์  เนตรพรมราช
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงชนันชิดา  สภาลึก
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
68
เด็กชายชินวัตร  วอนอก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงญาณินท์  อ่อนศรี
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงณฤดี  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
71
เด็กชายณัฐพล  เรืองเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
72
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นสุขพลอย
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงณัณฐากร  อัตตะโน
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงณิขากรณ์  ยศฑะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงณิศวรา  ทาจวง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงดลพร  อุ่นโล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
77
เด็กชายเดชณรงค์  ลานอก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
78
เด็กชายถิรวัสส์  ฉัตรใจดีกุลภัทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
79
เด็กชายทศพร  สิงหามาตร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงทิพรัตน์  วารินกุฎ
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงธนวรรณ  ตระกูลยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงธมลวรรณ  จิรวัจนกุล
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่นอินทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงธันประพา  ทองอาจ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงธันย์ชนก  โย่เจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ธงห้า
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
87
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
88
เด็กหญิงนพัสสร  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
89
เด็กชายนฤพนธิ์  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนลินทิพย์  รอดพลัด
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เขียวจันทร์
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
92
เด็กชายนันทิวัฒน์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนัสริน  ศุภวัฒนมนตรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงนาถสินี  ควรขุนทด
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงบุญญาพร  คำดี
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงปรียา  พึ่งมาก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงปวิตรา  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
98
เด็กชายปัญญา  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงปัญญาสิริ  หัฐบูรณ์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
100
เด็กชายปัณณธร  ประสมบุญ
ป.4
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงปิ่นจุฑา  เพชรแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงปิยะธิดา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงปุณยากร  เกตุเนตร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
106
เด็กชายพศวัต  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
108
เด็กชายพันธวัช  แซวประโคน
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงพิชญ์จิดาภา  เพชรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรานสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แซ่ย้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงภัทรกันย์  กองศรี
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงภิญญดา  อำนวยผล
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทานะ
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงวรรณวริน  สมานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
118
เด็กชายวรฤทธิ์  อินทร์โห้
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงวริศรา  เนียมใย
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงวิภาภรณ์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงวิมลศิริ  นวลปลิก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
123
เด็กหญิงวิมลสิริ  อ่อนเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
125
เด็กชายวีรโชค  จิตชัยเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
126
เด็กชายศรัณยู  ปิ่นนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
127
เด็กชายศิระวุฒิ  อุ่นทา
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
128
เด็กชายศิวะพัฒน์  หงษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นวลจิตร
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงสิริกร  เตยหอม
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
132
เด็กชายสุทธิวัฒน์  ปากดี
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์รินทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงหทัยกานต์  ไผ่นอก
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
135
เด็กชายอนวัต  แซ่ฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นขำ
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงอภิญญา  โมงขุนทด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงอภิณห์พร  คำอินสม
ป.5
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงอรินทยา  สิทธิปัญญาชัย
ป.5
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
วิทย์ประถม
140
เด็กชายอัครเดช  กันหาเรือง
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
141
เด็กชายอัมเรศ  วรอินทร์
ป.6
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงอารยา  กอสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
143
เด็กหญิงกิตติยา  ชมพูพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
145
เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
146
เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเมธาวี  ทองทัศ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ฤกษ์หร่าย
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุนันทินี  วันบัวแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
150
เด็กชายอนุพงษ์  ตานไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายชนุดร  ธรรมจัย
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายชัยวัทน์  แซ่เติ๋น
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เติ๋น
ม.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายดุษฏี  คงสวน
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงธิดารัตน์  ครรธมาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
165
นายนนทชัย  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่เติ๋น
ม.3
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงบัณฑิตา  สาเรียน
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงปาลิตา  สิทธินอก
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปิ่นมณี  กันเดิน
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายภัทรศัย  ศรีเลิศ
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงรณพร  คงชม
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงรวิพร  ปิดตา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายริส  สิทธิกัณฑ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายวรภพ  ภู่สอน
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายวรภัทร  สมบุญนา
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายวราภรณ์  หุนกระโทก
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงศิริรัตน์  กาไสย
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวสมิดา  ขันพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายสรวิศ  ลีวัลย์
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงสุภัสสร  ชะงาศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงอรัญญา  คงหาด
