ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  อนุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชนิภา  ช่วยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกนวล  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกนุช  เกกินะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำคล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกมลรัตน์  รอดทุกข์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรวรรณ  ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรวรรษ  คงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤตกร  สิงห์ศรีโว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤตภาส  วิจัตรโสภา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตเมธ  ทับไทร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกฤติกา  เหมือนเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤษณชัย  ดวงมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤษณพงศ์  กี่บุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤษณะ  กลับตัน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤษณะ  ก่ออ้อ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกฤษณะ  เจริญพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกฤษนีญา  พรหมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายก้องไพศาล  คำคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงกัญญภัค  เส็นบุตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกัญญาณี  เสนดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกัญญานิจ  โมราสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเอกวัฒน์  พยุงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
42
เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังสป
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงค์ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัณติญา  ห่อหุ้ม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกันตินันท์  สีเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกัลป์ยมนต์  ศรีพังยาง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงกัลยกร  อยู่เดช
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นละม้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกิตตินันท์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายกิตตินันท์  หม่อมปลัด
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายกิตติภพ  สุขแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายกิติพัฒน์  จินุกูล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกิรติ  พรรณแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกุลชา  เส็นปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกุลนัดดา  เดชรักษา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ธัญญะพืช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงเกศสิริ  เพลินจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเกษจุฬา  กอเซ็ม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงเกษมณี  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงเกสรา  วัชราภิรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายโกวิทย์  สวนนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายไกรศร  สุขแพ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายคณธัช  เนตร์ขำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายคอนราด เสกสรรค์  อัทท์วอเทอร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงจรรยพร  นวนนิ่ม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายเอเชีย  ช่วยการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
83
เด็กชายจักรภัทร  ศักดิ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงจันทัปปภา  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงจันทิมา  เพ็ชรลุ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายจารุโรจน์  ปานแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายจิรกร  นวลศิริ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจิรญาภา  เนื้อน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจิรภัทร  ท่าดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงจิรัชญา  ปิ่นทองพันธ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิราภา  แก้วเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายจีรกิตติ์  กริดรัมย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีหมาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงจุฑาธิป  ช้างน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงจุรีพร  ดำดี
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจเกลี้้ยง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเจษฎา  วะจิดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายเจษฎา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายฉัตรติพัชร  อังสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายชญานนท์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไทยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงชนกวนันท์  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงชนกันต์  ทรงทองคำ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานตุลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงชนิสรา  บุตรเผียน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายชนุตร์  ขาวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายฮานิฟ  ดำนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
124
เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายชยากร  ไอยะรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายชยางกูร  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชรินรัตน์  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชลดา  ช่างเรือ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายชลากร  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชวัลญา  ป้อมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชวิศา  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายชัยณภัทร  เปาปวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายชาญวิทย์  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชาลิณี  ปลองศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงชาลิสา  สกุณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชินพัฒน์  เรืองจักร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ส่งล้อม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชุติมา  เพียรดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สาวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชุลีพร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายญาณาธิป  ทองอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายญาณาธิป  อ่าวสินธุ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงญาณิศา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงฐณิชษา  ฐานะการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายฐาปกรณ์  แซ่อุ้ย
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายณฐกร  แก้วสุขใส่
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายณฐกร  สัญจร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายณฐนน  เกื้อบุตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายณฐพร  สำเภา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายณนทกร  ประกับสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงณปภัสร์  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงณปภา  สุดตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงณภัทร  โกวิทวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
164
เด็กชายณภัทร  แซ่เฮ่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงณัชชา  ยอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ด้วงเพชร
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณัฎฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หลีสันติ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กล่อมจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐชนน  เผลิดผล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอ่งล่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายณัฐพร  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณัฐภัทร  กามุณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณเวลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงณิชนันท์  ช่วยหอม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงณิชนันท์  มาตรบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงณิชา  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยี่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายเตชินท์  เบญจอริยกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายเตวากร  ขนานใต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายถิรายุส์  งานดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายทัชชา  กุศลครอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงทัศดี  เล็กดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงทิตยา  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงทิพญาดา  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงทิพธัญญา  รักษายศ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
