รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวขวัญธิดา  แสนกล้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงญนันทพร  จันทิมา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวชนม์นพัส  พินยะพงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวฑิตยา  สายยางห้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวณิชา  มีคุณ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกชกร  พาหะนิชย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปัณชญา  พันมะวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวณัฐสุรางค์  คำนัน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวณัฐชยา  บัวนิล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกรกนก  ทุมะลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวธนภร  เมาะราษี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวปรัชนียาภรณ์  จำปาทิพย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพรสวรรค์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาววริศรา  รักษาก้านตง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาววิลาสินี  หลาบหนองแสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวณัฐยาพัชญ์  อารีเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  คำตะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวเบญญทิพย์  ไกรยศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวปิยะธิดา  โพนเมืองหล้า โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวิราศินีย์  ก้านสีรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวน้ำเพชร  เหมือนม่วง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงปิยวรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวศิริญาภา  อ้นศรีวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวชไมพร  อรุณา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสิริวมล  แก้วคุ้ม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิดาภา  เหรียญสุกาญจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธนพร  โคตรบรรเทา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวปณิตา  ทาทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวแพรวา  เอ็นดู โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวรวิษฎา  สมมุติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสิริกร  จันทัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงขวัญชนก  ซื่อสัตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงบัวชมพู  อารีเอื้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงศศิปรียา  ถวิลมาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฐสุดา  ปาระจูม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวชัชฎาภรณ์  จุดจันทึก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาววไลลักษณ์  จอมไพรศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงชนินาถ  ยุทธชนะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกัลยณัฐ  ตาแสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุพิชญา  จันสุระ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวเบญญทิพย์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวพิชญ์อาภา  งามบาง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวอัชชาวดี  ปัญจะแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวธีริศรา  อินทโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกิตติมา  กิตติสมสกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกรรวี  ศิริขันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวพณิตา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวโชติมณี  วิเศษโวหาร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุวดี  หารอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวกุลภัสสร์  ไชยคำภา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวบัวชมพู  อุ่นเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวนิภาพร  พันธนู โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงสิริวิภา  สิทธิเสนา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงอภิชญา  นราทร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงจินดาพร  วนวาที โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวพรพัสนันท์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวณัชชา  มณีฉาย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวอภิชา  ชนะพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวธนัญญา  สันหนัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชลฐิชา  โปร่งจิตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวศิขรินธาร  ชิตทองกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงฑิตยา  จันทะคัด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาววิชญาดา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศรารัตน์  เพ็ชรศรีกุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวศราวดี  นีลพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวพิชชาธร  ถิ่นน้อย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวชนัญธิดา  โสภาพล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวนันท์นภัส  ชาญสมร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริบาล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามเขต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงลลินี  ศรีสุข โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวพัชรินทร์  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวภัคพร  สำแดงเดช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวกฤติยาภรณ์  ซุยน้ำเที่ยง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวชนาภา  ศรีคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวณัฐฐาพร  มียา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญรบ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุธาริณี  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวจุฑาธิป  ยุทธยศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยบุดดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิงห์ธวัช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนิลเนตร  จำปานิล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวปราณปรียา  บุศดีวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวเพชรปฏิมา  บุญสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงแพรวา  ซอน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาววรรณณิชา  เอื้อกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวธนพร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจารุวรรณ  ละครราช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวริสรา  รจพจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวศิริลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงประภาศิริ  รัตนศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวน้ำทิพย์  สินโพธิ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาววรกมล  แพวขุนทด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวดรุณี  เชี่ยวชาญโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวฐิตินันท์  พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาววศินี  วิถีเทพ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิเศษการ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชาลิสา  ภู่พงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวณิชากร  เชื้อแสดง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงทิวาพร  รุจิเวชวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวันทนีย์  ณัฐธนพลลี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวญาณิสา  การสร้าง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวพิมพ์ภัสสร  พิสุทธิเมธา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกายสิทธิ์  สุทธิรันดร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงภวมินตร์  ศิรินนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวภคพร  ราชทะคันที โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฬานันท์  นวลนุกูล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสวรินทร  สุขเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาววรินทร  กุลจันทร์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวเมทาวดี  ศรีสุโน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวพันธกานต์  ปะระทัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวรัตตัญญุตา  ขันคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวปวีณ์ธิดา  ลือชาธนานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงศุภิสรา  เข็มขำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวจุรีพร  เมืองศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขคี้ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงณัฐมน  จันทมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวสุกฤตยา  อินทะชัย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวปพิชญา  สมปู่ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนแสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวสรัลชนา  ปะละโท โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนันท์นภัส  กอวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงมัทนพร  บุญรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวสุภาวิณี  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวธิดารัตน์  น้อยวิบล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพีรยา  ทะวะลี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวปภาวรินทร์  อาษาพนม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวจิรนันท์  ศิลปักษา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวบัณฑิตา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวคีรีวีร์  อนุชน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงรัตติยา  ทิพย์มะณี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวปาริชาติ  นีระพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวธีระสุดา  ไกรเสน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เลิศวิชากุล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวกัญญารัตน์  จิตราช โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจุฑามณี  โยธายุทธ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปภัสสร  พรมจารีย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงมิรินทา  พันหล้อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงศุภพิชญา  ธารทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวสุภาพร  ชื่นชม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภรกนก  ทุริดไธสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสุพรรณชาติ  สุวัฑฒนะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวณัฐธิดา  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงกุลภรณ์  ไชยทะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวทิพย์ธิดา  สังฆะมณี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกนกวรรณ  กวีวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวชมพูเนตร  ดาชนบท โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสิริยากร  ศรีอำพล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวเกวลี  ตันติศิรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวริศรา  เหระวัน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปาลิดา  กองมณี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวพิยดา  ราชสีเมือง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวกรกนก  ไวจงเจริญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวณัฐธิดา  สุขเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวณัฐณิชา  ฉวีจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวณิชาภัทร  ศรีจุลฮาต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนิศรารินทร์  จุรีมาศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวณัฐฤดี  ภักดีสมัย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวพรพรรษา  คงเสนะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวกุลณัฐ  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวรัดเกล้า  กบรัตน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวณิษรา  วินทะชัย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นางสาวรุ่งไพลิน  ไตรนาคม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวกมลชนก  วรวงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกลี้ยงกลม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวจันจิรา  วายุแสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวชนิตทร์นันทน์  นนทะภา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  มะโนรมย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวชนิตร์นันทน์  นนทะภา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวสุณิสา  กัลยาบูรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวณัฐฉรียา  ตามรศิริ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวมินตรา  วรรณสินธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอนันตญา  จิตไทย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวปิยะพร  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวนริศรา  ไชยาศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชลธิชา  ชุบศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอลิสดา  กุลสุวรรณ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวเบญจมาศ  นาคศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวณัฐรุจา  วะทา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุกฤตยา  เฉลิมแสน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวกษมา  นวลรักษา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวเพ็ชรรดา  เฉลยพจน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุระพวง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงปางบัว  ฉ่ำมณี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทัด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนพรมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวมนัสนันท์  นันทนะกิจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภาณุมาศ  เหลือมหล่อ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสุธีมนต์  ใจชนะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวพันพัชรีพร  สืบเทพ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทะโคตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวจิรภัทร  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนันทรัตน์  พาระพงษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  แสงอุ่น โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวพรกนก  ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวัชริดา  วิชพล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวนะรินทร์  สัตนาโค โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวณัฐกานณ์  จันทัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวรรษมล  ปัตพี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวปฐมาวดี  อนุเเก่นทราย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวฐาปนี  สีดาบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปรีญาธิดา  บัวระบัติ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวพิยดา  ฤทธิ์ธาพรม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐธิชา  โนนทิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาววรินทร์ทิรา  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทุมวารีย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงภัชรวรรณ  วิลาจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาววณิชยา  ทิพวัลย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวกุลณัฐ  รักศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงดลนภา  แสนอุ่น โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฏชา  แต้มพรมรินทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศิริพักดิ์  จันทะโคตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงทินันญา  อุปชิต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาววริศรา  บุสพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุจิรา  ศิวิแว่น โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวธราภรณ์  ปวงสุข โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวกัญชลีย์  อภิอริยฐานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวธีรนาฏ  ราชรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวนมิดา  นิตุธร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวสิริกร  ทองเหลือง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทศวัฒน์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจิดาภา  รินทะไชย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวกณิษฐา  สีลาโล้ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวสิรีธร  ไชยมาตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวธีระดา  โต่นวุธ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงศิรประภา  สีทาพุด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงลภัสรดา  อัญชุลี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงทอฟ้า  สังฆคาม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวจุฬารัตน์  หวังแอบกาง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวใจคำฟ้า  นามบุญมา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวปริยาพร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวรัตติญาพร  สมจิตร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวรังสิยา  ศรีนุเสน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรียัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวกนกอร  สุริยะ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวณิชาธร  วรขันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวลิลลดา  หลักคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วกาหลง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุุธาสิณี  สวาสดิืวงค์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวจิดาภา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวพรรณณัฏฐา  ภูสดแสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวชลิตา  แสงภารา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกิตติญา  สิทธิสวนจิก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปานฤทัย  หันตุลา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวิรวรรณ  ศรีประจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวณัฐพร  บัวผัน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงแพรพลอย  วงศ์พรหม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวสุฑาทิพย์  เนตรหาญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เป็นไทย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวสุภัทรา  แน่นอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปัณฑารีย์  หวานใจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปาณิศา  ฮง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพาขวัญ  ฉายแสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงไอยรินทร์  บุตรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวมินตรา  ล่อดงบัง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวจิราภรณ์  ล่ามแขก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวปนัดดา  ยินดีมาก โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญย้อย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวภัคจิรา  มัณตชาโต โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงดวงกมล  จงใจ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวกนกอร  พลยาง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกษมณิชา  ผาลิกา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเจนจิรา  วงพิมล โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวชญานิศ  บุญจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวชนากานต์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวธัญชนก  จอมคำสิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวปฏิภรณ์  วินทะไชย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปณิตา  เจริญคุณ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวพรรณพษา  พลเยี่ยม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเมริษา  ดีแก่นทราย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวรารัตน์  สิงนิสัย โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวศศิฉาย  ใสสะอาด โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวศิริประภา  พรมคำพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวสุภัตรา  เพ็งพิพาท โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงขนิษฐา  แต้มไธสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาววัชราวลี  พรมลุน โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศศิกานต์  ภาคมฤค โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวสิริลักขณา  มหาจันทวงศ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวนันทกานต์  สาไชยันต์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวกัญญารัตน์  อาวรณ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงลภัสรดา  ฝาดเเสนศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวปฏิยากร  อรัญภูมิ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงญาดาพร  แสนหลาบคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เวียงนนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวศุภสุตา  ชะหนู โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวอรวลัย  คำภักดี โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรัญญา  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวธันยชนก  สำโรงเเสง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวจิตประภา  พลเยี่ยม โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นระชาญ โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวภักวิภา  ใสกระจ่าง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวกาญจนา  บุ้งทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนิรมล  ธงทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เศรษฐากา โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาววิภาพรรณ  เวียงสมุทร โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ขามช่วง โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเนตรนภา  เเก้วขอนเเก่น โรงเรียนสตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปฏิวัติ  มูลสระคู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปาริชาติ  ตะนุมาตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายธนกฤต  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงสโรชรัตน์  รมเพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงยมลภัทร  จีนภักดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศรัณย์พร  สารบรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายคุณชนิด  ด้วงปลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพิสิษฐ์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุริยะวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายณัฐนนท์  ปราบนอก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์มงคล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตรีวงษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปนัสยา  ปุ้กหมื่นไวย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชลลดา  จตุเทน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพุฒิเมธ  วรวงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ศรีส่อง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกิตติธัช  ภูจริต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  บำเรอ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงเมธินดา  อัตถากร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีจำนงค์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายยศวัจน์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีนวลใหญ่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงฉัตรการุณย์  สุทธิประภา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนวลใหญ่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายปริญ  อินทร์ทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพิยดา  เอกอมร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงมิ่งกมล  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริสอน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสูข โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทิศเนตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวกษมา  ศรีเรือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวธวัลพร  ศุภกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวกัญจน์กมล  ธรรมสัตย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปัณณกร  สุกใส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวพิมพ์ธนา  น้ำกระจาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายดารากร  ประมังตะตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายวรภัทร  จงชูวณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายธฤต  ทองวันดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายฐิติวุธ  อายุวัฒน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีโคตา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวรกานต์  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวรรณลดา  อมรมรกต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงภัททิยา  กัลพฤกษ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุภัสสรา  สิงยะเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงธัญพิชชา  เครือสุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธนิดา  พุทธแล่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายโชติวิทย์  เตชาเสถียร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเจษฏาพร  อุปเถย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 นายพชร  วรรณวานิชกุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวณิชาภัทร  รินทา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสโรชา  พรมหนองแสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงรุจิรดา  วิเศษวงษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวกิติญาดา  ลิมเรืองรอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายธีธัช  สวนเสริมผล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายปรัตถกร  แท่นประยุทธ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชัยภัทร  คงเพรช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายจักรนฤทธิ์  สุดาเดช โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชานน  วรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายกิตติพันท์  บุตรวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวงศธร  ไพละออ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายทรัพย์จินดา  ลอยบัณดิษฐ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีทะโร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชุตินันท์  แสนบุดดา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสรัญญา  ขจรอนันต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงนลินี  ตั้งนพรัตน์กุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงภิญญาภัทร  จำปาลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เลิศศุภวงศ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธุวานนท์  ธรรมคง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธีรภัทร  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายเกียรติกานต์  ก้านจักร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายสิทธินนท์  จอมสมสา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายกรรฐ์  เหมือดนอก โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอนพัทย์  เลิศวิชากุล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกมลญาลักษณ์  ผ่านจังหาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวเกตนิชา  ดาศรี โรงเรียนเสลภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวรุ่งอรุณ  มาบาง โรงเรียนเสลภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงรุจาภา  พันธ์ทอง โรงเรียนเสลภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระพัฒน์ โรงเรียนเสลภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีสองชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงณัฐนันท์  จินดาหนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติโชติ  กุลสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายต้นตระกุล  ประทิน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายจักรพงษ์  กาฬษร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายธรภัทร  ยางงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภาสกร  จันทรา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายอภิวัฒน์  เลขนอก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเอกพงษ์  พลอาษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงเกษมณี  เพ็งรอด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอาทิตญา  ศรีรัตนพันธ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอังคณา  ศรีภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวโสภาวรรณ  เกตุวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงกฤติมา  สมภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงธันยพร  สรวง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกิตติรัณญาพร  เชื้อเพาะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีคำมี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงทยิดา  สุขสงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงธันยพรรธ  คำมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธิวตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปฐมาวดี  สมภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงมณีรัตน์  นามโน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุชาวดี  ชอบใหญ่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุนทรีย์  โสสองชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุวรรณี  สาลี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายคมธัช  สุนทรบุญ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายกิตติพงศ์  เกตุสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายจตุโกณ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจตุพร  พาพานต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายจารุกิตติ์  พัดโท โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายณัฐพงศ์  มือทัพไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายทยุติธร  โสธร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายทินกร  โหประยูร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายปิยพล  ผิวขำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายอรรถพล  แก้วภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงนัฐฐาพร  วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติวงษ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนิสากร  แสนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปานดาว  ดาน้ำคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพอชม  วังภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงวรรณ์นิษา  เพ็ชรรักษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอริสรา  ศิริคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอาริสา  พลอาษา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอารียา  ทั่งทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวนทองเท้า โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นายวรานนท์  เบ้านาค โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นายธนากร  ยมรัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชฏาธาร  แสนทวีสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวอลิษา  อ่อนประไพ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวพัฒนาวดี  คำสงค์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวจารุวรรณ  กันภูมิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปฐมาวดี  พันธุ์ชา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายนราธิป  เหมือน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจิรนันท์  ประทุมชนกกูล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวธนพร  วงษ์วาสน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงต้นรัก  เลิศพันธ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกนกอร  พลละคร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกาญจนาพร  ทะวะลี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงชนัญธิิดา  เสี่ยวชอบ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงพรสุดา  ตานา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดีผาย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภูริภัทร  มงคลอุทก โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงรัตนากร  วรวิเศษ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พลละคร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศุภนิดา  หาสีงาม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุพิชญา  จ่าภา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วมงคล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอิศริญากรณ์  คงทะวี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นายปัณณวัฒน์  หนันศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายเพชร  ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงรลินดา  อรรคชัย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวสุภาวิดา  ใจภักดี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชนิกานต์  จันมะณีย์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวสุจิรา  หอมไกล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายภูวรินทร์  บันหันไทยสงค์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุยตัน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงนวนันท์  ขันทัพไทย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงจริยา  แสงทวีป โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกนกภรณ์  วงศ์ทอง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพัชรพล  บาลศิริ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายปรวัฒน์  วงษา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอวัสดา  โสภาชัย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกนกพล  ปึ่งพรม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกฤติยา  บุญศร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายชลชัย  กุมภาษี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวิเชษฐ์  แก้วตา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเกวลิน  ผาริการ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงขวัญจิรา  คำพฤกษ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงชนัญญา  ค่ำคูณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงชลธิดา  โอฆะพนม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์สว่างจิตร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงเนติญา  แมนสืบชาติ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพรทิวา  ไตยะมะณี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงศุภัสรา  ไชยะสุนทร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายอตินันท์  ค่ำคูณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงชลดา  เกิดบุญชม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงเนตรชนก  ปะตังพะลัง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงประพิมพร  ไตรมณี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงสิตานันท์  จันทะริมา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นายธนาวุฒิ  นิรงบุตร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายพิริยะ  ทาวันละ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวนลินทิพย์  ลาดสาวแห โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวปฏิมา  เล็บขาว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงมธุรดา  สามาลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวรุ่งทรัพย์  สุทธิประภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาววชิราภรณ์  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุกัญญา  จันทะภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวสุชาดา  จันทะภา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวอารยา  ล้ำเหลือ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นายถิระ  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายกฤษดา  บุตรแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายกัมปนาท  เฉวียงวาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นายฉัตรณรงค์  โพธิ์พรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัชพล  ผิวงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายณัฐชนน  วิณะรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายธิปไตย  เสาสมภพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายบุญชู  ธรรมสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายประทีป  อินม่วงไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพรหมพร  อินทรวิชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายบุรชัย  จันธุรัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายปราณวัตร  ใจภักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายพงศกร  คู่กระสังข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายภควัฒ  จรอนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายวัชรพล  พันธุชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายสุรวร์  กัญญพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวกฤตยา  ศิริพัฒยางกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวจิรวดี  ภูทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวชญาดา  สอนไตรแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวชนากานต์  มนต์ปราณีต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชลธิชา  โสภาอุทก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวณัฐฐา  คณฑา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวธิดารัตน์  มนตรีวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวนันธิญา  วงษ์ไกรษร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนิลเนตร  อินพรหมมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงบารมี  บุตรแสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพีรพรรณ  แก้วเกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงแพรวไพลิน  พัฒนาศูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวยอแสง  สร้อยเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวนัสนันท์  โพธิกะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอธิชา  ่อ่อนพฤกษ์ภูมิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวอรอรุณ  สงไพรสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายถกลเกียรติ  อาวรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นายณัฐชานนท์  สิงหะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีอาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวดาริกา  ตรีสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น