รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงรัตน์คณา  ใจกล้า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพชรพล  ทักษี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงโชติภา  ทรัพย์พะวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายนิติธร  รอดเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวบุษกร  เถื่อนสุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายภูเบศร์  เรืองคุ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพงศพัศ  วงศ์บัณฑิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวรมิตา  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายสิรวิชญ์  นวรัตนารมย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายศิวัส  อิ่มสุขศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวณัฏฐ์ชญา  โคกทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนวรรธน์  พรหมภาสิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยโยธา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์แตง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายวัทธิกร  ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายปัญญพัฒน์  กระสุนรัมย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายพุฒิพงศ์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวปิยธิดา  เปียชวด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายณัฐนันท์  มงคลพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายสิปปกร  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวชลธิชา  ขัดแป้น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายธีรณัฐ  กลั่นวารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวณัฐนรี  วงศ์พูลทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายก้องภพ  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายดริณภพ  สายสุวรรณ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายวชิรวิชย์  ปฐมพรทวีวัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงลลิภัทร  แพทย์หลักฟ้า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวอชิรญา  วณิชล้อตระกูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายธรรมลักษณ์  วรรณโชติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวคัทรียา  ปรางค์ศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายดุจปั้น  ศรีสุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปฐมาวดี  ลดาวัลย์รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายจิราเจตต์  ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวริศรา  จูแจ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงฐาปนิตตา  กาญจนตฤณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงผิงอัน  ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐชลิตา  เขียวยิ่ง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกนกนภา  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงไหมเเก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงภาคินี  พรมประเสริฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายสิรภัชร์  ทรัพย์ธนาคม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนวัฒน์  วงเวียนคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอคริยา  แสนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสิริพรชัย  เลิศพัชรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์อ้น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนคนันทินี  หลักกอ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนภัทร  นาจารย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายพงศภัค  พิเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภคิน  มึมุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายณัฐนนทภัทร์  กันตา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวสันต์  ใยบัว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนโชติ  เมฆี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงระรินทิพย์​  ผสมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวชโลธร  เสาแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงภคพร  เกตุแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณภัทร  บางพาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นชัยมูล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวรภัทร  บางพาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงธนัญชนก  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงนนนรี  ทิมคล้าย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสุกฤษฏิ์​  ทิวา​ร​ั​ตน​อัง​กรู​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายรัฐภูมิ  แตงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนากร  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนกฤต  ทวีผล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสราสิณี  แย้มโกเมนทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐ​เศรษฐ​  ปะ​ส​ั​ง​ขา​โย​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปพิชญา  ประหา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงฉัตรฑลี  เที่ยงตรง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงมณชญานันท์  ไทพาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เทศสนธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัฒนวาณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายฐ​ิ​ติว​ั​สส์​  เปรมปิระสกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอภิญญา  บุญโท โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะวงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศุทธวีร์  ไพโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสิระพรรศ  ศรีหิรัญญะกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายพีรวัฒน์  บุญมี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธันยพงษ์  ไทยภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชวัลชา  หล้าจำปา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงธนวรรณธร  บุญสิตาอาชานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฉ่ำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศินา  พานวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันยงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ร่องมะรุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมเเพทาย  พันธุมาตย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปฏิญญา  เหมมะณี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอมลวรรณ  การะภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวเผือก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ขุนภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปรัต​ถ​กร​  อุปการะ​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายชานนท์  ชะมังชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนภัทร  ็พูลเพิ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงศุภวรรณ  จิรสินเกียรติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  โพธิ์อุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงญาณิศา  หนองหลวง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพิชญเศรฐน์  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นยิ่งเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายภีรัฐพงศ์  สิมเมือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคชื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนทีกานต์  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุภสิริ  ปรีดาฤทธิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธิติ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจรัสรัตน์  อินปินตา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงฐิติรักษ์  ชนะภัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายภาคิน  นาคสุก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอัศวิน  สังข์สุวรรณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายอภิวิชญ์  กองวัฒนาสุภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนัธทวัฒน์  กองวัฒนาสุภา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกิติยา  ปาวิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกฤช  กฤติยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชยพล  แดนสีแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายณภัทร  อภินันทโน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยชนะวีระกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพนุชนาถ  บุญอ้น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิชชานันท์  สิงห์อาจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภวิษย์พร  กองกันภัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนลิน  ชายเพ็ชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปัญญดา  ทองอินทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงศิริญาพร  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธนกมล  จงชาญสิทธิโท โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนภัสกร  ภู่ผะกา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอลินตา  กาญจนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธัญจิรา  คล้ายผูก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุภัสสรา  พวกน้อย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายสัณศณัฐ  อุดแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธีรเมต  ช่วยพยุง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภคพร  เกียรติ์อนันต์กุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิตราพร  ชูอิทธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณัฐชนน  หงษ์ชัยภูมิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายรติบดี  ปัญโญแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานทิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชนัฎา  มะโพงเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงอชิรญา  เอี่ยมต่อม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกวิทปกรณ์กุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนราวิชญ์  คงเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกรียงไกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกุลิสรา  ส่วนลา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลัดเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกันยารัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฏฐนรี  แต้มครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันทน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงญาดา  คงคะชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐชารีย์  โคกทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพีรยา  ปานศรี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัชชา  สอนริต โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภูริณัฐ  ท้ามเทศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธนภัทร​  พันเขียว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงเกศกมล  ศรีวงศ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพงศธร  ศิริจันโท โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสาริศา  จำนงค์จีนารักส์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปาริชาต  กล่ำทัพ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสุชาวดี  คงด่าน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณิชกานต์  นิยมไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนาฏภูรี  แสงไชย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสุตาภัทร  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปุณิกา  ตะวันส่องแสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธนัชพร​  ไตรโยธี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปานอิน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมรังสรรค์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสิริรัตน์  อรัญมาลา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายนิติภูมิ  คำเส็ง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายอัครชัย  พิศอ่อน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพันทิพย์  โตพร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายชยพล  หวังวรภิญโญ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอริย์ธัช  สินธิพงษ์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวรรณกานต์  ด้วงอิ่ม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวรรณภา  ทองยอดอินทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธนาวิทย์  พรมศิริเดช โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณิชา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น