204
เด็กหญิงทิพปภา  บุญโสภณ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายทิวัฒน์  พูนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายแทนคุณ  สิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายแทนไท  สิมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธณวัตร  มันตะวัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธนกร  กูลช่าง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธนกฤต  คงปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงธนกฤต  เจียวก๊ก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายธนกฤต  เพิกอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธนดล  ปานพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธนบดี  รอดหน่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธนพัช  คงผล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงธนภรณ์  คล้ายบุตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธนภัทร  สุ่มเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงธนัชชา  หอมประกอบ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงธนัชญา  หอมประกอบ
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์หวาน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธเนศวร  สองแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธราธร  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธฤต  เนื้อนวล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธันย์ชนก  สาราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธิษณุพงศ์  ชุมทอง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธีร์กวิน  ช่วยดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายธีร์กวิน  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายธีร์ธวัช  ช่วยประสิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายธีรภัทร  รักกะเปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายธีรภัทร์  เทศนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายโธรัยห์  สิทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนงนภัส  คงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายนพปฎล  บุญติด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายนพพร  ฉายบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายนพรุจ  น้อยผา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงนภสร  มะลิเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนภัส  ทองทิพย์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงษ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนริศรา  หนูรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนวพรรษ  ภู่พรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนัฐธิกานต์  เพ็ชรเล็ก
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายนัฐพงศ์  รอดเกิด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายนัทธวุฒิ  ทองเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนันชนก  พรุเตย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนันท์นภัส  จินวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหร่เด็น
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายนันทวิชญ์  รวงผึ้ง
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนันธิณี  ช่างเรือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายนาวี  สายนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนิชาภา  สำราญบึงแก
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  คงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายบัณฑิต  สังข์ชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปฏิธาร  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปณตา  สังคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปพนธีร์  จำปา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปพิชญา  ชุมจูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปภาดา  ศิริมนูญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
284
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปรณัฎฐ์  สกลกิติวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปรเมศวร์  ศาลาจัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงประภาสิริ  คงมาก
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายปรีดิยากร  แสนยาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชาวฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปวริศร์  สิงห์ชู
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปวริศา  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปวันพัสตร์  อมรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายปัณณกรณ์  กิ่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปัณณธร  นับทอง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปัตติมาภรณ์  รักสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงปาณิศา  บุตรมิตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงปาณิสรา  จิววุฒิพงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปานิตา  เพชรร่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงปาริชาต  เวชกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปาลิตา  บุตรหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายปิยณัฏฐ์  พิเมย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อหวาน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายปิยสิทธิ์  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปลอด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายปุณณวิช  รัตน์บุรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เกรียงขจรพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายเปรมทัต  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงไปรยา  หลานสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายพงศกร  ไทยคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายพงศ์นริศน์  ไชยบุญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพงศภัค  จิตรประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพงษ์เพชร  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพชธกร  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพนมเดช  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพรไพลิน  วันเอเลาะ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพรรธมล  บุตรหลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพรรษวริศ  เจริญหิรัญกฤตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพรรษวุฒิ  สุตนก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายพลกฤต  คงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายพศวีร์  ดวงภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายพสธร  ต้นบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายพสุชา  เหมินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพัชรพล  นะบุตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพัชรี  สอนรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายพัฐกฤษน์  นิวัฒน์เมธากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายพัทธดนย์  อาษา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพัลลภา  บุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงพัศฎา  วงศ์พิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายพัสกร  ศรีเกิด
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพัสกร  เสือปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพิชชากร  ช่วยค้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพิชชาภา  เกียรติพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพิชชาวีร์  คงมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณสาม
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพิชญ์พงศ์  เพ็งพาจร
