รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวภัทรวรรณ  ไชยสงคราม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงเขมมิกา  ผลบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวศิริวัลย์  ไหลหาโคตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวณัฐสุดา  จำปาแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงประภัสสร  ทิศกระโทก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวรักษ์สิริ  ทัศน์เจริญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวสิรินดาระวี  สัมมัตถะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายกฤตธนภัค  คำเบ้าเมือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปนัดดา  บุญดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปุณิกา  เพชรดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปิ่นสุนทร  สืบสุทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอักษราภัค  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวอวรรยา  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวดลชนก  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสุปริยา  เพื่อนรัมย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวพรธรส  ปัญจะรักษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐริกา  เจ็กสูงเนิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวเพชรชมพู  โสภณสิริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวรรษกมล  รุ่งศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาววิมลสิริ  ฤทธิยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพิลัมภา  บุญบรรจง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวอัจฉริยา  ภูเเล่นกี่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวชญานินทร์  ใหม่คามิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวภัทราภรณ์  โสภาใฮ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนิชา  รักษาโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวโชติกา  นเรกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวมุทาประไพ  ไตรรัตน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายยศพัทธ์  บมสระน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงพิชญาภา  ไกรวาปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายเจษฎาภรณ์  มาตย์คำมี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงพาทินธิดา  เฉลยพจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวธนรรสพร  ศิลาวุธ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงอาศิยา  นนทคำจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปภัทรลดา  เชื้อเผือก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวสุชานันท์  ไกรอาสา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวปนัดธิดา  มณีโรจน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวญาดาวดี  มีสวัสดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวอริญชยา  กิตติเสรีบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงรุ่งระวี  รุ่งสว่าง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวณิชา  เเสนชิว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายตะวันรุ่ง  จันทะจิต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภูมิรพี  เเสงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปัณฑรีย์  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงรัตนประภา  สุริยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชิตพร  สุหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธเนศพล  เเสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศรุตา  นาคยา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายพีระ  ปักสังคะเนย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จ้ายหนองบัว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงไอลดา  ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนพิบูลย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นายหฤษฎ์  แสงยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายวีรวิชย์  อมรไชยพัฒน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสวิตต์  จันทร์แป้น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายธีรภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายวรเมธ  เพิ่มนาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวสุพิชญา  ภูจอมจิตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายวุฒิภัทร  เทียมสุวรรณเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวณัฐสุดา  ภูแสนคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายเจษฎากร  ชมภูคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวศศิวิมล  จิตรอามาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นายภูริพัฒน์  ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายพีระณัช  โยชน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นายจิรภัทร  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายพีรภัทร  ประทุมชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นายชิษณุวงศ์  ศรีนาราง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายรพีภูมิ  แสงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจิรวรรณ  วรรณขันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภาณิศา  รุ่งสาครทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพุทธธารา  มาศยะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธนิกานต์  ดอนพลัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงพิชญา  นนตะสี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงญดวรรณ  ศรีดรซ้าย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอนันตญา  อันพันธีลำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกานต์ชิดา  ภูวนารถ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงวรรณณิชชา  ธรรมศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปริชญา  เอ่นแคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ซามาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกานดา  เรืองแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธันยพร  แก้วหานามจารุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงยุวดี  ภูยอดนิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปวีณา  นูวบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวรวรรณี  พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงมธุฤทัย  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปุณิกา  โชติกันจานิจ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชะเอมเทศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ชารี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปิยะพร  ถิ่นมาบแค โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปรีญากุล  แสนเยิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ภูแล่นกี่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายเทพทิวัตถ์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายนฤเบศร์  แสนละคร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายภัทรพงศ์  มาตพรมราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจิรัฐิติกาน  ศิริบำรุง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงอรปรียา  พรดอนก่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณฐภัทร  ผาระนัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพงศธร  ธรรมกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายคณาธิป  ทองภูธรณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงพิชญาวี  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปิยภา  ปุลาตะโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสุพิชชา  วาลมูลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนพร  สุจิตตกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงฐานิญา  สิงห์คำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงววิศวา  มิทวาวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภาวัชญา  ศรีดาชาติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลันขุนทด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพรชนก  รัฐหนองขี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายรักษิต  นามคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ถง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวัครวิชญ์  ศรีกะกูล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเนตรฤทัย  ชัยยศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชยากานต์  พลสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปวริศา  ปานะโปย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายชลพิทธ  ปัญจมาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายคมกริช  ศรีกุลคร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายภูมิพฤทธิ์  จำปีกาง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภูรี  อินทะตา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายสุกฤษฏิ์ชัย  สิงวิสุทธิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพรรษชล  ทับแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอมรเทพ  เทพชา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนทวี  แสงกล้า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัชชา  ศิลากุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายทัตพงศ์  บานรินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกฤษฎา  ศิริตื้นลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพรพิพัฒน์  ใสสะอาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายปัณณธร  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พรมวงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายชนัต  อุทาทิพย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอัยยา  ประสิทธิเวชานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนุส  วิมุตตานนท์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายชานนท์  บุตรคำโชติ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกฤตศิยา  แสงสว่าง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิชามญช์  กุนอก โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐกานต์  มูลไรสงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เเก้วนะรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงจิดาภา  ทะสุนทร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพรรณกร  แสงคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกุลนัฐ  นักภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปุณยกร  ไชยสมคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงยลธิชา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงเปรมนภัทธร์  สวาทพงษ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายสรณ์ศิริ  ราชภักดิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีภูมั่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงยศรินทร์  ยศพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธิติพัฒน์  ดิษยงรัสรุจณ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงตรีชฎา  จันคามิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชลพัทธ  ปัญจมาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายรัฐภูมิ  สังข์เงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายัณัตพล  ศรีน้อยขาว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธนภร  สารมาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอรวรรณ  ใจหวาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น