ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/2 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกอร  ชัยโย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลพัชร  ภูกาบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกนก  นครชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกรภัทร  สิมลา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  ไถวศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤติธี  ใบดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
9
เด็กชายก่อเกียรติ  ภูครองหิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
10
เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาภัค  โยชัย
ป.4
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัลยาพร  กินนะรี
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกานต์สิริ  อินพินิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกิตติธัช  คัมภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
17
เด็กชายกิตติธัช  คำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกุลกัญญา  ภูสุจริต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงเกวรินทร์  ภูสมปอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงเกวลิน  จันทรึก
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
22
เด็กชายเกียรติภูมิ  หารประชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงไกรวัลย์  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
25
เด็กหญิงคณัสนันท์  นามมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
26
เด็กชายคมกฤช  สรรพโชติ
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงครองใจ  ผลเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจนิสตา  จิตรประสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจริยา  ผลผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจริยาพร  ภูนางาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจรูญลักษณ์  ไปดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
33
เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
34
เด็กชายจักริน  เพชรสุก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/3 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฉัตรญา  หมายเทียมกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
39
เด็กชายฉัตรมงคล  สายเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
43
เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์พงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชมพูนุช  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
45
เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชลธิชา  จินดามาตย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ชูตา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชลลัดดา  โยธาศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนะศรีรังกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
51
เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
52
เด็กชายชัยศักดิ์  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
53
เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
54
เด็กชายชินน์พงศ์  ภูวชินพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศิริโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงญาดา  พลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงฐิติกานต์  การรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
58
เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติพร  โคดบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
60
เด็กชายณฐพัชร์  จันทชุม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
61
เด็กชายณภัทร  ชาแสน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
62
เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณษมา  อ้อจันทึก
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวียรชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  จำเริญควร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐชนน  จารพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
68
เด็กชายณัฐชนน  ภูพิมทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/4 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์ประดับ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
72
เด็กชายณัฐนนท์  เชี่ยวพัทธยากร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐพงษ์  ภูนางาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑบิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐมน  จันอุ่มเม่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภิรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณิชาภา  คระยาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
82
เด็กหญิงตีรณา  แสงโสภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
83
เด็กชายตุลาการ  ภูกองไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
84
เด็กชายเตชินท์  ภูตรี
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
85
เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงทัศนนันท์  นามจุมจัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
87
เด็กชายธณกร  โกฎิรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธนกาญจน์  ภารไสว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
89
เด็กชายธนชาติ  จำเริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
90
เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
91
เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธนพร  จรดล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงธนัญญา  ช่องวารินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
94
เด็กชายธนาอนันต์  สุริสาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงธนิดา  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
96
เด็กชายธราธร  การนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธัญชนก  แสไพศาล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
98
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดอนโอฬาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธัญวลัย  ปฏิผลเลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธิดาพลอย  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูชนะศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูโยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/5 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธีรดา  แสนสำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
107
เด็กชายธีรทัศน์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
108
เด็กชายธีรพงษ์  ศรีตระการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
109
เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
110
เด็กชายธีรวัฒน์  หารเสนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนงนภัส  ท่านทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
113
เด็กชายนพดล  สินโคกสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนภสร  ภูทองเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
116
เด็กชายนรบดี  วรวิวัฒนวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
117
เด็กชายนรพัชร  น่วมมะโน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
118
เด็กชายนราวิชญ์  โยหาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
119
เด็กชายนฤดล  ลำพูนโห้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนวิยา  ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนัดฟ้า  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
122
เด็กชายนิตินันท์  ภูเขียวคาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงบุษรินทร์  กองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงเบญญา  สมเพียร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
129
เด็กชายปฏิภาน  พรพนม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงปณิดา  มหาชานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
