ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตษณเพ็ชร์  ต้นสีนนท์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกวิสรา  กิ่งพลอยเดิม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงเกสรา  โวหารคล่อง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรานันท์  มิตรราช
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
7
เด็กชายชินวัฒน์  ภูมิเขตร
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  ภูผิวผา
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
9
เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะนำ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูบรรทัด
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงทิพยกมล  สุขแสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายธวัชชัย  จำปาดง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงธัญชนก  ทิพวงศ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงธัญญลักณ์  ิอินทร์โคกสูง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงนาขวัญ  สีพันนา
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
19
เด็กหญิงปนัฐดา  ขำเมือง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงปรียานันท์  รั่นอรัญ
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงปิยพร  อุ่นทะยา
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
24
เด็กชายปิยภัทร  ชนะวงค์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
26
เด็กชายพนาพรรณ  ภูต้องลม
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพรทิพา  ภูปัง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิชญา  ภูสมสาย
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงแพรวา  บุดดา
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูบรรสุข
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
33
เด็กหญิงภัสสร  อ้วนมี
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
34
เด็กชายรณชัย  สายเนตร์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงวาสนา  พิชัยเชิด
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงวิภาดา  ภูต้องลม
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
39
เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
42
เด็กชายศักรินทร์  วรกิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายศุภกร  ภูเนตร
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงสุจิตรา  ฐานะ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงสุทธินันท์  อุ่นไพร
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
49
เด็กชายสุธิวงศ์  การมงคล
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอนุศรา  กลางบุญเรือง
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
52
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงอัญชิสา  เทียมอัน
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายอิสระ  ฐานะ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงอุมากร  โต๊ะสิงห์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
57
เด็กหญิงจารุภา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวชลดา  อาจดวงดี
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชามา  ภูคงสด
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
61
นายนันทกรณ์  ภูมีนา
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวปริญา  เครือวัลย์
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายยศกร  ภูทะวัง
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
72
เด็กหญิงกชกร  อุ่นกุล
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงกนกชนก  ภูพิษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงกรกนก  จระคร
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
77
เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงกฤตากานต์  ทัศดี
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
79
เด็กชายกฤษฎา  รังวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยสน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เคนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกานดา  ภูพิมพ์สัน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
84
เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกิตติพงค์  จันทุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
86
เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
87
เด็กชายกิติภณ  การะเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศิริเย็น
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูบุญปลูก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
92
เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กชายจักรินทร์  ภูทาทอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
96
เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูแพง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
98
เด็กชายจารุวัฒน์  นันทะขันธ์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
99
เด็กชายจิตต์ดนัย  โฉมไธสง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
102
เด็กชายจิรภาส  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
103
เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
104
เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
105
เด็กชายฉลองราชย์  ภูเด่นตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงชนัญชิญา  ภูหวดน้อย
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
107
เด็กชายชยพัทธ์  กุดแถลง
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
108
เด็กชายชัยธวัช  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
109
เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กชายฐากร  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงฐิติกรณ์  อุตรโส
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงฐิตินันท์  วงศ์นคร
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
113
เด็กชายณรงศักดิื  เพลินพร้อม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงณวรา  คุณทะนัง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
115
เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
117
เด็กชายณัฐพันธ์  สารารัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
118
เด็กชายทรงพล  มูลอุทก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
122
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
124
เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงธนัญชญา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
126
เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงธนาพร  บุญเกต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายธันวา  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงธารไส  บุญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงธาราทิพย์  ภูกิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายธีรกานต์  ภูจำนงค์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงธีรดา  ภูกก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
136
เด็กชายธีรภัทร์  สีมีพันธ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
137
เด็กชายนรินทร์ธร  เการัมย์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
139
เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงน้ำเพชร  มุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
142
เด็กชายนิพัทธ์  นาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงเนตรกมล  ภูน้ำโต้น
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
145
เด็กชายปฏิภาณ  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนพลแสน
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าต้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายประเสริฐศิลป์  สุนทรประสาทพร
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ภูยาว
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
153
เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงปิยะพร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงปิยะภรณ์  ภูเด่นตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงเปรมมิกา  ภูมิชูชิต
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเปรมฤทัย  กุดโอภาส
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงไปรญา  ชารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
162
เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพงษ์จิรา  ภูจริต
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงพรชนก  ภูนาใบ
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กหญิงพรธิรา  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพรรณกร  อาษาราช
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพรรณมาศ  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
172
เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  มุ่งมาตร
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
