ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรพกา  กั้วพิสมัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวีร์  วงษ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตติกุล  ภูโด่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตเมธ   ชูมี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
11
เด็กชายกวินภพ  แสงพรหมชารี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกวินวิชญ์  คลชม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
13
เด็กชายกวีกร  สัจจญาณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
14
เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงห์โตเพชร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
15
เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัณต์กมล  วรรณสา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกันยณัฐ  กั้ววิจง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
21
เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยกร  พันไสย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุทรักษ์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติ์กวิน  ยาใจ
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติเชษฐ์  พงศ์ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติพงศ์  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติพศ  กมลเลิศ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลธิดา  รังวิจี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุลภา  ศรีประทุม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติกุล  วิวัฒน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงไข่มุก  วิเศษไชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
34
เด็กชายคฑาธร  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
35
เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคนาชัย   ยี่สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
37
เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
38
เด็กชายคุณานนท์  กุลเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
39
เด็กชายงศพัฒน์  ตฤณวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์   พานิชศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิตรลดา  อสุระพวศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจิตรานุช  โอภากาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
44
เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
45
เด็กชายจิราธัช   สารหงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
46
เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณผล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเจมาภรณ์  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
49
เด็กชายฉัตรตะวัน  โพธิไสย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
50
เด็กชายฉันทกร  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
54
เด็กชายชนกร  พงษ์เพรช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายชนะกันต์  เทศศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนัฎนิภา  กล้าขยัน
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พลศรี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชรินทรืทิพย์  ไชยเมือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
62
เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
63
เด็กชายชัยภัทร  ศิลาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
64
เด็กชายชัยวิวัฒน์  นัทยาย
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
65
เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
67
เด็กชายชินพัฒน์  คุณชล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
68
เด็กชายชินวัชร  คะอังกุ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โชติพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงตุ้ม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
72
เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิติพร  กาฬหว้า
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณญาดา  วิลาศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
80
เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
81
เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
82
เด็กชายณัชนนท์  น้อยชื่น
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฎฐกรณ์  พลยุทธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐชัย  เพ็งศรีโครต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐณิชา  เยื้องกลาง
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐนัย  มังคะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐภัทร  เชื้อบ่อคา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
93
เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐวิภา  อุ่นวิเศษ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนยะมูล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
101
เด็กชายตราวุทธิ์  เรืองชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
102
เด็กชายติณณ์  ยนต์ชัย
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงตุลยดา  หงษ์ภู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
104
เด็กชายถิรวัฒน์  หินทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงทิวาพร  จันทะหงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงทีนา ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
107
เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
108
เด็กชายธนกฤต  โชติประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
110
เด็กชายธนกฤษ  พงษ์เพรข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
111
เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
112
เด็กชายธนพล  นครชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายธนพัฒน์  ชนาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
114
เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
115
เด็กชายธนานพ  โบรามุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
116
เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธัญชนก  ภารบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธัญพิชชา  ภารบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธัญลักษ์  นิสโครต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
123
เด็กชายธีรเมธ  มุลทา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
124
เด็กชายธีระไชย  เฉยฉิว
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายธีระวัฒน์  ขวัญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
126
เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
127
เด็กชายนพกฤษ  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
128
เด็กชายนพวัฒน์  การถัก
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
131
เด็กชายนภาวรรณ  ขันศรี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
132
เด็กชายนรเศรษฐ์  ดวงวงษา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
133
เด็กชายนรเศรษศ์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
134
เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
135
เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
136
เด็กหญิงนันทริยา  มรรควิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนันทัชพร   การถัก
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
138
เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนารีรัตน์   ตั้งเติมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงน้ำฝน  คำมะลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
142
เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
143
เด็กชายเนติภัทร  ต้นสมรส
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
144
เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงบุญญรัตน์  ภูผาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงบุญญาภา  ลามุล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
152
เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงประวีณา  สระทอง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปราญชลี  คุณศรีขาว
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปรารนิตยา  เที่ยงสงค์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปวีณา  ยคถวิล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทิพย์ลม
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงปาริดา  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปิยธิดา   คาดีวี
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงปุณฑริกา  ศรีดาบุตร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปุณณดา   หิรันรุ่ง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปุณยภา  พลสะทอน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สารพันธ์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพรยมล  บุราศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพรลภัส  เอกพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
170
เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพัชรนันท์  ชนะเคน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงพัชรมัย  บุตรตะกะ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อิ่มพร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพัชราภา  สารจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพันธกานต์  งาดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศัตรูพ่าย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพิชญาภา  สารวัตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