131
เด็กชายปภังกร  สำเร็จ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงปภาวรินท์  สัพโส
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
134
เด็กชายปรัชญา  เพ็ญพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
135
เด็กชายปรัตถกร  ภูเขียวขำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
136
เด็กชายปริพัฒน์  สามแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
137
เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
139
เด็กชายปวริศ  ภูผาวงศ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปวันรัตน์  อรรถวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/6 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปวีณอร  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปัญญรัศมิ์  กมลคร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
144
เด็กชายปิติภัทร  กั้วพรม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
146
เด็กชายปิยะเทพ  โยธารินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
147
เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
148
เด็กชายพงศกร  สำราญมล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
149
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
150
เด็กชายพงศ์สุระ  โชคคติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
151
เด็กชายพชรพล  สุธาธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงพรปรียา  วิเชียรซอย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
153
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก
ป.6
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
คณิตประถม
155
เด็กชายพร้อมนภพล  ผันผ่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
156
เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
157
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาทันเริ่ม
ป.4
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
158
เด็กชายพลาธิป  ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
159
เด็กชายพสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงพอเพียง  ภูกัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจียนมะเริง
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตุงคะเตชะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมศรีชา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
165
เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
166
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจำนงค์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพุดตาล  พรมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงเพชรชราภา  ภูกิ่งดาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงเพชรไพลิน  จุมพลน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จักษุธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงไพรินทร์  ภูเลียนสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงภัณฑิรา  มหาอุป
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
174
เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
175
เด็กชายภัทรพล  บุญจันศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/7 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรินทร์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ภูสอดเงิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
178
เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
179
เด็กชายภานรินทร์  ภูติโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
180
เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงภารุจีย์  อิ่มมนตรี
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงมัญชุพร  วังหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ภารจินดา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
184
เด็กหญิงมุฑิตา  ระบือนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงเมขลา  ตรันเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
187
เด็กหญิงรวิสรา  เรืองยก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
188
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
189
เด็กหญิงรัตติกาล  ฆารสมภพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงฤทัย  ถินกะไสย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
192
เด็กชายวงศกร  บุญมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
193
เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
194
เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นขจร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
197
เด็กชายวศุตม์  ตัณฑ์พูนเกียรติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
198
เด็กชายวัชรชัย  ไร่สงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงวันวิสา  คำสียา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
200
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
202
เด็กชายวิธวินท์  อุตมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงวินัสวรรณ  บุญไสย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายวิษณุพงษ์  ยานเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
205
เด็กชายศรัญยพงศ์  อินธุโสภณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงศศิธร  ปรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงศศิประภา  ดวงอุปมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงศศิวิมล  โสนะวัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงศิรภัสสร  เศรษฐรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.3/1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
212
เด็กหญิงศิรินธร  บุญสมร
ป.5
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
คณิตประถม
213
เด็กชายศิริพงษ์  พิทักษ์วงศ์ศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงศิริวิมล  คารภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
215
เด็กชายศิวดล  เดชโกพรม
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
คณิตประถม
216
เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองเคน
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายสงกรานต์  ตาสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
220
เด็กชายสรจักร  บุตรสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
221
เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
222
เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
223
เด็กชายสราวุฒิ  อิ่มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
224
เด็กชายสัจจพงษ์  เฉิดจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงสายธาร  ฉายแผ้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
226
เด็กชายสิรภัทร  สิทธิเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
227
เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
228
เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์ซิ้ม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
229
เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
230
เด็กชายสิริพงษ์  ไวสู้ศึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
232
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงสุนันทา  พื้นผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงสุพัตรา  สาระบัว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
236
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูสุดสูง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสุภาสิตา  ภูคงน้ำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
239
เด็กชายสุวิชา  ภูโบราณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงโสภิตนาภา  ขัดจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงหยาดนภา  เทพนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฆารประเดิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
243
เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงอภิชญา  วรรณศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.3/2 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงอภิญญา  โปสาวาท
