รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์สินี  สุวรรณนาคี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงภูฟ้า  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายสิงหภณ  ขันประมาณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงวิภาวดี  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงสกุนต์ธิดา  แสนภูวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายศุภวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงเอมิตรา  ลีใส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายวีระวัฒน์  ฆารชม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปภาวรินท์  พูนกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพรชนก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงฐนิตา  ศรีบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวิกานดา  โนนสินชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปุณณธีร์  ภูเป้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มกุดลิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤษฏี  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกตัญญู  ยะวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายเตโชดม  ภูทะระ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงจันทร์นภา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายปิยพล  ดอนโอภาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอธิชา  ปรีเลขา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชนัฐธร  สร้อยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสุธาทิพย์  เล่นทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐวิภา  เข็มลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชนกนันท์  โยคะสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปิยพร  โนสูงเนิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายตรีภพ  ศรีโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัฐดนัย  อุสันสาห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงปาฎลี  เหี้ยมเหิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวาสนา  อภิเนษกรมณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสุพนิดา  แดงดงบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  สอนประเทศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงหทัยชนก  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอริษา  อุ่นรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอุมากร  ทองคำห่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกฤษดา  สารปรัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายคำภีร์ดารา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายจิราเมศร์  ขจรปัญญาไพสาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจิฬาญุ  หัตถพรหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเจตินัย  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณรงค์เดช  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเตชิด  บุญหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนภัทร์  อดุลโภคาธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนินท์รัฐ  ภูยาดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายนันทิวัฒน์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปณวัชรกิจ  จิตรมุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วรวสินธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพีรธิช  เสนาธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพีรภัทร  กุญชนะรงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายฟ้าใหม่  ภสนุมาศภัสสร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภีศเดช  มโนสิทธิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกนกอร  วันจรูญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิตติมา  ท่อนโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลธิชา  ดอนวิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐชนันท์  รัตนะศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธนภรณ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปนัดดา  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสิริยากร  ภูคะฮาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสิริรัตน์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูอุ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมฆขุนทด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอริสา  ประทุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายเกรียงศักดิ์  โชติยเวชวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์หิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเทวฤทธิ์  ภูจอมจิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายธนภัทร  ทองอด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธราเทพ  สีหาหนู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายเรืองศักดิ์  นาจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายหิรัญ  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายอโนทัย  คำพระมัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอภินัทธ์  อุทัยคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกติกา  โคตะวินนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถิตย์ฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชลธิชา  คงด้วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณภัทร  ภูเนตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนภัทร  เกื้อสุวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศร๊ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงพิชญาภา  มะลิงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงแพรพันธุ์  จันทร์เพชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงวรวรรณ  ลีรัตนเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศศิกานต์  มะลาศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศศิธร  เรืองแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุพรรณภัทร  จองหนาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสุริย์นิภา  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงอชิยะดา  เกษรรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอนัญพร  ทำทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปรีดีญาดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพุฒิพงศ์  นาชัยเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจิรภัทร  ชนินทร์จัญพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมเจดีย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเข็มเพชร  สระทองอ้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจิรศักดิ์  ญาณสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจุลจักร  ภูดรโพธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายญาณภัทร  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกวงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายเตชาพนธ์  ตุระซอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนโชติ  พันธิ์โพธิ์คา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายบูรพัทธ์  แก้วเกษร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปรมี  เหมือนนาคอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายปิตินันท์  พิลาเจือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายปุญญพัฒน์  อรัญเวศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภคพล  วันช่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภูเพชร  วรพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายวศกร  รัตมะโน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสหธนกฤต  พรรณจิตต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชนกวนันท์  โคตะนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตามวิสัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลตื้อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชลิดา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชุตินันท์  นิชำนาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธนัชพร  จันทะมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธีร์วรา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปานระพี  มีโนธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพรจิรา  ไกรวัลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพิรุณพร  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงภควรรณ  ภูทองกิ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงภัชราภรณ์  เพ่งผล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภัทรมน  นามมุงคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงมณีกาญจน์  กุลไทย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนเพ็ชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวรกมล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงสุชัญสินี  ภูผิวโคก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายกานต์  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนภัทร  ต้นตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนศักดิ์  ศรีวรรณา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายยศภัค  รัตนสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายลัญจกร  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายวัฒนากรณ์  รังกะริน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศุภกรณ์  เรือนคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายสมัชชา  ขันธ์เดช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายสัตยา  ขันทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายอมเรศ  อ่อนดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายอัมฤทธิ์  ยิ่งคงดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูผานิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกมนชนก  ชาตา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกัญสร  ปรีถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงขวัญจิรา  นามโยธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินอ้น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณีรพรรณ์  ภูสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงดาราพร  จิตราช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธนพร  ภูจอมนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีด้วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธัญสุดา  บอนรัมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรเทา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนุชธีรา  กล่อมไธสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อนุสนธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงเปรมิการ์  ไพเราะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพชราภรณ์  นูเร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงภคพร  คิมหันต์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงภัทราวดี  ถิ่นสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภานรินทร์  ไผ่โคกสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภาวินี  ภูเนตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงมณิชญา  โสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาลุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเมขลา  โสภาพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงรัตติการณ์  ปรีสิทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวนิดา  มุลนานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวิยะดา  นันต้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศรุตา  นันภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศิรินภา  บุญสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงสุดาวดี  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอนิชา  นันจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอารยา  รุ่งฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนดล  ดวงศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอรณิชา  โคตรแสนเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุนันทินี  บทมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศศิวิมล  ปัตถานัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงวิชญาดา  ชูภิรมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธัญศิริ  ปรีวาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงศุภธวดี  ไวยเวช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศศิญาพร  คงสมมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐภรณ์  อัศวะภูมิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธีรโชติ  อิ่มสิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรัตติกาล  เฉิดรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธนกร  ผลสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอติกานต์  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนกฤต  วารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัทรนันท์  คลื่นแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐวรา  โยทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายฤทธิชัย  แก้วคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพัทธมน  คุรุศาสตรา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศุภัสสรา  เลิศสหพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรุ่งระวี  หนูเผ่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงอภิรดี  ปัททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพัชริดา  แคนสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภานุวัชร์  ไชยสีหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปาริตา  นาถ้ำนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวรกมล  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุทธิพงศ์  การปรีชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายคุณานนท์  พลศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายทศพร  สุนทรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัครโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงญาตา  สัตย์นาโค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปิยะธิดา  สาระการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชนิกานต์  วินทะไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงวิภาพร  จันทะนาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนิศากร  ปิ่นละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันนุวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุพิชญา  เทศารินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศศิภา  ชดช้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสิริมา  ฉายฉวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงบุณฑริก  ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงดาริน  ฝายนายาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนลินี  บทมาตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสกุลญา  ภู่ระย้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวรินดา  กลิ่นปรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปิ่นทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปุญญิศา  ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปวินทรา  โผภูเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาสีแพง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มรุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปาณิสรา  สุนทรรส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายคชานนท์  สีหลิ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายฉลอง  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชร์มล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันนี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกฤษณพร  พลมนตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจิตลดา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเจษฎาพร  ภูชาดึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณิชกานต์  ภูถาดลาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐปภัสส์  ภูบุญรอด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองยุติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสิริยากร  ชารีรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสิริรักษ์  จรัสชัยพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุจิตตรา  จุทสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุดารัตน์  คงประพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอมิตา  ภูแซมแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอัณศยา  บุญศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกัญฐณา  ณิชชาชัยกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจริยา  นันจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจารุวรรณ  เครือวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายบุพเพสันนิวาส  ภูเครือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายศตวรรษ  สุทธศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายศักดิ์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศุภกิตติ์  อรัญสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงฐิดาภา  สำราญจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนันทภัทร  เจริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงบัวตอง  จ่ามซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปิยะธิดา  คลังบุญครอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพรหมพร  น้อยพระยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนิชาภัทร  ชารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิมพร  ไชยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงรามาวดี  สาราพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงโรจนา  ศิริเย็น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนภาพร  ธารเอี่ยม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปวริศร์  คำพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชมพู่  อามาตย์ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงฐิตินันท์  