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพิชญา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพิชญา  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่อนเกตุพล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพิชญุตม์  คงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพิชิตชัย  คงประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กชายพิชิตชัย  พึ่งวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพิธิวัฒน์  หม้อน้ำร้อน
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพิมชนก  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมอุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพิมพ์วราดา  หมวดคงทอง
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพิษณุรัชร์  ไพรดำ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายพุฒิพงศ์  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงเพชรกันยา  มงคล
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายเพิ่มพูลสิณ  เจริญนิธิธาดา
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงแพรวา  มังสะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายฟิกรี  เชาว์ช่าง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายภวินท์  อาษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภัคพล  หนองทะเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายภัทรชัย  ขาวสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายภัทรพล  บุตรครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายภัทรพล  ศรีเณร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายภาคภูมิ  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วเกตุ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายภานุพงษ์  รักษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงภิณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงภิรัญญา  แก้วชูแสง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายภูตะวัน  ตันตาปกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายภูพิทัศน์  บุญเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายภูมรพี  แก้วนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายภูมินันท์  จิวะนันทประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายภูริ  สั่นสท้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายภูริณัฐ  สีคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายภูรินท์  ยะลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงมณีกานต์  หลงระเริง
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กหญิงมณีรัตน์  พูนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายมนภัทร  เกกินะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายมนัสชัย  เพ็ชรเรือนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงมัณฑิตา  ภูเก้าล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายมิตรภาพ  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายมุคตาร  ยัททาบารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงยาสมีน  สายนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายยุสรี  สมทัด
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายรชต  เถาว์กลอย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายรณกฤต  ชูบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายรติภูมิ  บ่อม่วง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายรพินทร์  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายรพีภัทร  ตันติพงศ์อาภา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายระพีพัฒน์  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายรัตนโรจน์  ขุนทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงลลิตา  เนื้อนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายลามาอาน  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงลาวดี  ตำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายวชิรวิชญ์  สักกะพลางกูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายวรนน  ชำนาญภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายวรภฤศ  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงวรรณา  แก้วแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายวรวิทย์  หมันบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วเก้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงวรัชยา  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
444
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงวรางคณาง  ทองเมือง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงวรินยุพา  สืบสุข
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวริศรา  คงชุม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงวริศรา  ภัคดีนรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายวรุตม์  คลองยวน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายวสุพล  เขียวดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายวัชฐากูล  เม่งบุตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงวาซีนี่ย์  สาระวารี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงวิชิตา  หมื่นไชยชุม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงวิริณภัทรา  ไชยบุญ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายวิศรุต  สุริยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงวิสสุตา  ปุราชะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายวีรภัทร  ปิติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายวีระชัย  ใสดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายศตวรรษ  สุทธิเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายศรันย์กร  เกื้อกูลส่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายศรายุธ  ห้วยลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายศริญยภัทร  สุดดวง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงศริณญา  อินทร์คง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงศวิชญา  ขำเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายศักดิ์ศรัณย์  อิดศะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายศักสุภฑ  ประทุมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงศิรประภา  ทวีรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงศิรภัสสร  คล้ายทองคำ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
484
เด็กชายศิวกร  เพ็ชรรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายศิวกร  ศักดิ์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงศีรดา  เพ่งกิจ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายศุภณัฏฐ์  นบนอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายศุภเสฎฐ์  นบนอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายสถิตคุณ  เหลือจุฑามาศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายสรพัฒน์  ชูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายสรวิชญ์  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงสรัลชนา  พิพัฒน์พลสกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงสโรชา  จุกมงคล
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายสันติพงค์  คงเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายสิปปกร  เจริญอภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายสิรภัทรณ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสิรารมย์  จิตตกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงสิริกร  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงสิริมาส  เล็กมาก
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงสิริยากร  มุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงสุชัญญา  ทองเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสุธิมา  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายสุนิวัฒน์  บุตรหมัน
