รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวนงนภัส  ศรีฟอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายนัทธภูมิ  ศรีฟอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงอฐิติญา  ฐานะวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสีโสม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายภูผา  ธนบูรณ์วานิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายธันย์  สุภาพพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธนบูรณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงระเบียบรัตน์  อนุรักษ์จินดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนเลาพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงญาณินท์  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวจิดาภา  แพรไพศาล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มงคลเกตุ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวฐิติรัตน์  นนเลาพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวธนัชชา  พังดวงแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงพัชรวลัย  รุจิรเสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพรนภา  ระสีทา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวแพรวา  ธนบูรณ์วานิช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวสิรีธร  จูมวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวนัฐวดี  เขียวไกร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตักโพธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวญาณิศา  ไข่มุกข์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธิดาวดี  เวียงศรีประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายจิรภัทร  พลศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายศิวกร  มูลสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายศิวราช  เหลาพรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายกนต์ธีร์  พูลเกิด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวอนุธิดา  การยะบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวประวรรณรัตน์  บุสุวะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชุติภา  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนภัทร  อรนันท์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายนิติพัชรพงศ์  ศิริตัน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายวิธวิทย์  จีนบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายวชากร  ธารประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกิตติชาติ  สุขรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปัญญพนต์  นีราณิชกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายวชิรวิทย์  หอมอ่อน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  อุทุมทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชลิตา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวปุณยวีร์  กลางประพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวอัญชลีพร  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศตายุ  วิเศษสุนทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวอริศราเทวี  ขันอาสา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวภัทราพร  ศรีสว่าง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวชลดา  กั้นชัยภูมิ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายวีรวุฒิ  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกฤตยพร  พิมพิชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวเบญจพร  เหลืองเจริญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาววิลาสินี  เครือเย็น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศไขยวิบูลณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวิริทธิ์พล  เขียนเสือ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายปัณณธร  โยไทธะแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนพิชา  ลุนาดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวนิชาญา  พานิชอำนวย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงภัณฑิรา  สารรัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 นายพนธกร  สุภักดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพิมปฎิภาณ  ตั้งอุปละ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกุลธิดา  ยะโส โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วไหล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอัครวินท์  สีการัง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสรธัญ  พานอนันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวฉัตรีญา  พิกุลหอม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาววรรณภา  ลาพิมพ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอแสง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงบุญนิษา  สมตน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพัชรียา  นอนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวปิยะมาศ  สุระโคตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสริตรา  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวอริศรา  ภูวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายชลพัฒน์  ปิ่นมุนี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงเมธาวี  อักษรครบุรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวพุธิตา  ขันสำรอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงมัลลิกา  นาคประเสริฐ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวจันทรพิมพ์  แสวงหา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายวริทธิ์ธร  จีนบุตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกิตติชัย  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายกฤษฎา  บันเทิงศักดิ์ศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายนราวิชญ์  จังตระกูล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงฐิติวรดา  กินรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวธนพร  มุงคุณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวาติกัน  วงษ์แหวน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอรัญญา  พ่อบำรุง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกันต์ดนิษฐ์  สิงห์สี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธีทัต  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอารียา  กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงอินทิรา  ป่าไม้ทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเจษนัยห์  วงดีเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายศรัณย์พงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวธมลวรรณ  สูตรสุวรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสิริญากรณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายภคินทร์  แก้วมาตย์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภัทรพีร์  สมเทพ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณภัทร  แสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายปัญญากร  สิทธิ์เสรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวิรดา  ศาลางาม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บรรจง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสิริมา  ถาพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนรพิชญ์  รอดทะพร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุดา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงไอรดา  สมเรียง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภควา  วงศ์เดโช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจารุพัฒน์  ประลาแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสมกมล  นิลพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวชไมพร  เสนคะ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวญาสุมิน  ศรีมณีรัตน์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวนราทิพย์  พาลี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปทิตตา  มุ่งชัย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวปาวีณา  ลาริมาตย์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศิรินภา  ภูริพันธ์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวผกามาศ  บุตรศรี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาวพีรดา  เสริมนอก โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพพาส โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายอนวัช  เทวะประกาย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวยุรีณ์  บุพศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสิรภัทร  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงคณิศร  ดาทุมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีวสุ  สุรพินิจ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชลลดา  หงษาวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายภูเมศ  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงประกายฟ้า  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงชมพูนุท  ผลโยนน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกมุทพร  ผลโยญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ยงยันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสิริกร  โคตรพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงปัณณธร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภัคภิญญา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงเมทิกา  วราทวีธำรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงศุภลักษณา  มหาโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงปาณิสรา  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงพาณิณี  ขุนละมอ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุพรทิพย์  ศรีคันชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายกฤตรัฐฐาปกรณ์  ใจบุญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายช่างปั้น  โสวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัฐชนน  ใจขาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐภัทร  จันทะลุน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายพีรพัฒน์  ช่อทับทิม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายปณวัตร  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายพัฒนากร  เสียงสนั่น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภัทรภณ  โคตะมะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายภูริวัช  สุขปิติกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายวัชรากร  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายกฤตยชญ์  มาติยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชวัลวิทย์  ธนต้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกิตติมา  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขจรฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิดาภา  แสงกระจ่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายเตชินท์  แสงฉาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายทัชชวิญญ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายทีปกร  เจริญโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงชนกนันท์  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธีรภัทร  จิ้มจีน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อัคคละ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายคุณานนต์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธีรเมธ  สายคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายนนทกร  สุขปิติกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายนันทวัช  คำมุงคุณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายบุณยกร  เหลื่อมเภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปฏิภาน  ศรีวรมย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายปิยพงศ์  โพธิสาขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายศตายุ  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสรยุทธ  แสนมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสวพล  เลี้ยงเสรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสันติภพ  นาดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายกฤตภาส  หนูนวล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายทักษ์ดนัย  หอยตะคุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสิริวัฒก์  นิธานโกฏิศักดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนมงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชนินทร์  ฉายาเวทย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงญาตาวี  ใต้ศรีโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพงษ์เพชร  ล้านษาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงณัทธิดา  กาวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายพันภพ  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 นายพุทธิพงษ์  สมภาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปพิชญา  ต้นเงิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นายภูรินทร์  สุนีย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปัณณ์ศิกา  แสนเวียน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นายรินทร์พีรวัส  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อุโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นายศิริชัย  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอาทิติญา  ชาชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  รัตนสินโพธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวจันทกานต์  ดวงประทีป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวบุรัสกร  ทักษิณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายเดชาธร  สานุศิษย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวกนกพร  จำปาหอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกรวิชญ์  ลำทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวจริญพร  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวชนิกานต์  อัตติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวโชติกา  เทียมนาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวณัฐธยาน์  เผือดผุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวปนัดดา  มะรุคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวปภาสินี  จันทร์สด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายเกริกเกียรติ  เอกสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวปัทมพร  ขอดเมชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพลเทพ  สีกานิล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวพนิตพร  เบ็ญระเหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายชัยศิริ  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวพลอยขวัญ  อักษรศักดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวพัทราพร  ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภากร  หาญวิชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวพิชญาภา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชลลดารัตน์  มาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวภัณฑิรา  นุสาวา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวเมธาพร  สมนึก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำระกาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาววิชิตา  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิรัญญา  สิทธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นางสาววิภาดา  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิรัญญา  คำกรฤาชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาววิวรรธณี  งามฉลาด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชลธิดา  คำภาพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชลลดา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวศดานันท์  จันทิชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงญาดา  เชื้อแวงดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวศาตนันท์  วังกะธาตุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวสุธาสินี  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มะรุคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวสุพัตรา  กลิ่นชะเอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวอนัญญา  นวลงาม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐฑินันท์  นามพลแสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวอนุธิดา  บุญรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวอารยา  คำภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐพร  ติโนชัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐวิภา  ด้วงโต้ด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นายคุนานนต์  รามฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 นายพลฉัตร  ภูขามคม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเพชรรัตน์  มูลแปล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงฟ้าฝัน  ฟองแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงฟ้าใส  ธน.ทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงภัทรธีรา  ละมุนมอญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงมานิตา  เตลอด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นายอิสรานุชิต  น้อยนนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวิสุตา  สุคม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 นายศุภกร  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรบุตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 นายศิวเทพ  อาศิวมณี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอรญา  บุตรดา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวพักตร์ยุรินทร์  กิ่งชัยวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอเซโรลา  พ่อบำรุง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอาภัสรา  แสนเชื่อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวกนิฐนันท์  วรรณดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐพร  ราชชมพู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธันยพร  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวณัฐริกา  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงบุษยามาศ  แวดล้อม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวเบญจมาศ  ศรีชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปริญญา  ศรีเรือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวสุภาดา  หูมแพง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิชญากร  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวสุพิชญา  ฝาระมี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภัทรญา  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวฐิตินันท์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภัทราพร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภิราวรรณ  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวกุลธิดา  แดงชาติ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรุจิรา  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอารยา  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวธาริณี  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามสำโรง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวประภาพร  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายจิณณวัตร  ธนจวง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณัฐพล  สกุลเดช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 นายนราธรณ์  นารีแพงสี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายรัญชน์  ก๊อกพิมพ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นายวรรัตน์  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสีหราช  รัตนมาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 นายภานุวัฒน์  ราชสิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงจามิกรณ์  มหุวัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 นายนลธวัช  ธรรมเม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐสุดา  อัปมะโท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายกายศิตย์  แก้วหอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 นายปติภัทร  แสงไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 นายรพีพัฒน์  ศรีภูธร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายกิติติกร  พลโลก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 นายวินธวัช  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกิติ์ชโยดม  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงยุพารัตน์  นรินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายภูริพัฒน์  อัตถสาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงโยษิตา  คำหุ่ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายคชาธาร  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 นายภูริทัต  ศรีวรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวรัญญา  ลาพึง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายเจตพล  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 นายไผ่สีเดียว  สุครีพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสิริธันญาพัชร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธีรภัทร  เค้าคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวมณีรัตน์  เครือม่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  หอมฟุ้ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนรสิงห์  ใหญ่สาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเอวิตรา  มูลพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 นางสาววรรณษา  มินตา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพงศ์พล  หงษ์ภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวสุภนิดา  เขตขงขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายโยธา  ไชยมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกิตติภัทร  ลินทะจะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวชฎาภรณ์  คมขำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายถิรวุฒิ  จันโสดา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวสุทธิญาณ์  อุติลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายรพีวิทชญ์  บุญเกื้อ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธนภัทร  โพธิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวฐิติพร  ไชยภักดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภูบดินทร์  สามานิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสุวิจักขณ์  เขตนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวสุปรีย์ญา  นุทธนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปัณณวัชญ์  ไซโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวหทัยทิพย์  ชนะเคน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงจีระนันท์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายแก้วขวัญ  หงษาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวกติยา  ศรียะไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสุรธัส  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวิสุธิชาติ  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวกนกนิภา  เขตนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสุรเกียรติ  จันทะนิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายทยาวัฒน์  รัชโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวอุดารักษ์  สุวรรณคง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวณิชย์  สังฆมานนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธีรภัทร  มนตรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวพิมพ์ชาดา  ลาดบาศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายจิรายุ  แสนลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงลลิตา  สุภาษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวอินทิรา  สมนารถ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายพีระพล  ชุยลุย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชาลิสา  ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายรพีภัทร  คณะพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวจิดาภา  ผลโสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายวรชาติ  ปรัญญา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัชชา  พิกุลศรี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเอื้ออังกูร  ชาเสน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธราเทพ  อุดคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวกนิษฐา  ราชชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวนภาสิริ  แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายณรงค์ศักดิ์  มหาเสนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายวรวิทย์  มหาเสนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวสุวนันท์  