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงอาภัชรา  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เวียงผดุง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
201
เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
203
เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
205
เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
207
เด็กชายทัดเทพ  ลัดลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
210
เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
212
เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนฤมล  โสนาพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงเปมนีย์  สามงามวี
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
219
เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
221
เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงรินรดา  สิงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงวรากร  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงสุพรรณษา  โพธิ์ณรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
229
เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
230
เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู
ป.4
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม
ป.5
โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
232
เด็กหญิงกชวรรณ  คำใชยวัง
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงกมลฉัตร  สมบูรณ์สิน
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
234
เด็กชายกัณฐ์กฤษกร  น้อยพุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิลาจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงขวัญข้าว  แตงจีน
ป.5
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดแสง
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
238
เด็กชายจีราเชษฐ์  สุขใส
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมสอน
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
240
เด็กหญิงชมพูนุท  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
241
เด็กชายชยณัฐ  วงษ์อำพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
242
เด็กชายชลกรณ์  อภัยนุช
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
243
เด็กหญิงทิติภา  เพชรอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
244
เด็กชายธนทรัพย์  อ้นพา
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงธนนันท์  มีหมื่น
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
246
เด็กชายธีรพงค์  วงศ์นุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงเบญญ์ญาพัช  คุ้มสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปภัสรา  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงพิชชาภา  ใจคิด
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
250
เด็กชายพิชญางกูร  โพธิ์อรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
251
เด็กชายภัทรธร  มาเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
252
เด็กหญิงภัทราวดี  เภตรา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
253
เด็กชายโภควินท์  แสนเสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
254
เด็กหญิงมนตราพร  หุ่นหิรัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
255
เด็กหญิงมนัสชนัญ  ช่างเก็บ
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
256
เด็กชายรัฐภูมิ  ใจแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กชายวชิรนันท์  ศิริพิทักษ์โชค
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวรกมล  สุระภี
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวรรณิษา  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
261
เด็กชายวรวิช  โรงอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงวรัญญา  โชคมหาสมุทร
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
263
เด็กชายศวัสกร  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงศิริสุดา  สายศร
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
265
เด็กชายศุกลวัฒน์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
266
เด็กชายศุภัช  ใจแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 2

ณ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายศุภากร  บุญประครอง
ป.5
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กชายสรศักดิ์  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสรินทิพย์  แก้วปาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสาวินี  ดินแดง
ป.5
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
271
เด็กชายสิรภัทร  โสภณบุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสุชานารถ  จันทะพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุธาสินี  บัวศรีตัน
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
275
เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
276
เด็กชายอรรถชัย  พันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอารดา  กุมภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
278
เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  หลวงภักดี
ป.5
โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
คณิตประถม
279
เด็กชายอุดมโชค  กะระคนธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 2

ณ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายกฤตเมธ  มัธยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกัลยากร  จีนแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกาญจนา  ยวงสอน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เป็นขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงชนัญญา  มณีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงชลนิชา  โชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
289
เด็กชายณรงค์ทรรศน์  ศรีปินใจ
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทากัมมา
ป.6
โรงเรียนศรีวรลักษณ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายณัฐสุต  เชิดธรรม
ป.6
โรงเรียนศรีวรลักษณ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายตรีทศพล  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
294
เด็กชายนรทิตย์  วรมหาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงนุชนารถ  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
296
เด็กชายบวรศักดิ์  คุ้มชาติ
ป.6
โรงเรียนศรีวรลักษณ์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงปัทมา  เจริญรส
ป.6
โรงเรียนศรีวรลักษณ์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายพัชร  สมน้อย
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เทวรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงภาวินี  เครื่องต้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
302
เด็กชายมงคล  หิริโอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงโยษิตา  มะลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายรพีภัทร  สงค์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงรุจีรา  เครื่องต้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม
306
เด็กชายวิทวัส  ดวงมี
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
307
เด็กชายวิวัฒน์  สุขอยู่
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงศรัญญา  จุลทศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
309
เด็กชายศุภณัฐ  เกิดนาแซง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
310
เด็กชายศุภสิน  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนวัชรสหศึกษา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายสรายุทธ  บุญสิงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวรัง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายสุกฤษภิ์  ฉิมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่
วิทย์ประถม