182
เด็กชายพีรพล  อรรถประจง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
183
เด็กชายพีรภาส  ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
184
เด็กหญิงเพ็ญณภา  สุระบุตร
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
186
เด็กหญิงภคพร  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภรณ์ภรรณ์  ภัทรพฤกษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
188
เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
189
เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
191
เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิติกุล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
192
เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
194
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
195
เด็กชายภาณุ  กั้วนามน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
196
เด็กชายภูพิพัฒน์  เทพรังษี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
197
เด็กชายภูมิดล  มงคลสิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
198
เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
199
เด็กหญิงมณฑิตา  ลิวงษา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
200
เด็กหญิงเมธาพร  พลศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
202
เด็กหญิงยุทธรักษา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงรตนกมล  บัวขวา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงรังศิญา  กุดแถลง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงรัชนิดา  เสริฐวาสนา
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
206
เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงริษฐา  หีบแก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดรบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
209
เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
210
เด็กหญิงวชิรญาพร  ไชยขันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 7 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
212
เด็กชายวรกร  ทัพพิมล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
213
เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
214
เด็กชายวรณัฐ การถัก  การถัก
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
215
เด็กชายวรวีร์  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
217
เด็กชายวัฒนพงษ์  พงศ์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวิชิตรา  ศิริโส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
219
เด็กชายวิชิระ  คิดสร้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
220
เด็กหญิงวิถานธ์ดา  แสนชมภู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงวิภาพร  กาบสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
222
เด็กหญิงวีรดา  บมขุนทด
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
223
เด็กชายศตายุ  ชนะเก้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
226
เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
228
เด็กชายศิริชัย  ร่วมรถ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศิริประภา  ไถนาริต
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศิริรัตน์  ดิสมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
232
เด็กชายศิลาปราชญ์  กลางประพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศุภกานต์  ม่วงมุลตรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
234
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรราชา
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
235
เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงศุภิสรา  สำรวย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสกาวรัตน์  นนท์พละ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
238
เด็กชายสรร  แสนโสม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
240
เด็กชายสิงหราช  ทวิวิญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
241
เด็กชายสิทธิโชค   พานไสว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงสิริกร  วะสัตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสิริกรญาณา  ศรีมันตะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสุชาวดี  โสนางรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 1 ห้อง 8 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสุณิชา  ชุมลี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
247
เด็กชายสุทธิพงษ์  ยิ่งเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
248
เด็กชายสุทธีรพัธ  ยิ่งเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุนันทา  ธรรมประชา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
251
เด็กชายสุพศิน  เพิ่มศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุพิชชา  เอี่ยมสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุภานิชา  นนทมาตย์
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
255
เด็กชายอดุลยวิทย์  ฤกษ์ยาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
256
เด็กชายอธิศกิตติ์  บุ่งอุทุม
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
257
เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอรจิรา  เพชรวิชิต
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
260
เด็กหญิงอริชา  ฉายราศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
262
เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
263
เด็กชายอาติยะ  จันทร์ส่องสุข
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
264
เด็กชายอาติยะ  วรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
265
เด็กชายอาทิตย์  กิมภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงอาทิวรา  อังคะรุด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอารยา  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอารยา  หาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิตประถม
270
เด็กชายอิทธิพล  ทองอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
คณิตประถม
271
เด็กหญิงอินทิมา  ชื่่นวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิตประถม
272
เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
273
เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
274
เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
275
เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
276
เด็กหญิงกมลสารณ์  พานเมือง
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงขวัญฤดี  เจริญลอย
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายจักรภัทร  สาสกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวชนิภรณ์  ยุบุญชู
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงณัฐวดี  ปักษา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายทิพกร  จุฑารัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายธนกฤษ  จิตจักร
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงน้ำฝน  สาชะรุง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพรนิภา  หันธิรัง
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายรัชนาท  หงษาชุม
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงวิภาดา  พิหูสูจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายศริโชค  มาลัย
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงศิริวิมน  อรรถประจง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายศุภวัฒน์  แสงเพชร
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายศุภวิชญ์  สาระวัน
ม.2
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
295
นางสาวสริญญา  เครือศรี
ม.3
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสุธิดา  การคิด
ม.3
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงสุประวีณ์  ชาติอินทรี
ม.1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาบอน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กชายกนกลักษณ์  ทวงตา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชูตา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกฤตนัก  มนูญาณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกฤตน์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกฤตยา  อันชม
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดอนทองหา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกวินธิดา  เรืองสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกชกร  สุภาศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกัญจนปกรณ์  มาดหมาย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกัญจนพร  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรจนปรีดาพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัณหารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสภาอุทก
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกัญธิมา  ศรีสุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกัลยากร  พักยุทิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกัลยากร  โสภาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกาญจนา  สุขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกุลจิรา  สายสมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงคณิตา  การสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
323
เด็กชายเคนเนกซ์  ดีครูซ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายจรพัฒน์  เยาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงจันทกานต์  นารตอน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงจารุชา  บัวจูม
