รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นางสาวชัญญรัสย์  จิตจำนงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายอรรคพงษ์  ศรีธนาชัยวงษ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงเพชรลดา  ด้วงใหญ่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกันติชา  ประเสริฐชัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงนงนภัส  จิตนาวา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวธนภัทร  หวานใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายพีรวัส  กุตนันท์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงวิฬมล  นาคคุ้ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงภารดา  มูลทรงเดียรติ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  อ่องยิ้ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายรัชชานนท์  เนียมกลิ่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายธีรภัทร  เงินสมุทร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายวรรษกร  สุนทรรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวิเศษสุทธิ์  วันมา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชอบพอ  หลายประดิษฐ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายธีรธาดา  ม่วงคำ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธัญมน  ราชเวียง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายวสุพล  สร้อยศรีขำ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงอรณิชา  วิงวร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวปิ่นมณี  เพ็ชรภู่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายสรยุทธ  มาลามาศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอภิชา  ม่วงพรวน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายปวีณวัช  รอดสดใส โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวลักษิกา  ปิยจิรกาล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายพีณัฐ  นนทะโย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงดารณี  เกรียงพานิชย์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวเสาวลักษณ์  กรุดสุข โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายชนะภัทร  ลูกศร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  วรวัฒน์ชัยกุล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวพิชญา  คลังกำเหนิด โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายสรวิศ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศรันย์ภัทร  ปาสาเน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเจษฎา  ศรีคงแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงภัทรกันย์  เลิศไตรณรงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวณัฏฐนิชา  หินนท์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนกฤต  รอดงามพริ้ง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายธนโชติ  ทับทองดี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวดวงแก้ว  ชะโลธร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวปวันรัตน์  สุทธิ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวกฤตยา  คุณสี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นยะวงค์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธัญจิรา  อุดมโภชน์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงญาณิศา  ต่านแตง โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงบุษกร  จินดารักษ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงฐิตาภา  ดำรงคุณาวุฒิ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นายภานุรุจ  ศิริณาไพศาล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอนุภัทร  กลีบประทุม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวธัญญธารี  ตันธนวิกรัย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวธัญญ์ชนก  ตันธนวิกรัย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงพรประภา  แซ่โง้ว โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสรวิชญ  ผิวนวล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศิรภัสสร  รัตนาศิริภิรมย์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปฏิญญา  โรจน์อกนิษฐกุล โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปุณณวิช  ภู่สกุล โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงญานิศา  ธูปประทีป โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชุดา  นิ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวภัทรพร  เขียวอุดม โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอาทิตยา  พลแสน โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงชนิดา  สัตบุศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพัทธนันท์  ขันทอง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวภัทรลภา  คงนำเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายศิริวัฒน์  วงค์แป้น โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุการณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกฤตณกร  เส้นทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกันต์  ลิ้มวรางกูร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายณัฐภัทร  วาสินานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธรรม์ธีร์  รอดชูแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายนนทพัทธ์  ปองรัก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพงศ์ธเนศ  ยี่สาร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายไมเคิล  คลอส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศุภวัฒน์  แซ่ภู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสันทัด  สว่างแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอนุภัทร  คงกะเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงกนากานต์  คงกระพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจรรยกรณ์  คำดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงจิตรลดา  สาธุการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ศิรเมธีศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงชนิดาภา  วาณิชธรานัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงญารินดา  ทองสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงฐิติมา  สนธิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงณัทกาญจน์  เอกรัตนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณิชาภัทร  รูปิยะเวชน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงทฤษมน  มุมอภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปัณณพร  ทะลือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมโส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพรชนก  คิดประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงพรศิริ  อนุอินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เศวตสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิณชมพู  อินทรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเพชรฟ้า  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงศศิณา  บุษบาบาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศศิพัชร์  กุลอิทธิโภคิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสรณ์เกตุการณ์  เกตุการณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสรัลชนา  รอดภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอริสา  บุญคมรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกฤตเมธ  เจ้าอินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกฤติน  อมรโมฬี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายกันต์ธสิษฐ์  คงทิพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกานต์ธัช  มหาบุญปีติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองย้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณเวโช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายนันท์นภัส  ตั้งวงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปภังกร  ชุ่มมะโน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพรหมพชร  เย็นจิตโสมนัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายพิชญุตม์  ลาภมงคลนิติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพีรศักดิ์  เหมสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายรูปศิริ  รูปสม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายวัชรสิทธิ์  นาควัชรานันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายวันชนะ  ลาภสถาพรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายศดานนท์  รัตนาไพบูลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเพชรภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เอี่ยมภิรมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ศุภภัชกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงธนพร  บุญเต็ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงธนาภา  แย้มเกษร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปัญญ์ธิกา  ไชยโสดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นประภานุสรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงภัทรกานต์  นกแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงวรกุล  จันทิมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิชิตภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายกันตินนท์  นิรมลไพสิฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชินโชติ  ปัจฉิม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธนภัทร  แท่นมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายปรีดิณัฐ  ทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายพงศ์พล  พุ่มจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพชร  ศุกระศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายมัณฑวิทย์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายศรีพิพัฒน์  สุบรรณภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอินทัช  สุนทรศัพท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอิศวร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงอวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐิดา  ภาธรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงปุณยพร  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวรรณชภรณ์  พงศ์อร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสุภัสสร  มุ่งหมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ  พูลหิรัญธนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกิจศิริ  สะมะทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกุลกันต์  สหรัตนะโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายจิติพัฒน์  อารมย์ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายชัชวาล  คิดอยู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายณัฐดนัย  ช่อสลิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายเตชิต  เผ่าวิจารณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนภัทร  ป้อมสีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธีรัฐพล  งามพงษ์พรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายนิติภูมิ  พันสายออ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปภังกร  นวพาณิชศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายปิยทัศน์  บูรณโถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพรเทพ  วิวัฒน์วงศ์วนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูษณะ  ฉิมพาลี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายวิศิษฐ์  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงอดิศักดิ์  ชีพอุบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกีรัตยา  พ่วงอำไพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิตรานุช  หินแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีนพรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนพวรรณ  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศราธิกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปัณณลดา  อินทรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปารย์  คีรีวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิชญาภร  อาจจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงภิญญดา  สุขะวัลลิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงลภิศา  กอนสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงลักขิกา  สินฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศุภัสสิญา  แก้วโกศล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสิริกร  ทวีกาญจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอรกัญญา  เหมาะดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติโชคธนวัชร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายภูวสิษฏ์  วิภาสชีวิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายกฤตลักษณ์  ลิ้มสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายจารุกิตติ์  สุขสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายเจษยุคคล  นกงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชัชนันท์  คำสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายวิญญู  นิรันตรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายตาณ  อุดมสุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธนานพ  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธีภพ  เจริญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายบุณยกร  นิรันราย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเพชรเงิน  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภูดิศ  ผ่องผิว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายลัทธวุฒิ  บุญมีโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายวริศ  เทียนไชย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวสุรัตน์  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวายุภัทร  บุญมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายศุภกฤต  พูลสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายอธิชนม์  เฝ้ามั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลับวังกล่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุธีกานต์  จรุงธรรมโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐระพี  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงธัญติตา  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนาโอมิ  ฟาน เดอร์ พลาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพลอยพระยา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อร่ามทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเพ็ชรพราว  เอมะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงรัศมิ์นิชา  มั่นหมาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศิรดา  ยังอยู่ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงสุวภัทร  หิรัญวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอรินทร์ชญา  เผือกทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายก้องภพ  นุชเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายจิรภัทร  เปี้ยวน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายตติยะ  อินพรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธราธร  คำใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายนราวิชญ์  อินเทวา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายปิยะพร  แนบชิด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายภาคิน  คงเสถียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายภานุพงศ์  กรุดนาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภูริภัฏ  อยู่สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูริภัทร  สุขเกษม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายวรพณ  สาทะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายศรีรวิชญ์  ทันวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายศักดิ์สกุล  เจริญสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทิมทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายศุภสิน  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายสหรัฐ  อนุสนธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอติชาต  ทองเปลว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมกลิ่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฐมาพร  สมานมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธนวันต์  คงพฤฒิโรจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปณิดา  สีบุหง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปพิชญา  ภู่เพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพริ้ม  แซ่ฟ่าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงมุกตาภา  ชุมพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศรันย์พร  ผวาผดุง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสิตานัน  พุ่มเมฆ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสินีนาถ  พัดทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอาภาภัทร  เดชศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายกิตติภณ  วงค์เลขา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายทิพวัฒน์  สินธุพัฒน์สุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปณิธิ  ปรัตถจริยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายปาณัสม์  เล็กพิทยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพีรวัส  ทศลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภาคิน  บุญยะประสพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวิสุทธิ์  ชูจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงญาณิศา  เหมียดไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนภิสา  แก้วเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปัณณพร  มงคลกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภัทริยา  เป็นศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวรดี  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศุภมาส  มะลิทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสาธิตา  อุทัยธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุชีรา  ขำทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสุรดา  ศุกระศร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายกณิศ  ดำรงสัตยาภรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกรินทร์  เพ็ญสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายจิระภัทร  รากทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายชนพล  เขียวประชุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายปริญญา  เข็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปวริศ  เหล่าช่างธน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปุณณภพ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายพศวัต  รังศิโรภาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเพ็ชร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายเพทาย  นภนฤมิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายภานุพงษ์  กองแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายมคธ  หวังศิริจิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวีรภัทร  มาลัยเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสิทธิกร  เนียมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอรรณพ  บุญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายอลงกรณ์  ก้องพจนารถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกชพร  สมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกมลฑิตา  แผนสง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกรปภา  เปี่ยมปาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณเมศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกาญจณ์ระวี  ฉ่ำแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชลหทัย  ตือสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงญาณินท์  อมรจุติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทนนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนาริศา  หล้าสุดตา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงนิราวรรณ  หนูเทียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จันทร์วรศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวรรณชล  วีระไพศาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสโรชา  นฤคุปต์ชาญชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุชาสินี  บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายก้องภพ  มัสยวาณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายคมน์คณิน  ทีปประพันธ์ณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายจิรภัทร  วิบูลรังสรรค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายเจตริน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายชินพัฒน์  แสงทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายเชาว์วัฒน์  พลอยบุศย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณัฐกฤษ  แก่นกุหลาบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมเพื่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายทยากร  ลุนราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายนพัตธร  เกตุทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปฐมวัฒน์  วงษ์สวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายปวริศ  ศศิผลิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพงศ์วริศ  นานานุกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพันธ์วริศ  ชนานิรมิตผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายภัทรเมธ  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภูวเนศวร์  คีรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายวีรวิชญ์  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายศิรศิรส  จันทร์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายสิทธิเดช  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายสิรวิชญ์  มีมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายอิทธิพล  หงส์จินดาวุธ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกรชนก  พัชราก่อกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกรชนก  เพิ่มสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงชญาภา  สีดอกบวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์รส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงคณิฏฐานันท์  ศิลปสธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปานสง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รุ่งวิกรัยวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงตีรณา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธันยากานต์  ฐานอริยเมธีกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงนวิปรียา  ขำขม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนัฏฐ์นรี  เครือเหลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงเบญญาภา  ปี่แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงปีวรา  ทองเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงเมลดา  วาณิชธรานัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงรดา  เอี่ยมองค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสลิลา  นะเสือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงอรนลิน  จิรประเสริฐวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกรภัทร์  รักเกียรติยศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายเขมณัฐ  พรายแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายจักรกฤษ  ศรีวิจิตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณฐกฤต  มากมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชุติวัฒนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายเดชตะกานต์  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายธีรภัทร  ไกรจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายธีรภัทร  เขตใหญ่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธีรรัช  ชาวุฒิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนนทพัทธ์  หงส์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอัญพัชร์  พัชรเรืองกิตติ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายนันทวัฒน์  เหยียนยั่งยืน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายปราบปรปักษ์  แช่มเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอัญชิสา  ประกอบมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  