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
247
เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
248
เด็กชายอภิเษก  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงอรกัญญา  ประทุม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
250
เด็กชายอรรถพร  สายอุปราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงอรวรินทร์  โบราณมูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงอริสรา  แก่นโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีอุปรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
254
เด็กชายอัครเดช  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญภามา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
256
เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงอัญชลีพร  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงอัยรินทร์  กองณรงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
260
เด็กหญิงอารียา  จูวัฒนาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
คณิตประถม
262
เด็กชายอิทธิชัย  วชิระพิภัทรกุล
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอุมากร  มุขสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
คณิตประถม
264
เด็กชายเอกกวี  ก้องเวหา
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
คณิตประถม
265
เด็กหญิงเอมิกา ลิน  แอริกสัน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
คณิตประถม
266
เด็กหญิงแองเจิลลิกา  เร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/1 อาคารชมพูพันธ์ุทิพย์ ชั้น 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กหญิงกชกร  สารชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกชเกล้า  มหาแสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วุฒิสาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกนกลักษณ์  เศษฐานาม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิภูมิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกนกอร  ถิ่นละออ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกมลชนก  ภูสีอ่อน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกมลพร  กางกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดมงคล
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกรกฤษณ์  ลาภบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายกรภัทร์  มณีโคตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกรวิภา  เฉิดเจิม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกฤต  ขันโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกฤติกา  ดงทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกฤติยรัมภา  แสนยศบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณภักดิ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกฤษฎา  เสรีสนิทวงศ์
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกฤษฏิ์  เจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกฤษณพงษ์  สิมลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายกฤษณพล  เกษนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกฤษณะ  สุมังเกษตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายกฤษติพัฒน์  น้ำกระจาย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายกวินทัต  ฆารละออง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงกวินธิดา  ภูทองกลม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงกัญจนพร  ภูจำปา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวียงวะลัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/2 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สัจจะ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกัณฑิมา  อันเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกันย์สินี  โชติเตชากิตติ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกัลยาณี  ภูผานิล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูสีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูแย้ม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เวียงวะลัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกิจวริศร์  แสงโสภาพรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกิตติก  พาลี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
316
เด็กชายกิตติ์ธวัส  เวฬุบรรพ์
ป.4
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกิตตินันท์  อัครนันทวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกิตติพันธ์ชัย  ประครองสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกิตติภพ  ไตรศุภโชค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
322
เด็กชายกิติกร  ยานจรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกุลนิตย์  สำราญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกุลปรียา  กรวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกุลภัทร  ภูพิสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
328
เด็กชายเกียรติกมล  ภูผิวเดือน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  ไชยเสนา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูมิแสง
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงจณิสตา  ผลเลขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงจณิสตา  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงจันทร์จรี  คำสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตากไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายจารุพิชญ์  สุจริต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/3 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงจิตตินี  หงษ์ภูมี
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงจิตรานุช  ทรัพย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงจิตลดา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงจินตภัทร  จันดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
342
เด็กชายจิรวัฒน์  ศิริโภคานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงจิรัชญา  อนนท์จารย์
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงจีรทัศนีย์  รัตนสีหา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงจีรนันท์  จิรกุลพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายจุลจักร  ภูถาดงา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายจุลจักร  ภูถาวร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายเจนณรงค์  แสนวันแสง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายเจรพณ  จิระชีวะนันท์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
352
เด็กชายฉัตรดนัย  ด่านนอก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายฉัตรมงคล  ปราบพาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายฉัตรมงคล  ภูสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงชญานันท์  ทัพธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงชญาภา  ภูครองพลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงชนกนันท์  สำราญรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงชนกพร  ดอนโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
362
เด็กชายชนะวิน  สัมลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชนิกานต์  อุปรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชยางกูร  กันทำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
366
เด็กชายชยานนท์  ศรอำพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
367