จ่าภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงดรุณี  บุญวงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเนตรชนก  ธารไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพัชรพร  สองห้องนอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศิวาพร  ภูสีเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กุมกี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายคุณานนต์  อาจหาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐวีร์  ยืนยงชาติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายจิรายุทธ  ยอดแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายยศพล  กมลคร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนริน  ภูจอมดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปัทมสกุล  แก้วสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายชัชนันท์  ปัญญาประเสริฐกิจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายภูริพัฒน์  ไผ่ผุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกชกร  ภักดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสิริรัตน์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอัยลดา  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกรวิชญ์  ฆารไชย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงสิริยากร  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงไปรยาณี  ภูเดชกล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงสิริกานต์  เชื้อน้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงดรุณี  พิมพิวาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเพชรลัดดา  สูงสังเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวรดา  ศิริรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงจันทนา  แก้ววงษ์บน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภควดี  คำศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์ละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงยุคลธร  ภูชำนิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูแสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทะนีวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงยุภาวรรณ  หัสดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพ่งสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายอภิรักษ์  ถาวรพร้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายปัญญพัฒฐ์  เกษรนวล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นายกอบบุญ  สุวรรณชมภู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายกิตติพศ  ติระจินดาสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายฉัตรดนัย  คงสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายชนะชัย  หีบแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายณัฐชนน  รูปสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายณัฐพล  บุญอยู่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายทักษ์ดนัย  บุญช่วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายธนากร  อ่อนประสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายธีรดล  วิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 นายนิติภูมิ  แกมนิรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายภูเรือ  นันประดิษฐ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายลัทธพล  กัณฑิศักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายวัชรินทร์  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายศุภวรรษ  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายหัสดินทร์  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายอินทรีย์  อินทร์ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวกนกวรรรณ  ภูพันเดียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวกัญญาภักดิ์  ทรัพย์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวกันตา  บุญเทียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวกิตติกา  ตระกูลสว่างเหมาะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวจิรวดี  บุญนาค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวชณิชา  เดชอุทัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวชลธิชา  นาแถมพลอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  มาดอำพร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวณัฐณิชา  ภูศรีโสม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงณัฐวิกา  การสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงทิพย์สุดา  กิ่งก้าน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธัศชนกพ์  เค้าหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงนันทภัส  บุตรดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวนัยรัตน์  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวเปรมยุดา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวพัชริดา  สารดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวพิมญาดา  นันทวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวพิมพ์ศิริ  นันทวี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  โคตรหมอ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวภัทรวดี  ไชยศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงริ้วเมฆา  บุษบารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวรุ่งอรุณ  พรพนม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงศศิวิมล  สงกันหา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวสายธาร  ภูผุน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวสุชาดา  คำยุธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวอนุชรา  นาโคกกลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มเสถียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอรอุมา  ฆารประเดิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีสุริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนันธชา  จัรัญญากุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณรศร  อิ่มเสถียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปณัฐดา  ถนอมภักดอ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสิราวรรณ  อุ่นเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐพร  บัวเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธิษณามดี  ภูมิประหมัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอดเมชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชาลิดา  ภูวนผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงอัจฉรา  สละไซ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายภูดิพรรดิ์  บัวแย้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวรรณวิสา  อาสาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายทินภัทร  หิรัญเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธีรพงศ์  อิ่มเสถียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงรักษิตา  นนท์ศิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธิดารัตน์  วัฒนบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภัทราพร  ไร่สว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายอรรฆพร  จันทะนันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายราเมศวร์  อาจบรรจง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนกฤต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายก่อเกียรติ  ตาติยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วสวิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายตะวัน  สิทธิภูมิวรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายเอกรัฐ  ปรีจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวิศรุต  นามโส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายเตชินท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายสรยุทธ์  นาวัลย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณรงค์  ภูสิมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายทีปกร  มะลิสา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายอิศรศักดิ์  เงางาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายเชตะวรรณ  นักรบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสุรสิทธิ์  ภูผาทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายจิตติ  ภูจอมดาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ญานสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชฏาภา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงฐิตวันต์  อวะรัมย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โต๊ะเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงมินตรา  ศึกษาดอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกัลยา  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจิราวรรณ  ภูสระทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีชัยชู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองชุมพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงดุจดาว  อุ่นคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสิรินยา  ฆารประเดิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพรรณิภา  มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัฐริญา  วิริยะพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุชาวดี  วิลิตไชย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอาภาสิริ  บุญผง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอริสรา  พุดภารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พละสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอารียาภรณื  พิมพาคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงช่อชมภู  ภูอาภรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนิภารัตน์  วิเศษขลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงเกษรา  ท่าผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนวพรรษ  สุทธิธรรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวหนึ่งฤทัย  มณีศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายกฤตเมธ  โพคาวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเขมไพสิฐ  วีระพันธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณุชากร  สินธุศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายสรรภพ  เพชรบรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงละอองทราย  ภูมิโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธนะพล  ภูสมมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงทิพานัน  ภูเผ่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพรไพลิน  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายนิพพิชฌน์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายปภวิษณุ์  เวียงสงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปัจพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายภัทรพงษ์  ภูบานเช้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายรชต  แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนันนิชพัฒน์  กิ่งชา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายรัตนกร  อิ่มสง่า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายศักดิ์  ศรีกัลยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสุชัยพร  บุษดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายอติชาต  แสนศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอนุชา  ภูพันนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงรินลณี  ถมหนวด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปินตาคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงจิรสุดา  พลคำมาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจิรัชญา  พระภูจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงเจนจิรา  อำนาเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกิรณา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชนานินท์  อินทรตุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงนฤมล  ไชยมั่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงภัทรวดี  สีจำปา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงจิตรวรรณ  มาตย์ภูธร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงศิริกันยา  พันพิทักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกานดา  ทรัพย์สิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปฏิพร  พิลาวุฒิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกุลนัดดา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงนิศรัตน์  ปฏินันทกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงทิฆัมพร  ภูสุดสูง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนิชา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพิชญนันต์  นิติพจน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงภัทรปภา  คำศรีจันทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวรัชยา  ยุบลเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงศิริณภัษ  เรืองแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายรัตนบดินทร์  กล้าขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกชกร  ยุบลพาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงขจีพร  ภารสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงชนิกา  เพชรโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพรรณิภา  นิตยชิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ภูวิโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงรุจิรา  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงฤกษ์ฤทัย  ภูมิชูชิต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอัญชลี  สียางนอก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเพชรชรัตน์  สุวะที โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวิชุลดา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพงศิริ  ขันอาษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอภิรักษ์  อุบลลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายนวัต  โคตะวินนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายปภังกร  จิตรลดานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปวิชญา  แก้วลำโกน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายคาราเชนทร์  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสิริวิมล  พันธ์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  ยลพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชลากร  อิ่มใจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายนิติรัฐ  พิมพะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนิธิกร  ภูกิ่งผา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงปิ่นมณี  ผลพูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 นางสาวอัญชนา  ทำพนม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายอภิวัฒน์  ไต่ตาม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวชลันดา  ตุ่มพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพิจิตรา  วงศ์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวิยดา  มาศภูมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาววันวิสาข์  การเมือง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวอริษา  สีเทา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายธนกฤต  ตาลพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวยุวธิดา  ไร่ไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายเจษฎา  พาณิชย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวอภิญญา  ลุนใต้ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นายรัตนพล  เอราวัณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายวิทวัส  สาระหงษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายภัควิน  กอดทอง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นายปรียาวิชญ์  เดชโยธา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายสรวิชญ์  ขะกิจ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาววนิดา  นันทะเขต โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวพรประภา  ฆารจำรัส โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวพัชราลักษณ์  สันติบริรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวกานติมา  พ่อตา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวกัญญาณัฐ  ตาสา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวอภิสรา  มาตุ้ม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาววนฤมล  บุรีรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวนิภัทรา  สายสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวพิมพ์มาดา  สีดาบุตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวรุจาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัฐ​พร​  รัก​คำมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวศศธร  ชัยสวนียากรณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายสิทธิพล  ดีปะติ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวสุจิตรา  บรรจง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวชาลิสา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชิณจักร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวพนิดา  โกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทร์เงิน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายวรวัฒน์  ผาสานคำ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวชาลิสา  กิตติไชย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวธัญชนก  ไวกล้า โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอรทัย  ปักษาไพร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนันทิกานต์  ไกรวาปี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายกฤษณะ  สุขจร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวเพชรรัตน์  หอกกิ่ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นายรัชฏกร  เนื่องบุญมา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายวรปรัชญ์  วรปัญญา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายพชรพล  แพงลุนหล้า โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวจุฑาทิพย์  นันสะอาด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวณัฏฐลินีย์  