ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชาย.ปภังกร  วณิชล้อตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  พัทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชพร  อินทรศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกชภรณ์  จารุวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกกร  ศรอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกนิษฐา  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรกฎ  บางจั่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
13
เด็กชายกรชลิต  บุบผาวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  ไชยมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรพินธ์ุ  อรัญวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกรภัทร์  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
17
เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กชายกรวัฒน์  จั้่นศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
19
เด็กชายกรวีร์  กิจจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
20
เด็กชายกรวีร์  เรียงทอง
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤชนนท์  โคกทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤตธี  บางพาน
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤตภาส  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
25
เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกฤติกา  เพ็ชรไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เกราะเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กชายกฤษกร  พรหมรักษ์
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
30
เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤษณะ  สีหาพรม
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤษภพ  เมธาสถิตย์
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกวินทรา  ตรีกิดากร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกัญญาภัค  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกัญญาภัค  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกันต์กมน  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
41
เด็กชายกันต์รพี  รุจินันทพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
42
เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
43
เด็กชายกัมปนาท  อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วหิรัญ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
47
เด็กชายกานต์ดนัย  บุญนิยม
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
50
เด็กชายกิตติภพ  แก้วเพชร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกิตติรัตน์  ทองวิชิต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
52
เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงกุลฑีรา  รัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงกุลธีร์  เหลืองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
56
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
57
เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
58
เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ  ไพศาลสุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงโกลัญญา  เขม้นเขตการ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงเขมจิรา  พุ่มหมัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
62
เด็กหญิงเขมรัมภา  สีเหม่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฃญานิศ  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
64
เด็กชายคมศร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
65
เด็กหญิงคันธวัลย์  อินทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
67
เด็กชายฆนัท  คำธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
68
เด็กชายจตุพันธ์ุ  จั่นสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจรัสรวี  ทองมหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจริญญาภรณ์  เรืองโรจน์
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจักษณ์โชติ  ดวงสิรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
72
เด็กชายจามิน  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจารุณี  ยอดวิถี
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจิดาภา  กระแสร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจิดาภา  อุตถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจิตตการณ์  สุขสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
77
เด็กชายจิตติพัฒน์  ธนรัตน์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจิตรดา  กุรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายจิรกร  สุขแซว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจิรนันท์  จูสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
84
เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  คุ้มเณร
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
87
เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
88
เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฎ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเจนจิรา  สอนวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
90
เด็กชายเจนณรงค์  สุคะโต
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชญาดา  จันทรเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุคันธพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชนะศิล
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
97
เด็กชายชนธัญ  ภานานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนม์นิภา  เปี่ยมสิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
99
เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายชนัญญู  สีตลพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตีรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชนัสถ์นันถ์  บุญแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
104
เด็กชายชนาธิป  วันทมาตย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชนิสรา  ถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชมพูนุช  พิริยายน
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
107
เด็กชายชยกร  บุญยะกร
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชลกานต์  เลี้ยงสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
113
เด็กชายชวกร  วิศาลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
114
เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองถนอม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
117
เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
118
เด็กหญิงช่อผกา  กล้วยสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายชัชพงศ์  เหล่าจันทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายชัชพล  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
122
เด็กชายชัยกร  มหาบุญพาชัย
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
123
เด็กชายชัยชนะ  ตันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
124
เด็กชายชัยพัฒน์  กำเนิดเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
125
เด็กชายชัยมงคล  แก้วเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
126
เด็กชายชานน  มงคลพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชาลิสา  ปั่นปรือ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชาลิสา  ลิ่วเวหา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
129
เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
130
เด็กชายชินภัทธิ์  พันธุ์พุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
131
เด็กชายชิษณุพล  วังนาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
132
เด็กชายชิษณูพล  วังนาค
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
133
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
135
เด็กชายไชยกรณ์  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
136
เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
137
เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงญาตานุช  ศรีเครือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงญาตินันท์  ชูทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
140
เด็กชายฐกลกร  เอี่ยมอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาวพเยาว์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
142
เด็กชายฐิติกร  โสระ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
144
เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณฐมน  วิทยาภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณธพร  โกพัฒตา
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณธิดา  ขอนทอง
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
149
เด็กชายณพภมร  สอนคลัง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กชายณภัทร  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
151
เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณภัทร  ห่านทองสุขศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กระต่ายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
156
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  มูลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
158
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ูมูลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  เอมโอด
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สายสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฏฐากาญจน์  มาลัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
165
เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
166
เด็กชายณัฐคณินท์  บุญสด
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
167
เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณัฐชยานันท์  เสือคำรณ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
170
เด็กหญิงณัฐชยาวีร์  ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฐฐ์ธิดา  พินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคคุ้ม
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณัฐณิชา  บรรณสาร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่นุ่น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ม่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐดนัย  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
180
เด็กชายณัฐนันท์  อภิวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฐพงศ์  จินต์สุดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
183
เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
184
เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมังกร
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กชายณัฐพล  คิริรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฐพล  นันดี
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
187
เด็กชายณัฐพัชร  โชคดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
188
เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทิศลา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
192
เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
193
เด็กชายณัฐวัชต์  ศุภดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
194
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
196
เด็กชายณิชาภา  จิตรถาวรกุล
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
197
เด็กชายดนย์  เดชอูบ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
198
เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงดวงพร  เวชกร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
201
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
202
เด็กชายตรีภพ  ขอนทอง
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
203
เด็กชายต่อเงิน  ทองงิ้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
205
เด็กหญิงตุ๊กตา  ช้างจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
206
เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
207
เด็กชายเตชสิทธิ์  อ่วมเกิด
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
208
เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงถกลวรรณ  แปลกศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงทองสม  สีดานุช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงทักษ์ดนัย  หมายมี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
212
เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงทัศนียา  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงทิพยรัตน์  รัตนปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
217
เด็กชายทีฆายุ  ดำริห์
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
218
เด็กชายธนกร  เจนเกษตรกร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธนกร  ยิ้มสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
220
เด็กชายธนกร  อยู่สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
221
เด็กชายธนกฤต  ธนพงศ์ภูวดล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
222
เด็กชายธนกฤต  พรหมซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
223
เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
224
เด็กชายธนดล  สนิทมาก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
225
เด็กชายธนทัต  เอ่ยไฉน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
226
เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
227
เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
228
เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เทียรเงิน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กชายธนพงษ์  กองนคร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธนพร  เจริญพรชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
233
เด็กชายธนภัทร  ขวารัมย์
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
234
เด็กชายธนภัทร  คงชื่น
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
235
เด็กชายธนรัตน์  เรืองคุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
236
เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
237
เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธนัชชา  อ้อยตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
239
เด็กชายธนัญธร  วงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
240
เด็กชายธนัตถ์พงศ์  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
241
เด็กชายธนัตนันท์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
242
เด็กชายธนากร  ฉวีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
243
เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
244
เด็กชายธนากร  สีกล่อม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
245
เด็กชายธนาเทพ  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธนาธิป  ธรรมศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
247
เด็กหญิงธมนวรรณ  อนันตสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
248
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
249
เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยหา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
250
เด็กหญิงธัญชนก  บุรกิจภาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริกาญจนาไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
252
เด็กชายธัญธกฤษ  ยะล้อม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
253
เด็กชายธัญนรา  พุ่มดียิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
255
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
256
เด็กหญิงธารตรี  หลำคำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
257
เด็กชายธิติ  สุวรรณ์พร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
258
เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
259
เด็กชายธิติพัทธ์  หาสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
260
เด็กชายธีทัต  ประยูรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
261
เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
262
เด็กชายธีรโชติ  อินยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
263
เด็กชายธีร์ธวัช  จันทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
264
เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
265
เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวิทย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
266
เด็กชายธีรวัฒน์  หมู่คำ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กชายธีระยุทธ  ใจยะเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงธีริศรา  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
269
เด็กชายนคริทร์  สาหร่ายทอง
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
270
เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
271
เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
272
เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
273
เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
274
เด็กชายนพดนัย  เดฃะผล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
275
เด็กชายนพดล  ผาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนพนุช  จันทะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
277
เด็กชายนพรัตน์  แก้วทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
278
เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
280
เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
282
เด็กชายนรวิชญ์  ศิริฤทัยวัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
283
เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
284
เด็กชายนรินทร์  โพเทพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
286
เด็กหญิงนวพรรษ  อังศุชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนวลจุฑา  พุ่มไสว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงนัทธมน  รอดโต
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
290
เด็กหญิงนัธพิน  ปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
291
เด็กชายนันทภัสสร์  สุขเขตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
292
เด็กหญิงนันทิกร  วงษ์บุญมาก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
294
เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
295
เด็กชายนันทิพัฒน์  ทิมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
297
เด็กหญิงนิชาภา  บัวเทศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
298
เด็กชายนิธิกร  แสงทับทิม
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
299
เด็กชายนิรภัฎ  โฉมนาค
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนิลาวัลย์  จุ้ยหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
302
เด็กหญิงเนตรตะวัน  ม่วงอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
303
เด็กหญิงบงกช  รอดโต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
304
เด็กหญิงบริมาส  สรวงศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
305
เด็กชายบัญญวัฒน์  บดีรัฐ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
306
เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
307
เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
308
เด็กชายบุณพจน์  กมุทชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
309
เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
310
เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
311
เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปณิตา  ลมไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงปทุมพร  ศรีพิณท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
315
เด็กหญิงปพิชญา  เกิดพรสวรรค์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
317
เด็กชายปภังกร  นันทารมย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
318
เด็กชายปภังกร  ศุภกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
319
เด็กชายปภังกร  สุริยนต์
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปภาวรินท์  อำไพ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
321
เด็กชายปรมินทร์  คชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
322
เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
323
เด็กหญิงประภานิช  อินทา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
324
เด็กชายปรัชญา  วงค์เลิศ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรัสกรภูสิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
326
เด็กหญิงปวริศา  เชื้อปรางค์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
327
เด็กชายปัณณทัต  มะลิฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
328
เด็กชายปัณณธร  นารอด
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปัณณพร  ปักธงชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
330
เด็กหญิงปัทมา  นุชดอนไพร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปาณิศา  ภูริวัฒนเมธา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปาริชาด  นิลกำแหง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
335
เด็กหญิงปาลิตา  แสงอ่วม
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
336
เด็กชายปิติภัทร  มหึมา
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
337
เด็กหญิงปิยธิดา  ครองสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
338
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
339
เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
340
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
341
เด็กหญิงปุณญพร  สำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
342
เด็กหญิงปุณณภา  เกียรติสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
343
เด็กหญิงปุณณาสา  สงแก้ว
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
345
เด็กหญิงปุณยวีร์  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
347
เด็กหญิงเปมิกา  คำสา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
348
เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
349
เด็กหญิงเปรียบปราณ  พลยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
350
เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพงศกร  วงศ์คำโสม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
352
เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
353
เด็กชายพงศพัศ  ขอนดอก
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
354
เด็กชายพงศภัค  หาดทราย
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
355
เด็กชายพงศ์ศธร  ดอนพิกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
356
เด็กชายพชร  กฤษณัมพก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
357
เด็กชายพชร  น่วมนุ้ย
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
358
เด็กชายพชรพล  เทียนชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
360
เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
362
เด็กชายพรพรต  ขาวเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
363
เด็กหญิงพรพรรณ  กระแสร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
364
เด็กชายพรพล  ขาวเข็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
365
เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพรรณพิมพ์  เลิศจรรยาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสุธรรม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
371
เด็กชายพรหมพิริยะ  โขงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
372
เด็กชายพลกฤต  ศักดฺิ์สูง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
373
เด็กชายพลพัส  ตะติยะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
374
เด็กชายพลภัทร  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
376
เด็กหญิงพลอยตะวัน  อินทร์ดวง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
377
เด็กชายพสิษฐ์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
378
เด็กชายพสิษฐ์  รักเขตรการ
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพัชรพร  มหาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
380
เด็กหญิงพัชราพา  คุ้มกล่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
381
เด็กชายพัฒธณชัย  ดรุณเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพัฒน์นรี  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
383
เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
384
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บรรดาล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 4 อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลี้วัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
388
เด็กชายพันธภัทร  ผู้รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
389
เด็กชายพัสกร  ม่วงสิงห์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
390
เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
391
เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพิชญกาญจน์  กลิ่นชัย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
393
เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา  นาคเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
394
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงษ์อู๊ด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
396
เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วโมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
398
เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
399
เด็กชายพิชญุตม์  สิงห์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
400
เด็กชายพิชัยยุทธ  สาครเขต
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงพิชาพร  ด่านปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
402
เด็กชายพิทักษ์  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
403
เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
404
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชียสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากระปิกิจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
407
เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
412
เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  โพธิ์เนียม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพีรญา  ม่วงสิงห์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
414
เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
415
เด็กชายพีรพงษ์  ยะถา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
416
เด็กชายพีรพงษ์  รอดโต
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
417
เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ก๊วย
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
418
เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
419
เด็กชายพีรวัส  ศิริวัฒนรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
420
เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายพีระพัฒน์  หญ้าลาภ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
422
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
423
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
424
เด็กหญิงภควรรณ  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
425
เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
426
เด็กหญิงภัทธีมา  โคมบัว
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
427
เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
428
เด็กชายภัทรกิจ  ตั้งมลคลกิจการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
429
เด็กชายภัทรดนัย  ภะวันตุ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
430
เด็กชายภัทรดนัย  ภัทรบุญยพงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
431
เด็กหญิงภัทรธิดา  เฮงสิน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
432
เด็กหญิงภัทร์นฤน  มรชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
433
เด็กหญิงภัทรนันท์  ดุลมา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
434
เด็กชายภัทรพงษ์  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
435
เด็กชายภัทรพล  แพ่งศรี
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
436
เด็กชายภัทรพล  สามัญตระกูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
437
เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
438
เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
439
เด็กหญิงภัทรวดี  หุ่นคล้าย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
441
เด็กชายภัทรเศรษฐ์  นิธิชัยธนศิริ
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
442
เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
443
เด็กหญิงภัทราพร  พินนา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