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มณีมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสุภัสสรา  คงปาน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสุรัตน์ติกาน  คลองยวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสุลักษณา  สังข์รอด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  ขวัญศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุวิชาดา  หลานไทย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงหุสนา  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงอณัญญา  สายเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงอติกานต์  เอี่ยนเล่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายอนพัช  ทองเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายอนันดา เลออน  เคาเดลคา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอนันตญา  เริงสมุทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอนิตยา  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายอนีส  จันทรวงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายอนุภัทร  คลองรั้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอภิญาดา  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอภิปราย  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอภิศญา  สิริกาญจน์วรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงอมรรัตน์  วัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงอรณัส  เพ็ชรคงทอง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายอรรถพล  พิเศษศิลป์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงอรสุรางค์  อินทรมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอริสรา  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอริสศรา  นิลตีบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอลัล  ปะหนะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอลิน  โรจน์จริยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายอัชนนท์  โบบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอัญฐิกา  ฉิมภักดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอัสนาวี  หัวแหลม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายอาซุนนูร์  กะแต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายอาทิชา  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมมิกะกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธินวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนทิพย์โบสถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอุษาพร  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
564
เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์กูล
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงกฤศรามณ  เกิดสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายกล้าพารา  ผิวดำขำ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงกวิสรา  จันประเทือง
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายคณิน  ถิ่นพังงา
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายจิรัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายเจษฎาภณ  บุญล้ำ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายชญานิน  เสริฐสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนมุสิก
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงชนิสรา  กสิคุณ
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายชาคริต  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงญนันทนิยา  เติมสุข
ม.2
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงฐาปนีย์  อัศวเหม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลละออง
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลจันทร์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
นายณัฐนนท์  โสเชื้อ
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐนิช  กาลานุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐภา  ชายพ่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายณัฐยศ  สุดเม่ง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฐวดี  พิบูลย์
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองฤกษ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายเตชธรรม  ขวัญแก้ว
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายนนทภัทร์  ผุดผาด
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนันทกรฉัตร  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรตระกูลรักษ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนิชา  เลื่อนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายนิติกร  รัตนเดช
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงนิติการณ์  ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายนิธิกร  ดินแดง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
นางสาวบุปผา  แก้วเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงเบญญาภา  โสเชื้อ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายปรัชญา  ชำนินา
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
นายปุรเชษฐ์  เผือกเนียร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายพัชรพล  ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายพิชญะ  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายพีรดนย์  สารแก้ว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายเพชรพลังพุทธ  เข็มแดง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายฟาฮิม  รามาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงภัคจิรา  นุ่นนุ่ม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายภานุพงศ์  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายภูมิรพี  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายภูมิศักดิ์  ช่วยดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงไมมูน๊ะ  นกแอนหมาน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายยศถัทร  ไกรนรา
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงวรัชยา  เพชรชนะเลิศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายวัฒนา  ชายกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงวันวิสาข์  ไกรณรา
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระบี่

ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนอุตรกิจ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
628
เด็กชายถัตถสิทธิ์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายทิวัตถ์  ลีลภัสธนพงษ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธนากร  คงหวัง
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธมลวรรณ  มณีโชติ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
นางสาวธันยชนก  ทุ่งแซะ
ม.3
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงธันยพร  ช่วยแป้น
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงวาสนา  ฉันทวีโรจน์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงวิภารัตน์  มามาศ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงศตพร  รักงาม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงค์อรินทร์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงศิริรักษ์  จามรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงสิรินดา  วัชราภิรักษ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสุชัจจ์  เกียรติพิมล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสุรชาติ  แดงสมศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงหฤษฎา  แก้วขาว
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายหัสดี  ลิ้มประจันทร์
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
นายอนรรฆพฤฒ  สมหวัง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายอนุชา  ขยันการ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
นางสาวอภิชญา  มาลิกี
ม.3
โรงเรียนบ้านทรายขาว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายออมสิน  คำสุข
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
นายอับบาส  หมัดตะพงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียมไหม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า
ม.1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีงาม
ม.1
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิทักษ์วงค์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายฮูซัยนี่  บ้านนบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 111 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
660
เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงกชกร  บางพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงกชกร  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงกชกร  เมืองมัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงกชกร  สงทวี
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงกชพร  พริ้มพราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงกนกพร  ศรีเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงกนกพร  สิงห์ชู
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายกนกพล  เซี่ยวภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายกนกพล  ต่างจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงกนกรดา  ปุณยวนุเดช