วงศ์เนตรสว่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงอริสา  วงษ์วาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพีรัชชัย  ขุนศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงอมลภา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภัทรภูมิ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงโสภา  คีรีสัตยกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภากร  ไหลศิริกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุกฤตา  บวบเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายภูวดล  อยู่ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาววันใส  รื่นรวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภูษณุ  แก้วสีงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภูมินรดา  จ้อยจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงวรัญญา  สุกใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงรัดเกล้า  ชูผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงรังษิมา  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงเมฑินี  เบี่ยงสวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายวรชิต  รักเจียม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายวีรภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงภัทราพร  อินทะนิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายสภัทท์  สุทธิอรุณวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายสิริ  เกลื่อนกลาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพรญมล  ชูศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงประภาพรรณ  ยอดใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มท่าไม้ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงทรรศนันท์  กิจพ่วงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายอนุภัทร  ทองยอดปราสาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอริญชย์  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงขวัญจิรา  ร้อยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายกษิดิสฐ์  เหลืองปฐมชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอารยา  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงวิยวรรณ  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นางสาวกุญช์ฐภัทร  เกษดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายชิษณุพงศ์  นะอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อร่ามทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  อิทธิกรมหาศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายทศพร  พันธุตา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวชานัญชิดา  พุพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนภัทร  ดลลชานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธนาสรรค์  คำดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชนม์ปวีณ์  โอปณะโสภิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวชญานิศ  ปันจักร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอนวัช  ตันนิกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายวโรรส  ตันพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายฤทธิชัย  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายภูผา  โชคพระสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอิสรีย์  โชติเรืองนภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกฤติน  อาศจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอัยรินทร์  วุฒิสาธิยานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกิตติธัช  ไทรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายจักรภัทร  สุขสมบูรณ์ธนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายเฉลิมพล  อัตตนาถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอโณชา  จันทรา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายชนสร  เทียมทัดทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชัชวุฒิ  ทองมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายฐตภพ  เกศเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายณัฐกิตติ์  เนื่องเนาวรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายธนกร  ตั้งศิริกุลพร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงรัตติญาณ์  อารมย์เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธัชกร  ใส่แย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายธาวิน  ขาวละเอียด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอิบอิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายปัณฑเชษฐ์  มาฆะลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภูเบศ  พัฒนจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นอุบล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายโภคิน  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงผาณิต  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายมงคล  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายศิวพรรษ  สุภาพจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายศุภกิจ  พลอยแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายสิรภพ  ศรีเพชรภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงชลิตา  เย็นค่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอติชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายสธนทัต  แตงอวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเอกวัฒน์  เศวตภูมิพัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายคณบดี  โพธิ์ทักษิณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอภิชญา  สรรพอุดม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงขวัญหทัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์หริ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงชฎาพร  บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนันท์พัชร์  เทียนอิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คงทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คำแป้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายจักรพงษ์  หอมฟุ้ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณรงชัย  บัวจีน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายธนกฤต  แท่นนิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายปรีชา  กลิ่นอ่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายพัทธนันท์  กลิ่นเพชรรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายพัทธยากร  เทียนชัยทัศน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพิชญุตม์  เกตุเอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพีรพล  บุญพยุง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายมณชัย  วงศ์สวาท โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายรัญชน์  วงศ์พานิช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวรรธนัย  สิ้นโศรก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวรายุส  วุฒิธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายทาวัต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติมิตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายสราวุฒิ  มฤคพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกวินันท์  อภิรักษ์น้นท์ชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกัญชลิกา  รัชดาดาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจิดาภา  แสงพลอย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิรสุตา  ศิลปสธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชนกานต์  ทองนิ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชวิสรา  หนูนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พิโรดมภูพสุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธนาวดี  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธมนวรรณ  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธัญวดี  คำสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนภสกร  บัวไสว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพจมาลย์  สวัสดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพณณกร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลินดา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงรพีพร  นกแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศุภิสรา  คงสถาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอานัสสิยา  โตแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงแอนนา  คำดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธนนนท์  แผ้วลุ่มแฝก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภาคภูมิ  ฉ่ำฮวบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายปุณณพัฒน์  ขุนทิพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายวรากร  บำรุงพงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกานต์มณี  เกตุใหญ่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจิราพร  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงจุฬาภัค  แก้วโกศล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงชุติมา  ชูวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนิรากร  รุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงนุศรา  ถนอมรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปทิตตา  นิลเรือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงปุณณิศา  หมีสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปุลิน  ธนูทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงผ่องรพี  เงินระย้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์ศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพัทธมน  สร้อยเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประเสริฐสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงรัตนมณี  อุระทัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงวนัชพร  พุฒิดำรง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศิริกัลยา  สารกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ลำเจียก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอริสา  สมรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายจารุวัฒน์  ทับสี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญเกิด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายทัตเทพ  ศิริรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงนภัชนันท์  ยอดทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บูรณารมย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายไตรภูมิ  หมื่นไธสง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายกัณตกัจจ์  ภุมรา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงพรรณินิตา  สุขสม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทังเฮียง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชลดา  นาคสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงจิราพัชร  เสน่ติบัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยทองศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพรรณพิชญา  เกิดสว่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายณัฐพงษ์  ต้วมสี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงจิราพร  พราหมณ์โสภณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอภิสรา  หนูหริ่ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขำทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงพัสนันท์  จีนธู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงยุลดา  เอี่ยมละออง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญมีโชติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงศิริขวัญ  ใบสิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์ทองดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายยศพัทธ์  จักมูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฉวีวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุดแท้ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงสุทธภา  คิดอยู่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศศิชา  แสงประไพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไทยสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงอัครยา  หลักแหลม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอาทิตยา  นวมแหลม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงจารวี  ศรีนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณิชารีย์  พิมพ์มานะกิจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงภัทรดา  ศิรินันท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงนันท์นพิน  พราหมณ์ชืิ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงธัญวีร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีญาติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธีรดนย์  อินจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอุกฤษฎ์  หนูแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายปณาลี  สมศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงเกศินี  ปลั่งกลาง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงศุภสุตา  เครือเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณิชา  ภู่เนตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสะอาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงกฤษณา  เอี้ยวงามดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงวราลี  จิตตฺมั่นคง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกมลพรรธน์  ปักเขตานัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงชนิกานต์  กนแกม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธัญชนก  เต็มคอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนันทิกานต์  พรามภู่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนรา  ราชสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูลทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงณิชาภัทร  วัชรากร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภัทรกร  เทพธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงนลินรัตน์  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาณไพศาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงอนันตญา  อุ๋ยวงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายกฤตเมธ  กรรณเทพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายวิษณุ  ชุ่มจิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวิสุทธิดา  สำเภาเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำวิไล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงจิดาภา  พูลเกษม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชนันธร  แหวนทองคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวิศรุต  สีศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายชาติไทย  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพชรพล  เพ็ญเอี่ยม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวนิชา  แสงสังข์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พาลี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงอาทิตยา  ปานดำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงชมพูนุท  ตลึงจิตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกนกพรรณ  สุขหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายคงสิน  ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายปภาวิน  รำพึงวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปวนันท์  แสงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายนัฐพล  บุญทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายสิทธิพงศ์  ณัฐวุฒิศักดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนิชราวัลย์  เย็มฉ่ำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนรีกานต์  พันธฺ์บะออง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายชวิศ  ธรรมนิตย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงไอศิกา  เกตุเลขา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปภานลิน  มนัสเตชธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงบัณฑิตา  พิศาลวานิช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปนัสยา  ฉวีวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณภัทร  ธงสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปราณปรียา  ท่าใหญ่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายเกียรติภูมิ  นาคครื้่้น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐชยา  สุกสว่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุทธิศาสนกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจิรัฐพร  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงรัตนา  มฤคพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงชลดา  ตีโยบลานนท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงศิลลารัก  ด้วงนาโพธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงสิรินยา  แย้มจินดา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตั่นเติมวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรันดาวีร์  สิงประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสิทธิชัย  บุญทัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงพิชามญช์  ชาติทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายวุฒิชัย  ม่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  บุญโพธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายชนธัญ  เชื้อเวียง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธีภพ  รัตนทรัพย์ศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายพงศ์พรหม  บุญก่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายพงษ์ฺศักดิ์  ทับแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายภูริพงศ์  เอี้ยวสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายอดิศร  ขุนวิเศษ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณทิตญา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงเกสร์จงกล  โพยมรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงชเลรัศมิ์  ชาครีย์รัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  อิทธิพลกังวาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงนันทชพร  ศรีฟ้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนีรชา  ชัยอำนวยพรกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทั่งทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภัทรภร  ริมธีระกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศิริวรรณรดา  บัวศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงสุพิชญาภา  อ่วมไพร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอภิสรา  คลังสิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอุไรพรรณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายจิรวัฒน์  เหียมสันเที้ยะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายชัชพล  พระอินทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายพชรวัฒน์  อินทร์ปรุง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายพัชรพล  มาลัยศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายพานทอง  บุญผูก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพานเพชร  บุญผูก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ผิวสวยคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายเศรษฐิกาญน์  มากศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกุลนรี  พวงเพ็ญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงจิราพัชร  พินพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชนากานต์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงชัชชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายชัญญานุช  มีเนียม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงณัฐฐา  คอนหงาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงทัตพิชา  เรืองขจร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญเร็ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงนันท์สินี  แก้วประเสริฐศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปณัชชา  สว่างจิตต์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงพัลลภา  กล้าสันเทียะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสังข์สิทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงฟ้าใส  กองเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงภรภัทร  รัศมี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงภูมิริน  นวรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงรัตนาวดี  สดแช่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวาสินี  เดชเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงศศิกานต์  กันกลิ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสุชานาถ  ชมชูชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุธีอร  ผันอากาศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสุรินรัตน์  จารีย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสุภานันท์  อ่อนเรียบร้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอรวรา  อินดษฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอัศมา  ทองสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายเก่งการ  จำปีขาว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปกป้อง  พิรพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายถิรเดช  บัณฑิตานุกูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเอวิตรา  สีมานพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายธนทัต  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายอัษฎานุวัฒน์  บูราพรนุสรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายญาณเดช  จ่ายรักษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภาแพ่ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายกตัณณ์  ชาญรัตนพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายวัฒนชัย  เอมโอษฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายวีรเทพ  โพธิ์ม่วง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชุติมา  เกิดสินธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงตีรณา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงไอรดา  แตงไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงดวงกมล  พานคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงิอภิญญาฎา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายสุวิชิต  วิริยะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นุชนาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายธนโชติ  พราหมณ์สังข์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายธนพัฒน์  ทับทิม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายนิติ  อิ่มใจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายพรชัยชาติ  จันทร์เหมือน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายวัชรากร  มุ่งหมาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอานัส  ภักดีเตล็บ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายเอกบุรุษ  บัวศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกรรวี  ธุระกิจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สงวนสุด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจิณณพัต  แหล่งหล้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงจิราพร  หนองบัว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชนมน  ชิ้นเขมจารี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทิพย์วิเศษ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณิชมน  ดวงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงตุลปัทยา  แพบุตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สุภา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงธนภรณ์  ล้วนเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงนงนภัส  สุนทร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนภสร  แก้วเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงนลพรรณ  แตงชุ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทรัพย์สิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงน้ำเพชร  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงนิศราภรณ์  พันธ์แสง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงพนิตสุภา  มะลิวัลย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงพรลภัส  ทรัพย์สิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพิชญาภา  มากเปรมบุญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงภัทราพร  กาญจนรังสรรค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงรัตนาวลี  เสมเถื่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศิรินันท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศิริมา  วรนาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศิริรัตน์  นกเทียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงอรณิชา  จันทรแจ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงอริสรา  เครื่องทิพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอาทิตยา  แดงประดับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงอิศราวรรณ  สุมนารุจิรางค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงชาลิสา  สีน้ำเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาชาเพ็ชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนงนภัส  อรชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงปิโย  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชิโนวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ว่องไวเวช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายณัฐภณ  เขื่อนทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายอชิรพัฒน์  บูรณพานิช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำเวียง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงจัสมิน  สุขเกษม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงญาณ์สินี  คุสินธ์ุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงฐาปนี  อิสริยวงศ์ปรีดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงกานต์ไพลิน  เทอดตระกูลรัตน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฏธิชา  คงทัพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัฐกมล  พฤกษาตะวัน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองแย้ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณิชกานต์  มูลสอาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงแพรศุภา  ทองนิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงไพลิน  โรมี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพีรพัฒน์  ทวีสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงยศวดี  พงษ์ศรีเจริญสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงนภาพรรณ  แสงทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายกิตินันท์  แป้นโก๋ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายจิรวัฒน์  สินกลัด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายจิระพงษ์  สุขสม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายธนโชติ  บุญมาก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายธนา  ไชโยธา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายปุณวิทย์  รอดสาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 นายพันธกานต์  ไชยสมบัติ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายภูผา  ศรีหอม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์อนันต์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายวิทวัส  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายวิวรรธน์  อุปกรณีย์กิจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายศตวรรต  เกิดทิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงโชษิตา  สระนาม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายศิวกร  โตเที่ยง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงฐานิตา  พงษ์สุนทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายศุภกร  บุญคมรัตน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับสี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายอาณัติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงเนตรนภา  กระถินป่า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงเปมิกา  นวนพลอย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงคุณัญญา  ทิพผล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวภัคจิรา  บัวสาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงภัทรวดี  พานพุฒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงชาลิษา  นกฉลาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นางสาววรรณพร  มั่งมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสิรินทรา  ผูกไมตรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงสุญาดา  โยคี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงอริสา  สังวาลย์เพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวอัชฌา  สีสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายอายุวัต  อิ่มน้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงนนทรมย์  บุญมั่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายจิรภัทร  ภัทรจินดา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พงศ์อร่าม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงศศิกานต์  เรียงสันเทียะ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธีระภัทร์  พันใย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายนพรัตน์  คุ้มเขต โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายธีรนันท์  ครบแคล้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายปริญญา  เกิดวัน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายศุทธวีร์  อบแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายกฤติเดช  สมบัติกำไร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายอนวัช  ขำเพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปาริฉัตร  อำพันทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์คง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงกรกมล  กลั่นปรุง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมเนียม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกษมา  ใจเก่ง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงกัญญาพร  กลั่นกล่อม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวิภาพร  วรกลั่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสริมทรัพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายนรภัทร  แก้วใหญ่ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกุลณัฐ  กลิ่นมาลัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายธิติ  รอดสิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ศรีนอก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายภคพล  บุญทวงศ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงธิติวรรณ  ชาญทะเล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายกมลภพ  เกตุมั่งมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายศิรสิทธิ์  สีพลู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ท้าวนารินทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชยุตพงศ์  พูลม้าย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงชญานิศ  ทองทับ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงสุมนธกานต์  เรือนทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายปุญญพัฒน์  เผือกเงิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่วมเครือ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายธนโชติ  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงนภัสศิตา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายสิทธิกร  สุจริตธุระการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายธีรเดช  อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองอ่อน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายถิรายุส  ศรชัย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายเมษา  สุขศิริ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายกิตติพัศณ์  นักมหา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สังข์สุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงชนัญญา  ศรีทิพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงณัชชานันท์  พรหมบาง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงดวงนภา  ไชยสัตย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  สีสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงธิติมา  สายัญ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงธีราพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงบุณยวีร์  พลศรีเมือง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงปัทมา  เปรมใจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพันธิกา  ลีไธสง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงภัทรกมล  จิรวิวัฒน์ภัทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงวรรณนิษา  บัวล้อม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวรรณนิสา  พันแตง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงสิริยุภา  ฤทธิ์บัว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงอรวรรณ  รอดจากทุก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงอัชญา  แก้วชิงดวง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอัญชลีพร  บุญกาญจน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายชนิกร  นวมสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ติยะบุตร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงภัทรพร  ทองมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเรือง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอัญญานันท์  จันทร์ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสุคนธา  อยู่จันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงอรรพรรณ  บุญเทศน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 นายกนกศักดิ์  อ่วมเนตร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายวรเมธ  ขำเพชร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 นายกฤษฎา  กลั่นยิ่ง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นายจิรายุ  พ่่วงทรัพย์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นายธีรเดช  พรหมวิเชียร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายนภดล  ปานขำ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 นายพุฒิพงศ์  สิทธิไทย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นายภานุพงศ์  เกตุมั่งมี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นายมโนพัศ  เพิ่มพูน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวกชกร  อยู่ฉิม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวกมลรัตน์  พุฒเทศ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวเกตุวลี  อั๊งศิริกุล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 นางสาวขนิษฐา  มิ่งแม้น โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 นางสาวชมพูนุท  ศรีสุข โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวชุติกาญจน์  มาดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวณัฐฑิฌาภรณ์  โพธิ์ชะอุ่ม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 นางสาวณัฐสุดา  เรืองหยอย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นางสาวทิพย์นารี  ตะราษี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายกิตติภณ  รูปิยะเวช โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายคณาธิป  ภู่คอย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายจตุรวัฒน์  งามขำ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายชยธร  เปลี่ยนอารมณ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายทรงวุฒิ  กิจเลิศพานิช โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธีรพัฒน์  กายเพชร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายธีรภัทร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายนวพล  อบแย้ม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองใบ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายพงศ์เกษม  นวมนิ่ม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายพลัฎฐสิทธิ์  สว่างจิตต์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายภัทรพล  แย้มเยื้อน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายวรพงศ์  สมุทรผ่อง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายสุภากร  เจียมอุย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายอภิชิต  ปิ่นทอง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกนกกานต์  จันนาค โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงเกวลิน  บัวแก้ว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงจารุพัสร์  สีดอกบวบ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงจิตรวดี  ปรางค์ภูผา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงจีรนันท์  ด่วนดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทรัพย์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงเจนจิรา  ทับเปลี่ยน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธนัชญา  ตรงศิริ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงชนิตา  ริมฝั่ง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงสว่าง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงชุติมา  อยู่สูง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงณัชชา  ทิพธรรม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงถาวรีย์  อินตา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงทยิดา  เตือนใจ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงนลินี  เพชรแดง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  สันหมุด โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงภัศราสินี  แจ่มจำรัส โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงยมลภัทร  คงกระพันธ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงลลิตา  กิริยานนท์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 นายชัยฤทธิ์  มิตรดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นายกรกต  เชื้อแถว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นายคฑาพุธ  สุ่มเงิน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 นายไชยวัฒน์  ทับทิมไทย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 นายดนุพล  แย้มนิล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายธนกฤต  สุเนา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายนันทภพ  รวงผึ้ง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 นายภวินทร์  อ่อนละออ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายศุภณัฐ  ปรีดากิตติพัฒน์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายสราวุฒ  เรืองอร่าม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 นายอมรเทพ  กลิ่นพุตตาล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 นายอริญชย์  เพิ่มสุข โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 นายอัครชัย  หินพิมาย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายอาวุฒิ  ทองดีเลี้ยง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นางสาวเข็มเพชร  สุคติ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 นางสาวเขมวิกา  สีสังข์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 นางสาวชัญญานุช  ประสานนานุรักษ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 นางสาวชุติมา  หวังดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงฐานิสา  อุปมา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวฐิติวัลย์  มีสิน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณัฏฐินี  คงศรี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นางสาวณิชา  เจิมขวัญ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวทิพรัตน์  คงคุด โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาวธนวรรณ  สุริยัน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวธนัชพร  จันทร์ขาว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวนาถณพิน  นิลม่วง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวบุษกร  จันทร์แก้ว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวพรทิวา  ศักดิ์ไพศาล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวพัชรินทร์  พุ่มไสว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวพุทธิษา  เกตุมั่งมี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภัทราวดี  ทั่งเหล็ก โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีโชคชัยมงคล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวเรืองศิริ  กลิ่นพุดตาล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวเรือนแก้ว  มานะพรศิริ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงศิริกาญจน์  มั่งมี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวสุพัตรา  แดงประดับ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวโสมนัส  เนตรพันธ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จันทร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงเกสร  โคสินธิ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวธีรตา  รุ่งเรือง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 นางสาวนิชนาฏ  อังกุรวสพร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวพรหมพร  ภมรศิริ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 นางสาวพุทธิมน  สระสำราญ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวเพ็ญนภา  แก้วพ่วง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นางสาวลลิตา  ละเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงวรัญญา  แสงจินดา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 นางสาวศศิธร  คำศิริ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวศศิประภา  ลาภมาก โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวไอยลดา  มีผล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายกฤต  ก้าวประเสริฐดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายกฤษฎา  ตาเต่า โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายณัฐพงศ์  ทับทิม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายเดชาชัย  แก้วกาหลง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายธนากร  ฟักเถื่อน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธีรภัทร  ขัดแสง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายธีระวัตร  เลี่ยนชอบ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายภานุพงศ์  จัรทร์มั่น โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายภูริภัทร  เจริญผล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายมังกร  น้อยนารายณ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายสัณหณัฐ  กลั่นยิ่ง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายสุทธิรักษ์  งามชื่น โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายอนันตศักดิ์  บุญสูง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงกาญจนา  ช้างพลาย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีมาก โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤกษ์รอด โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงกุลสตรี  ราชวงศ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงชาลิสา  ลูกอินทร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จุลชาติ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นฉุน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงณัฐวรา  กลิ่นฉุน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงดวงกมล  ปุริสพันธ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงธิตยา  ลาภมาก โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงปริยาภัทร  มีคล้าย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงพรชนก  คุ้มป่อง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงมลิวัลย์  โตกลึง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงศศลักษณ์  คำแถม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสิริกัญญา  สินเพราะ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงสุชาวดี  ทรัพย์ทวี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญพร้อม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงลักษิกา  มิ่งแม้น โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงวรรณวนัช  ภานุมาต โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวิมลณัฐ  นุ่มผ่อง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงศิริวรรณ  บวรเวช โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงศุภัทศิลา  คล้ายทอง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงสโรชา  ปานนก โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสัจจานันท์  พุ่มลำดวน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงสุพรรษา  อำพร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงอมินตา  รุ่งเรือง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอรจิรา  ใจปา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายจารุวัฒน์  สวนสวรรค์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายโกวิทย์  เพชรนิล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายจักรพงษ์  แตงโช โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายจิรายุส  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายการญจน์กวี  บุญมี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายชนาธิป  โลไธสง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายจิรายุ  เทพนัน โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายชยากร  ประทีป โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายเจษฎา  เม่งพัด โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายชลธาร  ขำโป้ย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายปรินทร  พูลทัศน์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายนัฐธเดชน์  หนาแน่น โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายปิยวัฒน์  กลิ่นสว่าง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายณัฐพงษ์  ตาลลักษณ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายพีรภัทร  กิมซัง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจเครือวัลย์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายปีรติ  เนระภู โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายวัชรากร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายปุณณวิช  นกแก้ว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายวีรภัทร  รัศมีกมลสุรัตน์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายภาคิน  พ่วงศรี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายศุภโชค  มหาวรรณ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายอภินันท์ชัย  อยู่เย็น โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายภูมิภัทร  ดอกจันทร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีเมฆ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายรณกฤต  คล้ายทิพย์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายวรรณิต  โพธิศาสตร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายวีรภัทร  นกน้อย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายศรัณย์  วัชชวงค์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายศิริพงศ์  มั่นคง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงกนกรัตน์  เพชรนิล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายสุรศักดิ์  มีพึ่ง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญพรรณมงคล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายอัครพล  รอดราษฎร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงจิรัญญา  ปรางทอง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงชรีรัตน์  สุกหอม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกมลรัตน์  แต้มจันทร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีถมยา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงณัฐกานต์  คชพงษ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงทิพรดา  หนูพวง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงธันยา  อินพรม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ฤาดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงธิติมา  คำทิพย์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงนิตติญา  คงชาตรี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแท้ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงประภาศิริ  ปักษี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพิมมาดา  จอกแก้ว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงมัลลิกา  เนียมหอม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงลิษา  สว่างเนตร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เม่งเตี๋ยม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงศศิธร  เกตุรัตน์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์เจิม โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงจิราพัชร  พ่วงรอด โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกลุลศิริ  อินทราพงษ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีทอง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงโชติกา  สุรเสริมพงษ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงสุดารัตน์  ราษฎร์บูรณะ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงณัฐญาดา  ดอกบัว โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงอภิญญา  จันทะสาร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงอรพิณ  สุขวงษ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงณัฐนันท์  สงค์หลง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จุลชาติ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอาทิตติญา  ผ่องภักดิ์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วผลึก โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงประภัสสร  นุ่มน้อย โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงลักษิกา  ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงวรพิชชา  บัวสุวรรณ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศิรดา  วันดี โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงศิรินญา  ยวงผึ้ง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ลีลา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุธีกานต์  เหมือนจันทร์ โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 นายกฤษณะ  สีแดง โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายวรันธร  ขำตา โรงเรียนคงคาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงชลิตา  ตั้งอนันต์กุล โรงเรียนคงคาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายวรินทร  บุญมาก โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพิริศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สังข์สุขวรกิตติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทนทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงเพชรชล  หงส์สทัตกานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงมนสนันท์  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงมันตาสินี  รุจจนเวท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงวิชชาพร  โจโฉ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายจิรพัฒน์  ชิณพัณณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายชนะ  ชนะหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายชนินทร  บุญศรีวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายชัชชาย  สังข์อาษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายณัฎฐนันท์  รอดดีเพ็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายพีรกานต์  พลคณา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายภูริภัส  เรืองขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายภูวิศ  กออภิญญากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายศิลาเมษฐ์  สมรมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณประวรรต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงปริชญา  ช้างเปี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงพิชญา  คำภีระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงโนรี  สมบูรณ์ผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงยุวดี  อวยพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงวราทิพย์  อาจฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ประสาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงศิริพร  สุรรณศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงสิริกมล  คำดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงสุพิชญา  ริ้วทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงอภิชาดา  ศุภวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายกฤษฎา  สุขกมล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายวัทธิกร  บัวหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายศุกกร  สุรินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายสพล  ศุภธำรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายสิรวิชญ์  บุบผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายอดิเทพ  สำเนียง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงเขมิกา  สุพาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงจุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนมุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงธัญนัณร์  กัลยาลอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงนภัสสร  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงเนื้อทิพย์  ศรีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมีสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปัณณพร  เนียมพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เมธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงชิดชนก  โพธิ์ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงฐิดายุ  กลับดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายคเณศวร  น้อยเกิดมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายธนากร  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายพงศธร  ชื่นกลม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงศุภากร  ฐิติพรขจิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เล้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายภูริภัทร์  สุขศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงอริสา  บัวงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายชวกร  อาจสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายมหาโชค  จุมพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายวชิรวิทย์  พ่วงพูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายวรภิศย์  เปลี่ยนปราณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายอัครวินท์  ชุมจินดา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายวิศรุต  สิงห์ปัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายสรวิศ  บุญนี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มสรวล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงกุลกันยา  สังข์สุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงฉันทิสา  กะลำพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอ้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสุโข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชื้องาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงนันทิกานต์  เวทยานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงธนพร  ไทรพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงบุณสิตา  สินชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงปนัดดา  โสภณพัชรธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงปัณณพร  ศิลปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงเปรมสินี  วรรณปลั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงพรพรรณ  วีระโชติสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวรกมล  รุ่งโรจน์กิจกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงศุภิสรา  สีดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไขสะอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายกนก  เกาะโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายกฤตภาส  หรั่งวัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายกฤติธี  จงศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายคณิศร  สังข์คอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายธนกร  หูทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายวุฒิชัย  มีทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายสรสิช  ตันยาลักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ลาภวิบูลย์สุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงกนต์ธีร์  อินทร์พรหม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงกรณิศ  คำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมบรรจง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงจิตตินันท์  จิตต์มนัส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงชาลิสา  ชอบอิสระ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงแพรวพิศนีย์  กนกรัตนนุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงวรรณรัชต์  รินทรึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสิรินทร์  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายกิตติ  แสวงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายณัฐนิติ  คิว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายตราภูมิ  ลักษณโกเศศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายธนกร  ขวัญแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กิมไพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายสมัชญ์พล  เจริญสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงณาตารีย์  ลอยพริ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช้อนใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงรักษิณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงลักษิกา  ยี่รงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงลิสสารัตน์  ศรีงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงวริศรา  เฉ่งปี่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายก้องภพ  อ่อนคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายธนภัทร  วนกิจสัมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายธนากร  สารธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายนฤปนาถ  แต่แดงเพชร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายบุริน  เขียนชะอุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายพัชร์พล  วงศ์จตุพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายวชิรวิทย์  เลาห์ประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายอริย์ธัช  สมประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายชนาธิป  สุนทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 นายดุลยฤทธิ์  เหลืองธนารักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นายธนวัฒน์  นาโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายประกาศิต  มากมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายปัณณธร  ขุนสังวาลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 นายปิยชัย  ศรียาภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นายพิชญนนท์  คงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นายพีร์นิธิ  วิษณุวนิชนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นายสิรยศ  อารีย์วงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวกรวรรณ  ไก่แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 นางสาวกัญญารัตน์  ด้วงเดช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นางสาวจันทรัตน์  เวทยานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวชัชชญา  ศิริดีกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวชุติกาญจน์  เรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงดนยา  วัฒชะนะพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวฟ้าใส  มาพิจารณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาววรพร  แซ่เฮียะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวอารยา  จวนสว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นายการรัฐ  ปีติภพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายชวนากร  บ่อทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นายญาณกร  ศรีอนันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นายต้นน้ำ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นายธนภัทร  ตามบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายพงศกร  อ่อนพรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายสมเกียรติ  สังขสูตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 นายสุทธพงศ์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 นายอัครพงษ์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 นางสาวชนิสรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงญาดา  มาลยกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีภุมมา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงเติมฝัน  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวนลัทพร  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงธมลวรรณ  คงหอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวปูชิดา  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวพรนภัส  ฉัตรเมธี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวภคนภรณ์  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นางสาวมนัสนันท์  นิลเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวลภัสลดา  อ่วมอ้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวลลิษภัทร  รอดศรีสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นางสาววรัญญา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวสุพิชฌาย์  ถนนทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวสุพิชญา  ทับทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายเตชัส  สังข์สอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุริวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 นายเตโชดม  เพชรเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงนิศาชล  โชคภิญโญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายธนภัทร  ล้ำเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายนราวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายนฤเบศร์  กล่อมจาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นายพสิษฐ์  สุนทราวันต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงปนัสยา  สินเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 นายรชกร  เปลี่ยนปราณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายวันชนะ  มั่นแย้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 นายอนุชิต  พุ่มพวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวกชพรรณ  ใจศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงรฐมณฑ์  มากวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสาริศา  ขุนเอม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นางสาวฐิติวรดา  โตแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยมประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 นางสาวณัฐวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวทีปกา  คำสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายจิตติ  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 นางสาวธัญชนก  ปิ่นสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมนิ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 นางสาวพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาวลภัสรดา  ภาสสกุลวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาววราลี  อุ่นรัศมีวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายนิติ  มะหะหมัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวอัญชิสา  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นายกิตติภัค  ยงไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายปธานิน  ธีรธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 นายณภัทร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายพงศกร  กลิ่นอัปสร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายธีรเดช  สีมนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นายภราดร  จับจัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายวงศกร  เยี่ยมยงวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายวิชญพงศ์  ถนอมนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายภูผา  ศรีราคำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 นายศรัณย์พร  พุกยงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายอชิรวัชร์  มนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมสี่หน้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวญาดา  จุลสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 นางสาวธณัฐภรณ์  พรหมทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 นางสาวธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงนัสมา  เชิดฉัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาวนิชานันท์  ตั้งวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวปุญญาภา  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวพรชิตา  อ่ำกลัด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดแจ้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาววิชญาดา  แตงโต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาววิชิดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 นายกิตติพศ  เจาตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายศศิฏฐ์  ดวงดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงนงชนก  ศรีจันทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กรีธา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงภคพร  ถือตรง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงนันทิณี  แก้วเผือก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายธนดล  แตงอ่อน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายจตุรภัทร  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายรุ่งทิวา  ปุกเนตร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงพัสพร  พัดจันทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แสงนวล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงปิยวรรณ  อบเทียน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงพัชรถรณ์  เสนาชุม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงนิรชา  กะลำพัก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จวบสกุลเวชช์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงฟารีดา  ปาทาน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงพรรณพัชร  นิลประเสริฐ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงจิณภัค  ศรีพรม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลายละเอียด โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไทยวิบูลย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายปฏิญญา  แช่ตั้ง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายกฤษณ  พราหมเกษม โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงภัทรินทร์ภรณ์  จันตรา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  แจ่มยวง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงวิชญาพร  ฤทธิ์ล้ำ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายสรัก  ไทยถาวร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงปนัดดา  เอกพงษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงกิตติยา  เยื่อใย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายเจษฎากร  อยู่ประจำ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงอภิชญา  ลูกอินทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงกรวีร์  เรืองจันทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงจิราภา  หินแก้ว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายเพชรพระนาย  สันติเมธี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กรีธาธร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายปิยณัฐ  โรจน์เจริญทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายพีรณัฐ  พงษ์พันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายเลิศภูมิ  ทองจำรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงลักษิกา  คำผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงธนาพร  โมกข์บุรุษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงสาวิตรี  พวงงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายไพชยนต์  สาริกา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายระเณศ  นาคสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงสุชาดา  แสงกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายกฤตภาส  อิ่มทั่ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กชายเนติพงษ์  นันทิโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายปฏิภาณ  เลือดแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงกัลยากรณ์  กลิ่นกลั่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลโมกข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงณัฐสุภางค์  ประสพโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอมโอษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงนภสร  ทะนันชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายเจษฎางค์  นาคสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายณัฐกานต์  พ่วงผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายธนโชติ  เหล่าเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายอภิวิชญ์  สมบูรณ์อยู่กมล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายวิชญ์  เต็งประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายอสิณชัย  ถิรพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายนพพร  สายบัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายทัตพงศ์  ประกอบชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงพีรยา  แตงปาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำห่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภู่ระย้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงสุทินา  เสือเหลือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงกัญญรัตน์  แสงกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงลลิตา  แก้วทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงนพมาศ  สุขอิ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นายธเนศพล  หีบแก้ว โรงเรียนหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นายดิศานุวัตร  วิทยาภรณ์ โรงเรียนหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวรุ่งฤดี  ยศธแสน โรงเรียนหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 นางสาวศริญญา  น่วมอ่อน โรงเรียนหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงนวนันท์  รสจันทร์ โรงเรียนหัวหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงธนพร  นัครามนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายกิตติ  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายวีระพล  มุสิกพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงกาญจนภัสส์  ปิติภิญโญ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายจักรพันธ์  กอเผ่าพันธ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงศุภมาส  สังข์ทอง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายจิราเมศร์  พงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงศุภศิลป์  วงแหวน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายทิพย์วัฒน์  เกาะน้อย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงพิมลอมร  จินดาพงษ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงอสมา  จันทร์ลมูล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงปุณยวีร์  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงวศินี  มหาวิริโย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายณภัทร  ธรรมวิจิตรกุล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายโชติวิทย์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายธณาวุฒิ  พุ่มแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายนพรุจ  สินสุขอุดมชัย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงปวริศา  เสรีพรพงศ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงณกมล  บุตรดามา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงณชนก  บุตรดามา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงจินตนา  กรเจริญ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทวงศ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายภูเบศ  กอเผ่าพันธ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น