รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงณภทัรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงรินรดา  จำปาเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภูริทัตตุ์  เลิศกิจไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุวัจณี  ชนะวัฒน์ปัญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกุลภัสสร์  โชตแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัฐฌา  ปทุมเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายชัชชัย  วรรัตนธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวภูริภัค  อินทรวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหิกขุนทด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายชวิศ  วัชญากาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายกษิเดช  จิตต์ตรอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพรหมพร  คำโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายธนิน  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปภาวดี  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายนิรวิทธ์  เจริญพร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชุติญา  จารุธนิตกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวธัญจิรา  ศรีมหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วเวียงเดช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนนทวัฒน์  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวศุภกาญจน์  งอยผาลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายสิรภพ  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายยิ่งพันธ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณภัค  คณาณุวัฒนวนิช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายจิรภัทร  พาเพียเพ็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีเพียงไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายฐิติภิศุกธิ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรามิตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายภัทร  หอมกระจาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสรณัฏฐ์  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณภัทร  ชิณเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยนตร์ศักดิ์สกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวจีรนันท์  วันสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวจุลวิภา  ธรรมศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงเล็กสิงห์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวณัฐธิดา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวพรธีรา  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวพรเบนจามิน  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวพิชญ์สินี  ชินวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวสุพรรนิกา  ปาช้างฮุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวสุพิชญา  หาญมนตรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวสุวิดา  วันนาพ่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายกิตติภพ  มูลมาตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งเถื่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายนุชิษฐ์  เทบำรุง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิริยากร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธัญญานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นายศุภกร  ทองละไม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายจุฑาภัทร  พรสุวรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพรรษดา  ศรีทะชิต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเมษญา  ฤทธิร่วม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนาภา  สุติบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงเกวลี  อุบลกาญจน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวริษฐา  เขียวคล้าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธัญวรัตฆ์  ใจช่วง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภัทรศมน  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงรักษิตา  ภูช่างทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวรกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงรสิตา  คำหล้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอภิวัฒน์  วัฒนาเนตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายภูบินดร์  ดงภูยาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนภัทร  เพชรพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนันท์นภัศ  ขันทะชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นสากล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายคณิศร  หนังไทยสงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาณิศา  พูนเม็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงอภิชญา  ขันตะราช โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวศิรภัสสร  กุลวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสยศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงประภัทษร  ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา  ราชนิแพน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวอลิสดา  เสนาผล โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวธนัฐฐา  กัติยะ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาววิชุดา  วงศ์สาสนธ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวยุวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวกรกนก  เครือบุดดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายณรงค์ยศ  เพาะนาไร่ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชานน  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอัครพล  บุญเหลือ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงกุลภรณ์  จาดเพ็ง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปวีณา  จันทะรังษี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวรัญญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวีร์ลนัส  คำผาเยือง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเอมิกา  ชัยหมื่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกฤษดา  แร่ถ่าย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนลินญา  ศรีมาตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายธนรักษ์  บุพศิริ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเกวรินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงประภัสสร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธีระชัย  ชมชาติ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวณรัญญา  นอนิล โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงเบญจมาศ  คำสีเขียว โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาววิลาวัลย์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวอารยา  มานะโพน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอารีรัตน์  แดนประโคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวณัฐรัตน์  บุญธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นายชัยวัฒน์  ทรงหาคำ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 นายรุ่งเรือง  คำภู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวสุนิษา  โคตรจันทร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอริศรา  ปานโพจาน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายเทวฤทธิ์  แก้วยะลุน โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวชัชมาศ  ภูเด่น โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงภริดา  ทองอันตัง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายทัศนะ  บุตรดีด้วง โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธรรมนูญ  ทวีพงศ์พจนา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพรนภา  ชาสงค์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนัญชัย  บลลา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัญพงษ์  แก่นกงไว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายธนาธิป  อุรารส โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายอตินันณ์  จินดาเพิ่ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสุริโย  หลุ่มโสม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อัชพฤกษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนิโลบล  ลีทนทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนิรชา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายภัทรนันท์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอนุพงศ์  นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธนรัฐ  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายปริพล  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนพรัตน์  ใยวังหน้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุพัตรา  ผิวผ่องศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมสายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปวีณา  ภารดิลก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพิลัยพร  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอริญชัย  ปุ่มเป้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัฐกุล  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายวรายุต  กุเลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกรรณิกา  กรพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมิ่งมาตา  กงลีมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์ชน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายคณาธิป  ศรีนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐกานต์  การุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกนกกานต์  นามวงค์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัทราวดี  ชาภิรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงบัณฑิต  วงค์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจันทกานต์  ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุนิษา  สุกกระจ่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอารีญา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกิตติกา  นูหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสิรินทรา  ราชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หลานเศรษฐา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชนกานต์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงทิฆัมพร  น้อยวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงฑิคัมพร  นาลงพรหม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกนกวรรณ  โก๊ะเค้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงผกากาษจน์  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสใบทิพย์  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายรัชชานนท์  วิชัยผิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชิษณุชา  สิทธิสาท โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายณัฐพล  ตระกูลมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายนันทกร  แสวงจิตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายผลิตโชค  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภาณิน  ขวัญทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไก่สระแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกมลชนก  ประทุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกรพิน  เพียลาดใหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงเมธิกา  จิตรเจริญวรกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจิรัชธิดา  ธุระกิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชฎาพร  คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอัฏฐวัช  รถนานาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอธิราช  ช้างต่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายปกรณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงบัณฑิต  เหง่านางาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธนาพร  สมปาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงญานิศา  บาลโคตรคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศศิชา  จำเริญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุจิรา  วงค์นาตาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปฏิพร  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุพิทธยา  บัวพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอารดา  ดาบสีพาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวนิดา  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวัลย์วิภา  ลือแก้วมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภูผา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศิริฟอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงโพธิ์ลดา  โพธิ์ละคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกนกวรรณ  หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงมนธิชา  ควนขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพัชรี  อวนวัง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงมีนลดา  นนท์ไพวัลย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปัญญา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสยมภู  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายพีรภัทร  คุณรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอารยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนิกัลยา  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภรภัทรปวิตรา  โคตขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณฐพรรณ  วรราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวภาคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอริยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงอังสุมา  ชัยนามล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอินทิรา  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอาริตา  จันทร์โอทาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชาริสา  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐพงศ์  ยาสาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพีระพัศ  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายมาติน  พานเชียงศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชลธิชา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศิริประภา  ทองปิว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสิริยากร  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกชกร  มิมาชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอินทิรา  โน๊ตสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายณัฐพงษ์  ชมภูราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายรัตนมงคล  อาษาดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์โสภณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุพิชชา  สีดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพงศพัศ  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภัครพล  นวยฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวรวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีเพียชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธนัท  ใจซื่อกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงชนิตา  คำเพ็ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนงลักษณ์  สร้อยมาลัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดโต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงโบนัส  มนต์อิ่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงรัญชนา  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศศิตา  แป้นโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงโสรยา  วงศ์บาตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงมรุตา  อุดมศิลป์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงอาทิตยา  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายตุลกูล  ชารีพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธวัชชัย  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพชรพรพรรณ  ศรีสุธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐวดี  เรียงปาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงมณีรินทร์  ลีลาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสรยุทธ  ยุคลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกนกกร  พรหมโสภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายทวิภพ  สาสีทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพันแสง  แสนดวง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สะเกษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงอนุสรา  พรหมจักร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เขตนอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเบญจพร  บุตตะกุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกนิษฐา  จันทาสี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายภาคิน  สาขา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายอภินันท์  เทเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพรนภา  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงมินตรา  ทับเงิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอทิตยา  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพะนาม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายนวพล  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายฉัตรกรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธิดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงศุฐิตา  ลาดโพธิ์ทาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวณัฐนันท์  จันทามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายธีระพัฒน์  ดวงหล้า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกิตติขจร  สิทธิพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายชิตพล  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายณัฐนันท์  กุลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพศิน  มูลตองคะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพิพรรธ  พลพาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายภานุพล  จาเพียราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวีรภาพ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายวุฒิศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายอชิระ  สุประการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนภัสร  อุปชิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกัลยา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจิตรตา  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชนากานต์  พิมล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชนารัตน์  ชมชายผล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัฎนิชา  ผิวขำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐณิชา  เห็มบุรุษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชิสาพัชร์  แสนทม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนัฐถา  อ่อนจงไกร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงน้ำฝน  สอนสมนึก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยรักษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เสนาไชย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสุภาวดี  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอรจิตตรา  พรมพิลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิปาง  นึกกระฎานน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนวัชร  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอนวัช  ดาวทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงฐิติพรรณ  โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอรวรรณ  นันแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกนกพร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกุลธิดา  ปัญญาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธนบดินทร์  อัศวพลสุวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนพงษ์  ดวงกุลสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวณัฐฐาวีรนุช  โคตขวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีสาวรรณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายบัญวิทย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายอดิศักดิ์  มิตรแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายอมรเทพ  จินาเฟย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายอาธิป  คำศรีพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวธนนันท์  พันธ์เหล็ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวนันท์นภัส  ไพรบึง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวสุวรรณนภา  คำคลี่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายนันทกานต์  ด่านสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวมนูญ  บุรีขันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวกุลยา  มุงเพีย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณัชชาวดี  สมศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวธิดารัตน์  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวศิริคุณ  จันทร์อุบล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ไชโยธา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายไทโย  วงค์เครือสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวดาริน  อาจแสน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวพรชิตา  ภูมีช่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายจีรศักดิ์  แก้วหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นายธนไชย  โมละดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายศิรศักดิ์  แสงโตโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวณัฐสุดา  จันทร์มล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวศริญญา  ทาศรีภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวแพรร้อยทอง  ศรีปาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายชยพล  สกุลฮูฮา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายธนากร  ภูบึงดำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวญาณิสา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวพรทิพย์  งิ้วสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวสโรชา  แสงมณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นายปิยะ  สีลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวหทัยชนก  ศรีพลภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายกฤษธรากร  แก้วขวัญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายกฤษณะ  ธารดรรัตน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายเกียรติศักดิ์  ปัตฆาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายขจรศักดิ์  สาริศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายสุริยัณห์  ขันธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวเกวลิน  สุริยันต์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวปนิสตา  พิมพิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  น้อยแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายจตุพล  ศรีล้านมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นายนวพล  นรบุตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายปราชญา  อ่อนก้อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายศุภากร  พรมสุพรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายสิทธิภัทร  เมืองโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวพลอยชมภู  จันทร์ดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นายธนากร  ทัศคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวชลธิชา  อาจโยธา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวศิริกัญญา  ดากาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวอารียา  พลโคกก่อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายสุริยัน  โล่ห์ชนะไพศาล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายธนกร  โพธิ์เสือ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวชุติมา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวสิริยากร  นาหมื่นไวย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวสุดารัตน์  ชาวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวอาทิตยา  ทองบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวณัฎฐนิชา  สกุลวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังคะฮาต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายธีรภัทร  มหาวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภัทรดนัย  คึมยะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภูตะวัน  แสงวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายภูตะวัน  แสงอ่อน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอภิสิทธิ์  พันวุฒิ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอานัด  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 นางสาวปวีณา  เทียบมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายอัมรินทร์  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงจีรพร  ทองผดุง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายจุลศักดิ์  คูณพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นายศิริชัย  มูลชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นายสรศักดิ์  ฤทธาพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวจันธิรา  วงค์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพัฒนมณี  หัถวงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศิราวดี  ศรีษะเกษ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายชัยราช  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายชาคริช  ผาเชาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายธีรศักดิ์  พันธุ์รู้ดี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายภูริทัต  พรมบุรมย์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอดิ  ศรีทิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพรรณวษา  แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอารียา  กิตติธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวพรรณิดา  รันนะโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวขวัญชนก  ประกิ่ง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวพงศธร  กอนพันธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายกิตติธัช  พิมพ์สมแดง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายเกียรติศักดิ์  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายจิรพงศ์  จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายชนายุทธ  เดชธิสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายณัฐพงศ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายธนบดี  แก้วบุญมี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายภูธเนธศ์  คำไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายวาสุเทพ  นนท์ภายวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายสราวุธ  นนท์ไพรวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นายสิทธิศักดิ์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายอดิเทพ  บุตรเขียว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมปิตะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายกิตติชัย  คำสวัสดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอภินันท์  ลำเพย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวแก้วตา  อุตรศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวชลิดาภา  คุณปัญญา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวใบเตย  ลาโขง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวประภาภรณ์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวปาณิสรา  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวเด็กหญิงมุฑิตา  แก่นปัดชา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาววชิราภรณ์  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวศศิกานต์  พลพิทักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวสิรินทรา  อินทร์เกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวฑิมพิกา  ดงภูยาว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวจิรวีณ์  แก้วก่า โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวศศิการณ์  จันทาศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวศศิฉาย  ลีนาลาด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกันต์พงษ์  อุดมศาส์นติ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายจักรพันธุ์  นามจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณัฐวุฒิ  พาวินิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายทรงชัย  ผิวละมัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายธนกร  แสนสงคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายปฐวี  พรมรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายภัทรพล  อินธิแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายวีระวุฒิ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายอภิสิทธิ์  นิลเขต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายอภิศักดิ์  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายคมกริช  กุดทิม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวกาญจนา  คำมุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวชนิกานต์  อวนพล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นางสาวณัฐธนพร  ชัยพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐภัค  ยะไชยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวธิดาพร  อักฮาดศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวปนัดดา  มุงคุณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวปิยะพร  หาญจำปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวพัชรินทร์  เพชรคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาววรญา  ทองสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุนันทา  มาลาสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวอารุณี  บุญนิเวศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกฤติยารัตน์  คำละภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายชนะพล  เภาโพธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกุลเกียรติ  ศรีไชยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวสกุลทิพย์  ปัญญาสาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายพชร  นามสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 นายจิรานุวัฒน์  งอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายณัฐดนัย  ไชยบุตรดา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายนวพล  พีระธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายปริญญา  นาลงพรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นายพีรพล  นันแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายภัทรนันท์  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายภูวเดช  นามตาแสง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายโยธิน  ปิติฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายวรภัทร  กรพันธุ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายวิทวัฒน์  โน๊ตสุภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวีรชัย  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ใจบุญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสหชาติ  ศิวิไล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสุฑาภัทร  ผาใต้ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายสุธีพัฒน์  จันแปงเงิน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอุกฤษฎ์  ณ นครพนม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจตุพล  อ่อนชื่นชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญต่าย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาพุฒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทุมแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พิชัยคำ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาววรรณิสา  หอมทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาววิจิตรา  โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสร้อยสุดา  กอโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสิรินยา  บัวทะราช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุภารัตน์  ไพไหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวอรอินทุ์  ติกขะปัญโญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวเสาวลักษณ์  ฆ้องนอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวอาทิตยา  หมุนทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมชื่น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชนาภา  รองเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรหมมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงเบญญาภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพรนภา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพรพิมล  มงคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงมณีรัตน์  คำคนซื่อ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เทพเสนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณไตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงสิรินทรา  ขันหวาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุชานันท์  เอี้ยงรักขะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสุดารัตน์  บูคะธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงอนันต์ธินี  โคตรแสนลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอรนุช  อุปพงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอรินดา  เพียสา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงเอกนุตรีย์  กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 นายเด็กชายคมกริช  โทอาษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายเจตนากร  ศิริมาศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายณรงค์ศักดิ์  คำลือฤทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายตุลธร  ชารีพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงทวีชัย  เมือยไพร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนสิน  ลี้กุล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายมินธาดา  ตุ่นคุ้ย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายวรรทวี  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายวรากร  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายศักดิ์ภัทร์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายอดิศักดิ์  ภูวงศ์ษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นายอนุสรณ์  กาแก้ว โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายราชฤทธิ์  ชะนะมาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายจุรจักรฤทธิ์  เดชาชนก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงช่อผกา  หอมจัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวนิตยา  เขียงกลาง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงบุษยา  พุทธวงษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวปนัดดา  คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงภัสสร  สายหยุด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวสิขรินทร์  จันทพันธ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวอธิตา  พรหมโคตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวอมรทิพย์  บุญพินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอัญชลีพร  หาญมนตรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายต่อ  สุดสายเนตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธนพร  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนัฎทนันท์  เสือแสงทอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงสิริประภา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายฉัตรชัย  บุณไกร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายณภัทร  ชาภูคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายธีรศักดิ์  คุณปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพิรภัทร  เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายพุฒิชัย  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายยุทธกาจ  การชาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายศุภชัย  ผลจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายสากล  คำเห็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายสุรศักดิ์  สายทะเล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงเกศริน  เกษรพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงจิราภา  จันไตรรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงชลธิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพรกมล  ไชยแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพิธิตา  แสนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงรัศมี  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายศุภโชค  อินธิแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายภูเบศน์  ภาวะนิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปานตะวัน  ไว้จันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 นายชาญชัย  โสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นายภูมิศักดิ์  ทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายวิวัฒน์  โสบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นายศุภกานณ์  บาลวงค์ษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายอนรรฆ  นามเสาร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวกัญญาณัฐ  อันพา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวคอร์รี่  ปีเตอร์สมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวญดา  ทุ่มวิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวฐิติมา  ไทยเหนือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวธาริณี  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวธิญาดา  ปาสด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวนิตยา  วะดวงดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวนิติยา  กงลีมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวปณิตา  คำภีระ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวปวีณา  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวพิมพ์ชนก  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวยุพารัตน์  โจมคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวรุ่งจิรา  รามพิทักษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาววรรณพร  วิถี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นายภาคิน  พรหมบันดิษฐ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นายภานุพงษ์  เหลาแตว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายภูวนัย  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวเบญจวรรณ  อรรคแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวปนัดดา  แสงคุ้มภัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายจักรพงษ์  อนันติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายจักรพรรดิ์  มิลินทานุช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายชรินธร  ราชชุยแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายตรัยรงค์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธนากร  เที่ยงจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายภูบดินทร์  ราชกุยแสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเรืองพิทักษ์  สุมังคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายวัชรพล  อุทรสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกมนนัทธ์  ธนะมงคลกิตติ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  โยคะสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงชมพูนุช  ธนุการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปภัสสรา  โคตจักร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงปริตา  ช่างงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปองขวัญ  ศรีสมุทร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงเพชรรัตน์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวีณัฐสนัน  คำพลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศิริภัสสร  บัวทะราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมะรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พอนิคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงหฤทัย  บุตรมะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชุติมา  อุปพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงวรรณิดา  กังวลทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธนัท  งามสิทธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายพงศกร  ปุ้ยภู่ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกันยรัตน์  งอยผาลา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงขวัญใจ  สังควัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงจารุวรรณ  เศรษฐี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงจิตติมา  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงจิติยาภรณ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงชนาพร  วิดีสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงณัฎฐญา  ยะพลหา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพานิช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงทิพย์นภา  นีอำมาตย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไขศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงธนพร  ใยพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนิรัชชา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนุชวรา  สายมาลัย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงมินตรา  คำงาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไกยะษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสันห์ฤทัย  หาวิลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุจิรา  ฮาดดา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขจร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดวงเคน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาวังราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนสุนนท์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงจิตกร  ยากันจา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทิพย์จ้อย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธัญจิรา  อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงนุชจรี  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงเปรมกมล  สุขพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพรรณศิริ  จันทร์เต็ม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงวรัญดา  คงชุ่มชื่น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงศิริกาญ  แดนรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงสุพัตรา  ยะฮวดสา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชื่นกมล  คึมยะราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีไชย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายชลสิทธิ์  เคนะอ่อน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายณัชพล  งอยแพง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฐชัญ  ปาตู โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายปธิภาน  เงินนาม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพิษณุพงศ์  วงศ์บาตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายพูลทรัพย์  ยะพลหา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภูชิต  คำภูาา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายสรวิชญ์  คงชุ่มชื่น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีอ้น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเกศศิณี  บัวพรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงคณิศร  นีอำมาตย์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงจารุกร  ฝอยลามโลก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงญาณิศา  โสมสิทธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงฐิรปราณี  ใจบาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงดาระวี  ยางธิสาร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงทัศนีย์  กุนสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงทิฆัมพร  แสนกล้า โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธนากร  เภาโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนงรัตน์  ปิระนัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กลัดกันแสง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงวรรณิษา  นินทะราช โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์นอก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงวีระดา  ยางธิสาร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศิรินธร  ดวงพินิจ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสุพรรณภา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอรทัย  พรมน้อย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอรปรียา  งันลาโสม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอรุณวรรณ  โคตรทุม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายสรยุทธ์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายภูมินทร์  มุงคุณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงจิราพัชร  อุทธาพันธ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงจิราวรรณ  ปวงสันเที๊ยะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงชฎิลรัตน์  สนเสริฐ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายรัญช์ณชัย  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวสุนิศา  อุปพงษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายนชาติ  คำเงิน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายภราดร  ศิริฟอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวนลินนิภา  กางทอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายอลงกรต  งอยแพง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายพุทธชาติ  ผาลือคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกัลยาณี  แก้ววิหาร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงเก็จมณี  พรมลี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเกตน์สิรี  หว่อวัน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณัฐธิดา  งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงพิมญาดา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงมนัสนันท์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงรัตติยากร  งันลาโสม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงวณิชยา  ปีพิมพ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงษมานันท์  ใยลีอ่าง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสรินดา  พิชัยคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอรดา  แก้วมะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชฎานันท์  อินกอง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนภาภรณ์  พรหมภัทร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงอาจารี  ฮวดคันทะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฐติกา  เพ็ญคำ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงกิตติยาพร  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงเพรชลดา  บุตรจันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายพันธกานต์  สุริยะคำวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวราภรณ์  ข่วงทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันตะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงชนากานต์  ทิพมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงจตุพร  สิมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงสุรางคนา  เสาธงไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอรปรียา  ขจรจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายณัฐพงศ์  หันโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงมนัสชนก  เพิ่มสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงพรรณิภา  ลาสแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงพัสกร  อสุรพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายกฤษฎา  ศรีคิลิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายคุณัชญ์  อภิวุฒิโสภณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายณัฐดนัย  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายณัฐพงษ์  อุปละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายกฤษณะ  ราชรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายธนดล  ล้นหลาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายกิตติณัฐ  พิกุลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธนพล  วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายธีระพงษ์  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธีระภัทร์  คุณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายขจรกฤษณ์  ทัศมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายณภัทร  ศรีสมครุฑ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายนัฐพล  เอกทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายณัฐธีร์  มั่นธง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายพงศ์สกล  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพีรวิชญ์  ระดมบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายศิริราช  กางทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอธิปัตย์  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินจินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงขรัญจิรา  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงจรินันท์  เนื้อนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณัฐพรรณ  เสน่ห์ดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงตรีศยา  งันปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงทักษพร  เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงนรินดา  พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนัฐธิดา  วรรณชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปทิตตา  เงินลุนปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงปริญญา  รู้ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงพีรดา  เหลาแหลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงเพชรจรีย์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงวรรญชนก  สุขสบาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสุพรรษา  เรียมแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงวนารัตน์  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายกฤตภาส  สว่างเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายชยานันท์  รวยทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชินวัตร  บุบผาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวะรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายธนกร  มุดนาเวช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณัฐภัทร  นามนนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายทีฆทัศน์  รัตนตรัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธนภัทร  ถกลสาครรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายนวพล  ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายธนายุทธ  แพงดาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายบัณฑิตย์  ธนะโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายประจิม  โทษาธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายนราธร  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพันกร  ฮังชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายภาคภูมิ  วรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายรัฐภูมิ  รสหอม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายรัฐวุฒิ  นาคบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายวิษรุต  เกษมสานต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สมหมั่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายวิสุทธิภูมิ  กุลสานต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายศิวกร  บัวบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายอิสระ  พันธดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายสกลวรรธน์  สิงห์ทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายเอกภักดิ์  นาบำรุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายเอื้ออังกูร  แก้วสนิท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงแคทลิยา  สิงห์พรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จักรแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ข่าลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงขวัญหล่า  องอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงจารินทร์  พาขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงจิรัฐิพร  เสกงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชนันภรณ์  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชนากานต์  พาโคกทม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงชลลดา  สุเมผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงจันทร์ทรา  ศรีถวิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงญาติกา  ศรีเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงณัฐริกา  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงทิพวารี  ชารีพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงธันยพร  พันธุกวาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงนันทิชา  บุญกองชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุริยะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายจักรวาล  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปริชาติ  รังกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปานชนก  คำใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 นายณัฐวุฒิ  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงฐิติมา  คงทน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงปาริชาติ  สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 นายนพรัตน์  งอนลาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพรชนก  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 นายทักษิณ  พลธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพรรณราย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงพัชราดา  แก้วเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงลลิตา  นันทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงลักขณา  โน๊ตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงวราภา  โพยพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงวิศรา  สุวรรณมงคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงวิชชญาดา  วิชัยยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสาธิดา  ประยูรเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงสายธารพร  มูลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุนิสา  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงอรภิยา  ยืนยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงอรยา  แก้วจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  ประโลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายพงศธร  พูนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายภูตะวัน  จีรังกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายภูมินทร์  ธนน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายศุภเกียรติ  ไขแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 นายเศรษฐพงศ์  ยันทะรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงญาดา  สุวรรณา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงลลนา  นามสมบัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงนนทิชา  พรมภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายศรัณเวช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงพัชรพร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานบุญเกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปะระทัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงณัธฐริณี  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงจิรประภา  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพิชาดา  ขวาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงปริฉัตร  สุขเจริญพงษ์กุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์พิพัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอาริษา  นาเสือวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ประกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงนันทิยา  ไชยตะมาตย์ห โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงปาฏลี  วังคะฮาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ทีคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงยุภาพร  บุญลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงวิภาวี  ช้างแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศรุตา  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงสุฐิตา  พิมพ์โยธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสัตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศรีลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงอรธิวา  ยั่งยืน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงอรนิดา  ฤาชากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายศราวุฒิ  เสนาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอาทิตติยา  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายอัครสิทธิ์  เมืองสูง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเทพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายจิรายุทธ  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายเจตน์ชฎา  ลงเรียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายชัยธวัช  บาลไพร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายเดชาชาญ  นรรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายนราวิชญ์  มะเสนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายปรเมศร์  ชุมศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายปรเมษฐื  ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายปรวิศว์  เเก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายประวิชย์  โลหะสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายพงศกร  เครือเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพีรภัทร  โคตะมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายภูวนาท  ประทุมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายวัชรากร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายศุภกร  มหาปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายสุดที่รัก  วงศรีชู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบผาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงขนิษฐา  เเสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายนครินทร์  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายจิราวัฒน์  โถหินัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายณัฐนันท์  พรมสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายธนวิชญ์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายธีร์ธวัช  รู้บุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายนชานนท์  แสงสุริยันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายภูริภัทร์  พานาดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวรัญชิต  คุณพิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายศตวรรษ  จันทร์ปาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกชนิภา  อุทกใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกนกรัตน์  ผาสีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงกรรณิการ์  สีโพนทัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงกาญจนพร  เสราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงกัสมา  ทับภูมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกิตติมา  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงขวัญข้าว  แบนลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงชมพูนุท  ผ่านสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ศรีงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงตุลยา  ดวงมาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงทอภัค  หร่องเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงธารีรัตน์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงนิรุชา  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณมงคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงมีสุข  ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงรัญชิดา  อินธิบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงวิรดา  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงศกุนตลา  กางทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงอรยา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงอาริสรา  น้อยพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงนภัทร  ทรัพย์สิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายอัครเดช  คลธา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายศุภกริช  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายคุณากร  ปัทราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายจิรทีปต์  ทิพย์บุผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายณัฐพงษ์  สีล้ำเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายณัฐพล  สารโท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายทรัพทวี  นามโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายบุญเฟื่อง  ปิ่นเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุ่นคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายพีรภัทร  พ่อศรีชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายภูมิภัทร  ปาละรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีพจน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายวงศธร  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายอดิเทพ  คำวาท โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายอนาวิน  ทีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายอิทธิพร  ศรีกุลกิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัญญาสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงจารุวรรณ  หลงทอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชนาภา  ชุมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงณัฎฐชา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณัฐติยา  ขันทะชา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงณัฐมณ  กิขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงดวงพร  รุ่งรัตนผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงธิดาพร  วงษ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปาริตา  อินทชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงเมย์วิษา  ปุณประวัติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงลภัสรดา  หิริสมบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงวันวิสา  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวันวิสา  บุญนันท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุลังกา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงศุภานันท์  สุริยศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยนาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงสุพิชชา  ตรองจิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงเหล่าปั่นเนียง  ทับแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงอนันดา  ชาติผา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร  โฆษิตขจีวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงพรฤดี  ทานะวิโรจท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายก้องภพ  แสวงผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายกิตติภณ  ภาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายจุลจักร  ทิพย์เขียว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายขวัญชัย  แสงทวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายเชาวรินทร์  ชื่นอุรา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายฌัชพนธ์  ชุมอักษร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายณัฐพงศ์  ก้านกิ่งอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธนกฤต  อุ่นพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายปฏิภาณ  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  งันลาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายภานุพงษ์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายภูวนาท  งันลาโสม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภูวนาท  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายยศพล  โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภาสินี  สิงห์เทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงศิริญญา  อัครศักดิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายศิวะ  ขะที โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายอดิรุจ  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายชนภพ  คำพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายกริชชัย  ทองอันตัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายคมสันต์  ปาละรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายจักรภูมิ  โทรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายจิตติพล  ฆ้องนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธรรณ์ยธร  สุริวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทรถ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพีระศิลป์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายภคชนก์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายภัทรพงศ์  ลาสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายภัทรพี  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายภานุพงศ์  สมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายภูธิเบศน์  ราชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายยศกร  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายวันฉัตร  แข็งขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายวิธวิน  บุญตะหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายวีรภัทร  วรรณทะนะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายศุภกฤษ์  พรมโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายเศรษฐ์  พิเศษภักดีกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายสถาพร  พลศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายเสกสรรค์  คำสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายอันวา  เหรียญทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอิสรภาพ  ลีทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายเอกพล  ศรีบุรมย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงขนิษธราณี  พึมขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยาสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงนวพร  เหง้าน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงนิภาพร  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงปภาวรินทร์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงกชกร  เกตุคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงประภัสสร  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรหมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยกว้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์มาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงปุญญิสา  ต้นงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงพรนภา  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงชญาดา  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงพิจิตรา  ชีขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงชมพูนุช  ไตรทามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูรัพพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดาลัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงมนรดา  ทิพม่อม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงญาณภัทรสร  แสงระวี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงศุภิญญา  วงศ์ษาโครต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุดารัตน์  สีดาน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอมรรัตน์  มาแลว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงณัฐกมล  พองดวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงอรวี  ภักดีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงอาริสา  หะติง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสุวรรณา  เพชรงอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงณัฐริยา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธนภรณ์  สินธุกูต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์มทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนิภาพร  ทรหาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงเบญจาพร  พรมประศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินธิราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิริบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขสวน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไชยต้นเทือก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศรัญญา  ช้างหม้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงศิริธิดา  ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงเสาวนิตย์  ทองทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงพีรนันท์  ขันเพียแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายกิตติกร  แซ่ฉิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายณัฐดนัย  ตุ่ยไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาโควงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธนาศักดิ์  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายธีรธร  หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายปรเมศร์  พันธ์ไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายภูมิเพรช  คงนารา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายภูริภัทร  บุนนท์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวรายุทธ  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธัณพิชชา  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลเขต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงนภาพร  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงปนัดดา  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงปพิชญา  ปิมปาตัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปภานัน  ตะจันทร์ดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงปวีณา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงปิตินันท์  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพรรณมณี  บัวศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พันชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงภาณุมาศ  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงวนิดา  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงวริศรา  สีนูเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงศศิวิมล  กลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสุชาวดี  สอนวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงสุภาวดี  หนูดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงอติมา  กุลสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงออมสิน  ทุ่มโมง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงอารยา  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงชมพูนุช  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงญาณิศา  ทินรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผงธุลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงดวงฤทัย  ราชคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายกิตติพศ  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงสิริกานต์  สายบัว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายวีรศักดิ์  ลีพรมมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงนภาพร  พงษ์วัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายเจฎดิลก  ตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายเจษฎา  อุ่นอำ้ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายณัฐนันท์  นนทะโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงประภัสสร  ทองออน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายเทวฤทธิ์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงอรพรรณ  งามวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงรพีพัทธ์  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายธนกร  สายสุด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงปานตะวัน  ภูวะกง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงสุทธินันท์  นนทราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงอภิฤดี  ลีขวางแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายธีรภัทร  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงสุกัญญา  ยศตะโคต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงสุชัญญา  จันดากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายนาวิน  วรรณนากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงอริศรา  ชัยมุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสาวิภา  เจินเทินบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายปฏิพล  ทองดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงปราณปรียา  อินทะแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายพีระภัทร  จิตอาคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายสิรวิชญ์  ยงบรรทม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงบุศรากร  เชื้อพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายภาณุพงษ์  สังวรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครืออาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงภัทรชดา  ไชยศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงวลิวรรณ  ยงทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายสวัสติราช  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงเคน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงศิรประภา  ทิพวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงณัฐริกา  พงพันเทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายภานุเทพ  พุ่งสิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงชลดา  สิทธิรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วกิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายภูรินทร์  เริงใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ยุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายวิทยา  นนธิบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงขวัญใจ  นาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายศรัณย์  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายกษิดิศ  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายเจษฎา  คำสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายนันทนัท  รัตนะชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายเมธาวินณ์  เมืองเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายรวิภาส  แก้วมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วมะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพรสุดา  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงเกวลิน  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงมุทิตา  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงศุภการต์  ม่อมพระเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงวิวลดา  เป็นบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงศิริวิมล  คูณตุ้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงลภัสรดา  โสภาพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศิริพร  สุมังคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงระพีพรรณ  แฝงพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพรรณวิณี  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 นางสาวพัชรินทร์  หลินภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นายจิณณวัตร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวอรปรียา  บุดชาดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ป่าตอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นายธีระทัศน์  แสงจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพรรณวษา  ปานดอกสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงพรรณวษา  กัลยารัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงพรประวีณ์  ปานดอกสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายกฤษกา  บุญมานาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพรญาณี  โคตรหาชาว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายกฤษบดินทร์  แก่นจำปา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  อินธิเเสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายกษิดิศ  สิงห์เขื้อ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงนิศารัตน์  พิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายจักรพันธ์  หงษ์พงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายชัยนิมิตร  วรวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงณัฐวดี  หวาวันจาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายณัฐตินันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์นิเวศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงชนาพร  ตุพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันนามวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายธนกฤต  ทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงกนกกร  วงศ์เครือศร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายธนากร  ศรีรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายอมรเทพ  อินธิกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายธนาวุฒิ  ถิ่นรัศมี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายอนิรุตต์  เเสนใจวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายธีรศักดิ์  จันนามวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายพงศกร  ศรีมนตรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายสิทธิชัย  ไกยพาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายสรศักดิ์  จันทร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพงษวิสาข์  แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายรัชพัทธ์  ป้องคำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายวิรัตน์  บุญโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายวิรชา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 นายณัฐชัย  ศรีทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายณัฐิวุฒิ  หาญนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายทักษ์ดนัย  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายเทอดพงษ์  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 นายธราดล  วรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 นายนิตินัย  เมฆฟัก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายชยพล  พระพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นายณัฐพล  โกษาแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายธนภัทร  ไชยจะมาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 นายธนวัฒน์  วรรณวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นายธีรเดช  หนาดคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 นายนนทวัฒน์  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 นายนิธิกร  จาเพียราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 นายบุญยกร  ผาแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายปฏิภาณ  อัศวาวุฒิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 นายพลวัฒน์  สมด้วง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายพิลมพร  แพงเหนือ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นายพีรพล  งามแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 นายภัทรพล  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 นายศิริวุฒิ  มนต์อินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายอรรนพ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงแก้วตา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงชลธิชา  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นางสาวณัชชา  จันทร์เหลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 นางสาวณัฐนรี  วงศ์ไชยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวนริศรา  แก้วมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงนาตาชา  พันทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนิตยา  แววไธสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวปนัดดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 นางสาวปภัสสร  อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวประติพร  แสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวปรียานุช  วงค์ศรีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นางสาวปานไพลิน  สื่อน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นางสาวเพชรไพฑูรย์  มูลดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 นางสาววณิชชา  คำหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงศิริกรานต์  ยางธิสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นางสาวศิริวรรณ  มิสา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสุกัญญา  สายพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นางสาวสุขภาดา  ระหานนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 นางสาวสุนันทา  สาระหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยหงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 นางสาวอาทิตยา  กันนุลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นายเตชทัต  พลชำนิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวอาทิตยา  กองพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายวัชรากร  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายวิชญ์พล  พิมเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายสิงหราช  นามประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงกนกพร  มี่งขวัญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงกรพินธ์  ดอกทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรมิตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงขจีวรรณ  ทำนาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงจิรัชญา  วรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ดาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โยธะคง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายอภิเดช  สนสุผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายวัชรพรรณ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายอิสระ  ทรายทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีพลพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงปิยะพร  แสงตีสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงวารุนี  ชีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงวรัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงวรฤทัย  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงชัญญานุช  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายวรวิทย์  ศรีตะการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงนธีทิพย์  ตะกูลมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงจีรชาฎา  อนันติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายยุทธนา  ชุมปัญญา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายสกลเกียร  จันทร์วงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายจันทรเดช  สีทาไข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายสิทธิชับ  แซ่เฮ้ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายจุลจักร  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายกฤษกร  แสนมนตรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายภูธเนศ  วิถาระพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงกัลยณัฐ  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุสะอาด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายกิติพร  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายคมพิพัฒน์  ทิพวงค์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายชัยพล  วงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายคมสัน  บุญเขียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายชาคริต  ภูมิภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายธนกฤต  พลสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายธราณิช  พ่วงหลาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายธีรภัทร  วรฉัตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายปรัชกร  ไพรบึง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายปัญญาวุธ  ปัญญาสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายปิยวัฒน์  ลุนจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายภัทรพล  คุยม่วงพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายศักดิธัช  บิดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายภาคิน  ธิบดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสนอุบล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายสรณัฐ  ไสยประกรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายสิทธินนท์  ปากดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงกนกพร  สดใส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ซึมเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงกานติมา  นาโควงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงกุศลิน  อินทรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงชยาภา  พ่อสียา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงนภัสรา  บุญราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนารีรัตน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พิชายคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงพรพัชชา  คุ้มชาวนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาอ้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงพิชญาภัค  พงษ์พันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงพิยะดา  ชัยปัญหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงภัสสร  สองสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงมีนา  อิทรวิศิษฎ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ลอดซอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงสุนิสา  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงอนุธิดา  เศรียรกระโทก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงอรจิรา  ทะทำมัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงอรวรรณ  เครือหมื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงอรอนงค์  กงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงอลิสา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงอินทิรา  บุษบา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงปานิตา  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงกนกพรรณ  กรมแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงปนิตา  ลาดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงวันวิสา  พาสันเทียะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงอุษามณี  ส้มแป้น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงวราภรณ์  พลเหตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงประภาภรณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายสุรภู  ธนัยรุ่งเรือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สุนาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  คนขยัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายมงคล  แสนมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธนาพร  สอนวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายชัยพรรค  เสนาไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายอนุชิต  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายกิจติทัศน์  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายสิทธิชัย  ขำตั้ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายชาญเมธ  จันทะระภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายพัชรพล  ทองก้อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงอารยา  สายอุราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงเอมวิกา  หะติง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงชลดา  มาดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แร่มี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายอรรคพล  สุมังคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายวรพงศ์  ตาก๋า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายรังสิมันต์  บุญกล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายศิรศักดิ์  จันใด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายชินวัตร  พงศ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายพีรภัทร  สุพินิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงสุภาพร  พลศักดิ์เดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงศศิกานต์  ลอยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงศศิวรรณ  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุนภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงภัทราวดี  ธงชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงสุกัญญา  กัลยาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงสุกัลยาณี  สังขฤกษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายวัชรพล  ทองศูนย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงชฎาพร  ณัทคุณธนากิตติ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายปริทัต  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายภูมิรพี  มีผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายนนทกร  อรรคฮาดศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายธนชัย  พรหมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายกฤษดา  หะติง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายคมกริช  แก้วกัลยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแย้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายธเนตร  ลีคำงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายพีรพล  คำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายวันเสด็จ  แสนวิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายอพิสิทธิ์  ใยพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายพงษ์สกร  แดงอุไร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงพรวิภา  พรมรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงรมย์ธีรา  คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายศักรินทร์  ทับทิม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงศิริวรรณ  กงลีมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงศศินันท์  โสมงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงณัฐกานต์  นันท์ธนัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงณัฐกานต์  โสภาชื่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงพรฤทัย  สุทธิมาศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงพฤกษาชาติ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงพิชชาพร  ต้อยจัตุรัส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สวัสดิผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงภิญญดา  ช่างประดิษฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงมนัสวีย์  ไชยวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงยลดา  กุลยะณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงรัชฎาภา  การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงวรรณษา  วงค์สีดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงวราภรณ์  สอนพิมพ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงสุชาวดี  สุขเกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงสุมินตา  บุญตวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงอติมา  วะชุม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงอรวัณ  สุขสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงอริษรา  แสงชะวะเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงขวัญกมล  หารเขมร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงเพชรลดา  แก่นโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายกิตติบดี  โคจำนงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายกิตติพงษ์  สง่างาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายชวลิต  นนท์สุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายณัฐกิตต์  ไกรยบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายนพรัตน์  เป็นบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายพรเทพ  บุตรตะหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายพลพิสุทธิ์์  เอี่ยมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายพีระวุฒิิ  กุลยะนี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายอธิติพงษ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายวรรณสิทธิ์  บุตรจันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายอนุพงษ์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงเกตธิดา  วงศ์บุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทรภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงจุฬาวดี  ลีขวางแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญใจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงปรางรดา  ปรางค์แก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงพรนภา  วงศ์สิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงภาคินี  ต้นสารี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงภุมวารีย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงยุวดี  อุตสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงยุวดี  อัตรสาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงเฟื่องนภา  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงวรนุช  คำเพชร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงวิมลสิริ  พึ่งพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงสุกัลยา  สุภาอ้วน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงศิวดาติ์  พุทธบาล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงอิสริยา  ทะรังสร้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายนนทกร  เคนหล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายปวริศร  โคตรวงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงชมพูนุช  บริบรูณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยสุรสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงบัวฑิตา  จันชะล้ำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงผกาวรรณ  มนศิลป์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงพริริสา  ตาริชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงเพชรผกา  อินทรเทพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงวรลัคณ์  มุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงวรางคณา  สิงห์แม่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงวันทนา  ปาสด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงวาสนา  ด้างถางคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงศรสวรรค์  แก่นภักดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงสโรชา  อนันต์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงสวรรยา  พรมน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงสุนิสา  พรหมสาส์น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงอารียา  แก้วสุราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายจาตุรงค์  จันทรโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงรั้ตติรส  หอมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงศิราพร  อินทะวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายนพพร  ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงสุรีย์พร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายเจตรินทร์  จันทร์เหลือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายชัญญา  บุตรพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่มกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายณัฐวุธฒิ  ทาดาวุธ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายทัศน์พล  สีมาเมือง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายธนภัทร์  บุตรแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายธนากร  โพธิ์อามาตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายธิบดินทร์  ทองเชตุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายธิเบศร์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายธีรวัฒน์  ฐานทนดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายอานพ  ร้อยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุฒตรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงผกามาศ  โสพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 นางสาวพิมพรรณ  แสงวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวกัญญาวีร์  ทิพกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 นางสาวพิกุลแก้ว  ศรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายจักรวุฒิ  แสนมะฮุง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ฉายพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายเตชินท์  อินดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงปรารุวี  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายภูรินทร์  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงพิมพิกา  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงมัลลิกา  ตามล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงมินธิลา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงขวัญชนก  เครือบุตรดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงรัตนาวดี  อุพันศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงชลดา  แก้วอินธิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงญาณิศากานต์  แสนสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงลลดา  จิตจักร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงณฐพร  ศรีผุย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อึ้งเส็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงสุจิรา  สัตถาผล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงอชิรญา  สาขามุละ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงนิชากร  จำเริญพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงอลิสรา  นัยนิตย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงธันยรัตน์  เพชรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงนัยน์ปอร  เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงจิตรทิวา  เเสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายปฏิภาณ  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวนุจจิรา  แสนสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงนวรัตน์  คำหาญพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงปรารถนา  พีระธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงจันทน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายกสิณ  กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงกรภัค  สกลธนากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายณัฐชนนท์  โบกคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงศศิปภา  ศรีผูย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงชลทิศา  มะโนชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั้นน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงอรรัมภา  วงศ์กาษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงศศิยา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายศิริทัศน์  ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงนัฐลิกา  ศรีคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงศศิธรณ์  จุลขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายกริชรัตน์  ดงบัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงเขมอักษร  รักษาภักดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงภัคจิรา  นนตะเเสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงออมสิน  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายฉัตรสิริ  รัตนวิเชียร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายธนวัฒน์  สุราราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายพรภวิษย์  กันยะติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงวรพรรณ  โถตันคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายสุรสิทธิ์  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงนัทกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายอนุชา  อามาตทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงณัฐมน  มั่นทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายตะวัน  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายปาลิต  สิงห์ยาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายภูเบศ  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายฤทธิกร  ภูยาทิพย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีอำนวย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายอัครเดช  เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายแก้วนคร  นครแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายเดชอดุลย์  นาดประนิล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 นายปกรณ์  ชมภูหลง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 นายปรเมศร์  แสงพรมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 นายปรัชชฎางค์กรณ์  แก้วมณีโชติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 นายพงษ์ธร  ภูทองเงิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 นายพสิษฐ์  ทองเย็น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 นายพิชิต  บุญตาท้าว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 นายพีรพัฒน์  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 นายภุชิสส์  อินธิแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 นายมหรรณพ  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 นายวีรพล  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 นายศุภชัย  วงษ์โนนงิ้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 นายศุภมิตร  ไชยมงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายสุทธิพงษ์  ประทุมถม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 นายอติพล  พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 นายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 นายอภิสิทธิ์  ก้อนแพง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 นางสาวกนกพร  แก้วมา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 นางสาวกนกอร  เกตุวงศ์ษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 นางสาวกนกวรรณ  โคนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงกมลชนก  บุญชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 นางสาวกันต์กมล  นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 นางสาวกิตติมา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงกีฑารัตน์  สังข์แดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดาบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวจีระนันท์  กุลมิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นางสาวตรีรัตน์  อ่วมมณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 นางสาวธิญาดา  ลิภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 นางสาวธีรนาฎ  อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงนวนาถ  มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวปภาวรินท์  สีหาภาค โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 นางสาวปาณฤทัย  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงพรนิชา  จันดาวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวพีรดา  ราษี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาววริศรา  วรชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 นางสาวศิริอนงค์  ทับพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 นางสาวสหฤทัย  บุญนุเคราะห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 นางสาวเสาวนีย์  เพียรดำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 นางสาวอัญชิสา  คำประกายกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 นางสาวอัญญาณี  ทุมรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตี้ย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาวธนัชพร  ศรีมุกดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 นายอภิเชษฐ์  เพ็งพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายอิทธิพล  ทรงเหล็กสิงห์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 นางสาวกุลธิดา  ศิลารักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 นางสาวชลธิชา  เข็มศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 นางสาวชุมผกา  อุปครราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 นางสาวณัฐริน  คำฤาเดช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงธัชพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 นางสาวธันวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 นางสาวนิวาริน  คำจวง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 นางสาวปวันรัตน์  เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 นางสาวปาริชาติ  พิลาทา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 นางสาวพานิดา  คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 นางสาวพิมลพร  บุรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงพิริยา  แก้วดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวแพรวา  ปินะกาเส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายขจรยศ  กุลยณีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงมนันท์ญา  อินหนอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายเจษฏา  ขันตะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวมะลิรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายชัยประสิทธิ์  อินทรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงรัตน์  สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงปรียารัตน์  พิมวัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายชัยวัฒน์  ใจพี่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 นางสาวชฎาภรณ์  กุศลสูงเนิน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายปฏิภาณ  ก้านศรีรัตน์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงหวันยิหวา  สำเภาทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายปฏิภาณ  ทัศจันดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 นายรชตะ  ศรีประภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายศราวุธ  วันสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 นายเนติธร  เกตุวงศา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายอรรถพล  ปรีชาชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 นางสาวสุภามาศ  แพทย์กิจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1680 นางสาวสุภาพร  แพงดวงแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงศุภานัน  สงคราม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงพิชริญา  ชีวะสุขะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีลาราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายสันติภาพ  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงศิริภากร  ค้าขาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 นางสาวศรัญย์ญา  แสงวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงแก้วมณี  สีนวลแล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 นางสาววารุณี  บุญเมฆ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1690 นางสาววรรณวษา  พรมโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีดามา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 นางสาวรุจิรา  จิตงาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงพิณนรี  ศุภเทวีกิจเจริญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 นางสาวนารีรัตน์  อุปพงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงวิชุดา  สะพานกลาง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงอัญชิสา  อ้อยรักษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 นายอาโนว์  สุนาพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงนันทพร  นิลทะราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 นายคชพล  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญยงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 นายอดิศักดิ์  ปิดประสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณโส โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายรัชพล  ปาวะรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 นายสราวุฒิ  กาบสำโรง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายรัตตพล  กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายศักรินทร์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายสุวิวัฒน์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายจุลจักร  แก้วจันลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายธนากร  เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวธิดารัตน์  อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงพัตรพิมล  ทุมกิจจะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 นายสุธากร  ประพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 นายกุลพัทธ์  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 นางสาวภัทรนันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวรุ่งนภา  เริงฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายธนศาสตร์  ตรีนิภากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายชินวัตร  พลไชย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 นายชลากร  ควรตะขบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 นายภูพาน  ภูจอมจิต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 นายวัฒธวุฒิ  สายบุ่งคล้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายปัญญาวุฒิ  วงษาเนาว์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสุชาวดี  พฤกษจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงณัฐวดี  มะอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงนันชนก  แดงวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงวิภาวี  ค้าเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงจีราวัลย์  เศกใส โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายณัฐพันธุ์  โพธิ์นะ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงกมลวัทน์  มินสังสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสนใจบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงภัทรวดี  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวสุดารัตน์  สมแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวอริสา  ปะระทัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 นางสาวกชกานต์  ตราชู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 นางสาวกุลยา  ทุนชัย โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงวจีพร  เชื้อพระซอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 นางสาวนภาวรรณ  พลาดสุ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 นางสาวนาตยา  ไมวงศ์แสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 นางสาวปราริชาต  ปัทมาศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงประภัสสร  เหล่าศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงศุภนุช  แสงสว่าง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงนิภาภัทร์  คำหาญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงอัจฉรา  มานะโพน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงภาวนา  ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงนิตยา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายสุรสิทธิ  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงปาริชาติ  โพพาลิก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลาดอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงวิรัญญา  บุญยะใบ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงพัชริดา  ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงวรัญญา  สาธร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงเกวรินทร์  ศรีเภา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงวริศรา  ฮามวงค์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงดาอนุพร  กุลวงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงปิยวรรณ  ยอดมณี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงนลินทิพย์  ศิริจันทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงฟ้าตะวัน  เนื้ออ่อน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเพียง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงนภัสรา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผาละพัง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายธีรภัทร  พิมเสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงจุราภรณ์  ระแสนพรม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายนิโรจน์  ดวงแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 นางสาวนภาพร  ผึ้งศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 นางสาวมิ่งขวัญ  ฮาดคะดี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงวริศรา  โคดอาสา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงสโรชินี  พันธมาศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1769 นางสาวศันสนีย์  วงศ์อินพ่อ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงนันทิชา  มีรัตน์คำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 นางสาวอริสรา  บุตรดีด้วง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายอิสรศักดิ์  บือทอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายชัยวัทน์  พาพานทาง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวจุฑามาศ  อินทโมรา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงพรพิรุณ  ใบหะสี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรณู โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงภัทรธิดา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงปิยากรณ์  เรือริรักษ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงสุทธิดา  ใยปางแก้ว โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงศศิธร  หนองแคน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงปวีณา  หนึ่งคำมี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงทิพามณี  จันดารัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นุบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงปภัสรา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงทิภาพร  รมจันทร์อินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายศิลปิน  ปัจจิมนอก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงเขมจิรา  ม่วงศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงศศิธร  สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงอาลีนา  ไมอักรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงอัยลดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงมาลัยวดี  ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงสุวนันท์  มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายปวริศ  ฤทธิ์กองโพธิ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงกนกอร  ยูระอินทร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายกิตติกร  วันโท โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายพีรพงศ์  พรหมพักตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายนฤบดินทร์  ธัญญเจริญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายอนุวัฒน์  มนตะราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายฐิติกร  ไพราชสูง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงชุลีพร  จันทาน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงธารินทร์  อุตวงค์ษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงชลธิชา  มุงแสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงพนิดา  ลาภมูล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงกัลยรักษ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายภัทรพล  นารินรักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงปาริชาติ  หอมเฮ้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงญาโณทัย  เธียรประยูร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงวิรดา  เรืองชนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงนิศานาถ  จำนงค์ทรัพย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงญาณิศา  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงจตุพร  มณีสุวรรณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงนันทิยา  จันทวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงสุวารี  ภักดีนอก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงกมลวรรณ  วันกิ่ง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงพิมลวรรณ  มาตะราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายศราวุธ  คิดถูก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงกิ่งดาว  ทองแสง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสุนิสา  อยู่ชูฉาย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงสุทนัฐตา  สัพโส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผาอินทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงพิมลพรรณ  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงกมนทิดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงธมลวรรณ  นามมั่น โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายธีระชัย  ไชยเชษฐ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงภัทรธิดา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงณัฐสินี  ทิพสิงห์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงอนัญญา  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงขวัญสิริ  เรืองรุจี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์โสภา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาระบุญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงอริสา  ขำสุข โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงสุรภา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงกมลชนก  วารีย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงลลิตา  ภูทองทิพย์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงดลพร  ยางธิสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงเจนจิรา  ยุวะบุตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงปรีดาพร  ป้อมไชยา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงประภัสสร  คนดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1848 นางสาวสุนิตา  ไชยรา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 นางสาวธาญาลักษณ์  ถวิลไทย โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงกุลยา  สุดาชม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐ์ขำ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงศุจิรา  สกลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายภูวิศ  สุนรบดี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายสุเมธ  อินทร์โจม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงภัทรพิชญา  มาตราช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวจิดาภา  อุปสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายเดชาวัต  ตรีศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นายธีณภัทร์  รัตนะ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นายสัจจาวุฒิ  จันทวงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 นางสาวจันทิพมา  แซ่เล้า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 นายทัตพงษ์  เผือกพงษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายณัฐพงศ์  กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงอมฤตตา  ธิศาเวช โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิ์ภู่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงชนิชฐาพร  แก้วก่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 นางสาวอาทิตยา  ศรีเรือง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงนิติศิริ  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงฐิติพร  อินธิจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงจุฆาพร  วงศ์ธรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงมณัญญา  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงปวีญา  โสมไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายสิรวิญ์  เหลาพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายภัคพงศ์  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายศุภาวุฒิ  เหมะธุลิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงอริสรา  ทองสาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงกันตพร  ทิพยเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงฐานิดา  สัวะกุล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงขวัญมนัส  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงสุธาสินี  เพ็งสีแสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายพงษ์ศิษฐ์  พิสุทธาดามงคล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายกันตพงศ์  ทิพยเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายกิตติพงษ์  ธิวโต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงเภตรา  แพงภูงา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงชลชิชา  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงมาริสา  วันทา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงวริศรา  สุดตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงฤตรีรัตน์  มูลศิลป์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายเดชรพล  พุ่มกุหลาบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงศันศนี  ประสมคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงกัญญาพร  ผาสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายอภิวิชญ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงวริยา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงวิราภรณ์  สีมี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไพรีรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายอภิเดช  ตรีศาตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงพรนภัส  สุริยภูมิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงธยานี  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงชุฎาภรณ์  นาถนอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประภัสรางค์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงซายากะ  ซูซูกิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงอัญชิสา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงณรินธร  พรรณการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงรวินณิภา  อุปรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงอรณิชา  สุนะเทพ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงธนภรณ์  ผาจวง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายธันยบูรณ์  ชานันโท โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายธนวัฒน์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรัภูธร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายชัชวาลย์  ฮวดมาลัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงรัตนาพร  ดาบไธสง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงสุภัตา  แทบท้าว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายอนันต์  อุดมกัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายภานุรักษ์  วิชนา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายอุเทน  โกมลสิงห์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์สองชั้น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมเมฆ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายปาราเมศ  จันทะลุน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายอานนท์  ฝ่ายบัตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงสิริวัลย์  ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงนันทการ  พิมพ์เมืองคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงณัฐมน  สุดตาซ้าย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงพิยะดา  ใครบุตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงบุราณี  ทองอ่อน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงชัญกาญจน์  ศิริคุณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงนุชจรีย์  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงเสาวภา  รำไพบิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงฉันฑ์ชนิต  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ภูดิลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงกาญจนา  ขุมเงิน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงณัฐพร  สมจิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงสุปราณี  วังชา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงกนาพร  ปัญญาสาร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงชนิตา  สุขะ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายธนภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงมาริษา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงจีรวรรณ  โพธิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงภัทสัญญา  สิละพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงลลิตา  อุปโคตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงชุติมา  พินิจพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงญาราภรณ์  โคธิเสน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษาไชย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายก้องภพ  เจนปรุ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายเชนสิทธิ์  สินลับ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายถัทรพล  ศรีรักษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายพรเทพ  คำปัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายพัชรพล  ทองอันตัง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายเกียรติชัย  สมพมิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายนฤนาถ  แสนศรีแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายชัยพันธ์  ใจทาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายชลชาติ  แก้วทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายโอฬาร  กุละนาม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายวีระบัตร  นิยมเหลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายประเสริฐ  บุพศิริ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายปริญ  เจียมจิตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงอารียา  จงสวัสดิ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายศศิธร  โคตะพะกรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงจีรนาฎ  อิ่มดำ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายสารินทร์  รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายศุภวัชร  บาลลา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  สาขา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายอธิคม  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายอติริวิชญ์  ผายทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายชิวาฑร  ศรีวะอุไร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายนิติรัฐ  สุวรรณศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงสุธิดา  ไชยรา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงวิรัตติยา  ทิพมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงพจมาน  สุจริต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงเพชรมณี  โยตะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายเจษฎากร  สุภาพันธ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายอภิชิต  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงอังศุมาลิน  สมนึก โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงวรัญญา  ขันตีจิต โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายกิตติกรณ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงรัตนากรณ์  วะทันติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีเมือง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  บุญยืน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงอาทิตยา  มาตราช โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงจันทนิภา  เกตุโก้ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วทาสี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงณัฐริกา  พงษ์อารีย์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงนุชธิดา  คุนากร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงไขนิดา  วรรณโส โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงปิยมน  ไชยา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงธัญรดา  ชาดวง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 นางสาวณัฐริกา  การีชุม โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 นางสาวสุนิสา  จิตบัวลอย โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 นางสาวสุภานันท์  พิมพรรณ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 นางสาวชลิตา  กางทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 นางสาวกุลวดี  แสงสุรินทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 นางสาวกัลยรัตน์  อัครพิน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 นางสาววรางคณา  มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 นางสาวมลฤดี  อินธิราช โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 นายรัชพล  แสนราษฎร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 นางสาวปิยวรรณ  วค์พันธ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 นางสาวธิดาพร  ชาติชำนิ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 นางสาวกมลรัตร์  เทพิน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 นางสาวณัฐรุจา  ทิพชาติ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 นางสาวยุพาวรรณ  ศรีสมพร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 นางสาวพัชรธร  มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 นายไตรภพ  คำมะเมือง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 นางสาวพรปวี  ฮุงหวล โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 นางสาวนุชจิรา  แสนจันทร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายชนะพล  สุดามาตย์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงเทียนแก้ว  ธุไชยศรี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงปณิดา  เถาโคตสี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงรสริน  นนตระอุดร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  น้อยนาง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงสุนิษา  สุทธิจักร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายวันเฉลิม  หวลจิต โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายอมร  สุดามาตย์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงชลิดา  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงดารุณี  ขุนทอง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงปาริฉัตร  นนธิบุตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงปิยะดาพร  ลาสุด โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินโจม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายธนชัย  วงค์ชุมเวียง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายธีระภัทร  ภักดียุทธ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายนพพร  นรสาร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แพงโพนทอง โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายสันติ  ไชยพิคุณ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายอัครวรรธน์  เชิดชู โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงพรรนิภา  พรมนาถ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงอัจฉราพร  นนธิบุตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงเกศรินทร์  เกษงาม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงรุ่งนภา  ผาสุวรรณ์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราราช โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงอรัญญา  ลุนจักร โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงพัชราภา  ทะนงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 นางสาวอรนิภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 นายนนทกร  อินคำน้อย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 นายอภิเดช  อินธิบาล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวอรนภา  มาเพ็ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 นายณัฐภัทร  แก้วบุญใส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 นางสาวปานระพี  พรมรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 นายนครินทร์  โยธายศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ควรดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 นางสาวกชกร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงธันวาพร  อาสนาไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาวสุวิมล  ชาลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายธฤต  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 นางสาวอัญชลี  จิกจักร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 นางสาวณัฐมล  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงศุภกานต์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 นางสาวอทิตยา  ทิพย์สกุลอนันต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 นายกำธร  จันทโสติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 นายนครินทร์  เถาว์ยา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 นางสาวณัฐธิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 นางสาวนลินี  บุญเกิด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 นางสาวสุดารัตน์  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายนิธิพงษ์  คำสงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 นางสาวอิษยา  ศรีไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 นางสาวอาริญา  ผุยลานวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 นางสาวสุพิชยา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 นางสาวธิดารัตน์  เสนจันตะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายณัฐพล  สุทธิบุญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายประพันธ์  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายวรชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีทาไข โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 นายธวัชชัย  วงศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 นายวรวุฒิ  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 นางสาวเมย์วดี  ราชสุภา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 นางสาววนิดา  หงษ์ภู โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 นางสาวศศิธร  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงรสริน  จันทะรังษี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงเนตรดาว  ไพเรืองโสม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 นายภานุพงษ์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 นางสาวจินตภานี  รัตนะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 นายศิรศักดิ์  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 นายพรพินิจ  สาระชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 นางสาวญาณิศา  หม่อมพะเนาว์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงชิดชนก  ยั่งยืน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 นางสาวประภัสสร  กาญจนเกตุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2085 นางสาวศิรินนา  โพธิการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงขวัญสุดา  ดาบชัย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 นายภานุพงศ์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2089 นายภาทะศิลป์  โททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 นายพงษ์เฉลิม  พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 นายภูวเนตร  พฤกษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2092 นายชัยนันท์  งามเเสง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงเรณุมาศ  ม่วงกลม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 นางสาววิมลวรรณ  นิติยาโรจน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2095 นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2096 นางสาวนริศรา  เเสงสิทธฺ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 นางสาวพรพิมล  พลหาญ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงวิพาพร  ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 นายวัชรินทร์  ภูสมปอง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงชิดชนก  ศิริมงคล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงปริตา  เเผนหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงอัญธิมา  เเสงสิทธฺ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 นางสาวอารดา  อารีล้น โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 นางสาวณหทัย  คัทจิต โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 นางสาวสุภาพร  กลิ่นเกลี้ยง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงศุภิสรา  พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2107 นางสาวสุชานาถ  ประกิ่ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายอารยะ  พละสาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 นางสาวภัทรดา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 นายสาริทธิ์  ทวิบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 นางสาวสุภัชชา  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2112 นางสาววิยะดา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2113 นางสาวสุนิษา  ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2114 นายณัฐวุฒิ  ดาบพิมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 นายพิชิตชัย  ตุพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 นายศิริศักดิ์  วงศรีลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 นายศรายุทธ  จูมพิลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 นางสาวปิยาพัชร  ศรีสุวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 นางสาวศศิมาภรณ์  ถาปันแก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงบัญจรัตน์  ลัดดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2121 นายณัฐสิทธิ์  นิสีดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2122 นางสาวธันยพร  เศิกศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงกุลนรีพร  ศรีเตชะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2124 นางสาวชมพูนุช  กุดวงค์แก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 นายสุทธิพร  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงศุภักษร  อันชัยศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2127 นางสาวจันจิรา  นาศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2128 นางสาวกฤติมา  แซ่ตั้ง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงภูพิงค์  อันทระบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงชุตินันท์  ไตรราษฎร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 นางสาวนุสรา  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2132 นางสาวปรียาภรณ์  พลวงค์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 นางสาวชลธิชา  สีพลัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 นางสาววลัยลักษณ์  ดาบลาอำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงเมธาพร  กระโจม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงฐิติกา  ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2137 นางสาวจุฑารัตน์  สุพร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2138 นางสาววิภาดา  บุญเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 นางสาวพรชิตา  ถึงนามลี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 นายอรรถชัย  โทระดี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กชายธันวา  ดีวันไชย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2142 นายวิศวะ  ทนทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2143 นางสาวศุภารัตน์  ภูมาสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2144 นางสาวมิวลดา  นามฮุง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2145 นายจติโชติ  รักชาติ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 นายนฤวัต  บุญเฮ้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 นางสาวนิลรเนตร  คำศรีพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2148 นางสาวประภัสสร  ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังสอน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงภัทราพร  อินทร์นอก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1