รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจิรภัทร  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายอภิวัฒน์  คงรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพชร  หาดทราย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายพีรวิชญ์  ดลราษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายวัชรพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนาพร  วรรณษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นสวัสดิพงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  สุขสำราญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  กิ่งไทร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงวธูสิริ  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงศุภจิรา  แก้วดวงใน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอรจิรา  ฮองกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจิรวัฒน์  หัวนอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชนะชัย  เงินโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายฌาณิช  นพสุวรรณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปัณณพัฒน์  อานไธสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายภูมิพัฒน์  มีรส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภูริช  ปราบพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายรักชาติ  ชาติมนตรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายวนันชัย  กิจพินิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายศุภวิชย์  บุญเอก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายสรรพวัต  บุณปู่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกรชวัล  ชาติชะนะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกฤติมา  บุญเกิด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกุศลิน  นกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจิรดาภา  แอนนา นิโคลสัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงชญานิศ  จอมเพ็ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงทักษพร  พามา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธัญญากัญญ์  สว่างเมฆ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนุกอันนา  ปานใจนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงบัณฑิตา  งามเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปอแก้ว  ปาละนันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีณรงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงภคพร  แฝงวัด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรืองนาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภูริณี  โชคชัยมงคล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงศุภรัตน์  ปั้นโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุพิชญา  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกันต์กวี  ใจชื่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเกียรติยศ  กระบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจิรายุ  เนื้อไม้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชัยสิทธิ์  วุฒิยาลัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายทฤษฎี  กลั่นเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธนกร  เวียนนอก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปรัชญา  สั่งแอ๊ด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายปิยะวัตน์  ศิลาแรง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวัณณุวรรธน์  ตรีเศียร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศวัสกร  ศรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสิปปกร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สาระดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายเอกภพ  จิโนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกัญญาพร  คงปรางดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนตรพลับ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกิตตินาถ  ประติโก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนิภา  คงวราคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชาลินี  คำมะดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงญาดา  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองคำสุก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธนพร  ยลเมืองแมน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงธิดารัตน์  คนธรรม์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงนันทศิริ  กนกโสภณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพัชรีพร  คำจำนงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฏภานุพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศุภัชญา  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสินีนาฏ  ปัญญาอ้าย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุณัฎฐา  สีดาพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงโสภิตนภา  โพธิ์เส็ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกอบศักดิ์  ยูงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายคณาพงษ์  โสมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายคมน์คณิน  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัฐดนัย  ปู่วงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนพล  ยังคง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนพล  พลซา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนภสินธุ์  คงสโรช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายปรวัตน์  ชมมัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพิชญุตม์  ภูมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายภานุพงศ์  สักพุ่ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายสมรัก  เพชรมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายสรธร  โภชนะสมบัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายสหรัถ  พรหมมายนต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกอบกุล  ศรีอบมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกุลภรณ์  ไกรเมฆ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชลลดา  วันทยกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณิชากร  แก้วนิมิตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธนัษฐา  อี่มอรชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์วิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปฏิญญาภรณ์  ยุงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปรัชญาพร  วรายุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปรีชญาน์  แสงอุไร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพัชรมัย  เสาโกมุท โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเรืองเดช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทร์ไทสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศศิประภา  มีเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสุนิษา  คงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกฤษณพล  พุทธารัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายขจรเกียรติ  เริงหิรัญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเบญจมินท์  เทศวิบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูมิรพี  อาจมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายระพีพัฒน์  อุบลจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงก้านพลู  ดวงมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชญานันท์  อาสมาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณิชมน  หงษ์มณี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงทักษวดี  สีนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงธัญชนก  เหล่าหมวด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนรมน  วัชรนุกูลเกียรติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์ธาดารัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงไปปาย  แจ้งการณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวิราการต์  ซัมรัว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 นายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายณัฐภัทร  ศิริปัญญา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายธนกฤต  เสือดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนกฤต  มหานาม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนพวิทย์  จันทร์โท โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพัชรพล  เด่นนิติรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพชรพล  อินแพง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพีรณัฐ  คงทนแท้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพีรวิทย์  เตโช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายภัทรพล  สืบกระแสร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภานุวัฒน์  อุดมคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายรัตนพันธ์  บุญเฟื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายวรพล  ใบภักดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายศุภณัฐ  คำพุฒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายสุภณัฏฐ์  นิยมศิลป์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่สุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทายิดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีคงเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกัลยา  แก้งพวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงจริยกมล  บุญมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงชวัลพัชร  สมสร้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตะใบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงธนพร  คล้ายทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธนัชญา  มุ่งวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงเบญญภา  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปวรรณรัตร์  บุญมีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพาขวัญ  อินทนนท์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงภูษณิตา  ศรีสอาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงรมิตา  สุภาษร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงลักษณาพร  กงถัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวิรามร  เลิศประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศวรรยาพร  จงศิริรักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสรัลวลี  สิงห์โตทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสิริกร  คุ้มทองมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสิริยากร  นกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญช่วยสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายกฤษณ  นกมั่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปั้นโฉม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายคณาพงษ์  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายคิมหันต์  ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายจตุพงศ์  ศิลกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายจิณณวัตร  แสงอุไร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชลภัทร  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายชลันทร  สุนทรวารี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายณภัทร  หลวงเทพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฐชนน  นาคะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายณัฐพงศ์  ลาคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายณัฐพล  แพไทยสงค์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณัฐภัทร  แสงเลื่อม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายณัณฐกรณ์  อิทรพานิชย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนัญชัย  ปลัดท้วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธัชพล  โสพรหม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธีรพันธ์  อุดมวงษ์วราวุฒิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายปรัชญานนท์  ยุงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปิติพงศ์  บุญกาวิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายภัทรภณ  ทองมุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายมนัสวี  ชานพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายรณกร  อ่อนวัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายศักดา  สำราญจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายสรสิช  เอี่ยมสี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายสาริศ  บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสิรดนัย  ไกรรอด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายเสกสรร  จัทร์แซ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่วยหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายอัจฉริยะ  พิมาลัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีวิชา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกิตติยา  นนทะโคตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงกชพร  พิมพ์พล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปิยะศริ  เอื้อนยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ชัยคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภควดี  อยู่คง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์หล้า โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุธานี  สีดาพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงอมลวรรณ  สกุลยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอารัญญา  แสงทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายณัฐพล  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายตฤณโชติ  แก้วก้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนบดี  อยู่เสดียง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนิติพงศ์  มารูปหมวก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปฏิญญา  ขวัญสิริไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายปุญช์กนก  พรมราช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพัชรพล  พูลส้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพันธ์ทรัพย์  ปรัชญาณิชกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภาคภูมิ  บัวชุม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศุภรัตน์  เฉลิมทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสรวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายเสฏฐนันท์  สนั่นเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายอริย์ธัช  เบ้าตุ้ม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายอานันทศักดิ์  สุดตา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภัทรพล  เจนจิตต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกนกพร  ปานทอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฐวดี  ป้านภูมิ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนนทกานต์  คำมูลศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปิยะพร  ดอกจำปี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพรชนก  วงศ์หนองแวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เหลืองไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงวณิชยา  พันธ์อุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศริญา  เกิดกิจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังคีรีจรัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอชิรญา  นาคปานเสือ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอภิชญา  กะกุลพิมพ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชญาณิศา  จุลสายพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกลินท์ ดอน  สวานซิเกอร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายรวิวรรธน์  พานำมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายรัฐภูมิ  ร้อยพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายศรัญยู  กฤติกาเมษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายอภิรักษ์  พัดแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายณภัทร  ตั้งธนเมธี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐธิดา  รังษี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูมิพัฒน์โภคิน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงรุ่งวาณิชย์  เศรษฐี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงศิรประภา  ชาญพหล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกันต์ธร  กองแกน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจิตติภณ  จินดา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายทยุต  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนดล  นิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายเนติพัฒน์  พรมแดง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายบัลลังทอง  พรมมาท้าว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูมิพัฒน์  คุวาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภูวนัย  แสนคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงแพรวา  แก่นนาค โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายลัญฉกร  จักทอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวงศ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภาวดี  สีวระกัน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายเอกลักษณ์  จารุพัฒโนบล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงมัณฑนา  ปารย์จิตติพัฒน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวนิดา  กาเหวา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวกรกมล  ดอกไม้ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสวน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธนัชญา  นงพา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวราภรณ์  ถาวรรุ่งรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอนันยา  ขาวนวล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศรุตา  ปิตสะศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกวิน  ศุภสาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายถิรวัฒน์  แจ่มศรี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายประวีร์  ล้อสินคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายจุฬาฬัฏชฎะ  บัวคำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชิติพัทธ์  งามเอี่ยม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายปรัชญา  อยู่เชื้อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณัฐกฤต  เคนยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวัชริศ  เบาะโต้ง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายธนพล  มาศมนัส โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายศุภณัฐ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพิสิษฐ์  หนูใจ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปรมีส์  บุญเยีย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายจิรภิญญา  ฮาร์ด โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุพัชญา  ชาญพหล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสันติสุข  จบเถื่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอนุชิต  ปิดจะดี โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอุดมโชชค  แสงนก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายกัญญาภัทร  สีมาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกุลสตรี  รัตนพลแสน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แซมสีม่วง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันทะแสง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินรักษ์บำรุง โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธิภากร  เกษามูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงนรมน  สีหะวงษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงปรียาพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายการิน  พิพัฒนพงศ์โสภณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายณภัทร  เรืองศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายพงศภัค  พรมสวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพันพิพัฒน์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอัศวิณ  คงน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกันตพงษ์  กันหามิ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฏฐิกุล  รุ่งสว่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพัทรดา  บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปัญญาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วงศ์พรหมท้าว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุพิชญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพงษ์นัฐกร  พุ่มฟัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกษิดิศ  สายแก้วมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายฐปนยศ  โนรีเวช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายปกรณ์  เพลงวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปภณ  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสุภคม  ห้าวหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกมลพรรณ  รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชินันพร  แดงดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงณัฐภัททรพร  ขารอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาลีชาติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธพัสมนตร์  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนภัสสร  สีทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงนัฐฐยา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพรรณภัทร์  ผึ่งมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพิชญา  วงค์วร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูทวน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงเมธาวี  เชื้อไพบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศุภารนันท์  ช่างหลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสิริญา  รวยสิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพสุธาวรรณ  หัสรังษี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายชัชนันท์  บุญพา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายธนกฤต  อั้นอุดม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายธนโชติ  จันทร์คะณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธนากร  หล้าเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธรรมศักดิ์  ป้องแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายพงศกร  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพรเทพ  หอมเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภเมท  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชนัญชิดา  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชัญญานุช  ผิวงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธวัลพร  กุลสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวปภาวี  ชุนเกาะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงมัลลิกา  มหาเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  จันทรมณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศุภัสรา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวสวาฑีลา  จีนด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายน้ำพิพัฒน์  คงศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสิทธิโชค  ทองเสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายสุธีกานต์  บึงตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกมลชนก  โกละกะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกรกมล  วิชิตนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงคณัสนันท์  โปรยเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงคัคนวรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงจรรยา  หล่อโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจิณณ์ดารัตน์  มาลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจิรภิญญา  อบเชย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนพรัตน์  เจริญชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงเปรมิกา  มณฑิราช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงรินรดา  กวงแหวน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชชาชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายทินกร  แก้วกอนเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งขวัญตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชื่นนภา  พรมสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงญานิศา  แก้วประกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงณัฐตญาภรณ์  คุ้มดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงรติมา  ทองวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงวรรณวิภา  โตไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศสิทร  ศรแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุธิมน  หลงรัก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอินทิรา  เปรมปราคิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายอธิป  อินธิศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณัฐพร  จิตรวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธาวิตา  เพชรไชโย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายต่อสกุล  ทิพนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนากร  อ่อนแปล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนฤปพจน์  สนิมค้ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายพิพัฒน์  บุญเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายมนัสพงศ์  สุกเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายศิริศักดิ์  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพุฒินาท  วรรณแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจิดาภา  โชคงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพันธุ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะสูงเนิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงณัฐนันท์  ถิ่นบัวบาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฐสิรี  ฟองจางวาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงธีรนาฏ  ธีระภิญโญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนภัฏสร  พรมเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงนวพร  บรรณารักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนันทนา  จาบทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงนัยนา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมลัทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพรธิมล  พ่ายผา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพิชาภัค  มาหญ้านันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จันทร์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภัคจิรา  เหลืองดำรงค์พันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทับโททับไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเมษา  บุญเกิด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวริยา  คำอิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสาริศา  จันทวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุพิชญา  ช่วยเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงโสภิตนภา  สักขะกิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงอัญชนา  วรรณะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกนกนภัส  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศริณธรณ์  กายประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวรัมพร  แสงตะกอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายเมธา  ชลานันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจีรพรรณ  แคล้วโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญจรัตนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายกิตติกวิน  ฉิมปรีดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายเจตณัฐ  พัฒนากูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายชยพล  กัญยะมาสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายณัฐศรุต  จันทร์ดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธนกฤต  วรสารสศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายธีรภัทร์  คิม กู๊ดแมน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายนนท์  ทิพนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายนนทกร  ใจแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายภควัต  พรหมประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภควัต  อินทพรโสภิต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอักษรศิลป์  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงกันติชา  สังสนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ตรีนันทรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเกวลิน  สอนจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจีรภา  เมืองโสม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงช่อทิพย์  ปวงเหมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญพร้อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฐพรรณพร  ธรนันท์กุลวุฒิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธนัญญาณ์  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปสุตา  ลี่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุญนาค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เม่นขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงรชฎาพร  ศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงรักษิณา  ธำรงภูวดล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวิมลสิริ  วิเศษหวาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวิมลสิริ  หิรัญวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศรุตา  สายรัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงศุภารมย์  เสนานุช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงโสชญา  ถวิลไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายกฤติพงษ์  พึ่งศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายปฏิภาณ  เมืองทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายภูบดินทร์  ทองดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายเมธวินภัทร์  อธิธนาพรภัคผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายวงศกร  พรมพลอย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงวรกฤต  ไกรเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายศุภชัย  ปาปะโน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มหล้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายศุภวิทย์  บุญมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายอภิวิชญ์  ยาโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกมลรส  ทองริทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขโฉม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงทัศดาว  จักรพรรดิ์แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนัชชา  หล้าสุด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปพัชญา  มาตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปรวิศา  ทรัพยะเกษตริน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปุณณยวีร์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพลอยเพชร  กันเกียว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทอนแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจีน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสายไหม  วงจันทา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณัฐสุดา  สินประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวธารารัตน์  สำเนียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายพีรพล  คำสุม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชยุต  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายณัฐธัญ  ใจชื่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายธนภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธิติ  แสงประทีป โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายภีมพัฒน์  แจ่มศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายวงศธร  มุกดาเนตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายภาคภูมิ  ศิริวัฒนกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายศรราม  ดอกชูรุ่ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนพคุณ  สุทธะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตำปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริสุขประเสริฐ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอัด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงโจซาฟิน  เบอร์ค โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชนิดาภา  ทะจะกัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชมพูพรรณ  ทองคำสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณัฐชญา  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงปทิตตา  อัตตะชีวะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปรียากร  ถนอมพลกรัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงรินญาดา  ภูยางตูม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวรัษฎาพร  เพชรกันหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสกลภัทร  วันทาภิรมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสนคำปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงสุรัมภา  เหมโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสุวภัทร  ชัชวาลกิจกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงอมิตา  กาเรียน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอินทิรา  บุญตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกานต์สิริ  มั่นหมาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายกรเอก  พีรปัญญากุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายธัญวัฒน์  เฉลยจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายพงศนาถ  นากลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายอุกฤษฎ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกัญญาภัค  มีเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงการ  จิตรละมัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทวีชัยไพศาลกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฐณิชา  นอนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธีรกานต์  สุขแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขธิติพัฒน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงประภาพร  มาแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงปวริศา  บัวบาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงปัณณทัต  เพชรบ้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงปัณณพร  กระจ่างพันธ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงปาณิศา  ยศเคลื่อน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปานรุ้ง  คำสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพัฒนวดี  นันตะวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงภารตี  ถนัดพงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวริศรา  พาหา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวิมลิน  จันทนา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงศจี  บุญถือ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปร่งฟ้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสริตา  ทองใจสด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุธีรา  สมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุวพัชญา  จันทวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอุรชา  มีรัตน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายแทนไท  ปวงเหมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนเดช  ถาวรศิริเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนภูมิ  ปานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายรพีดวิษ  พุฒบุตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอธิศ  ยิ่งสูง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นายณัฐพงศ์  คำสา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายศุภณัฐ  พลกลาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกรวีย์  ผินทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงสโรช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงเจนจิรา  เทอเนอร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณวรา  จันทักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธนัชพร  เสนานุช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนรินทิรา  คงแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสนอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนิศมา  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงบัณฑิสาร์  เมฆประยูร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปุณิกา  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพรทิภา  พันลึกเดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมภิพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพิมวรา  ทิพวันต์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงภาวินี  ทมเจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงมนทาริน  รามศิริ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงวิจิตรา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุดารัตร์  ยงโภชน์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุพาพร  พึ่งแพ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงอัยยา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงญาณณิษา  สิงห์คำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงจัสมิน  โรส เพิร์กส โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายกนกพล  นนทะสัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายกฤษฎ์  ถนัดพงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นายกานต์ปณิธิ  เมืองขวา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายขวัญเมือง  สอนหลวย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นายจีรพันธ์  จิรชาญชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นายณภัทร  เพชรป้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายธีรธร  ธำรงธัญวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายบวรณัฐศักดิ์  ปุสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพีรณัฐ  เงินอินต๊ะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายภานรินทร์  ชุมช่วย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณพวุฒิ  ขันทะเสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกนกรักษ์  พัฒนากุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกุลนันธ์  พงษ์ด้วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวกุลสรา  การกิ่งไพร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวโชษิตา  วรรณบุษราคัม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธนาลักษณ์  ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธิติสุดา  ประสงค์สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงบุญญา  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปภาพิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวปริศา  จั่นเทศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปองกานต์  ทีน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภัทรธิดา  บัวทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวรวิฐา  วัฒนกาญจนากร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงรัญชนก  มาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่สุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาววรรษมล  พรมพลอย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสิริกร  จำนงค์กิจ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอัสรีนา  ศรีกล่อม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาชนม์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวบุญญาวาส  ศรีจริยา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสิริสกุล  สีวัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายคินณพัฒน์  วัฒนาสาภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายจิรณัฐ  มุ่งพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพชรพงษ์  ปั้นถาวร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพิชิตชัย  ศรีสงคราม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายวัชรากร  โพธิ์กล่ำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอภิวิชญ์  หมวดมะหิงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงกฤติมา  หอมหวล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวัตถี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงคุนัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงชยณัฐ  ตันปัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฐกมล  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณิศราพรรณ  ภู่ขาว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธนัชญา  คำดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธัญชนก  ทับทิมเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนิรชา  นามโพธิ์ชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงบุณยวีร์  ศรีวังคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพณิชา  ทองทับ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพรประภา  พลคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพัชราภา  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิชามญขุ์  ช้างน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรติพร  กองพิม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงลลนา  ผองสุข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวัชรากร  เชื้อตระกูล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสุชานาฏ  สายบุญเจียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสาวภา  สารีพรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงไอศิกา  อินทะนนท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเจษฎากร  มูลจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกฤตภาส  บุญปัญญา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายชินวัตร  วรรณชัยชูโชติ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายฐิติ  อมรรัตนวาที โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายธัญธร  ตรีสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายนนทกาญจน์  เสียงไพเราะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายพสิทฐ์  บุญจันดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายพัชรพล  มุ่งพานิช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายพีรณัฐ  เพียงก๋า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพีรพล  มนัสสิลา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวิธิวัสส์  เครือวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายศรัณยุภัทร  เผือกพ่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายอนุชา  ชื่นชม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายอัสชัย  อินทวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายกษิดิศ  พวงโต โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสุรบดินทร์  แสนคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญโสภิณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวรวรรณ  สุขเสถียร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกรรวี  อัตตะชีวะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิ่นเพชร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงจิรัชยา  พันอุ่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชุตินันท์  คำมอญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  แป้นโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณัฐพร  อึ่งทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงธนภรณ์  ไก่ขัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงธีราพร  ธรรมมาศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนันท์สินี  มั่นศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงยาดี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปภาศิณี  สายนวลเวช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปิยะธิดา  พลโยธา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงเปมิกา  หาญลำใย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพรทิพย์  วัฒนสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงพัชราภา  มีทวี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพัทธนันท์  วาเสนัง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพิชญาภา  เลาะสันเทียะ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา  เมืองสุวรรณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงภัทรพร  คุ้มภัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงรัศมีดาว  เรืองศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงวรางคณา  ทับแย้ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสายผูกรัก  สะร้องก่า โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสินีนาฏ  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสิริกร  เพิ่มพูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ผาผง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงธัญชิษฐา  แจ่มศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกฤตภาส  วัฒนสิงห์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายชยุตม์  ศรีคำ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นายญาณาวุฒิ  ภักดีไทย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายธนกฤต  อินทร์ผึ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธัชนัน  แก้วแท้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายปวเรศ  ศิกดิ์เศรณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายปาราเมศ  โพธิ์ชัย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายเพชรรัตน์  ศรีสว่างแสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายวรัญญู  รางแรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นายศุภณัฎฐ์  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายอภิเดช  แก้วยม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นายเนติพันธ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายสิริพงศ์  อัศวะธรรมวุธ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวกนกพร  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวภะฆนัล  ดีล้วน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ไม้หอม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงกุลธิดา  โสภา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวคัคนางค์  จันทร์ลบ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวจงกลทรัตน์  อ่อนละออ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงจารวี  หนูน้อย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงฐิติภัคยาภรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงฐิติมา  ล้านศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงญญาดา  วงค์ธิดา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคแพง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดโรคา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวธัญนันท์  จุ้ยปั่น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวนิชานันท์  จันทร์กุณี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวเนตรนภา  สุขโข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงเบญจมาพร  พูลแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปนัดดา  สะอาด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวประภัสสร  กอกฝั้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวประภัสสร  รังวรรณา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวประภัสสร  หอมจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวปาริชาติ  มีพวงผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงปสิตา  สารสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวปิยะญาดา  แก้วลำยวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รุจิรานันท์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงภริตา  คงเมือง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาววศินี  ปลัดท้วม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปานะโปย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสุภาวรี  รัตนเกื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวอรพร  วรพล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอารียา  ปานไกร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณหทัย  ใหม่ธรรม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกฤต  สีคราม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกีรติ  หนูเชื้อ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายภากร  ชุนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงปรมิตตา  นาคนายม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนภสร  สง่าวงษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายจารุวัฒน์  ไชยทอง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายจิรภัทร  สุขเณร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายฐานกร  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายดลณฤทธิ์  สายคำบ่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนกร  พินิจรัมย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธนพล  กุนมล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธเนศพล  ยอดเละ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายเนรมิตร  เทียนงาม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายพายุ  พันธ์วงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายวรเมธ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายศรวิษฐ์  กลิ่นพูน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายสุรวุธ  หุ้มไธสง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพงศ์รัชภูมิ  สุทธหลวง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายรัตพล  สุขเข็ม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เสน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกฤษณ์กัลยา  สิงห์เดช โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงคันธมาทน์  จันทร์โท โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจิดาภา  ชูสาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงชนาพร  ทองมา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเเก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงณัฐชา  ภูมิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธนพร  ชมภู โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิพัฒนพงศ์โสภณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงพฤติพร  ฉิมพ่วง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงพิมพิศา  สุขโข โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงเพชรนภา  พรมศรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงรติมา  กลมกลิ้ง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวรัญญา  ทองคำสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวันทนา  ทูลตา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุทธิดา  วังคีรี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอัญชิสา  ลูกจันทร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอารีรัตน์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสอน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายปุณยวีร์  หนูแย้ม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เมฆมล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วดวง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทูลตา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงธันยพร  บุรพพพงษานนท์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงปวริศา  สีตะระโส โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ฤทธิพิณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงมธุรดา  โกษาจันทร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงยาลิกา  สอาดเมือง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปอแก้ว โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงศตกมล  เกษามูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกฤชอร  หมื่นอภัย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชินไธสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายบุลากร  ชนะสงคราม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงกนกนภา  ศรีรัตน์สกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงธนิศา  ทองวิชิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงอารียา  เถื่อนไพรวัลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงอริสา  อินทร์อ้าย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงธนพรรณ  ฉั่วตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพิชญามณช์  ทักคุ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวนิชชา  วารี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงทัตพิชา  สิทธิลือชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงธนิฌา  เนตรอิ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงศิรินทรา  พรมเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วป้องปก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพัทนันท์  เกตุยอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนรินพร  จันทร์แยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายศิวกร  ทัดช่อม่วง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงลักษิกา  ดวงพิลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงเกวลิน  พรมแก้วต่อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงนิฤทัย  จันทรเสนา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายภานุพงษ์  ราชอาจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงกัญญพัชร  กองเส็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายณภัทร  จันทร์นุช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรุจิรา  ท่อนแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงพรวรดา  มารอด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายชิดชัย  ทองแขม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายศุภณัฐ  เทพโพธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายนนธวัช  กิตติวิโรจน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายนราวิชญ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณิชกมล  สมอออน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสร้อยศิริ  ธิกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองเสี่ยน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจีรนันต์  ขันตรีทัน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวิภาดา  เรือนชัชวาล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนลินทิพย์  เปล่งเมืองปัก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงณัฐมน  แก้วกึน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายรัชชานันท์  ไพจิตร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงแพรวา  คล้ายใจตรง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงณัฐนิชา  เสมอ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พนาลิกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฝั้นสุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงสิริญญา  วันอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายวุฒิชัย  ลาภไธสง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวจิราพร  บุญเกิด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นายกิตติพิชญ์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นายณยศ  พุทธสิมมา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นายูภูริพัฒน์  จะจง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นายณัฐวัฒน์  นาที โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวภัทรสุดา  จันทร์วรพิพัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาววิชิตา  ทองย้อม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวปันพร  แก้วทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นายภูริภัทร  ฤทธิ์เม้า โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นายพีรณัฐ  กิตติธาราทรัพย์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวกษมาภรณ์  กันต์โฉม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวกุลนิษฐ์  ศรีธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นางสาววิชญาพร  กันต์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธนภรณ์  แจ่มคง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวิชญาดา  พาจันลา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกาญจนา  ช้างอินทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงวารุณี  ศรีอภัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพีรดนย์  บุญยิ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 นายกิตติธัช  คำมั่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายชลกร  กีรติศักดิ์กุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายพสธร  คำค้อ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 นายณัฐพนธ์  ไชยปาละ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวปุญญิศา  อินดีคำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงกมลชนก  ตาคำชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวรัตนาพร  วิสัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวธันย์ณิชา  ธันยาปิยวัฒน์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวสุภาวดี  อินปาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวกัลย์ศรุตา  ด่านรัตนกุล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวเบญญาภา  กุนเทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวชัญญานุช  แก้วพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นายณัฐวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 นายยศกร  หันธนู โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายพีรวิชญ์  กันทะกะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธมลวรรณ  ยศปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงศรัญญา  จันตื่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปรียากร  ปิ่นปั่น โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์พุทธา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 นางสาวนันทิชา  แก้วพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 นางสาวจีรนันท์  จันทะวงศ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงลภัสรดา  กงเยิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 นางสาวบัณฑิตา  แก้วแพง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสุธิตา  พิมพ์สอน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาววัชมน  แก้วเบี่ยง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นายวชิรวิทย์  กองเงิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภูริภัทร  ราศรีชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นายเขมรัฐ  แก้วจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นางสาวพรพินิต  นันเขียว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นางสาวปวิชญา  จันทร์หม่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นางสาวปัณฑิตา  จันทร์หม่อน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นายกิตติคุณ  ชูสุวรรณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นางสาวรวิภา  บุญกิจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพิมพ์พามณี  แสงแก้ว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงมัณฑนา  สุภาษร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวณิชกมล  โปยทอง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นางสาวนภัทร  ภักดีสาร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คำตุ้ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 นางสาวพัชราภา  แสนใจ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นายรังรักษ์  ทองปิก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวศศินิภา  แสนคำเรือง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวพัณณิตา  กิด่วน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นายราเมนทร์  สายคำเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวพิยดา  แก้วยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวจิตตินันท์  บุญเอี่ยม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นายมงคล  ทองเวียง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนัทธมน  จันทร์สีดา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวกัญญารัตน์  อินปัญญา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวศิรภัสสร  เชนยะวณิช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวนวรัตน์  ภักดีสอน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวณภัทร  เรืองธนาเดช โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาววิภาวี  ลำเพ็ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงศรัณยภัทร  วันชัย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวพิมพ์นารา  กองสิน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวธมลวรรณ  สายคำติ่ง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงยุวกร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายกรวิชญ์  กมลเสถียร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวกัลยา  คำน้อย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นายธนวัฒน์  สีเขียว โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเพิ่ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวณิชาภัทร  สุขศิริ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาววราภรณ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงดวงกมล  กระทู้ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวศิริภัสสร  พรหมมี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวรติมา  ทองอัฐ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นายขจรศักดิ์  กิทำ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายภรัณยู  บุญสวน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณศรี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายสุรชาติ  มลวัง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นายยศกร  บุญลือ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นายก่อเขต  ภาโส โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นายชยธร  ชัยวิชิต โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวบัณฑิตา  เหมือนมุข โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายศิไวภพ  แพงขะ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกัญชรส  กงยนต์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะใบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมาดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงกาญจนา  ยาแสง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายคณนันท์  