444
เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ทรัพย์พฤทธิ์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
445
เด็กชายภาคภูมิ  ทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
446
เด็กชายภาณุพงศ์  อนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
447
เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
448
เด็กชายภานุพงศ์  จี้เพชร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
449
เด็กชายภานุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
450
เด็กหญิงภานุมาศ  แจ่มรุจี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
451
เด็กหญิงภิรตา  ฟ้าอมรเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
452
เด็กชายภีระพัฒน์  นามแสง
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
453
เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
454
เด็กหญิงภูริชญา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
455
เด็กชายภูริณัฐ  ทานะมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
457
เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
458
เด็กชายภูวดล  ผลเจริญ
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
459
เด็กหญิงมณฑ์กาญจน์  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
460
เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
461
เด็กหญิงมณสิชา  ธัญธรธนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
462
เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
463
เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
464
เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
465
เด็กหญิงมนัญญา  จตุเทน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
466
เด็กหญิงมนัสว์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
467
เด็กหญิงมฤคมาศ  ท้วมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
468
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  สุขเอม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
469
เด็กหญิงมัณญาภา  อ้นคำแหง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
471
เด็กหญิงเมธาวดี  ยามา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
472
เด็กหญิงเมธาวินี  แมนไสธง
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
473
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปาละสูตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
474
เด็กหญิงเมษาวดี  แมนวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
475
เด็กชายยศกร  คำมั่น
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
476
เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
477
เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
478
เด็กชายโยธิน  อรรถารส
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
479
เด็กชายรชตะ  ปรางค์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
480
เด็กชายรพี  พงศภัคธนาเดช
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
481
เด็กหญิงรสกร  พวงผกา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
482
เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
483
เด็กหญิงรัญสิญา  แสงกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
484
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ว่องวิการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
485
เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
486
เด็กชายราเมศวร์  จ้อยพิน
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
487
เด็กชายรุ่งเกียรติ  เพียราช
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
488
เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
489
เด็กชายโรจณินทร์  บุญศิริมณีโชค
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
490
เด็กหญิงลวิตรา  แปงแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
492
เด็กหญิงลักษมณ  กะลำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
493
เด็กชายวงศกร  ม่วงทอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
495
เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
496
เด็กหญิงวนิชพร  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
497
เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
498
เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
499
เด็กหญิงวรรณพัชร์  ธรรมยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
500
เด็กชายวรรณสันต์  ใบพะออม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
502
เด็กหญิงวรวี  เขน็ดพืช
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
503
เด็กหญิงวรัชญา  อำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
504
เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรอิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
505
เด็กชายวราวุฒ  สืหาตา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
506
เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
507
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ทอน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
508
เด็กหญิงวริศรา  เชื้อจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
509
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
510
เด็กหญิงวสิตา  กล่ำสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
511
เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
512
เด็กชายวัชรภณ  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
513
เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
514
เด็กชายวิชญ์พล  สุกาวิระ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
515
เด็กหญิงวิภาสิริ  อินเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
516
เด็กหญิงวิมลณัฐ  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
517
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธุ์ละออง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
518
เด็กหญิงวิมลศิริ  อิ่มใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
519
เด็กหญิงวิรุฬกานต์  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
520
เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
521
เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
522
เด็กชายวีรภัทร  วัชรพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
523
เด็กชายวีรวุฒิ  มาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
524
เด็กชายวีรศักดิ์  ปั้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
525
เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
527
เด็กหญิงเวชก่ร  พูลศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
528
เด็กชายศรัณยพงศ์  แจ้งเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
529
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
530
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
531
เด็กชายศรีสุวรรณ์  อึ่งเส็ง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
532
เด็กหญิงศรีอรุณ  แซ่เอี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
533
เด็กหญิงศลิษา  วงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิตประถม
534
เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
535
เด็กหญิงศศิมา  เมฆี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
536
เด็กชายศศิรินทร์  พรเปียบุญมี
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
537
เด็กหญิงศศิลดา  บูราณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
538
เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
539
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
540
เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
541
เด็กหญิงศิรินภา  มานิตย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
คณิตประถม
542
เด็กหญิงศิริพร  บางจั่น
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
543
เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
544
เด็กชายศิวัช  ภูวิชิต
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
545
เด็กชายศุกลวัฒน์  สุริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
546
เด็กหญิงศุจิมนัส  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
547
เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
548
เด็กชายศุทธวีร์  พุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
549
เด็กชายศุภกร  ชาญเชาว์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
550
เด็กชายศุภกร  ต๊ะต้องใจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
551
เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
552
เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
553
เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
554
เด็กชายศุภกิตติ์  มะนูญ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
555
เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
556
เด็กชายศุภณัฐ  จันทโรภาส
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
557
เด็กชายศุภณัฐ  ชินวงค์
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงศุภดา  อำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
559
เด็กชายศุภพล  บุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
560
เด็กชายศุภวัฒน์  เมฆวัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
562
เด็กชายศุภวิชญ์  ลีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
563
เด็กหญิงศุภิสรา  สมิงใหญ่
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
564
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สีเกตุ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
