รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายภรภัทร  รู้ทำนอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวรักชนก  วงศ์สาระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงนักฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงนันทฉัตร  จอมใจหาญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต่างใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนภัสสร  พรพินินวรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงภารดี  ชูศรีโฉม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทาคำฟู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชนม์ณัฐชา  หมื่นสิทธิแพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปวีรดา  พรหมเผ่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอิสรีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอักษราภัค  คุ้มชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกชพรรณ  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายธนภพ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายณภัทร  วนเวชกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภูบดินทร์  วงศ์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงปริยากร  บุญแถม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชนกนันท์  สาริวาส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  ืสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอรวรา  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  ์สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โปร่งใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงภัทร์ชฎาภรณ์  สุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสิริกัลยา  สีเขียว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วลาดวงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงเฃมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนอุบล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอภิชญา  ลาเอ็ด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชุติมน  สวัสดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัชชา  สันกว๊าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัลยา  ใจเวียง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงฌานิกา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปวรรัตน์  แซ่ไป๋ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายสมัณตชัย  สมมะนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธีรพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายคุณนิธิ  แก้วประการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายนิธิวิทย์  มนต์รักตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายวรเวช  รัตน์มงคลดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภูชิสสะ  เลิศเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายอติชาต  กันทะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอภิศักดิ์  อุประ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกษิดิ์เดฃ  เล้าตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณฐพร  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายรชต  หล้าบุญมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  หมื่นกันฑ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภคภรณ์  จินดารัชตทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพิมพิศา  ธรรมปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวัฒน์ธิดา  วงศ์เทพเตียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอติชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทาปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวันวิสา  ซางซื่อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายไวยพฤกษ์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายปิติฉัตร  เมืองมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธัญชนก  ก้างยาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพรภัคนันท์  นาสุริวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญขำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปัทมพร  โตโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอริสรา  เรือนมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงเฌอมาศ  เจิมศักดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุเรียมมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุธัญญวัลย์  ทองอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนัสร  วรรณสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายภัควี  แสวงกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายเตชิด  ยุวรังสิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายวินย์ภาส  เตชไตรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวรัญญู  กันธนะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณิชชกุล  เริงใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธมนพรรณ  ปุณโณฑก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายทักษดา  เขียวชุ่ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธรรมโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนรภัทร  เรือนงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณภัทร  ชุ่มมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงยศวิมล  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธราเทพ  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โลหะกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤติเดช  เสาร์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพิชญา  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐภัท  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายเมธัส  แสงประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงบัวชมพู  ฤกษ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอรรถศาสตร์  อินปั๋น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอิสรียา  ศรีนวลวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัชรพิมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายบารมี  พินิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสุธรรมกัลยา  ฟูเจริญกัลยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอัครเดช  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพร้อมภวัต  ใหม่ชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตามวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสุวรรณชาด  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงวริศรา  ใจคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงไกลกังวล  การพนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชินภัทร์  เรืองจิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ณ คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกฤตภาส  ทับทิมดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธนกฤต  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์วาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุชาดา  วรภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงญาณิศา  เเสงเงินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงฝนทิพย์  ศรีอ้วน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิมลสิริ  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงเอื้อการย์  นรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุพิชญา  รู้กอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงฟ้ามุ่ย  นรรัตนื โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองตระกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเขมิสรา  จันทาพูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วงค์แสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธรชญาน์  กรกฏกำจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงทาริกา  พรมขัดดุก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพันธ์วิรา  แสงจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงมนัสนันต์  ปัญญาจิตกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงขวัญจิรา  เเก้วแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นายสุรพิชญ์  แสนติยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายวิชชากร  มาทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอัครพล  ุกุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชัยพัทธ์  กันทาสุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพยัคฆ์กฤษณ์  ร้องขันเเก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอภิวิชญ์  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายนัควัต  มีศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพัทธนันท์  รัตนเจริญชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายเผ่าพล  เผ่าคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสุพีรวิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวญาณิศา  พีระชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอภิชญา  พูลโภคา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายวิธวิทย์  โชติธนานุรักษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวชญาพร  สมประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปานระพี  อารีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวพริมา  แข็งสาริกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายอรรคพล  ราชคม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปรีชญาพร  ใจเกิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายปานปั้น  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณฟ้า  กาญจน์กิจเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงไอยรา  จันทร์จารุพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวฐิติวรดา  จันทร์ตัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวนันท์นภัส  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจิรภัทร  หินใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพงษ์พาดา  อะโนมา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวมนิษา  สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอัจฉริยา  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายภากร  ตันติวัฒนากุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นายวรพงศ์  วงศ์เรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายกุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประมวน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวรมิตา  ปองดอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวณิชา  อัศวโสภี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายสรวิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวปรัธนา  พรมแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพรปวีณ์  อจลพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายพิสิษฐ์  โกว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวปริชมน  นาใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายเพชร  พรวิสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายกฤต  อักษรนฤนาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายผาสูง  ปันมูลศิลป์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายชนัฏฐ์พล  ครินชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายศักดิ์สิทธิ์  ชุนหชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายไพบูลย์  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวเลอาร์  วิโซน่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพัณณิตา  นักหล่อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวกันต์กนิษฐ์  เหลี่ยววิริยกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาววนัสบดี  หมื่นไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวพิชญาภา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำปันแปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวทัศนีย์  นิโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงทรายทองธาร  กันทาทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวฐิตวันต์  ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายอรรถกร  คำสร้อย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายสุพัฒน์  คำคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวณัฐชยา  แสงมะณี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายพรภวิษย์  สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเรืองพลอยวรีย์  แก้วก้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายศสิฎ  สุตะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวเบญจพร  ธิติมาธนภณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวกัญญารัตน์  พรมโมคัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวศันสพร  เกตุเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายโชติก  วงค์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวนิธดา  ยศจนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวกนกวรรณ  บุรีแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวพีรดา  คำมาปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกาสะลอง  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวบัณฑิตา  คงเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวศุภิสรา  กันทาเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายณัฏฐ์สรชัช  เหมืองหม้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกานติศา  อินทจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายกีรติ  วิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนันท์นภัส  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวพันธุ์พฤกษา  ไกลถิ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวศุภิสรา  อายุปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายกฤษกร  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นายกฤษกร  สิทธิอาษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวประกายดาว  ธรรมจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นายสิรภัทร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงวิรชา  กันทสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวนงนภัส  คำอ้าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงศรุตยา  พรหมโคตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนันท์นภรณ์  จะปูน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวธีราภรณ์  ยางนอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงฐาปนีย์  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายณปพน  วงค์คม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายชินกฤต  ภูติโส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวรมย์รุจี  รักษาดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวปัทมาภรณ์  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศุภนัฐ  ปัญญาปิน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายวีรวิชญ์  สานุมิตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวบัณฑิตา  แก้ววรรณา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายทวีทรัพย์  ประสาขา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศศานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษชัยพงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายณัฏฐ์  ชวนคิด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวภัคจิราพร  โอกาดะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนิธิศ  ตันภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชาวิพาฬ์  วิศิษฏ์ลานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นายปกป้อง  อินทจักร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสิรภพ  กันธิยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายภัคพล  อินทะรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายวงศกร  คำใส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวกรชนก  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายปนพ  ใจกว้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวปิยธิดา  จรรยาพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวเพ็ญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวสุพิชญา  ชัยมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงนิชดา  อริยานุกิจจา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวศรัณย์รัตน์  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวริทธิ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวนุตประวีณ์  กาวี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจหนัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวปรีณาภา  ยาสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ยวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงติณา  วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวปุณยวีร์  เหลี่ยมวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายชยางกูร  วงศ์บุรินทร์พาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวจินต์ศุจี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายปรายเมฆ  โควิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายภูวดล  ตาหล้า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายณัฐภัทร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายธนากร  ธะนะหมอก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายนัฏฐภูมิ  วรจักร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายจิรพัทธ์  พลรัฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงณัฐภร  ศรีสมิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกฤตเมธ  ดอนชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพงศกร  ไชยาศิรินทร์โรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวปวีณ์ธิดา  มณีคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายเจษฎากร  ปากองวัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณิชา  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงนันท์นภัส  สกุลวงศ์ธนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวพรพรหม  อ้วนสุชาติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวประภาศิริ  ชัยแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายภูมิภัทร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  โลมะวิสัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวอัจฉราวรรณ  อินสอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวสุจีรา  ศรีนิล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวชนากานต์  พลิพล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายกฤติน  ลีวณิฃย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายนรภัทร  ขันคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายทักษ์  ทองเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายวชิรวิชญ์  ธาดาเสถียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายรัตนสิน  ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงนภัศ  มุ่งการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงหัสญา  บัวอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนริศรา  นุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 นายพีรณัฐ  สายธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอภิสรา  กาวิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวพชรพร  แสนแสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายชวนากร  พงศ์บรรดิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายสรภูมิ  ไชยรังษี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวสุพิชญา  อินประสงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพียรลุประสิทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายฉัตรดนัย  กันทะวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายภูตะวัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ไลไธสง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพอหทัย  เพชรอาวุธ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศุภกรชัย  นันตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนกร  จันทร์ต๊ะนาเขต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายปิยภัทร  หงส์โรจนภาคย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 นายเสฎฐวุฒิ  ชัยโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชมภูอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอภิรวัฒณ์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นายปิยพัทธ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพชรพล  สมณะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงหฤทัย  ธินันชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพีรดา  ภู่ประคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญานุวัฒน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นายนิพพิชฌน์  ไชยรักษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนวพรรษ  แสนงาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นายสุดเขต  เทพสมบัติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงศิรดา  รักเดช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพัชรียา  วิยะกาศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นพคุณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาววรัญญา  ชินะข่าย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวรมิตา  ลีวณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายธีรภัทร  ลัมวุฒิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาววรินทิรา  จงประเสริฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายธนากร  อภิโชคกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณภัทร  สุยะใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายอังกูร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปทมศรณ์  กล้าจริง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพีรชฎา  ถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงเขมิกา  บุดดี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายจุฑาภัทร  โชติจิรกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนาภา  เชิดชลชวกิจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุรดา  วารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสิริยากร  สัจถา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัชชา  อินทรีย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  แก้วประภา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนัธทนันท์  หน่อจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายสพลดนัย  ศรีวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวิธวินท์  ซ้อนกลิ่นสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพนัชกร  กันหา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สารศรี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพชรพล  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปาณิศา  ขานฤทธี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภูคิม  ตระการกุลชร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนทกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายพิรพัฒน์  โรจน์บดินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายกรวิชญ์  เเซ่ลี้ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเทวชนนท์  เกตุเทียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธนวิชญ์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายพฤกษ์ฒนนท์  ใจผาวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกรวินท์  วิภูสันติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายศวฤทธิ์  สานใจ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงที่รัก  เงินคง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิยม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนพิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพิมพ์พัชร์  บุณโยทยาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กันทา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชติ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายเดชาวัต  จักรบุตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันจินะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  โพธิคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงจิดาภา  อาซอ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจียรศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปวริศ  ปัญญา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงประภาพร  หม้อศรีชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายอคิราภ์  สมนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงด.ญ.พิชญ์ญาดา  จันทร์คำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุประการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์อิฐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายรชตะ  คำมี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายภูรินทร์  มูลเมืองคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณัฐวัตร  ปฏิเสน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพงศ์พิชญ์  สิทธิยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธนัชญา  สุปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสุพิชชา  ดะระศิริ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปรายฝน  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพรนภัส  ปาละสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพรชนิตว์  คำโป่ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงไพลินลักษมี  งามจิตต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงปริณดา  วังอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกุลจิรา  คำโพนงาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายชาญรวี  อินปัน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายเธียรนริศ  ภราดรภิบาล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธนานันท์  ชุมคำลือ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงฟ้าใส  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายจิตติพัฒน์  เขียนจัตุรัส โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวสุนทรินทร์  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนฤภร  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอธิษฐาน  ลีกิตติภพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเปรมสิริ  มะโนรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปิยาพัชร  ใหม่อารินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงอนรรฆ  ผลจันทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุภัสสรา  ใจจุมปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงจิตร์ฤทัย  โกว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายศวัสกร  เดชวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายชินกฤต  เดชมนต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธนภูมิ  คำสมุทร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสแมนธ่า  พล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสิรภพ  ดีอิทธิกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนชาติ  คำภีระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปัสธิกรณ์  เเซ่ตั้ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายทัชชกร  ใจหลัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายเอกสกุล  ชุติวรานนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายอธิปไตย  ใจยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายไตรยตะวัน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายโชคเฉลิมชัย  แสนสหโชค โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจัสมิน  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณภัทร  เตียมตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ยอดคำวัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธรรศ  พุฒจร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจารุกิตติ์  สันธิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัชชา  ต่อบวรรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงญาณาธิป  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายวีรกิตติ์  พรสิทธางกูร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงรัตนปรียา  ศรีหาคลัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีวิชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนกร  สุปง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงชฎาพร  เสตะรุจิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงฐิตินันท์  ใจการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายชลากร  ฟ้าอมรเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายตรีเพชร  จันทร์ตุ่น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปทิตตา  สินไสวผล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงฟ้าแพงเมือง  สุขเกษม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพรไพลิน  ปัทมาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายชรินธร  คุณาสถิตย์ชัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพงศภัค  ทานันท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายชนกฤษฎ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงเยาวเรศ  พุ่มกุมาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปิยมินทร์  ศรีนาราช โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงปริญสิริ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภูริณัฐ  ธุวะคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายสุภัทรชัย  ใจจุมปา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปากหวาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชนัญชิดา  เด่นวัฒนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  บุญเรือง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ภิรบรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ชารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายณัฏฐนันท์  แก้วแสงอินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยังมาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพิรานันท์  หมอเก่ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอารีญา  ปงลังกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณเสน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายถิรวิทย์  เเซ่พ่าน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวิมล  มาเยอะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวปาณิสรา  หมื่นเถสกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนประภาไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงฑิตยา  นาคปลอด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวนฤมล  ไชยมาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวณัชชา  ชัยประหลาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วใหม่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธนาธิป  เดือนขาว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายณัฐภัทร  เเสนใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวพีรดา  ทาบุญสม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณัฐนิชา  พจนสุนทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนันท์นภัส  คะอูป โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีภูธร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปพิชญา  ทิพย์แดง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวธัญญาศิริ  ใจน้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงศิวาพร  ธุวงศ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายวุฒิไกร  ตุ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวกัญญาวีร์  