รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวีวัฒน์  จันทวาท โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกิตตินันท์   ทรัพย์ถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชนะชล  มรกต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายธนาวุฒิ  บูรพกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายภัทรดนัย  อินอ่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภูวิศ  กูลพฤกษี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเศรษฐ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสรวิชญ์  พูลเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายอภิชาติ  เลียดประถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกฤติศา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงชโลธร  โยมญาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวผ่อง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณัชชา  ดุภะสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนสระดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนภัสสร  กระทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปวิตรา  สายสร้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภาณิชา  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงภิรษา  กิจกาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงมินตรา  เกตุโชติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงมินท์ธิตา  ไทรเมฆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงลลิต  พรภาวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศริญญา  ดุนขุนทด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงฮาน่า  นากาโตะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณภัทร  เสนาะศัพท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสวรรยา  ทองศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกันทรากร  ธนันทา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายคณพศ  อ้นชัยยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจารุดิช  ท่าม่วง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายตฤณ  อังศุสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายพลัฎฐ์  พึ่งบารมีอุปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณรงค์พงศ์  พูลพักตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายสรวิชญ์  บุญไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธัญชนก  โนนสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขะวัฒนสินธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงมณิสรา  ธรรมสวนิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงรสิกา  นาควงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอมาญา  การศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธนกฤต  ดวงพิลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศิวกร  สีทานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนภสร  กองสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสิริภัสสร  ลิ่มพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัชภัทรพงศ์  จิตลิขิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายปฏิพล  กลิ่นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอาคิรา  เลาห์ปิยะรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรหลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพัชรศิริ  ผ่านสำแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายสิปปกร  พฤษภานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชยุตพงศ์  สร้อยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธีรภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  คารวะวิวัฒน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงรินรดา  เมฆกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณภัทร  พบสมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายเบญจพล  บุบผามาลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภาสวี  บุญเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงจุติมน  บานเย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชนาณัติ  หัสรังค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงบุรัสกร  ตั๊นงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกณวรรธน์  ฉันทพิริยะพูน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธนกฤต  การควรคิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธนพัชร์  ป้องเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายภาณุพงษ์  วิเชียรฉาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายภูมินันท์  บรรเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายอภิศักดิ์  หาญณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชวนากร  อรรฆยจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายภูภิพัทธ์  สิงขร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภูรินท์  เงินถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายศุภกานต์  สยามไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายสิปปภาส  เจริญสรรพพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชยาพา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงณัชชา  ภัทรพรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐทิตา  คำตัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชินนิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปุณณดา  สินเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพรดาว  อังคะหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวราภรณ์  เจี้ยเวชศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสุธินันท์  จีระสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภูริณัฐ  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงอรนลิน  เรือนดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกันตธีร์  แซมหิรัญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอินทุอร  อัญชลิสังกาศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปภัตพิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงสุนิสา  แช่มล้วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงจิรัชญา  สยามประโคน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์เมือง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงศิริญญา  รอดดำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอนันดา  นามวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชนารดี  บุญตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศุภมาส  กาญจนวิจิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงฝนทิพย์  อินสอน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  ยศคำลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนลัทพร  บาศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวาสิตา  วิทูธีรศาสนต์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกชพร  สุมิตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงภวิษย์พร  สุคนธรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกชกมล  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอนันตพร  มาสกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญพรรค โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกชพร  บ้านเนิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงดารารัตน์  สมผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสุภชา  พวงบุบผา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพัชรากรณ์  บุญค้ำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพลอยเพทาย  พลคิด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปราณิสา  บุญณัทนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  มั่นศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกชกร  วงศ์สีใส โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงชุติภา  สมารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัชชา  ชินอักษร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุวภาพ  เพชรแพ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงญาณสิริ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมนชนก  ยุติธรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงธันยาพร  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ริมสันเทียะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงเบญญาภา  อาลัย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงสโรชา  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอชิรญา  อุทัยรัศมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกานต์สิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจิดาภา  แย้มงามเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปภัสรา  สิทธิบุศย์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปวริศา  ทิวพุ่มพฤกษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ธัญกรรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงลภัสวดา  กตัญญู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงธัญพิมล  สังข์ทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชัชชนันท์  โตมีศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโพธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงบุญณิศา  ป้อมอาษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนตา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนนวรรณ  พยัฆวิเชียร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงญาณิกา  แซ่จง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปนัสชยา  ศรีไพรินทร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสิริลักษณ์  รอดอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปพิชญา  ปรืญโญกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสรัลพร  คลังสิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุปวีณ์  พัฒนผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงบัณพร  ดีเกตุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุทธิดา  ปู่โท โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงจิดาภา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริเมฆา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัคจิรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุมรากุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสวิชญา  เครือทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอัญชุลี  ประชุมวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงณกมล  คนมีเก่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัฐวดี  โตศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธิญาดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิชญา  ปราชญ์เปรื่อง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงรมิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงประภาพร  ภู่จำศิลป์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภิญญาดา  ประมาณพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอธิติยา  ชาวพิมาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกระยอม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพิรญาณ์  พร้อมมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกฤติมา  สละชั่ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจุฑามาศ  เงินมูล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงโชษิตา  ริมท่าม่วง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสาวิณี  แสงทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนันทกร  ดีวงกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือแพร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกมลพรรณ  โอภาษี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจิดาภา  เทียนเงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงณิชาดา  วงค์สุทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัฐกานต์  โซ่เงิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศุภรางค์  วารีนพฤทธิ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุรนันท์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวสิพร  ศฤงคารเพิ่มพูน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพรรณวลี  ร่วมญาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัฐพร  ทองใบ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงวรนิษฐ์  แสงสุธา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วขาว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงรัตติยาพร  ญานี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญชล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศศินภา  โสพรม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุชารัตน์  เพไร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนอร  วงษ์สกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงบุณยาพร  จิตรถวิล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิชญานิน  อภิรักษาวงศ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรติรัตน์  เภกะสุต โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธนภรณ์  คชศิลา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงทิชา  วรภัทรชยากร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงชนิภรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวณัฐกฤตา  วารีรัตน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงญาณิศา  ทองลอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสรินยาภรณ์  แดงสำราญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาญพนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชนัญชิตา  กิจปุญญพัฒน์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิมพ์นารา  นกเหลือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  รักทอง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพีรญา  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศศิธร  หลิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ท่าหิน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอภิชญา  ขาวพล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวพิมลดา  ตั้งมั่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอรปรียา  รัตนะ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวพัชราภา  แรงสู้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอรณิชา  เจริญวนกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวอัญชิสา  มากพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุนทราพงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงชญาณิศ  จัตุกุล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนา โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิจจาวรอาภรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวลลิตา  จรูญไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสิรภัทร  สัจจริง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงเกาลิน  สมพื้น โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญพร  บัวเผื่อน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัชชานันท์  มิ่งมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงตรีณภัทร  แก่นกระโทก โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัชพรรณ  มีลาภ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วะสิโน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวอาภาศิริ  ชาวไชย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอนัญญา  บุญชู โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพิรวรรณ  วิเชียรแลง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญคำ้ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงขวัญลดา  ประทุมชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนินาถ  อนุศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงชัญญานุช  ทินผล โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาววรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสุวภัทธ์  เบ็ญจกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงณิชาพร  ครูเจริญกิจ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวกฤติยาภรณ์  คำสอาด โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวจริยา  ประชุมมาตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสตกมล  ดิษฐขจร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงพุทธธิดา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวภาวิตา  สมเจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภัทราวดี  ชอบชน โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอารยา  บุตรเป้า โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญสร้าง โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงธมน  ขวัญแก้ว โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วคำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสโรชา  ธรรมเนียม โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวนีรชา  มาลี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวศศิธร  สมภักดี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงศิรินรัตน์  บำรุงวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวยศยา  ศรศรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวรินรำไพ  เล็กวงษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวเกณิกา  รำพึงสุข โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมวานิช โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงเพลงพิณ  พจน์เพียรเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามศิริ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงจิรัชยา  เมษสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนนทวัช  รัตนโชติ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสิริภัทร  ทัศวิล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชนมน  ทัตภิรมย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงณุวดา  เนืองนิตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเพรียวรินย์  เมธีพันธพงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชยุต  กิจเถกิง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายชัยวัฒน์  ชาครโกวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชาญวิทย์  อานามวงษ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายตุลธร  สุริโย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายปภัส  นุกูลกิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายปวริศ  แฝงจันดา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพิชญุตม์  สุขวิทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเขมจิรา  เศรษฐเสรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวรัญฑ์นิภา  มนตรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวิภารัตน์  วัฒนชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสริตา  วิจิตธรรมภาณี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงอภิญญา  มหามาตย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอารยา  งามบุญฤทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอุรชา  กองไธสง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงกุญชริกา  บุญญทลัง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงธารวิมล  คนาวนิค โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงเบญจพร  สร้อยระย้า โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสลิษา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูมิทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายโชติวัต  ตะติชรา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชยาภรณ์  สัจจา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  กิตติมาภรณ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายชวิศ  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญาภัค  มหิงชลา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวปพิชญา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปพิชญา  เป็ดแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นายธีรภพ  อุปเท่ห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายชนาธิป  หนูแก้ว โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวชนิกานต์  นามสุขี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาวญาดาวดี  เสือสกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวญานิกา  พรมชัย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวธัญธิตา  ป้อไชยยะ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวเบญจพร  ชนะวงศา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวปภาวรินท์  วนะบดีนิมิต โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวปิญาพัชร  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวพิชญาภา  สุทธิวารี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวพิณเพ็ชร  เข็มดี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวแพรวา  เพชรสังข์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวร้อยแก้ว  วรสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธนภัทร  โตวินัต โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพงศธร  มุสิกรัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายอิทธิกร  สัมมา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเจสิตา  พูลเกษม โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณัฐกัญญ์  บุญศรี โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รัตนเศียร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกวินท์  ปั้นทรัพย์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายจิระนันท์  ชำปฏิ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายทะเล  จินตกานนท์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายทินภัทร  ศรีคำแหง โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธรรศธรณ์  โชติจำรัส โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพัสกร  มิดชิด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสิริกร  ประมาณพล โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงนุจรี  ฉุยฉาย โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีนาวา โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงหัฐยาพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงอลิสรา  คำใส โรงเรียนตราษตระการคุณ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงขวัญธนสุฎา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณััฐนันท์  รัตนวาร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เพชรมาก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงแพรวพรรณ  เหล่ามโนธรรม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัทรภร  โกญจนพันธ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงเมลิซ่า  โออาโอ่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิิมมุก  ประพันธ์โรจน์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาววิราฬ  สีนวล โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายศิวัช  นิลชาติ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายชนพัฒน์  ปัญญาภู โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธนชัย  สัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นายธนวัฒน์  สิินวัตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายนิิติธร  สุตตสันต์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายปัญจโชติ  หักกะยานนท์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวกัลย์สุดา  นวนเพ็ง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวกุลนาท  รัตนเศียร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวจีรทััศนีย์  ุบุตรทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวญาดา  ปิดทอง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวสุพรรษสินี  บุญญฐี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นายฐิรวัชร  รัตนอานันต์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนลินี  เนืองนิตย์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายกฤตมุข  บัวคำ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวอคิราภ์  วิิสััยงาม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนวรัตน์  ปาริยา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวธนพร  บุญราศรี โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวสิมิลัน  ดวงจันทร์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงประภาพร  สูงสุด โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกนกพร  ไตรภูมิ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณิชา  รัตนะ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงสวรรยา  บริหารพงศ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีคงรักษ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนิกานต์  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปราณิสา  ปรีชาโชติ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศลิษา  แก้วทรัพย์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แถวกลาง โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 นายภูดิส  เจริญสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นาย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีวงษ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวศรีวิไล  กรวยทอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงญาณิศา  ขุยขำ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงเจนจิรา  หวานเสนาะ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงนาตาลี  เขียวขจี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น