ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกฤตษณเพ็ชร์  ต้นสีนนท์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกวิสรา  กิ่งพลอยเดิม
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงเกสรา  โวหารคล่อง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงจิรานันท์  มิตรราช
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายชินวัฒน์  ภูมิเขตร
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  ภูผิวผา
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะนำ
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูบรรทัด
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงทิพยกมล  สุขแสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายธวัชชัย  จำปาดง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงธัญชนก  ทิพวงศ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงธัญญลักณ์  ิอินทร์โคกสูง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงนาขวัญ  สีพันนา
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงปนัฐดา  ขำเมือง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงปรียานันท์  รั่นอรัญ
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงปิยพร  อุ่นทะยา
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายปิยภัทร  ชนะวงค์
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายพนาพรรณ  ภูต้องลม
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงพรทิพา  ภูปัง
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงพิชญา  ภูสมสาย
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงแพรวา  บุดดา
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงภัทรวดี  ภูบรรสุข
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงภัสสร  อ้วนมี
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายรณชัย  สายเนตร์
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงวาสนา  พิชัยเชิด
ป.4
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงวิภาดา  ภูต้องลม
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายศักรินทร์  วรกิจ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายศุภกร  ภูเนตร
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงสุจิตรา  ฐานะ
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงสุทธินันท์  อุ่นไพร
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายสุธิวงศ์  การมงคล
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงอนุศรา  กลางบุญเรือง
ป.6
อนุบาลลำปาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงอัญชิสา  เทียมอัน
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายอิสระ  ฐานะ
ป.5
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงอุมากร  โต๊ะสิงห์
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
57
เด็กหญิงจารุภา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
นางสาวชลดา  อาจดวงดี
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชามา  ภูคงสด
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นายนันทกรณ์  ภูมีนา
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวปริญา  เครือวัลย์
ม.3
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายยศกร  ภูทะวัง
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา
ม.2
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์
ม.1
โรงเรียนโคกคำวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
72
เด็กหญิงกชกร  อุ่นกุล
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงกนกชนก  ภูพิษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกรกนก  จระคร
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกฤตากานต์  ทัศดี
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายกฤษฎา  รังวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยสน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เคนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกานดา  ภูพิมพ์สัน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกิตติพงค์  จันทุดม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายกิติภณ  การะเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศิริเย็น
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูบุญปลูก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
94
เด็กชายจักรินทร์  ภูทาทอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูแพง
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจารุวัฒน์  นันทะขันธ์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิตต์ดนัย  โฉมไธสง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจิรภาส  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายฉลองราชย์  ภูเด่นตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงชนัญชิญา  ภูหวดน้อย
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายชยพัทธ์  กุดแถลง
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายชัยธวัช  ภูคงน้ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กชายฐากร  บุญเย็น
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฐิติกรณ์  อุตรโส
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐิตินันท์  วงศ์นคร
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณรงศักดิื  เพลินพร้อม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณวรา  คุณทะนัง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณัฐพันธ์  สารารัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายทรงพล  มูลอุทก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์
ป.4
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
124
เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธนัญชญา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงธนาพร  บุญเกต
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายธันวา  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธารไส  บุญวิเศษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธาราทิพย์  ภูกิ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธีรกานต์  ภูจำนงค์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธีรดา  ภูกก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธีรภัทร์  สีมีพันธ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนรินทร์ธร  เการัมย์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงน้ำเพชร  มุ่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
142
เด็กชายนิพัทธ์  นาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงเนตรกมล  ภูน้ำโต้น
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายปฏิภาณ  กลิ่นเทียน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนพลแสน
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าต้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายประเสริฐศิลป์  สุนทรประสาทพร
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ภูยาว
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปิยะพร  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปิยะภรณ์  ภูเด่นตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงเปรมมิกา  ภูมิชูชิต
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเปรมฤทัย  กุดโอภาส
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงไปรญา  ชารีรักษ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพงษ์จิรา  ภูจริต
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพรชนก  ภูนาใบ
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
166
เด็กหญิงพรธิรา  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงพรรณกร  อาษาราช
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงพรรณมาศ  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  มุ่งมาตร
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพัชรพงษ์  วิยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนขำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศรีรรัศมีธนกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายพันธ์ศักดิ์  ภูผิวเขียว
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพิชิตชัย  ไชยพิชิต
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญวงษ์
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้นจัน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายพิมลรัตน์  ภูยางสิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพิยดา  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพีระภัทธ  ผลโสด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงเพชรรัช  ภูทะราช