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจารุวรรณ  การเรียน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงจิดาภา  แสนขาว
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงจิรนันท์  นนธิสาร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายจิรภัทร  พืชพู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงจิรภิญญา  วิจารย์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
333
เด็กชายจิรเมธ  บุญยงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายจิรวัฒน์  ยี่วาศรี
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงจิรัชญา  วรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงจิรัชญา  อินทะสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
338
เด็กชายจิราเจต  พลนาดี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงจิราภา  พรมเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
340
เด็กชายจีรภัทร  ศรีพราว
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงจีระนันท์  เจริญราช
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงจุฑามณี  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
344
เด็กชายเจตน์  ขิปวัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายเจษฎา  มูลเหลา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายฉัตร  อุดมเดช
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงฉัตรชนก  จิตปรีต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชญานิศ  แก้วสุทอ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
350
เด็กชายชยพล  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
351
เด็กชายชยพล  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงชวกร  เกตุมธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชัญญา  หาญมนตรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายชัยชนะ  นาระตะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายชาญชัย  ภูกิ่งเดือน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
356
เด็กชายชาญชัย  ศรีวิพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงชาลิสา  อ้นบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงชิดชนก  คำไสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงฌาลิศา  เสริฐผล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงญาณิกา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายญานพนธ์  ชวนินทวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงญานิกา  ศรีทิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงฐาปนี  สกุลโพน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงฐิตาภา  พรมพละ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนดินจี่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงฐิติวรรณ  กมลภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
368
เด็กชายณนนท์  ภูชะโงก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
369
เด็กชายณรงค์ทรรศน์  ใจอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บางดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงณัฏฐิกา  รักพงษ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
372
เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงณัฐชยา  วิชัย
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงณัฐฌาริณี  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตาลพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงณัฐทิชา  เทศารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
377
เด็กชายณัฐธัญ  ชิณโสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลโสม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณัฐบัณชญา  อังคะรุด
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
380
เด็กชายณัฐพล  อินโท่โล่
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณัฐภัทร  คุ้มกอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณัฐยศ  เหล่าสักสาม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
384
เด็กชายณัฐวัฒน์  โพนชัด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายณัธชัย  สุราช
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณิชกุล  แสงนิกุล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณิชารีย์  พันสะอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงดวงหทัย  ล่ำสีน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
390
เด็กชายทรงพล  วรหาร
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงทักษ์อักษร  นาชัยเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงทับทิมสยาม  คะโยธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
393
เด็กชายทัศนสิทธิ์  จันชา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงทิพปภา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงทิพวรรณ  ผิวสี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงทิพสุดา  ผิวนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
397
เด็กชายเทพพิทักษ์  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
398
เด็กชายธนกร  สัจจญาณกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธนกรณ์  โครตโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
400
เด็กชายธนชาติ  อรุณเลิศมีสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายธนธรณ์  พงษ์ศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธนพร  กาฬหว้า
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
403
เด็กชายธนพัฒน์  แสงเสวก
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์รส
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 2 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงธนวรรณ  คำรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงธนัชพร  คลังทับ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธนาทรัพย์  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทาหุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงธัญญพร  สืบเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงธัญวรัตณ์  หนองขุ่นสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุรันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธานัติ  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียวเชกู่
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธิติ  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงธีมา  ศรีบุตตะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธีรโชติ  ไทยเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงธีรดา  เทพสุริย์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
420
เด็กชายนพรัตน์  โพธิกมล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
421
เด็กชายนพัตธร  แย้มไสย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
422
เด็กชายนริศ  สีน้อยขาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงนันทวดี  สังสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงน้ำมนต์  เภกะสุต
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงนิตติยา  นิตติยา
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงนิตยา  เสนาเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายนิธิศ  บุงอุทุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนิรชา  โคตรมาตร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
432
เด็กชายบริวัตร  เสนาวัง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงบุษกร  บริหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงเบญจพร  สามสี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผิวละมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีวรสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปทุมมาศ  ดีประวี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
438
เด็กชายปนคพล  ทองยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มิกขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพชรล้ำ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
443
เด็กชายปรมศวร์  จงชมผา
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงประภานิช  อุนารักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงประภาภรณ์  ลาสีทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงประวัลรัตณ์  เชื้อหงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายปรัชญา  สิมมะวุฒิ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จันทขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงปริญญาทิพย์  ทองนาค
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
450
เด็กชายปริญญาพัฒณ์  ศรีพลอย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงปริมนภัส  นัทยาย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
452
เด็กชายปลาบปลื้ม  ราศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
453
เด็กชายปัญญา  แคนลา
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายปัณณวิชญ์  เนตรคุณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงปานชีวา  ไสยธส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงปิยฉัตร  หินศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ช่อมะลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
458
เด็กชายปิยะวัฒน์  แทนโครต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีบัว
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปิยากร  ดจกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปุณยาพร  โคตรนาแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายพงศธร  เหล่าสะพาน