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงกนกลดา  เอกกรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ถิระจิตติพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงหบำรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายกนกศักดิ์  เพ็ชรอาวุธ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายกนิฐยา  ไร่ใหญ่
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายกมล  ปัสสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงกมลชนก  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงกมลชนก  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงกมลชนก  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดขุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายกรกฎ  เล็กมาก
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงกรกนก  แสงขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายกรกฤต  กิ่งเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงกรจรส  ก๊กใหญ่
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงกรชวัล  ชูเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายกรณ์  สมผุด
ป.6
โรงเรียนบ้านลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงกรนันท์  คงเลิศ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงกรรชพร  อินทรโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงกรรณบงกช  ใบบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายอิศรากรณ์  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงกรรัตน์  คงภักดี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายกรวิชญ์  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายกรวิทย์  วัฒนพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายกริศริศ  เสาชะอม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายกฤชณัช  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงกฤตชญา  พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายกฤตธี  สืบพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายกฤตนัน  พันเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายกฤตนัน  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายกฤตภาส  สมมิตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายกฤตภาส  เหมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายกฤตย์ทรงพร  วงศ์อรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงกฤตยา  ศิลาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายกฤตยาคม  พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายกฤตานนท์  สมทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายกฤติณ  ตายง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายกฤติเดช  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายกฤติน  สมเขาใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศาลาจัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายกฤศตมุข  ปลอดอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายกฤศตเมธ  ปลอดอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายกฤษ  ทองรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายกฤษฎา  ยะหวา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายกฤษฎา  สืบสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงกฤษฎาภา  พรหมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายกฤษฎ์  ข้อค้า
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายกฤษณะ  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงกล้าณรงค์  เจียวก๊ก
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงกวิตา  จินดารุก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายกวิน  บุตรแขก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายกวิน  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงกวินทิพย์  มิตรมนุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงกวิสรา  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงอิศวรา  หอธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
742
เด็กหญิงกวิสรา  นวนเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายกวี  ชยดิลก
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายกษิดิ์เดช  พันธุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายกษิดินทร  บุญเกื้อ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงกษิรา  ทองสลับ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายก้องกิจ  มีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายก้องภพ  กาญจนวโรดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายก้องภพ  ลูกตั้น
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายกอตซัล  คงหัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายกอบุญ  สุตนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายก่อศักดิ์  เชยมื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรุเตย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ห้วนแจ่ม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงกัญญาวี  จะมะอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  แก้วนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายกัณตพัฒน์  บุญโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงกันต์กนิษ  ด้อหล้า
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายกันต์กวี  สัตย์กุศล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายกันตภูมิ  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงกันยารัตน์  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายกัฟฟา  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงกานต์ณิศา  นำพา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือคำฝั้น
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงกานต์มณี  บุตรเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฮึ่งฮก
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงอิสรา  ช่อไม้
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กชายกิดากานต์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายกิตติกวิน  เกกินะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายกิตติกวิน  พงศ์ทองเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายกิตติพัทธ์  ทองสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายกิตติพันธ์  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายกิตติภพ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายกิตติภูมิ  เพชรสีช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายกิตติภูมิ  สุวรรณคะราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงกิติญาดา  ศรีประชา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายกิรติ  ขยันการ
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายกีรติ  สุขกาย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายกีรติกร  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงกุลปรียา  ณ. สมุทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงกุสุมา  ชูขันธ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงเก็จมณี  แฟงฟัก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงเกณิกา  สังข์เกื้อ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงเกตุจินต์จิต  พิทยาพิศาล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงเกศกนก  แจดนวน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงเกศธิดาทิพย์  ตราชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงเกสรา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายไกรวิชญ์  อนุชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงขนิษฐา  สังคชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยพลขาล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงขวัญฤดี  หนูมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงของขวัญ  แก้วเพช็ร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงของขวัญ  ประคีตะวาทิน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงเขมจิรา  ขวัญแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงเขมรินทร์  สงวนสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายคชมาตย์  ป่าวสกุล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายคฑาวุธ  เพชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายคณพศ  พรายแพร้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายคณพศ  มิตตะกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงอิสราพร  ศรีชาย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
824
เด็กชายคณาธิป  ไชยขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงคณิตา  ธงไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายคมกฤต  สุชาติพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายคมพจน์  สุชาติพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายคามิน  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงคิชนาฏ  เชื้อมีแรง
