รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนะชัย  เทียมแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพีรภัทร  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายอภิวัฒน์  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปรียาวีณา  พองชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปาณิสรา  จวงเงิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงวราภรณ์  หูชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอภิรดา  จิรเกษมสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายชโยฑิต  เสาโกมุท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายภัคพงศ์  โพทะมาตย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณปภา  ธรรมกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธันยมัย  ศิลาดำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงประวีณา  บุญค่ำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพิชญ์ชา  เพลียซ้าย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพิมพกานต์  กุดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงวริษฐา  ศรีนวกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  ฤทธิ์สืบกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายผาเมือง  สาริยา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภาณุพงษ์  วรรณศรี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปริญญาพร  คำกองแก้ว โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกฤติน  ไตรศิวะกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายก้องภพ  เทศสนั่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกันตพิชญ์  นิมิตรบรรณสาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายจิรายุ  เตือนสายออ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายฐานธนินพ์  เหล่าสินชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนดล  ทวีชีพ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนภัทร  สมานชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพิชชากร  อินทร์วงษ ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตุเรือง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายศุภณัฏฐ์  คำขวา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรอ่อน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอรญา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกฤษกร  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายกฤษณดล  หมั่นกิจ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกิติภูมิ  สมณะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายชวัลลักษณ์  สุนนท์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐชนน  แคนมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธรรมดล  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายนรภัทร  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปัณณ์  ประพรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพุฒิพงศ์  นพคุณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูมิสิทธิ์  ฦๅชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสหรัฐ  ภูสถาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายหฤษฎ์  เพ็งผ่อง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอดิเทพ  วัฒนาถาวรกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญคำ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงดุจฤดี  พัชรวรกุลชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธันยพร  โสมสิริรักษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพรรณกรณ์  ทบหลง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพูนเพ็ญ  สมรรถชัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทร์วงษ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภัทรศยา  โสรัจจ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรัฐนารินทร์  กุลภัทรพรจิรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายกวินท์  บุราคร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกานต์ธีรณัส  ไชยรัตนโชติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายณภัทร  จันทะเสน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายโดม  ฐานวิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนพกร  อนิลบล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนภัทร  พงษ์จตุรา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปกรณ์  ธุระธรรม โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายปกรณ์  ประวะเสนัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปฐมวัฒน์  เหลากัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภูดิศ  วงศ์บุศย์รินทร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายศรัณยู  บุญญาพิจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสิริภัทร อีแกน  แม็คเคนนา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พิลึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธมนวรรณ  เขตบำรุง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเบญญาภา  บรรจบพุดซา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงมาลิสา  ป้องขันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงรักชนก  หวังฟังกลาง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรสา  เปี่ยมแสง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเพชรรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอุชุกร  พลรัตน์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงรัตนกุล  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวฐิติญานันท์  ถนอมพลกรัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวโสภาพร  ขจรภพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาววิมลลักษณ์  น้อยดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวรินดา  โกสีนาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนภชกร  สุขขาม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวภาวิไล  ศรีพลกรัง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายณัฐชนน  บุเกตุ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายสิทธิศักดิ์  สุขนาแซง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายภูริ​วัจน์​  นามคูณ​พิพัฒน์​ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นายศุทธวีร์  เสือนอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงขวัญชนก  คำภีระ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงภิชาดา  สุธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์นาค โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาววิราณี  บึงอ้อ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวณัฐมล  สุทัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวกรรณิการ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวเปลวใจ  สังฆะพรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวอารีญาน์  ภูมิมะนาว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุพัฒตรา  พรมพื้น โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวอโนทัย  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวดาวมยุรี  สิงห์ศรี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ไชยรักษ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียผิว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมโสก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงภัคจิรา  สุขสาเกษ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวอาทิตยา  ดีนอก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ชมนาวัง โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวอรทัย  สางห้วยไพ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปทิตตา  รักขนาม โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวรัชนก  เผยศิริ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชวโรจน์  ดลราษี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายฐิติพงศ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายตรีภพ  พรมมาบุญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายธนเกียรติ  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธนเทพ  กิ่งแฝง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธรรศธรณ์  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายบุรินทร์  ไกรสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายปวริศ  กุลแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปิยะวัตร  ยงดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพงษ์ธนาธร  นามวาสน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพีรพัฒน์  แนวถาวร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายยศนนท์  ดวงไข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายรพีวิทย์  เผยศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอภิชิตพงษ์  ธรรมกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณัฐธัญ  แก้วแก่น โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธนภัทร  ชาวกระมุด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงกัลยา  โชคเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงเขมจิรา  ราษีสวย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจิรสุตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปุระชัย  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชนากานต์  บ้านเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพงศธร  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณชนก  นันทกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพิทักษ์สันต์  คำมูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนพร  โล่ห์คำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายยศสรัล  งามชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันสนิท โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนงนภัส  เมฆขุนทด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นันทคำสี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงบุญญาพร  ขวัญทิพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝอยวารี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงจิราภา  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภัทรศยา  เทพนวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจุฑาทิพ  วงษ์เวช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงภัสสร  หินนาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชุติปภา  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวีร์สุดา  สอนกอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงญาณิศา  จินดามาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศุภากร  ฉิมม่วง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฐพร  สีหะนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงทิติภา  โคนาโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุจิรา  เพิ่มสนาม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุพิชชา  พลเสน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงเบญจพร  มณีแสง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอติกานต์  เคาภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงประภาศรี  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพชรพร  คงโนนกอก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพัชชาภา  ฦาชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภคนันท์  ภิญโญศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภัทรดา  คงปรีชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเมธินี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวรรณิสา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวริศรา  เหล่าลาภ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสุชานรี  นิสัยกล้า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอรัญญา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอุษณีย์ญาพร  กิติคุณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกฤษฎา  สามิภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกีรติ  ลาภเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธีรภัทร  แดงมาก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายนิธิวัฒน์  นามโพธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปรวัฒน์  บุญรักษา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพันกร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพีรพัฒน์  โตตรเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณประทุม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภูบดินทร์  คันธี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายวีระเทพ  อินทรักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายเวธน์วริทธิ์  สร้อยเพชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกิตติมา  คชสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศุภกฤต  ตลับนิล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทีน้อย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุตะเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์จำปา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงฐิตวันต์  บัวตูม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ลบบำรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงดวงรัฐ  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงธนพร  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนภัสสร  บุตราช โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐานวิเศษ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนันทัชพร  สมท่า โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปัญจพร  กุศลช่วย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แควภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิชชา  บริสุทธิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  สร้อยจรุง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงภคพร  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงลักษมีกานต์  นำเจริญ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงวรกมล  เสี้ยมแหลม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวณภัทร  แพรชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวอัจฉริยา  ศรีโกศล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวฟ้าตะวัน  งามผ่อง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายพัชรพล  พวกแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายกิตติพงษ์  ป้องมาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกิตติพล  อรัญพูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุดดาดวง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายจิรวัฒน์  ห้องแซง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายโชติพงษ์  ชาวสวน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนรวิชญ์  ปูคะธรรม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพยัญ  เลิศยานนท์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเมตตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภูดิศ  แก้ววิไล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภูเบศร์  เสมอโภค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภูรินทร์  สุขทวี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายภูวดล  จิตร์ไมตรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภูวเนตร  แนวโอโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมเมตตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจศักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอานุภาพ  เส่งมูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงกัญธามาศ  เสาร์เหียะ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถาดวิจิตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พละมาตย์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงชลธิชา  สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงญาณิกา  สิงห์ลี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงญาโณบล  ดีสีแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณฐิกา  รื่นจิต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณัฐธิชา  ใยสมพงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงทิพรดา  เจริญโภค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธนาภา  ภูแสงศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนิชานันท์  ถนอมชาติ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงนุตประวีณ์  คุ้มห้างสูง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงพัทราภรณ์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรัชนีพร  ทองนาค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไฝเพชรดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุธีรา  ยองจา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุปรียา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอรจิรา  น้อมสุระ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอัมพาพัชร์  พงศ์อภิวัฒน์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอารญา  ปะติเต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอารยา  พิมดีด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายชยพล  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงค์ยะลา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมูลมุข โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุงชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนภัสร์  รัศมีพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พรหมเมตตา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายระพีพัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายเศรษฐศิริ  ฦาชา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายสหรัฐ  ขวัญกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอนิวัฒน์  ช่างเกวียนดี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายอภิโชค  สิมศรีแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงกมลรัตน์  ตุ้ยภูเวียง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  บุญเสนา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกัลย์สุดา  อัปมะโท โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงจีระนันท์  หมื่นจิตร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเจนจิรา  ขันใกล้ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงธัญสุดา  บัวสระ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงธาริณี  ทองเปลียง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนฤมล  เข็มผัด โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนุสรา  จรัสพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงบัญชรีศิริ  ฤทธิ์ประทีป โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงประไพรพร  เมืองแสน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิยดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงภัทรธิดา  ต่อศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงมนต์นภา  โล่ห์เส็ง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงมุทิตา  แขมภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเมธาวี  เชษฐพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวิยะดา  กล้าสู้ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิลาสินี  โชคบัณฑิต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศรัณยพร  ภิญโญโชค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงศิริจรรยา  แนบชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทันเทพ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสิริรัตน์  มีวุฒิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสิโรชา  ชำนาญหมู่ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสุทธิดา  เกษมวงษ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพงศธร  เจริญโภค โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกิตติวัฒน์  ปิดตาธานัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอุดมโชค  ทีดินดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงญาณี  หมู่วรรณ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผิวบัว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปริยากร  กำไรเงิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพรรณภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  วันธุ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกมลพร  นวดโอโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสิรภัทร  มีปัญญา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสิริวิมล  ไทยพลกรัง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุภัทศร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอัจฉราพร  แนวประเสริฐ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอาจรีย์  หมู่โอโล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอารียา  สาทมุณี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิิ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวิชษาพร  จอสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวขวัญชนก  ฤาเพียร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวณัฐณิชา  อุ่นเมือง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวนวลศิริ  ย่อมสูงเนิน โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวชลธิชา  เมืองจันทร์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวบุญยาพร  สุจริต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวมาริสา  อ่อนสกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกุลยา  ยอดไชยเพ็ชร โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงยุภาวรรณ์  ขวัญพูล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวมัณฑนา  เขียนภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงมาติกา  ขันทีท้าว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวณิชชานันทน์  ชนะภู โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปิ่นเพชร  ขวกภูเขียว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายต้นรักษ์  ต้นด้วง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณัฐนิกา  พวงพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงทิพวัลย์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุนิภา  แก้วเจ๊ก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปารียา  รอดแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายตรีวิทย์  ตั้งธนกฤตกุล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุพัฒตา  ดีสม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงไอรดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงธันญานี  ดิเรกศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงบุญญิตา  จันทร์มาก โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุกานดา  ดีสม โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอทิติยา  ขจัดพาล โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  โกยทรัพย์มา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรุจิรา  เต่าโคกสูง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพจมาน  ประทุมไทย โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอารียา  โอวาทช้าง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงจิดาภา  สุมา โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงนิภาพร  ตระกูลศรี โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นสุต โรงเรียนภูเขียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงภัทรวรรณ  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปิติภัทร  ประจันนวล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายวิศาล  เอียการนา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวสุภาวี  แก้วแก่น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวอรทัย  ทองภูธรณ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวอภิญญา  บุญเทพ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวอรอุมา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวอริศรา  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวจิรัชญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชนาภา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอินทุอร  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณิชา  อิสรากูร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวฟ้าประทาน  พรแสน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณัฐชยาพร  แผ่นผา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชโลทร  ทองโสม โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุภาพ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุวิสา  ชนะพาล โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกฤตสนัย  ต่อพล โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสหรัฐ  กุลชนะโรง โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนพนันท์  จุลนันท์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น