รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวภัทรานิษฐ์  ปันวารี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวอุมาพร  พันแพง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทพสาธร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวทิพวรรณ  ทวียนต์เนรมิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายทินภัทร  ปะวะศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สลักหล่าย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจิรายุ  บุญญานันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวศศิวิมล  จิตมะโน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวพิชชา  กองลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพรพัฒน์  เมฆแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลมฤทธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวรินรดา  สอนโส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวพรหมญาณี  รัตนบุผา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  สกุลเงินเตชาวัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวปภัสจิรา  ปะวะศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวปิยะธิดา  แก้วพรม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงมณิศรา  กาวีวล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายตะวัน  ตาคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนเตชินี  แพนแลน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เศวตธนกร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวป.รวีร์  สงวนรัตนเกษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศุภสัณห์  ปารมาลย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวปิยวรา  โสวะนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายพิสุทธิ์  แสงสิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชนากานต์  วาสนะตระกูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวสุภาพร  ปวงเริ่ม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวธันยพร  สารดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายรณภูมิ  เฝือชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงภัทรธิดา  โอฬาระวัต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนลินา  นรินทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภัคอร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุชญา  เอกวัฒนกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณัฐธีรา  สัจจะนรพันธ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนดล  ปัญญายง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันกา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวภคพร  วิลัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงวราลี  บุญปั๋น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายทนุธรรม  แว่นศรีทอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กังหัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณิภัชญา  นาแหลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายสิทธิภาคย์  เสมอใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธฤติธีร์  อินต์ธะวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอาทิตตยา  ณัฐภัทรโสภณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายจิรกิตติ์  เขียวสลับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเมศร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพิมสราญ  หนองแส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนิชดา  สุทธภักติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงทิพธัญญา  คนธรรพ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำวิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงอโรชา  พรมตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ขอนเคียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวิรัช โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงลักขณัญญ์  เกลียวกลม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสุริษา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะละใจ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงฐิติพร  พอจิต โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพัชร์ธรา  อินยา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาศสกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงภควดี  สังข์พิชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธญา  ธิตินิลนิธิ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงณัฐณิชา  แกล้วกสิวิทย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  ชัยคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพจณิชา  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชอบชิน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพนัชกรณ์  รัตนพันธุ์จักร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพงศกรณ์  ครองศิล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงเบญญาภา  เวียงนาค โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเขมิสรา  แสงสว่าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงคนธรส  แห่งพิษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวสุชานุช  ปราบริปู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวปัญญารัตน์  สืบแสน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวผกาภัทร์  คุ้มญาติ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐญาพร  กอบกำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอคิราภ์  สาระกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงโสภิดา  นันตา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงลลิตา  ประยูรศรี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายรัฐภูมิ  ทุ่งสิบสาม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกมลเนตร  ชัยชนะ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกุลจิรา  ทิราวงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงทักษอร  อินทรรุจิกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวกัลยรัตน์  กวาวเจริญ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวสุวิชญา  เสือแซมเสริม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปภาพินท์  อินทรสัตยพงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงยศวดี  รักแจ้ง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีรักษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอัญดา  วันแก้ว โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวปวีณา  กันยะมี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวปุณยวีร์  ทองดี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวริศรา  ฟองคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนวพร  ฟูคำ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายศรนเรศ  มีชัยเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกฤตภาส  นันตา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกษิต  ธัญญเสถียร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายชนกชล  ชื่อนชอบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายชนภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชัชพล  สุกใส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายณัฐ  สิริเรืองบุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธรรม์ปพน  ธรรมใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอรัญชยา  สุวรรณราช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายนราวิชญ์  แกล้วกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปัณณทัต  กวางทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายเพชรไกรลาศ  เหรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายยงยศ  นามแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายรณกร  เมืองแก่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวีรภัฏ  วิญญาวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายรัชภูมิ  บางศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสิรภพ  ขยัก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสิรวิชญ์  แสวงหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายอชิรญ์  วังทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณิชา  วงษ์แก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนงนภัส  พอสม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงษุเมษา  ฆ้องชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงรดา  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกันตภูมิ  โครงไพบูลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายชนภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธีร์ธวัช  อักษร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอาภิสรา  ถาวรเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายณัฐพงศ์  ต๊ะอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่นหมาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธนากร  ม้ายอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศุภากร  สายวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพิมพ์พจี  จดจำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนาธิป  สุคนธพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวคำมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธันยธร  เจดีย์ถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอมรรัตน์  โพตะเภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชาลิสา  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณัฐดนัย  วังหา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนวพล  ตันประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสจพล  บรรเลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชิดชนก  ลีลาชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตต์บุญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธีระ  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำยวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัคเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายดรัณภพ  มหาเดชาไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายกฤษณ์  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงค์ฉายา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอนรรฆ  ป้องกัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศศิเดช  เหล็กกล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายทรงพล  เวียงคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายจิรายุ  พูลรอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงพีรกานต์  ชุมภูวัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชยณัฐ  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพฤกษทร  พิกุลทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายกิตติธัช  สวิง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายกิตติ์วนันต์  วงค์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายชนพัฒน์  นุขุนทด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธนกฤต  สีสะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนบดี  มุกุระ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพชร  ใจสอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวรภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายเศกสิทธิ์  เล็กอุทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนชีวพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงศ์แปลง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุรพัศ  เดชพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกานต์รวี  วีระศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจีราพร  กองโกย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวิศาลทวีวัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอภิษฎา  กาศคำสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพันธุ์ภูมิ  โสภารัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณก้อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวิทวัสรังสี  ปันต๊ะรังษี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายนวพล  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงดารารัตน์  ดอนจักร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายกรวิชญ์  อากาศเมฆ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกฤษณะ  จันแปงเงิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกันติทัต  ปิ่นทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายชินวัตร  วันมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายญาณพัฒน์  แป้นนรินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณัฐภัทร  มหายศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายแทนคุณ  ขวัญหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนบดี  ธนชาติอังกูร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนรัตน์  สนแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนากร  ตักเตือน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนากร  หงษ์ใจสี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธนาภูพัฒน์  รอดรู้ธนพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธนาวิชส์  กาอ่วน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนภัทร  คำสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรภัทร  ทับทิม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนภัสกร  สระทองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปฐมกฤษณ์  อินทรรุจิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปภังกร  ใจนันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายพงศภัค  ฝนมณี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายพสธร  เทพปิตุพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภาวัต  ปากเกร็ด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายสิรดนัย  ยอดบำรุง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายอภิภู  สง่าแสง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเอกภูมิ  ม้าเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงไอลดา  ผาสิงห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกฤษณชัย  มาอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายกัณต์ธวัช  ทะตั๋น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายเฉลิมวุฒิ  วุฒิเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธนภัทร  รุจิระพงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายธราธิป  ทุเรียนทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธัญณธร  สบายสุข โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายนนทพันธ์  สู่สุขธนานนท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายนพศก  สุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายนภดล  เดือนเป็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนภัทร  เหล่ากาวี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปุณญวัฒน์  เชียงน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายแผ่นดิน  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพีระพล  วงศ์อินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายภัชช์พสิษฐ์  ชัยย์วรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภูริเดช  สุขเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูริวัจน์  เมฆิน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายรชตะ  คำไหว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายวราเมธ  มาอุ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวาริศ  เสียงดัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศรัณย์  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายศิรชัช  ไพราพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายศุภกฤต  หงษ์โต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายศุภณัฐ  กองอยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายสัจจะ  เพื่อนฝูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอธิพลพนา  พัชรลภัสหทัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกชกร  สาริการินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกฤศมน  กาศลังกา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณภาภัช  ประสารยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปวันรัตน์  วัลลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปัณณธร  แพงเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปุณณภา  แก้วรัตนอำไพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเปสล  บุณยเกียรติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สะอาด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุธัญญา  คำคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสุภาวิกา  ธัญพัฒน์รวิกุล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงธัญพิชชา  มั่งมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายคธาวุฒิ  สอิ้งแก้ว โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายลัทรพล  ทองอ่อน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสลินดา  กวางเต้น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเบญญาภา  อุระวัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัทจิรา  สิบน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปรียาพร  ปิติจะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายนราธิป  ตาแปง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธิญาดา  กาเดช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธนภรณ์  ุอุทธวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายเชตุพล  เชื้อวังคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายอัฒฑ์  สายทองคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำชั่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤชาเชวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายกฤตกานต์  พึ่งสุริยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงญาณิศา  ทรงกูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนพัฒน์  ฆ้องคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายนรภัทร  เป็กทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนนท์ธิยา  พรมไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายศิริพัฒน์  ใจวรรณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายสุรดิษ  สมทรา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธนกมล  พันธ์เกาะเริง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสุรพิชญ์  แสงทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอลงกรณ์  เข้มเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภาณุมาศ  พลอยประดิษฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายพนา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงพิชญาภา  กาสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงฐิติมา  สายยนต์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงธนวรรณ  กลมกลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงภัทรจิตรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอริสรา  ยะนันโต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายณฐนนท์  จัตุรภัทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองนพเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอาทิตยา  ลือโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ประทุม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายกันทรากร  ปุราโส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเชาว์วรรณ์  ปรากฎมาก โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกรรณชัย  มณีกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอมลวัทน์  กาวีวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายฌานุวัฒน์  สีสด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายณภัทร  คชสินธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอัณณา  อุทัศน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จุ่มใจเย็น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายจิรวัฒน์  คำน้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธัชชัย  คำปวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกชกร  ขอนขะแจะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงภัทรวดี  ร่มเย็น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายตุลธร  ศรีดอนชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายตะวัน  อ่ำอำไพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเตชิต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายประกฤษฏิ์  ปัญญาสว่างจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพีรณัฐ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นายพีรวิชญ์  สมัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกรวีร์  นิมิตรประเสริฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณะพงศ์  วงศ์รัตนธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายศิวกรณ์  ชูภักดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจตุพร  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธนกร  โพธิ์พันธ์ทูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศักรพิศิษฏ  ยืนยงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายศุภวิชญ์  ตรีสุขรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายนนทวัธ  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายสิทธิพงศ์  สุรวงค์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธนกร  เครืออยู่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายก้องหล้า  สุดใจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายนพรุจ  สิทธิวงศ์วานิช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธีรภัทร  มหาไม้ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายณัฐวัตร  ภิมาลย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงสุปรียา  พันธ์เครือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายกฤติภัท  ตั้งคงภัทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายกฤตพล  ศรัทธาธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสรธัญ  ปัญญาเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายภควัต  บุญสิงมา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภัทรวัต  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายเพชรนรินทร์  ปาเมืองมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพัชรภร  มาศธนวุฒิ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภานุวัตน์  ดอยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายก้องภพ  ครึ้มกลาง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวณัฎฐธิดา  อุตส่าห์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวพนัชนันท์  ฝึกหัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอัษฎาพร  แก้วลือ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ทองอิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองปลอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภานุสรณ์  พอจิต โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายจักรพันธ์  พิมสาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายเทวินทร์  อนุเวชวรางค์กูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศุภกฤต  ถิ่นปา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นายยศศรัญ  ตรีเดช โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายอติรัณณ์  แม่หล่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายศิวกร  สุคันธมาลา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงชนม์นิภา  สุยะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญคง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายสรวิชญ์  เศรษฐวารี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายกอบกล้า  กาทองทุ่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายกันตพงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายจิรวัฒน์  เพื่อนฟูง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายจุฑาภัทร  โอ่งหล่าย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายฉันทวัฒน์  แพรศิลป์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายชนกันต์  คำศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายถิรณัฐ  ก๋ากันมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นายทินภัทร  สุขทั่วญาติ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายธดากรณ์  ธูปแดง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายธนกฤต  มโนรส โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายธายุกร  อุดดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายบดินทร์  อุดขันจริง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายปฏิวัติ  ทรัพย์มามูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายพชรพล  สุวรรณกาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายพิรชัช  วิชัยวงศ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภูวิศ  ขันทะสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายศตพร  วงค์พุทธคำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายศรัณย์  สายหยุด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายศักดิ์รพี  พุ่มบ้านเช่า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายสรวิชญ์  จิตตะประพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายสรวิชญ์  ช่วงชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นายสุรณรงค์เดช  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายอิทธิเดช  สุขทรัพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวชนัญธิดา  เฮ็งเพ็ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวญาติกากานต์  คชสถาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวณฐวรรณ  ธงสิบเก้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวณปภา  พรทิพย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวณัฐฐาพิชญา  ชัยลอม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวณัฐธิดา  โกศลพิศิษฐ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวณัฐนรี  ขัดมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวนันท์นภัส  เวียงนิล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กอบกำ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวพิมพิศา  วิมลเกษม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวแพรวพรรณ  มั่งมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงยศวดี  โด่งดัง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงลักษณ์ศิณา  กรุงศรี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาววริศรา  สอนหล้า โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาววิภวานี  นาครัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวสาธินี  สวนปาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวสิริพร  พลแหลม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสิริยากร  สกุลปราโมทย์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวสุฑามาศ  แก้ววิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวสุภัสสรา  สะการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายสุพศิน  ขุนชุ่ม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวชิรวิทย์  สมนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายทยุติธร  ยอดอ้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายชาญฤทธิ์  กำจัด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณัฐภูมิ  เอิ้นภักดี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายภูมิเรศ  เหมืองทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธนภัทร  ปราบหงส์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกัณณวัฒน์  ม่วงหวาน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายณรงค์  ไหลเตื่อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายดนัยณัฐ  ฐาปนา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนกฤต  กองประดิษฐ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปิยาพร  ดอนแดนปิ่น โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมุกดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายฉัตรณรงค์  อดุลสุตกิตติ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายธนบัตร  คำมูล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนที  หล่ายชะนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายวายุ  พานิชธนาคม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีเทา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายชิษณุพงษ์  ไลจินดา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายการิน  ภิญโญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงเมษณี  ลีพรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายชนกันต์  สีดาวเรือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพรเทพ  อารมณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายวรกร  สุกปลั่ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมากาศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายมรุพร  ชนะจน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงวรอนงค์  มัดจิตร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายอภิวิชญ์  คณะนัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกิตติทัช  อุประนันไชยชะนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายมรุพล  ชนะจน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายวสุพล  ทวีโล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงธัญพิชชา  เข็มวิชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นายราชัน  ดอกคำ โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายราชพฤกษ์  สอิ้งแก้ว โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายก้องปราบ  สอนบาลี โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายสันติภาพ  สะเอียบคง โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายอุปกิตติ์  สุภาศรี โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวพัตรวิมล  นันทะวงศ? โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายสิทธิพงษ์  ทองพาน โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวเกวลิน  ช่างทองเก่ง โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายชนะชัย  ใจเคร่ง โรงเรียนสองพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายกฤษกร  ขุนชุ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายกษิดิ์เดช  พุทธวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายคมชาญ  ชัยวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายฆโนทัย  สัตนาโค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายชุติพนธ์  ปวนธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายณัฐนนท์  แก้วโมลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายนภวิชญ์  นันทะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายนภวินย์  นันทะน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายบรรณวิชญ์  พิชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายปรัชญาวัฒน์  กันทะชัยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายปรัตถกร  ธนามี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายภัทรพล  แก้ววี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายภูริณัฐ  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายรณกร  จาดจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายอัจฉริยภักดิ์  ปันคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงขวัญข้าว  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงจิรัชญา  กันยะจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวชินาภา  รัชตโสตถิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวฑิตฐิตา  อินเบ้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวธนัชญา  สารกุมาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวธีรดา  ดีอาษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวเปรมสินี  วัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวปัณฑรีย์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวพิชามญชุ์  กันทะโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวพิราภรณ์  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ธงยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงภคพร  สอนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงภัทราพร  คณะธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวรุ่งไพลิน  คำเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาววนัชพร  ราชปันติ๊บ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาววิชญาดา  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวเวียรวิญญู  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวสิริกร  ดีอุด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวสุพรรณิการ์  แก้วกันทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายกวินภพ  นิ่มพยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายณภัฏพงศ์  ทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายณัฐพงศ์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายณัฐพัชร์  วัฒนะกุณพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายติวานนท์  ศรีสว่าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายธนพงษ์  นันต๊ะแขม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายธิติวุฒิ  คำร้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายปัณณวิชฌ์  จุทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายวรรณภัทร  เพียรงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายวิชยุฒม์  เนื่องจากจ้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายอัคคภาคย์  ถิ่นจอม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอัศวิน  อุปจักร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวกอปรเพชร  กอบแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกุลชา  ธิชาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวจิรชิตา  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิรัชยา  ดีสีใส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวชนกชนม์  แก้วต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวชนกภัทร์  ไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวธีรัชนิศ  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวนภัสวรรณ  เมฆวิไล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวนัชชา  ทอดทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวเนตรชนก  เนตรทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวปรางลดา  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวปราณปรียา  ไชยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวเปรมฤดี  พุฒหมื่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวเปี่ยมหทัย  จิตตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวไปรลดา  อินแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวพรรณธร  พลพิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงรัชประภา  บุญทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวรุ่งไพลิน  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวลลิตา  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวิชญาดา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวศุภาพิชญ์  จันทราเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวสิยาพัฐ  การินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวสุธีกานต์  จิววรกิจไพบูลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวอนันตญา  นันทเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นายกรภัทร์  หลวงเทพ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายจักรพรรดิ์  ประสิทธิวุฒิศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นายจารุพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายจิรกานต์  นิรันรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายชานน  พรมรังฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นายณัฐฏกฤษฏิ์  รินทา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายทรงภูมิ  บูรณศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายทัศน์พล  หน่อตุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายธนพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธนพัฒน์  จิตใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธนภัทร  สุทธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธิติภัทร  รัตนอนันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายนิธิโชติ  เปี่ยมอริยธน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายปราณชล  ศศิทัตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพลังธรรม  ธรรมศร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นายภวิศ  สีหราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายภัครกร  สุคิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายยศวัฒน์  พุทธิมาโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นายวศิน  อินนะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอัครวัฒน์  อินทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวกชมน  สวนสิงห์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นายเอลียาห์  ไชยสุธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นางสาวกมลพัชร  พีรโยธิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวกานต์ธีรา  ปรารมภ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจิรัชญา  เกียรติไพศาล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวนรีกานต์  จันคีรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวปัณฑิตา  ชัยพล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวพิชญานิษฐ์  ปิจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวภทรพรรณ  สุภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงรินรดา  ปันทะมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายเกื้อสกุล  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายจิรัฐตีนิน  ไชยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายฐานุพงศ์  ต๊ะชา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายธันยบูรณ์  สุจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายธิติกร  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายปญชัย  โกสินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปิยพันธ์  ปางน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เนตรวีระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกมลพร  ทิวาราตรีวิทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณฐกมล  น้ำผึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลายเพท โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพรหมวดี  ยานะฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ม้วนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงรัดเกล้า  อินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสิริกัญญา  วังกานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายชนกนันท์  สีริษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายชวินทร์  สมบัติปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายณกมล  สุขสด โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณัชพล  แก้วตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายดนุพนธ์  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนกฤต  สายกู่แก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธนภัทร  ปาฟอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายธนภัทร  เรืองนาราบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายรัชพล  สารทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายวิทนันท์  ผูกจิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจิตราพร  คชหาญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงชนันชิดา  อินต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  วิยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงทิพวรา  สุทธะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงนภสร  สินันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพัชรพร  พรมวังขวา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรมสืบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงภูริชญา  ธะนะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงมณัญชญา  ศรีวิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงรับพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงวนัชพร  เบญจกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยพิชิต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุพิชชา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอาคิ  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายจรณินท์  มาเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายจิระภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายชนาภัทร  นันติอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายชาคริต  คำจันทรา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายณภัทร  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัฐพล  วรรณดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายธนกร  โชคคุ้มแก้วถาวร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายธนกร  มั่นจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายปฏิพล  สวาสดีวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพัชรวัจน์  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายภัณฑบดี  สุภามณี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายภูวดล  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 นายเมืองไทย  วรรณประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายวิทวัส  แก้วสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายศดานนท์  วรรณโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายศุภวิชญ์  อุตเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกชพร  ตันเกียง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงญาณิศา  ดีปาละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงฒิรางค์กูล  พรหมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฐากาญน์  มหายศนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงภคพร  ตุ้ยสาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวรัญญา  สุขใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตน้ำหิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสุกฤตตา  นทีวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกันต์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายกันตเมธ  ณฝั้น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายชนสรณ์  หล้าพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายชวกร  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงธมลวรรณ  โนทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายบูรพา  เขื่อนเพชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยะติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายพลพล  คำเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายรัฐบาล  กาญจะแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรับพระพร  หลวงฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวัฒนาวดี  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงหลังฝน  ต่ายประยูร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกนกพร  นันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงขัติยา  วงค์ขัตย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงเขสรา  ใหม่เทวินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพันธ์ุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงฐิติวรดา  อะทะจา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายณัฐนนท์  ปะทิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธนัญชนก  แปงมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงเบญญาภา  คฤหัส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายพีระภาส  เรือนแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงรัญชิดา  ลาดทะนุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายศักดิ์วิสิฐ  สินทุมวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายศิรินยวัชร์  คำสังวาลย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัตนเสถียร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุชญา  ถนอมสิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำทองสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงเขมจิรา  ธะนะกองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายคณพศ  เจดีย์วงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายจักรภัทร  ก้อนทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายจีรพัฒน์  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายเจษฎา  วรกิจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายฉัตรปพน  โพธิ์เจริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายชยางกูร  เตอะอำภา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายชุติเทพ  เสนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายณัฐชนน  ตันธนวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธัณย์กมล  ธิติกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธีรดนย์  กุณา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายบรรณวัตน์  ทองเขียว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงปองกานต์  อ่องดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายภานุวิชญ์  เวทยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายศิริวัฒน์  เปลี่ยนประดับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายอัครัช  ทองอ่อน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกานต์สินี  ขัติยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายณัฏฐพล  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณัฐฌิมา  กำปั่นทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายทศพร  กล่อมสกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธนัชพร  ถาเมือง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์ปัญโญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายภาคิน  เรียนสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายภาสกร  ระลึก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภูรินท์  ตุ้ยน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงมัสลิน  ทิพย์สร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนิชา  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงนิชาภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายภูผา  ช่วยพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายรณกฤต  ใจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายกฤษนัย  สอนยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายศุภวิชญ์  กันฟัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกชพร  ฝีปากเพราะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกชภัทร  สุเดช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทะสอน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงชาลินี  สายจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงณัชชา  คำดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิติยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงณิภัคษิญา  ทะขัติ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงดุจดาว  คำมาลา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธนพร  ปิยาปัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธนัชญา  พรหมรักษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธนัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมพันทะสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงธัญญาพร  คำซาว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงธัญพิชชา  สายยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงนัฐนิกา  สุทธเขต โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนิภาภรณ์  รสแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงเบญจมาศ  บำรุงอ่วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพนิตชา  นันท์ไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพรหม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยสุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทะปะละ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงรินรดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงรินรดา  กอกคำมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงรินรดี  กอกคำมูล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงวรินทร  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงศรุดา  วะปะนัง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศศิธร  เพชรศักดา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเยี่ยมเยียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงอภิญญา  ใจมัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอัมภฤณ  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงอุรัสยา  ไชยโย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปิยวรรณ  สิทธิโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายปฎิพล  มะรินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายปิยวัฒน์  วุฒิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพัทรพงค์  ผาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายศิระ  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายเอกรัฐ  ชุ่มเย็น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดู่อินทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงจารุวรรณ  น้องการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพรปวีณ์  แดนแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงศิรินญา  สวนกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงสุพิกา  เมืองไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงอรเทพิน  เรืองตังยาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 นายธนากร  เงินวงศ์นัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงพฤษมาส  ราชอุดม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวณัฐชยา  ตาทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิ่มทอง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 นายภูฟ้า  อ่างบุญตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวหรรษลักษณ์  ทิพย์บุญศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 นางสาวสรันรัตน์  คำจันต๊ะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิริยะสกุลพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงรุจิษยา  ทองทะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายเกื้อกูล  ปันศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงธมลรัตน์  ช่างเงิน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวนภัสสร  เขียวประดับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวพิมพ์มาดา  ดวงตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายอัครพนธ์  สบานงา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายรัฐศาสตร์  ตัณธนะวรกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายเปี่ยมปริณด์  อินนุรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นายกฤตเมธ  แปงใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวบุษราภรณ์  จินะรักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นางสาวปทิตตา  สุทธจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวพิมพ์ชนก  สีหาบุตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นายศุภวิชญ์  ถุงคำแสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงเกื้อกูล  ฝาระมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงฐิติวรดา  จิตชุ่ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายสุรเดช  พงษ์ใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นางสาวนิลุบล  นนท์ลุ่น โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงเขมมิกา  โนฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นางสาวภานุชนาถ  สมสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นางสาววนิดา  สะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นางสาวมยุรา  ทองมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาววราภรณ์  บุบผาวาส โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นายดนัยวิทธ์  นวลแปง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายกันต์ปภพ  สุฤทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นายกษิดิ์เดช  เข้มแข็ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวภาวศุทธิ์  พรมถานา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชื้อหงษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวรัตน์ชิยา  นันทสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงวิภาวี  เจริญศรี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงณัฐชา  วณาลักษ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวปารีรัตน์  เฟืองแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวปราณปรียา  สุริยะพรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 นายนัทธพงค์  ปลอบโยน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกมลชนก  กองคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 นายปฏิพัทธ์  ดีอัมภาภิสิทธิ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายกมลภพ  อนุศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกฤษกร  วัยราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวกัลยรัตน์  สุวรรณวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยชนะภัคดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายจิรวัฒน์  สุยะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวชาลิสา  แก้วเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายชนน  ไชยธิ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 นางสาวธิดารัตน์  ปาละตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายชัยวัฒน์  ธนันไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 นางสาวนายิกา  หงษ์ยี่สิบสี่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายชินวัตร  คันธเนตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวนารีรัตน์  บุญเตียม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงโชษิตา  ธะนะขันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวปิยะธิดา  นวลดั้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายณรงค์ธรรม  เมืองมาหล้า โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวพรปวีณ์  อุดราช โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฎฐา  แสนชัย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวพลอยชมพู  ทองมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิมงคล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 นางสาวพัชรกมล  ปัสสา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 นางสาวศศิกาญจน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยตีฆะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 นายธนกร  ทองวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวสถิรพร  อุทุมพร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธรรมธัช  บุญน้อย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธันยพงศ์  อินผง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสิรฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 นายเกื้อกูล  อินทะเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 นายชิษณุพงศ์  ตามล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงนภิสา  ศรีทุมมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นหวล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวสิริฉัตร  กรมทะนา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายเพชรตะวัน  รักงาม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายยศภัทร  ศุภศิริ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายรัฐศาสตร์  สวัสดิผล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายวรพล  นุเทพสุ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตาลสันต์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงศศิปรางค์  สารก๋อง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายศุภโชติ  เรืองขำ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายสิริภาส  คุ้มกัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภัทรเศวตกุล โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวนัฐฑริการ์  คำด้วง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายโรจนศักดิ์  ดิฐชัยพันธุ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีวิไชย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวรรณิษา  สร้อยทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงบัณฑิยา  ใจคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงอมรมิดา  มานัสฤดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีอุ่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงแพรชมพู  ธนากูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงสรัญญา  แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงปารัช  สีหนันทวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงชนาภา  บุญอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกมลวรรณ  วัชราพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงอนุธิดา  ส่างคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงกนกกร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณฐิตา  นุเทพสุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงศุภพร  สวนกัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายณฐนนท์  เฟยลุง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงณริศรา  วรรณวัต โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ท้าวขว้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายธราดล  แสงลุน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายเธียรวิทย์  ปายแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงธนิกกาน  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงตรีปิญชาน์  สมแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายปฎิพัทธิ์  ศิรพงศ์วรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขบรรจง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงปวีร์อร  นิยม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงอรนลิน  บุญรอด โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายจิรภัทร  ยศอาจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงโศภิตา  ยะวิญชาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกวิสรา  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายสรวิศ  มาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายปองพล  ใจจะดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงยุภรัตน์  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายจักรวาล  ยุทธประยงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงธัญชนก  ติลสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายวีรภัทร  ชนะภัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงกรกนก  ยศมาดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงชญาณิศา  มูลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำลือ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงวัชชิรภรณ์  ขามจัตุรัส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงณฐกร  สายนาค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงแต้มขวัญ  ยศอาลัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงภิษัชฌลา  งามบุณยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายนนทกร  ณะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายวิศรุต  ใหม่ยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงปรีณาภา  ปิงวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายก้องภพ  ยศจันทร์สาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายพาโชค  เดียวตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายพิทวัส  ศร๊ตระกูลวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายวิชชากร  ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายนวพล  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายภูมิณภัทร์  พราหมณ์ธนโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงอัษราภัค  โรงคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายคนธรรพ์  คำรังษี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  วงศ์ทะเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงวรัทยา  ธนกันต์ธัช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายณัฎฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายภัทรกร  แสนบัวบาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงประสิตา  เชื้อหมอ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายปณชัย  อุตยะราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายกฤษฎา  ทะนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายสิรภัทร์  ผ่านเมือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สายยาโน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขียวสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุนทรา  สุทราพันธุ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายศิระ  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณหทัย  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธนาธร  อนาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงกันติชา  กันแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงผกามาศ  โลราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงอารยา  ไชยโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงจารินี  ไชยมงคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายธีรภัทร  สมภิพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งานนันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายอภิชัย  กฤตลักษณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทัยสวรรค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพลอยกาญจน  ล้อทองคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวริญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงณิชนันท์  ใยบัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอินท์ธีรา  ศิริเลิศกิตติโชค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงชุษณะ  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายชัชพงษ์  อุปธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายปิยังกูร  ช่างเงิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายอดุลวิทย์  อินตุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสกษฎ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงมานิตา  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงกุลนิดา  บุญแสง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงธารารัตน์  ขัติยศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงพลอย  ชาญพาณิชย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาสุขะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายนิรวิทย์  ชนะศิลป์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์ภูธร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงนภธิดี  ทากัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปฐมาวดี  กันไชยคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงธนัชพร  รินอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงอมรรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงลออรัตน์  พลจารย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงกฤตนารี  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงปรียาภัทร  กันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายถิรคุณ  พันธ์ุพืช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภคนันทร์  เมืองมูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายพรมนัส  ติละสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายนรภัทร  งามธุระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายเนติรัฐ  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงเนตรปรียา  อ่อนดี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงธนัชพร  ไตรจินดา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายธนภัทร  จันทิมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายธนวิชญ์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายรพีวิจญ์  เอี่ยมพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงธนัชพร  พญาพรหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายนัทชลิต  อินสองใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุพิชญา  มะโนแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายห้างทอง  ดีน้อย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายพีรภัทร  คันธรักษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์  กลับมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงวรพิชชา  ปันนิตามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  กาวินคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายธนพัฒน์  ธนะสมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงจิรวรรณ  มินเนตร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงปาริฉัตต์  อิสระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายสหรัถ  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงสุจิรา  แซ่คู โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงกรรณรัตน์  ปันทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงวรสุดา  นาคเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงนีรานันท์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวพิรานันท์  ทะนันแปง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงวิภาวี  ชูศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพอลภัส  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นางสาวฬุริยา  โรจนนิติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 นางสาวเทวิกา  แก้วไหลมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 นางสาวบุณิกา  สมทรง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นายณัฐชนน  มหายศนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายจิรภัทร  ชมนันท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 นายนนท์ณภัทร  เกียรติอมรเวช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงกัญทิมา  จันทะวัน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายกษิดิศ  เสริมศรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายปวริศ  จิตอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นายธนบดี  ไชยนอก โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 นายกษิดิ์เดช  เสนนันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นายเศรษฐพงศ์  แหยมคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 นายนิพิฐพล  จงประสาธน์สุข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงอภิษฎา  เอื้ออารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายศิริภูมิ  ศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นายพิชญุตม์  สมบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายอภิวิชญ์  นิติวรารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นายภาสกร  ณ น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นายภูริณัฐ  พันชน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายนทีธาร  อุดตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 นายก่อเกียรติ  พอใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 นางสาวเพียงพอ  ยาวิไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงแพรวา  ขัติพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวพฤทธิ์ติพร  พิทักษ์สันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวอุสรา  โนทะนะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 นางสาวพลิน  สายปาระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวชนินาถ  อุปละ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นางสาวปภาวรินทร์  เรือนสอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวณัฐชา  สิทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 นางสาววริษา  จำปารัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นางสาวปรุงทิพย์  มโนนัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงนุชนภา  เนตรใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงบัวชมพู  ถุงเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช้างสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายกวีภูมิ  พรหมอารีย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงพิมลพรรณ  รัตน้ำหิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เรืองขำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เวทะธรรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงฐานิสร  ดอนนะไชย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงณัฐธิดา  นุราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงวรธิดา  วุฒิเจริญ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงรักษิตา  สุวรรณอินสาร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงช่อชมพู  อังผาดผล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงปวรรัตน์  วงษ์อุ้ย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์สุภษะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงสมิตานันท์  คำยวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงนฤชล  พันเพียรคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกคง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายรุจน์  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงกนกรส  ระณะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงสามปอยหลวง  แสนบูรณะพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงปพิชญา  แสงนาค โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงจิราภา  สุทธิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปานชีวา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ตระกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะรัตนาบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงธัญธร  พุ่มทอง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงณัฐสุดา  ญาณกรสกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายธีรภัทร์  ยวนแห่ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุพิชญา  จุ้ยประเสริฐ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายกรภัทร์  ปนันตา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายอัครวินท์  ดู่ขึ่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายธนนนท์  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายพงศกร  เรืองรองกูล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายนิธิศ  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพิธนวงค์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เรือนโลวา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายพรหมธาดา  เตโจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายศิลาดล  ชัยเพียร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายชินภัทร  กาบคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายกันชอภัท  วีระ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายศุภกร  นันทฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายมหัตชณัฐ  งามบุณยรักษ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายกรณ์ดนัย  วุฒิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะพรหม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงกมลฉัตร  อาทะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงจิรภิญญา  สองสีโย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงจตุรพร  คูอาริยะกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายภัทรดนัย  คำศรีใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงฐิติกา  คำลือมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายเพลงเอก  เสนรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นทรวง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงวรรสิริ  พาศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงพรประภา  ซ้งคำ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายวิศรุต  ส่างกอน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทะโปน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายกิตติธัช  อุดทังไข โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายอัคคเดช  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายกฤตเมษ  สุเทปิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายธนภัทร  หมวดหมู่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายเขมราฐ  ขาววงศ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงวรพิชชา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายวันจักรี  คำเทพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายบุลกิจ  บุญมั่น โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายพลัช  ศรีบุรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงปุณญานน  นันติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงสิริยาพร  พรมทะนา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาสดใส โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงกรกนก  ลีปรีชา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงอัญมณี  น้อยอินต๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงนภัสรา  พลพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายภัทรพล  วงษ์สิน โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงริญาภา  ธรรมราช โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายธนิสร  ต๊ะวิภา โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายธิติวุฒิ  นวลคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายธีรพงศ์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายพันธิตร  อุ่นเรือน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายภัทรกร  จันต๊ะมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายภูบดินทร์  สมชื่อ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายอติชาติ  ธนู โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายอัครเดช  ศรีกิมแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายกฤตยชญ์  กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายธนวัตร  มาดา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าเขียว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภภักดี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงพีชรีรักษ์  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงพุฒิพนิดา  ไพบูลย์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงรัตติกาล  กองคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงสิริกัญญา  อารินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงอัจฉาภรณ์  ฝั้นกา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงกมลพร  ปิจดี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงธิญาดา  แก้วกันยา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงเทพสิริ  พาราศรี โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงญาโณทัย  อุดหนุน โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงขวัญหทัย  เคี่ยนคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายเจฏชนะ  ไชยยศ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายณัฐวัณณ์  จันดา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายจารุกิตติ์  นาตา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายปฐมพร  เป็งยศ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายกฤษฎา  อินสอน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายโสภณวิชญ์  พันธ์พานิช โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายวิชญ์พล  ชมภูมิ่ง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายนัทธพงศ์  ทิพวัง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายธีรพัฒน์  กาบคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสวรรค์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงกชพร  วิจิตรปรางค์กุล โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงณิชา  แก้วขาว โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกาหลง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันต๊ะสา โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงกรรณิการ์  มาอุ่น โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกัญญานี  นาถาบำรุง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญดี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงปภาดา  จอมพวน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงณภัสนันท์  เขียวทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงภัทธนันท์  เชียงรินทร์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงณัฐรินีย์  หนองกาวี โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิชารัตน์  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนวังกรด โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุพร โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายกชเกียรติ์  คำฟู โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายณัฐนนท์  รื่นภาคเพ็ชร์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายธันยธรณ์  ตนะทิพย์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายรัชชานนท์  ปล้องชาลี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงชลิตา  เกษทองมา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันเพ็ญ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงธัญชนิต  ธนะกองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงบุษยารัตน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ศรีษะ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงปฏิพร  เขียวประเสริฐ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงปาริฉัตร  อ้นจร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงรสริน  คดง้วน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงลลิตา  มาอุ่น โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงศศิพิมพ์  สายยศ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สว่างเนตร โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาดี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงสุพิชชา  ตาแปง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงโสภิตา  หนักป้อ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายศุภณัฐ  อิสูง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอนพิมไพร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงกัลยากร  กองมงคล โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงบงกช  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงจิณณพัต  มาสี โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงชนิกานต์  ทานะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงชฎาพร  กันไชย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุมา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงสาวินี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัศมีจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายทรงพล  เหมืองคำ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงชลธิดา  กาพรม โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงณัชชา  ฆ้องชัย โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่องฟู โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงศรุตา  อุทธิยา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  อำไพจิตร โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายกฤตานนท์  สุยะนา โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงณัฐนันท์  อิสระ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแสง โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงกุลปรียา  ไชยยศ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายพงศพัศ  เขียวแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขันทะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลักขณะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทะ โรงเรียนสา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงณัฐวิกา  เรือนแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญเกิด โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงธนัญญา  มาระวัง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงธนิษฐา  เครือแสง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจจันทร์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงธิภาวาดี  กำแพง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญปัน โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงปราณปริยา  ปันทะลา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์แสง โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงวิรัญชนา  อุปชัย โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงวิสา  สืบดา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงสุชานันท์  พลังฤทธิ์ โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วมา โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปันแก้ว โรงเรียนสา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เทพคำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงธัญญภัค  โฝดสูงเนิน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงบุญธิดา  คำเฟือย โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงสุกัญญา  สีสูง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายศรชัช  เฟื่องฟู โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายธีรภัทร  ปันทะอิน โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงณัฐริกา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงภัณฑิรา  มีบุญล้ำ โรงเรียนสา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิหล้า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงวรางคณา  ธนะขว้าง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายกรกฎ  เชาว์เลิศ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายกันตพล  เวียงลอ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายชวิศ  ไชยกันทะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายณฐกร  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายณัฐชัย  เวหา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายณัฐดนัย  ไชยอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงกิตติมา  สลีอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายทตพร  คำวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายณปกรณ์  นิลคง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงหฤทชญา  แสงเขื่อนเเก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายรัฐภูมิ  โนพวน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายสาริน  คำพับ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงจิดาภา  ประดิษฐ์มุณี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายอิทธิพล  ไชยวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 นายพศุตม์บดี  คำเมือง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงกชนิภา  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงกชพร  มหาวัน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงกรวลัย  รุ่งเรือง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงมณฑกานต์  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงจิรนันท์  คำบุญยอ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวอารียา  ไชยยะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงจิรัชญา  วีระวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 นายพัฒนะ  แสงอรุณ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงชนกนันท์  นามวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงสุชาวดี  วังสาร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 นายนภัสกร  อินทำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงฐิตินันท์  นนทะโคตร์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงฐณิชชารัญชน์  พัฑธนฒิพงษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายธนวัฒน์  วันต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงธิดารักษ์  สะตะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายปุรเชษฐ์  สิงห์คำ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิรนันทนุกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงธัญรัตน์  จรรยาวิศิษฎ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงธัญสิริ  แข็งขัน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงนาราภัทร  ลีละสัจจกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงนิชานาถ  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงภัทรรัตน์  ไตรจินดา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายกิตติชัย  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจปิง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงภาณิศา  คำหว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงปิยดา  อุดอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงปุณญาวีร์  โนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงรักษิณา  มะโน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงมาริษา  ช่างสอน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงรัตนากร  ท้าวยศ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงลลิดา  สมศรี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายวิณัฐพล  จันทร์สุข โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้ทสุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายวุฒิพงษ์  อนัญญาวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงสุภัสสร  บุญเทอม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงศุภกาญจน์  อิ่นคำ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายสืบสกุล  ทองโฉม โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงศุภรานันท์  จิตตรง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงโอบกุล  หมั่นการ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายกมลเทพ  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายชยานันต์  ถุงเสน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กชายชัยธวัช  อ่อนนวล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายชาญวิทย์  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายณัฏฐพล  ไชยหาญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กชายคณิน  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กชายธนาธิป  ก๋าแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายธีรภัทร  กันทะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายนวพล  ธนะตา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายภูริชพล  ปันโย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายจิรภิญโญ  จันสา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายดนัยพิสิฐ  ท้าวทอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายพงษ์ศกร  ชราพก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายธนชัย  สาธา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายพีรภาส  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายธนาวัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภิมาลย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายปิยพล  อุทัย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายภาวัต  ปักไธสง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายภูชนะ  กะมะโน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รังสินานันท์เจริญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายสืบสกุล  งามสวย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายยศวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายสัณหณัฐ  สารฝั้น โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายสุพพัต  โออุไร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายสุริยา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆแสน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายสุวิศิษฏ์  จิตรวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายอโณเทพ  แซ๋รี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงชญาดา  อินไชยา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายอภิชาติ  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงชนากานต์  บุญชนะเมธี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 นายกฤษณชัย  การินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงกาณฑ์รัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 นายกาจพล  ดวงแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงชมพูนุช  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงญาณภา  อุทุมพร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงกุลธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงเกศฎาภา  โกศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวัฒน์สิริ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  อนุจร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงขวัญนฤน  โพธิ์ทิพย์วงษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แดนโพธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คีรีสัตยกุล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 นายณรงค์ฤทธิ์  โสดวิลัย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงนันทิชา  คงศรี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงณัชกมล  ปราบนอก โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงนาราภัทร  วงค์สายสม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงปณิตา  พรมมีเดช โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงปภาวี  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงตทิษา  สวัสดีวงษา โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงประกายรัตน์  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายวัฒนพงษ์  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงนภสร  แก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงภัทรพร  ทิปกะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายหัสดินทร์  เฉลียวการ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายกตัณณ์  มหาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงปณิตา  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายภูมิธรรม  พรานฟาน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายพลิศ  เพชรแกมแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายวรภัทร  คำมอญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายนวดล  การโสภา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงธนธรณ์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สันติธัญโรจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงนภัสรวี  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายนรภัทร  ทะภูมินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายภาคิน  สุวรรณธาดา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายปิยชนน์  มีสา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงศศิวรรณ  คำลม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงสุชานาถ  อินต๊ะนาม โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงกัญชพร  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กชายพัชรพงษ์  มาดี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายโชติภูมิ  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงผุสดี  จิรางศ์กูล โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายก้องภพ  ขันคำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงชนกนันท์  มหาศาล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงพชรพร  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงสุตภาวี  ฮั่นตระกูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงปริชญา  เวียงเก่า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงรวิพร  ปะทิ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณประชา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนแล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายณัฐภัทร  ขระเขื่อน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงภัทรศยา  พลวัง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงชนากานต์  หน่อไชย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงรินรฎา  เพตะกร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงมัฎริรัฎวริน  ฉินสว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สารเถื่อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายธวัชชัย  รกไพร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงวรฤทัย  ยะตุ้ย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงรังสิมันต์  ตนาวรรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายธนาธิป  ไชยหาญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินปา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายพศวีร์  วารีผล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงณัฐวรา  พรมคำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงอรจิรา  นรินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสุชานันท์  ปะศรีทะโก โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงศุภากร  จันพร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงสุนิสา  เสมอใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงศุลีพร  ฉัตรธรรมกร โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงสุธิดา  ทาวัน โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายพงศธร  พันธ์วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายไกรฤกษ์  ไชยตัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงอังค์วรา  ตั้งมณีกาญจน์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายสรธัญ  ธัญญะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายนรายูล  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงจันทมณี  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงนัทธรัตน์  เเสนสุข โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมมา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงนภัสกร  สุริยา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงวราภรณ์  นาทันใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงศศิวิมล  เรืองรูจี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายกีรติ  กิตินันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายนิธิกร  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายพสิษฐ์  จันทบุรี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงชมพูนุท  อินทะรังษี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายพชร  ทาราทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 นางสาวพิริยาภรณ์  สุขพูล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงธนัชชา  ร่อนทอง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 นางสาวบงกชกร  กองโชค โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงสิริภาดา  นันทะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 นางสาวรวิภัทร  ศิวานนท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงรัตนมณี  ระวังการ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงนิพัทธา  สอนสมบูรณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 นางสาวกุลธิดา  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 นางสาวนิพาดา  วรรณสมพร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงปานฝัน  นนตะสี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 นางสาวเมธาวี  มูลคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 นางสาวกุลนิดา  พลจร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 นางสาวณฐมนวรรณ  สอนตรกูล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 นางสาวภัททิยา  อภิวัฒน์สกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายพิชาภพ  มาตขาว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงนิภาดา  หมู่ธรรมไชย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 นางสาวฐิติรัตน์  มูลคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงคนธรส  ติละ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายสิทธิชัย  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงสุพรรณนิกา  แสงจันทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 นางสาวกมลทิพย์  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวพิชญา  ใหม่น้อย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงชลธิดา  วงศ์วาท โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายตรัสตรัย  คันทะลือ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงจิรชยา  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 นางสาวกัญญาภัค  นาวัลย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงทอรัก  ธนูสาร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมสละ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมมา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงนันทิชา  นันทศีล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงชมพูนุช  จิตเทพ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 นางสาวประภัสสร  แฮ้วมา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงศิริปัญญา  ขันทะสอน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงกชกร  ลือยศ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงพัทธนันท์  มิสละ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวศศิธร  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นางสาวพิกุลแก้ว  เพชรแกมแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงชลธารา  กุกไชย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 นางสาวสรินธร  ชาวงิ้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงแสงระวี  ขันไชย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายปุณณภพ  วงษา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงทิยดา  วังแสง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 นายเจษฎาภพ  กิตติยังกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นางสาววัลภา  ยศเลิศ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงนลินี  ยศศรี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 นางสาวพัทธ์ธีรา  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 นางสาวชมพูนุท  จุ้ยกระยาง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายเมธาวุฒิ  ชาวส้าน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงผกาวรรณ  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 นางสาวจิณณพัต  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงวรรณิกา  ตามัย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงวิสรา  สายแปง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายพฤนท์เดข  สุทธิ์ด้วง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงประภารัตน์  สมแสง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงอธิชา  แซ่ว่าง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 นางสาวจิรัญญา  ทองสุข โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นางสาวบัวรัณฑิตา  นาดี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 นางสาววรรณิดา  อิทธิรงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายกฤษฎา  มาอ้น โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายกันย์ดนัย  บุญสิงห์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงณัฐพร  ยะวิญชาญ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 นางสาวปภาภรณ์  โพฐิติกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงสุวิชญา  กันธุระ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายภัทรพล  ตระกูลคำม่วง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายชนาธิป  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายชินกฤต  โวทาน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายพชร  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายตะวัน  ไชยตัน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  อินทร์เรือง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงณัฐนลี  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงบุษยมาศ  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงปริญช์ษยาน์  ไชยชนะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงตั้งปณิธาน  แปงเครื่อง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงปณิตา  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงทัตพิชา  เขื่อนธะนะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงอัจฉรา  ทะก๋า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายอนวัช  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสนอง โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ดำเนินพงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงบุษราคัม  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 นายณัฐดนนท์  ใบยา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงพาขวัญ  หน้านวล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงปรียา  กาบปินะ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงชลธิชา  มาไกล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายสันติสุข  ภูคาพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายจิรฐา  พายัพสถาน โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิยศ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงศศิกานต์  ปาคำ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายเจตณัฐ  ทะสี โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายจักรภัทร  ดีคำวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายปราชญ์  ธิติมูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายณัฐชนน  แซ่เล้า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายพลวัต  ไชยโย โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 นายณัฐพัฒน์  อิ่นมีกุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 นายกิตติพิชญ์  มีเล้ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายธนากร  วรรณทอง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นายธีรภัทร์  แสนนิทา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงรัศมิณัน  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 นายนรวิชญ์  ไชยสลี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 นายปภินวิช  กะรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายพชร  ทีฆาวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 นางสาวปพิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 นายภาสวีร์  ธีรศิรปัญญา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นายภูริณัฐ  ใจการณ์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงนัยนา  แสนทรงสิริ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวสุกัญญา  กุศล โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 นายโยธิน  นันต๊ะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 นางสาวชนกภัทร์  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงอภิชญา  ปาคำ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 นายรังสิมันต์  แสงสุข โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 นางสาวทักษยา  พันชน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 นางสาวเกตุกมล  อนุจร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 นางสาวประภาพร  อินต๊ะเม้า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 นางสาวภัทราวดี  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 นางสาวรวีนิภา  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 นางสาวกชกร  ถาคำติ๊บ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 นางสาวสิริ​วิภา​  อิน​ต๊ะ​เม้า โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 นายอัครวิชญ์  อุตรชน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 นายเอกดนัย  สารทอง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 นางสาวกัญญาพัชท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 นางสาวกรทิพย์  หาญต๊ะ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 นางสาวกุลรัตน์  สุทธหลวง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 นางสาวณภัทร  สารถ้อย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 นางสาวณัชชา  มีบุญ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 นางสาวธนภรณ์  ธนะเสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 นางสาวนพรดา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 นางสาวนลินรดา  พิเคราะห์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 นางสาวฉันพิชชา  จันเนย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาวปวีณา  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 นางสาวปิยะฉัตร  ปันชู โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 นางสาวณิศรา  ต๊ะแก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นางสาวรวิพร  สัตยบัณฑิต โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวพัทธ์ธีรา  หลวงฟอง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมฆแสน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 นางสาวภัทริณี  มิ่งปรีชา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวรวงอรุณ  หาญยุทธ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 นางสาววนิดา  ล่องทอง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นางสาวศุภรดา  อิ่นอ้าย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 นางสาวสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 นางสาวสุภัคจิรา  สะสม โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 นางสาวอันนา  ยามะณี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นางสาวอัยยาดา  มโนวงค์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 นางสาวอารียา  พิสุทธ์ธนาสาร โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายเดชาวัต  แก้วโก้ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงกนิน  อภิชัยเดชากร โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงนงนภัส  สุฑ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงนริศรา  ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วโก โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงกันติยา  อินปา โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 นายสราวุธ  ปาละ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายณัฐภัทร  คุณสิทธิ์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณดี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 นายรัชนิลกาลน์  นิลคง โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นางสาวสุชานันท์  คดง้วน โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 นางสาววรรณิดา  ยะสุข โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นางสาวณัฐณิชา  วิเชยละ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 นางสาวอภิสรา  หารินทชาติ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงเกศิณี  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายภาณุวิชญ์  คูจะนา โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวศศิศรา  อรินทร์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายนัทธพงค์  คันทมูล โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายพงศ์พล  หัวหน้า โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายภาณุภัทร  อินสองใจ โรงเรียนปัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 นายพัชรดนัย  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 นางสาวธมลวรรณ  เตชนันท์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1927 นางสาวณัฐวดี  จิตอารี โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 นางสาวปณิดา  ไชยศิลป์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงนภัสสร  อินทรส โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 นางสาวชมภูนุช  จิตอารีย์ โรงเรียนปัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายกฤตนัย  ไชยขันธ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายคณาธิป  รัตนโกมล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายฉัตรดนัย  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายชวกร  ยากับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายณัฐดนย์  เสนนันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายณัฐพงษ์  อารีรักษ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิมปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายดนัย  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายทีปกร  บัวผัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายนนชณัฐ  เขียวสมบัติ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายนพณภัทร  ตุ้ยสาร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายนันทพัฒน์  สารใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายพิพัฒน์  จันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายยสินทร  เสนา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายวรภพ  สุพรม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายวุฒิพงษ์  ถุงเสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายศิวดล  จิณะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายอธิภัทร  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ยะแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงกันต์พิชชา  กาวิรส โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงฉัตรชนก  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงเบญจพัฒร์  มงคล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงเปรมสินีย์  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงศิริวัฒนา  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงสิตานันท์  มังคละ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายกวิน  ธรรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ทนะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายณัฐกรณ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายธนกร  อุปรีพร้อม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายธนากร  ธนะขว้าง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายปภังกร  ธรรมราช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายลาภวัต  อินต๊ะแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายศุภชัย  กิตินัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายสหธร  ยะใหม่วงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายอาชัญ  นันตา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไชยยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงเขมิกา  ทาเป๊ก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงจิราธร  กรีเรียน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทีวะรัตน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงชนิดาภา  จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงชมรัก  รวมสุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงปฎิมา  วงศ์คำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงรัญสญา  ทองสถิตย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงวริศรา  กันนิกา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงศิริญาพร  ซามา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงศุภกานต์  คำแสง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงสิริภัทร  ปะทิ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยปรุง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงอานัฐธิดา  วงศ์สุนทรีย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุทธไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายกษมา  ไชยเรือน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายณภัทร  อินต๊ะวิน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายธีรเมธ  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายนภัสกร  ต๊อดแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายปัณณธร  พุฒหมื่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายพฤหัส  ทิมชื่น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายพิเชฐ  ชุยรัมย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายพิทวัส  ไชยทิพย์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใบยา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายภราดร  อุ่นใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายภูมิศักดิ์  วิชา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุฤทธิ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายยุรนันท์  หนองแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายวโรชัย  ลำน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายเสกศิลป์  อินทะยศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายเอกวิทย์  เชียงหนุ้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงกุลจิรา  ม่านหน่อ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงจิตรลดา  แสนพิช โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  จันต๊ะยอด โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เปรมศิริ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงญดาพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณพงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงณัฐภัทร  มีบุญ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงดาเรศ  เพ็ชรภา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงธนันญา  ทนะวงศ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงบุษกร  จันทร์สุข โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงปาริฉัตร  จิณกับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงพรพรรณ  ฝั้นพรหมมินทร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงพุทธบุตร  สิงห์โต โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กันยะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงวรัญญา  ขันแปง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงวลีพร  หนองหงอก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น