รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวัชรศักย์  โพธิ์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายนราธิป  จันทร์มาลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายปัณณทัต  บุพตา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายปิยะศักดิ์  พาชอบ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นายแผ่นดิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพลาธิป  เลรุ่งรดิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภคว  แซ่โค้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภูชิสส์  เรืองมัจฉา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายเมธัส  พิมพ์หาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายวิทิต  ง้าวทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายศิรวิชญ์  ศรีคราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอภิวิชญ์  คูสิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอริญชย์  เอกวัฒนโชติกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สำเภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกานต์สิรี  บุญยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงนันทพร  จิตปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงคริมา  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวจิณณ์จุฑามาศภ์  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญนูน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวทับทิม  เทียมทัศน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวนัทธมน  กุลบุญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวนันท์นภัช  ศิริโชคไพศาลกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีล้วน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวพิชญานันท์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวลดา  ลิ้มสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาววนัสนันท์  จันทร์สาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงศรัญพร  ศรีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวศิศิรา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวศุภิสรา  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวสุพิชญา  โมขศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกิตติ  ชุมภูแสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฎฐกฤต  คูณค้ำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายธนภัทร  ธนาภากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนากฤต  นุ่มนวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธัชชัย  คำแพง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายนนทพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภาราดร  แก้วอนันต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายวิชชา  เจตบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชาคริมา  นครพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายชยุต  สุภสร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายฐานิฏฐ์  ก้องสมุทร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณภัทร  ลีนาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายนฤบดินทร์  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายคุณานนต์  หาคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนิติธรรม  นารถน้ำพอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพุฒิเมธ  นิยกิจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายภูรินท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนกฤต  ชลธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายรชต  วงใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนบดี  ทุมนันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธนพล  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายนิธิศ  พลเขต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกชรัตน์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธัญธิตา  เพชรมาก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกรกนก  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เกตุพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพชร  สิงห์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงทักษกร  กุแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณัฐกิตติ์  เคลือศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงทักษพร  สานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธนัชพร  จันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายภาพย์  นิลสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายวรากร  นาคะวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายอิษฎา  เกิดมี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกมลฉัตร  ชาสุรีย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พระใหญ่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิมาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายนนทวัชร์  มากดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญชนก  พิริยะธนาพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญทรง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธัณย์นิชา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปานเลขา  ยืนยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปารีณา  วงษ์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงไปรยา  จันทมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปิยะอังกูร  บุตราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตียาพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูนะยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงรักษิณา  อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  พันธุระ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงศิริประภา  สินทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอชิรญา  กิ่งบู โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนบดี  กำลังงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนากร  วงชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภูมินันท์  จรสาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณธัช  ทัพถาวร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประไพชาติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายธวิน  วจีเกษม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายวัชรวีร์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธาดาพงศ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายศรัณย์  พาชิยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายบรรณวิชญ์  สร้อยจักร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปฐวี  โรจนวรเกียรติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกนกภรณ์  พงษ์เสือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวรกร  สมพงษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจิตติกานต์  เย็นแย้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชนกานต์  ครองยุทธ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกชกร  มานุพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายอชิรวิชญ์  กัณหา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงช่อชมพู  วีสเพ็ญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอัครวินท์  ไชยจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายอาติวิชญ์  อินทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงงามพิศ  ศรีธัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงชัญญากาญจน์  ตรีจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนันทชพร  สุรำไพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจเวทีกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทวารา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนัยดา  สายโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงประวีณ์นุช  โคตรมงคล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงรัญชิดา  มากมาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วิเวก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปิยธิดา  ธนาพรพาณิชย์กุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญปก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวาศิณี  กางทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพรรษชล  วิสุตกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพีรดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงโยษิตา  บุญส่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวรรณธร  หลักคำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศรัญย์ภรณ์  หอมหวล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสิริยากร  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงศุภชยา  พรหมลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศุภนิตา  ฉัตรดำรงสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอิงมาดา  พงษ์เกษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนจิตรงาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กาลพันธา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอรนิชา  สุขพลับพลา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์แดง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพิทักษ์วุฒ  สันพนวัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวสายน้ำผึ้ง  เอกวิทยาเวชนุกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายจิรายุ  นภาลัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชิตพิเชฐ  จันทป โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกัณฑ์  ก้อนคำดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายกิฎชภูมิ  สายเมฆ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณัฏฐพงศ์  วีระทรัพย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูมิ  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายกฤตภาส  แก้วไทรเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายคณนาถ  ยาวะโนภาสน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายทัพพ์  ชัยราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายปณต  อุ่นอุดม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธนวัฒน์  ปิยภิญโญภาพ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธนกร  ต้นบุญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชัยวสัญช์  ตันสุ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพรสวัสดิ์  เตชะรุ่งไพศาล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชลิดา  ทับทิมไสย์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวิภู  หมทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายภูโช  ไชยชนะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณิชาภา  ป้องโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศุภกริช  พันธะยุง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกนิษฐ์พิชญ์  ภาวศุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยฑวังกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชฎารัตน์  วัฒนสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงชลลดา  สมดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงฐิติกานต์  ธีวันดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญพร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณชนก  ไชยรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจนกมล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ตีระสิทธิพล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฏฐาวรางค์  วงศ์คำ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริชัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอกบัว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงติณณา  สันตินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณิชกานต์  เสาเวียง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปริยากร  พรมลี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงนพสร  บุญราศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงบุณยนุช  บุญเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงบูรณิน  หมื่นสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงรินรชา  บุญเสียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงฟ้าใหม่  บรรสุทธี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงวิชดาพรรณ  ทนยิ่ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงศิรดา  สุวรรณะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกฤษดากร  จันทรถ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายขจรวิทย์  บุญเอื้อ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายณรงค์ชัย  ภารการ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายณัฐภัทร  ทองบ่อ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายติณณภพ  บุราญรมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธีระเทพ  สีมา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายปุณยพจน์  นักรู้กำพลพัฒน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมบุตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายภูตะวัน  สุขเกษม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภูตานนท์  ทั่งกระโทก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภูริณัฐ  หลักคำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญสวาสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธนวรรณชนก  สินสำอางค์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปัฐมภร  ภูพวก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยู้ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกิลปิยา  ศรีสรรณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกานต์ภินันท์  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงไขขวัญ  สุทธัง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจฑาทิพย์  หินไชยศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงช่อผกา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเป็ง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์ทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญถ่าน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงทิพาพร  บุญจริง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนันท์นภัส  เภสัชชา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพัชรภา  พิเคราะห์จิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์วัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพินิจนันท์  ยาวะระ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงแพทอง  ทองจำรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงมนฤทัย  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศิริอักษร  พวงจันทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสิริวัณ  ทองไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอัญชนากานต์  พันธ์ดวง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณัฐพล  สายแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพีรพัฒน์  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายรพีพัฒน์  อรอินทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวราเมธ  หมายมั่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายเจษฏา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายนันทกาล  บุญประภาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภานุมาศ  สายธนู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายอภินันท์  สาระบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐวรา  สาศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนภาพรรณ  ชินทวัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสิรินันท์  สุขพันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุพิชชา  โสภาค โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงภัครมัย  อาจเอี่ยม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงมัณฑณา  บุญจอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุคณธร  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุณัฐฏา  สมสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอริศรา  บัวชงัก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอารียา  ทาระ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายคณาธิป  ทาบาล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายจักรภัทร  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายชัยภัทร  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายชาตรี  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายโชติวัตร  บุญยอ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐกิตติ์  สาธุภาค โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายธนกร  จันทร์เติบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธรภัทร  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนวันต์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายปิยะพงษ์  เชาวรรณะ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพีรวัชร  สุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวันชัย  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวานิช  วงศ์สะอาด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวุฒิชัย  สืบสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกรรณธิดา  นามประภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤาชาบุตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงญาณิศา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐพร  พันลำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองอุ่น โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมมา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปาณิศา  นาดูน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงพัชรี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงแพรวลดา  บุญพันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงมลิวัลย์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงรดา  สุระมณี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศุภนิดา  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสุนิจนาฏ  เดชขุนทด โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอภิชญา  กัญญวิมล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอรปรียา  กุลาสืบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอัญชิสา  พลไธสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายณัชพล  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวรวิช  มารมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายณภัทร  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภัทรพงศ์  ฤทธิรงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายภัทรพล  นามประภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกุสุมา  สาลิกา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงฐิติมา  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามรัตน์ศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงภัชฎาพร  อุตมาตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงภัทรรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงเปรมฤดี  วิลาวัลย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงวทันยา  จันแก้ว โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศิรดา  ทองสูงเนิน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงอรจิรัสมิ์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงอรยา  พรมลี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอุไรพร  บุญสมญา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกวินท์  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายเกียรติขจร  โอทาตะวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนวัฒน์  วราห์คำ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธีธัช  แก่นเผือก โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพจน์พงศ์  พันศิริ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภัครพงศ์  พื้นชมภู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชนม์นิภา  ปัททุม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงฐิตินันท์  รัตนภักดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณดา  สร้างสุข โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณัชชา  คำทา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัฐฑิตา  บุญจริง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธัญญานุช  เคนสุวรรณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตามสีวัน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงน่านฟ้า  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปนิลญวรรณ  คำทา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปภัสสร  ทองงาม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปรัญญา  อัครราช โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปฐมาวดี  พื้นผา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุตรดี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพุธิตา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภาสินี  อุ่นจิตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงลลิตา  ทองไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงวิไลภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พิณทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญอารีย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสุชาวดี  ทองสง่า โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อินอร่าม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงอนิสา  ทำนุ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  คำภา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงวริษฐากร  แย้มกลีบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงวรรณภา  ชูเนตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกรวิทย์  ทารักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายณัฐภาส  รุ่งเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธนกฤต  ทางทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนากร  หนูมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธเนศพล  ช้างสอน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายนิรวิทย์  การินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปรัชญา  ศรีทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายภาคิน  วิลามาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายวิชชากร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสัญญพงศ์  พัชรทวีพันธ์ุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอภิชาติ  อารีภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายอิทธิกร  เมธาสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แถมกิง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกันต์กมล  แสนทวีสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงฐานิดา  พื้นทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีมาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงดารารัตน์  จันดีปุน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงธนพร  มงคุณคง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธัญญาพร  ขันชลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงปพิชญา  บุญใช้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ่น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงศิริวรรณ  แวดระเว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอารยา  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอุมาพร  จริตรัมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอุษามณี  ทาราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกันตพงศ์  มณีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชนาภัทร  ประเสริฐศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายดรันภพ  ศรีภักดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายตั้งศิริ  วันโมลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายธนดล  แก่นอาสา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธนัท  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพิสิษฐ์  ชาติเจริญเกียรติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภูธเนศวร์  คำดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายสหภาพ  อนันต์เรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสุทธิลักษณ์  คำตังหน้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายอภิวัฒน์  กิจแสวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกัลยา  พิลาทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกุลนันท์  นุชประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงฐิติพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงธีรภรณ์  คำอาจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  ญาณะรมย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปรีดารา  คำไพรินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปาลิตา  แก่นภูเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงภัทราพร  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิลาพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวราภรณ์  กุคำผาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวราภรณ์  ดาทะวี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงวัชราภา  ผึงมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวิลาสินี  พระศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงศลิษา  สาลีพงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอทิตยา  พูลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงเกตสิริยา  วรรณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จุลพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอัญชลี  ศิริชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายชลชาติ  คำโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายณภัทร  ปะถะมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายทศพร  นิยมสุข โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายนรวีร์  พัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายยงศิลป์  ทาระบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายวรากร  แก้วมาคูณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สินโคกสูง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายอชิระ  เวชกามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อนภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคพิชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงญาสุมินทร์  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฐธิดา  อูอ่อน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปริสรา  สายราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปรียาดา  พรมนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปานไพลิน  วิริยะกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิชชาภา  สุยอย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เอียมวิจารย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงภคพร  พจนรักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงภัทรียาภร  เภสัชชา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงรัตนาวลี  ไชยชนะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงสุปัญชยา  ฐานุตตมานนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูจอมขำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่วงชัย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอารยา  เครือคุณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายกิตติธร  เหมางกรู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชุติวัต  พัฒนจักร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายฑีรมินทร์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายทรงเกียรติ์  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายธนาธิป  พุทธิภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายนวพล  อยู่คง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายนิธิศ  เทศธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายปวิช  ชัยมงคล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายวรากร  ดำริห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายสมคิด  การุณยรัต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมบุญมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปิยาภัสร์  สิงคเสลิต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวพลอยไพลิน  บุญประชม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงภัณฑิรา  จัทรคาต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงลลิตา  วรรณโคตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงวริศรา  มากมูล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสายป่าน  มีโชติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสุชานันท์  ไวยวรรณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงหทัยชนก  พลโยธา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ไชยะโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกันตพงศ์  ทองโสม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายกิติธรรม  ไปเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายกุลธวัช  ขำคม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายชลทาน  อุระวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายณัฏชนน  ไกรษี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายเตชินท์  สมงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายราเมศวร์  แก่นนาคำ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอนันต์  ชัยปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์  สีสันต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒพันธุ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกฤษณา  กิตติภาพงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สือศิริธำรงค์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงชญาณ๊  บุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงชลธิชา  นะวะทิตย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชลิตา  ทางาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงชุติมา  จันทุมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุฒพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงดลยา  ปานวิเชียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีชมภู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนิพิชฌาน์  จันจำปา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงภคพร  ผิวผ่อง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณฐกร  พานิชกุล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายเตชิต  บำรุง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธนาดุล  นิตอินทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายพงศ์เพชร  ค่ำโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพลากร  เคนสาลี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายภควัน  ชนะนิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายภัทรดนัย  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายภูริภัทร์  เจริญเมือง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายสรรชัย  ภูมิทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอนันตสิน  รักการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกมลรัตน์  นุพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชนาภา  อุ่นใจ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงทิพย์ปิยะดา  ใจดี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญพงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปาริชาติ  มานัตถุ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยโอชะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงฟ้าใหม่  วงศ์กฤษณ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภัคจิรา  โชปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงมัฏฐกานต์  พิพัฒน์กุลศิริ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  พันธ์จร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงศรุตา  การุณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอัยรดา  อุทุม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายปิยะณัฐ  ไตรพิสุทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายธนภัทร  สุขเสริม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายพิศุทธิ์  กมลรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพฤทธิ์  วันทา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายวิชญ์ภาส  โอบอ้วน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภูวนนท์  หัตถวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายธนลภย์  อุบลสัมฤทธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชนะมี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายไพศิษฐ์  จำปารัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายปฏิภาณ  คุณบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายบุญอนันท์  นันทบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายสรรศิริ  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายภูมิ  คลังทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายพิรภพ  น้อยวรรณะ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงวรรณเกสร  แซ่ตั๊น โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำด้วง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวปารีญา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภาพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สืบสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงพันวสา  ธะดานิล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงประภาดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงสิรินภา  แสงทอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจิดาภา  เกษอรุณศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฏฐทิชา  จันทสิงห์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวิไล  สาคร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงเปมิกา  สีลามน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงอาทิตยา  กายชัยภูมิ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงนริศรา  ชิณวงศ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงอรปรียา  คำมาโฮม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงหัตถยา  ลั่นอารัญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีละวรรณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลพูลกิตติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวสรัลรัตน์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  อินทรชาติ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวราวุฒิ  ทาสะอาด โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายธนวัฒน์  พรมสูงยาง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายจริวัฒน์  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายปิยะพงษ์  คำภาทู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นายกฤตภัค  แสนเสาร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายธนนันท์  สุนันท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายธัชพล  บุญหล้า โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายศดานนท์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นายณัฏฐชัย  อุทคำกอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายเก็บตะวัน  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายสุวรรณเกียรติ  คับพวง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธีรัตน์  นะมะหุต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายรักเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงภัทรจิตรา  เนียมหอม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงชลดา  อ่วมสี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงวาสินี  โคตรวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวกนกวรรณ  สายสวัสดิ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประทีป โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำบุญศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลบุตร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตต์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงณุชฎารัตน์  พามา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ปัญญา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอคิราภ์  แสงงาม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุจันทร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้ววงษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  น้อยผล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญยศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงนัฐธิดา  วิถี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาจาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพิ่มศรี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มาลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงภูริชญา  โมรา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุรีพร  ชาลีพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงบุณยธร  ธามณี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกฤษฏิ์  บานแย้ม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทะโสม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงรักษ์ชนก  บัวทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายนภัสรพี  พาหา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปรัชญา  ปรือทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปรือทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงฐิติวรดา  นามษร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ก้อนทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสุวิจิตรา  ขวัญดี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีโนนยาง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงจิตรวรรณ  อรกูล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กุบแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปวริศา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนภัสกร  บุญเมือง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงปานตะวัน  ธิษาไชย โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงศศิธร  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงปภัสรา  เดชเสน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สำราญสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชนัดดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีเนตร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงธฤดี  สาระคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงทิพาวดี  โภคทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายชัชนันท์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 นายธีระธาดา  ทองเพ็ญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายณัฐศักดิ์  มาทรัพย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นายสหรัฐ  จูมดอก โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นายสราวุธ  อดุลย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นายเจษฎาภร  บุตรคุณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นายธนากร  ผ่านสำแดง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายมงคล  ทองดี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายอภิรักษ์  สุริยะศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายอนุพัธ์  จารุวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวกมลรัตน์  เบ้าทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวพิมวรีย์  พิมพชัย โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวกนกวรรณ  โยธิพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายพงศภัศ  ทองเกตุ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงณัฐติยาพร  ไชยศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณริตา  โสพลสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุทะวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายวรเมท  ดอกบัว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายชยากร  มงคล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายพงศกร  ทองตาม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธนกฤต  เจริญรัตน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงสุธาวดี  ศิริอุเทน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  ศรีวะกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงดวงฤทัย  อัปกาญจน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคำประเสริฐกุล โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวิชญาภรณ  ดารา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายนิติภูมิ  โฉมเฉลา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายพงศกร  สูงขาว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายยศกร  แก้วทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 นายธนดล  ไชยมาตย์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงกิตติสุข  จันดาวรรณ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาววิลัยลักษ์  นามทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงฐปานีย์  บุญกอ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาวจิดาภา  สืบสิน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงน้ำเพชร  คณาชอบ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวพิมพ์ชนก  บุตรโท โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงอมรารัตน์  เถาว์โท โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวอารดา  สุวรรณศรี โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวบุณรดา  โคตรอาษา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายภูตะวัน  แสงแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทบุตร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายณัฐดนัย  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายฐิติโชติ  ถาวงษ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายวันฉัตร  บุบผาพวง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงชลดา  พละไกร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงเพชรพันธิตรา  สุระเกษ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายปยุต  พิลาทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงโชตินันท์  ช่วงโชติ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงโชติมณี  ปานบำรุง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายมนพัทธ์  กัลยา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงนลินทิพย์  ประทุมชาติ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงชลธิชา  ถีระพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดไชยา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายธีธัช  อุทธา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายกิตติธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพิทวัส  บุญสวน โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมโรจน์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศิริประภา  ยอดทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพราวรวี  เจริญวงศ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวริศรา  ดอกพุฒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 นายสิริศักดิ์  หมาดทิ้ง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 นางสาวกรกนก  เชื้อสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายนรเศรษฐ์  บุญเสริม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวขวัญชนก  มัฐผา โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นายเนติธร  วัฒนะ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นางสาวธัญพร  พทาเพชร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นางสาวบงกช  ทำทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงบัณฑิตา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายเจษฎา  ชาตาสุข โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวสุชานาถ  อาจนิยม โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 นางสาวกวินธิดา  การ่อแก้ว โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 นายพงศกร  พิมพ์หาร โรงเรียนอำนาจเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงแพรวา  อินลุเพท โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายวีรภัทร  แต้มทา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายธนโชติ  บุญศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปกิตตา  หมุนสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอรัญญา  บ่อแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายชวิน  ชาสุรีย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐพร  เรียงดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงพรพิรุณ  แก้วสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายเอกราช  ทองกล่ำ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิรัชญา  ทีฆายุโก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระมุล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังฆมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายสุรสิทธิ์  ดงทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงมัลลิกา  สารคะณา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายกรภัทร์  สายเจียง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงศศิประภา  นักเทศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายพลชนะวัฒน์  วุฒิฉันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฐริณี  สำราญสุข โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงประนัดดา  สัตย์ธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงภัททิยา  อุทธา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายโธรัยห์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูทัศน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายวุฒิพงษ์  สีทาเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายพงศานุวัฒน์  สีหาขันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุรินันท์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายณภัทร  รักไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายอนุชา  พันธ์กลับ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายเตชภณ  จันทร์ดี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายธนา  อนันตโชติ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายวรัท  สารรัตน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายอัมรินทร์  สุทธิสา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงคติยา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงจิราภร  ศรีบูรณ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กะมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงณัฐริกา  เสนาชัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงธิติมา  นนพละ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงปุณยาพร  ล้อมทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงเปรมสิณี  ช่วยคูณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพลอยชมพู  ถุระพัฒน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงรัชชฎา  จูมศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงรัตนวดี  ดวงสี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำลอย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงสุนิสา  บัวลา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 นายฉัตรชัย  ลุสมบัติ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นางสาวธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวจามจุรี  ป้อมหิน โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวพิชญา  ดาลัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวณัฐศนันท์  โพธารินทร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นางสาวปฐมาภรณ์  พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวอรณิชา  พาเชื้อ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 นางสาวบรรฑิตา  พรมเสนา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวณัฐวรา  หมุนคำ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวพัณณิตา  กุลสิงห์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาลปลูก โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นางสาวศศินา  สีวะจูม โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวสุวนันท์  พึ่งหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวอังศุธร  กงใจ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นางสาวพัชราภรณ์  สีทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 นางสาวณัฐพร  พึ่งหนู โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 นางสาวสุชานาถ  ลาภสาร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นายอุดมศักดิ์  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 นายปัญญาวุฒิ  โคตรมงคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 นางสาวจิดาภา  ม่วงแก้ว โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายภัครัศมิ์  บุตตะ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นายศุภวิชญ์  บุญคุณ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงอนุตราพร  ดอกไม้ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นายชาญเดช  วิเศษวงษา โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวษิตาพร  ดวงศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นายสิรวิชญ์  พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น