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุทัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายเพิ่มโชค  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงแพรวา  ศรีษะพล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงภารตี  สว่างโลก
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายภูริเดช  เคนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายมาวิน  ทิมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงเมธิดา  อินทนาคา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายยศธร  เจริญยุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงรักชนก  ภูนาเหนือ
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายรัฐภูมิ  ชารีรักษ์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงรัตนสุวดี  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงรัตนา  พลีตา
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงรุจิรา  ภูถอดใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายเรวัต  พลศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวรกาญน์  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงวรัญญา  นวนไทย
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงวรีรัตน์  สุมัตติ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายวาคิน  ภูมูลเมือง
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงวาเศรษฐี  ประทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง
ป.4
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภูบัวเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงวีรดา  เจริญคุณ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม
ป.5
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงศรัณย์พร  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงศวิตา  อุตตรีขัน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงศศิกานต์  จันชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงศศินา  บุญแท้
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงศศิประภา  เทพคำ
ป.6
โรงเรียนโคกคำวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงศศิวิมล  ท้าวกอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายศาสน์ตรา  ภูพิษ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายศิริพัฒน์  เคนทรภักดิ์
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายสรวิทย์  งามศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายสิริภูมิ  ไขนอก
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงสุพรรษา  พานาวาน
ป.6
อนุบาลลำปาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายสุริยา  นระแสน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
247
เด็กชายอภิชัย  อุปรักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงอภิญญา  หินราชา
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายอภิวิชย์  ภูหารนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงอมลวัทท์  สิงหามาตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงอริสรา  สินทะรม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงอโรญา  ภูยาฟ้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายอัคคเดช  ราชาวัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงกมลวรรณ  คุ้มไพร่
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายกฤษติชัย  พิลาเจือ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายกังวาล  หินอ่อน
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายกันต์กวี  ชารี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงเกวลิน  มุ่งลายกลาง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงเกวลิน  วรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายจรกฤษ์  ภูผาลีซอ
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงจันทกานต์  ธรรมโส
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงจีรนันท์  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายเฉลิมชัย  ปุริสาร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงชญานี  ทูลพุทธา
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายชนะชัย  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงชลธิชา  เสมา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงชิตชนก  ดั้งดอนบม
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายณัฐพล  บุตรกุล
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูสดสูง
ป.5
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงตรีทิพย์  โพธิ์เหลือง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายธนกฤต  ชมภูราช
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายธนวัฒน์  พัฒคำตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงธัญชนก  ภูตีกา
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีหานาจ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนริศรา  ภูตีกา
ป.6
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
292
เด็กหญิงนรีรัตน์  สงฆ์พัด
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนฤมล  พันธฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนวนันท์  ทองเดือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนวิญา  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงเนตรดาว  เพิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงบัณฑิตา  เรียบร้อย
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายบุลวัชร  มาตสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปทิตตา  จำปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงปนัดดา  วงค์กลาง
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายปองภพ  หลักเพชร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพัดชา  บุญอุ้ม
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพิชชานัน  วันยาว
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิมพิกา  เพียผือ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิมพิดา  เพียผือ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายพีรพัฒน์  มุงคุณคำซาว
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนกอง
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงฟ้าใส  วรรณคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภัทรพร  ตองติดรัมย์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงภาวนา  แซ่โฟ้ง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายรวีโรจน์  โม้ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงรัชประภา  ยาวาปี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงลักษณา  สาระไพร
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายวรวิทย์  คำทุย
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวรัญญา  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายวิชยุตม์  ชมภูราช
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายวีรยุทธ  ปะวะโน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงวิชัย
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงศลิษา  พามูล
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงศศิภา  สุราฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศศิวิมล  มุงคุลแสน
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภูผาเพชร
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายสนทยา  ภูทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายสิทธิชัย  ศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประทุมทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสิรินทรา  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงสุกัญญา  เคนทรภักดิ์
ป.6
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงสุทิมา  น้อยนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอธิวัฒน์  วรขัตร
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายอนุพัฒน์  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอนุมัติ  พลอยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอโนชา  มาเรือง
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายอภิชาติ  ดอกแก
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอภิญญา  ดงแดง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอรทัย  สาระขันธ์
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอริณ  ศิริราช
ป.6
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอัฐภิญญา  อุ่นสงคราม
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายอัษฎายุธ  พละศูนย์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงอินทิราวดี  คำผาย
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเอกภพ  วงค์ชารี
ป.5
ร.ร. บ้านหนองไผ่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายเอกรินทร์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
นางสาวกานต์ธิดา  ทาปัดสา
