รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศิอร  หลีกภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงภคณาฎ  ขยันการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพรลภัส  บุญวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกุลภรณ์  คงผอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงณัฐมน  คงชูศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกันตวัฒน์  สนณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายชัชรินทร์  จันดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจารุวิทย์  แสงประดับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีเทพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพรนภัส  ทองสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงธัญสินี  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฎฐกุล  เบญจกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายอโณทัย  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงภัทราวดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เมืองพูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสิริยากร  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายญาณพัฒน์  ไกรจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐพร  พาณิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณธนากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายตะวัน  ปานนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจินตสิทธิ์  เพชรฉิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนิตสิรี  ดัชถุยาวัตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพุฒิชัย  ถือแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปุญญตา  คล้ายบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงนนทวรรณ  เหมือนพรรณราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายฐปนภพ  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐพงษ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงภัทรดา  สุชาติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปาริชาต  ทองแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณฐพงศ์  ราญฎร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพรธนพล  นิลพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธนพร  อาทิตยมณฑล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทองประดับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงศุภากร  ศุภรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนภัสชล  เหมไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกมลพรรณ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงณัฏฐ์ธีมา  อัมระปาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงศรอนงค์  เรืองวิทยาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ตันติกฤตยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอิทธิชัย  เขาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปวันวรีย์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงภคพร  ศิกษมัต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายวรพล  กิติพงศ์ภากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพงศ์ภีระ  คงพูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายณัฐภัทร  คงบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายจารุตน์  ว่องวชิรพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณีรนุช  ยกกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนรีกานต์  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายสรวิศ  จูห้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเกื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปภาวี  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงเจริดลักษณ์  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงแก้วเก้า  กลั่นสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณิชกุล  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีธนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐนันท์  เร็วเรียบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงพิชญธิดา  เรียบผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ช่วยชนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเกวลิน  คชรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฐกมล  จินา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปิญชาน์  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนรมน  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงญาณินท์  เขตรัตนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวริษา  สงพราหมณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพชร  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธีรฉัตร  พานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายนพคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพิณไพเราะ  จูดคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ประกอบกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจารุกร  ลีสุรวณิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงทัดสรวง  มีแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชยันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกรวิชญ์  จำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปลอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายปิติพร  พรหมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายอินทนนท์  วรรณรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกุลจิรา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกุลฑีรา  เพ็ชรภักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวเยาวลักษณ์  ศิกษมัต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนงนภัส  สุวรรณโณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายนวกร  บุญเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวศศิธร  คงดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายอำพล  ยะโกะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวรท  นวลแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวาศินี  จันทร์มัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายตระการ  แซ่เขา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายพัชรเมศร์  กุลดิลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประดับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวกัญญาณัฐ  บริโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวอรสา  สุวรรณโณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฏฐนิต์  ดีอ้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงบุณณดา  ฤทธิ์เพชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศิริญากร  พลพัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปกรณ์วิทย์  รักสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงพริมา  รองเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงสุชานันท์  พูลพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายณฐศร  ถิระพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชลพินทุ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชูช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงรุจิรดา  เกตุประกอบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอรวรรณยา  นุ่นเกตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพิมพ์พจี  คำศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงตีรณา  แซ่เขา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพชร  ดำเนียม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  รักษารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงอิสสริย์  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายแสงภูมิ  ธีระกิจไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชวิน  เกปัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายศิรภพ  มากมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายโพธพงศ์  แซ่ตัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปิยาพัชร  เพชรหิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวรรธวรี  หลงขาว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายสุรยุทธ  คงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงภวรัญชน์  โกวิททวิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายทศพร  จิตรแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายชานนท์  ตกจีนต้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายอันน์  ชุนหบดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธารไท  เสียงหลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงมนต์ณิศา  ดาราฉาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงลิลลาฮ์  เพียรมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายโกษม  พาหุมันโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอภิวิชญ์  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงนาตาชา  ศุภศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอัครวินท์  ชมภูพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายภัทรดนัย  บุญแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผดุงวิทย์วัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงลลิตา  พิชญ์ปรีชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายศิตศาสตร์  สีสาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกรรสุดา  สืบเหม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวพรพิมล  แสงแวว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสิริกัญญา  ติงหงะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวคีตาวริญณ์  บริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวฟาฎิลา  หีมหล๊ะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวมุกรินทร์  ภู่นภัสกร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวพรพิมล  หนูแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวรัชฎากร  บัวบาล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธุวานนท์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวสุปวีณ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวพิชญาภัค  แก้วสม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวภัควลัญชญ์  หนูหมื่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวภัคนันท์  หนูหมื่น โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวมัลลิกา  สุขอินทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศศิธร  รักษ์ทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวบัณฑิตา  มุขแสง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทองโอ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายวรุณ  วรภู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงทรงพร  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุยสุย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายทรงรัตน์  จันทร์ฝาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปรียธาดา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพัชญา  มนตรีพิศุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 นางสาววีรยา  เดชอรัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวสุเมธินี  เดชอรัญ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวสาธินี  คงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวเกวลิน  ศรีเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายรัฐนันท์  หนูฉ้ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายนรุตม์ชัย  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายนนทพัทธ์  ชูสังข์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภูธิป  ชายภักตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายจิรกิตติ์  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายกิตติวินท์  อินทะนิล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายกายสิทธิ์  ชุมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายณัฐนันท์  ใจแข็ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองเส็ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวชนิสรา  สงแก้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวเกวลิน  เศวตะดุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวธัญชนก  ชูเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวปราณปรียา  อนันตวรพจน์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวินภพ  พัฒนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธริณี  ทองช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนริสา  มืดมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปพิชญา  พรพงศธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปริมณัฐชา  นาคมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวริศรา  ว้องกี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอารยา  รัตนมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงชุฌิฌาร์  วีรประเสริฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองสงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณินทิรา  พัฒนวิทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงธริณญา  จ้องโก้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกฤตัชญ์  ชูวุ่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกอบชัย  คงหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายจตุภัทร  พรมดาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายโจนาธาน  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชานนท์  สงแสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพีรณัฐ  แซ่ตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายศุภณัฐ  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายศุภณัฐ  อีนหมัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายสรยุทธ  อาตเต้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัญจน์ชวัล  แก่นอินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลือ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เด่นยุกต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายกนต์ทัศน์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกฤตนัย  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกฤตนู  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชัยกร  สามสี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัลยกร  ขาวดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณเชิดพันธ์ุ  รำภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจณิสตา  ศิรเศรษฐบุตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปณิธิ  บริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงชนนิกานต์  สีนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพงศ์ปณต  แสงอาทิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพัชรพล  ช่วยสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชมพูนุท  อรรถชัยยะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิกวิชญ์  คันธมานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชวิศา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศิรนนท์  นะวะกะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสิทธิเดช  ชูกระชั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงจันทกานต์  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงญาณินดา  บาหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินขัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณภัทร  นานอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุยสุย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงทิพยารัตน์  ร่างมณี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธนิตา  มุทามาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงธิดาทิพย์  แท่นด้วง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนวพร  ยอดจิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปัญจพาณ์  อานุภาพเสถียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปุณยาพร  วิทยพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงฝันสิริ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพัทธนันท์  มุขวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  พูลเพ็ชร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิชญธิดา  สมสู่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิชญาวี  สิทธิการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  รักราวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดำจุติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงแพรภัส  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสียมไหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงมุทิตา  บูลการณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงรินรดา  รองเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุพรรณี  หมื่นชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายณรรฐพล  ไชยภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกษิดิศ  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายกันตศักดิ์  