174
เด็กชายพัชรพงษ์  วิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศรีรรัศมีธนกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายพันธ์ศักดิ์  ภูผิวเขียว
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
178
เด็กชายพิชิตชัย  ไชยพิชิต
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญวงษ์
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้นจัน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
183
เด็กชายพิมลรัตน์  ภูยางสิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงพิยดา  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
186
เด็กชายพีระภัทธ  ผลโสด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงเพชรรัช  ภูทะราช
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุทัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
190
เด็กชายเพิ่มโชค  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงแพรวา  ศรีษะพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงภารตี  สว่างโลก
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
194
เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายภูริเดช  เคนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
197
เด็กชายมาวิน  ทิมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงเมธิดา  อินทนาคา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
199
เด็กชายยศธร  เจริญยุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงรักชนก  ภูนาเหนือ
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
203
เด็กชายรัฐภูมิ  ชารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงรัตนสุวดี  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงรัตนา  พลีตา
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงรุจิรา  ภูถอดใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
208
เด็กชายเรวัต  พลศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงวรกาญน์  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงวรัญญา  นวนไทย
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงวรีรัตน์  สุมัตติ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
213
เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
214
เด็กชายวาคิน  ภูมูลเมือง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงวาเศรษฐี  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภูบัวเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงวีรดา  เจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
220
เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
221
เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงศรัณย์พร  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงศวิตา  อุตตรีขัน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงศศิกานต์  จันชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงศศินา  บุญแท้
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงศศิประภา  เทพคำ
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงศศิวิมล  ท้าวกอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
229
เด็กชายศาสน์ตรา  ภูพิษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
230
เด็กชายศิริพัฒน์  เคนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
233
เด็กชายสรวิทย์  งามศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
237
เด็กชายสิริภูมิ  ไขนอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงสุพรรษา  พานาวาน
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
242
เด็กชายสุริยา  นระแสน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
244
เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
245
เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
246
เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กชายอภิชัย  อุปรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงอภิญญา  หินราชา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
249
เด็กชายอภิวิชย์  ภูหารนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
250
เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงอมลวัทท์  สิงหามาตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงอริสรา  สินทะรม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงอโรญา  ภูยาฟ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
255
เด็กชายอัคคเดช  ราชาวัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
258
เด็กหญิงกมลวรรณ  คุ้มไพร่
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
259
เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
260
เด็กชายกฤษติชัย  พิลาเจือ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
261
เด็กชายกังวาล  หินอ่อน
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
262
เด็กชายกันต์กวี  ชารี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
263
เด็กหญิงเกวลิน  มุ่งลายกลาง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
264
เด็กหญิงเกวลิน  วรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
266
เด็กชายจรกฤษ์  ภูผาลีซอ
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
267
เด็กหญิงจันทกานต์  ธรรมโส
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
268
เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
269
เด็กหญิงจีรนันท์  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
270
เด็กชายเฉลิมชัย  ปุริสาร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
271
เด็กหญิงชญานี  ทูลพุทธา
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
272
เด็กชายชนะชัย  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงชลธิชา  เสมา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
274
เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
275
เด็กหญิงชิตชนก  ดั้งดอนบม
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
276
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
277
เด็กชายณัฐพล  บุตรกุล
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
278
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูสดสูง
ป.5
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
คณิตประถม
279
เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
280
เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
281
เด็กหญิงตรีทิพย์  โพธิ์เหลือง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
282
เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
283
เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
284
เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
285
เด็กชายธนกฤต  ชมภูราช
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
286
เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
287
เด็กชายธนวัฒน์  พัฒคำตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงธัญชนก  ภูตีกา
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
289
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีหานาจ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
290
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
291
เด็กหญิงนริศรา  ภูตีกา
ป.6
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงนรีรัตน์  สงฆ์พัด
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
294
เด็กหญิงนฤมล  พันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
295
เด็กหญิงนวนันท์  ทองเดือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงนวิญา  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
297
เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
298
เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
299
เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
300
เด็กหญิงเนตรดาว  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
301
เด็กหญิงบัณฑิตา  เรียบร้อย
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
302
เด็กชายบุลวัชร  มาตสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงปทิตตา  จำปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงปนัดดา  วงค์กลาง
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
305
เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
306
เด็กชายปองภพ  หลักเพชร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
307
เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพัดชา  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
316
เด็กหญิงพิชชานัน  วันยาว
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิมพิกา  เพียผือ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิมพิดา  เพียผือ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
320
เด็กชายพีรพัฒน์  มุงคุณคำซาว
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
321
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนกอง
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
322
เด็กหญิงฟ้าใส  วรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
324
เด็กหญิงภัทรพร  ตองติดรัมย์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
325
เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
327
เด็กหญิงภาวนา  แซ่โฟ้ง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
328
เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
329
เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
330
เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
331
เด็กชายรวีโรจน์  โม้ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงรัชประภา  ยาวาปี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
333
เด็กหญิงลักษณา  สาระไพร
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
334
เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
335
เด็กชายวรวิทย์  คำทุย
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
336
เด็กหญิงวรัญญา  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
337
เด็กชายวิชยุตม์  ชมภูราช
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
338
เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
339
เด็กชายวีรยุทธ  ปะวะโน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
340
เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงวิชัย
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
341
เด็กหญิงศลิษา  พามูล
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
342
เด็กหญิงศศิภา  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
343
เด็กหญิงศศิวิมล  มุงคุลแสน
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
344
เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
345
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภูผาเพชร
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
346
เด็กชายสนทยา  ภูทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
347
เด็กชายสิทธิชัย  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
348
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประทุมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงสิรินทรา  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงสุกัญญา  เคนทรภักดิ์
ป.6
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
351
เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
352
เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
353
เด็กหญิงสุทิมา  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
355
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
356
เด็กชายอธิวัฒน์  วรขัตร
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
357
เด็กชายอนุพัฒน์  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
358
เด็กชายอนุมัติ  พลอยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
359
เด็กชายอโนชา  มาเรือง
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายอภิชาติ  ดอกแก
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
361
เด็กหญิงอภิญญา  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอรทัย  สาระขันธ์
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
363
เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
364
เด็กหญิงอริณ  ศิริราช
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอัฐภิญญา  อุ่นสงคราม
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
367
เด็กชายอัษฎายุธ  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
368
เด็กหญิงอินทิราวดี  คำผาย
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
369
เด็กชายเอกภพ  วงค์ชารี
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
370
เด็กชายเอกรินทร์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
นางสาวกานต์ธิดา  ทาปัดสา
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงจิราพร  จันทะเกตุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงชญาดา  ทานอุทิศ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายณพวีร์  ฌานิศรางกูร
ม.2
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธนัท  สุนารัตน์
ม.1
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงธรรศธนภรณ์  วงศ์สุพรหม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนริศรา  นามวิเศษ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนริศรา  โภคาพานิช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวน้ำทิพย์  ใตยวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนิรชา  ทับศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
นายปรเมษฐ์  บุราณเดช
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงปวีณา  แกมนิรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมิ
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวพรกนก  แข็งฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวพรปวีณ์  ตุ่นลำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมมา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายพิทยา  เนื่องมัจฉา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงมลิสา  มุงคุณคำซาว
ม.1
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวรินนภา  แก้วตรี
ม.3
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงลักขณา  เชี่ยวชูกุล
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงวรกานต์  บังสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายวัชรินทร์  จุนทะกัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายวีระพล  โชคบัญฑิต
ม.2
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงศวิตา  ภูผิวขำ
ม.1
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงศศิธร  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงศิรินธร  บาดตาสาว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนเพชร
ม.3
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าลาภะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
400
นายสุทธิพงษ์  ประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงอาภาวรรณ  ประกายแก้ว
ม.1
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงอินทิรา  ใจโอลาฬ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กชายกฤษณะ  ธรรมโรงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายโกวิทย์  กูนาเซน่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงเขมจิรา  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายคงชนะ  ขันทะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายคมพิทักษ์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
411
เด็กชายจารุเดช  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แม้นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงชนิตรา  วังพิมูล
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โสภณ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงฐิติพร  แตงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณฤดี  ดีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
419
เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณัฐราวดี  โพธิ์ศรีสม
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
423
เด็กชายเทพนิมิต  โสภาคำ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธนกฤต  ร่วมพล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธนัช  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วพรรณา
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
427
เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงธัญชนก  สว่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธีรภัทร์  ประภาษี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงนาถนภา  ชญาบุญโชติ
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงนิรัชพร  ภูแช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงเนตรนภา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายบดินทร์  บุตรศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงบาซาน่า  รักมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงเบญญา  วินิจชัยรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงปภาวดี  ภูสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล็กเพชร
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพกาวรณ  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายพงศกร  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
441
เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพรทิภา  สายเสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพรรณภัสสร  พันธ์ประโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพัสกร  ปุริสาร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพิชญ์ญา  กลับรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพิชามญธุ์  คุณคำเท็ญ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพิสุทธินี  บุญยอ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงเพียงพร  ธรรมวงษา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