โกพล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกรษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวธัญญาพัฒน์  พิมกรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงผา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นางสาววัชราภรณ์  สิงห์รัก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอกสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฏฌานันท์  จันทร์สุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธันยพร  แขวงเมือง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงนิจจารีย์  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงลักษิกา  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวเจนจิรา  ธนกุล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงธีรนาฏ  พนาจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศิริประภา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวชนากาญจน์  ไกรษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนมาลี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 นางสาวปรัชญา  โฉมเนตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวปารวี  ราชสิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภาวินีย์  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวสุภาวรรณ  ไกรษร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวินันญา  พูลศิริ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงภัทรินันท์  ยางขัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวธิญาดา  แดนเขตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวณัฐริกา  ทำมาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวพรรณวษา  แสนรังค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  จิตต์สม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุพรรษา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวนันทกานต์  ด้วงยา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยโคตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงสุวนันท์  บัวสาย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวธิวาพร  สุราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุชาดา  เกษรราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงไหมแก้ว  ชื่นสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงแองเจลล่า  ไทล่าเบรน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวเรนโบว์  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอรุชา  ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงกัลยาณ์  ตุลารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวศิริยากร  นาติโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญมี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวชลธิชา  วังทะพันธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ถาน้น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงกนกนิภา  มานุโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวกมลชนก  อรรคสังข์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงระพีมาศ  ทองโพธิ์กลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวดรุณรัตน์  แสนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรัตน์ชฏา  สุตนนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายจิตรเทพ  จันทะลุน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายญาณวรุฒน์  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวีรากร  วิโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายณัฐพล  ยะพลหา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงรุจิราพร  ดำรงเชื้อ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายทศพร  เสนาช่วย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงจินห์นิภา  วะราวัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 นายนวมินทร์  คำจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธนดล  ทองสว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจิณห์วรา  วราวัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นายรัชกฤช  ภัคนาริวัฒน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศิรารัตน์  ไชยงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธาราเทพ  เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชัญญานุช  อินนะระ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายธีรเมธ  มิถานนท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นายปัณณวิชญ์  คำจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนพฤทธิ์  ทองคำชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงธนพร  บรรลุศิลป์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 นายนิรภัทร  ขุนหนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงแพรวา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 นายเสฎฐวุฒิ  สุทันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงภูฬิญาภรณ์  ภูดินดาน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 นายวัชรพงศ์  อินาลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอันน์  ทนงหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงวศินี  พ่วงมาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกตุวีระพันธุ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนาคินทร์  พิมพ์สมบูรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 นายจุลศักดิ์  ขุนหนู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงรัตนา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นายภาณุวัฒน์  สามานิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวเทพธิดา  จันทะโรรุฬ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวพัชราพร  จันไตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปวรุตม์  ไชโย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวรัชนีกร  สุขสูงเนิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายภูวนัตถ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวอริศรา  ธ.น.ระพิษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวิสัยทัศน์  ถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวกนกกุล  รังหอม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายสิริกร  สง่าสงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวณัชยาภรณ์  ถวิลการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกชกร  อินทะชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวนิธิวดี  เขียวลมัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงกนกพร  ชิณจักร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวณัฐฐินันท์  หาญเสนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  ขันแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญก้อน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวอรกานต์  รัสสุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจันทมณี  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวดาเรศร์  เชื้อสาทุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชนิดาภา  วิเชียร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวพิมพ์ชนก  พลชา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชนญ์นิภา  ปิตตะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวนิศารัตน์  จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงชลธิชา  เทพคำราม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐริกา  ชมภู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริปี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวสิริมา  อรรคนิตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงทับมิ่งขวัญ  สุครีพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนริศรา  ในอินทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ทองดีนอก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปริยากร  มนุราช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวสุรัชดาภา  วงษ์เที่ยงธรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงปวีณา  โคตรโยธี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวจิตรทิพย์  พวงพันธ์อวน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพรประภา  คำหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นางสาววริศรา  สีม่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็งพลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวศศิธร  ปาปะขา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงพิมพกานต์  ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวโยษิตา  รามฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพีรดา  ใจช่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสุพรรษา  สุธัมมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงภัทราพร  จันทะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงมนัสนัน  บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวจิตรลัดดาวรรณ  พ่อเกตุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวชฎาภรณ์  ถานัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวธาราทิพย์  ศรีขว่าง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุภาศิณี  โคตะบิน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงอัญจิมา  ครโสภา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวนิตนภา  ทินโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกัยรัตน์  เสนคะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวจิราวรรณ  สีดาแก้ว โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวมณทิตา  เข็มปัญญา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวิชญาดา  อินาลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 นางสาวสใบทิพย์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงเนตรนภา  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวอรอุมา  สีม่วง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศิรประภา  บุญขวาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 นางสาววณิชยา  กวีรัฐอนันต์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวนรัชมญธ์  แท่งทอง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันไทย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวชินันท์  พลหาญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวปิยะธิดา  เกิเไธสง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกัลยาณี  งิ้วพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณัฐธิดา  เตโช โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นางสาววัทนพร  พัศโน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวพีรณัฐ  พิมพ์ทองหลาง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวพิมพ์อาภรณ์  วงค์ประคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวนันทิตา  คณานันท์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวอาทิติญา  วงค์อุด โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวเนตรปรีญา  แก่นจันทร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายเมธาวุฒิ  กุลวงศา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นางสาวกัลยาภรณ์  อารุน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวปนัดดา  บัวทองจันทร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปิยะธิดา  ลาดบาศรี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นางสาววิมลมาศ  วงค์ศรีชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวนภกมล  วงศ์ศรีชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสุกัญญา  ธนโสม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงภัทรี  บุญจูง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศศิกร  สัพโส โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอิสรากรณ์  ชัยวิริยะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเพชรดา  พงษ์เพ็ชร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นายภัทรกร  ด้วงพิบูลย์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายกฤติพงค์  มิตยะโค โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายจักภัทร  วงค์แก้ว โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนฤมล  เชื้อพระซอง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีเบ็ญจรัตน์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนุชรดี  สว่างพบ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงธฤดี  ขุนหนู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงภัศสร  คนมีศีล โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภูวดล  กลมวงค์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงจิราภา  ละครเพชร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงดวงกมล  จำปาทอง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธ.น.ปน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกัลญารัตน์  ชาเทราช โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวรรณิภา  ขุยชัยภูมิ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงทัศนียา  ทองมา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์ราชา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อินกอง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงประภัสสร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงวริศรา  โคพทา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงนันทนา  อินทร์เขียว โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อัคฮาด โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีหาโคตร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงผกายแก้ว  อัคฮาด โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนปภา  แสวงผล โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอารยาภรณ์  พรหมลัง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายกีรติ  ศรีราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นายรัชชานนท์  คนยืน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายอชิรกัญจน์  โคตรหลักเพชร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงศวิตา  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงวาทินี  สุคำภา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวเสาวนีย์  ใจดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ดานะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงสุจาริณี  ศรีชาหลวง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวกุลธิดา  กวานเหียน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนัทธมน  แปงคำ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนลิสลา  สูญราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นางสาวธารสุวรรณ  นามเกต โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวกุลจิรา  ตาสี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาวปริชาติ  วงศ์ชาชม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกัลยานิษฐ์  ศรีวริสาร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวขวัญชนก  เชื้อวังคำ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวชนิกานต์  ศรีมุกดา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธิฐิภัทร  วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 นางสาวนงนภัส  อารีรักษ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนภัสสร  สุทา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปวเรศ  พ่ออามาตย์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นายภูมิพัฒน์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวชิรปานี  วงค์ตาขี่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายศาสตราวุธ  ปานอีเม้ง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวหทัยชนก  ช่วงชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวอมรรัตน์  บุญเสริม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายภาสณุพงษ์  จันทร์คำลอย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณธิดา  ภัทรศาตนันทน์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพัชรพร  อาจวิชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธนพล  สินพูน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงจิรภาพรรณ  จันทนชาติ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชนะชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพลอยชมพู  พัฒนาเกรียงไกร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพัลลภ  บุญขัน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวศศิญดา  ใจรัศมี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงศศิธร  เศษสูงเนิน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอัญชญา  สร้อยคำหลา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายนพกร  ช่างถม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุตรพรมมา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธ.น.กุล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายสุรชัชวาล  วงค์ตาแสง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจุฑามณี  คำเพชรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ฝ่ายแดง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงจริญรัตน์  พรหมดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงรัญชนา  พระดอกเมือง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวิมล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายรณชิต  พ่อค้าช้าง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงสุพิชชา  พ่อบาล โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอภิรุจี  บัวทองจันทร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธวงค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกีรติ  วงค์ศรีชา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายวชิรวิทย์  พลโลก โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงใจรัศมี  วงค์สินไชย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงดาราธร  วงค์ศรีชา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายจักรภัทร  เขียวไธสง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายชนาธิป  ไชยมนตรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายชัยรัตน์  ถินมา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิจมานพ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายตฤณชาติ  พรวิจิตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายทัศดนัย  โรจน์วิภาค โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนดล  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายรัชภูมิ  ผิวสิงห์ชัย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายวรวิทย์  พรหมจอม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายวัชรพงศ์  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายอชิตศักดิ์  แสงเนตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอิทธิพล  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกัญจน์วราอร  บุญครอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองดอนเหมือน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงเจตสุภา  แสนงาม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปลัดกอง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนิรชา  อินทร์หา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงบุณยพร  สีหาบุตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงภัคพร  อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงรุ่งรุจี  ภาโสม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงรุจิรา  ชินดา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงศิริประภา  จุลศรี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสิริภัทร  จุลละภมร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งพราย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายอเนชาพงศ์  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวอริสยา  ทองทา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวสโรชา  บุตรกาล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวชลลัดดา  ทองกาล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวศุภางค์  โสดา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวอรอนงค์  ชูรา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสิริพักตร์  ยวนแหล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงวรัญชลี  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวนัทริณญา  ศรีธาตุ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชญาดา  แสงแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวกรรณิการ์  นารีนุช โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศุลีพร  มนตรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกุลภรณ์  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนริศรา  ไชยสระ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงเยาวพา  แก้ววัง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกันยกร  เสิกภูแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นายเทอดภูมิ  สุวรรณไขศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวชรันธร  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวมนทกานต์  คำปาน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นุตตะโยธิน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงนภัสนันท์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกรกมล  วาระสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรวิกรานต์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวธนาพร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวนภสพรรณ  พันธุ์ออน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวนาตาชา  โทนุสินธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นายณพงศ์  วงศ์สาขา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงปวริศา  กัลยาณลาภ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายธนดล  ภาระพงษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวหนูกานต์  ราชวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายอภิวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวชญานนท์  จิตติมาตย์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงวธูสิริ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวพรทิพย์  เจริญชัยวัฒนโชติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงบุชกร  สรรธนากุล โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงฐาปราณี  ทองผา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนัทชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นายฉัตริน  จิตรส่องแสง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวนฤภร  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวรอยพิมพ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอินธิกา  จันทราภรณ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายวรวัช  จินดามณีมาศ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายเดชาธร  หลวงพาหา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภูกริช  อาจวิชัยดำรง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายปาณัสม์  ทองขันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 นายนิติรัฐ  โคตดำ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวปณิตา  บุญธูป โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวนิธินันท์  อัครสุทธิโรจน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชฎาภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  โนรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวภิญญดา  แก้วศรีนวม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวฑิตฐิตา  ชาลี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิชชาภา  มโนรมณ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตรการ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวศุภณัฐ  พรหมรัตน์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวณัฐทิชา  พุ่มเสือ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวน้ำตาล  ชนะสิงห์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวนันท์ชพร  เมืองโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงสุภัคพรรณ  พันโกฏิ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงพชรพร  แทนขุนทด โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวเกษริน  ทินคาม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวพิมพิศา  ปัททุม โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวทิวานันท์  จันทร์อ้น โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวปรียาพร  ศรีสุภา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงเนตรชนนี  ไกยกิจ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายพัสกร  ขลิบบุรินทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวริญดา  ทองขัน โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวธัญญารัตน์  โทนสิมมา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวอภัสนันท์  จันทรโคตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายฐานิศร์  