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงจิราพร  จันทะเกตุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงชญาดา  ทานอุทิศ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายณพวีร์  ฌานิศรางกูร
ม.2
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธนัท  สุนารัตน์
ม.1
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงธรรศธนภรณ์  วงศ์สุพรหม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนริศรา  นามวิเศษ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนริศรา  โภคาพานิช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
นางสาวน้ำทิพย์  ใตยวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงนิรชา  ทับศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นายปรเมษฐ์  บุราณเดช
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงปวีณา  แกมนิรัตน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมิ
ม.2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นางสาวพรกนก  แข็งฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
นางสาวพรปวีณ์  ตุ่นลำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมมา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายพิทยา  เนื่องมัจฉา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงมลิสา  มุงคุณคำซาว
ม.1
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นางสาวรินนภา  แก้วตรี
ม.3
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงลักขณา  เชี่ยวชูกุล
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวรกานต์  บังสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวัชรินทร์  จุนทะกัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวีระพล  โชคบัญฑิต
ม.2
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงศวิตา  ภูผิวขำ
ม.1
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศศิธร  ชัยบุตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงศิรินธร  บาดตาสาว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนเพชร
ม.3
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าลาภะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
นายสุทธิพงษ์  ประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี
ม.1
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอาภาวรรณ  ประกายแก้ว
ม.1
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอินทิรา  ใจโอลาฬ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กชายกฤษณะ  ธรรมโรงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายโกวิทย์  กูนาเซน่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงเขมจิรา  กู่ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายคงชนะ  ขันทะมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายคมพิทักษ์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายจารุเดช  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจุรีรัตน์  แม้นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงชนิตรา  วังพิมูล
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โสภณ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงฐิติพร  แตงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงณฤดี  ดีชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงณัฐราวดี  โพธิ์ศรีสม
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายเทพนิมิต  โสภาคำ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธนกฤต  ร่วมพล
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธนัช  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วพรรณา
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงธัญชนก  สว่างแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายธีรภัทร์  ประภาษี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงนาถนภา  ชญาบุญโชติ
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงนิรัชพร  ภูแช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงเนตรนภา  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายบดินทร์  บุตรศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงบาซาน่า  รักมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงเบญญา  วินิจชัยรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปภาวดี  ภูสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล็กเพชร
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพกาวรณ  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กชายพงศกร  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงพรทิภา  สายเสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงพรรณภัสสร  พันธ์ประโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายพัสกร  ปุริสาร
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงพิชญ์ญา  กลับรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงพิชามญธุ์  คุณคำเท็ญ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงพิสุทธินี  บุญยอ
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงเพียงพร  ธรรมวงษา
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายภควัตร  พิมพ์จำปา
ป.5
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงภัชริดา  ปิติทะโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงภัทรธิดา  นามบุญลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงภาวินี  บุตตะโคตร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายภูวนัตถ์  สมภารสิงห์
ป.5
โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรัญชนา  อันไกรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงวนัชพร  นาคันรัตน์
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงวิจิตรา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายวีรภัทร  มะไลเงิน
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายวีระพงษ์  ฆารสินธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงศุภวรรณ  ธรรมโคตร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายสมาธิ  ขำอินทรีย์
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายสิงหา  มาตจุลา
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงสุชาดา  เสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงสุดารัตน์  วรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงสุนันทา  สุขจันทร์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายอติคุณ  จุลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายอานนท์  นวะศรี
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
479
เด็กชายกรวิชญ์  จุฬาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายกฤติกุล  กิจเลิศมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายกฤษณะ  จันทะปะทัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงก้องนภา  พันเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายกิตติพศ  ชูศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงคันธมาทน์  ขันทะปิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายจตุพัฒน์  ภูเด่นผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายจิรโชติ  อาจดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงจิราพัชร  ภาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ปะวะรัง
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายเฉลิมพล  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายชนะชัย  ภูงามนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายชัยณรงค์  วงค์ภักดี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  นันอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายเดชาวัต  ภูงามนิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงเทวิกา  ภูโคก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงธมลวรรณ  มิ่งสูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายธัญเทพ  อรรคฮาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
514
เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงนุชสิรินทิพ  ชาวขามแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายบริพัฒน์  กริดโสภี
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายบริภัทร  พลดง
ป.4
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายบุญญรัตน์  หน่อสีดา
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงปณิตา  นาพรม