วงศ์ปัญญา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงปิยะนันท์  ฤกษ์วิชานันท์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์บุญ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงคมชนก  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเทศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกนกทอง  กินูน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงธนัชชา  อินทิจักร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงประภัสสร  ใจช่วง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงกฤติญา  ยังคลัง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงชลลดา  เปรมไทยสงค์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายพีรพงษ์  เปลี่ยนบ่อมาตร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชนัญญา  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองสุข โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงวรรณิสา  ชาติไทย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายจิรชนานันธ์  พรหมภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายพงศ์พล  กันแพงศรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายณฐนนท  ภักดี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายพรภวิษย์  ชอบประดิถ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายวรเชษฐ์  ภูเยี่ยมจิต โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายจิรวัฒน์  เจนจบธรรม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายบูชพงบษ์  ประดิษฐ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นายอนุชา  สังข์จีน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายขวัญชัย  แก่นนาคำ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายนนทวัฒน์  พาคำ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงธันยพร  นาคหรั่ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงพัศญา  อ่อนต่าย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงพรรณทิวา  ห้อยดอกหอม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพัชรี  ศิลาเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงโยษิตา  กุนมล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นางสาวศศิกานต์  มะการ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองไทย โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลตั้ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงจินตนาการ  เกษมวิลาศ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงปนัศยา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงพรสุดา  ไชยราษฎร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงรุ้งลัดดา  ศรีสว่าง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงปาณิศา  ไทยรบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงบุญยิสา  พัสกุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวอุไรพร  พลยุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงมาริษา  มูลสี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวสุวรรณา  อู่ประเสริฐ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวธัญพิชชา  บุญปัน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปุ่นประโคน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงนิรชา  สมัครเขตกิจ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวณัฐวดี  เรือนขำ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภาประเวช โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอารีย์  บุตรบุญชู โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายเดชฤทธิ์  วังคีรี โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอริสรา  กองมงคล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงศศิร์อร  สุริยะอัมพรกุล โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงอลีนา  สุธงษา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไชยโพธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวรัญญา  น้อยสาคำ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงณรัฐวรรณ  ชัยรัชนิธิอุดม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เกตุพิน โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาชาติ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคงาม โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงปพิชญา  กันธุไร โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมากสุข โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  แสงรัศมีคูณธนา โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงมนัสนันท์  กับขุนทด โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อหันตะ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกันตภณ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายเอนก  ปลั่งกลาง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายชิติพัทธ์  สินประเสริฐ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายวิษณุ  พันธุ์เกษตรกรณ์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณัฐริกา  สีขาว โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อชาติ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสรวัลย์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายนันทวัฒน์  จันครุฑ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายอนุสรณ์  วงษ์ทองดี โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงมัณฑนา  ทองเปิ่ง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงชลิดา  ธงชัย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงฐานิดา  วันทอง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงจารุวรรณ  วังคีรี โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นางสาววรรณิภา  สมบุตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวณัฐธิดา  อินทร์เดช โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอรัชญา  ไกรวารี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายสรศักดิ์  บุญศรี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นิลเนตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สามารถ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงควร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็ญสูตร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงชมพูนุท  พึ่งตน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงบุษบากร  สุภศร โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 นายมานพ  วันเชียง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายณภัทร  โยธดล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายพีรพัฒน์  โยธดล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กวยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายทศพล  อะริโน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงศิริยากร  สิทธิอ่วม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาววิไลวรรณ  ประเสริฐสุข โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวพันธิสา  วงศ์กอบศิลป์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวสุดารัตน์  พักอยู่ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวพรพรรณ  ศิลดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวจุฑาพัฒน์  เทพารส โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายกิตติพิชญ์  ดวนพล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงปิยธิดา  กุมภี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงพัชรา  พุ่มพวง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงกัญชพร  จันทร์ดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงสมฤทัย  เขียนแป๊ะ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงสิริมนต์  สารวรรณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงภัทรธิดา  สงค์เขียว โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงอารียา  ละดาดก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงอริสรา  จำนงการ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงวรดา  อินรอด โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงเปรมวดี  แบวงษ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงนลิน  ผุยผง โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สวนสระ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงมินตรา  ซากกระโทก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานสารี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงจุฑามาศ  สาลี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิชาญ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงวรัญญา  พันทำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงสุชาวดี  ปานเกตุ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงอภิชญา  ธูปบูชา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงปราชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงวรรณณิดา  บุญมาก โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสนธิสา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น