ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายคุณานนท์  ชัยกิจตระกูล
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เหลืองเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายเดชาวัต  จันทรนคร
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายถิรวัฒน์  สังขานวม
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงทัชขญา  สิริวเสรี
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงธนัชพรรณ  พรมทองดี
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงนิศารัตน์  ธรรมจง
ม.3
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงบุณยนุช  ทับทิม
ม.2
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  มากมาย
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลขนก  บุญเซี่ยม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรรยานัทร์  แม้นทิม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาติ
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายก้องภพ  ไพศาล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายกันตภณ  จันทร์ขำ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตินันทื  ประยูรมหิศร
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
20
เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกุลปรียา  พงษ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงขวัญชนก  จำนงกุล
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ทำดี
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจิณัฐตา  นุชนิ่ม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจิราพัชร  โพธินันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
29
เด็กชายชิตประจักษ์  สวัสดิโสภา
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชิตาภา  กำไร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชิตาภา  สัสดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บรรเทาทุกข์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
34
เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
36
เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระกุลพิศุทธิ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เปี่ยมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องจริงไว
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุขขำ
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณิชาภัทร  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายเตชินท์  วุฒิวโรดม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กชายทิติพัฒน์  มาศศิริ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายธนกฤต  กล้วยแดง
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กชายธนโชติ  อภิวัฒน์ขจร
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กชายธนภัทร  บุญประสพ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หงส์ไชยกุล
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
50
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธันวรัตม์  นิยมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธีมา  เหลืองทอง
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กชายธีรภัทร  บาเปีย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายนพญาณ  อ่องสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนันทิตา  ดำรงพนาวัลย์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สำราญวงศ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนิรัชญา  จันทร์ชนะ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
61
เด็กชายบุญยกร  เทียมเมฆา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปณาลี  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กชายปณิธี  หนูประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายปณุพงศ์  อิ่มลา
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปทิตตา  อิ่มลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
คณิตประถม
66
เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเปมิกา  ดีมี
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
70
เด็กชายพงศกร  มัธยัสถ์ถาวร
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
71
เด็กชายพงศ์พัทธ์  นนทสุต
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพรหมพิณทอง  ดีชมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กชายพสิษฐ์  ชิณวงค์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพัชรีพร  รักเพียร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพิชชา  ภัทราพรพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นจิตติ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กชายพิชาภพ  เตี้ยเนตร
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
79
เด็กชายพิพัฒน์  พุทธิวิโรจน์วงศ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บึงล้อม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายพีรทัต  กาญจนประกอบ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กชายพุฒิพงศ์  จีนาภักดิ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงเพชรพลอย  อยู่อิ่ม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายเพ็ญภาส  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
85
เด็กชายภัทรกร  รักเมือง
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงภาวิดา  หมื่นพหุ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กชายภาวิต  ทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงมาตา  สวัสดีดวง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงมีนา  วิบูลย์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
90
เด็กชายรณกร  อุตสาหะ
ป.5
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงรมย์รวินทร์  รัตนถาวรกิติ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงลักษิกา  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงลักษิกา  ลีวานิชย์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายวรกร  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวรรณชนก  ศรีโสภา
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวรัชญา  แสงใส
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวริทยา  นิลพ่วง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวริศรา  นกเล็ก
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงวิรชา  โพระดก
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงวิสสุตา  พันธ์พุฒ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
102
เด็กชายศรัณย์กร  วศินนิติวงศ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
103
เด็กชายศรันย์  ฉายะเจริญ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงศศิภา  นิ่มเดช
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
106
เด็กหญิงศุภิสรา  สามนปาล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
107
เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
108
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
109
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทองนุ่ม
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสุพิชญา  แม้นทิม
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอชิรญา  ศรีมูล
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอัจฉรียา  ไชยกาญจนวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอิศรีย์  พลอยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กชายอิสมาแอล  สันสะอีด
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
116
เด็กชายอุดมศักดิ์  เพ็ชรปัญญา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เกียรติดิลกรัฐ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมาโคตร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกมล  วิษณุวงศ์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
121
เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชะตาดี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงกัลยากร  กาญจนโบษย์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยกทองมา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
126
เด็กชายกิตติพิชญ์  พุทธามอญ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ดีพรม
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  กาญจนภิญพงศ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงเขมจิรา  คิ้วสกุลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
132
เด็กชายจักริน  เปล่งภู่
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
133
เด็กชายชลากร  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
134
เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงญาณิกา  เรือนงาม
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงญาณิศา  ตันกุยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงญาดา  เวชโพธิ์กลาง
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีเต่า
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดื์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
140
เด็กชายณฐกร  ตันเจริญ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณภัทร  เมืองพิล
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิกุลหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายณัฐชนน  กำไร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพจัน
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงณัฐสินี  ปิดสายะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีนิถี
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงธนัชชา  อุทัยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
151
เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงธัญชนก  วันเจริญ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงธัญชนิต  จินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กชายนนทรัตน์  คุ้มอยู่
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงนุตประวีณ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
159
เด็กชายบรรณวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปณิตา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
163
เด็กชายปวริศ  พูนขวัญ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปวริศา  จุนทการ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
166
เด็กชายพงษภูมิ  พลอยมุกดา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
167
เด็กชายพชร  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
168
เด็กชายพรรษกรกาญจน์  ใจภูมิคำเขียว
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุขจร
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
170
เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองสุทธา
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงพัทยา  มาลาพงษ์
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  ทิพยาลัย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายพิชญุตม์  มลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
วิทย์ประถม
177
เด็กชายภรัณยู  ฝอยทับทิม
ป.5
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
178
เด็กชายภัคญาณ  บุญมาคาร
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงภัสจิรา  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายภูตะวัน  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
182
เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วดำรงค์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงมนทกานต์  สุขมาก
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงมลจรีรัตน์  ขุนเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงมุนินทร์กานต์  ธรรมะ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
186
เด็กชายเมธาวินทร์  ธีรพิพัฒน์ธาดา
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร
ป.5
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงลักขณา  ภูษิตกาญจนา
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กาญจนบุรี เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กชายวรท  กาญจนวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงวรัชยา  สมานทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงวรัทยา  บุญนำ
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวรางคนา  อ้นเชิด
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
193
เด็กชายวีระเดช  สมทบ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงมา
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงศิรประภา  อำนวย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงศิรัญญา  ขาวขำ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระต่าย
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุขเจริญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
199
เด็กชายศุภกร  ฤกษ์สุข
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ลาภาธนโชต์
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงศุภสุตา  พันอภัย
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงสรัญภร  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
204
เด็กชายสิปปกร  รสชะเอม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองเปราะ
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสิริภรณ์  แย้มเชื้อ
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์
ป.4
โรงเรียนวีรศิลป์
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์แสน
ป.6
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอัจจิมา  อินทรเกษม
ป.6
โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอุบลพัชร  อาชีวะ
ป.4
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอุษา  หอมลำดวน
ป.6
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"
วิทย์ประถม