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายคุณากร  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายคุณานนญ์  นุ่นนุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงจณิศตา  ขนานใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงจันทร์มณี  ยืนยงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายจารุภัทร  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงจารุวรรณ  บุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงจิดาภา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงจินดาพร  ขนานใต้
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงจินดาภา  ทรงศรี
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายจิรโชติ  ตระกูลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายจิรภัทร  ใจประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงจิรภิญญา  กูลน้อย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงจิรัชญา  งามขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีอนันต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงจิรัชยา  เพ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงจิรัชยา  หยกแดง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงจิราภัทร  เจียมกำเนิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายจิรายุ  สายเส็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ทองเถาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายจิริยวัตร์  ศิริมานูญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายจีรพัฒน์  สุวรรณฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรุเตย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายเจษฎาวุธ  เมืองพรหม
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงแจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายชญานนท์  จรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายชญานนท์  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงชญานิศ  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงชนกนันท์  ยะลา
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายชนกันต์  ชนาชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงชนมล  ท้าวโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายชนม์วิสุทธ  เมืองสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงชนัญชิดา  เรืองน้อย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงชนัญชิตา  จิววุฒิพงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงชนากาญจน์  คลองมดคัน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงชนากานต์  แพรกสงฆ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงชนาการต์  ชุมบุญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงชนาภา  แก้วทองสอน
ป.6
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงชนาภา  เนื้อเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงชนาภา  สงหนู
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงชนิกกาญจน์  งานประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงชนิญชิดา  นาแป้น
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมเจริญ
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงอุทุมพร  ฤทธิ์เสนี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
906
เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงชนิภา  อินเสนีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงชนิษฐฎา  กิตติธรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงชนิสรา  ศักดิ์แสงโสภา
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงชมพูเนกข์  อ่าวสินธุ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายชยณัฐ  มีสุข
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายชยพล  จุรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายชยพล  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายชยพล  มูลกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายชโยดม  แซ่บ่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงชลพร  ห่อสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงชลิดา  น่าเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงชวิศา  เกษรบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนพรพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงชันญชิดา  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายชัยพัฒน์  การดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายชาญชัย  ขนแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายชาญบุตร  รัตนฉายา
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงชาลิสา  วังลำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงชาสินี  พลเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงชุติกาญจน์พัฒห์  สุทธินวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงชุตินธร  ฮ่อบุตร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงชุตินันท์  ช่วยเกื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายชุติพงศ์  สฤษดิ์สุข
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายชุติพนธ์  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงชุติพร  ยวนเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายเชร์ซาร์เร  บุลซากี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงอุมากร  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
947
เด็กหญิงโชติกา  เดินแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายซามิ  โอลเซ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงแซร่า เจสสิก้า  ฮ็อดสัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายญาณกร  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงญาณาทิพ  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงญาณิศา  ราชานาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงญาณิศา  หมีแดง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงญาตาวีร์  ดำดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงญาลัญฑา  เยาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายฐปณวัฒน์  ขยันการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายฐปนนท์  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายฐปนวัฒน์  ลิ่มคำ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายฐานปราชญ์  ช่วยนุ้ย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีสุขใส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายณกวิน  นบนอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงณชนก  พุมนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงณญาดา  สายนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายณฐกร  เจหมะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายณฐกฤษต  สูทอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายณฐพงศ์  เพชรเรือนทอง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายณฐมน  บัวเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงณธิดา  โชติช่วง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายณนนนที  ดำดี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายณพวีร์  ฤกษ์มีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กชายณภัทร  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายณภัทร  ชัยชิตร
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงณภัทร  นาคสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงอุมากร  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
988
เด็กชายณภูมิรัษต์  กลิ่นขจาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงณหฤทัย  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ค้อม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงณัชชา  เชื้ออาษา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงณัชชิมา  ผลส่ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงณัชทกานต์  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างสนั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลูกเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พลจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายณัฏฐวัชร์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงณัฏฐา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองนุ่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงณัฐกลิตา  หนูกระบิล