565
เด็กหญิงสกนธ์พรรณ  บุญเนรมิตร
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
566
เด็กชายสกลพัฒน์  บวรพฤทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
567
เด็กหญิงสโรชา  สุทัศน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงสโรชา  เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
569
เด็กหญิงสวิชญา  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
570
เด็กชายสหรัฐ  จันทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
571
เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
572
เด็กชายสันติสุข  คำเสน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
573
เด็กหญิงสายทอง  ขอนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
574
เด็กชายสิรวิชญ์  รอดปานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
575
เด็กหญิงสิรินทรา  อดิศักดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
576
เด็กหญิงสิริยากรณ์  หายะชู
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
577
เด็กหญิงสิริสุภางค์  สายตา
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
578
เด็กชายสุกฤษฏฺิ์  คงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
579
เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์พิมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
581
เด็กหญิงสุณัชชา  วงษ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
582
เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์
ป.5
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
583
เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
584
เด็กชายสุทราชาติ  ดวงรัตน์ภากร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสุทัตตา  สอนน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
586
เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์ว่องกิจ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
587
เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
588
เด็กหญิงสุนิสา  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
589
เด็กหญิงสุปรีญา  พลแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
590
เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันรัสมี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
591
เด็กหญิงสุพัตรา  นิทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
592
เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
594
เด็กชายสุภนัย  มณเดช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
595
เด็กหญิงสุภัสสรา  มีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงสุภาวดี  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
597
เด็กหญิงสุภิสรา  ขุนชาญนุชิต
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
598
เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
599
เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ปักการเต
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
600
เด็กหญิงสุรชัย  เพ็งนวม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
601
เด็กชายสุรนาฏ  ขอนทอง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
602
เด็กหญิงสุวนัน  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
603
เด็กชายเสกสิทธิ์  กล้วยตระกูล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
604
เด็กชายเสกสิริ  วิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
605
เด็กชายหฤษฎ์  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
606
เด็กชายอติกานต์  อำไพลัชรากุล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
607
เด็กชายอติภัทร  เครือซ้า
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
608
เด็กหญิงอธิติยา  อุทวัง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
609
เด็กชายอธิภู  แจ่มตระกูล
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิตประถม
610
เด็กหญิงอนันญา  อินทร์อำนวย
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
611
เด็กชายอนันตชิน  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
612
เด็กชายอภิรักษ์  ดวงดาว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
613
เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
614
เด็กชายอภิวัฒน์  คำเครือคง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
615
เด็กชายอภิวิชญ์  มิตสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
616
เด็กหญิงอมรรัตน์  คำพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
617
เด็กหญิงอรจิรา  แก้วหร่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
618
เด็กหญิงอรชพร  กันทาบุญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
619
เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
620
เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
621
เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
622
เด็กชายอัครชัย  นาคนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
623
เด็กหญิงอัยลดา  เพ็ชร์สนั่น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
624
เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
625
เด็กหญิงอาร์ตา  พงษ์พูล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
626
เด็กชายอินทนนท์  กันยะมูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
คณิตประถม
627
เด็กชายอินทัศน์  ผลชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
628
เด็กหญิงอิสรีย์  วงค์เรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
คณิตประถม
629
เด็กชายอุกฤษฎ์  เกตุสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
คณิตประถม
630
เด็กชายเอกบรรพต  นิลสิต
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงไอรินลดา  ภู่ภีโญ
ป.4
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
คณิตประถม
632
เด็กหญิงไอวริน  นิลผ่อง
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 1 ห้องสมุด 1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
633
เด็กหญิงกนกพร  เลิศชนะวงษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงกรองแก้ว  เหล่าโสด
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายกฤษฎา  แร่ดี
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมจุฬา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงกันธิชา  คุ้มเณร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงเกศกนก  ครุฑเกษม
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงเกสรา  รักชาวนา
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงชุติมา  ภูฆัง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงฐิติมา  ใบมาก
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงณัฐชา  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรเภรี
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายทวีศักดิ์  อัมพเศวตร์
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงทักษิณา  เอมโอด
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงธนัชพร  ท้วมนิ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงธิดารัตน์  หนองหลวง
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายธีรพัฒน์  สิงห์แรง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงน้ำมนต์  ยิ่งสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายนิรชัย  ศิลป์ไพราช
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงปนัดดา  ขันทองเฮ้า
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงปาริชาติ  มากสาคร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงพนิดา  ต้นเกตุ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงพรทิพย์  ต้อยเรียง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงพรรทิวา  เอนกอนันต์
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงพรหมพร  ขาวนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
663
นายพัชเรศน์  สาเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงภัทรธิดา  ร่มโพธิ์ทิน
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงระพีพรรณ  วิรัชวงษ์
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงรัชฎา  ปั้นสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปั้นสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 3 มุฑิตา ชั้น 1 ห้องสมุด 2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
668
เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินทศร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อรรถเสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงรุ่งรัตน์  วงษ์เขียด
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงลดาวัลย์  พิมพ์ขาว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงลลนา  ฮ้อธิวงค์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงลออรัตน์  นามรัง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงวารี  คำเมือง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายวิชัยยุทธ  ฉัตรชัยสุริยา
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงวิภา  วงษ์เขียด
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
679
นางสาววิไลรัตน์  วุฒิเขต
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงเวสิยา  ภักดีแก้ว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวศิริวรรณ  ชนะศิล
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงศุจินธรา  ถาวร
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงสาวิตรี  แสนเมือง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุจริต
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงสุธินันท์  ขำสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงสุธินี  เขม้นเขตรวิทย์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์มนตรี