เด็กชายชยุต  กองอุดม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงชลธิชา  คัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงชลธิชา  เทพชมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงชลธิชา  โบว์แชมป์ พลอคเตอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/4 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายชวกร  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชวิศา  คงอุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงชัชธิดา  ชาพรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายชัยภัทร  ญาณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายชาญยุทธ  หอยมณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงชาลิสา  ภูเสสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงโชติกา  ตารัตแสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงโชติกา  ภูกองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายโชติภูมิ  สมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงฐนัชชา  สังรวมใจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงฐิตินันท์  โสสุด
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายฐิติพันธ์ชัย  ประครองสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลมณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงฐิติวรดา  กรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายณภัสกร  อ่อนสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายณราชัย  ถิ่นสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายณหภัทร  หารัญดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงณัชยาภา  สุตาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองขจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูธรรมะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงณัฏฐ์นภัส  วิเชียรชัย
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงณัฏฐา  พลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายณัฐกรณ์  ปินตาคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงณัฐจิรา  ภูเงินขำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/7 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายณัฐธเนศ  ดอนเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายณัฐพงศ์ธร  กายากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
412
เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีแพงมล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงณิชกานต์  ภูหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงณิชชา  ภูเวียง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายดุลพินิจ  สารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเดชอนันต์  วิชาสาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายเดชาธร  กัลยาพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงตรีชฏา  สุขโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เทือกภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายตั้งปณิธาน  ผิวผา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงติณณา  บริหาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายเตชพณ  อุ่นบุญมา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงทอแสงรัศมี  ดาบไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
426
เด็กชายทินภัทร  พันธะไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงทิพรดา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายทิวานนท์  การประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายแทนคุณ  แพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
430
เด็กชายธนกร  สุโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธนภูมิ  ภูแสนศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธนวัฒน์  ปรีบุญครอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีจรัญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายธนาคิม  แววดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายธนาธิป  เครือผือ
ป.5
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธมกร  แสนคุณเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทักษิณภาค
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธราเทพ  ภูโบราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธัชนันท์  ภูฆ้องไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/6 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธันยพร  เก่งกว่าสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธันยารัตน์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธารใส  นันถนอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูสุจริต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงเลิศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงธีมากร  บุญเสนาะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธีรภาพ  พิพัฒน์เศวต
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงธีรัชชาภา  ล้ำจุมจัง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
459
เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวันนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงนภัสสร  ดุลดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
464
เด็กชายนรวัฒน์  อโนทัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายนราธิป  ธรรมวงศา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงนราภรณ์  เพ็ชรแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงนฤมล  เศษณะเวศ
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายนวภัทรจ์  สำราญภูมิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงนัญพร  จำปาหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีโททุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนันทภพ  นาสมตรอง
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนันทิยา  ชูเสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนาฏธียา  น้อยนาจารย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/6 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงนิธิพร  อุดมจรรยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายนิธิภูมิ  สนอุทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลุสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงนิลัดดา  ตะเรียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
484
เด็กชายบรรณวิชญ์  จงฤาชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงบุหลัน  วิเชียรเพริศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเบญจพร  เสาวิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงเบญญา  บุญชู
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
490
เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายปฏิพล  สนอุทา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
492
เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปณิชา  ลุนละวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายปณิธาน  พรสอน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายปภพ  มะลิผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปภัสรา  โสมมา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงปภาวดี  แสนวันแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
501
เด็กชายประกาศิต  มังแดะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงประภัสสร  จัดสวนจิก
ป.4
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงปรียณัชญ์  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงปวรรัตน์  คล่องการ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปวริศา  พันธุกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงปวริศา  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/7 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายปองปราชญ์  พัฒนลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายปัญจวิชญ์  ภูวเศรษฐ์นนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายปัณณวิชญ์  วัฒนโรจน์ดำรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงปาริตา  ภูโอบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายถวิล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงปิยธิดา  โสมมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายปิยพัทธ์  อนันต์เอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายปิยภัทร์  อินธิศร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปุณฑริกา  วิชาเถิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายปุณณกร  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายเปรม  ฉายจิตต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