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงปนัดดา  เทพธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงปริชญา  ยศคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงปัญจพร  ดรโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายปีมงค  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงพัชรินทร์  นิละพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพัชรินทร์  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายพัฒนินท์  เหมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียัยต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายภานุพงษ์  ภูสีน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายภาสกร  สมสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายมงคล  สิงห์จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายมัทธยากร  ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงมุทิตา  อนุสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
549
เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไธยสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าพักสาร
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายศิริมงคล  ขันธะศรี
ป.6
โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายสิริมงคล  ป้อมแสนพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงสุธาสุนี  ขานอัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงหฤทัย  สุขากิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายอดิศร  สุขสมมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจูม
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายอนุชิต  พิณพ่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายอนุพงษ์  พงอุทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอรดี  นาพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงอริศรา  เถรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงอริศรา  ภูสมตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอุมากร  ศรีสุพีฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายเอกวัตร  สีหามาตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
579
เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายกฤติน  พรหมสาส์น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชาทา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูพลผัน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายกันต์ณพัฒน์  ศรีโคตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมรัตน์
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
นายกานต์ชนพงศ์  ศรแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายกิตติพศ  เหมกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรแสนเมือง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายกีรติ  นิทิพย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายเกียรติอนันท์  แสงศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
นางสาวขวัญฤดี  เฉิดละออ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
นางสาวจันทร์ธิมา  ทองพิลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงจิราพร  สิทธิดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
นางสาวจิราภรณ์  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงจิราภรณ์  โสโท
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายจิราวัชร  วรรณศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภูน้ำชุ่ม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายจุมพล  ละม่อม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงชนกวนัน  สิงห์สนั่น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายชยณัฐ  มูลมาตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
นางสาวชลดา  อันทะโย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
นายชาญณรงค์  สุริสาร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
นางสาวชาลิสา  มาสำราญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
614
เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
นายชิษณุพงศ์  ยอดป้องเทศ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงณัฐการต์  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงณัฐฑิตา  หาญโงน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
นายณัฐวุฒิ  แสนคุณท้าว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงณิยากรณ์  ภูผาผัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงดาริกา  ทะระคำหาร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
นายตะวัน  สุขสันต์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายทศพร  นามธรรม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
นายทักษิณ  ภูจอมแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
นายเทวินทร์  คำบุตรดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
นายธนดล  กายสมศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธนดล  จำปาด่อน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
นายธนเมธี  หลอดคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
นายธนวัฒน์  บรรดิษฐ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนสิน  คำหวาน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนัฐชัย  คำภาหมี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
นางสาวธันยพร  คำหารพล
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กชายนนท์นภัส  ภูครองนาค
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงนนท์นภัส  อาสว่าง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
นายนพเดช  ตุ้ยศักดา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
นายนพรัตน์  ไชยเนตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายนรธีร์  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายนรากร  เหล่าศรีไชย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงนฤกร  เกตุอู่ทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายนวพล  เชื้อคำ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายนวัตกรณ์  วงสุพรรณ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
นายนันทกร  ไชยหาร
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรูป
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายนัยนา  นามรักษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนิภาพรรณ  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
นางสาวบุญยานุช  มาตรา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายปฐมพงศ์  กองวงษา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงปภาวรินท์  วงค์เมือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
นายประทีป  ธนสีลังกูร
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงประพัชญา  ภูจอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายปรัชญา  หงษ์สาหัส
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
นางสาวปรางค์ทิพย์  ภูพันเว่น
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายปวริศร์  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
นายปวริศร์  ทุยโทชัย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบุญ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
นางสาวปาริชาติ  อาจฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงปิยดา  ฤทธิ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
684
เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มเจิง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพงษ์  ภูกองไชย
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
นายพยัคฆ์  ประเสริฐแก้ว
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายพลพล  พละคำหาร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายพัชรพล  พุทธิชนย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
นางสาวพัชริดา  พาหา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิชญา  อรัญมิตร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ขานอัน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพิพลพร  เสาร์มุกดา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อันทะพิละ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายพิสุทธิ์ศิลป์  ภูสีสม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงเพชรลดา  ริตุ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นางสาวภัสกร  ศรีหงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
นางสาวภาคินี  เล็งไธสง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายภูมิพัฒน์  เหมกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำหมาย
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายมงคล  เนื่องมัจฉา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายมงคลชัย  แดงโรจน์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงมนันญา  มิ่งพรม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
719
เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายรพีภัทร  มันหนองแวง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงรวิโรจน์  ปัชชามูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