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นางสาวนัฐธิดา  จี้อาทิตย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงรินรดา  ไชยชมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงรังสิมา  ปินตาวงศ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวศรุตา  สมยาราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสริยาภรณ์  นเรนทรเสนี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คลังจันทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงอินทิรา  ธนัพประภัศร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงภัทรนันท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงหยาดสุดา  คงสิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวเจนจิรา  สิงขรชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวญาณิศา  ตุ้ยน้อย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวสุภาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธนัชญา  กันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลังกากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงธัญชนก  จินดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจิรวรรณ  อินต๊ะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 นายกันตพัฒน์  สุวรรณเหมย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชินนพัฒน์  บุญตัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายเมธาวิน  มีมาก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายอัศวิน  ปิมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวพิชชากร  แก้วเทศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงอมรพันธุ์  เปียงผาตั้ง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นายราเมศวร์  ปินตาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกชพร  กาวิละ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภัคธีมา  เป็นมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวศิรินภา  มณีรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวณรดา  สุภายศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสุชานันท์  คำหม้อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวบูชู  มาเยอะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐริกา  จิ๋วสาคร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงมณธิดา​  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณัฐชา  ขันสุธรรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนริศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกนกรัตน์  เตจ๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณ​ ดลพร  สันธิ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงลดาณี  ลือคำหาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงแพรวรีญา  รุ้งตวงรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงนิภาธร  เเสนศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วกันทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 นายธนดล  หมื่นมโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงหัทยา  สติหทัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงเสาวคนธ์  สติหทัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธารารัตน์  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายเลิศนรา  มีโสภา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกี๋ยงเกษม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 นายพีรัชพงษ์  ทองบำเรอ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวฐิติมา  ปิงเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวกัณฐิกา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ปัญญาศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวณฐพร  อิ่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวชญาภา  แรกข้าว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวชลธิชา  แสนใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาววรรณวิษา  มณีจันทร์สุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญทา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวธิดาทิพย์  สารคาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงธนพร  ยาโหละ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอัจฉรา  จันตา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงโสภิตนภา  ตามสงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงณัฐพร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอภิสรา  แสนคำมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายกฤษฎา  ชัยมะณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงชัชชฎา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนันทนา  ท่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกนกวรรณ  หวันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มารศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอัมพาพัชญ์  เขียวแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงหทัยชนก  สุนันท์สมบัติ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงอนัญญา  สุดชารี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทจักร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แก้ววงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายวิทยา  คำเงิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงรัชนี  สมเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงศศินิภา  ทานันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนาครีญา  ปิลอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงคีตภัทร  หาญนาม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีดา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพรพรหมพิริยา  มโนชมภูใบ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกีรติกร  พัทธยากร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนัทธิดา  จรรยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกบิลเศรษฐ์  วงค์ฝั้น โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณิชกมล  จันคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวอาทิตยา  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงเขมจิรา  อินใจยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวดารินทร์  แสนลี่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัชชามานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวชยุดา  พาเนตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผักก่าเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายสงกรานต์  สมเพชร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายกฤษฎา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายศุภวิชญ์  ชพานนท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายรัฐรวี  วงค์ไชย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายกฤษฎา  สีเขียว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมัณฑนา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชลธิชา  จันแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพินัทดา  ทองเนตร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวพัชรีพร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกัลยกร  ไชยเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเรือน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวณัฐกานต์  หินแรง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงสุวนันท์  เบเยกู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพิชญา  ชาตรีนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มารสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายติณห์ปราณนต์  ศรีวรพรกุล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงด.ญ.ชุติกาญจน์  ใจนนท์ถีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวรัชยา  หงษ์หิน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปาคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวชุติการณ์  ไชยสลี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายเดโชพล  ติ๊บโคตร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายภานุวัฒน์  ต๊ะใส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงศิรภัสสร  อิ่นคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเศรษฐพงศ์  รัตนมณี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กาบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวธิระดาภร  ปัญญาบุญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายอภิเดช  อินต๊ะจา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายนัฐภูมิ  ไววาทย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภูตะวัน  กาญจนากาศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงศุภิกา  ปงธิยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวชิดชนก  เวียนรอบ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวเกศกนก  อะโน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงปานชีวา  ยะมา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวชนวร  บุญต่าย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนไพบูลย์เจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธนาภรณ์  ปะดุกา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวณัฐชา  คําฟู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกฤติภูมิ  สิทธิพรม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอัญชลี  ใจอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกัลยา  ยาวิราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสุนิศา  มีเสรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงจาริยาภรณ์  สามอินต๊ะ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวนิชาภรณ์  หลวงนัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ใจโผก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกรกนก  พรมรักษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวบุษยมาศ  สุริยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงจิราพร  หัสยะสุ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นายพรพิพัฒน์  จุมปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวนภัสสร  เสาร์เปา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชญานิศ  เทพจักร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวภัควลัญชญ์  เทียนทอง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศรุตา  ปัญสมคิด โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวกุลนัทชา  ชุมภู โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงธัญพร  นางแล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุภาวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายวชิรากร  จี้ปัน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงธัญชนก  รอดอินทร์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวนรารัตน์  คำภีระ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงรติพร  บุณล้วนวรุณพร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายศุภฤกษ์  ธารทองไพบูลย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพิชญ์หทัย  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวศรสวรรค์  สังข์ศิริพงษ์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายสุธินันท์  วุฒิชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายธนาธิป  เตชะนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงจิรารัตน์  เสียงโต โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวิลาสินี  พรมสี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายปกป้อง  ร่มศรี โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวกฤตยา  ภิราษร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงสุธีธิดา  ตันหนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายกิตติชัย  ธะปาน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 นายสันติภาพ  พรอิทธิกิจ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นายภัชรพงศ์  อินทรีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชิษณุพงศ์  โปธา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายธ๊ธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกฤษฎาภา  รุ่งธนาเจริญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์มา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวอมรประภา  อภิวงค์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวอารียา  โนราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกนกวรรณ  จักไม้ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวณิชกานต์  สุริยสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวอาริยา  ทิพพิลา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวชญานิจ  วงศ์ษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงรัตนาพร  จรรยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุชัญญา  การคนซื่อ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวปานไพลิน  กันทะคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวอภิชญา  ไชยสุข โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพีระนันธ์  วรรณราช โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพรลภัส  ปูนันท์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงจีราภา  จีระยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวธัญญารัตน์  ใจเปี้ย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงศุภรัตน์  กองร้อยอยู่ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงกัลยกร  ดาษถนิม โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวคีตภัทร  ทนันชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายจารุกิตติ์  กอบแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายไททัญณ  วิชาชัย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวนภัสสร  ยอดระบำ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงทสพร  อารีย์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงศศิธร  จันทาพูน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ดวง โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวพาณิชา  ดิลกจันทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวชายิกา  สุรินตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวภาพิมล  วงค์แก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวนพวรรณ  ธรรมชาติ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวเพชรา  คงอาษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวแจ่มใส  ชุ่มเย็น โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนฤภร  เรือนคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวหนึ่งฤทัย  พุ่มเกตุเเก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชลธิชา  บัวถา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสุวิชญา  สุรีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอาทิตยา  คำวัง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายนน  สุพะเสริฐ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ศรี โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวศิริพร  แสนหูม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวสุกัญญา  จะงะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวสุกัญญา  เเสนตา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงอรวรรณ  พระสิงห์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงดาราวดี  พรมรัตน์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ้มเอ้ย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวพลอย  ตาสาม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนราทิพย์  กันติ๊บ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวกรองทิพย์  บัวทอง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงปิยะธิดา  บัวถา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวนัทธกาญน์  ปิดศูนย์แสง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเปมิกา  มูลคำหล้า โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงเรวดี  แสนคำลือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวกชกร  ทารินทร โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงเกสร  จิปุริ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวกัญญารัตน์  หมื่อแลกู่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 นางสาวภคนันท์  ศรีรัตน์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นายทักษิณ  สุวรรณการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวกชวรรณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวชุติกาญจน์  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายทอง  นามใส่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นางสาววราลักษณ์  เนมหาวรรณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวพร  วงค์ษา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายกฤติน  จี๋คำวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายก้องภพ  ใจมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจักรภัทร  ปงมะจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายนวมินทร์  พิทักษ์อำพรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายพนธกร  หงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายวรวัฒน์  มาสบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายอชิรวิชร์  ประสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายอานันทชัย  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุยะเพี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อภิจิรานุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวรัชยา  สายสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บริหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงอรทัน  สายปิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายกฤติเดชา  โชติทิพานัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายธนภูมิ  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายนันทรกร  กัลวงษ์ยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายภูรินท์  อินทจักร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอัสกร  ทะสร้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงกมลชนก  ศิริณัฐกุลสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกันติชา  ตุ้ยปาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีธาราธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐริกา  ทักษิณเจนกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธัญชนิตย์  ชะนก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สารีกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงนารี  แจ้คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขัดเป็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจะคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงวริณญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงวิภาวี  เรียวสงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงสุพัดชา  สมควร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายฉมา  ไชยเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ธนเจริญโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายนพกร  วงศ์หวั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายพชร  กาติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายมาตุภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายศิวกร  สิทธิมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจิตรลดา  ศิริยะราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงฐิตินาฎ  ตันมาละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงธนัยนันท์  ธีร์ตินแท่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงธนารีย์  สินเปียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันธา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงมาย  คิโดะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสุกัญญา  นิลสวิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอคิราภ์  พุ้ยน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอริสรา  ใสสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายก้องภพ  คนการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายกีรกฤษฏ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายชนาภัทร  สุดถนอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายณัฐนันท์  สุขเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายโพธิพงศ์  เมืองก้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายศุภกร  กองคำมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายศุภวิชญ์  มารยาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายสุรเชษฐ์  ลิ้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายอภิชาติ  พิทักษ์ยอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงกีรติกุลย์  ดลกวีศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปิยะภัทร  ธิมาไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปินใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงพุทธินันท์  ตันกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงศศิประภา  ก๋าใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกฤตยชญ์  รัตนชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายธีรเมธ  ทรายคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายเบญจกูล  พวงมะลิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายพัฒธนิต  บัวติ๊บ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายศิวัช  โชติช่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายศุภโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายสิทธิภาคย์  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงกัลยาณิน  คำมาเร็ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงชนิสรา  เรือนสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณพัชร  สุทธิแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชมภู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงณฐพร  กิณเสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงธีรภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงนันทิรัตน์  ตุ่นไธสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพรรณธร  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงภูมิวรินทร์  พรมรังกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงริษฎาพร  พรรคนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงวิชญาดา  ละมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายกฤตภัทร์  สมฤทธิื โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายกฤษณ์  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายกันต์  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายโชคชัย  ยากยืน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธนกร  รักษาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายนครินทร์  สุขัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายบูรพา  แสนวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายปรมัตถ์  ปนยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายภูริณัฐ  สงบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายอดิสรณ์  ปะระมะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงเจนิสตา  ชินรักษ์ศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงชุติรดา  กันทาธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงปภาพินท์  อินเปล่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงประพิมพร  แก้วเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงเปียโน  บุญเต็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงสารินธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงสุพรรญวดี  มณีศุภชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงอภิชญา  แสนศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 นายพรรณกวี  ราวกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายเฟื่องลาภ  ศรีกอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายรชตะ  กาวิละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายวรวิทย์  กาญจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายศุภกร  อินทรีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายศุภกาญจน์  แจ่มจรัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชนิกานต์  ขัติธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงศ์ศิริวาญิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงญัฐชา  พุฒตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แสนตอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงธิชาณันท์  ยันณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนาถสิตา  คฤหานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงปวริศา  ละทะโล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์คำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงรุจิรดา  ตันใจเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอรชพร  แก้วประสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงอลิสา  คำสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอากิ  โอกุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายกัญจน์  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายเกียรติยศ  อนุวรชิกา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายทิวัตถ์  ทาจุมปู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายปรัชพงศ์  ส่องสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายปรัญชัย  แก้วคำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพิสิษฐ์ปรีชา  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพีรเศรษฐ์  โชคสุภนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายศตพล  ไชยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายศิริวัตติ์  เเสนสล่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงขนิษฐี  สิงห์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงธัญชนก  อนุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงธัญภัทร  อภิวัฒน์วุฒิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงปณิธินันท์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปราณชนนี  สุทธศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงภูษิตา  สัปรุณรังษี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงวราลี  ฟูเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 นายศรัณย์  คำไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวน้ำทิพย์  มูลใจทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวสิริสกุลพร  ศิริคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวเบญญาภา  ชอบจิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นายปรินทร  แห้วสันตติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวรัตนวดี  เพียรการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวปฏิมาภรณ์  มะลิวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นางสาวลลิภัทร  แสนแทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงนลินรัตน์  กันทะรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ผาบใชย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวกนกพร  เสวะกะ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์แดง โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวนันทิญา  เตชะเอื้อย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายทรงศักดิ์  ต๊ะบุญ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมจีน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจสอาด โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงชนิกานต์  ดวงมะลัย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงชาลิสา  ตาสาย โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  กันจีนะ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงอทิตยา  ภักนิล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสาวินี  รังขัด โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงธิตยา  คำพินิจ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงสุชัญญา  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงบุญฑริกา  ก๋าวิล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายนันทพงศ์  ภิวงศ์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงพนิตพร  ใจก้อน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงสิริวิมล  พรมสมศรี โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 นางสาวจุตรภัทร  ธรรมปัญโญ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงนันท์นภัส  สาครเจริญ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองทิพย์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงปริชาติ  มาละจันทร์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์วันนา โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวนงนุช  อินจาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาวจันทกาญจน์  เชอหมื่อ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงสิริพร  อภิพัฒนาชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวชฎาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญารส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นางสาวจุฑามาศ  บุญตัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นางสาวกุลธิดา  ชัยนิสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงชลมาศ  ปัญญาหล้า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปาจรีย์  จันติ๊บ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงชุติมา  กุนัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอังคณา  คำเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายไชยวัฒน์  ร้องขันแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายครรธารักษ์  มงคลใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีวิชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงณัฐกานต์  จำรัส โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงณชญาดา  เกียรติลานทอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายวีรภัทร  ทุนแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายถิรนันธ์  ชุ่มมงคล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงผกามาศ  กันธิพร้าว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายศุภฤกษ์  ประจักษ์ทรัพย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอารัรัตน์  นาทะสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายพีรพัฒน์  คำน้อย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายอภิเชษฐ์  มาลัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 นายพิสิฎฐ  นามนวล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายณัฏฐากร  สว่างพัฒนกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 นายสัตยา  ก้างออนตา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายเจษฎา  สุขเสาร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นายเกียรติศักดิ์  คักกันหา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงอาภัสรา  เตอะสกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงวรรณีรัตน์  และเชอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนแปง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงณัฐฑิตา  ชุ่มมงคล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงปาริษา  จรูญโกศลสวัสดิ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงพันธพิน  นาครักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรเซ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงปณิดา  บุญประเทือง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงนันธิญา  จันทาพูน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวกิตติมา  ปูนันท์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวพักตร์พริ้ม  สุเทพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงณัฐนรี  นาทะสัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นายวิชัย  แซ่หมี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอารยา  ปงกันคำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นายวรพล  พงไพรบูรณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาววราพรรณ  กัปโก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงวริศรา  พิลาไลย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นายมานพ  จับใจนาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงจิดาภา  วระวิจิตร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวสายนที  แซ่หยาง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชมพูนุท  ดอนอินผล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายณัชชานนท์  ปิจอุด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงทิวาพร  เตจ๊ะนอย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงธัญญา  โยธาภักดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงอาภัสรา  อัษฏายุทธ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หยี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงปภาวี  ชัยยา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงภูรินี  ร้องขันแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายจักรินทร์  นามยี่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงณัชชา  ร้องหมอดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีลาวงษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ปินนะรา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  เตจ๊ะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายชนุตร์  วนาพิทยาชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายจักรพงษ์  ศรสุกอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายจิตตพัฒน์  หลักฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายณัชพล  แซ่ชู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายแทนคุณ  มหรัตนวิโรจน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายปวรุตม์  สุทะกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายพชร  จินนิกร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายรติพงศ์  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจธิตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายพันธวัช  ภิระจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายจิรภัทร  สุริยะโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายวันชัย  แสงทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายสมบุญ  บุญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงวรัทยา  เส็มเส็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวกาญจน์เกล้า  ลำมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญนาค โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงฐานิตา  อุสาห์ใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงดานิ  แซ่จัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงธนพร  แก้วคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงธิติญา  แสนพวง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวนัฐธิดา  ชัยเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวนันทนา  นาทะสัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพัชราภา  คูเชื้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวรุ่งทิพย์  ถึงจอหอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงวรนุช  หีบเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงวริศรา  ยาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวรรณปราการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงอัยมี  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวณัชชา  คำป่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงภัทรลักษณ์  คุณทรงแสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต๋าต้าน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงวาสนา  มิตรไพจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาวน้ำหวาน  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายกิตติภณ  ชมวิจิตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายบัณฑิต  ศรีสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายอภิสิทธิ์  รูปใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายมาฬุต  วงค์เตปิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายธนภัทร  พืชทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายจตุรพัฒน์  ปาเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายเมธัส  มุงเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายวรากร  บุญศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฝั้นนุวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงณัฐพร  ก้างออนตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงทิพย์ศิริ  พรมเนตรกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายฐาปณพงษ์  คำน้อย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงพรรณาภา  ศิริไทคงชื่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงรัตนา  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงดวงกมล  แซ่เฉิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญาโชติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงศุภนิดา  คำเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธไชย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สิงห์วี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงสุกัญญา  ตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงนภาพร  ดงภูเวท โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกัลยากร  สมบูรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงอรปรียา  ปิงยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงอนัญญา  อุภาดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาวหัทยา  คำวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงวนิดา  ลุงทุน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงนริสรา  หมูนิล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงธนารีย์  นริศสกุลกานต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปริยาภัทร  หัตถัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงชนิภรณ์  คำพรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงสุจินดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพัชริญา  สวนสุกอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงรัตน์ฐานันท์  หลวงสิทธิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณัฐพร  ใจลัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาแหล่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปามูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงมินธิดา  ใจสบาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงรตนพร  ใจมะณา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปณิตา  เถา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงจิณห์วรา  ศรีวาณิชย์กุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงศยามน  ขันทะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายอภิสิทธิ์  งามสุขสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงวชิราภร  คำน้อย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงณิชารีย์  นวพลพิทักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายบุญญวัตน์  ทรายแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพลอย  กันทะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายธนิน  ธรรมวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงฐิติพร  โกดอ่อน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีวาณิชย์กุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายศักดิ์ชัย  สมตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสุทัตตา  ตรีกระสุน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายบุญเลิศ  คำพรหม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงรัตนมณี  เก่งจริง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอิงอร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายพีรพล  แซ่ว่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงปภาวดี  อัครเอกฒาลิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมืองคำบุตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงศศิประภา  สีคำนิด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพิสุ  เชาว์สุวรรณวิไล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงพัชรธิดา  มุขเพชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงพรรณธร  เชื้อสาทุม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงพิชญา  วรรณวิไล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงธิดา  พรหมฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงนพธีรา  จันทา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายกิตติเดช  เจริญยิ่ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายทินภัทร  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายกอบุญ  มูลงาม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายเจนวิชา  จินดาธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 นายธนภัทร  คำเอี่ยม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายธนศักดิ์  แสงหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายนที  แสงแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายพีรพัฒน์  ไพบูลย์ยิ่งยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายภควรรธน์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายภูริภาคย์  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายศิรวัฒน์  บุตร์มี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายศิวกร  สุทธกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายศิวัฒม์  ปาระมี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ฮ่วง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงจันธิดา  วงค์หล้า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงจิตรวิมล  ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงจิราพัชร  รุ่งสิริพิพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ฟาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงชลพร  คงถาวร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กิจตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงบัณฑิตา  กันทะยอม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงปรียาดา  อยู่มั่น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงภัทรวดี  ราวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงภัสสร  แซ่แหย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงรวิมณฑน์  มูลภัทรา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงลลิตวดี  คำสงวน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงลลิตา  สิงห์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงวริศรา  แสงเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงสิริภูรี  ทาแกง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงสุชานุช  สงบสันติสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงสุพิชา  วงศ์มา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงสุวรรณา  เพชรโพทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงหนึ่งฤดี  แซ่จาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงอัจฉรา  วงค์แก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงอัยดา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงอินธิลา  คำเปา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำผัด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายเดชาวัต  พิธิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธนบดี  พงษ์พิสุทธินันท์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายธนพล  อภิวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายธนพล  อะทะถ้ำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกตุมณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 นายนนทกร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายนวพล  จับใจนาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายพรประเสริฐ  ศรีคำสุข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายพันธกานต์  พุทธนัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายภูมิรัตน์  วงค์ฝั้น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายมนัส  แสงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายวรเมธ  ยอดมูลคลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายวีรภัทร  ประทีปทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายอนุสรณ์  นามอิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปุกปินกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นายเอ๋อต๊ะ  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวเขมิกา  จำปาทราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงไข่มุก  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงจิดาภา  หม่อโปกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงจินตนา  นามแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่แข โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงทานตะวัน  กันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวธิดารัตน์  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงนันตรัตน์  คำโอภาส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 นางสาวนิจวิภา  ปินตา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวปานไพลิน  วิยะพร้าว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาวพลอย  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาววันอู  ดงปาลีย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงวิชิดา  วิเศษเจริญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงวิลาสินี  ตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงศิวิตา  ลาวิชัย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงศุภสุภา  สุระมานะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอัมรา  เบเชกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์กาสอ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวเอ้ย  คำแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายชาญกิจ  เพ็ชรชูศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายทรงพล  กุณวาริน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายทัตพงศ์  น้อยธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายบุญญจักรินทร์  สุริยาตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายบุญมี  จันต๊ะคาด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายปฏิพล  วรรัตน์วัฒนกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายปัณณวิชญ์  วิริยะตันติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายพงศกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายพนมกร  ชัยมังกรทอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายพิทวัส  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายรพีพัฒน์  วงค์ราช โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายสุทธิพงษ์  คำนวล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายสุรเดช  ไชยอนันต์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายออย  ไชยมงคล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายอัครพันธ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายอาซิงมิ่ง  แซ่ลี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายกฤษนัย  จงตรอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงธนพร  เหมืองทรายมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงวรัญญา  นามเพ็ชร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงขวัญจิรา  ลาภวนารักษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงคำมี  อุ่นเดือน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงจอย  มีลาภ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมเทพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงชุติภา  ทำงาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงณัชชนม์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงทัตพิชา  จอมศรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงนันทนัช  นนทมาลย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงนิภาพร  จันทาวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงพัฒณิชา  วิชาโห้ง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงภัทรภร  สุวรรณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงเรืองสกุล  เริงใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงหยาดอรุณ  ชัยมังกร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอาเหมย  แซ่หวัง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายกมลศักดิ์  มณีวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 นายก๋อง  กันใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นายกิตติพงศ์  มหาเฮง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นายคุณาสิน  ธุระวร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายณัฐวุฒิ  จันแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นายธนโชติ  ไชยโย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายชนอี  แซ่หม่า โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายทองคำ  แสงรอด โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายธนกฤต  ธนามณี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอานันแม่สาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายธีระ  ดีสาม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายนนท์ปวิช  อ้ายยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายนัธวัฒน์  นาใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายนิติพัฒน์  พัฒนาพัฒน์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายปรีชา  ยอดเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายพันกร  แสงมล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายรัชภูมิ  สมป้อ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายวุฒิชัย  ศิริมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายอนพัทย์  ภัทรสกุลทรัพย์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นายอาทิตย์  วงค์ธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 นายบุริณ  อินทะปัญญา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นายพงศกร  คำไร่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นายพงศธร  ธรรมสิงห์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มพวง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 นายพีรณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงกวิศรา  ตุงคะบุรี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 นายภรภัทร  อยู่มากญาติ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นายโยธิน  ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงกุสุมา  กุสุหรัต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 นายรุ่งโรจน์  คำเงิน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นายศรราม  ใจยา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นายศุภชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นายสมบูรณ์  จะแหม่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายสมพงษ์  อุ่นดี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นายสมศักดิ์  นามแยง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นายสิรวิชญ์  บุญยี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นายอดิสันต์  จายคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวกชกร  ภักตรา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวกัลยา  แซ่อู๋ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงกัลยากร  สิงห์คำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นางสาวกัลยาลักษณ์  สุทธวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวกาญจนา  ปฏิเสน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงกุลชญา  ชัยวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวเกวลิน  แซ่ลี่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวคำติ๊บ  สายดำรงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวจั๋ย  จะนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 นางสาวจำพิญ  มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงชลลดา  ยอดเชียงสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวเฑียรมณี  เสือครุธ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวดาวแก้ว  เมืองมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวบูแหย่  มาเยอะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวพิจิตรา  ต๊ะยาง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวพิชยา  แสงคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวมะลิวรรณ  สมพงศ์พรรณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวรัศมี  โอาภาสเกษม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาววาทิณี  รัตนวงค์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวสาวิตรี  สังวรรณะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 นางสาวสุภาพร  เพ็ชรชนะ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงอัจฉรา  อุดแก้ว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงเจนจิรา  อินหงษ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงชลิตา  หยี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสนปิง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงดรุณี  โวยแม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงธนพร  ก๋องแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาวนาง  คำใส โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวพัชรี  สายเมือง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงแพรนวล  อุ่นใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงเมธาวี  บุญธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พยาสม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงลิมอี้หลิง  โพธิคำ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงวรนุช  แว่วสอน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานเอี่ยม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสุภาวิตา  สุวรรณกาศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาวหญิง  บุญแสง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวหมี่ตี  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวอรชา  แสนวา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงอรพิน  เมืองใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอริสา  ทองตัน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายธภัทร  ศิริมงคล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นายเศรษฐพงศ์  จันดา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นางสาวธวัลรัตน์  ยะฝั้น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงลัคนาวดี  เตชะหทัยวัตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายปกรณ์  เนียมปุก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายปภาวิชญ์  สำเนียงเย็น โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายฐิติ  อินทะยศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงสิริประภา  ติ๊บโคตร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงศุภมาส  อ้ายบุญเรือง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงชาริสา  สุธรรมแปง โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงพนิตพิชา  อินนะใจ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีหมอก โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายจิรภัทร  เหล็กราช โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ปาน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงมณฑิตา  เขียวแสนสี โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงสิริมา  สุยาละ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงณัฐชา  นรินทรกุล ณ อยุทธยา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงมลฑิตา  หารป่า โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายณัฐวัฒน์  นรินทรกุล ณ อยุทธยา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายศิริศักดิ์  งามเอกอุดมพงศ์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายจารุวัฒน์  ยะถา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายรพีพงศ์  สุทา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 นางสาวพัชราภรณ์ป  ปิงนาหนุน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 นางสาวชนากานต์  วงค์แก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นางสาวพรนภา  สิงห์แก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 นางสาวปภัสรา  ผาแก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นางสาววันวิสา  หล่ายนาสาร โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นางสาวปภาณิน  ดีวิเศษ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นางสาวรัตนาภรณ์  จำป๋า โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุยะแก้ว โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายธัญเทพ  เทวะรัตน์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายกิตติวรา  ประสพสงค์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายพิศลย์  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายกิตติธัช  ยุชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงปักไหม  นนทรีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายภวิฒ  ปุณศรัณย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงนัทธมน  หนูขาว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตุลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงธนิดา  คุณัชญ์ภัทร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยอดคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายธนากร  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเรือน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงสุธาสิณี  ชาญสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงสุพิสชานันท์  กิ่งก้าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายศิรัสพล  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายณัฐกร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายนราวิชญ์  โชครวย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงพัชริดา  หงษาวงษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงฐิติภา  พึ่งอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายเดชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีจันดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงวรัชยา  พวงมาลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายภควัต  มหาวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายศิวกร  รุ่งเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงกมลพรรณ  แสนอิ่นคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริมุ่ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงฐิดาภา  สมนึก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงตุลาพร  จันทรานุวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายณัชพงษ์  ติ๊บสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงอาทินุช  เสนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายวัชรมัย  สุขศรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายสุเมธี  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงญาณิศา  กองตุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงณฐมน  คำมาเร็ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมดวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงอัญชลี  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายธัญญากร  จุมปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายกฤตพัฒน์  ศุภการกิจกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายณชวิศ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายณัฐดนัย  ดวงนุ้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายถิรวิทย์  พงศ์พณิชบวร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงณัฐกานต์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายนิติเดช  เผ่ากันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายพิทวัส  สวนพืช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายวิชญะ  วังกรานต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายศิริวัฒน์  ทิศสุกใส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายศุภณัฐ  เผ่าแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายสิรวิชญ์  อริยวัฒนาวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เดชาสินวิไล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงเจณิสฎา  วังวิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงทองกันธิชา  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงทักษธิดา  ไชยยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงธมลพรรณ  กวาวทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงนับทอง  อินทนิล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภูวนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงพรนภัส  สุภาวะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงยุวภา  ทะจักร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงสาลิศา  ใฝ่จิตจินะโชติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงอชิรญา  งามจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายอติราช  รักชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงศิริโสภา  ตาสุรินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงณิชกานต์  อินยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไชยปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงพรรษชล  พรมเส็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงอุษณีย์พร  วิสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงตรียา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงวิมลสิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายชวณภัทร  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพรไพลิน  ิิิอินประชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงลภัสรดา  ฟองฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายตรีวิชญ์  คำตุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงพชรพร  สุยะเพี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงเพราพิลาศ  ใจบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงนฤพร  ช่วยไว้ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงฉัฐดาว  คำดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายพสธร  เพียรจริง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงิศิวะพร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงปราณปรียา  หินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงจิราภา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงจรรยพร  จันทะบูรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีสมพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายภาณุเชษฐ์  ดุเหว่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายยศพัทธ์  สุยะราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงตรีชฎา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายพนมกร  บุญเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงนภสร  อนัตกะทัต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงนิชา  สอนวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงณิชกานต์  อินปั๋น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงพัชรพร  พากเพียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงสิราวรรณ  ไชยกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงสุพรรษา  ใบอุบล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงทิพย์มณี  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงจุฑาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงลิณลณี  เผ่ากัณทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงศุทธา  สีผาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงศิริพร  ปินใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินทยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงจัรัชยา  พันธ์แก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงสุชาดา  สุนันท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงเบญญาพร  วงศ์ใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงพจนาภรณ์  มิ่งมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงรวิสรา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงปิยะธิดา  นันต๊ะฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงธัชพรรณ  สัพพัญญู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพรภิมล  ผิวแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์วงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงสิริยากร  อ่องประกฤติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงปานวาด  วงค์หาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงสิรชัญญา  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงศุภานัน  ขันคำหมุด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงวรารัตน์  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายชญาภิวัฒน์  สองคำชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายเจษฎา  ชัยมาลา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายดุจอรุณ  โทนุศิษย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายเบญจภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายจตุพร  กองแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายวรายุส  ทาฟุ่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายณัฐศิษย์  สินไชยกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายธราธร  หล่อวนาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายนันทวัฒน์  ขันใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายธัญศิริวุฒิ  ทศรฐ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงภัทรภร  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายภูมิจักรี  บัวดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงกนกพรรณ  คำมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงบุญสิตา  ค้าไป โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงนิชาญา  ลวงเจ็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงวรรณรดา  อนุมาวัฒนากุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงพรรษกร  ประเวทจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงวิชญาพร  เดชบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงพิมพกาต์  สุคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 นายจักรธร  พิสิษฐ์กุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 นายธราธร  ตันกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 นายภควันต์  ฝันถึงภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นายภัทราวุธ  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายรัชชากร  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายวัชระ  ไชยวงค์รักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายศิวนาถ  กาตาสาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายอัษฎายุธ  ทุนกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นายอิศรานุวัฒน์  เร่งมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 นางสาวกรรณิการ์  วงศ์เปี้ย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงกัญญวรา  ใจประภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงจณิสตา  ตั้งกระจ่างจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นางสาวจิราพัชร  พิทักษ์เมธี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวชญานิษฐ  ศรีบุญชู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงชนาพร  มงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงชมชนก  ซาวคำเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 นางสาวญาดา  นันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1675 นางสาวณัฐชยา  ลัมยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงณัฐฐญาดา  เรือนป้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงทับทิมทอง  อ้อยบำรุง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงธนภรณ์  ใจวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินาเฟย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวนริศรา  ปิติยาภิรมย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวเนตรนภา  ไก่งาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กองลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงปัทมภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงเปรมกมล  เป็งบังวัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงพิมญาดา  เถาหน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาวเพ็ญพิชชา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงภัคจีรา  รุจิโรจน์สกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงเมธินี  คำบรรลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงรัญชนา  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาววัสนนันท์  ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงเวทิกา  หงษ์สี่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวศิริฌานี  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 นางสาวศุภสุตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงสิริมา  ขัตนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงสุภัทรา  สุริยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หิรัณย์บรรณสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายณัฐวัฒน์  เชียงทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงพรรณภษา  ศรีสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายธัญชนก  นักไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงนันทรัตน์  เครืออินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงสิริยากร  มหาวรรณศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายวิศววิชญ์  ภิญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงกรกนก  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายธนากร  สุทธศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายภัทรดนัย  นวลไชยดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายชยางกูร  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงธัญชนก  ใจจม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  เรืองพิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงกนกพร  ปิงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สายอินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงเขมณณัฏฐ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงนริศรา  วัฒนศิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงจิราพัชร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงบุษราภรณ์  คำนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงณิชารีย์  วิศิษฏ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงรวิพร  สุขสงวน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตกวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงสโรชินี  รัตนปฐม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงเนตรชนก  วงศ์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายธนกฤต  แก้วประจักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายญาณาธร  ยอดมิ่ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายฐานพัฒน์  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงธัญมน  ไชยยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายจิรวัฒน์  คำพุธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงศิริญญา  อิสาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงจิรัชญา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงเรณุกา  แสนจิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายกิตติ  โรจน์รุจีกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายศตวรรษ  เทือกธรรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลวนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายธนัชพร  พะคุระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายดนุรุจ  สมฤทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายธีรธร  ใจอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงสืบสกุล  โพนทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายภัทรพล  ยาวิระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายศุภโชติ  เบ้าชาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายรณกฤต  เพียรการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายพีรณัฐ  สร้อยเกียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายศุภกฤต  เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงกวิสรา  งานดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงกัลยกร  เป็กเครือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงรตนมน  อ่องคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงวณิชญา  สิทธิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงอติกานต์  ละลอกแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงวิชญาพร  ประภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงกีตารัตน์  ขุนน้ำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงประกายดาว  พลานามัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงหทัยจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงชมตะวัน  ศรีจันทร์พาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สาตนอก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิภา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงธนภรณ์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงชนิษฎา  พันธุลาวัณย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงจิราภรณ์  บำรุงผล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงวรวลัญช์  นำสินจรรยาสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยวิชิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงภัทราจิตร  ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงภุชมล  ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงศรุดา  ปาวิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายณัฐพฤทธ์  ปานทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงภัทรฤทัย  นามวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายกิตติมศักดิ์  โพธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายกีรดิต  กันทะวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายชนสรณ์  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายชลสิทธิ์  โกจะกัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายชัชพัฒน์  บัวเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายณัฐภัทร  วาวงศ์มูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายธีรไนย  ชัยกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายปภาวิน  ปิยพันธุ์เศรณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายภัคพล  กองมะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายวรรินทร  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศีติสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงกิตติวรรณ  นามอยู่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงชลากร  โพธิมณี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงธนัชพร  กันติยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจน้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงนภสร  เชื้อยูนาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงนฤภร  ฤทธิบาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงบุณณดา  นันทชาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงพรธีรา  ใจวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงพิมพกานต์  โกวะลิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงศิริภาพรรณ  คำลือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงสุทธินันทน์  นามเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงอนภัสนันตน์  ขวดงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงอมราลักษณ์  สายสังข์ทองปาภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงอรปรียา  คมบาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงฮิโรโกะ  โอกิฮาระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายอติวิชญ์ ติณห์  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายอาวุธ  อินทร์กอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายวายุภักษ์  กมลศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายศิริชัย  สมประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายอโณทัย  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงภทรวรรญ  กัณฑมิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงจิตรลดา  ปวิณวิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงเบญญา๓า  ศรีปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงรวิปรียา  โยวัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจติ๊บ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณัฐนิชา  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงนิภาธร  หาญป้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงพักพิง  สุพรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงสดารัตน์  เมืองดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงปริยาพร  พรมสอน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงศิริประภา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงกันยกานต์  รัชฎาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนะวิรัช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยโย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงจินะนันท์  นำไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงนวพรรษ  ไทยเหนือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  เชื้ออินต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงเพชรวรัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงภัทรมน  อุทธโยธา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงวนัชพร  ตันกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงวรินทรา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงอภิชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายเตชพล  สิมทราช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงพัชราภา  ทิพย์วิจารย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงปวิชญา  จุมปาคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายกฤตยชญ์  คำแก่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 นายชิษณุพงศ์  ฟูแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 นายธัญศิลป์  ธงสัตย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายภัทรพล  พลคะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฟูคำมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 นายภูมิรพี  ป่าตุ้ม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1880 นายวทัญญู  พนาไพศาลสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1881 