รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายไรฮาน  ขมิ้นทอง โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนันท์นภัส​  มินิน โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวกนกพร  แก้วสวนจิก โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวรพีพรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงวิลาสินี  มุ่งหมาย โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงธนพร  ส้มม่วง โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายโซบาลอาลี  ชาช์ชาร์ด โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวสายน้ำผึ้ง  บุญประสงค์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวปวันรัตน์  เดโชไชย โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกรวิชญ์  ทินวงค์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายศุภวิชญ์  ปุญยานนท์ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาววิชุดา  สุขดี โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสรธร  แซ่เอียบ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงระพีพรรณ  อินศรีนวล โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 นายมอ  ชาน โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนุชนาฏ  ณ นรินทร์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงอารีรัตน์  นวลแก้ว โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐสุดา  โรหิตรัตนะ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงสุลักขณา  ยุพิน โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงเบญจมาศ  แตงเหมาะ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชนจันทร์  แก้วคง โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอภิญญา  อินพรหม โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงทิพรดา  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวณัฐริกา  ท่อทิพย์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวปาริฉัตต์  มากัน โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายภาณุพงศ์  ตะนะโส โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชารีวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปพิชญา  พลันการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายปวินท์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายอธิช  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายนนทภัทธ์  เอียบสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกนกอร  สุทธิคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงภัทฑิรา  แปโค โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายกิติพศ  เศียรอุ่น โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชาญชัย  คุณะโคตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์ยา โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอภิชญา  สุขนุช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ปัญจะอนันตชิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงอาภากร  เพชรดำ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชู โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงฐาปนี  วุฒิการ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงดุษณียา  รอดมินทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ้ยสิน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพีรดา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกชกร  จรมาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงธิดามาศ  ใจหลัก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ช่วยชัย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพลชนน์  แสนพล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายภพกร  พิชญางกูร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงภัทรภร  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชลลดา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายยศภฤศ  วิริยะเจริญรัตน์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายพรเทพ  พรหมภัทร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวพีรดา  เดชะพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงอักษร  หมาดสตูล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวลักษิกา  แสงแก้ว โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวลภัสรดา  ณ นคร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายอิสระ  ทวีธนบัตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายจิรพิพรรช  วิจิตร โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจีรภัทร  พิกุลทองอำไพ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงรมิดา  บุญช่วย โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไล่สกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงบุณยานุช  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพชร  เตี่ยวสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิมนภัส  กลั่นแสงวัชพงษ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายชิษณุชา  ชูมาก โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายอันดามัน  ทองเหลือง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 นายอาทิตย์  บุญแสวง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวฐิติรัตน์  จั่นสกุล โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมนปริยา  คงเทศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายรัฐวิศ  ไกรลาศ โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  มากระจัน โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง โรงเรียนตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงภวิกา  รอดแถม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกฤษฎ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจิรภัทร  ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนภัทร  จิตรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญรก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หลักเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกันตภณ  กีรติวิทยานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายโจนาธาน  จอห์น เชอริยาฟารามบิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนกฤต  โกยธรานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนภัทร  บุตรโสภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธีรภัทร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนภสินธุ์  หะรารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายปัณณธร  คำแหง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายภูริณัฐ  ฐาปนะกิตติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศตธรรม์  แจ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายโสภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงมัญชุ์ธีรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวรวรรณ  รักเหย้า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชนะภัย  พรมนิยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายรพีภัทร  ดำใส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายอธิภู  พิมพิศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงโศภนิศ  สมนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายก้องภพ  ติรัตนะประคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายชัยนันท์  สมมุ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายต้นธรรม  เวียงคลังทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพัชรวัฒน์  สิรวิชญ์ชัยกร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายรชต  นิโครธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงปริยากร  ขันติพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพรชนก  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกนิษพงศ์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายณพกรณ์  สอนเสริม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณัฎฐ์วิชัย  พุ่มจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธีทัช  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกชนันท์  เทพทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนดา  ทองจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนะดา  หิมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงบัวบูชา  เชื้อกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปุญญาดา  สุทธิมาลา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพูนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงภรพรหม  วงศ์บันเทิง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุประวีณ์  คงปาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกิตตินันท์  รู้ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายกิตติพงศ์  ศิวากรณ์จงจิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอันนา  อัศวยิ่งเจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายกฤติน  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายก้องภพ  คงเจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายชนกชนม์  ธนาภิบาลวงษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายชิตวร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฐนนท์  ลิ่มชูเชื้อ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายณัฐปคัณภ์  บำเพ็ญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายณัฐวะกร  มีแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นายทยากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นายธนูพล  เกียรติเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายธัญเทพ  อัศวบุญมี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นายปุณยธร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นายภานุกร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายภูริณัฐ  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายวศิน  องค์สันติภาพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นายศุภกร  นิลบุศย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  งามสะอาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวนิซาอ์  ด่านพิทักษ์ศาสน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวปทิตตา  นิเวศน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวปัณรส  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  กองแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวลักขิกา  คงตุก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาววริฏฐา  พฤกษารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาววสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาววีรินทร์  สินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวศิวารยา  รัตนสังข์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวอัญชิสา  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายกิตติธัช  ชรินชวลิต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธัญชนิต  เหเจริญศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายนิติธร  หมื่นเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายปัทมากร  ศิริธานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายปุณยวัจน์  พรัดวิเศษ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นายมาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นายวศิน  ผ่องศรีงามชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นายวิรวิศท์  รัตนคหะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายศิรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายศิวัช  ศานติสาธิตกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวกรกนก  กานต์ดา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงธันยกานต์  พรหมณะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ครุธทรง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวยูโกะ  ยามากุจิ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวลักษณพร  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาววรันธร  แสงศรีรัตนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายณัฐวุฒิ  โรจนพิทยากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายธนกร  อัครกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายธนพัฒน์  แซ่ตัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพงศกร  เกษมมงคลพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นายภัทรณรงค์  ส่งแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายภูณภัทร  วิมุตติสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายมรฑป  เฮงประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายรังสิมันตุ์  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวงศธร  สุทธิบัญชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายวิทวัส  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นายศิวฤทธิ์  จารุสารสุทธิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายศุภกร  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายสุรพิชญ์  คงทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายโอซามา  วงศ์ตานี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวปาณิสรา  จันทร์คง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวปิ่นลดา  เจริญสุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวพลอยไพลิน  จิตรจง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวพิชามญชุ์  องค์วิมลการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพีรภาว์  ชุติมากรกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวมณสิชา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวรวีรัช  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวลีนา  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวศศิณา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวสิตานัน  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอภิสรา  สายทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายกษิดิศ  บำราบพาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายจิรายุส  ผัดผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชิษณุพัทธ์  หนูประเสริฐ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายธนรัฐ  พิมานพรหม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายธนวิชญ์  ปานสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายธนานพ  กุลพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายปวินณัฐ  ปรีชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายเมธพนธ์  สังข์น้อย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายอนาวิล  รัตนวโรภาส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวกนกวรรณ  อาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวณัฏฐา  พุทธรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวธมลวรรณ  ชูศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวนฎา  คหาปะนะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองประกอบกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวอรณิชา  ฝอยเพ็ชร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกิตติภพ  หอฤทธิเวช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายกิตติศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายคณธิป  เอกรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายนนทนัตถ์  คล้ายชะเอม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นายเอกพล  มูสิกะโปน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงช่อฟ้า  ปานนะพงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชวัลญา  สัทธาอธิคม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 นางสาวพัณณกร  จันดาหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นางสาวภัคจิรา  อาบสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงลภัสรดา  สุวรรณเดช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาววรวรรณ  คงเกตุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาววาสนา  ธาดากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวอิสรีย์  รุ่งแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นางสาวนนทิชา  บ้านกล้วย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวปานฟ้า  พฐาบัณพร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายธนกฤต  จุติกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวสุวภัทร  พวงจิตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนัทธมน  หนูกล่ำ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศิรดา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายศรายุทธ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟ้ารุ่งสาง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายนันทพัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกัณณภัชน์  คู่อรุณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงธนิสร  สุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒนวิจิตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายปิยังกูร  เทพพิกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอนันตา  เทพณรงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 นายไกรวิน  ญาณไพศาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวชนม์นิภา  ขวัญแคว้น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธนัชพร  ทองหมัน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณิชชาอร  กิตติ์ธนกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวชนัญชิตา  จินดาพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวปาลิกา  เสรีวงษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวศันศนีย์  เจริญเกียรติตรัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายชินพัทธ์  อัศวรักษ์สกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายนันทวัฒน์  ผานาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสพล  เครือกาบทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวญาณธิชา  เหมแก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงยศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงนันท์นภัส  จำสอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพีรวิชญ์  พู่นำชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภีริณีย์  มณีศิริรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายพีรวัส  พู่นำชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายเมธพนธ์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงกานต์ชนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวหวันยิหวา  เพิ่มศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศุภณัฐ  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายกิตตินันท์  อินพยม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายกฤษฎ์ชญากร  วารีศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 นายปวริศร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 นายนพรัต  รัตนานุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายธนกฤต  ตรึกตรองกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายปภังกร  พรผล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภาคิน  สือสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงญมนภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงแพรชมภู  นาวี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 นายคุณากร  ริยาพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวณัชชญาพัชญ์  เรืองกิตติ์กุลภัท โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นายกิตติภณ  ศุภนาม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปุณณาสา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเขมิกา  วังช่วย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิทักษ์โชติวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงชนานันท์  พรหมมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฎฐ์ชานันท์  อ่อนละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปภาวินี  ตะสถิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เครือมะละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงภัทธิรา  พวงมะลิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวกนกลักษณ์  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวกัญญาพร  จันทร์ลอย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวคีตญา  แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงจิณณา  พลอยช่าง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชฎาพร  ชาภูวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงชฎาวรรณ  ผิวงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชนากานต์  ฮวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวใต้ฟ้า  วงศ์โกมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวนปภัช  แก้วแสวง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวปาณิสรา  ถาวรว่องวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวปานไพริน  บุญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวพรรภษา  บำรุงรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาวพิจักษญา  เสถียรจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวมนัสนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวยลดา  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงรอยพิมพ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวศิรดา  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวสิณากร  สมนึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสิรินทรา  โยธารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวสุณิสา  ไชยสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุธาวี  เมืองมีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวแสนสิริ  ภวัครานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงโสภิดา  มันตะพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายชวนากร  คงแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายนริศ  เอกอนันต์กิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนิธิวัฒน์  สัจจารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นายภาณุวัฒน์  มีปลอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภาสวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภูริเดช  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายสิรภัทร  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอภิวรรษ  ต่อวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกนกรัฐ  บุญมาเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงณัฐพิมล  แก้วกระจก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคกลับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตันกองโกย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณัฐกานณ์  ทวีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มทองมาดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงนริศรา  เล็กกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพรรณกวี  นพรัตน์โมรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงณัฐ์ฐวรญา  วรญาณอรห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงวรินทร์  เชาว์วัฒนาพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงณัฐภาสรณ์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสรัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงธนัชชา  ทองบาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายชินาธิป  พงษ์เดชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงธัญษภัค  วัฒนอัมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธารารัตน์  ตัณฑัยย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แจ้งใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายณัฐภาส  คลายทุกข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายพิชญุตม์  หาญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์ภัคบูรณกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงเปมิกา  อุทัชกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพรนัชชา  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพลอยวารี  โทรพันธุ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพลัม  เกกีงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพัชราภา  วรรณวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงรมิตา  สงเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิวัฒน์เสรีกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวริยา  ไอยรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศินรินทร์  สมใจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงลลิตา  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกนกณัฐ  นาคเผือก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงสมฤดี  กลยณีย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จำเริญรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เอียดทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงศิวภร  บุญเปกข์ตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงกันตยา  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอนัสดา  แก้วคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงชองคิวแฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายกิตติภูมิ  แซ่หลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายจีฮาน  สุทธินิพนธ์นาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายชัยกร  นิรมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอินทุอร  สินอุดมพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายฐักกุระ  จริยโสภาคย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายกษิดิ์เดช  วงค์ไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายปัณณวัชญ์  พิสิฐกรพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธัญสุดา  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายปีย์  เอกศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายภัทรดนัย  วณิชยาพณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  สนามพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายศุภกร  วรรณสกล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายไกรวิทย์  ลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายหิรัญ  ประจวบผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายอนาวิน  ศรีพึ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงภัทรีญา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงชนกกมล  เปรมสมิทธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพงศ์พล  ปุพเพตะนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขสมบูรณ์วิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงชนิษฐา  กลางนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงชลิดา  เทพกัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายโภคิน  วรรณะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงทัศมาพร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวาสนา  วนาวรสุขรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มานีมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เชียรประสงค์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวัชรินทร์  รักเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปานไพลิน  ทองตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอโณทัย  จันทนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพรนภัส  บุญแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสุวรรณภา  พงศ์ประยูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพิมณัชชา  สาระพิมพ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รัตนชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุจจลินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดวงดารา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ณ ระนอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงจุฬามณี  ขาวทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงภิญญดา  ทัยคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงอภิสรา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงภีม  กุลศุภกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงอัญชิสา  บรรพต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงรัตติกาล  สีทองสุก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชนัญญา  มุสิกะสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงอันดารา  จิตต์รุ่งเรืองชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงสโรชา  อนุรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงชนัญฑิตา  โอชะพนัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยรัตน์สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณิชกานต์  ลิ่มบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุดารัตน์  คหจิรัฐิติกาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณิชา  ชูเพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงกันติยา  ทองมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายณัฐวีร์  พรหมวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายนฤเบศร์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงธมลวรรณ  พฤคฌาญาณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงธนภร  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงนิตยา  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชิดเชี่ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธนภร  สมศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงบุณยนุช  โกมลมน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงศุภิสรา  นิติพิทยานุศาสน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอาลิษา  มาริอา เรอนิซ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ส่องแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงรัญลดา  สุจริตธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงนันทวัน  จุติศัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจิรชญา  จิรพันธ์พิเชษฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นบางบ้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงภัทราวดี  ภริงคาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสกลวรรณ  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสนามสร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปาณิศา  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนาราภัทร  หาญชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงมันตา  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงอโรชา  ตาลรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงมินิพัชร  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกรรณิการ์  คัจฉะภา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวริศรา  สุขเนียม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่พุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปัญญวรรณ  สุนธารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพิชญา  ลาวิชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงเพชรอรุณ  สุวรรณกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรงพระ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงณัชฐา  เป้าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอารยา  คงเทพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงนฤสรณ์  นาคทองคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงนันธิมา  เณรทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปทิตตา  น้อยหลุบเรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายภูฟ้า  บุญชมภู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ตรีทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายมุสตอฟา  คามาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสุธาสินี  คงนุ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาญจนไพโรจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายราชพฤกษ์  มณีศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงเพชรนภา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงวริศรา  สืบวิเศษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทร์ชมคงทวี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงอัญชิสา  ขมิ้นทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานพรหม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยพรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงคุณัญญา  อ๋องสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลาเม๊าะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงทนวรรณ์  ช่วยชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิชาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพรรณมณีมัย  ชัยชนะธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วละเอียด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปทิตตา  สุทินวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงมุทิตา  คีรีรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงวรัญญา  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงปัทมพร  งาแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชูคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวริศรา  บุดดีคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสุทธิดา  เหมือนยอด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศศิกานต์  ละออเอี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุภาสินี  สายคงทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสิรีธร  ทวีปรีดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คชเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงจัสมิน  หลานหลงส้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงจิราพัชร  เทียบท่าทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงไอรดา  ศรีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  เรือนใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงญาณิศา  จุนพิสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงจิรายุ  ละอองจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงญาณิศา  ฐิตวัฒนวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุรีวัลย์  วงศ์เหลี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงฐิติพรรณ  พิสิฐคุณานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงญาณิศา  ปริตรานันทกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงอัยลีนร์  หวังผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณัชวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจิรสุตา  เดชภักดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธิดาเทพ  สมศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชเนตตี  สินค้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงธนาภรณ์  นามเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงเบญจภา  ริมดุสิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงพลอยแพรวา  มลิพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงสุภัค  องค์บริรักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงยุวดี  คงชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวริศรา  หลินศุวนนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสุรภา  ภัฏปฏิเวธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงนฤมล  อรรถธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสิริรัตน์  ลิขิตศรีสง่ากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  องค์สันติภาพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงวิภาดา  โกวิทางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพัลลภัส  บุณยัษเฐียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงสุธินี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสุพรักษ์  อาญาสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงนงนภัส  คงราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงมารีออน เคลย์  ศิริมุสิกะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงชญานิศ  ตันพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรวิสุดา  อุตสาหมงคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงวาดจันทร์  คนเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงอนัญญา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธนิษฐา  ปิ่นทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงบุษกร  กุลศุภกร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงสุชัญญา  หลายกิจวุฒิพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงนันทัชพร  ตั้นสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ขุนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศศิประภา  นวลนิ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงภัทรศยา  บริสุทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงวนัชพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสุธาสิณีย์  ช่วยชู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงธีญาธิปก์  ถิรสัตยาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงปนัสยา  จิ้วล้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสุศิษฏา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงปรมินทร์  เสกสัน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงอนัญญา  นิธิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอนุธิดา  ชุมดาวงษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงรินทร์ลภัต  ถิระผจญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงเกสรา  รัตนเฉลิมรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงวริศรา  รัฐกาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอธิชา  กล้าศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชนิดาภา  กระจัดกลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ตันวีระ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธารวิมล  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงปาริชาติ  ชูภักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงรสิตา  ถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงปภานันนรี  ยายี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงพิชชาอร  ภูมิพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปริญญามาส  เบญจวรางกูร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงดาริญญา  พัฒนกิจวิบูลย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงแพรวา  แว่นนาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงวริศรา  พึ่งกุศล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงศิศิรา  สุวิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงสกุลตญา  ทองทับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุภนิดา  สุทธินุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงลักษิกา  กองดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ขาวล้วน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงทิพากร  พลเยี่ยม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสิรภัทร  ดีเอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงสวรส  จันทร์ฝาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร* โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงคณัสนันต์  เลิศรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรธนะประทีป โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทะบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงจิราพัชร  โสมสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงชนันภรณ์  สุขจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงชลธิชา  ศรมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณัฐนันท์  มุกดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัฐพร  คำเรือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณิชกานต์  เกษราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงบุญญาพร  แซ่ยี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มนุช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงพัชราพร  วงศ์ศุภชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงรสินทรา  สารธิยากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงวีรชาดา  หนูดำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงศรัณย์พร  อิสรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงศศิกานต์  เต็มสังข์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอภิญญา  มณีนูน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงชนันรัตน์  อินทะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชาคริญา  บุตรน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฐธิดา  อารมญ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงนลินนิภา  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพรรษชล  พิศาลวานิช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงมนัญชยา  สิงหสิทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงรินลดา  อยู่บุญวิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงศลิษา  เพชรงาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอติกานต์  เหนียวแน่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงอังคณา  ชาวสมุทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงกรวรรณ  อภิบูลย์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงญาณิศา  เอมโอช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงฐิติชญา  ไพนุชิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หลงขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงธัญวรรณ  วิมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงธัญสิริ  เสนจันทร์ฒิไชย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงนภัทร  หนูพุม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงปทุมวดี  เชิญชม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงปิณฑิรา  เกยทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพัณณิตา  เจนจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงรัชนียา  ชัยชุติมานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวรกมล  แก้วแก่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงสกุลพร  กิจเกษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกรกช  ก่อเกิดบุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญญานุพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่างจิตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนิชาภา  นวลจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงอนัญพร  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกนกรัต  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกษิรา  จิรชญาพุฒิธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงกัณฐมณี  รอดงาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกันตพร  วิญญูประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงกันติชา  ศักดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงเกศกนก  เกษอาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงจิราพัชร  ถิรวิทยานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงณัฐชยา  โภคาเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่กิ้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงนานา  จิตรพัฒนากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงเนติพร  สุพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงพชร  นิลธนาชนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นบาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพิชญา  ณ พัทลุง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจซื่อกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงก้องกฤดากร  จันทร์เมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงกัลยา  ชูศรีวาส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเขมิสา  เจริญศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงญณมา  ไชยราช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงธนภรณ์  วิจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงมันทนา  สิงหภานุพงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงวิชญาดา  เข็มเพ็ชรโต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงอริสรา  สาคร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงกุลปรียา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณหทัย  สารมาศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวารีรัตน์  มาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงวิยดา  ผาแสง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงกนกพร  สดชื่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกฤตธีรนันท์  สุภิมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณฐพร  ทองสวน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงปพิชญา  จำริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงภัททิยา  สุรวิทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงวรากร  นันตะเคน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงกมลศรี  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณัฐวรีย์  ทองขวิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงปอฝ้าย  ก่อส้าย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงภัทรศยา  แซ่อุ๋ย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงเกวลิน  หริเลิศรัฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงศศิธิดา  จงหมั่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงนัฐนันท์  ลิ่มฮวด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงสาริณี  โมลา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐกานต์  เสรีบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงเนาวนันท์  โรจนพิทยากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงภัสสร  ศรีมันตะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงภาสินี  ชดช้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสิริมนต์  แซ่แจว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงแก้วกัญญา  เทวเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงธัญชนก  สุขบาล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงวาสนา  เชื้อชวด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงศิรินารี  พละสุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงศุภวิกาญจน์  กองจันทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงสวรรณกมล  เจียรนัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงอนัญญา  สุขศรีสินธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงอรณิช  เครือสนิท โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอัญชญา  สวนยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงอัยยาวีร์  แซ่เซี่ย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงเพชรแพง  รัตนภา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงภัทรภร  เจริญจิรตระกูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงมธุรดา  เพ็ชรเสน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงวรัญญา  คหาปะนะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอรจิรา  ใจใส่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงชาลิสา  คงเหล่า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงฐิดารัตน์  อาจยุทธ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงเปรมฤทัย  แพงศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ฉิมพลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงโสมญ์สกาวว์  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงชัญญา  แก้วบำรุง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรส่งศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อ๋องเอื้อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นิยมสัตย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงภิญญา  ลีวัฒนากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาลยเวช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงชรัลดา  เจริญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอนัญญา  จุลกโกมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงศุภนิจ  รักราวี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงวริษา  วิบูลพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงทิพย์เกษร  คงแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงอติพร  จิรภาส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงบุษยมาส  จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ตันติปุษปรรฆ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตุ้งกู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงศตพร  สวัสดิพรรดิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  คุ้มหอม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงกฤษณา  ลามิเน่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำหล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงปวรรัตน์  ทรงยศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขาใหญ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสุรัมภา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงเครือแก้ว  แซ่ลี้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกชอร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกนกขวัญ  มุ่งดี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แพงอุฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพรรธิชา  ทองจิตต์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงชนิสรา  นารีไผ่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงฐานิสา  ปะจันทบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงใจธรรม บุญปลูก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงนงนภัส  สระบัว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องวุ่น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัญญา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิมลวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอรภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอิษฎาอร  พูนพิสิฐทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงณฐพร  เพ็ชร์มุข โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงแทนรัก  นาคปนทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงรวีวรรณ  สุนทรนนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงรัตนวรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงซาบรีน่า  เซโฮวิค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงฐิตารีย์  ถิ่นทะเล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงนาเซีย  รอบคิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพิยดา  เชื้อฉลาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงศกมลวรรณ  ฤทธิเดช โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงอาดีล่า  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงอารยา  มูสิกรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงณัฏณิชา  พลับทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักษาราษฎร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนพรัตน์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวิศัลยา  เสียงอัศวมน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไชยวัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงมัทนา  วิสาละ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลือชา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรโชติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณัฐวดี  โภคะศฤงคาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงภีมรดา  ร่าหมาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงมานิตา  สิทธิผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกิรณา  ครองยุติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงพชรพร  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพริ้มรส  ภักดีวิโรจน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์สกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงอินทิรา  จิรัชตกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกัญพุส  อินทะสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหะศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงนัจลาอ์  หลีเส็น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงวันฟ้าใส  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสิริธร  สมหวัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงนัสลีนร์  หวังผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงอริศา  โบบทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงกษัตรี  หลิ่มมณี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงนิชาภัทร  มาตรา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้าวเป็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงณิชากานต์  ทรัพย์วิริยะกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงแทนใจ  บรรโนปกรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงนิชานันท์  ทันเพื่อน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงเบญญาภา  วิมลพันธุ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงศิระภัสสร  เพชรรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงธิปลดา  ประสวนศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงนฤภร  เฟืองเวโรจน์สกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จตุรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกตุแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีรวัฒนโยธิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงศุภากร  มีผึ้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงสมัชญา  ร้อยมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงสุปรียา  จำรูญวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงอัครภา  กาฬผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีเจริญกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงจิรัฐกร  สุขศรีใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  เลิศเดชานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขศรีเมือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงมัฏฐิกา  สุวรรณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงหทัยชนก  ตันสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงดาราวัน  จันทนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยผล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อจลศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงปราง  พงศ์ไพร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงอภิชญา  สระวัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงเก็จมณี  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงเจสสิกา  โรต้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงชฎาณิศ  สิทธิโชค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิณทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงธีรกานต์  ธนกฤตขจรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงบัณฑิตา  แตงกำเนิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงปัทมา  เอนกวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงอนัญญา  สุขพัฒนะกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรฉวาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงนภสร  ศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงอชิรญา  ชโลธร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงอัญชิสา  มโนขวัญหทัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงนวรัตน์  โสโท โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทรกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำวอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงปิยธิดา  นพรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงวิภาดา  ลอยพิพันธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสปัญ  ศรีการุญ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงอรติกานต์  พรหมนุรักษ์กิจ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอาทิมา  ทั่นเส้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงกฤตยา  นวมลลิ์รัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงซาร่า  สามารถ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงณัชรัตน์  สุวรรณโน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงศุภิสรา  สวนยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงกนกพร  อยู่เย็น โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงฐาปณีย์  รัตนจินดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงณัฐริตา  ผาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงธนวรรณ  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงปราชนันท์  ข่ายม่าน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอามิตา  เกื้อหนุน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงแพรพลอย  เลิศรักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอาทิมา  ปันแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญศึกแคล้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงศศิพร  จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงอรปรียา  ลิ่มสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงกันตพร  อังคณาเวสน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขวัญแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพิชรินทร์  หมายแร่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงรสสิวัลย์  พจนารถโกมล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงสิริพร  สุริยะพิทักษ์กุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงปิยวรรณ  ปานคง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงชนันทน์ภรณ์  พิศาลวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงเนตรศิริภัคร์  นาวีว่อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกรณิชสา  เหล่าประเสริฐศิริ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงเกียรติสุดา  พลีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงซูไวบะห์  ปาทาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลืองสะอาด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงมาณิการ์  แป้นแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงวราภรณ์  อุดมลาภ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสุวิมล  ปานมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธิโชค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงพริบพันดาว  เดชารักษ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงศิรินธร  คลังแก้ว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวสด โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงฐานิดา  สีแก้วเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงภีมวรา  มลเลษศรี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุปาริตา  สังข์ทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงอาทิตยา  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงนรีนุช  จันทรังษี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงสุพิชญา  สุระทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ย๋อง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงรพีพรรณ  ธงชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์โต โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงพิสินี  ใจชุ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงหทัยทิพย์  สังหนู โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุณโอษฐ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรโรจน์สิรภัทร โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงสุภาณิศา  บัวขาว โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงกฤษณา  กล้าจริง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายจอง ฮา  พาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงณัชชา  แก้วน้อย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงกฤตยา  เครือแพทย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงสุประวีณ์  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอรัทยา  ชัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงอันนา  บูลการณ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงโชติรส  เเซ่อึ๋ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายกนกพิชญ์  ทิพย์รงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายธนวัต  นิลเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายวีรฉัตร  แก้วอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายอนุรักษ์  เสกสรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมทัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายวิธวินท์  อ่ำตระกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงรัฐนันท์  ประไพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงศศินิภา  ส่องรอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายพชรดนัย  แซ่จั่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายกิตติชัย  ทองกอบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายชนาธิป  เพ็ชรโยธิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายชัยวัฒน์  นาคนาคะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายธนภัทร  ศรีกาญจน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขบรรจง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายอานัส  บุตรโหล้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงกนกพร  ฤทธิเพชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แป้นซื่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงเปรมยุดา  ชัชเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงพัชราภาณ์  แก้วละมุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงยุพาวรรณ  วิชัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงวสุมา  กาลมัชฌิมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายกล้าณรงค์  ฤทธิเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายตราสิน  ตรีเดช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายธราเทพ  ลูกจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายนาธาน  บุญเกิด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายบุญฤทธิ์  ถิ่นลิพอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายปรีชารัตน์  ในรัมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายปลื้มปิติ  ฤทธิสมาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายปวริศร์  แซ่วุ้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายพงศธร  ทองวิลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายพีรธัช  ทองบาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายฟรุกอน  ตุลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายภัทรพล  ณ นคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายวรินทร  ลาภาวชิรากูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณ์รักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงกฤตธีรา  ทองสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงจิรภัทร์  ข้อกิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์เศรษฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงณัฎฐ์ชฌา  จันทร์อุดม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงณัฐธิดา  บาโห้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงบงกช  ธรรมโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงพรทิวา  ตัณฑสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงภาณินี  มัฐผา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงศุภิสรา  ณ พริ้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงสุชาวลี  คำเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงสุพิชญา  ปวนแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพาธิดา  ฉายเหลี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงศศิมา  อ๊อดวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงปราณปรียา  สุวรรณโน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงรมย์นลิน  แก้วพลงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงปิยะญาดา  ทองขำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายชัชศรัณย์  สูพร โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายชาคริต  ทิพย์รักษา โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายญาณิน  หาญใจ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงธัญรดา  ใจคำ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพรนัชชา  คงสุทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธงชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายปุรเชษฐ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงฐิติมา  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพัทธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายจักรพันธ์  ไกรเลิศ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายรชต  เจริญกิจ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายอรรจน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายอนพัช  บุญรักษ์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงขวัญฤทัย  รัตนกาย โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เทพบำรุง โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงสิมิลัน  สุภาพกาญจน์ โรงเรียนเมืองถลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายกิตติธัช  บุญทองสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายกิตติธัช  โศรกหาย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายคเณศ  แจ่มใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายธนทัต  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายปรเมศ  ศรีสุกใส โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายปีติภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายพงษ์เทพ  ไชยวาที โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายพิรภพ  ภาสะเตมีย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายวัฒนพล  วัฒนาดังก้อง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายวิศารุต  ภูศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายศาสตรา  พลวิริยะสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายศุภนัฐ  แก้วเงิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายสุธีกานต์  คชสิงห์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงปิยะธิดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพรรณพร  เดชศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงมนสิชา  แพ่งยัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงวิรัญชนา  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงสุขุมาล  สงเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงสุรภา  จำรัสทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีธรรมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายนภสร  เงินดี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายพศวัฒน์  ดวงแป้น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายพีรภรรค์  บ้างสกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายเพชรธร  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายเอกธนัช  โมฬี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงชนิสรา  พุทธัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงบงกช  ลายทองสุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงปภาวรินท์  พุ่มเกลี้ยง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงพรหมพร  แมนสถิตย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงพัสสกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงมณัสนันท์  โรจน์มงคลชัย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงลลิตภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงสุรัชดา  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายกฤติธี  วรรณลาวัณย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายฉัตริน  แก้วมณี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 นายชยกร  ชัชวาลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 นายชัยยุทธ์  แซ่หลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายชาญกสิณ  แซ่เตียว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายณภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายธรรมชาติ  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1298 นายธรานนท์  หงษ์เจริญ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1299 นายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1300 นายนรภัทร  วงศ์ธวัชบุรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายนวพล  จันทปุก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 นายปวีร์  อิสริยะวาณิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 นายปุญญพัฒน์  เงินหนู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายศุภวิชญ์  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายวุฒิไกร  บัวเสี้ยว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงชลรภัส  ทองทับ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 นายพัชรพล  วรศิริสุวิมล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายพัทธดนย์  แก้วถาวร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายพีรณัฐ  ภู่ทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่วมศิริ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่หลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นายภูตะวัน  สินอาษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายศตวรรษ  หนูแจ่ม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายสิรภพ  คนซื่อ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวจิรัฐติญา  พูลเดช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวชนนิกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวชุติมณฑน์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พงษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นางสาวณัชชา  เจริญพร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขประวิทย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นางสาวปานรดา  ปลาลารัตน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงพิณกวี  รอดตัว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงภิชาดา  ถาวรนุรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาววิศิษฐ์สิริ  ขวัญแสง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 นางสาวสิริยากร  ณ ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสุชัญสินี  พิทักษ์อรรณพ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 นางสาวสุภัสสรา  พรหมโยธา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นางสาวอรปรียา  ณ ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นางสาวอังศุนิตย์  สักกะพลางกูร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายกันต์  แสงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายกิตติโชค  ถิ่นพังไกร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายชัยภัทร  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผยองศักดิ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายเด่นภูมิ  ศรีสังข์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายธนนท์อิศม์  อ่องสมหวัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายธนภัทร  พิณวานิช โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมทัพย์ศิลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายภูมิภฤศ  ขวดแก้ว โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายวงศธร  รักรัตนไพศาล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงกานติมา  รักกลิ่น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงจารุพร  ลือชา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายจิณัฐตา  จินา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงจิรัชญา  ลักขณาสิริกุล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงฐิตารีย์  นิยม โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงนัทพร  พัฒนพันธุ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงบุลภรณ์  อินทร์เต็ก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงวรางคณา  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงสิริวิมล  ยวงทอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นอมร โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงอรรัมภา  เฉลิมพล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย ศูนย์การเรียนวิถีธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น