นางสาวรสิตา  ภูยอดผา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงรัฐธิดา  สีนอนิล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงรัสรวดี  ชาวงษ๊
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
นางสาวลักษณารี  ไชยพิมูล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงลำปราย  มาตรา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
นางสาววรรณาพร  เหล่าศรีไชย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
นายวริทธิ์  สิมลี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงวริยา  มิตะราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
นายวัชรพงษ์  คำสมจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายวัชระ  บุตรสำโรง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อันทะปัญญา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
นายวิศวะ  เสวิกุล
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายวุฒิกา  ศรีกุดตา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายไววิทย์  ยศคำลือ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายศราวุธ  ภูวงค์ผา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรพรม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
นายศักรินทร์  บุราณจิตร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
นายศิลา  ซามาตย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายศิวิไล  ไมตรีแพน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายศุภกฤต  โนนุช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
นายศุภชัย  อันทะปัญญา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงสาริยา  ภูตะวัน
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
754
เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
นางสาวสิริมา  บุญมี
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
นางสาวสิริยากร  หอมวัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุธาสินี  โนนแดง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
นางสาวสุนิสา  วิชัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายอดิศร  ถาจันราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
นายอนุวัฒน์  ดำเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงอรวรรณ  ภูเด่นแก่ง
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงอรอุมา  สุขสมมะ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงอริญญา  บุญหล้า
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงอริศรา  มหาวงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงอลิชา  พิชัยช่วง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
นายอัครพงษ์  โคตรหานาม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายอัครพล  รัตนนท์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงอังคณา  อัคฮาดศรี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงอัญญพร  ชานนอก
ม.2
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายอาทร  ภูชมชื่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงอารยา  เทือกศรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงอารยา  สังโวรี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
นางสาวอิณธิญา  ภูฉลอง
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงอินทิรา  ศรีกุดตา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
นางสาวอินทุอร  มะระคบ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร
ม.1
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
785
เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยมาตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงกมัยธร  บุญโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  อินทโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงขวัญวาริน  พรหมกัลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงคณิตา  คัมภีร์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายเจษฎากร  สีกุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงเจสมินส์  ไบเล่ย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายชยธร  เชื้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายชลชาติ  ศรีวัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงชลญาดา  อินศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงชลิสา  ศรีปุย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงชุติมา  ศรีมูลมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายชุติวัต  จวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กชายโชตยากร  นาชัยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงญานินดา  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
820
เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงฐิติภรณ์  สาขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายณฐกร  โคจรนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายณรงค์ฤทธ์  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงณัฏฐิดา  เครือภูงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกวนเจ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
นายณิชา  พลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายเดวิทย์  ภูเด่นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายธนกฤติ  สมนึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายธนพงษ์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายธนากร  กองราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงธมลวรรณ  มาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายธราเทพ  วงเห็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายธราธิป  วงเห็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายธาวิน  จรทะผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงธินิดา  ปรุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายนภัสรพี  หอมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
855
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ภูขามคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงนันทภัค  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายนันภัส  วงค์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทิมจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงปัญฐิตา  หาญโงน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงปาณิสรา  มูลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงปารณีย์  มาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายพชรพล  ทองชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พวงลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายพรหมมินทร์  กันคำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายพลศักดิ์  โนนสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวชงัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์พืชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงพิมแพรวา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงพิมานมาศ  พลวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายพีระพงษ์  ภูน้ำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายยุทภูมิ  ดวงสาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
890
เด็กชายรพีภัทร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงรัชนี  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายวรจักร  โมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงวรัชญา  ภูงามนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงวรัญญา  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายวิชญพงศ์  ใสสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงวีร์สุดา  มาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงศรัณย์พร  วงเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จัทร์ราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายศุภกร  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงสวรรณยา  อาจดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอณัญญา  สีหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงอธิชา  อินภูมิ
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอนัตญา  มุงคุณคำซาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอรญา  นาแก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอรดี  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอังคีตะ  พิณโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงอัมพวา  หีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายเอกดนัย  กันยามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงเอมอร  อันทะปัญญา
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์