นายสมบุญ  อินทนนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1882 นายอิทธิเชษฐ์  เมืองวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงกชกร  ชอบจิตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 นางสาวกนกภรณ์  พรหมเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 นางสาวจิดาภา  ฝันวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงเจนนภา  ทวีอภิรดีบุญตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 นางสาวชนากานต์  วิศิษฏ์ศิริโสภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 นางสาวชนาภา  เมืองชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงชวัลรัตน์  จันลาเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นางสาวซิวลี่  ยับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร  ไชยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นางสาวณัฐชยา  สุขสบาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 นางสาวณัฐพร  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 นางสาวทิชา  ใสสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 นางสาวธัญญรัตน์  ติ๊บหน่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 นางสาวธัญสญา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงธิติสุดา  เดชะบุญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีพรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงนิชานันท์  พรหมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงปณตพร  คงสงวนสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงปราณปรียา  ถาลี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 นางสาวปอฝ้าย  กาจารี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่นลำปาง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงพนิดา  สุทธภักติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 นางสาวพัชรินทร์ธร  สุรินทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 นางสาวพิมพ์ชนก  อินต๊ะรักษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 นางสาวแพรพลอย  กำทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงภัทรมล  ใจมั่น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงเมราณี  ศรีวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงลภัสรดา  อานนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงวิชชา  เครือตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงศุภรดา  พุทธิชัยโภคิน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นางสาวสกาวกราณ์  ป้อวงค์สาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงสวิตตา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 นางสาวสิริรักษ์  รักโค โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงสุรัญชนา  สะพานแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายชัชนันทร์  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายเฟรดเดอริค  จิม มอฟแฟท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายรัฐชา  วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายสิรภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายฑีฆายุ  เผ่าอ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายปุณณวิชญ์  ฉั่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายพิสิษฐ์  คูณจอมเกล้าสิริ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายชยุตพงศ์  วงค์ขัติย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายภาณุวัฒน์  วรรณแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงค์กาเม็ง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เรียบร้อย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายวิชชากร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงชนิษฎา  ทองทา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงนลิตา  มอร์เรร่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงปภาวริินทร์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงวันวิสาข์  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอัญมณี  คำภิละ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงอัมภิกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สุกันโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์จิราภิวัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงโชตินภา  เครือยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงณัฐธิณี  ไชยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงธัญพร  ไพฑูรย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงพัชรศิลป์  ดวงตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงภัทรกานต์  คนสม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงอรนัญ  ปัญญาดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงกุลนาถ  สิงห์อ้าย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงนภัสนันท์  นับแสง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงภัทรภา  ดอนมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงกุลหทัย  ฟองสนิท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงทัศนนันท์  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงปิยะวาส  สุภาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธิมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงณัฐทิชา  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงชญาดา  เมืองเจียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงพัชชา  เพชรไทรแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงรุ้งรดา  สุภาวรรณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บัวบางศรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายสรยุทธ  บุญเบญจยาพร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายจิตติภัสร์  สุปันตา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงอชิรญา  ใจสะอาด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงยศวดี  เรียบสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงนาเดีย  เมคาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายชัยมนัส  วัฒนปรีดา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายวนารินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงวรภรณ์  วุฒินุช โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายกวีเทพ  พิลาบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงปวิตรา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงธนันภรณ์  แสนศูนย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายกุตตน์  แจ้งสว่าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายณัฐนนท์  ตะมะพุทธ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายธนเดช  ฟูแสงจงรัตน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายนลวัชร์  จอมภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายบุณยธร  รัศมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายภูว์รินทร์  พงศ์ทัศนเหม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายสรศิลป์  ศิลลัย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงคีตพร  คำเผ่า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงจริยาวดี  หน่อแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงจิรชยา  ริค้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงชวัลนุช  ระวังทรัพย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงญาณิศา  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พร้อมสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงดวงหทัย  ยอดพล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงรภัสกัลยกร  สงคราม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงนริศรา  ปุยะติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญแสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงเบญจพร  เครือฝั้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตาอ้อน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาศทรง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงรุ่งรจี  ค้ำจุน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงอชิรญา  จำปา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงสุกัญญา  จ๋าวตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกษมเศรษฐพัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายอภิชาติ  มหายศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงวณิชยา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงทิภาภรณ์  ธุระเศรษฐ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงสุฐิตา  นัยเนตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงวิภาดา  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงพุทธิดา  เรืองยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงพิชญพรรณ์  ทวิชงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายกษิดิศ  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 นายเกรียงศักดิ์  ภู่พัฒน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายคณิศร  สนองญาติ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายโชตินัน  โศภิตภิญโญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 นายณัฐชานน  วงค์ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายทักษ์ดนัย  จารุจำรัส โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 นายธนภัทร  ธรรมยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 นายปกรณ์  ต๊ะสุยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 นายปวเรศ  ดวงแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายพงศธร  กุศลจิตรโต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายพิชิตชัย  อ้อยกาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายวัชรพงษ์  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายศิวกร  วังวล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายสุทธิภัทร  เจนใจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายโอบนิธิ  แสงภักดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 นางสาวกฤติยา  จุลเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงกุลฑีรา  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงจินดามัย  โลหะกิจ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงจีรมณีกุล  เผ่าเอี้ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ใจเย็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงชนิดา  หลวงภา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงฐิติวรดา  รำไพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงณัฐญานันท์  บุญเรือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 นางสาวณัฐพร  ทองเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงชมภูนุช  บุญสมปาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงธนพิม  คนซื่อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงธนาธร  มูลทาทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงธีรนรี  สุปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงนิภาดา  ศรีวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงปิยวรรณ  อิสสระบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงโปลิฏา  มีพัด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงพรรพษา  สุคง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 นางสาวพัทธ์ธีรา  สายลังกา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงค์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 นางสาวพิมพ์พิศา  เมืองวงศ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงภาธิญา  ชัยทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 นางสาววณิชยา  บุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 นางสาววันวิสา  ทิวะจิตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 นางสาวสบันงา  แก้วปิก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงหทัยชนก  มากี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงอัญชณิญา  พรมยวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงอิงอร  รัตนพัทธยากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงอินทิรา  อภิวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใจดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กชายชยางกูร  ชัยสุรสินททวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงรมิดา  เวียงคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงศุจินธรา  บุญเจริญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงกุลปรียา  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายยศพล  ทวีคูณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กชายกฤตนพ  ใจเที่ยง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 นายกิตติภูมิ  บุญมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายไกรวิทย์  พรหมเสน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายฉัตรดนัย  อ้อยหอม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 นายญาณภัทร  มาฟู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 นายณัฐพัชร  สมศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายธนพล  ใจกล้า โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายธฤติ  เครือชัยวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายปรเมศร์  สิงห์แก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 นายปองภพ  เชีื้อประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายพงศภัค  ปรังเขียว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายวชิรายุทธ  เสมอเชื้อ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายศิกษก  แววงาม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายสุปริญญา  นวนสาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงกรวรรณ  จิตตางกูร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 นางสาวกัญญาณัฐ  รับงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 นางสาวจิราภัทร  บ้านสระ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์กันทะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงชนิดา  ปู่จันทร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงชนิดาภา  มานัสสา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงชวิศา  ศรีแปง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงชาครีญา  ทองยะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กหญิงฐาปนี  บุรีแก้ว โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กหญิงณัฏฐนิช  หมั่นไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวลอารมณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 นางสาวณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 นางสาวณิชาภัทร  คชสินธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงธนพร  พรมมา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงธนัชพร  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมพ์หิรัญ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงนันทิชา  พลูคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 นางสาวปรียาภัสร์  วุฒิศรี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 นางสาวเปมิกา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงพรธีรา  บุญยืน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญวงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงพันณ์ชิษา  รักทวี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินต๊ะสาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 นางสาวเพชรนำ้ค้าง  ทังสนิมิตสกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงมัลฑิกานต์  หลักฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กหญิงวนัชพร  หมั่นไร่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงวิชาญา  วิชา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงสุชัญญา  ฉันทาปกรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1 ม.3