529
เด็กชายพงศกร  นามประภากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
530
เด็กชายพงศกร  นิลละออ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
532
เด็กชายพงศ์พชร  ไชยศิวามงคล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายพงษ์พิชิต  ณชัยธนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
534
เด็กชายพชร  ฤทธิ์เอนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพนิดา  ดอนชมพู
ป.6
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายพยัคฆ์  ณ อัมภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายพรชัย  บุญยบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เจีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
543
เด็กชายพรรคพล  จูมศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงพรรณิตา  แส่กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงพรรษกร  ศรีวังสุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงพระจันทร์  แสงการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.2/5 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงพริม  ลาภบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายพฤกษ์  ปัญญะโส
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายพลกฤต  หมั่นเก็บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูชมชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
553
เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงพัชริดา  คาดีวี
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพัชรินทร์  ชารีบุตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศนพงษ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
559
เด็กชายพันธดนย์  พาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
560
เด็กชายพันธนกฤต  เศษวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
561
เด็กชายพัสกร  การจะโนศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายพัสกร  พินิจโชติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงพิชญาดา  ภูหนองโอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายพิชญุตม์  อันไกรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพิชวรรณ  พิมล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
568
เด็กชายพิชิตชัย  แก้วโยธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพิมชนก  มหานาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพิมประภา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพิมพ์สินี  แม่นศรนารา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโดน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพิยะดา  วิชาชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
578
เด็กชายพีรพัฒน์  เกษา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมลังกา
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพีรยา  ขุนแพ่งชม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพุฒิดา  เพ็ชรสว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กหญิงพุทธรัตน์  แสงนิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายพุทธิพันธุ์  ขอดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงเพชรนภา  ภูจำเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  นันทวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงแพรขวัญ  สมบูรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุวอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงภควดี  ธารสวิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายภควัฒน์  ลันลอด
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
590
เด็กชายภคิน  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงภัทชา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงภัททิยา  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงภัทธ์มนต์  แสงโสภาพรรณ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงภัทรธิดา  สาสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
595
เด็กชายภัทรนันท์  ภูพันใบ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
596
เด็กชายภัทรพล  ยนต์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายภากร  พระภูจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
600
เด็กชายภาสวิชญ์  เชาว์สวัสดิกรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงภิญญดา  ญาณผาด
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชาติชำนิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
604
เด็กชายภูมินทร์  สัพโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงภูริชญา  เหลื่อมกุมาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
606
เด็กชายภูริโชติ  ภูเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
607
เด็กชายภูวมินทร์  ภูทองกรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงภูษิตา  ชาวกงจักร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงมาณวิกา  รังวิจี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงมาลินี  แก่นนาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงมินทิตา  ภูชาดึก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กหญิงมิริญา  ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงมีคณา  สิมลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงมุทิตา  ระบือนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายเมฆินทร์  ภูแต้มนิล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงเมธาพร  ประจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงเมธาพร  ไร่บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงยลดา  สุสวดโม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
624
เด็กชายยุทธนา  ดลปัดชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงเยาวเรศ  ไชยสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงรชพร  มหิพันธุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงรชิตา  โพเลาะห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงรธิดา  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
629
เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
630
เด็กชายรวิชญ์  วิชาชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงรวิสรา  ภูแลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
633
เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
634
เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
635
เด็กชายรัชพล  ภูละมุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
636
เด็กชายรัฐภูมิ  ถิตย์หนองแวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
637
เด็กชายรัฐศาสตร์  ปาปิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายรัฐศาสตร์  พลไกรษร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
639
เด็กชายรัฐศาสตร์  อุทรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงรัตนาภา  ภูษาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงรินรดา  มาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงรินลดา  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงรุ้งนภา  สีชมไซย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
644
เด็กชายรุ่นพิเศษ  ภูทุมมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงลักษณพร  ทุมคำกวีใส
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
648
เด็กชายเลิศฤทธิ์  วิทยากรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
649
เด็กชายวงศกร  วงชารี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
650
เด็กชายวงศ์สุวรรณ  สุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
651
เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นารูลา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
655
เด็กชายวชิรภัทร  หันจรัส
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายวชิรวิทย์  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผลรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงวนิดา  อมรอุดมกุล
