รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวปัณณธร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงภัคจิรา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายนิธิศ  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายนิธิกร  อนันตชินะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงบุณยานุช  ธาดาเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณฐมล  วังธนากร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฐณิชา  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงวิลาสินี  สงครามภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายนวพล  ทามาลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธีรภัทร  สีอ่อน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรต์รัศมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิดาภา  ประภาธรรม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายภพ  เกษีสังข์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงชนากานต์  อมริวพุธพนนิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวณัฐณิชา  วรรณทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเปรมศิริ  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายกิตติกุล  สุภาพกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปณิธิ  พาติกบุตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวญาณภา  สิงค์คราม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 นายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณัชนันท์  ลักษณะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุชานันท์  สพันธ์พงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสิรินทิพย์  รัตนชาติวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกฤติมา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงโชติกา  สิริจิตวานิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงชนม์นิภา  จอมชีวิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาผ่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอรรถพล  ธรณนิธิกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวรวิภา  ถมยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองเศรษฐี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนพล  แก้วศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงแพรชมภู  พิทักษ์ทัพ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  สมมีทวีสมบัติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวรันธร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพัทธนันท์  โชคอนันต์บุญทวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงโยษิตา  คำมี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจิราวัตร  พวกขุนทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสุริยกมล  ทัดมาลา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพาณิภัค  ภัทรศุกล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธเมธีกร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายสิทธาจารย์  ไททะนี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงกัญจนพร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปวริศ  ตปนียะโชติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงมิ่งเจ้า  นิลพัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระบัง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงอโยธยา  น้อยเมืองคุณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปารณีย์  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปุญญิศา  คำพันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงพีรดา  หวานชะเอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  กิจรักษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวรัทยา  ก้อนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพัทธ  เฟื่องทวีโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัชชา  รังสิยาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงลลิตา  เกี้ยวสันเที๊ยะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงณัฐฐา  โยควัด โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายคุณากร  บุญยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรหมโสภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชานนท์  นันทะรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แมนเมือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนภูมิ  กงพาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิมวารินทร์  แข็งขัน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณัชชา  ศรีปรางค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วก่อง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพชัยวรภัทร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอรนิภา  ยั่งยืน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสิริกร  อินทร์หาญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายวสวัตติ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรัฐพร  จัตุชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวรินทร  ก้อนคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะเมธิ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัชชา  ปานนูน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงลลิตา  เกี๋ยวสันเที๊ยะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายปรานสรรค์  วังศานุวัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นางสาววทันยา  วังศานุวัตร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวจณิสตา  อึ้งอารี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายนภัสรพี  แซ่นิ่ม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงเบญภ์มศาท์  เกริกชัยฐินัล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธีร์ธนรัชต์  นิ่มทวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายบรรณสรณ์  ประคองขวัญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงบัวบุษบัน  บัวคอม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงญาณภา  ทองเพ็ญ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นายโอชิษฐ์  จิระเสวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวภัทราพร  อุทรักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชวกร  ชูเรือง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายศุภกิจ  ชำนาญนฤมาณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวณภัสสร  คุ้มดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปานเรขา  สิงห์ชา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาวาปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงไอยรา  กองผ้าขาว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกุลณัฐ  สะอาด โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพรรณธิดา  เดชพันธ์ุ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงมลฤดี  เผือกมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจอมสุดา  นาคใหญ่ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชลญาดา  วิชาชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วภา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนลินรัตน์  ประทุมชัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีไพรวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปิยธิดา  กังสกุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรศิลป์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิจนอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงทิวาพร  ชุมพล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปนัดดา  พลชา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภัทรธีรา  ภักดีวุฒิ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองเจริญ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศิริทิพย์  แสงนุรักษ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์แพงศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวศลิษา  เสริฐศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวศศิชา  ทามูระ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงศิริพิกุล  พิกุลศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวสุดารัตน์  มัชฌิโม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวอารยา  พากุล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชลิตา  เถาว์ทวี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นพวัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัฐริกา  อุดมพืช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปณิดา  นาสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวรินทร์พร  พณิชย์วรโชติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาววรินทิรา  โพธิ์พันไม้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาววิภาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศรุตา  ขวัญเจริญศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดินประเสริฐสัตย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงปวารณา  สุวรรณบุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงลักษมณ  โพธิ์คำมา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชมพูนุท  ปะสีละเตสังค์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธีรดา  รัตนศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเมลานี โรซเลีย  ฟาน เดอร์ ฮาม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงศิริญา  โกเม็ก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวสิริฉัตร  สุวรรณ์โรจน์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวนภัสสร  กันหา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธิดารัตน์  พุกคำแปลก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเปรมวิกา  พันธ์งาม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศุภัชญา  สุพันธมาตย์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธีรภาพ  แก้วสอน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธณวัชร์  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายธนพล  เร่งรัด โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่คู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายอนุรักษ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงรัตถพร  ชอบละคร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธิวงษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวสุภาพร  สีสอนมณี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวศุทธิณี  วิเศษศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวศุภรัตน์  โทนผุย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวอลิษา  จิตกล้า โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวมัณฑนา  ประเสริฐวงค์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวศศิธร  มีเพียร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวพรหมพร  อินทรกง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนภาพร  เลิศศรีเพชร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายยศภัทร  สองเมือง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายนรภัทร  โคตรมณี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรยวุธ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายเริงฤทธิ์  ขันวัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภูธเนศ  วิเศษเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงจิราพัชร์  เทียมทัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธนัชพร  สมบูรณ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูรินท์  พระระฆัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายจิรายุ  ลงคลัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพงศธร  ศิลธร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกันยาภรณ์  โยธี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชลธิสา  หนอสิงหา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายรพีภัทร  พรมคำน้อย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชลธิชา  สมสี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุภารินทร์  ทุมเกตุ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชนาธิป  วอแพง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนภาสิทธิ์  ลาดคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวพิมพ์ศิริ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายณัฐพล  มะลิพงค์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอรวรรณ  ป้องนู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวฉวีวรรณ  สินทิพลา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวิษณุ  คำอ่อน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุกัลยา  ดีเวียง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์อ่อนศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกฤษณพงศ์  คนดี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธีระพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกิตตินันท์  ราชตั้งใจ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายศิวะพงษ์  มลาเภา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนันทิชา  พาสุข โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จำปี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนครินทร์  ปาปะกัง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงรุจิรา  ขันธวิชัย โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพัณณิตา  ผดุงลม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงสุฐิตา  สายเสมา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกิตติพงศ์  ยางชุม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวันวิสา  เสียงเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภัคพล  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวนิดา  มุกดาม่วง โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกฤติยา  พากุล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวอภิญญา  เนื้อแก่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายสิทธิพร  บัวติก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวเพชรมณี  พงพนา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พรมเคน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หลักหนองบุ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภานุพงศ์  พงษาเทศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีบุญนาค โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอคิรากิ  อุดรเขต โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงณัฐจีรา  จอมคำศรี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงมนตร์นภา  ลีวงษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอรไท  อาจหาญ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงมินทิรา  บริสุทธิ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วแก่น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงฐิติพร  ป้องนู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสุวนันท์  พลสิม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนีรชา  นามอาษา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงลิกุลรัตน์  คงแสนคำ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงบุณยธิดา  จันทา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอาภัสสรา  จั่นบุบผา โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยจันทร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีจันทึก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภูนอก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายนันทวัฒน์  ประวัติศรี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายเอกสิทธิ์  วันทะโก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพงษ์วิวรรธน์  หอมกลม โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายนาวา  พันแสน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพ์ศรี โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงมุธิตา  รัตนพลแสน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ระวิสิทธิ์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายวิศรุต  ไชยโภค โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เมืองฮาม โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายสันติสุข  โลหะพงษ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายชนาธิป  สกุลพานิช โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภัคณัฏฐ์  วชิรางกูร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายวชิรวิชญ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายศรายุธ  ดวงสาพล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายพงศกร  การดี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพรพิทักษ์  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายธนัตถ์  ผาบจันดา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศิริยากร  ยอดคีรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วอินทร์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นายเอื้ออังกูร  ไชยพันธ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายธีรศักดิ์  ดวนลี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงบวรรัตน์  กุญชรน้อย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวภาวิณี  สมศรี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพรตรียา  มโนเอื้อ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวณัฐณิชา  แพนภูงา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชนากานต์  นาคสุทธิ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายจักรพรรดิ์  ไชยเวช โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวพิยดา  หารชัย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภาณุวัฒน์  พรหมจารย์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายนราวิชญ์  คำปุทา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายภาณุวิชญ์  พลไพร่ฟ้า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศิริ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุภาวดี  ป้องปิด โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีหงษ์ทอง โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายติณณภพ  เพชรแสงใส โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผาจันดา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายชญาศักดิ์  อบเชย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายวิศวกรณ์  ดาษดื่น โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาลีวันดี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายนพณัฐ  ขวาโยธา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายชิษณุพงศ์  สมภาร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพีรภาส  ตันวัฒนะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายภูวดล  วนไชยสงค์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธันยพรรษ  กันหาจร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายธนกฤต  แก้วอุดร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายศุภชัย  ภาโนมัย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศศิธร  วะโลหะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงตรีชฎา  สุขขา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชนกฤต  คำตาแสง โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธีรศักดิ์  ใจบุญ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายศิลานนท์  ทาสีดำ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพีรพล  วนไชยสงค์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายณัฐชนน  สุระดนัย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงอิสาเบลล่า  ฟันเด็นเบิร์ค โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายพงษ์ธวัช  สมณะ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกันจนนท์  แซ่จอหอ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธนกร  วิระตา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจิราวดี  ชัยศรี โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวสุภานัน  รวมธรรม โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวสุภาวดี  พรมศรี โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวณัฐวดี  บับภีร์ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพรชิตา  มะหิงษา โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นายนวมินทร์  จิตนาม โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นายธีรภัทร  ดาน้อย โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น