452
เด็กชายภควัตร  พิมพ์จำปา
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงภัชริดา  ปิติทะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงภัทรธิดา  นามบุญลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงภาวินี  บุตตะโคตร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
457
เด็กชายภูวนัตถ์  สมภารสิงห์
ป.5
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงรัญชนา  อันไกรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงวนัชพร  นาคันรัตน์
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงวิจิตรา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายวีรภัทร  มะไลเงิน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
465
เด็กชายวีระพงษ์  ฆารสินธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงศุภวรรณ  ธรรมโคตร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
467
เด็กชายสมาธิ  ขำอินทรีย์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
468
เด็กชายสิงหา  มาตจุลา
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงสุชาดา  เสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงสุดารัตน์  วรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงสุนันทา  สุขจันทร์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายอติคุณ  จุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
474
เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
477
เด็กชายอานนท์  นวะศรี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กชายกรวิชญ์  จุฬาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
480
เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
481
เด็กชายกฤติกุล  กิจเลิศมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
482
เด็กชายกฤษณะ  จันทะปะทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงก้องนภา  พันเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
484
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
485
เด็กชายกิตติพศ  ชูศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
486
เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
487
เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
488
เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
489
เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
490
เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
491
เด็กหญิงคันธมาทน์  ขันทะปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
492
เด็กชายจตุพัฒน์  ภูเด่นผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
493
เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
494
เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
495
เด็กชายจิรโชติ  อาจดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
496
เด็กหญิงจิราพัชร  ภาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
497
เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
498
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ปะวะรัง
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
499
เด็กชายเฉลิมพล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
500
เด็กชายชนะชัย  ภูงามนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
501
เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
502
เด็กชายชัยณรงค์  วงค์ภักดี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
503
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  นันอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
504
เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
505
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
506
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
507
เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
508
เด็กชายเดชาวัต  ภูงามนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
509
เด็กหญิงเทวิกา  ภูโคก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
510
เด็กหญิงธมลวรรณ  มิ่งสูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
511
เด็กชายธัญเทพ  อรรคฮาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
512
เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
513
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
515
เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
516
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
517
เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
518
เด็กหญิงนุชสิรินทิพ  ชาวขามแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
519
เด็กชายบริพัฒน์  กริดโสภี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
520
เด็กชายบริภัทร  พลดง
ป.4
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
521
เด็กชายบุญญรัตน์  หน่อสีดา
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
522
เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
523
เด็กหญิงปณิตา  นาพรม
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
524
เด็กหญิงปนัดดา  เทพธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
525
เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
526
เด็กหญิงปริชญา  ยศคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
527
เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
528
เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
529
เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
530
เด็กหญิงปัญจพร  ดรโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
531
เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
532
เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
533
เด็กชายปีมงค  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
534
เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
535
เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
536
เด็กหญิงพัชรินทร์  นิละพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
537
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
538
เด็กชายพัฒนินท์  เหมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
539
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
540
เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
541
เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียัยต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
542
เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
543
เด็กชายภานุพงษ์  ภูสีน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
544
เด็กชายภาสกร  สมสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
545
เด็กชายมงคล  สิงห์จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
546
เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
547
เด็กชายมัทธยากร  ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
548
เด็กหญิงมุทิตา  อนุสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไธยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
550
เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
551
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
552
เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
553
เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
554
เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
555
เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
556
เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าพักสาร
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
557
เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
558
เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
559
เด็กชายศิริมงคล  ขันธะศรี
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
560
เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
561
เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
562
เด็กชายสิริมงคล  ป้อมแสนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
563
เด็กหญิงสุธาสุนี  ขานอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
564
เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
565
เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
566
เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
567
เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
568
เด็กหญิงหฤทัย  สุขากิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
569
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
570
เด็กชายอดิศร  สุขสมมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
571
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจูม
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
572
เด็กชายอนุชิต  พิณพ่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