บาดาล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวกฤตยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวอคัมย์ศิริ  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวปาริชาติ  เจริญสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวรุติพร  นาทองบ่อ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายกฤษฏา  วรรณสุข โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงธนัญชนก  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกนกวรรณ  เห็มสนาน โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปัญญาพร  ดิษเอม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงวริศรา  ทองอุดม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยยะ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธัญธิศา  สุดสนที่ระลึก โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกชพร  วันเพราพริ้ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงศุภนุช  แพงโพนทอง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพิชญาภัค  ภูจำปา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายศุภวัฒน์  วรรณจักร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมโคตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพุฒิพร  เจริญชัย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วธานี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนฤภร  คำแสนโคตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอรนภา  บริหาร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงพรีริสา  สุระภี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงนิณัชชา  นีละพันธ์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงภัชรา  นัดทะยาย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสุทธิพงศ์  สงกระสันธ์ุ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายจิตติคุณ  สิงหราช โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายอธิษฐ์  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายปิยวัฒน์  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายชัชพล  ลครทิพย์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกรวีร์  คุณพรม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายศุภชัย  พลยะเรศ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายเสฎฐพงษ์  ธะนะชัย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสุรเชษฐ์  ปัญญา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสรวิช  บรรพชาติ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสิริกร  ดอนโอฬาร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัฐชยา  ถิตย์ลาศ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุฑามาศ  ภูชาบุตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงจิรัชยา  ก้านสรรไชย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายสุทธิศักดิ์  เอ้วะเม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายอรรถกร  ไสยมล โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัธปะโม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนสิริธนากร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงฐฌกร  ศรีกุลคร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ดอนชัย โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงธนพร  ศรน้ำอ้อม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงดวงพร  สาระชร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกันตพงศ์  กองชา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายกิตติกวิน  มั่งมา โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวชลธิชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุดมถิ่น โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจินดา  ภูคงน้ำ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวอรวรรณ  สุรมณี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาววทันยา  ทองอุดม โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศวิตา  บุตรวาปี โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุชาดา  งามเงิน โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวปาริฉัตร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายจิรเมธ  มโนขันธ์ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นายพีรพัฒน์  สุขยิ่ง โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นายต่อเกียรติ  ผาสุจิตร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายชาคร  ดอนไพร โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายชนชน  นาสุวรรณ โรงเรียนกมลาไสย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายอชิรวิชญ์  อุดมมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิรัชญา  หลักหิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงอภิสรา  สุรำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชนาพร  ถวิลการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงมานิดา  ไวแสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายโกเมศ  พุ่มศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวีร์สุดา  สิทธิทองศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเพรียวพันธ์  นวลบัตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชนธิยา  สิงห์เสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์รส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวณิชนันทน์  ธนเกษมสุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวณัฐวดี  ต้นสวรรค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวชุติกาญจน์  ไชยต้นเทือก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายธนาดล  พันธ์คุ้มเก่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวปวีนา  ลอควูด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายปัณณวัฒน์  จิตรชื่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นายศิวพล  สุปัญญาบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นายนครินทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นายพีคัชชา  หมีตี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นายอภิวิชญ์  สุรำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพิชญุตม์  เสนาะเสียง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิมชนก  สิมสาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์  วงศ์ชมภู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงภาสุนี  พลเยี่ยม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดถวิล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวรางคณา  ลุนคำโต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงศิษฐิยาภรณ์  อุปนันท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปาริชาติ  ขวัญเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายกฤษนัย  อารมณ์สวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกรวัฒน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจรรยาพร  พุ่มพวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชนิตา  สุขรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงดุจดาว  สกุลซ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธมลวรรณ  นนตะพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนภัสสร  แสนบุตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงมณฑกานต์  สุณะไตรย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวัชลาวลี  วงษ์วาท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงศิวกร  แสงชาติ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงเอื้ออาริยา  บุ้งทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงฉัตราวดี  ชัยต้นเทือก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสุทธิดา  สุรำนาจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงมุฑิตา  วงษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกันยาวีย์  ทวีพันธ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเคน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสิริญญา  อาฆราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสเตร่า  โคนานินโน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงวรัญญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงสุจิรา  บุญรอด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพัชนิกานต์  ศรีหาตา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงช่อผกา  ปัตถาทุม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายรชต  อันไชยบุญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวสริญญา  เครือศรี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวสุดาพร  ศรีพันลม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวชุติมา  เหลือผล โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวพัทธนรินทร์  มะลิรส โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวรวิพร  เข็มทอง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวปิยะพร  วิชาหา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นายกรุณพล  กระโจมค้า โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวนิจวรีย์  สมลับ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นายขวัญข้าว  