รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำสอน โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวชญาณี  ชัยธรรม โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวอภิสรา  หล่อดี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวสุวนันท์  บุญบุตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวกาญจนา  คำโสมศรี โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจิราพัชร  ฝ่ายสอง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิ่ง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปิยวรรณ  เงาศรี โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปิยะพร  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงวราพร  คำศรี โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฏยา  วงษ์สาสัน โรงเรียนละทายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายกฤตพชร  พรมโสภา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายปฐพีภัทร  แก้ววิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายมีนฌานนท์  จันทรสอน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายวัชรพงศ์  เศิกศิริ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายศุภชัย  บุญมาโค โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายอนุรชา  องอาจ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายอภิสทธิ์  สาระบาล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวกวิสรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวกันทิมา  คูหล้า โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวจิราพร  ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวจุฑามาศ  สมบัติตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวจุฑามาส  ผิวบาง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวณัฐณิชา  โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวธรีรัตน์  ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวนิติยากร  ศรีอินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวเบญจรัตน์  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวกัญญาภัทร  เชตฐราช โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาววชิรดา  รักประเทศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวสุพรรษา  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวปพัศชา  แสงสว่าง โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชนัญญา  สุทธเศียร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนฤมล  เสนาพรหม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีวันคำ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงสิริรัตน์  กาลจักร โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจารุพัสตร์  ทองน้อย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงมุทิตา  อนุรักษ์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐพล  คู่กระสังข์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชุติมา  วงศ์อินตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทมาศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสุภิตรา  สารารัตน์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเกษณณี  สุวรรณโอสถ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สีวันคำ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมภักดี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วใส โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเศษแก้ว โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงปิยนุช  บุญศรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริดล โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายสุวิศิษฏิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวชนิดาภา  ศรีมันตะ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายนิติพงษ์  เคนโยธา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวิษณุวัฒน์  เหมพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงศศิกานต์  นามปัญญา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญช่วย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเอกพร  สุ่เสน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกิดาการ  ทุมเสน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญสนิท โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐวิกร  ทิทา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวรรัตน์  ประมูลพงษ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชิตพล  รูปไข่ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนาคม  จันทร์ชัย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงมาริสา  วงศาจารย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญทศ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปาณิสรา  งามวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุชานันท์  ภักดิ์ไสย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงไอรดา  นนทอุตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกนกกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปวีณา  ทาดาวุธ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงอ่อน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงอรสา  สกุลไทย โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงอธิชา  ศรีอุบล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงศิริลักษ์  มุกธวัตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปัศนีย์  วระสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ใด โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพิชาพร  อันทะสี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพงศกร  ไกรยสินธ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายธราเทพ  พูลทวี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีธนโชติ  นำพา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวัชรพงษ์  จากผา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประดับคำ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพุทธรินทร์  ถนัดทาง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพชรกฤต  พรมโสภา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงอาทิตยา  สรรพทรัพย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกิตติพงศ์  จารุมี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปอแก้ว  อุทพันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงสุรัสวดี  รักษาสัตย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงอมลวรรณ  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวริศรา  สีหาขันธ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศศิธร  พรทิพย์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายถิรวุฒิ  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายนัทธพงศ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพัทธดนย์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธนิดา  แสงชาติ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายธนวิทย์  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนตรวงศ์สมบัติ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปาริชาติ  ทองโกฏิ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสุธิมนต์  จารุสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอภิสรา  หัสดินทร ณ อยุธยา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงประภัสสร  มหาชนะวงษ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกฤษณัฐ  วงษ์ศรีชา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกฤติยา  ทองโกฎิ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงณัฐพร  ไตรยวงศ์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพพาทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปริชญา  ปริวัตรชกุลแก้ว โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกฤติญาณี  วงศ์อินตา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวทอง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนฤภร  ไชยดิลก โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายวรรณศิลป์  ทาศรีเพชร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 นายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายวรปรัชญ์  อุทสาร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชัยนรินทร์  บุญฑล โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวกนกวรรณ  ใหมคำ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงรุจิรา  ตาสา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวสิริญาพร  รสจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นายนครินทร์  พวงจำปา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวไปรยา  มูลสา โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นายกิตตินันท์  อัมพร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายนิติกร  ละคร โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงคคนางค์  พูลทวี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวปภาดา  ไชยคำ โรงเรียนเลิงนกทา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายก่อพิสุทธิ์  ชาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นายจิรโชติ  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชวนากร  ภิรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายทิวัตถ์  อุทัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนดล  อุ่นญาติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนพนธ์  สอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนรัฐ  สวัสดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายธนัชวิชญ์  แหลมไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนกร  มีพร้อม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเนติวิทย์  คำภาษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายปรเมษฐ์  เชื้อทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพงศ์ระพี  วรสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงภัชชนก  สืบวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤติธี  ศรีใสย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายเจษฎา  เอนสันเทียะ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายต้นภพ  แก้วกล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเตชินท์  ทามาดาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายเด็กชายธนวิชญ์  พวงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนภทีป์  ขาวสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพิพัฒน์  สามสี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภคบดี  บุณอินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภคินธร  บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายภูตะวัน  บุุญผุย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ผลจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฐิติพร  แก้วมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวริศรา  ติดมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชิณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงประภาสินี  เดชหาญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุวภัทร  ขุนพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายวรวรรธน์  คล้ายประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายรามิล  สมัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชัญญารัตน์  เงาศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนิติตราพร  อสิพงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงปานปรียา  เพ็งชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายกวีวัธน์  เที่ยงธรรมรุจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอภิญญา  ด่านลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภคพร  บุนนาค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายขุนเขา  มั่งมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามไสย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธายุกร  ดั่งเกษี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัชพล  เพียรพยุห์เขตต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายชิษนุพงศ์  วอทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายรชต  โอษะคลัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนวัตน์  วงศ์เจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธภัทร  พัฒนธรรมชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธีร์ธยาน์  น้อยพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงดาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงณัชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสุวิจักขณ์  พวงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิชญสินี  พันธุ์ดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายบุณยกร  อินตะนัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชัยวัฒณ์  พาเจริญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกันตภณ  สมทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายอฏวี  พิทยาคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณิชานาฏ​  อามาตย์​ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธารน้ำ  เทนสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายรัตนศาสตร์  ปรารถนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคํา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปัณณวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนดฤต  ตระการจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธีรพัฒน์  ผงกุลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนกร  อุทาธรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธนวัฒน์  วันเรืองโชค โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสุชานน  เวียงจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทริง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวณัชนันท์  ช่วงสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกุลยา  คำแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธัญญาดา  นามวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนฤเบศวร์  นฤเบศวร์อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปาราเมศ  ศรีชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภัทรกร  จันทร์แจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวสิริภัคณา  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวปราญชลี  นวลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกานต์รวี  คำก้อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายตะวัน  สุรนารถ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอติวิชญ์  เพ็งสอน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชนน  ละออเพชรพันธุ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสมนัสกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพีระพงษ์  พุ่มไม้ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปาริฉัตร  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงบุษราลักษณ์  โพธิ์ภักดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวิรุฬห  ขาววงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวเปมิกา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวธีรดา  อาธิบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายนพณัฐ  อารีย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ฮองต้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอธิสรา  มารยาท โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปุณยวีร์  แทนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปัณณาวาสน์  ดวงสิมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจิรัชญา  เทพเกษตรกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายบวร  แก้วหล่อ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายเลิศวิทย์  พละวิชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชินันพร  อินทนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภัคพล  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวัชรศักย์  ขอร่ม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศุภสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอาณาจักร  แก้วกาฬ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวริยา  วรรณภาสนี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเชาวลีย์  ธนภูมิพิศาล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญศักดิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนรินทิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพิชญา  พิลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอาภาพัช  จันสิทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวราภรณ์  อรุณเกตุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายชนะชัย  ธนานุวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฐดนัย  กันสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายวรกิตติ์  วงษ์สามารถ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอรปรีญา  จันทะสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายวัชรเกียรติ  พิทักษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงอรวี  พันภุวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายสาริน  อาจสาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอรุณี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธิดารัตน์  สำเภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายอัครเศรษฐ  สมคิด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ภูมิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอัครินทร์  ทองไม้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิริญาภา  มหาลวเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอุดมศักดิ์  แก่นแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงนัทธมน  นามวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไชยสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนุชพร  ธิพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีพันธุ์เจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปนัดดา  พรมใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงประภาพร  หันวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชนัญธิดา  จิตตำนาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชใบแพร  พะประโคน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปาณิศา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชลณิชา  ประจักษ์จิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพลอยมณี  ลุนพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มูลมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนันท์นิชา  พวงเงิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงยลลดา  คลธา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวรรณ์นภา  ตัดสมัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุธิดา  โสมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญมาปัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ไวยุกรณ์สุกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนัดฐิกา  ศรีตะวัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายจักรกริช  จันสีดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิมเล้ง  อุโลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชลนาธร  ทองมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนณน  ธรรมอุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายนราวิชญ์  ภูมิสถาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายปรวัฒน์  สอนบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายปิยชาติ  อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศุภโชค  ผาพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกวินธิดา  นาคเเก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงจารวีกร  เดชสะท้าน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจารุววรณ  นวลสาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจารุววรณ  เเก้วคำงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชลธิชา  อินทรากอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชวีวรรณ  เปรมาตุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชุติศรณ์  ศรีริสิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงค์พิละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธนััญพร  บุญสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนริศรา  นวลศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนันทภัทร  แก้วสง่า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงนิภาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงบวรภัค  ประพาฬ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปานไพลิน  ชาญชิตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปิยาภรณ์  อินทรบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขอร่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงมลฐการ  เสาเวียง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงฤทัยภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงวรรณพร  มารเนตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวรรณภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสมัชญา  คชคีลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอริสา  เทพวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอลิศรา  นิรพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชินวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภูรินท์  รังษี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บูญมีวิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายอนพัทย์  บูญมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายนวตพลพงศ์  เกษร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายกิตติธเนศ  ผาติสว่างพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสุกลเกรียรฺติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปุญญิศา  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภวินชญาภรณ์  นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีอุฬารวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปราณี  พิมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายกิติเชษฐ์  คำนึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายเจสัน  ชาวสวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายนราเดช  พระพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภวิศรุจ   วุฒิวีรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภาณุพงศ์  ประมวล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายอลงกรณ์  ช่างเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงจิตรดา  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงชุติกาญจน์   เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงปวีณอร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปิยาพร  แดงเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงพชรกนก  ขันตี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงภัทรวดี  วิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงฤทัยชนก  ทีงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หมวดแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุมณฑา  ก้านเหลือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นายภานุวิชญ์  วรนุช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายฉันทพัฒน์  จำปาสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายภควัต  รัตนโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายอภิชาติ  บูรณะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายเพียรเฉลิม  ตฤณวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายปรเมษฐ์  มากูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นายนิติธร  พรหมพิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายพัทธพล  รัตนรัก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพินิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายภูริทัต  แดงงาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวกิตติยากร  ติละกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงขวัญสรณ์  สืบสายพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงชุติญา  มนัส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวณัฐชยา  จันทสนธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวณัฐนรี  กลางมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวณิชกานต์  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวตรีลดา  โสพัฒน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวทิพย์ประภาพ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวเทพธิดา  สระแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธันย์ชนก  สิงหโยธิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวบัณฑิชา  คำเครื่อง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปัณณิกา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวพัณณิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพิชชากร  ชลอวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวมินทร์ณุดา  สิมลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  พลภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวอภิชญา  ทองอินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงเลิศสิญาพร  ทองเย็น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายพลวัฒน์  คำโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายยศกร  บุญสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายวีระชัย  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายชินวัตร  จันทร์เทพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายดุลยาอรรจน์  อิ่มอ้วน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายทีระยุทธ์  คำโสภา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายธนกฤต  คำเพราะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายสิทธิพล  บุญโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายณัฐนันท์  ศรีลาชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายณัฐพงษ์  ปราบวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงณัชชารีย์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวเอมอร  ทิพสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงจิรัชพร  นามธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวพลอยไพลิน  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวพิมพ์นภัส  มีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวกอหญ้า  อุปครุฑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวกัญญาวีร์  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวพัชรี  จันทร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงลลิดา  ไพรบึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวฐิติชญา  ชิณวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงฑิฑัมพร  ขุมมิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐริกา  บัญญัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวธัญยพร  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวธิญาดา  จันสีชา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงบุปผรัตน์  พาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปฐมาวดี  สีหะวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวปลายฟ้า  ฮุย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวปิยาพัชร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวพิชชานันท์  ดอกมะเดื่อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิทธิสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวรำไพพรรณ  ชูพุทธพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาววิลาวัลย์  อันทะโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาววิลาสิณี  บุญมี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวสหฤทัย  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดอกจันกลาง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวอรปรียา  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวพัชรี  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวพัชรินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายยศสินทร  พินิจกิจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธรประกฤ๋ณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวัชรเกียรติ  แก้งเชียงทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายภานุวิชญ์  บุนนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายนพัฐกรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายญาณโชติ  อนุมาตย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายเกียรติยศ  นางวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายสิปปันท์  อมรเวชเศวตพร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวอเมเลีย  บุญมีศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเกวลิน  หาญสุทธิชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวกัญญ์วรา  พูลทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนวพร  จันล่องคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวญาณิศา  ชนะบุตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงหวรรณุรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายศิขรินทร์  รุ้งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายภูมิภัทร  พละกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายพชกร  ภูมีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายฐิติพันธ์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายธีรัทัศน์  ศิริเวชพันธ์ุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายปุณยวัจน์  จำชาติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายชินวัชร์  แซ่จึง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงดลนภา  ลิมปิจำนงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพานิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณัฐณิชา  จินดาหิรัณย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวณิชกานต์  สุดเฉลียว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวดรัลพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงทอรุ้ง  สุภากุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวนันท์นิชา  บรรเทิง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวศุภพิชญ์  รุญเจริญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวปริม  สมคณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายฉัตรชัย  ทองทับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายติณณภพ  กระแสโสม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธณาทรัพย์  กาวิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายพิภู  แฝงเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายรชานนท์  พรรณา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายสรศักดิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสุวรรณภูมิ  สังขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายอัครดนัย  สมสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองใบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีเเสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงเจนนิสา  ดวงใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงญาณวรรณ  รัตนวรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณปภาพัชร์  สุพรรณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงณีรนุช  วรรณทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงธิยากรณ์  ศรีคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปภัชญา  ทองลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงปรีดี  หารบุรุษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงปิยภรณ์  นนท์พละ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพิมพ์ศิรินันต์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรสุทธิพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงวีรวดี  จงราช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงศศินันท์  วงศ์ประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสุธิดา  พูนลาภพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงอรจิรา  ตามบุญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาคม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอรอุมา  อุโมง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 นายอัษฎา  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายศุภกฤต  สายลุน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายชิตพล  อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาววณิชชญา  รภัสกุลวณิช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายปฏิพล  โคตพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวศรัณย์พร  วิเศสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายปฐม  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายพงศธร  พลนำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายคู่บุญ  แสนเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 นายเพชรกล้า  เพชรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวสาวิตรี  บัวมาศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นายภูริภัทร  ท้าวอ่ำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณภัทร  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 นายอภินันท์  ชัยศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวอิสราภรณ์  เชื้อแสดง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัฐพล  พิมสอน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนานันท์  ปัญกาญจน์สกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงติรณา  ออมชมภู โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปุณยาพร  ขันโอ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกัณตธีร์  ประสาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปัณณพัชร  สายสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวกัญญาณัฐ  พานิชย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวกนกวรรณ  ศรบุญทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายเฉลิมพงษ์  โตมร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายภูดิส  พลเหมือน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกรกนก  ศรีสะอาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวอภิญญา  ทำมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยมณี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวเครือฟ้า  สัมนา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายศิวกร  กาทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจิราภา  จินาวัลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวดลฤทัย  คุณเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวณัชภัทร  คชแพทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนพวิทย์  บุดดา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายปฐวี  เชื้อโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนิราภร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพุฒิพงศ์  กาศสนุก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงหนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงปภัสสร  คันศร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปริตตา  ยนต์ดัน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายวิศวะ  สองเมือง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวปลายฟ้า  โนรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงจิตรวิมล  พละศักดิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวพัชรินทร์  สุคะตะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชนกนันท์  ทิพย์มงคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวภัทรานิษฐ์  โสภณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวประภัสสร  จันทร์พรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวมั่นนฤมล  แก้วแสน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกชกร  พรมสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวพรรษชล  จิรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงภัทราวดี  สมมุต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวปาณิศา  ชินชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกฤษณา  โคษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกวิศรา  พรหมคุณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกวิสรา  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจันทมณี  พานพรหม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงดลยา  พวงจำปา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธัญชนก  ละมูล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปรัชญาวี  ที่อุปมา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพิชญาภา  สมาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาเส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอัจฉริยากร  เบ้าทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงอุทัยวดี  มะลิพา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชิษณุชา  กองพงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธุ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงแววตา  ดาบส โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอริยา  แสงรูจี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายธนัชกฤศ  ธนินทรวรกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสิริชัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายอติเทพ  ค้าโค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายเอกชัย  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงปราณปริยา  คำแปล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงไปรยา  คุ้มศรีวัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงภัทรวริญฬ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงมณฑกานต์  วงค์นคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุนนาค โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศิตา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสิริลักษ์  แย้มเพชร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยนรา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอสมา  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภคพร  ธรรมธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณัชชา  เปี่ยมรัตนชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองพระพักตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงกรรวี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อิ่มเต็ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงภุมรินทร์  บุญเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงชนิตา  โล่ห์อัจฉริยะกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชัญญาณี  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงธนพร  หงษ์ศิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธิรดา  แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปาริฉัตร  จิวสูงเนิน โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุตรวงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพิมหฤดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายกิตติธัช  หล้าศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเนตรนภา  จันทะศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงสายน้ำ  สมจิตต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายสุทธิคม  บัวสอนเจริญเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสินีนาถ  ทองแท้ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายรหัสชนะ  รุ่งแสง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายจิรภัทร  ภาคคำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายกิตติกร  กิ่งวิชิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงยลรดี  ภูคงน้ำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสิริญาดา  มาลัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเกียรติกมล  คล่องการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายจารุวัฒน์  ชูรัตน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนกฤต  ลีลาด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธนวิชญ์  บุญอาจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายปวริศ  คำสุข โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายปวริศ  มุ่งทวีพงษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายปัณณวัฒน์  งามอุไร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายพลวิชช์  สิงหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายพสธรณ์  ประสมศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายสุรวุฒิ  วันเมืองเก่า โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายอดุลวิทย์  คุณะสิทธิ์ศิริ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงชญานันท์  ชมวงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปลี่ยนสี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงณัชชนม์  ระวังดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงธัญญภัทร  สุนทรา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพรทิภา  คำมุงคุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพรวดี  เผ่าเพ็ง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวันวิสาข์  เบื้องบน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงศรันย์พัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญเกลี้ยง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวณัฏช์วรดา  ลำมะนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายภูวดล  นาทัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  บุญดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปณิตา  สีดาพันธุ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายนราธิป  จันทร์โยธา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายธนดล  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงฉฎาภัทร  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายปภังกร  แก้วกวย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภัคพล  ไพบูลย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพุธิตา  สุวพานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณิชากร  ระศร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายพชรพฤกษ์  พิทักษ์ราฎร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายนัธทวัฒน์  สายสุด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงจินต์พิมล  ศรีเจริญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตรโย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายชยทัต  ราษอาษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฐกานต์  พันสาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงพร้อมสุข  ศรีสุวรรณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงจิรไปรยา  นากอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงนภสร  อักษร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภูวดล  บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายวศินระพี  วิวรรณพงษ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวอมราพร  ดุสอน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายสุชาติ  โคตท่าค้อ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวณิชาภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นายธนวรรษ  รัศมีทอง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวนงนภสร  พระสว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวปรารถนา  โพธิ์ผล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวครองขวัญ  อินทรวิชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวจิราพัชร  กุลวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวนุชจรินทร์  ป้องโต โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงวีรดา  ทองชัย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวพิชญธิดา  ปราบพล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงบุญญิสา  ปัคมา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงธัญธร  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวรัตนาภรณ์  ป้องศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายธีระพร  สว่างเพราะ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายนำมงคล  แสงวงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นายนฤเบศ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นายหัฏฐกร  จันทร์สว่าง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธฤตวัน  ทองสถิตย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธันยกรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายณัฐภัทร  คนหาญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงแพรวา  โชติบุญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกิรณา  ชาตวิทยบุตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงรินรดา  เอกศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นายวัชรพงษ์  เฉียบแหลม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงวรพิชชา  จวนสาง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกณิษฐา  บุตรเรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายสืบศักดิ์  สืบศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัชริยาภรณ์  สุขแสน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพิสิทธิ์  สุวรรณไตร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 นางสาววรินทร์ธร  รุจโชติชัยหิรัญ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวธิดารัตน์  อ่อนสนิท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธัญวลัย  วัยอุดมวุฒิ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงชนิปรียา  ใจธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสรรเพชุดา  มีโพธิ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายกิตติภพ  ผุดผ่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายกมลพิพัฒ  พรมสุรินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำผา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายศุภกฤต  พลธรรม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 นางสาวปภาวรินทร์  ประทุมพล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงสุทธิดา  กกเปือย โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 นางสาวณัฐพร  ลุคำนึง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาววรารัตน์  พ่วงแพร โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงชลิตา  คำลือ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงฉัตรียา  พิมเสน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวชนิสรา  การินทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวอริสรา  ตาซือ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายเมฆมั่น  วงศ์อนันต์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนภัสนันท์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงสุปราณี  แสวงดี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  แก้วศิริ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพรหมเพริศฟ้า  ราชอาษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศิวกร  ทองเกษ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น