573
เด็กชายอนุพงษ์  พงอุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
574
เด็กหญิงอรดี  นาพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
575
เด็กหญิงอริศรา  เถรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
576
เด็กหญิงอริศรา  ภูสมตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
577
เด็กหญิงอุมากร  ศรีสุพีฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
578
เด็กชายเอกวัตร  สีหามาตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายกฤติน  พรหมสาส์น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชาทา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูพลผัน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายกันต์ณพัฒน์  ศรีโคตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
587
นายกานต์ชนพงศ์  ศรแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายกิตติพศ  เหมกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรแสนเมือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายกีรติ  นิทิพย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายเกียรติอนันท์  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
594
นางสาวขวัญฤดี  เฉิดละออ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวจันทร์ธิมา  ทองพิลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงจิราพร  สิทธิดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวจิราภรณ์  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงจิราภรณ์  โสโท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายจิราวัชร  วรรณศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภูน้ำชุ่ม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายจุมพล  ละม่อม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงชนกวนัน  สิงห์สนั่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายชยณัฐ  มูลมาตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
609
นางสาวชลดา  อันทะโย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
612
นายชาญณรงค์  สุริสาร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวชาลิสา  มาสำราญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
614
เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
615
นายชิษณุพงศ์  ยอดป้องเทศ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงณัฐการต์  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงณัฐฑิตา  หาญโงน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
623
นายณัฐวุฒิ  แสนคุณท้าว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงณิยากรณ์  ภูผาผัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงดาริกา  ทะระคำหาร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
628
นายตะวัน  สุขสันต์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายทศพร  นามธรรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
631
นายทักษิณ  ภูจอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
633
นายเทวินทร์  คำบุตรดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
634
นายธนดล  กายสมศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธนดล  จำปาด่อน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
637
นายธนเมธี  หลอดคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
638
นายธนวัฒน์  บรรดิษฐ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายธนสิน  คำหวาน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายธนัฐชัย  คำภาหมี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวธันยพร  คำหารพล
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กชายนนท์นภัส  ภูครองนาค
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนนท์นภัส  อาสว่าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
651
นายนพเดช  ตุ้ยศักดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
652
นายนพรัตน์  ไชยเนตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายนรธีร์  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายนรากร  เหล่าศรีไชย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงนฤกร  เกตุอู่ทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายนวพล  เชื้อคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายนวัตกรณ์  วงสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
659
นายนันทกร  ไชยหาร
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรูป
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายนัยนา  นามรักษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงนิภาพรรณ  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
666
นางสาวบุญยานุช  มาตรา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายปฐมพงศ์  กองวงษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงปภาวรินท์  วงค์เมือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
672
นายประทีป  ธนสีลังกูร
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงประพัชญา  ภูจอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายปรัชญา  หงษ์สาหัส
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวปรางค์ทิพย์  ภูพันเว่น
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายปวริศร์  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
678
นายปวริศร์  ทุยโทชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
681
นางสาวปาริชาติ  อาจฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงปิยดา  ฤทธิ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
684
เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มเจิง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายพงษ์  ภูกองไชย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
688
นายพยัคฆ์  ประเสริฐแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายพลพล  พละคำหาร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายพัชรพล  พุทธิชนย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
692
นางสาวพัชริดา  พาหา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพิชญา  อรัญมิตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ขานอัน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงพิพลพร  เสาร์มุกดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อันทะพิละ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายพิสุทธิ์ศิลป์  ภูสีสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงเพชรลดา  ริตุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวภัสกร  ศรีหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
709
นางสาวภาคินี  เล็งไธสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายภูมิพัฒน์  เหมกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำหมาย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายมงคล  เนื่องมัจฉา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายมงคลชัย  แดงโรจน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงมนันญา  มิ่งพรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
719
เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายรพีภัทร  มันหนองแวง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงรวิโรจน์  ปัชชามูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
722
นางสาวรสิตา  ภูยอดผา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงรัฐธิดา  สีนอนิล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงรัสรวดี  ชาวงษ๊
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
728
นางสาวลักษณารี  ไชยพิมูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงลำปราย  มาตรา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
732
นางสาววรรณาพร  เหล่าศรีไชย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
735
นายวริทธิ์  สิมลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงวริยา  มิตะราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
737
นายวัชรพงษ์  คำสมจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายวัชระ  บุตรสำโรง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อันทะปัญญา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
740
นายวิศวะ  เสวิกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายวุฒิกา  ศรีกุดตา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายไววิทย์  ยศคำลือ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายศราวุธ  ภูวงค์ผา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
747
นายศักรินทร์  บุราณจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
749
นายศิลา  ซามาตย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายศิวิไล  ไมตรีแพน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายศุภกฤต  โนนุช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
752