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวกมลพรรณ  แกมนิล โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นายสหรัถ  จันทะเนย์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกิตติมา  มาตจรัญ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวชนาพร  ดอนโอฬาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกมนวรรณ  ชาตา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงกฤษณา  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงฉัตรชฎา  หมื่นปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพรรณจินันท์  ภูผาดาว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผากา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนภัสววรรณ  ไร่จำนงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพรพิมล  ธารเอี่ยม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายชโนทัย  ฆาตศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวีรชน  สุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสุธากร  ภูผิวฟ้า โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงพรพิมล  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวรรณภา  สุโยธา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกนกพิชญ์นภา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกรกมล  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงจารวี  เอื้อประเสริฐวณิช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงฐณิชา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงฐิตาพร  ภูโปร่ง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปิยณัฐ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพัชรากร  คชขันธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูนาไท โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงแพรวนภา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวิพรรรลดา  มณีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงศศิธา  เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอริษา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเอเชีย  ทวีโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายกรดล  แสนยโยธิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาภิรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วงเครือวัลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายอานนท์  โพธิ์ชัยสิงห์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกรพินธุ์  ตะติยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงขวัญจิรา  วรจารุ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงจนิสตรา  ฉายผุด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงชัณยพร  ภูมาตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงชุดากานต์  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณัฐนันสิริ  พรมพินิจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์อุ่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนันทิชา  มาสอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงนันทิมา  พะละ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงปลายฟ้า  พลทองเติม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงภารดา  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวทันยา  ทองโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงศิรินดา  ขวัญทับทิม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงสิยาพร  วงศ์ประกูลทรัพย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุดารัตน์  อินซี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงอรจิรา  การจะโนศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอรอนงค์  สินธุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอาภิยะดา  แก้วอำภา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายฉลองราช  เปล่งรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายกรมิษฐ์  ประทีปทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายณัฐพล  ขอมีกลาง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายตรรกวิทย์  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธันญ์ธกรณ์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายธีริศร์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายนฤเบศ  ภูสมปอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายภูมิภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายยศวริช  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายรัชภูมิ  เลิศหล้า โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายสิปปภาส  นางาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายสิรภัทร  พานสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายพิชญุตม์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายสุภกร  ปรีการ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายรติบดี  ศรีมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภารวิจิตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงสุภัทรา  ภูไชยแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงมนปริยา  นันทพล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงรินลดา  โต๊ะเครื่อง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีบุรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงแอ็งจึล นัน  ฮอลล์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงกนกพร  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงจิรัชญา  สัตราศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชิโนรส  เลิศการวิจัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชุติมา  ถิ่นแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงโฑตรีนันท์  ภูวิโคตรธนกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงทัตพร  สีหาบัว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชุติมา  วันเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงกิตติยา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายติยะนาวิน  ติยะเฟื่อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายธนพงษ์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายปิยะวัฒน์  เวียงเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายพิชชากร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสิรดนัย  คงใหม่ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายสิรดนัย  สกุลเดช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายครรชิต  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายกฤตภัค  ภูดอกไม้ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายฑีคภัท  สนิทชน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกชกร  บุญเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกชพร  สินธุเสน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชนนิกานณ์  ปรีวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณิชากร  สุระเสียง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อำภะวา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงสุชญา  ถิตย์เลขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสเตฟานี่  เจโอ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงวริศรา  ใสจูง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงศิริกัญญา  หรรษา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงภณิดา  กมลมิตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงวธูสิริ  บุญปก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิรดา  แสงโสภา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพัชราภา  จุฑาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพันวสา  สุวรรณกุลวิไล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  อิ่มเจือ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปุณยาพร  ธนัทศิรวณิชย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงดุจฤดี  พลไกรษร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปารวี  นามสีฐาน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงธีรดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงศิวพร  ทิพย์สนเท่ห์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทาชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงประภาศิริ  สุขุมวิริยกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายจิรโชติ  ศิริโสม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายจิลันธร  ภูแย้ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรีพัสดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธนวุฒิ  บุบผาเดช โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายธริญธร  พันธ์ไสว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายภีศเดช  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายสุกฤษฎิ์ไชย  ภูตะลุน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายสุวัฒน์ชัย  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายเหมือนชัย  แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายเอกมงคล  ผุสดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสิริกร  บำรุง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงขจารินทร์  พันธ์ผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชญาดา  ภูมิ่งเดือน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ยันศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฐทิดา  ตันติสิทธิพร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธนิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงนลินรัตน์  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนัฐมล  เลิศการช่าง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงนัทธมน  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนิราภร  ศรีแพงมล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงกฤตติยาพร  นาแถมทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกันยกร  ริมสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงรัชพร  แสงมณี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงอชิรญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอาภัสรา  ชินามน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธุ์เหล็ก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายสหรัฐ  ภูพานไร่ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายสิทธิพร  ทองน้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายปฏิญาณ  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายประกาศิต  อัฐนาค โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายปกรณ์  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายโชคมาดา  ยวงคำมา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายชลปาว  ภูโทสุด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายกฤษฎา  อุทัยอาจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธนเดช  จักรากรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธนากาญจน์  ชารีรักษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีโยธี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกวินนา  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงณิชาดา  ไชยบัง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพศิกา  มูลศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงศุภสุตา  เกื้อปัญญา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงบุญธิดา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงปริยากร  พละดร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายยุทธพงศ์  พัฒนจิรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายอนุวัฒ  ผลสิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายอรรถพล  ภูผันผิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพสธร  โคตะรุชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดลโสภณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายพชร  ถานโภาส โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนิภัทรา  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงทอฝัน  เช้าวันดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงชัชชญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงธณมล  ภูวิโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงมินตรา  สารชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงวันวิสา  ภูตาคม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงศุพธิดา  คงสด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสุนิษสา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงประภาพร  พิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอารียา  นิลสาขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธรรมิกา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงปนิตา  เฉิดรัศมี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงอรทัย  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอรนุช  ภูดวงดอก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โยธารินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศริยาภรณ์  ภารประดับ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกฤษนา  นามเสถียร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายเสถียรพงศ์  จันโทมุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายศิวโรจน์  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายยุพราช  จันที โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายธนดล  นารูลา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายโพธิกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพชรพงค์  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงนัฐชานันท์  ศิริวรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงนันทิยา  นามวิเชียร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปทิตตา  ศรอำพล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงสุภชา  เกียววงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปาลิดา  เย็นใจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกรกมล  ภูบัวจ้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณัชปภา  บือกุศล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงอรสา  อรรถประจง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอริสรา  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ภูสงัด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอาริญา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ภูผิวเหลือง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงภาริดา  ภูมิผักแว่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยศิรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธนพร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงกนิกษา  ลาภบุยเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 นายอัศวภูมิ  ภูนามล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นายชินภัทร  อุ่นจำรัส โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นายภูรินทร์  สาขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นายสิรภพ  ภูพันนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายณิพพิสฌณ์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 นายญาณพัทธ์  หีบทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นายภูมิรพี  ศรีอ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายศิวศิษย์  แสงนิกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นางสาวกมลพร  เนตยากร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พลเวียง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นางสาวฉัตราภรณ์  กล้าขยัน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงศิรินทรา  ญานผาด โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ปานทะผลิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงนฤมล  แก้วธานี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวชญานุช  พันธ์เลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนิรุชา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงฉัตรธรัตน์  พิกุลศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวสุทธิดา  สุนทร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวจันทริกา  ผลสวิง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวกมลพรรณ  หิรัญเขต โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวพรลภัส  อาจสุรินทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงเมนกา  ถิตย์กุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาววนัชพร  ฉายบุญครอง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวพิมพ์ชนก  สำราญมล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นางสาวปานหทัย  ทองจรัส โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพิชญา  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวปภาวรินทร์  ภูผาผัน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงญาณิศา  ภูสมหมาย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นางสาวชาลิสา  เกษี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวชนาภา  ดอนโอฬาร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวชนัญญา  ละดาศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมประชาไชย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงศวรรยา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปณิศรา  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงธัญธิตา  ศรีชมภู โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 นางสาวปาริชาด  เวียงสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงไปรยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 นายจักรพันธ์  หาสุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นายชัยอนันต์  อุตวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นายแทนไท  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 นายณัฐภัทร  สุดชารี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายอภิพล  รอดหิรัญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงศิรินภา  นิลดี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 นางสาวกนกพร  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงเจริญพร  คนหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณิชนันทน์  