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงวรัชยา  วงศาศรี
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวรัญญา  ดลแม้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงวรัญญา  หระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงวรางคณา  คุณสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงวราภรณ์  ภูพาดสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงวราภรณ์  เหล่าอินทร์
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
668
เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงวริศรา  โรจนกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
670
เด็กชายวัชรวิทย์  เครือวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายวัชรเศรษฐ์  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
672
เด็กชายวิชชากร  พิมพะนิตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงวิชญาภา  จันทะขึ้น
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
674
เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
675
เด็กชายวิชิตชัย  ภูผิวแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงวิชุลดา  อัศวะภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงวิภาวรรณ  คงพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงวิภาวี  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยชะอุ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
681
เด็กชายวิศวะ  คารภูมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
682
เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงวิสาขา  ไชยคำมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายวีระศักดิ์  บุญริ้ว
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงศรัญญา  พนมเริงไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กหญิงศรุตา  คณิตชยานันท์
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงศลิษา  มาตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงศศวิมล  ถิตย์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงศศิธร  เพาะบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงศศิวิมล  ดลรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
693
เด็กชายศิขริณ  สุนาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงศิรประภา  แสงประกาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองยก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงศิริทิพพา  สิริวัฒนวนนท์
ป.4
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงศิริภัสสร  โสภาภาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงศิริวิมล  นนทะนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงศิวาพร  รังหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
700
เด็กชายศุภกร  หาผลดี
ป.6
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายศุภกร  อินทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงศุภพิชญา  เคนไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายศุภเวช  พรมจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงศุภสุตา  อุทัยสาร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายสถาพร  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
709
เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
710
เด็กชายสราวุฒิ  เอี่ยมสากล
ป.6
โรงเรียนหนองหัวช้าง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงสโรชา  เขจรเนตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
712
เด็กชายสหภิวัฒน์  จินดารัตน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
713
เด็กชายสัญฐิติ  ภูเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงสายธาร  นันถนอม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงสาริศา  จักรโสภณไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี
ป.5
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายสิทธิชาติ  ปรีดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงสิริรัศม์  จำปาแถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงสิริวิมล  เทวะเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณโมรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กหญิงสุกัญญา  ไสยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วมะไฟ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุคนทิพย์  พิชัยเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงสุชาดา  สาขะยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสุชาวรัญญ์  บุตรแสง
ป.5
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุทธาสินี  กุระอิ่ม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงสุธีรา  สำราญพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงสุพรรณิกา  นุยกระโทก
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสะเดาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายสุรชาติ  กมลนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงสุรมณ  อุ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
738
เด็กชายสุวิจักษณ์  เย็นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงสุวิชาดา  ทาสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
740
เด็กชายโสธร  มากมี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงหยกฟ้า  ขานอยู่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงอชิรญา  อุ่นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
747
เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
748
เด็กชายอดิเทพ  คำยุธา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายอติชาติ  แก้วมุนตรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
751
เด็กชายอนพัช  เจริญพิตตินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
752
เด็กชายอนวัต  ทรัพย์พงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
753
เด็กชายอนันดา  ลอยสุวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กชายอนิรุธ  โฮ่มี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงอภิชญา  นาใจยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงอรกัญญา  ตรัญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงอรทัย  ชมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงอรนลิน  สุโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงอรปรียา  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายอรรครัตน์  เจนไธสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงอรวรินทร์  ภูกะฐิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงอริสรา  ไชยทองศรี
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงอริสา  พิกุล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
766
เด็กชายอลงกรณ์  อังคะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
768
เด็กชายอัจฉริยะยศ  ธรรมวงศา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงอัญชลีพร  โมครัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงอัญชิสา  นาคหลง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงอัญมณี  ฉายถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงอัญรัตน์  ทาสีเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงอาทิตยา  จักษุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
วิทย์ประถม
775
เด็กชายอานนท์  ภูโคก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงอารยา  นันภักดี
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงอารยา  ภาระโข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงอารยา  อุ่นประเดิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงอารียา  พุฒจิระ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนทวีไพศาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงอินทุอร  สนอุทา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงอุมากร  หงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงเอลียาห์  อุดาการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
วิทย์ประถม