รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรกนก  คำสุนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  หารวรวิรุฬห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชลิตา  สุประพนธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงญาณิศา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปพิชญา  อักษร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพิมพ์ลลิตภัทร  เกตุกันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงมณีทิพย์  มหาพงศ์ไพศาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงรสิตา  ผาจวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงวิจิตรา  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงศจี  ตั้งสมบัติสันติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงศศิตา  เตโช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤษฏ์  ปิติวัฒนะอนันท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขนาค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนทัต  กาสกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนัช  พรมอุนาถ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายวันเฉลิม  ชัยอามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยจิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหมือนสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สิงหาชม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิตรทิวา  แสงรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฉันทนา  ผุยสาธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชุติมา  เห็มสังหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงณหทัย  หนาดทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฐชา  ธรเสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตะเขียว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธนพร  คินาพิทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญการี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงนราพร  พุฒฝอย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนิศารัตน์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพัชรากร  อาจสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิยดา  คะณะโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงภัคชัญญา  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงภาวิณี  หน่อสีดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสุลลิตา  ทองขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงอนัตตา  จุลปาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวนันพร  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอริยา  โพธิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชาแพน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกีรติ  โขงโกบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณภัทร  แก้วอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศิวกร  ศิริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสุภมิต  พรมรส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงกิติยา  วรรณทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจิราพัชร  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงเนตรอัปสร  อินมียืน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงวริศรา  บุญเทพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิราเดช  หัตถวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีปกรณ์ชัย  พุฒิสันติกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนัศรี่  มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปฏิภาณ  คุณะวัฒนกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายพศิน  เทพแพงตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายภาคภูมิ  สมหา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายวัชรพงศ์  เรียนรุ่งวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายวิทวัส  ป่าแฝก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอนวัทย์  ชัยเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกมลพรรณ  ขันทโคครัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกิตติยา  มะไลพวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนิตา  แถวหมอ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทองภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยเนตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธนพร  ธัญเกษมพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธนภรณ์  มิตรรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธัญภัค  โภคาพานิชย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงนัชดาว  จันทาคูณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนันทกานต์  จันทร์หล่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงเปรมวดี  ชัยทองคำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนพินิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงภัทรภร  เข็งนอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงมนภัทร  โฆษิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเมวิศา  กัณฑะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวิมลสิริ  ชัยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงอัญชิษา  จุลางกูร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนภสร  โพธิ์ทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัททิยา  กลัดเพชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายคมชาญ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายพัสกร  พรชนะรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพิสุทธิกมล  จ่าพันธ์นา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายมนทกานต์  วีระคุณาพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายศตวรรษ  ตรีรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศุภกิจ  สุกทน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายศุภเมธ  เครือวัฒนเวช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงกานต์ชนก  ปู่วัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกีรติกา  จันโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจิดาภา  โชติกานต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สินสืบวงศ์ธาดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงโยษิตา  วิจารณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงรวิภา  ปุริวัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงวรวีร์  สิทธิภาพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวริศรา  อารยะรังษี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวิชญาดา  ไตรยางค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงศิรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บูชากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสุปรียา  ภัทรชนน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกฤษฏิศักดิ์  เลิศธนาปรีชาสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปรุฬห์  แสงโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปิยังกูร  วิชิต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายภรัณยู  ใสมรรคา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกนกพร  คำลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธิญาดา  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาวชายโขง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงรสิตา  อนุการสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอรกานต์  พึ่งโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเอมอร  กิ่งคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกษิดิ์เดช  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายจิรพนธ์  เทพเสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายทายุต  สหัชพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธรณ์เทพ  ตันตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปัฐวี  วงษาเวียง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพชรพงษ์  คุณธรรมรักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายภัคพล  เปรมประสพโชค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายภูมิภัทร  เปียกไธสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสาริน  ทวีกิจถาวร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายอนาวิล  แก้วดอนรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกนกพร  โสภาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธนาสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงจุฑาพัชร์  เตริ่นตรอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสุข โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชยา  เวทีวุฒาจารย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนิมมานรดี  สักขวา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเนตรนภา  ศิริสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปฏิพร  จิประพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิมพ์อร  วิสุทธิศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเยาวเรศ  หาริกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงลักษิกา  แสงประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวรัญญาธิ์  วงศ์เจริญนิพัท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอรนภัส  ท้าวพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอารยา  สิงห์มหา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวศิรภัสสร  สมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญธร  พิมพ์สูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนภัสนันท์  เดชรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนาเดีย  ลาภานิช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเบญจมาศ  วงค์เสนา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพรพรรณ  พิสาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไกรยะราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกษมา  ศรีหานาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงรุจาภา  แพงขะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายกฤชไกรกูร  โคธิเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายกฤตธนโชติ  กำหัวเรือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายธนัสรินทร์  ทิพย์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธราเทพ  โสภาเวทย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายศิรักษ์  คลังกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสิริภัทร  เสนาสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกมลวรรณ  โหราฤทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัลย์ธีรา  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงชญานินท์  ตันนารัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชนกนันท์  จำปาสิม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชนาภา  สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธนัชญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โสตลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวริษา  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริกาญจน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสุภัตรา  พุทธวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายการุณย์  ตรีดำรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ณ หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศิริภัสสร  ดอนชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทียมกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงจันทิมา  วงษาเวียง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะขิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูกระบิล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพีรญาภรณ์  ไพรพยอม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงวาชาพร  นุสนทรา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงไศลชา  พลนวน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิง.อัญมณี  บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเตชทัช  โสรมรรค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายพัชรชัย  บุญทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นนท์ไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายภิญทิพย์ภากร  ทุริสุทษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกิตติญา  จิตประเสริฐ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายไชยวัฒน์  พนาลิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายปุระเชษฐ์  อุตมะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพรทิพ  เตนากุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิริศา  โสภิณธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสายสวรรค์  กันชะน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายทีปภัทร  ลุสีดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายปภังกร    คันธี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพิสิฐ    กิจติกาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายภัทรพล  มูลลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนันทชพร  สิงหศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิสว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกิตติธัช    บุตรแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกิติพล  ชุมแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายคุณากร  เกียงแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธนกร  ปราบยุทธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายชนาสิน    ธนกุลธนอมร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนพล  โพธิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนวพล  อิ่มใจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายบุญบอย  ไชยเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายชินดนัย    พิชาลี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชั้นเสมา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณภัทร    คลังเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายราเชน  พรหมเทศน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายวิชิต  รุ่งโรจน์รังสิกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายวีระชัย  วงค์จำนงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกรรณิกา  อุนทะพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายทิวเมฆ    สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลมินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนภูมิ   ไตรยะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชนม์นิภา  วรคันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธีรวิชธนิน    ธนิกศุขนิธิพัชร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงชลธิชา  บุญเต็ม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพรภวิษย์    ขำสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงดารณี  ตาตะมิ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพุทธิมา  คำอุ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายพัทธดนย์    ปัดสาแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงรวิสรา  ยาพรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพีรธัช    ชาแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวรินญา  พหลทัพ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายยศกร    วิไลพันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงศศิธร  ทาปลัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเอกศิษฐ์    จุมพฏสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงศิรดา  ยันต์วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนวินทร์ดา    ดีมาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวาวัดกลาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนับทอง    กองสมบัติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุพรรณษา  คงตระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปณิชา    แสงอาวุธ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอนัญพร  กองทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปทิตตา    บัวใหญ่รักษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายคณิศร  วิปัดทุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปราณปรียา    เย็นเหลือ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปลายฝน    ภูทองเงิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายศุภโชค  ผมไผ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงพัณณิตา    จันธิราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกัญญาพร  ชาวกะมุด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงคะแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิมมาดา    เพ็ชรบุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจริยา  บูรณะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชนัดตา  พรหมหิตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภัทรภร แอนจี้    อินทะวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชญาภา  ย้อยสำโรง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงภิษฐญา    พันธุ์จินดาวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชนิสรา  ภาคโส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงมนัสนันท์    ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงทักษณีย์  อ่อนเค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศุภลักษณ์    โสภาพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนลินี  วัจรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุพรรณสา  สาริสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกิตติโชติ    มนัสทิพารมณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายรฐนนท์  ช่างเหล็ก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายอัสนี  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงคาธารีนา  โชลทีส์เสค โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชนันธิดา  คำใสแสง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชนาธิป    ลำพุทธา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชาลิสา  สมบัติศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายทีฆทรรศน์    สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐชา  เจียรเสริมสิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายธนกร    พงศ์มานะชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศบุณยากร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธนพล    วงศ์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงเบญญาภา  นามเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปพนวิตร    จังคศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปวีร์การย์  ศรีสุวรรณโน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายพีรพัฒน์    อินทะวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพัณณิตา  ภาระพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิมภิสา  วงษ์แสนชัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายฟาฮัท    มัสโอดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงรัตมณี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเจริญพร  ป้องคำไหล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวายุพัฒน์    บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศศิวิภา  แก้วชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงจิรัชญา    เลืองยวี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณัฐพร    นันทโพธิ์เดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเฉลิมพร  ชูบัวทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คล่องขยัน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายณัฏฐนันท์  หมั่นพลศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธิติ  ตุลยวรรธน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนันทพงศ์  อนันตพงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพุฒิพงศ์  อุ่นมะดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงธัญญารัตน์    อัคราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงธัญพร    พฤคณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูบดินทร์  นันแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศิริวัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศิวะพล  สัจจทองดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปาณิสรา    พุทธามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปิยาภัสร์    รัตนะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสุทธิชาติ  อักษรพิมพ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพรชนก    พ่อบาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกฤตพร  พลายศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงวรัชยา    เบ้านู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวริศรา    สุทธจรรยา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกัลยณัฐ  พลศักดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีเชียงสา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงฐิติยา    กุลคำแดง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณภกช  เทพแพงตา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงทักขิณา  ทะไกรราช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงนภัสกร    ทองนาบัว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธิตยา  บุญกอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนันท์สินี    ภูวนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนุสรา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปรียภัทร์  กราบไกรแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงกชกร    โชติพินิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวิรมณ  วงค์จันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วเมือง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอพิชญา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงชญานิษฐ์    อินทรเกษม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอัญชิสา  ราชกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐทิชา    โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงนฤมล    แสงโพธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายฉัตรสิริ  สรสิทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชงภร  โภคทรัพย์อนันต์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงนุศรา    สิมมาหลวง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปิยะมินทร์  จันทร์นาง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายปฏิวัติ  ไชยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงยุพรัตน์  เพ็ญกุลกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายปุริต  กันโสม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงโยษิตา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายภัทรากร  สมดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงลัทธวรรณ  ดานิตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายรัฐภูมิ  พิมพ์ภากรณ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวณิชชา  กรจักร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ปัตทะนนท์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวิภวานี  แก่นอินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกนกรัศมี  มณีแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอติภา  รุ่งธีระกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกฤติมา  เรียงลาด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนวพล  ผ่านไชย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเจนจิรา  เที่ยงภักดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายภรากร  จันทรา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายจิระศักดิ์  สุขเสริม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงขวัญจิรา  กูลาสัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทสุรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายนัทกาวุฒิ  สุพร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงขวัญพร  อาจเดช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงชุติมา  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายภูรินทร์  คำค้อ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัชชา    สาศิริ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอภิสิทธิ์  พานิชโปรยโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาทัย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิตะบุตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิจินดา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงจารุภา  มากสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปัณณธร  ศิริกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์นุกูล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปิยะธิดา  กาหวาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมโสภา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงรอยปัก  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเยาวพา    รัตนสุรินทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงรุ่งธิดา  บัวเปลือย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันเทพา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิพาวัน  ฟันเดอร์เกีย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทรสมหวัง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายกิติพงษ์  ปักษีเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฎฐากร  คำมีทอง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธัญวัฒน์  ปิตะสุต โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายฐิติกร    อินทะขีนี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายปฏิภูมิ  เบ้าธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายนพนันท์    ทองเภ้า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายปัญญพัฒน์  ภูโทถ้ำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พิมพเคณา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายอภิวัฒน์    ทะวงษ์ศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพึ่งพา  หล้าก่ำ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฐณิชา    เพชรรัตน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายภูมิภักธิ์  คงโนนกอก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงนรินทร์พร    ทองเพ็ญ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรศิลป์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปรมาภรณ์    การุณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกชพร  โชติกรพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกัญจนพร  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงประภาภรณ์    วรคันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกันต์พิชชา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพัชราภา    ชัยกิจ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงจิตราภรณ์  สินทรัพย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุกัญญา    พานะโท โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยจันทร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยอามาตย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวฐิติวรดา  คำปลิว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุชาดา    บูรณะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวณัฏฐณิชา  วระวัด โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงธัญสินี  สีมะสิงห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงเอมวิกา    ทิพวงกุล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนนท์ทิชา  โคตรชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงบุญสิตา  จันทธรรม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวพนิดา  บุญเทพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพรทิพา  สีหานาม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพุทธมาลี  คำชมภู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภาณุมาศ  เทียบแสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงภูษิดา  ถิ่นปัญญาวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศศิธร  สร้อยผาบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงศศิวิมน  กุนเสน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงศิรดา  นามมะณี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศิวาพร  คุณความดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสิตานันท์  นิลผาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุพิชชา  กองแก้ว โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายคณน  เจริญภาณุพงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณัฐฐิตา    สิทธิชูเกียรติ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงไรวินท์    อินทร์วิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศรุตา    นาตาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงตินา  อนงค์นาฎ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธีรดา  พรมสูตร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงศรันญา  เรืองฤาหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงญาณิศา  วรวงษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงคณิตา  แจ่มใส โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวศุภิสรา  เหงี่ยนดิ่น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงธีญลักษณ์  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายหรรษาวัฒน์  หารวรวิรุฬห์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงภัทร์จิราพร  ขาเมระนิยะ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนวรัตน์  มูลตระกร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายศรันย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงรัฐยากร  จันตรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิตะสุทธิ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกุลวันธนพัฒน์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 นายบัญชาชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวน้ำฝน  แสนสอาด โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวปริยดา  โบสถ์ดอน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีวาลัย โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอมราพร  อภิบูลย์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายศาสตราพล  แสนรัตน์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายชิดชนก  สุยะลังกา โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายณภัทร  ศรีสุจันทร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ราชาทุม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงประภัสสรณ์  อักษรศิริ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายกิติธัช  ไชยสัจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายมาติน  นิรันดร์ เรน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายสรชัย  ภุูพันใบ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายอดุลรัชด์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันยะบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิดาภา  วังสะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชากลาง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงทอฝัน  เต็มใจภูมิ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงมลลดา  เกตุรังษี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอารยา  สายธนู โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายไชยวุฒิ  คงยะโสภา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายคเณศวร  อมาตยกุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายจารุภัทร  บรรลือ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายพิพัฒน์  พลหมั่น โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณัฐวดี  เคนานัน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชิต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนิวาริน  ลองคลัง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบัวพิสุทธิ์  สิริสุภัค โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงปรารถนา  วรกา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาจสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอรอร  ใจตุ้ย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายกฤตยศ  วงศ์หาบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายกิตติภณ  กุณรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายจิรายุ  วงษ์ชาลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงทานบดี  วงศ์ชมภู โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงธนภัทร  อุทรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนวัฒน์  ช่างเหล็ก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงธเรศ  คลังกลาง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายบุรินทร์  รินทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพลวัต  ศรีกุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพีระภัทร์  รัตนมาลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภูผา  อินทนิล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงเศรษฐพงค์  ราชหาด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงเดโชพล  ลูลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพชรพล  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงภานุเซษฐ์  สุขา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายวิศรุท  มีธรรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอนณ  ผาณิบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกมลชนก  ชัยภูธร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงกรณิศ  วังสะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกรรณิกา  ชาภักดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจิราพร  อัยรา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำก้อน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงประกายดาว  จันแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพลอยชมพู  ยืนสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพีรดา  ติดมา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงสุธิดา  ลอยพิมาย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงโสภิตา  ดอกทุเรียน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอรพรรณ  โชคพงษ์พันธุ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอรัชพร  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงฉัตรบงกช  หอมสมบัติ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธเนศพล  ศรีมังคละ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายนิติภูมิ  บานเย็น โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพรรษกร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภพธีรา  บ่อคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายวรกมล  คุณโชติธำรง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณโค โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เกษม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจุรีมาศ  สร้อยทอง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงชาริสา  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมธุวนนท์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงทักษพร  กั้วพงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงทิติญาวรรณ  จันทนาม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงทิพยดา  ท่าโทม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงปุญญิศา  บุตรสาระ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมโสภา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทาหนองค้า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงพีรดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงภัทรนันท์  พุทธาอามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภาณุมาศ  ปักเคทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงมานิตา  นันทะถิน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนศักดา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงวรัชยา  ชาญสินธุ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวราทิพย์  ศิริรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวรินทิพย์  ดอนลุน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงวริศรา  อุ่นจิต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงวริศรา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤๅชา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงศุภรัตน์  ได้พึ่ง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสิริธิดา  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงสุพรรธชญา  ศรีลาวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสุพิชฌา  พิมพ์บุญ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงอคิราภ์  บึงกาญจนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงอาริยา  อำนาจเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายพรพัชร์  หันดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายยศพล  โสภา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายวิทวัต  แก้วแสนคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายสกลกร  กองแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายอดิเดช  ต้นเงิน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงคีฎาณภัสส์  หอมสมบัติ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงฉัตรฑริตา  ปานทอง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงชญานี  อัมไพ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชมพูนิกข์  พิมพ์กรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงช่อเอื้อง  เภ้าสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำรูญรัตนากุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขโสม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ศรีสด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชหาด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงทัศวรรณ  จำเริญใจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธนาพร  ดีท่าโพธิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงนัฐกุล  ศรีพึ่งจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนัทธกานต์  พิมพา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเรียน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงบุญธิชา  จันทร์ละคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปภารินท์  ไชยสุระ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงปิยนุช  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพัชราภา  พร้อมสมุทร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยจิรเดช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงมนันญา  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงรักชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุภานันท์  โดนโยทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอติกานต์  สมัญญา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอรปรียา  รินทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอัญชัน  สอดเสน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจักรภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายจิรวัฒน์  อะโคตมี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายเจริญชัย  พลคราม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชรัลยวัฒน์  ใจดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายฐากร  ผิวผ่อง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีคร่ำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายเด่นดนัย  แก้วนิล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายทีปกร  รุ่งจินดารัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธนกร  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายปรีชาพร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายภาณุพงศ์  อุตรธิยางค์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายรณกร  เบื้องสูง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายวรวัส  วัลลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายวิชญะ  ศรีสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายศุภณัฐ  หลักชัย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายสิรภัทร  สอนบ้านไผ่ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายสุรนาถ  นาใจคง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงจิกะพร  ทวีลาภ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงซาล่าฟิน  อุ่นวิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แก้วสะอาด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงตะวัน  อ่อนโก้ก โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธิดารันต์  กุลรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพัฒนาวดี  แสงเเงินยอด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองมหา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาทอง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสมิตา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอริชรา  คมขำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายกฤษกร  ดวงจันทร์ดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกัมปนาท  พรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายกานตพงศ์  บัวละคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายกิจเกษม  มาตจุฬา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายคณิศร  ศรีหาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนดล  รันนันท์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพีรณัฐ  วรรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายรชต  มาพลาย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายวรกิจ  สมหวัง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายศุภเสกข์  ล่าฟองคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงกัญญาวี  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนพร  แก้วใส โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปึวันนา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปัญโญกิจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพิมผกานต์  พุทธามาตย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงมนทกานต์  แท่นประทุม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงรินลดา  ผดาเวช โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวิรดา  สายตำลึง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวิรากร  บุตรพรม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวีรพร  กัญญาจิตต์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงศุภธิดา  บรรเทา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุภาพร  ไตรนิคม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสุวรรณวดี  เกตุพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงอรปรียา  ทุมสา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงคกิรา  เศรษฐมวกุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายก้องกิดากร  ขันทีท้าว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณัฐภพ  อึ้งตระกูล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายณัฐภัทร  ไชโภค โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายณัฐวัฒน์  บ่อสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายธนดล  วงษ์ปัญญา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายปฏิภาณ  ปานทะเล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายพัทธดนย์  โพธิ์ศรีน้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายพินธคุปต์  ต้นหา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภูวเดช  ภูไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายรวิพล  ธงชัยยศ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกนกกร  อินไชยา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงกนกพร  บัวถนอม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายถาวร  บุญงาม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยอดใสย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงกมลพรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงกฤษณา  ชมภูเขา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงขวัญชนก  ทันใจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจันทร์รยา  อุปเสน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวขำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยโภค โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงณรัตมน  องอาจ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงทิตาธร  กอบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นโสม โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรพต โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพรชนก  วงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพีรดา  สีดาน้อย โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงรินทร์ญดา  โมงขุนทด โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุชาวดี  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ผาสุข โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงญิณฌา  ชาวะหา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวิ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอริษรา  โคตมี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงชัชชญา  สิทธิรัตน์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายณัฐพล  สุดตา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายดนุพล  แสงนคร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายทักษิณ  ภักดี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายภูมินทร์  ไชยแสง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายสรยุทธ  ภูพันใบ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายสิทธิกานต์  ทันแล้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายสุรดิษ  พิบูลรัตนากุล โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วันตา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจทน โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงนภัสสร  ติดมา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปณัฏฐา  สาลี โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงปริญศิริ  สุงสุมาลย์ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงพรวิลาวัณย์  ถวิลคำ โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงภิกาวดี  วงศ์แสง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสาธิดา  บุญ-หลง โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพุทธา โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรมแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปิยฉัตร  พาติกบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปิยรัตน์  พาติกบุตร โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วก่า โรงเรียนบึงกาฬ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายภูริณัฐ  โต่งจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายณัฐพล  ราชโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธีรพัฒน์  โหตะรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวรพงษ์  ธงษาราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศิริชัยกัยกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงบุษกร  เสนเพ็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเฉลียว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงชนิสรา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงคณิตตาณ์  การบุญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายอภิเดช  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายนลธวัช  ถนอมดำรงศักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสิรินดา  วงชาลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวขำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฐชา  พลพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงวีรภา  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้อยสวาท โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้อมหิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธิดารัตน์  มลแข็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงโสภาวดี  เจือทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยน้ำเที่ยง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงนิยุดา  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสมศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกุลธิดา  จิตนนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนวัฒน์  ปะสะจะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวิชาพร  อัมพวา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวรนุช  สมันกลาง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงรนัญดา  นาใจดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงสิริยากรณ์  คุณชื่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงศศิกานต์  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอรวรา  ยะหัวดง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกันต์กมน  โสมะทา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพัชรินทร์  วิชาดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงมานิตา  ขานวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 นายจิรกฤต  บุตรดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นายชาญวิทย์  วงค์ศรีชา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายทัศมา  มานะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายนวพล  จันทพล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นายภูมินทร์  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายภูวดล  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นายวรเชษฐ์  มรมิ่ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นายสหรัฐ  สมวงษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายสิทธิพงษ์  สาระมาต โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายอัมรินทร์  อุทกศิริ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีละพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวกัญญาณัฐ  กวีกรณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวกุลธิดา  นารีบุตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชนกานต์  สาลีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวชลธิชา  เหลาทอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวญาณิศา  โพธิ์สุริยะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นางสาวณัฐณิชา  ฉิมพาลี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวณัฐวิภา  โสดาภักดิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาวธัญชนก  สีใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวนันทกานต์  แสงชาติ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวปรียาภรณ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปองขวัญ  ทองจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ทองสีเหลือง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวพิมพ์มาดา  ปุราโส โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวพิมลพา  ขวัญมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 นางสาวพีรนันท์  นันทะโพธิ์เดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวภาศิริ  ศรีโยที โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวมานิดา  วิชาผง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวรัตนาภรณ์  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาววริศรา  เอมสันต์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาววริสรา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวารินทิพย์  มูลมะณี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงวิพาดา  บุญจันทร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นางสาววิมลรัตน์  วรรณละภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวศิริวรรณ  บุญฉลอง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวสุดารัตน์  คำพันธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวสุดารัตน์  เสียงล้ำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวอรอนงค์  บุญธรรมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงอารียา  หาญกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงสุภาวดี  สีพอ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชุติมา  ว่องไว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงอรณี  อาจทวีกุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศรุตยา  โสภา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสุชญาดา  ไวแสน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณพิชญา  คำภาหลอย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงธนพร  สารสอน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์สะอาด โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพีรพัฒน์  ประทุจฐิตา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำบุราณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ป้อมหิน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงศิริประภา  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปุ้ยไชยศร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายขัตติพงศ์  คำพวงชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายนันทชิต  สมนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงสุชาริณี  ดิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงมุธิตา  ภานุทัต โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  บุญเทียน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนุฐิตา  อินทิวงศา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงธนันญา  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงศยามล  พาลอิ่มมะเริง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอรพินท์  สบายใจ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงนลินทิรา  อองโนนยาง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงมัลลิกา  เทวีรัมย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเฟื่อง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ลิมประพัฒน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายปัฐวีพงษ์  พลเสนา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพรทิพย์  พันป้องซอด โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงประกายฟ้า  วงค์ศรีชา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจินต์นิภา  สุกัณท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณไตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชลดา  สุพร โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงสุปราณี  เกตุหอม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธิดาขวัญ  มูลเรืองชัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงพนิตพิชา  แถวโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายภูมินทร์  ปินตา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายศรัณย์  แรงสู้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายอัษฎาวุธ  คำปันอ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงบุณยาพร  พาโนมัย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอาภากร  ดาสินธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชลิตา  พนม โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงชุติมา  หลานเศรษฐา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงชะรินดา  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนตรัยวงค์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงวริศรา  วิจารณ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงธีมาพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชาหลวง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมภักดี โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจิดาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอุษณา  รักษากุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงณัฐสุดา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชนนิกานต์  ผลสุข โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพัชรี  โสวัน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์อ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอนันตญา  พิษคำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงธิดารัตน์  กางเดช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกฤติมา  สุดจริง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงฐิติวรดา  เครือสุคนธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์คำ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงธนิดา  สังข์ขาว โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝั้นฐา โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายเกรียงไกร  ราชชมภู โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงวศินี  พระสุราช โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีดากุล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น