รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพชรศร  พรหมสูตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธีทัต  หมีทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพยุหะ  นุสติ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนภิสา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกานต์ชนก  มาพัวะ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงษ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงพชรมนฑ์  โป๋ชัน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายจิรายุ  เจียนิวัตต์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอิสรีย์  ศิริทัศนาเวช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงธนภร  โชติกคาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายกรกฤต  กองมณี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชาลิสา  พันธ์รุ่งจิตติ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 นายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวชนากานต์  เตชสุนทรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐาธิญา  กันธิยะ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายอริญชย์  ชวดนุช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปุณณภา  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นายณทัต  อันประนิตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอิทธิกร  ภุมรินทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวณัฐวรรณ  สุนทรเลขา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชนิษฎา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายธีร์ธวัช  เสวกงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายชวภัทร  ไตรทิพชาติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งจาบ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายทรงโปรด  อ่องศรี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกชมน  กุลถวายพร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชศรี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนภัส  กาญจนดุษฎี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงคุณัญญา  เขตรวิทย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนวพล  โกมลสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายคุณาพัฒน์  ศรีชมภู โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกษิพงศ์  ดาวงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปารเมศ  อบสิน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชนิษฐา  สุระมาตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนภัสกร  บุญมึ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นายสิรินทร์  พึ่งกัน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายเจษฎากร  กางกง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายอิทธิชัย  กลิ่นสังข์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายณัฐนล  พูลคุ้ม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวทักษพร  จูงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาววิภานันท์  ปีพูน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวปวีณา  ทับโต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขอร่าม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวนัชชา  การะภักดี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่อมะกอก โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภควดี  เกตุแค โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวรรณวิสา  ประสิทธิ์เขตกิจ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวบัณฑิตา  สีทองอ่อน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายณัฐนันท์  ปานจิ๋ว โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายพีรณัฐ  ม่วงไม้ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัญญพัชร  กวยรักษา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนธร  งานสุจริต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศตพร  ชัยดี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกิดทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวนันตรา  อินทร์น้อย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายศุภสัณห์  อัจฉริยวรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายสุรเดช  วัฒนะธนากร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โพธิ์เงิน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัชชารีย์  ไชยภัทรเจริญวุฒิ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวมิริณฑ์  แก้วบัณฑิต โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุภาทิพย์  ภัสสร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายวณัฐ  ศรีฟ้า โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพสุ  สดายุรัช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอโนมา  อรุณเจริญยิ่ง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอาทิมา  กิตติกุลเมธี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงนัทธมน  แสงสร้อย โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวศศิกานต์  มณีโชติ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวปารณีย์  ช่างทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงริญญาภัทร์  สุขแจ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวพิชามญชุ์  จริตงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงภิญญมาศ  สังสิทธยากร โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงอภิสรา  หวังตระกูลดี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พุกสอน โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวพีรญาณ์  พรมมัจฉา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งหยวก โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายกันตพงศ์  วอนเจียม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปองคุณ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนศักดิ์  พินิจธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายคชเมฆ  เพชรสว่างดี โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนิพิษฐพล  ิัิัิืัิด้วงกลัด โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุรีย์พร  มาสง่า โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจรัสประภา  แช่มเอี่ยม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขเกษม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวริญระภัทร์  แช่มเอี่ยม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกีรติ  เถื่อนปาน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนสอาด โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญญชนก  วันชะฎา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภัทรลภา  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงรวิสรา  สมานกสิกรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวันเวลา  หล้าแหล่ง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงบุญยวีร์  ตะนรัตน์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุนิตรา  สูงปานขาว โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงมนญพร  สินจีน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอาทิตย์  ตรงต่อมิตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทวีชาติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชนาธิป  คุ่ยหอม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงประภาสิริ  รัตนบัวพา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงดวงใจ  ดิษสละ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุ่นยิ้ม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นายปัณฑกร  ผายวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภัทรดนัย  จันทรังษี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุประวีณ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนาธรณ์  มามีสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธงน้อย โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพฤฒภณ  จันทร์ทอง โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลปราชญ์ โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์ โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสุชาดา  เขียวปั้น โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชญาณี  บางประเสริฐ โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  มาดี โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกิติมา  มีแสง โรงเรียนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริพัฒนาพงษ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัณฑิรารักษ์  เจนศิริพิกุล โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศุภรวงศ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายรัฐรวี  มั่นจันทร์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายสุกฤต  สวรรค์คณากร โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายขุมทองแท้  สาธุภาพ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกรียงไกร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกฤตภาส  กำลังแพทย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภัทรกร  ล่องลม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงหฤทกานต์  พนมสัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงทักษพร  พลหาร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธีรสิทธิ  บรรทัพ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายกรวิชญ์  คงวราคม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงภัทรพร  พุฒอินทนา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวอนัญดา  ถนัดไร่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวภัคจิรา  ฉิมอ่วม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวปณาลี  แก้วมณีวัฒน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายเศรษฐพงศ์  คงไทย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศกลวรรณ  ยิ้มเจริญ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุวิริยกรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายพฤกษ์  บุญเจริญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปุณณวิชญ์  เดชอินทร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายสถาพร  ว่องวิกย์การ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายคณากร  ศุภลิตเดชาธร โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนายุ  สังข์บุญชู โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสนธยา  สังวร โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเนตรนภา  เกษไตรย์กุล โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นศรี โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายสรวิชญ์  ด้างถางคำ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกิตติธัช  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น