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงณัฐชยา  เพชรคง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงณัฐฐณิชา  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงณัฐณิชา  พัวพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัทรกมลสุขกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายณัฐดนัย  ขาวล้วน
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายณัฐธัญ  โดยประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูสุด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายณัฐปกรณ์  สุนทรวราภาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายณัฐพงษ์  ฟองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายณัฐพงษ์  ร่มแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายณัฐพล  ควนวิไล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงณัฐพัชร์  คงเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ลานนท์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงอุรัสยา  สืบเหตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1029
เด็กชายณัฐภัทร  เทียมยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงณัฐมาศ  ผกาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหอม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพย์สุราษฎร์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาวคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงณัฐศิตา  ขาวแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กชายณัฐศิษฏ์  จงรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่บ่าง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงณัทกานณ์  ยั่งดำนุ่น
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภัสสรวิทย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองรัตน์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงณิชารีย์  หนูเงิน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงเณศรา  ภูมิภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายดนุเดช  ธัญธาดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายดนุสรณ์  ศรีเกิด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงดรุณี  สมัครแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายดลเลาะห์  ชูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงดวงยีหวา  สุนทรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงดาวธิดา  เหมหา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงเดียนา  หมัดตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงอุไรวรรณ  โพธิญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1070
เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงตัสนิม  รักมิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายติณณพร  สุทธิเหลือ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายติณพัฒน์  สถิรประภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายตีรณะ  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายเตชิต  เป็ดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายเตชินท์  มะโนรา
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายเตโชดม  อ่อนเกตุพล
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายไตรบุญ  เฉี่ยหม่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายทนุธรรม  พัฒนศิลป์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงทรรศยา  ทวีสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายทักษิณ  แก้วศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงทัดดาว  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายทินภัทร  สังขพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงทิพกร  ถาวรไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คลองรั้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงทิพย์อันดา  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  รักษายศ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายทีฑายุ  สมัครแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายแทนคุณ  ช่วยชม
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายแทนคุณ  บุญทองขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายธงชัย  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงธดากรณ์  ดวงจิตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายธนกฤต  เชื้อสกุลวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายธนกฤต  ทุมมาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายธนกฤต  ไพศาลกุลอารยะ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กชายธนกฤต  สิขวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายธนชาติ  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายเอกพริสร  ถิ่นพังงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1111
เด็กชายธนทรัพย์  อ่อนนวน
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายธนพล  ปานเอียด
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายธนภพ  แก้วไข่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายธนภัทร  บวร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายธนภัทร  บัณฑิตย์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายธนภัทร  ปิยภาณีกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายธนภัทร  สุภาสน
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายธนภัทร  หลานไทย
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายธนภัทร  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายธนวัฒน์  ปีตบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายธนวัฒน์  สืบวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายธนวินท์  สืบศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายธนศักดิ์  ใจเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงธนัชญา  สุขกาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงธนัชพร  ดีดวง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงธนัชพร  อภิรติธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงธนัญญา  เทพภิบาล
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงธนัญญา  ไร่ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายธนากร  เกาะกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายธนากร  เพชรบัว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กชายธนากร  สมเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายธนากรณ์  ฤทธิเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายธนาฆิม  เหร่เด็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายธนาธิป  คงฆะปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงธนิตา  เสดสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายธเนศ  ลิ่มบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงธมนวรรณ  เนตรประชา
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายธรณ์เทพ  สโมสร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายธรรมพัฒน์  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กหญิงธรรมภรณ์  สำราญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายเอกภัทร  เอกตันติวงศ์
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1152
เด็กชายธรรมวรรธ  สุขช่วย
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายธราเทพ  ลายแบน
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายธวัชชัย  ปานมาศ
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายธวัลรัตน์  รักดำ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายธัชพล  สุดดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงธัญญรัตน์  หมีดสอีด
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงธัญญา  ชนะกุล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงธัญญาภร  ศิริยานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลูกน้อย
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเงิน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กหญิงธัญวลัย  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงธัญสรณ์  เม่งบุตร
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงธันย์ชนก  บิลไบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กหญิงธันยพร  คีรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงธาราทิพย์  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงธารารัตน์  บุญทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงธาริญดา  หลีส้อ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงธารีรัตน์  จิตประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายธาวิน  แทรกสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายธาวิน  นิลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงธิญาดา  รักบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมาศ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงธิติภร  โซ่เซียงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กหญิงธิติมา  อนันต์การกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กหญิงธินิดา  จัตุรงค์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กหญิงธีตา  สุคนธกนิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กชายธีภพ  ชดช้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กชายธีรกานต์  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กชายธีรนัย  สามเมือง