หล้าสุดตา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายกันต์ธีร์  พระเขียนทอง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงถถินันต์  จันทรนิธิพงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสุชานาฎ  พันธ์วงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงเพชรดา  โยธา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพัชรพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพรชนก  โทนสิมมา โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปภาวรินท์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชวิศา  วังคะฮาต โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงวิภาดา  เติมจิตร โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงมัณฑณา  สายแวว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงสุภัณชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายณัฐชนนท์  พรมจันทร์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงจุฑามาศ  พันพั่ว โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงณัฐธิศา  ราชนาแพง โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิระพันธุ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงชนัญธิดา  คนหาญ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายญาณพสิษฐ์  กุลวงค์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภัทรวรรธน์  บุตรวงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสมบูรณ์พงศ์ โรงเรียนมุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายศตวรรษ  เชื้อหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ไชยดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรพิธ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปวริศา  เกษโกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายวรายุทธ  วุฒิพรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายพีรพัฒ  อินพรมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายถิรายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกฤต  สิงหศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงปรารถนา  เล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายพุทธรัก  กลิ่นจำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสวภัทร  ไชยช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสร้อยมุก  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงภพศิริ  พันธ์จี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงพิรวิชญา  ผิวผ่อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงเมธาพร  ญานสังวรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงนพรัตน์  เส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธนพร  วรรณพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธัญดา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายฐิติพงษ์  ชัยวงค์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายอรรณพ  จิตพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายกฤตย์  สุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายพีรธัช  วาปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายณฐพงศ์  สาระบาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายวรดล  ห้วยทราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายอชิรวัฒน์  สลางสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายกวินภพ  จันเจือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายศุภมงคล  สายสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายจีระพัฒน์  นนตะแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สมิทธ์ภินันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายณฐนนท์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพิชชาพร  จารพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธีรภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงชลลนันท์  ศรีสนั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายอนรรฆ  ชวติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายภูมิชาย  คล้ายใยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายชนะชัย  ศรีโยหะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายชยธร  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายณัชพล  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัฐดนัย  จันปุ่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฮาม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายดลรที  แก่นจันทร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายทศวรรษ  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายธนากร  คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายรัชโยธิน  จ่ายเจริญ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายอรรถเชษ  แข็งแรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายเอื้ออังกูร  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงเกษรา  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทราโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงจิรัฐิพร  นามโพธิ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงชญาดา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงธนพร  แก้วศรีนวม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงนฤมล  สุบันเทาว์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงนิจสรา  ศรีสุภาพ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงนิพัทธา  พลวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพรหมพร  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงิพิยดา  จำปา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงภัคจิรา  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงรัตนากร  พุทธเสน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โต้สาลี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงลลิดา  วังหมื่น โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงวัชชาฎาทิพย์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงศศินา  บัวหลวง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศศิปรียา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอภิชญา  วงค์นารี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายกฤษฎา  นครชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์อ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นายธนภัทร  มอนน้อย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นายธราดล  วรรณเสริฐ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นายธีระชัย  เจริญศุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายปุณยวัจน์  แสนโคตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายพงศกร  อินอ่อน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นายพงศธร  ระนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายยุติธรรม  นันทศิริ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายอิทธิพล  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงกนกพร  ทุมสิงห์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกุมารี  วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงจินดาหรา  แสนโสม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเหลา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงนฤมล  แกรัมย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงบัณฑิตา  อาจวิชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงบุญศิริ  บุญศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงปฏิญญา  ราชชมภู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 นางสาวปานทิพย์  วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภัทรวดี  แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงมนัชญา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสะเนตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นางสาวละอองดาว  ชมแช่ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงวริศรา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงสุพรรษา  ระนา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงอภิชญา  ลาภามาตย์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวอัจจิมา  ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอัญฉริญา  ทองดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายอนุชา  น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น