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสุภัสสรา  เขม้นเขตรวิทย์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงอมรรัตน์  เอมโอฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงอรพิมล  วีระโห
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงอรอนงค์  เจ็ดคำ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์บุญมา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงอารียา  สุขจอย
ม.2
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
คณิต ม.ต้น
699
นางสาวเอสเธอร์  เหล่าสันติพลวุฒิ
ม.3
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
700
เด็กหญิงกชกร  ไกรสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกชพร  พรมแสง
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงกนกพร  คำมะพัตร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกมลฉัตร  ปิงวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรัทธานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกรณ์พงศ์  ทองทิน
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกรพินธ์  หมอนอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์รี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
711
เด็กชายกฤตภาส  มาอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
712
เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกฤติกา  หันยะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงกฤติมา  กลิ่นปาน
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ  มีบ้านหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
718
เด็กชายกฤษฎ์  สิงห์โทราช
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
719
เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายกฤษณะพงศ์  สุคนธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงกวิตรา  กะวันทา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
725
เด็กชายกษิธัช  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
726
เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
728
เด็กชายก้องภพ  พวงผกา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
729
เด็กชายก่อศักดิ์  จิณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ถมอินทร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงกัญญพัชร  มูลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่านมูล
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองคุ้ม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
735
เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พิลาแพง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกัญญาวีย์  บุญประภา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงกัณทิชา  ทิมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กชายกันดิศ  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นพพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
744
เด็กชายกันตพิชญ์  อ่องยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
745
เด็กชายกันตินันท์  วัฒนพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกัลยภัทร  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวเผียน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงกัลยากร  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
751
เด็กชายกานต์  สดุดี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายกิตติกร  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
753
เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงกิตติยา  เทียนแจ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกิตติยานันท์  จันทร์ศร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
756
เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
757
เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยพรอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
760
เด็กชายกุลเชษฐ์  เงินอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงเกณิกา  ทัพวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงเกตุศศิมัณฑนา  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงขนิษฐา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชูจิ๋ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงขวัญข้าว  สงวนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงขวัญณภัทร  นิลโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงเขมิสรา  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายคงเอก  ปวรคุณชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
770
เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงคณิศร  อุปฮาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
772
เด็กชายคุณกร  ครูเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
773
เด็กชายคุณสิพัศ  ศรีหิรัญญะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงจันทร์จีราภรณ์  พรมมิ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงจิณณพัต  คำหงษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงจิดาภา  ก้นทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงจิดาภา  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงจิดาภา  สิริธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
782
เด็กชายจิรเมธ  ไพรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงจิระนันท์  ง้าวแก้ว
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายจิราภัทร  สง่าชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงจิราภัทร์  วิวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
789
เด็กชายจิรายุ  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
790
เด็กชายจิรายุ  มีมา
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงจุฑารัตน์  วาดเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ทับทิม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
797
เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
799
เด็กชายเฉลิมขวัญฐิติ  ดาอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
803
เด็กชายชณัญญู  วงษ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
804
เด็กชายชนกชนม์  อิ่มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กหญิงชนกนันท์  เพิ่มทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงชนกนันท์  อินทร์แพร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงชนัญธิดา  เนตรยิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงชนาภา  พานิชชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
812
เด็กชายชโนทัย  อ้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงชลธิฎาภา  ปุ๊ดหน่อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
815
เด็กชายชลรัตน์  สุดโต
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงชลิตา  สาชู
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กชายชวภณ  บุญรัสกรภูสิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงชวิสา  คำพวงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
819
เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
820
เด็กชายชัชลัมภีร์  ฤทธิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
822
เด็กชายชัยศิษฏ์  พิทักษ์เดชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงชาลิสา  ถาจ่าจั้น
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
824
เด็กชายชิติพัทธ์  นพพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
825
เด็กชายชิษณุพงศ์  สุคนธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยามโสภา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงชุติภิญญา  อุดมสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงญาณิศา  กำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงญาดา  ไกรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงญานิศา  ปู่นำพา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
833
เด็กชายฐปนรรฆ์  เรืองญาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริวาโภ
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
835
เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงฐิติมา  สาเรียน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
837
เด็กชายณพัฒน์  แซ่อุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
838
เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงณภัทร  ศักดิ์เดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
840
เด็กชายณภัทร  ศิวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญญา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
843
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายณัฏฐ์ทวี  สิรพัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงณัฏฐา  หลี่
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงณัฐกานต์  ราหุระ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายณัฐกิตติ์  นิลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงณัฐฉรียา  แสงสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
856
เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
857
เด็กชายณัฐชนนท์  สุขแย้ม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงณัฐชา  แจ่มกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงณัฐธิดา  จันวัตร์
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
863
เด็กชายณัฐนันท์  ฉัตรสันติพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
864
เด็กชายณัฐนันท์  ปานคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
866
เด็กชายณัฐพงศ์  ขาวนวล
