รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  คิดรอบ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายนรุตม์  ประสงค์สุธน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายวงศธร  อินคง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายศรัณย์  ยอดมณี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายอนุศิษย์  ปลอดกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณฐพงศ์  แซ่ส่ง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงประภัสสร  เสรี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงอารีรัตน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤตภัค  มณียม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายชนพัฒน์  ขอใหญ่กลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชินติสรรค์  โชติจิระอนันต์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายณัชภัค  จิรปัญจวัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายณัฐภัทร  บุญเฟรือง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายดุริยศิลป์  ปลายสันเทียะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายธนภัทร  แคะมะดัน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายธนภัทร  ปรึกกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนัตถ์พัฒน์  วงศ์วาณิชกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธรรณภัทร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายปพน  ตู้กลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายปรเมศวร์  สินสระน้อย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายพีรพัฒน์  ไตรวิทยาคุณ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายภูมินทร์  ทบด้าน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายมัญญิกากรณ์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายรชนนท์  แสงกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวงศ์พัทธ์  คู่ตระกูล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายวรวุฒิ  จุลรัษเฐียร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสิทธา  สอนกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายฤทธิศักดิ์  แจ้งสุข โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายสุรเชษฐ์  อาจหาญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายอภิสิทธิ์  พืชทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันทะเกษ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิรวงศ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวฐิตานันทร์  ประยูรหาญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวนรมน  ทองบุญยัง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาววราพร  เสริฐกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงศุภรดา  จิตแกล้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกิตติเมธ  แดนราษี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายจิรพัฒน์  สาโรจน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปกป้อง  ณ พิกุล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพันธกานต์  เสนโพธิ์กลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายมโนปกรณ์  คูหาเรืองรอง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไข่กระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงทอไหมทอง  แก่นสงสัย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปริชญา  ขำโพธิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  นกแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปรีดาพร  มุ่งกระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายชินพัฒน์  วรสันต์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐฐาภูมิ  จันทร์เวียงชัย โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายเด่นดนัย  ใจเขียว โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนธรณ์  ผายเงิน โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายปวีณวัฒน์  สุขร่วม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายภาณุพงศ์  ธัญพิพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายโมนัย  ยุทธยง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสุรพิชญ์  วีระพันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายอนิวัติ  ภูชาญ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชลลดา  ขุนโยธี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงบุษบง  โจทย์กระโทก โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ทับนนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ทือเกาะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุธาลักษณ์  ปันทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายกษิดิศ  หวังคำ้กลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายก้องภพ  ตั้งประเสริฐศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชัยณัฐ  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชิตภูมิ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายถวัลย์วงค์  ผิวสา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนยศ  กรอบพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายปุณยวัจน์  จันทรสมบัติ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายภัคพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายวิกรม  มั่นพิริยะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายวินธวัช  อุดมประเสริฐ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศักศรี  กาญจนะคช โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายศุภณัฐ  นาคทะเล โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมพงษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรพะเนา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงญาดา  อัศวพัฒน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ดินขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชยชิต โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาทกลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณญาดา  พัสนันทนากร โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณิศชญาน์กานต์  สมวงษ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนันทิชา  วรเมธานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปุณยวีร์  เต็มผักแว่น โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงรินลดา  ยอดพุดซา โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงวริศรา  พรหมวิจารณ์ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสิริมนต์  เสาระโส โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุภักธิดา  ศรีชนะ โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเผ่าเอี่ยม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุภาวิตา  กอยากลาง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอนัญญา  ดีงูเหลือม โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอักษราภัค  ทูลไธสง โรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายฉัตรชัย  ชัยศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชุณห์  สุวิชาเชิดชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณัชชนน  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนบดี  มีหอม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนิรมิต  กาญจนบรรจง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปิฎก  เจริญผล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายปุญสาร  ชอบอิสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายปุณมนัส  จีบกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพลพล  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายศิรวิชญ์  โพธิ์ทองงาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายศิวกร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายสรยุทธ  แนมพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอธิป  สมิธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แมวมั่งมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายเตชินท์  กุกำจัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณภัทร  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายภูริ  วริศรางกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายยศวิชญ์  งอนสำโรง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพงษ์วรัตม์  เอ้กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายสิทธิพรรธน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธีรนันท์  อินฉ่ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภูดิท  วงศ์หทัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวรรณธนพงศ์  ปลอดกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธนากฤต  ลักษณะเลขา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอภิวัฒน์  สีหปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายศุภวิชญ์  พรหมโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายณพล  โรจนชีวาคม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายธาม  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายจารุวัฒน์  ลิ้มสุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายภัคพล  สุวรรณชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 นายชาญ  เกียรติอำนวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายสถาปนา  อาจหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายฐิรเมศวร์  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายพรพิพัฒน์  แหขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอดุลชัย  ประพันธ์พงษ์ชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายสุรินทร์  จินตพละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกฤต  พัฒนากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายสมโภช  คำเทียนทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายเฉียงเหนือ  ขจรโรจนรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายนันทพงศ์  ยะปะภา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายภูรินท์  บัณฑิตยุทธพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายชัชชัย  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายเศรษฐกิจ  เอื้อวรากุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายธัญธร  เตียนพลกรัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายทวีรัช  ชัยเจตนากลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นายภาคภูมิ  เกื้อศิริกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นายพชร  วงษ์มา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายเกียรติวรศักดิ์  แสงเย็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายปุณณพัฒน์  เหลืองวิจิตรศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายรตภูมิ  สันตธีระกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายจักรภัทร  เลิศสิทธิสุทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายปิติพล  นวพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายณภัทร  โหตกษาปน์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายรัชตะ  รัตนิยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายมฤคินทร์  สุขสุวรรณไพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายณัฏฐ์คณิน  แก้วรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกฤติน  สมานมิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายโชติวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณภัทร  จ่ามมาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ส้มจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัฐภัทร  สงวนสิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายทิฐินันท์  สอบกิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนกฤต  แสงพรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปัณณธร  ศรีอินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายปิยพัทธ์  หาญอนุชน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์  จิตรประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายอาณกร  หัสดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภูริ  จรรยาเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกันต์ชัย  ตรียารวณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวรเมธ  ดีคณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายเชาวรินทร์  ขันติโกมล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภูริเดช  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายเมืองไท  ทองนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกฤตเมธ  ริยะจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอุกฤษณ์  คราวจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายก้องภพ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายธนกฤต  เทพนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายชลณภัทร  พิมพ์เกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธนบดี  ศิริจานุสรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายณัฏฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายภคิน  นิรมิตสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายสิรภพ  พูนแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายเอกพิสิษฐ์  บุญธนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชวานนท์  จันทร์สะอาด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกฤตภาส  มาดีประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกษิดิศ  ตันดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกิตติภณ  จรณธรรมกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายเกรียงไกร  ขวางกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณภัทร  งานสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายตรัย  เทพสีหนู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนธัส  พุทธพิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนเสฏฐ์  ตันจินดาประทีป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธิติวุฒิ  ธิติดิลกรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธีรเดช  บำรุง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายนนทพัทธ์  พ่วงรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายนภมณฑล  ธนานุรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายนภสินธุ์  สุบงกช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตองอ่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพชรพล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพัชรดนัย  พักตร์จินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายศาศวัต  ทีจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายสองเอก  สักบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายสิรภพ  ศาสตร์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายสุรพงษ์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกฤษฏิ์  ผาสุขนิตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายชวนากร  บรรจงจิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายญาณกร  กองจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายทวีศักดิ์  สีเหลี่อม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธนโชติ  เยี่ยมสระน้อย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนาธิป  อามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายธาม  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธีทัต  แสงอยู่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายนพภาณุ  รักวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายนวพล  แตมสำราญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปุณยวีร์  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเปรื่องปราชญ์  ศรีพลัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพงศ์ปณต  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภูรินทร์  อาษาพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายยศกร  สุนทรพันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายรัฐธนินท์  อติวัฒน์อังกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวรพงศ์  หวังเหนี่ยวกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายวรภพ  มีวาสนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายสุทธิพจน์  ลีลามโนธรรม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอนันตชิน  เดชขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายโอบนิธิ  ธีรานุพัฒนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสว่าง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายการัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกิตติมศักดิ์  เขตกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายจิรัถกร  ศรีโญยศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจิรันธนิน  ราชติกา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อัครเดชาเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายเจษฎากร  หาญอาวุธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายณธน  เบญจกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรเมธาวี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณัฐภัทร  พินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายเดชาธร  ชำนาญนาค โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายเทวัญ  รอดจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธนกฤต  โค้วพินิจชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธรรณวัฒณ์  ปากดีสี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธีรพัฒน์  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายพรศิวะ  พูนศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภัควัฒ  อินต๊ะขัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภูธเนศ  งาจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภูผา  ภูมิภู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใหม่สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายมโนรัฐ  หอมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายศตานนท์  คำกอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสุธางค์  สุขเรืองกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ส้องสะโดม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายอธิยุต  วณิชาชีวะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นพสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายชยานนท์  ภูสิลิตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชวภูมิ  ชาญชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายฐิติรัตน์  อภิโชติศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายฐิรศิลป์  หวังดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณฐกร  กุลจิรภัทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณฐนน  ชาประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฐพล  ตะเคียนสก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายทีฆทัศน์  พานทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายธนภัทร  จันทธวัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายธนภูมิ  ฮอหรินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธนวัฒน์  ยนต์สถิตย์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธีรกานต์  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธีรธรรม  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายปัณณทัต  ลันวงษ์สา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุขสุเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพิค่อ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปิยพัทธ์  เย็นรักษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพิทวัส  วงศ์ธนสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภูดิท  รวมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายรังสี  เทียนจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวรเมธ  สมนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสถาพร  บุญรอด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสุรวัฒน์  ม่วมกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายอัชนาวี  หัดสาหมัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นายอชิระ  ใจหวัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายปฏิพัทธ์  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายธีรภัทร  พึ่งภูมิ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธนกร  จันทรมาศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายภพพีรวัส  ธีรสีหไตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายสิริวัฒน์  วัฒนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายธนัท  พัฒนจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายเกริกพล  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายณัฐภัทร  อภัยภักดี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายเป็นเอก  มีสวัสดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายพัศพงศ์  พิชญะกุลเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายธัชพล  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายชอบธรรม  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายจินตวัฒน์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายศุภณัฐ  อริยานุวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายคุณากร  กลายกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายกิตติธัช  หงส์ชู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวรพล  จงเจริญใจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นายภูวิศ  เมนะรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพัฒนพงษ์  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นายพฤกษ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายธนภัทร  เจริญศิริมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอัครวินท์  คงทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายหลักการ  ลิ้นแก้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายชัยเชฏฐ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายคุณานนท์  สีหามาตย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐพัชร์  ริมใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงณัฐนัย  สีจุ้ย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธีรเมธ  วงศ์เตชิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายนราวิชญ์  มรกต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกาญชน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายภูเมธ  เมธาธิรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกิตติธร  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปัญญวัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวัชรพร  ยันสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธนพล  เชวงมงคลกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายรพีภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายณภัทร  ศรีเพ็ญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายนพรุจ  สอนใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายเตชินฑ์  ผจญแกล้ว โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายกฤติน  ฤาชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายภพณภัทร  ดูพงษ์ธนัช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นายณัฐธัญพงศ์  ดุลยประพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายภูริ  สุวรรณรงค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายกวินท์  สินธพสิริพร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายภัคพล  แซ่โคว้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนกฤต  เนตรชาลีรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกิตติวินท์  ศรีระขันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายเจษฎา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายจักรกฤษณ์  โพธิแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นายกฤตภาส  วิมลเศรษฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายกวีวิศณ์  ภาณุพินทุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายโชติพงศ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายภูรินทร์  พิมพ์ทวด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายวรัตน์ชัย  ใช่กระโทก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายกิตติภพ  เรียงจอหอ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายพิณัติศกรณ์  ศรีสมบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายอธิศ  สมุทระเปารยะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายตฤณ  รินไธสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัชนันท์  ดอกไม้กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายศิรวิชญ์  แววจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายชวภณ  ไชยแสน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายกษิดิศ  เมืองไชย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายฉัฐณัฐสิต  สีมาเพียงบุญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายอำพัน  เพชรนิลจินดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายธนวัฒน์  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายนิติภูมิ  ขวัญมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายณัฐกิจ  หริ่มเพ็ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภูริ  โกกะพันธ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายญาณพัฒน์  ประเทศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายธีร์ธวัช  หมวกหมื่นไวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายนพรุจ  ด้วงนิล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายวงศพัทธ์  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายกฤตเมธ  พรหมทา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายคุณานนท์  รุ่งพิมาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงนัชชา  กรเกริกเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธันยพร  เลาหะภควัต โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวัสดิ์หว่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนภัสกร  ไทยกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณัฐชยทิพ  เสถียรรัมย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงธันยาภรณ์  สิงห์สีดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวิภากมล  แวววุฒินันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงเมธาวี  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจิลาวัลย์  ติยวัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงปอณรัตน์  วินทะไชย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอรจิรา  นิลศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนฤมล  กิ่งกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิติโสภณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงวรฤทัย  หุตะวัฒนะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุรภา  มั่งศุภกิตติ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงอนิศ  เล็กบุญญาสิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงวีร์สุดา  เวบสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธัญญธร  เรียงแหลม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกานต์สินี  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพีระดา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณิชา  สีหานาวี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงภรภัทร  สิริจินดา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกรวินท์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกมลชนก  แฉ่งสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิริญา  ชัยยะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอริยภา  อริยานุชิตกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังบรรจงพูน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงฐิตารีย์  กองจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอสมา  มณีเนตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวนัชพร  นามตะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธัญรัศม์  อโณทัยไพบูลย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงกนกอร  วรรณศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐสิณี  แสงจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญค้ำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธนภรณ์  เสมาปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุภิสรา  บัวหอม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนันท์นลิน  พลันสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงศิวนาถ  พฤกษ์ศรีรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงณัฐตริกาญจน์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คงฤทธิ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณัฏฐาฏา  พัดเกาะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงธนพร  วันทอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกุลกวิน  บุญเกิด โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงภัทรพร  โควสุภัทร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงชามา  สารรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยมะโน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทวัส โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอินทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณรฎา  จะชาลี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกรนันท์  ปานพิมพ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีพรหม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงเนตรชนกนาถ  ศิลป์สะอาด โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีรัศมี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิตขจร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงพนัชกร  บุญประกอบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงปุณยวีร์  พิตติยานันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสิปปภัทร  บุตรพรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวรรณพร  โชคชื่น โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงสุรดาลักษณ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิชชากานต์  ทับทะมาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงขนิษฐา  วจีสิงห์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงริสา  อัจฉริยไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงจิตราวดี  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวปาลนา  นิลไร่นา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวบราลี  สุชาติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวชัญญานุช  วงษ์อามาตย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพรหมพุทธ  อุตตมะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุกฤตยา  พันธุรัตน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวณัฐกานต์  อินตรา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงธารณ์มัทนี  ถิระธนบุตรศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศศิกานต์  อ่วมวงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสุวพิชชา  ผลพอตน โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงภัทรลิสสา  ภัททิยมงคลกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงนภัสพร  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงวรภัทรา  สุภัทโรบล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงจิตภินันท์  พงศ์กิตติพร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงภาราดา  โพยนอก โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิรฐา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงณิชา  อวบสันเทียะ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนันนภัส  ฉ่ำตะคุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอารียา  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงวรัญญา  ใจลักษณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายวศิน  นวลโพธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณฐพร  มัสแมน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายกานต์ธีรา  คินขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายชนพล  ลิ้มเทียมกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายชานนท์  ศรีคำเอียง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฏฐพล  ยอดจะบก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพชธกร  ไพพร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายรพีพัฒน์  สาทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายรัฐวิชญ์  ขำนเรศ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายเล็กซิงตัน ไชยศักดา  กาลาน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายวีรภัทร  เลขานุกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายสิปปกร  วรวัฒนานุกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ลีละประสพโชค โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายปุญณพัฒน์  วาทโยธา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธนโชติ  จงบวกกลาง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธัญชนก  พอกกลาง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงญานิศา  แก่นเขียว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกัญวศา  พิพัฒนสกุลวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชติกานต์  ยอดสง่า โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพิชญาภา  ธนาภรณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีสิริ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงจรรย์ยามณ  รักษา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  อ้นมี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐภัทร  วิจิตรขะจี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงบงกชปณศร  จินดามณี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงณัฐธยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทึก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธนภรณ์  อุดมเดช โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงจิรัชญา  ธนวิวัฒน์วงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายอาทิตย์  กรุพิมาย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายทัตธน  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงประพิชญา  บุญเป็ง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนภัทร  เงินเส็ง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองนวล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปัณยตา  นานอก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงสุพนิดา  ทองพูน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพรไพลิน  เจตน์พิพัฒน์กูล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกิตติวรา  บุญจันทร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศศิประภา  บรรพชาติ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุสุข โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  จันทะโสก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริจันทร์เพ็ญ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหล้า โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธวัชชัย  เทพนอก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชนิกานต์  แดงประเสริฐ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณิชาภา  บุญลอย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงมิ่งกมล  ต้นสารี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงนิชา  เจือจันทร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายจักรภพ  เดชคุณานันต์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธนัชย์ธรณ์  กันทรสุรพล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายจิรทีปต์  ใกล้โพธิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณัชพล  ศรีทองรุ่งทิพย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนกฤต  ทองนวน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนพัทธ์  เทืองสันเทียะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายรุจิภาส  เพิ่มพรพิพัฒน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายชยุตม์ธรรม  เอกพิสิษฐ์กร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เนตร์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอินทรี  ท้าวเพชร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงกุลิสรา  อินทร์แพง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงแคทเธอลีน พลอยล้อมเพชร  สุดวีระเศรษฐ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชนิดา  จันทะคาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชาลิสา   สง่าประโคน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงทัชยา  อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธนาภา  คุ้มอิ่ม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญธร  อริยเจริญวงศ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงรติยา  เทียนขุนทด โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงภัทรญา  นามบุญลา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจียระกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงนัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงนวินดา  กำจรเวทย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายเมธิชัย  คูณทะเล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายซีคยอง  คิม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายชยวัศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายชวนากร  กิจเจริญปัญญา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นายณัฐภัทร  เถาวัลย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธนภัทร  ศิริวงศ์ศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธีรภัทร์  อุตทะปา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายนิธิศ  สุขไพบูลย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพลาธิป  ตุลาบดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายภวัต  หาญสุริย์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภูริพัฒน์  ตาดไธสง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายอภิสร  ตระการรังสี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกัลยกร  หาญกิจจานุรักษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงชลิตา  กิจสำราญ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงญาดา  กิตติธัญกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงปัณณภัสร์  ธนะสมบัติรัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวปัณนรัตน์  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงเพชรชมพู  ศรีบุบผา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นางสาววรางคณา  วิริยะธรรมไพศาล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสุประวีณ์  เลิศด้วยลาภ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  เรืองวิโรจนกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอรุณภัสสร์  พรหมณี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวอักษราภัค  สาเขตรการณ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพิชชาภา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงศศิธร  สวัสดี โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทรรพนันทน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงปรียาภัส  งามฉวีพันธุ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวสุภัสสร  สุทธิพัฒน์กุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายชญานนท์  กฤษฎิ์โหรารัตน์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวนภสร  ทองไพลิน โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงณัฐิดา  เกิดลำเจียก โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณัฐชยา  เลิศฤทธิ์ศิริกุล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายนวพันธ์  หนูช่างสิงห์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นายศิริศักดิ์  ปัญญา โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นายปฏิภาค  เหมประยูร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นายวราวุฒิ  เหมือนด้วง โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวรัชกาล  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงอุไรรักษ์  เธียรพิริยะ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายวรพจน์  นาคพงษ์ โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวกุลปริยาภรณ์    ฉัตรสุวรรณสร โรงเรียนปากช่อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงธัญวรัตน์  งอกงาม โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงชญาดา  เกรียงมงคล โรงเรียนปากช่อง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงทิพธัญญา  บุณยธรรมกุล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายภณวัจน์  บุญเเครื่อง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายพสิษฐ์  แคพิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายศิวกรณ์  รอดกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 นายกณวรรฎศ์  ฉัตรพัฒนศิริ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายพันธุ์ธัช  แจ้งบรรเจิดวงศ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปุณณวิช  จันทรรวงทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายศุภกร  โสภณปัญญาภรณ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงขวัญรดา  คุรุเสถียร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพลอยศิริ  โกสุมาศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงยศวดี  ปลั่งกลาง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงชนาธินาถ  เรืองวิทยานนท์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสาธิดา  ปาลิโภชน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสุชานรี  เข็มทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงจิรประภา  พิรารักษ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงธีมา  รัตนศิริมณีเวย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายภูริณัฐ  รุ่งโรจน์กิติยศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวยศสินี  พรหมทา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกวินธิดา  ตอพล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายปีติพันธ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงปภาวี  จิรปัญจวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายปัญณวัฒน์  จิตต์เจริญธรรม โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายศุธีรวัฒน์  เมธาเนติภัทร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายปัณณทัต  ม้าทอง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายภณเอก  พรจิรชาติ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายพีรพล  พรหมสถิตย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  พรชื่นชูวงศ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกานน  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชนิตร์นันห์  พยอมใหม่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภรัณยู  เกิดนอก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายติณห์  บุญมี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายธิติเวช  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายเตชิต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสุปภาดา  พูนธนางกูร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงภคมน  โรงชัยภูมิ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงบุษกร  พงศ์วิไรรัตน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงญาตาวี  โกสินทร์รักษา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปริยากร  หล่มเพรช โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายทัพพ์โยธิน  วิษณุโยธิน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศล้ำ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณชพล  มาลีวงศ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุฬารี โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายแทนใจ  วิลคอกซ์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงวรนิษช์ฐา  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ดำริสุข โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายชยุตพันธุ์  เกิดคง โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายไททัศน์  นนทรีย์ สไตเพค โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงศตพร  พร้อมจิตร โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น