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
464
เด็กชายพงศ์ปณต  ภูมิสาบา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ทูลธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
466
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โลหะสาร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
467
เด็กชายพชรดนัย  สินไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงพชรบดินทร์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพรภูภาณ  มัชชิมา
ป.4
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพรมภัสสร  แจ่มพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายพรรณกร  ชมเชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพรรณวดี  เมืองนาท
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงพฤกษชาติ  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงพลอยไพริน  ปากวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงพัชรมัย  การรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมะณี
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพัชรี  ปานแดง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพัณณิตา  แซตั้ง
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพัทธมน  ยิ้มเเย้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
481
เด็กชายพัสกร  พุงไธสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ผาละขันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพิชญาภัค  หมื่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพิทเยนทร์  วรรณขาว
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลางเเม
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พิเศษสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิมพลอย  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีบรรเทา
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิระดี  เห็มนวน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพิริยากร  ไชยพิษ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยพรมมา
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
495
เด็กชายไพสิฐ  ศิริวัฒนชัยศิลป์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงภควดี  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงภัชราพร  ม่วงเกิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายภัทร  ราศรี
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
499
เด็กชายภัทราวุธ  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงภัสนันท์  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงภัสราพร  แดงงาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กชายภาคภูมิ  พรหมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภูมิภัทร  วะสัตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูกิ่งเดือน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงมนธิกานต์  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
506
เด็กชายมัณฑนา  นามันทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยกัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงเยาวภา  นนทมาตร
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กหญิงโยษิตา  คะอังกุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงรจชนก  ทองเจือ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
512
เด็กชายรชต  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงระวิปรียา  ปุรนกแซง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายรังสรรค์  เฉลิมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
515
เด็กชายรัชญาณกร  มโนขันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรัตนธิตา  ถวิลถึง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงรัติยากรณ์  บุษบง
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงริญวี  คำมะภา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงรุ่งรวี  มีคำนิล
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงลลิดา  สัจจะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงลลิตา  เยื้องกลาง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
522
เด็กชายวงศกร  คุณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สลางสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายวชิระ  ขันทองดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายวรโชติ  ลีหลังน้อย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวรปรัชญ์  พิมมาลา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงวรัญญา  เนตรคุณ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงวรัญญา  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวราสิริ  ป้องวัฒนโยติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงวริศรา  ดีประวี
ป.6
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
533
เด็กชายวายุภักดิ์  ถือมาลา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายวิชยุตม์  เพาะเจริญ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวิทวัส  นาถวิล
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
538
เด็กชายวิศรุต  วงษ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กชายศรันกร  ศีริปะกะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์รส
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
542
เด็กชายศาสตราวุธ  ลุนภูง่า
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายศิรภพ  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายศิริชัย  เพียรชนะ
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงศิริญากร  ราชไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงศิริประภา  แก้วบุรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงศิริวรรณ  สอนทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายศุภกร  ศรีหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงศุภดา  กิ่งจันมล
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
551
เด็กชายศุภวิชญ์  สวัสดิ์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายศุภากร  ยงวนิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงศุภารัตน์  กองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงสกลสุภา  วรแสง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
555
เด็กชายสมพงษ์  คิดค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายสมาพล  ช่ำศาตร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงสโรชา  ฟูคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสัมพันธ์  พลเรียงโพน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสิตานัน  ประดิษฐ์จา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
560
เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสิริกัลยา  อุดรแผ้ว
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงสิริญาพร  เทศารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีผาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กชายสิริภูมิ  พุดสีเสน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
565
เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสุขเกษม  วิหกเหิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงสุชาดา  มีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสุชานาถ  มาอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสุธีร์ริดา  พงษ์จันทรโอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสุปรียา  บุตรรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุปรียา  ลักษณะสาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุพัฒตา  เทพบัวภา
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงสุภาลักษณ์  แสงวรบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงสุภาวดี  โคตสุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
577
เด็กชายสุรพรชัย  คุ้มหินลาด
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แจ้วผาลัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายเสกสรร  เฉลิมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 3

ณ อาคาร 3 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุขสนวน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงอทิตยา  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
584
เด็กชายอนุวัฒน์  เฉยฉิว
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอภิสรา  อันชม
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอมรรัตน์  ไพรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอมรศิริ  คำมะลิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอรดี  อุ่นกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
589
เด็กชายอวิรุทธ์  บุญญบาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กชายอัครชัย  อินทสอน
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี
ป.5
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
วิทย์ประถม
592
เด็กชายอัมรินทร์  กุมเหลา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
วิทย์ประถม
593
เด็กชายอานุภาพ  ภูมิหวา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงอารดา  ผลรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงอาริยา  จันทะบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงอารียา  ภูมิหวา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายอินทีช  กุลชนะรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คะสีทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงไอรดา  นัสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาบอน
วิทย์ประถม