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
867
เด็กชายณัฐพร  คชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำหอม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กชายณัฐพัชร์  จิรวัฒน์สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
870
เด็กชายณัฐภัทร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงณัฐวศา  บัวบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงณัฐวัลญช์  เทียมทัน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
875
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
876
เด็กชายณัฐวุฒิ  นวธราดล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
877
เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่องมะรุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
878
เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เจริญพันธ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงณัฐสา  บัวบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงณันทกานต์  พึ่งสายันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงณิชชยา  วนสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
887
เด็กชายเณราทร  เที่ยงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
888
เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงดวงกมล  ชัยอุปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
890
เด็กชายเดชาวัต  มะยมหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ธิงาเครือ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
892
เด็กชายตันติกร  เวทสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
893
เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
894
เด็กชายเตวิช  ชะนะฟู
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงทักษพร  ธาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
896
เด็กชายทัชชากร  ไชยศรีษะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงทิพยาภัสสร์  กันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
898
เด็กชายเทวิน  เกษรเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
899
เด็กชายธณธรรม  รินทพล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงธณพร  ช้างโต
ป.5
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
901
เด็กชายธนกฤต  ดำรงพานิชชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
902
เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
903
เด็กชายธนกฤต  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
904
เด็กชายธนกฤฤิ  อิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
905
เด็กชายธนโชติ  เกตุทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
906
เด็กชายธนโชติ  ศรีทับทิม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
907
เด็กชายธนดล  เข็มคง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
908
เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงธนพร  พิลึก
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
910
เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงธนภรณ์  นาคหฤทัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
912
เด็กชายธนภัทร  คุมมานนท์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
913
เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายธนภัทร  รัตนบดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
915
เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
917
เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
918
เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมครอง
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงธนสร  สุขใส
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
920
เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงธนัชพร  สุทธิวิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
922
เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
923
เด็กชายธนาคม  การะเกตุ
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
924
เด็กชายธนาคาร  สุขสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
925
เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
926
เด็กชายธนาพล  บุ่งหวาย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
927
เด็กชายธเนศพล  เลิศวิลัย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชนะภัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
930
เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
931
เด็กชายธฤตวัน  อิ่มสุขศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงธัญณ์ชนก  สมจิตร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
934
เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
936
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธันยกร  สุขทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงธารินทร์  บุญคง
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
941
เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงธิญาดา  โตนดไธสง
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงธิดาพิชัย  ไกรถาวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
945
เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงธิติมา  ศรีชา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
948
เด็กชายธีเดช  วงศ์ฐนวัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงธีรกานต์  อภิโชติวุฒิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
950
เด็กชายธีรดนย์  ศรีติราช
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายธีรภัทร  งามประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
952
เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
953
เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
954
เด็กชายธีรสิทธิ  คงสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงนถวรรณ  ไม้หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
956
เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
958
เด็กชายนพกร  รองรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
959
เด็กชายนพพร  นพพร
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กชายนพัตธร  เพ็ญพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
961
เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงนภัทสวรรณ  อินทพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
963
เด็กชายนภัสกร  กลิ่นเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงนภัสร  แสงพายุ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
967
เด็กชายนรินทร์  ทองอนันต์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
968
เด็กชายนฤคม  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงนฤมล  นันตาดี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงนวพร  ไม้หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
971
เด็กชายนะโม  พันละออง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
972
เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันปิง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงนันท์ธีมา  นุสเส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงนันท์นภัส  กลางหล้า
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงนันทพรรณ  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
976
เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงนันท์ภัส  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
978
เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
980
เด็กชายนันทิพัฒน์  นุ่มนิ่ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงนิชานันท์  เรื่อศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
983
เด็กชายนิติรัฐ  พรมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงนิสาชล  อินทรไทยสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงนีรชา  จินต์สุภาวงค์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
986
เด็กชายบวรศักดิ์  สีแดง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงบัวชมพู  วิทยาจิตรเกษม
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงบุญญารัตน์  นามเคน
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงบุณยาพร  จั่นเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิ์เย็น
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงเบญจภรณ์  ขำขม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
996
เด็กชายปกรณ์ศิริ  ทองรวม
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
997
เด็กชายปฏิรูป  สุวรรณนำปน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงปณิตา  ดาบัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงปนัดดา  โข่งศรี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายปรมัตถ์  มาลา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายปรมินทร์  จันทรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงประภัสศิริ  อินหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงประภัสสร  มีจันทอง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงประภาสิริ  วรนาถจินดา
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงปราวรินทร์  พิริยะสกุลบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงปรีดารัญชน์  บุญมีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงปวรรณ  คำวงษ์ษา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1015
เด็กหญิงปวริศา  คำสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงปวริศาณัฐ  ภูสมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญน้อย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงปัณฑิตา  บะตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงปัณฑิตา  สาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายปัณณธร  อู่ทอง
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงปัณตตา  ทองนุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายปันนวิชญ์  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงปาณิชญาดา  วงศ์สอน
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายปารมี  รอดนิล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายปารย์  คล้ายทอง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายปิติภัทร  สังข์พิชัย
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงปิยะธิดา  กิติยานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายปิยังกรู  มีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายปุญญพัฒน์  สอนสันติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายเปมทัต  บุญผดุงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างพายัพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงเปมิกา  เสนอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงเปรมริกา  พงษ์ทุมพระ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงพงศ์ภวัน  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายพงศ์ภีระ  ปินตากุล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1050
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายพงษ์พัฒน์  แย้มโกเมนทร์
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายพงษ์พิชญ์  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายพชร  วังคำ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายพชรพล  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายพชรพล  ตละมาส
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายพณเรศร์  คงไทย
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพนาภรณ์  ดินปลี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงพนิดา  จันพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายพรรธณะ  พิพรรธนจินดา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงพรลภัส  ตั้งวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายพระนาย  จันทรา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายพฤทธิภาค  เทพสกุล
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงพลินีย์  เพิ่มทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงพัชริดา  ฤทธิ์รัสสะ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงพัชรินทร์  ศาสะนะ
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุ่มขจร
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงพัตรชา  ทรอตชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายพัทธดนย์  วัฒนธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงพัธทนันท์  พรมมาก
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงพิชชพร  เฮงตระกูลเวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงพิชชานันท์  ละน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1085
เด็กหญิงพิชญา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงพิชญา  อินทพงษ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์ยินดี
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายพิพัฒน์  ทรัพย์ทวีวุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีสัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงพิมพ์ชยา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงพิมพ์ณฎา  ศรีจันทร์เกษม
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมสารี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขันบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงพิมลวรรณ  นาโตนด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงพิริยา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายพิสิษฐ์  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงพีรดา  เติมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายพีรธัช  มายูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายพีรพัฒน์  ทาลายา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงเพชรดา  แสงพลอย
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงเพียงพอ  พงษ์เสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงแพรวา  ผวาผดุง
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงแพรวา  สระทองแพ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายภควัต  ชมภูผล
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงภคอร  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงภรภัทร  เปลี่ยนแสง
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงภัคสุรีย์  วศินอมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงภัฐธาริยา  ศิริพัฒน์พงศ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงภัทรพร  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1120
เด็กหญิงภัทรพร  รสฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายภัทรภณ  หาญเชียว
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงภัทรวดี  ลีประเสริฐสุนทร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายภัทรวิชญ์  ยาวีระ
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงภัทรสุดา  เดชบำรุง
ป.6
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายภาณุกูล  กาบินพงษ์
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายภาณุพงษ์  พนัส
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายภาณุพันธ์  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงภานิชา  เรือนคำปา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายภานุพงศ์  พ่งสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงภาวิดา  กล่ำครบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายภาสกร  ศรีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายภาสกร  สายแก้วราช
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายภูเทพ  เงินมาก
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายภูธนัย  ร้อยสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายภูผาธาร  เหล่าชุมพล
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายภูมิพัฒน์  พันลา
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายภูริณัฐ  จงอิ้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายภูรินาท  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงภูษณาภรณ์  สมมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษาหิน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงมนัญชยา  ตู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงมนัสนันท์  เกษกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงมนัสนันท์  โตสุโขวงศ์
ป.5
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงมนัสนันท์  มาลอย
ป.6
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายมาครโค  ฟานดราเกอร์
ป.5
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายมินตา  พงษ์เสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายมินิฮาล์ฟ  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงมุกมณี  ช่วงบัญญัติ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1155
เด็กชายเมธวิชญ์  จงมีความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงเมธาวดี  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายรชต  กันยะมูล
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงรพีพร  เสือคำราม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงรวิภมร  สอนจิต
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายรังศิมันต์  ซาดุน
ป.4
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายรัชชานนท์  สังคง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงรัชนีกร  อึ่งน่วม
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1167
เด็กชายรัฐกานต์  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พูลลาย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงรัตนพร  สืบวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันไชย
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงรัตยา  ศรีผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงรินรดา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงรุ่งทิมา  บุญญสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงรุจิรา  หินแก้ว
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็งยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงฤทธิภรณ์  นารอต
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อปรางค์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายวชิรวิทย์  พิลามาต
ป.6
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายวชิรวิทย์  เม่นเกิด
ป.4
โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดฉิมมา
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงวรนุช  เอกปัชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงวรร์วรรศา  สุภานิชทวาสิน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กำแพงเพชร เขต 1

ณ อาคาร 2 กรุณา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนวัดคูยาง
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1190
เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงวรัญญา  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงวรัญญาพร  กองวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทย์ประถม
1195
เด็กหญิงวรางคนิภา  ตันตริภาคย์
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
วิทย์ประถม
1196
เด็กหญิงวรินทร  จันทนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
วิทย์ประถม