หงษ์อ่อน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงธนพร  สุริฉาย โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 นางสาวธัชชา  วิษณุกูลรัตนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 นางสาวนันทพร  แผลงศร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 นางสาวนิจนิภา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวนิติยาภรณ์  มาตรแม้น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวปภาวรินทร์  ภูจอมนิล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 นางสาวเปรมวดี  ภูเต้านาค โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงภควพร  ชนะสงคราม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงมณีโชติรส  สามง่ามไกร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงรุจิรดา  ผองแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวริญดา  ภูละมุล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงสุวพัชร์  ภูทองกรม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 นางสาวหทัยชนก  สินธุโคตร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 นางสาวภัทราพร  นันบุญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายจอมพล  ตั้งตราตระกูล โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นายเจตนิพัทธ์  ภูนิลา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายชินาธิป  สอนหาญ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายณัฐภัทร  ถาวร โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นายธนภัทร  ทิ้งแสน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายพันณกร  ภูงามเงิน โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หินสุข โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 นายณฐพงศ์  แสนดาหมื่น โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาวกุลณัฐ  ปรีเลขา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยชนะ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงอารียา  ตาวะศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวภัคจิรา  อุดมนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวศศิธร  ปุณะตุง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงสุพิศรา  เศษวงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  แก้วลี โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงอภิญญา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอุมารินทร์  ไชยกำบัง โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 นางสาวกชมล  ไชยสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นายณัฐพล  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นายตะวัน  อุทโท โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นายธีรภัทร์  นาตรีชน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นายบัณฑูร  แช่มชื่น โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นายประภาส  โพนนาดี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นายพิณไพร  สะตะ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นายพีรพัฒน์  นามสง่า โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นายภัทรพล  แสนบุญศิริ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวจิตติมา  เรืองชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวชลธาร  อุทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวฐนิดา  สีระมาตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวฐิตินันท์  คิดการ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวณัฐณิชา  เพียรภายลุน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวณัฐวดี  ศรล้อม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวนภาพร  ลายภูคำ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวพัชราภรณ์  กุลชาติ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาวพันชนา  เพ็ชรภา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวพิชญ์ญากุล  มะลิรส โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวพิมพ์ชนก  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวพิมพ์ชนก  พันธุ์คุ้มเก่า โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวภัทรภากร  สุวรรณหาร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาววิภาดา  จิตรเหลื่อม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวสิรินาถ  จิตจักร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวสุชานันท์  ศิริใหญ่ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวสุภานัน  เพิ่มพูล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวอภิสมัย  แสงบุตร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นายธนกฤษ  พลอยวิเลิศ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นายนวภัทร  วรรณทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นายสหรัตน์  ปัตลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวกิ่งกาญจน์  เฉยฉิว โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวเกวลิน  คนซื่อ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวเกิวลิน  หนองสูง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 นางสาวเกียรติธิดา  ถวิลถึง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 นางสาวจันทรัตน์  เสนาวัง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 นางสาวณสุดา  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นางสาวณิชกานต์  เอกพิมพ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวธัญชนก  เอกพิมพ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาววิภาดา  จรถวิล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวศิริกาญจน์  โคสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวสุขศิริ  บำรุงกิจ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวสมจิตร  วิชัยโย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวนิตยาพร  โกมาร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นางสาวสาธิดา  ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายก้องภพ  สุวิมล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร่ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายชัยวัฒน์  สกุลเดช โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายภิษณุ  ไชยทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงชลดา  ลาญวิชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงปรมาภรณ์  กุลเกลี้ยง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงรุ่งรุจี  กุลชาติ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงสิรินาถ  ไวแสน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสิริยากร  ขันธหงษ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 นายปัณณพัฒน์  จันทวงศ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นายอัสนี  ด่านศักดิ์ชัย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 นางสาวขวัญชนก  บุญเรือง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 นางสาวณัฐวดี  มุมมาลา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นางสาวทิชาณันห์  แจ้งสุข โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นางสาวพัชรีพร  สิมสาร โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวพิมพ์มาดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 นางสาววิภาดา  บูรณะภูมิ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 นางสาวศุภนิดา  ก่อทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 นางสาวอัญทิกา  เจนธีรกุล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 นางสาวอัลติมา  โชติบุญ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 นายจิตรเทพ  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 นายณัฐพสิษฐ์  บุ่งอุทุม โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 นายธราดล  ศรีขันซ้าย โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 นายอัครวัฒน์  พิมสวัสดิ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 นายเอกรักษ์  พิมพ์เภา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 นางสาวรัชญาภรณ์  จันทกุล โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นางสาวณัฐธิดา  เนตรวงศ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นายณัฐกิตติ์  พานสุวรรณ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 นายฤทธิเดช  ตาไว โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 นางสาวกมลชนก  บาลศรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 นางสาวกรรณิกา  สายาพัฒน์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวณัฐณิชา  กาฬหว้า โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวดวงหทัย  ฉิมจารย์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวนลินาสน์  แถลงศรี โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 นางสาวรัตนวดี  บุตรวิชา โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาววายุภักษ์  สกุลโพน โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวสาธิตา  ตาลพันธ์ โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวสิรินนภา  เขาทอง โรงเรียนบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น