อุไร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายจิรภัทร  พรหมเจียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายนรินทร  จันเซ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพชร  กลับดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพชรพัฒน์  สังยวน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพรพิพัฒน์  อ้นชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภัทรพงศ์  ใจจ้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณัฏฐนรี  อันธิรส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฐวรา  บัวผุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปัญญิศา  เพ็ชร์สว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภานุวัฒน์  ราชดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปัณชญา  เลอเลิศวิเชียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายศุภกฤต  เพชรอาวุธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายอภิรักษ์  ทวนดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณคีรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจารวี  ตี้พั้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงจิติมา  แสงสีจันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเชิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงญาณันธร  วัชรมุสิก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณิศศิพิมพ์  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงนิศารัตน์  บ้านนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงปาณิศา  อดออม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปาณิศา  เอียดวาณะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  กังแฮ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพิชชาพร  สินไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิมลสิริ  ตุ้งติก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยุทธนาชัยกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงยุพารัตน์  มากชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงเรวดี  วรรณศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวัตติมา  ปิ่นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงศศิณา  ภู่จิรเกษม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรจงคชาธาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงอธิชา  มุกดารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุดกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอัญชิตา  เต็มสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอาริษา  คงเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงฮนาน  มาน๊ะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกวินภพ  พัฒนกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญชากร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณฐกร  สองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายดรัณภพ  พรหมดนตรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนพัฒน์  เพชรย้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกิตติภัฏ  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายดลนัย  จงดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายตนุเชษฐ์  พลอยเพชรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายแทน  รักษ์ภู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธันวา  แก้วกำเหนิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธีรพรรดิ์  ดำรงค์พรพิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายนิธิ  ชูเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายปฏิพัฒน์  ปานแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายมนตรี  นาวี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายยศภัทร  ภัททิยากุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอภิชัย  เมืองแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ขันเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฎฐ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชัญญพัชร์  ธนัทรัชรุจินันท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธัญธร  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนาภรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศิริรินทร์  ศิลปสังข์เลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงหยาดเพชร  ลิ่วรุ่งเจริญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวราภรณ์  ดับพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิรดา  สีใส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอนัตตา  เกตุพงษ์พันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอภิชยา  ศรทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอินทุกานต์  เรืองแสนสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพิงรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงอุษา  ชาญยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเทพสิทธิ์  ทองสีอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชนม์บวร  ด้วงนุ้ย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชินพงศ์  รักใหม่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่เฉี้ยง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายณัฐนันท์  รุณแสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนพงษ์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธีรธน  สิริโสภณวรกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวเขียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายวัชรินทร์  เสาวภาคย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงเบญญา  สงเสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ชีวาธร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายณัฐยศ  สุระกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปฏิพล  สุภาศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพสธร  รักเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพิชญานนท์  เครือยศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภาณุเดช  วันแรก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวิธวินท์  ชุมชื่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายศฐาธนินท์  ธีระประภาวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสิทธินนท์  สงสังข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายอัษฎา  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  โออินทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เตี้ยนซี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชนกนันท์  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงชนกานต์  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชนิสรา  บริบูรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ดีชูศร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธัญพร  อั้นทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงชาญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จิตมาต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปัญญธิดา  กาเยาว์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  พันธ์พิเชฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวราภรณ์  คงเพ็ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงวิไล  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงวิชญาดา  วิโนทัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีเทพ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอาจารียา  เกิดผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์หอม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงก่อกานต์  เนตรประชา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวนทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กังแฮ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงครองขวัญ  ไทรงาม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงชญาดา  ทองแดง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชนกนันท์  สามห้วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงฐนิสรา  ชูบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงดวงกมล  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงธัญวลัย  วินสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงประภาสิริ  มกรพันธุ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงปาลิตา  สุดหาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปุญยภา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงปุณณดา  ดำคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพรรณไพลิน  กิ้มนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงพัชรมัย  พุ่มทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพิมลรัตน์  รามยัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงมรกต  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวนัชดา  ปูเงิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงศศินิภา  เอี่ยมละม่อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ดำช่วย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงสุวลักษณ์  บัวกิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงอัญญรัตน์  ชูชาติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอารีรัตน์  วัฒนสถิตย์นุกูล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายสุประวีณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายกรินทร์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายกฤตเมธ  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายจิรเมธ  สินธุเพ็ชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายชวนากร  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายชัยธวัช  จิโรจน์เศรษฐกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงอัญมณี จันทสุวรรณ  จันทสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายณรรฐพล  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงโสรัจจา  สังข์แก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงศุภิสรา  ชูจักร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศิริกานต์  ทองบัว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวันติยา  ลุงกี่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงวรางคณา  บุญเดช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรหล่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงภัทรมล  เสนีย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธนดล  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงภัคจิรา  สหกิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายธนพรรณ  แกล้วกล้า โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชูดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนะรัตน์  อ่อนคง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปิยะมาศ  ช่วยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปัญณกัญ  กุลยุทธ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธีรไนย  พิทยะชัยวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงดารารัตน์  อุปกา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงโชติกา  พลสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายนพรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงชุติพรรณ  ลบเลือน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงคีตภัทร  สมาธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกัลยา  สุนทรเต็ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพฤฒิพงศ์  นุ่นเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพีรดนย์  เดชภักดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายรัตตพงศ์  แก้วละเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายเสฎฐโชติ  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอัคคเดช  รักสกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุระกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ดุลยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายจิรภัทร  ทองเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายชนสรณ์  ชาวชื่นสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชูเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายชัชพงศ์  คงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธนวัฒน์  มีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนากร  อิ่วสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธีรโชติ  สุขสมบัติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายนัทธพงศ์  ท้ามถั่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพัทธดนย์  ชัยเพชร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพูนสวัสดิ์  นาดอน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายภูตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายภูมิภาส  ชอบชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภูริณัฐ  บุญญา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอรุณชัย  ดำเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญเมือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกฤติณี  ภัทรธันยพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงการะเกด  บัวเกิด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงจรัญพร  หีดเขียว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชาลิสา  เก้าเฮี้ยน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มเติม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงตีรยา  ย่องซื่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธนัชชา  ทองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันวโรภาส โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพรชนก  จำนงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพรปวีณ์  อรรฆยานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพิริยากร  ทองสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงภานรินทร์  รัมณะกัจนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวรินทร  หมั่นกสิกรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงศรีตรัง  สุขอนันต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสรินทร์รัตน์  ทองคำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอชิตา  ไชยชิต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงอาภาศิริ  แก้วแสงศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายนภสินธุ์  แสงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพิทยุตม์  บัวเเก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงกษมา  จันทร์มา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชุมทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายเจริญมั่น  ณัฐวิทย์สกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณัฐปคัลภ์  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกติยา  อยู่คง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายจักรพรรดิ์  เสวก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายจาฎุพัจน์  รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายณัฐชนน  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณัฐนิติ  จิตรหลัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายภคิน  แซ่โค้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภูเบศ  สงพิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภูฟ้า  ทองทรัพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายมูฮาหมัด  ขาวดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายวชิรวิทย์  เตียวฉิ้ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายวีรภัทร  วิเศษพันธุ์ชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายสิทธิพร  เกตทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเกสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเบญญาภา  ถนอมใจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงเพชรลดา  เกียงเอีย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงกมลทิพย์  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงจิตมาส  เชียรวิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชฎาภา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงชนิตา  กังงา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงชุติพัฒน์  สีสาย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงฐิตากร  จันทร์น้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงธนกมล  อาจชอบการ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธัญชนก  โพชสาลี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เชยชื่นจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงนิชานันท์  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปริชาติ  แสงอาทิตย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพชรพรรณ  แป้นไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภัทร  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วศรียงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงภัสรา  จันมัด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงภูวนิดา  อินทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงมินตรา  จริงจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงรัชนี  หวังหลี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงวรนิษฐา  ชินสงคราม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวราลักษณ์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงศศิวิมล  คงพล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศุภมาส  เชยชื่นจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงสิริพัชร์  แขกไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงสุภาวรรณ์  สินอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงอภิษฎา  แพ่งพิสาร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายกิตติพศ  หมุกรอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายชวรัตน์  ลั่นสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายณฐิวัฒน์  นิ่มนวล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายณัฐปคัลป์  จิตรบุญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนวิไลย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายธนัท  ชูมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายนราวิชญ์  เสมามิ่ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุดศรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายพรพิสิทธิ์  สุขรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพรภวิษย์  คุ้นมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภีมพศ  นวลนิ่ม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายภูดิส  พานิชกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายอรุชา  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงเกตน์สิริ  แดงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกฤตญชญ์  กิริยา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเกศมณี  ชูหอยทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายคณิสร  สองรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกนกพร  จิตขาว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายชยธร  แร่ทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายชาคริต  เจือกโว้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไทยกลาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฐนารี  ลิกขะไชย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายถิรพุทธิ์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนกฤต  มณีสิงห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงณัฐพร  คชภูมิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฐสุดา  สุขสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงทิวาณี  เส้งตั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงบุตร์ธิพร  ราชสงค์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายธนวินท์  นิลผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธนาวุฒิ  สวัสดิวงษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงปภานิจ  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงประภัสรา  มีปลอด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงปิยาพัชร  ง่วนสน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายธีรนันท์  ทองดี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายนัฐพงศ์  กัญญาพัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ตัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพลอยสวย  แสงสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงรัญชิดา  วงศ์น้อย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายนัทธพงศ์  ก่อเกียรติ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวิจิตรตรี  ตรังคธนสิน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายปภังกร  ช่องรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศันศนีย์  พิทักษ์ลิมนุวงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ส่อสืบ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมเสนะ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสุวิกรานต์  รอดภัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงอัจฉรา  ท่าจีน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงอาภาวรรณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูริพัฒน์  ช่วยพนัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายเลโกลาส  นาธาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายวิเศษศักดิ์  อินทรวิเศษ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายเกษมสุข  พันพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์แพทย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกมลพรรณ  สิทธิชัย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงเกวลิน  เลาะสราญ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายจารุวัฒน์  ส่งเสริม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายทัศไนย  เสริมพันธ์วรกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำแท้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงต้องตา  พลพระ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนากร  รอดสุด โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายปิยพนธ์  แก้วกุล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงนันธ์หทัย  ล้วนกาง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพงศภัค  ทองมั่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนิรัชพร  นุ่นชูผล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพงศ์ภาณุ  ซุ่นสั้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงพรรณวดี  โชติกเสถียร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงพัณณิตา  อวนข้อง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายมุห์ซิน  อาหรับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายยศพนธ์  มุขวัฒน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายราเชนทร์  ศิริสุวรรณภา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายวิชยุตม์  รอดริน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นหนู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายศุภรณัฐ  อนุเคราะห์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพิมพ์ศิริรัศม์  ฉิมเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสรวิชญ์  ทกแง่น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ไพบูลย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงรินรดา  ณ นคร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวาริณี  โมทิม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงอรนุช  อภัยพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายหฤษฎ์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอดิศักดิ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายอภินันท์  ว่องวัฒนาศิลป์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนน้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายกวินนาฏ  จันทร์บุญแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกัณฐ์ลดา  สงชู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงครินาถ  อนันต์ประเสริฐ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง กรรณสูต  กรรณสูต โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงชาลิณ  จันทร์แสง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงญาณิศา  สวัสดิพันธ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงกนกภรณ์  จำปา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงณัฐชิตา  ปิยกาญจนานนท์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงณัฐธิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหนง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงนุชนาถ  อุยสุย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงบุษกร  รามรักษ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมสวัสดิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บัวดำ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวนิดา  ท้ายห้าน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงวรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงสวรรยา  คงแก้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงสิริวรรณ  วรรณแสงทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรตุก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่จี้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุภานัน  พลฤทธิ์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอริสา  รอดทุกข์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มั่นซิ้ว โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสุภัสสร  สำลีนิล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงเหนือดาว  จงอวยพร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายกฤษณพงศ์  คำสูง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ทองศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายชนภัทร  คงหนู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายชินกฤต  คล้ายบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายณฐพงศ์  ชูศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณภัทร  หนูแสง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายธัมมจัก  ศรีจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายฐณรัช  ทองทิพย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์สัพพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายภัคพล  ตันติธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายรัฐนันท์  รักการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายวิญญู  ศรีอ่อน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายสรวิศ  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายสุปรีชา  คงสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วัตตธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงณัฐชยา  มีหิ้น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงณิชมน  เกิดสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนลีนี  ครุฑะสูต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนูรอัยนีย์  สืบเหตุ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวปภาวี  มณีมัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงปริญ  กังแฮ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวปิยธิดา  พวงทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวพิชญ์สินี  สีสว่าง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวภัทราวดี  สุกดำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นางสาววรัมพร  มันตะวัตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายดุลพล  สนิท โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายชลันธร  ช่วยคง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นายทศพล  ลิ่มบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณรัญญา  อุดโหล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงเขมศิริ  ยมานันตกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายพงศกร  เครือแบน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายธีรกร  ทองพลับ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพัสกร  สกุณา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายพงศพัศ  บุญเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายยุติพงศ์  บุษย์เพชร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยวิรัตน์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกรรตชาต  แก้วเพ็ง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายกรวิชญ์  น่าเยี่ยม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายกฤชณัท  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายกฤตภาส  ตันบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายกัญจ์  นามวงษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายกิตติพันธุ์  เพชรสีช่วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายขรรค์เพชร  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายจิราธิวัฒน์  สมบัติพล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายชญานนท์  กุมมาระกะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ลูกเด็น โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองไชย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายพัฒนวัฒน์  ไพรดำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายภาสวิชญ์  ทองร่วง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายภูสิทธิ  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายสดุดี  เชื้อสาวะถี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขาวล้วน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชูหนู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายแทนธรรม  พิเศษศิลป์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ค้าไกล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงชาคริยา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงญาณิศา  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงธดากรณ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ว่องเกษฎา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงพรชนก  แก้วทวี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสุชญา  มณีสิงห์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอธิณัฏฐ์  กูลเก็ต โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงอัมนันต์  ประท๊ป ณ ถลาง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงเบญญาภา  คงมาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายก้องภพ  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชาญวิทย์  นุ่นน้อย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายชุวารี  สาระวารี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายนพรุจ  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพศุตม์  เพชรโยธา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายพาย  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายภูริสรณ์  หนูชู โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายอัครชัย  รัตนปราโมทย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัญชลี  ธีระชนาธาร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงจิรัชญา  ยะลา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชนเนษฎ์  อินทองคำ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณัฐนันท์  กำลังดี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงเทพสุดา  นากดวงตา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงพชรพร  ลิ่มวิภาดากุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงพิชชาพร  พิลัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงแพรพิไล  วงษ์แก้วศรีทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงรดา  โอภาสพิมลธรรม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงรวีวรรณ  นิยมกุลสิทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอัญชิสา  คลองรั้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงอาธารดา  พรหมแทนสุด โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกชพร  จงรักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐกานต์  ธารธารารักษ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงประภัสสร  บำรุง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายกฤษฎา  เจ้าสวน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายติณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายแทนไท  ช่วยชม โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธนยศศมณ  พรหมบุตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายจักรภพ  ส่องแก้ว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณัฐกมล  แคล้วรบ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายตฤณจร  สุรการ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายปฏิภาณ  ลิกขชัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายสิรภพ  กิจค้า โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายฉัททันต  โอสถพรมมา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายเกื้อกูล  วสุนธรา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอริสา  รอดกลิ่น โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวนิศากร  ฉัตรมาศ โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงปานประดับ  เถื่อนศรี โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวกมลวรรณ  ตันติษัณสกุล โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวรัชนีกร  บัวเพ็ชร โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวพิสามณธ์  เพชรทองด้วง โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวนนธิดา  ทิพย์กองลาศ โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นายนพรัตน์  คงเพ็ง โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นายรัษฎา  หนูเซ่ง โรงเรียนรัษฎา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายธีรพัฒน์  โพธิ์สาลี โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายสุกฤษฎ์  ใฝ่สูงเนิน โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น