รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศรีอาภรณ์  วุฒิผล โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงวรรณภา  สีบุญเรือง โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายศักดา  เจริญรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายปิติกร  ศิริสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายธีรภัทร  มั่นหมาย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวเบญจวรรณ  ประจันบาล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวพงศ์พัชรา  บัวถา โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนานนท์  งามเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวศดานันท์  พิศเพลิน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวอธิชา  การกระสัง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายวินิทร  ภาระยาท โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาววีวตรา  ตรวจมรรคา โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริบุญ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายนัทธพงศ์  ปิ่นประภาภรณ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายวสันต์  โนวิรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองใบศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงวิชญาพร  สนั่นงาม โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวอนันตยา  หฤทัยถาวร โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวณัฐชยา  หาสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงแคว้น โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวนฤภร  สัตตารัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวศศิวรรณ  ชัยสุวรรณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวณฐพร  อ่อนศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวชนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาววรรณภา  ช่อมะลิ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวชลธร  เริกไชย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวภานุมาศ  ตรวจมรรคา โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวบุตรสตรี  สุทินรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธัญยธรณ์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสิริวรรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัชชา  ลำภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวิชญารัตน์  มาลีหวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขมะชิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธนภรณ์  ขอหมั่นกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงกันตา  ปาทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงศิริรัตน์  บางประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฎุษฎีพร  ควรคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนภกัญญา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวาสนา  นาคชลธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงแพรรดา  ขอนพุดซา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสตกมล  โคตรประทุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้งคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐชัย  ชัยดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปัณณ์  คำลอย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกิตติพิชญ์  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธารทิพย์  อิ่มกระโทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงวรัญญา  เงินนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอชิรญา  คูณพิทักษ์สกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายวัชรวิศว์  ช่างกลึง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวสุณัฐชา  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายคชรักษ์  เที่ยงคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปัณณธร  คำแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนเดช  แสงเรืองรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวชัชชญา  พันธ์นา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจิรัฏฐ์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงรัษฎากร​  จันนีย์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายเมฑาสิทธิ์  อุทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุกัญญา  เก่งไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวชลธิชา  สุดประโคน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวกัลรัตน์  มุลนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนวพล  แก้วหานาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณ​ฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวสุรัสวดี  ทาซ้าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรสำเร็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวเพชรแท้  ก๋าเร็ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพิมพ์ณภัทร  เสมอภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเมธี  หนอกกระโทก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายพบเอก  สิงห์ใหม่ โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายฉัตรเกล้า  นโรปการณ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายพีรพัฒน์  เตียประสิทธิ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญดี โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกัญญามาศ  รุ่งเป้า โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงไรวินท์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธนวัน  ชาลีวรรณ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัฐกมล  อำนวยศรี โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปภิญญา  นรัฐกิจ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุนิสา  บุญปัญญา โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศิรดา  คิดโสดา โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรดา  ลัดดาอาชชวะ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงญนันทนิยา  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนสุผล โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวิชุยา  สอนกระโทก โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงวิลาสินี  เลิศไธสง โรงเรียนนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายทนุธรรม  หนูสิทธิ์ โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพงศพัศ  จันทร์พวง โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายชาครีย์  สุขเพิ่ม โรงเรียนนางรอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธีทัต  ธรรมารุ่งเรือง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายบุญปวีณ  เรืองไพศาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอัจฉรียา  จงกล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงแทนญ่า  อภิสิทธิ์เกษม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวาสนา  หมื่นไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงิพิรญาณ์  ศรีโคตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงธัญณรัตน์  มงคลไชยวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แจ่มใส โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภูรี  คิมรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัถธภร  ชิดไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณปะเก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนกุลจีระชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายนภัสกร  ติยะไทธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกรญาณี  อนุสรหิรัญการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศรรวริศ  ศิลา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายอธิษฐ์  คงลี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเทพนิมิต  ชำนิกล้า โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธนกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวัชพล  เป็นครบ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤษฏิ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณปภัช  สครรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญรอด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีรังกูร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุเรณรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐกร  พลบุบผา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธัญกรกมล  สถานพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเทพธิดา  ซาร่า ฮิวส์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐวุฒิ  อาภรณ์รัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤติน  ประจญศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงตรีรัตน์  พจนพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวรรัตน์  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภาวินี  มหาเดชสุรชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกษิดิศ  เหมือนวาจา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงมนต์ทิชา  ชูเนตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายชวลิต  จึงอนุวัตร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายศุภวิชญ์  ศักดิ์เทวินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภคพล  ทองหล่อ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายพีรพันธ์  สินธุพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนภสร  จงกลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีสงแสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายวรัท  สิริประภากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวีรภัทร  ทะยานรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายภูมิรัฐ  ชึดนอก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นายมินธาดา  พวงมินธาดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศุภผล  จินดาวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวนาทหทัย  รบศึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวจีรนันท์  ช่างสลัก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณัฐพร  นาคนาคา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจิญนิจ  ชาติมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้างนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเยชน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วระวัง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายวสุ  สิริประภากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายพิสิษฐ์  อึ้งพัฒนากิจ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพจรัตน์  ตุพิมาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายเทพทัต  ไชยโย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอชิรญา  คงรวย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฐประพาฬ  ปาคำ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงครองขวัญ  สังข์อินทร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวกมลพัชร  พัชรมนตรี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวสุพิชญา  ไทยยารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกิตติมา  ทัศนพรหม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายวริษฐ์  บุญใหม่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงศศินภา  ศรีจันทึก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวโศธิดา  กองทรัพย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวครองขวัญ  สุทธิ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวพิชชาวีร์  ห่อไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชิสา  วิโสรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุวภัทร  ตาประโคน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปณิดา  สวัสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายญาณวุฒิ  กุงไธสง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมีนา  เอียการนา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปัณณรัตน์  บารมีไชยวัชร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรินรดี  เวียงนนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงรัศมน  เกียรติวิทยะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกรองมาลิน  มหาวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชนสิษฎ์  พงศ์พณิช โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายคมชาญ  วิเศษนคร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกันตพัฒน์  ติณพันธ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายปวริศร์  นามบุดดี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณฐเมทินี  โสมกูล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกษิดิศ  บำรุงไทย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภูริ  เสาร์ทอง โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐชิยา  กระแสโสม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุพรรษา  ไร่ปัดชา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณกัญญา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวอุษณีย์  แก้วนอก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอารียา  มิสา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวอรทัย  หงษ์ขาว โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอรชพร  พัชร์จิระเสฐ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอนันตพร  อินทรามะ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวสุดารัตน์  พรหมเกตุ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวสาริศา  อร่าม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสรัลชนา  คิดถูก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศิริยุภา  มิตรนอก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวศิริประภา  ฉิมจารย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวมณฑกานต์  แสนเจ๊ก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แซ่คู โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุปผามะตะนัง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพรประภา  พรมมาปี โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพรทิพย์  ทองภูธร โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวปานชีวา  แนมขุนทด โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวปานชนก  แนมขุนทด โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนุษรา  อุภัย โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงนิศานาถ  ทินกระโทก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงนิตย์รดี  เกษเมธีการุณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฐระพีร์  มูลสันเทียะ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวณัฐณิชา  รงค์ทอง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงทิฆัมพร  ปะจะนัง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวจุฑาภัทร  พงษ์กลาง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายสุภกิจ  จอสูงเนิน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายสหรัฐ  อาสาคติ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวงศธรณ์  รุ่งรวีพิริยะกิจ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายพณเทพ  ประทุมวัน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายรพีวัฒน์  ยุทธศักดิ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายปิยวิทย์  จูงกลาง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นายนันทิพัฒน์  พัดทอง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธเนตรวิทย์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนชัย  อัปมา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายคุณานนท์  วิชาเกวียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายกานต์กวี  ยุทธศักดิ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชยธร  นามบำรุง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงทักษพร  ชัยปัญญา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนิษฐเนตร  อิทธิพรม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพรประภา  บุญล้อม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพรรณพษา  ธีรพงศานุรักษ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสิวพร  แสนจันทร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอภิชญา  คุยสุงเนิน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวราภรณ์  สังวรณ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น