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายธีรภัทร  ก่ออ้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองรักจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 323 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1193
เด็กชายธีรภัทร  ข้อค้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายธีรภัทร  สุขคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายธีระชัย  จันทนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายธีระพนธ์  ชัยชิติพงษ์
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงธีริศรา  จำนงการณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงนงนภัส  เกื้อกุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงนงนภัส  สืบวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยานุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงนนทยภร  สุราวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายนนทิวรรธน์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายนพดล  บางคราม
ป.4
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายนภ  อยู่เย็น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงนภิสา  พัฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงนรกมล  ศรีเปารยะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายนรังสรรค์  เพ็ชรชุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงนรัชย์ธรณ์  รุจิรธรรมดำรง
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายนราธิป  บุตรแขก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายนราวิชญ์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายนราวิชญ์  เหมือนแจ่ม
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายนว  สามเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายนะโม  โกยกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงนัจนัน  อุบลจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงนัฎฐกันย์  แก้วสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายนัฐนันท์  สัจจสุจริตกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงนัทติญา  ปานทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงนัทธมน  พลเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายโอเว่น อรุณ  เฮาท์คูเปอร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1234
เด็กชายนันทกร  อุปการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเคล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลขจรสิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงนันท์นภัส  สอสุทธิเมธ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงนันท์นรินทร์  เชิงดี
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายนันทพงศ์  เยาวขันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายนันทสรณ์  ดับพิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงนันทิกานต์  คงนวล
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงนันทิชา  พรหมชัยศรี
ป.4
โรงเรียนเจริญวิชช์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงนันทิตา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงนันธิณี  ช่วยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงนาดา  บ่อหนา
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงนาตาลี  ชุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงนาตาลี  ฮันเย็ก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายน่านฟ้า  วัฒนะ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงนาลันทา  ลีรัตน์เสถียร
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงนิชานาถ  มาศโอสถ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายนิติธร  อ่อนจันทร์อบ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายนิติพนธ์  ชอบทำกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายนิธิพัฒน์  มากมูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงนินทากาญจน์  พลูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงนิสริน  ยานยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงนิสรีน  สายดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงนิสารัตน์  บ่อม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านทรายขาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายเนตัน ไลเออ  บริ้งค์
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงบงกช  เสียงใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายบดินทร์  แก้วสุก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช
ป.5
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายบัญญพนต์  ขุนจง
ป.6
โรงเรียนบ้านช่องพลี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายบัณฑิต  เพ็งสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีเมือง
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงบัณธิตา  ฉายบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงไอรดา  หวามาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 325 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1275
เด็กหญิงบุญญรัตน์  ชะนะพาล
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกฎา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงบุญลักษณ์  ผุดให้
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงบูรฉัตร  พูลผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงเบญจพร  อ่อนเคร็ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษา
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กหญิงเบญจวรร  รักเกื้อ
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กชายเบญจามิน  อาโนลด์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงเบญญทิพย์  มากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงเบญญาภา  แฉล้มรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฎาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายปฐมพร  ผดุงกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายปฐมพัฒน์  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงปทิตตา  ไพศาลสถาน
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงปทิตตา  รอดนัคเรศน์
ป.4
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กชายปธานิน  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายปธานิน  สุทธิเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย
ป.5
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงปนัสยา  งามวิวัฒน์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอิศรานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงปพิชญา  ยวดยาน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กชายปภังกร  แก้วสาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายปภังกร  คำหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กชายปภังกร  เจริญเอกประภา
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กหญิงปภาวริณ  เรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
เด็กหญิงปภาวรินทร์  หัสภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1307
เด็กหญิงปภาวี  เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1308
เด็กหญิงปรมาพร  สุวรรณถาวร
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1309
เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1310
เด็กหญิงปรวิศา  พงษ์พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1311
เด็กชายประกฤษฐิ์  งานจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำทับ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1312
เด็กหญิงประกายฟ้า  สิงหบำรุง
ป.6
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1313
เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1314
เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1315
เด็กหญิงไอลิน  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
กระบี่

ณ อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 326 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
ห้