นายศุภชัย  อันทะปัญญา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงสาริยา  ภูตะวัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
754
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
756
นางสาวสิริมา  บุญมี
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
757
นางสาวสิริยากร  หอมวัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงสุธาสินี  โนนแดง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวสุนิสา  วิชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายอดิศร  ถาจันราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
765
นายอนุวัฒน์  ดำเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงอรวรรณ  ภูเด่นแก่ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงอรอุมา  สุขสมมะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงอริญญา  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงอริศรา  มหาวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงอลิชา  พิชัยช่วง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
773
นายอัครพงษ์  โคตรหานาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายอัครพล  รัตนนท์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงอังคณา  อัคฮาดศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงอัญญพร  ชานนอก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายอาทร  ภูชมชื่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงอารยา  เทือกศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงอารยา  สังโวรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
781
นางสาวอิณธิญา  ภูฉลอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงอินทิรา  ศรีกุดตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
783
นางสาวอินทุอร  มะระคบ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงกมัยธร  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
790
เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
791
เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
792
เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
793
เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงขวัญวาริน  พรหมกัลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงคณิตา  คัมภีร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
800
เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
801
เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
802
เด็กชายเจษฎากร  สีกุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงเจสมินส์  ไบเล่ย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
804
เด็กชายชยธร  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
805
เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
806
เด็กชายชลชาติ  ศรีวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงชลญาดา  อินศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงชลิสา  ศรีปุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
812
เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
813
เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงชุติมา  ศรีมูลมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
816
เด็กชายชุติวัต  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
817
เด็กชายโชตยากร  นาชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
818
เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงญานินดา  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงฐิติภรณ์  สาขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
822
เด็กชายณฐกร  โคจรนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
823
เด็กชายณรงค์ฤทธ์  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
824
เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงณัฏฐิดา  เครือภูงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกวนเจ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
829
เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
830
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
831
นายณิชา  พลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
833
เด็กชายเดวิทย์  ภูเด่นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
834
เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
835
เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนกฤติ  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธนพงษ์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
841
เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
842
เด็กชายธนากร  กองราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงธมลวรรณ  มาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
844
เด็กชายธราเทพ  วงเห็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
845
เด็กชายธราธิป  วงเห็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
848
เด็กชายธาวิน  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงธินิดา  ปรุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
854
เด็กชายนภัสรพี  หอมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ภูขามคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
856
เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนันทภัค  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
858
เด็กชายนันภัส  วงค์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
860
เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทิมจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงปัญฐิตา  หาญโงน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงปาณิสรา  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงปารณีย์  มาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
868
เด็กชายพชรพล  ทองชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
869
เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พวงลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
872
เด็กชายพรหมมินทร์  กันคำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
873
เด็กชายพลศักดิ์  โนนสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
874
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
876
เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวชงัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์พืชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงพิมแพรวา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงพิมานมาศ  พลวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
882
เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
883
เด็กชายพีระพงษ์  ภูน้ำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
886
เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
889
เด็กชายยุทภูมิ  ดวงสาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กชายรพีภัทร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงรัชนี  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
893
เด็กชายวรจักร  โมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงวรัชญา  ภูงามนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงวรัญญา  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
899
เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
900
เด็กชายวิชญพงศ์  ใสสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงวีร์สุดา  มาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
907
เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จัทร์ราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
912
เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
913
เด็กชายศุภกร  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
914
เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
915
เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงสวรรณยา  อาจดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
919
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
921
เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
922
เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
927
เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอณัญญา  สีหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงอธิชา  อินภูมิ
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอนัตญา  มุงคุณคำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอรญา  นาแก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงอรดี  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอังคีตะ  พิณโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอัมพวา  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
941
เด็กชายเอกดนัย  กันยามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงเอมอร  อันทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม