รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชฌิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสโรชา  จำดวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณัฐวรรณน์  ทองแสงจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงทอฝัน  บุญเซี่ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปณิตา  คองรัตน์สกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัชพิฌาย์  มีสุทธิปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงวิชชุมนตร์  เจริญไชยนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายกฤตกร  หอมสุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฎ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายณัฐวัฒน์  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายพัชรพล  กตัญญตาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายภัทรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายศิรวัตน์  สอาดจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสรวิชญ์  ชูสุ่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายสรุจ  สุดศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกัญญกรณ์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงกัลยกร  บุญยงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชนานันท์  ชวดฉิม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณัฏฐามาศ  อุดมสันติธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพฤกษชาติ  พฤกษากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพุทธิมา  ไพโรจน์ไชยกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงสุธีรา  คงอุดมเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกษมา  คันศร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงอังคสุดา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอชิพล  ไตรมิตรวิทยากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกษิดิ์เดช  องค์วาณิชกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปราญชลี  อรรถมานะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพิมพ์ประธาน  บุญชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวอนันตญา  ฉายาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงธรรม์ชนก  เล็กเพ้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภัคนภ  ตันกำเนิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชมชนก  เอี้ยงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกุลธารินท์  บวรธรรมรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐนพพงศ์  จงสุขไกล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสีรภพ  พุทธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนาธาร  ตันประภัสสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปวรรัตน์  พิรุณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายหาญร์อุดมศึก  ชูสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายภาธิษณ์  อุ่นโชคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายเสฎฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูเบศ  ลิมปนวัสส์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงณิชนันทน์  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลีน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภีษมะ  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูดิส  พุ่มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายจักรินทร์  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสิริกร  ทินรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสรสิชา  ฉลองขวัญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายชุติพงศ์  ธรรมรัตน์วัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกีรพัฒน์  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยสร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายหริณโรจณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสร็ฐแท้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงปัญชาน์  พินิตศักดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายปาณัสม์  ไทยภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงชีวาพร  ทองเอียด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณภัทร  โอษฐงาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 นายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายวัชกาล  วิเศษคร้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาวสิริยากร  มาสิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวณิชารีย์  เกตุลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายรณกร  กระจ่างดาว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายสิรธีร์  คำพุฒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวฐิตาชญา  ชอบชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นายนรินทร์  เผือกหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายปฏิภาณ  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายมองการณ์  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวภรณ์ชนก  พิณนุวัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวโศจิรัตน์  ลอยอุดมโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายนพวิชญ์  เปรื่องประสพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวกนกพร  วงค์นุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวณัชชา  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธีร์กวีน  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายภาธร  พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นายพชร  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายรัชพล  น้อยเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายรัชกฤษ  อภิโสภณกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายภูมิกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายฐิตินันท์  ประเดิมชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายปุณณวิศว์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เรทนู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกิตติยา  กันบุญมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายหฤษฎ์  คงคาหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปวันรัตน์  คชนารถ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณิชชญาณ์  คล้ายสถาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศาลิษา  เขียวจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอัญรินทร์  โชติอนันต์นิภาส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวอินทุอร  ศิริถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวศิริกาญจน์  กาญจนสอาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวรตา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายกฤช  ตันประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวลักษิกา  มิ่งหนองอ้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายโศจิรัตน์  วิศิษฎ์ศักดาเดช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายศวิษฐ์  ลับภู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นายธนาทิตย์  ประดับไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพชร  ดอกพรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณพวุฒิ  พรหมชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกานต์รวี  วงน์เจี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปริยากร  ทิมฤกษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพรสินี  เชียงกา โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยวันดี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงมัตติกาล์  งาหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  บัวประเสริฐ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกัลป์จรีย์  พวงเนียม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงศิรัญญา  ฉิมพวัน โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาววิวรรณ  วัชรขจร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายก้องภพ  กุสาวดี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงญาดา  มหาเสมาชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสิริาภา  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงกัญญวัลย์  ศรีสุทธิวรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงปาริฉัตร  วังขนาย โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ประกอบแก้ว โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปุญญิศา  บัวทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกมนทัต  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณัฐดนัย  วิริยางกูร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณัฐภูมินทร์  เนียมหอม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมนวม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายชยพล  พลายชุมพล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายศุภวิชญ์  บางอ้อ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวรินรำไพ  หล่อรุ่งเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชโลธร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายชิติภัทร  เธียรโชติ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายทัตตพล  ภิญโญ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกรองทอง  สดใส โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ธนานนทท์นิวาส โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชัชพล  บูรณะธีรกิจ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชัชชญา  บรรทัดกาญจน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพลอยชมพู  แกมไทย โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณัฐไกร  ดำดี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติวงศ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปกรณ์  สกุลเพ็ชร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปานจรูญรัตน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปาลิกา  จงเจริญธนกิจ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสิริรัชช์  เพชรพิมล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เชียงทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายนพคุณ  นรนิล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพัชร์ชิยา  สนทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายสุรบดี  อยู่เย็น โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปภัชญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสุณิสา  หาญกล้า โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงเขมิกา  ขันวิชัย โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายปุณยกร  เงินถาวรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงชนกพิมพ์มาดา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงทิวาณี  รัตนวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองนุ่ม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภัทริกา  สงบจิต โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายพงศกร  นนทะสุต โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธัญวลัย  รวบรวม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปพณธีร์  ใจดีสกุณี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวรวิสรา  ทองอินทร์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศักดิ์กาญจนเดช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายกิตติกร  ม่วงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายชนกันต์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณัฐดนัย  ใจบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐพล  นุ่มเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนกฤต  ยืนยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนพงษ์  เหลืองสอาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายบุรเศรษฐ์  รื่นเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปวรวิช  ปัญญาใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายปวริศ  ปัญสิงห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายปวเรศ  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายปัณณวัชญ์  วงตาแพง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายรัชติยพงส์  เรืองเวช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศรัณยู  บัวขม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุทธิ์รัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงขวัญชนก  อวยหมื่นไวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจิราพร  จารนัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงญาณิน  พุฒิลือชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาเจริญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงธนันยภรณ์  เบญพาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธัญญ์พิศา  ภัทรวิกรัยกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนภพร  แจ่มน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือเมฆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเรือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปลพร  ส่องศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปาณิสรา  พฤษภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงภัทรดา  มูลน้ำอ่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภาศินี  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฮง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ชูชื่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอังคนา  จุติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอัยยาวีร์  คลังทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายกำธร  ดาวทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเขมรัฐ  เเดงกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายชัยวัฒน์  จันทราศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณพัฒน์  สุขสม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายณรรฐพล  กาญจนกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณฐกร  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพันธมิตร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งรัตนพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสุภกิจ  อินทร์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงโศภิษฐา  สุขแสนสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงแอ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกีรนันท์  เล่นวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธนกมล  ดวงเจริญยิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปิยธิดา  ช่วยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทนเถื่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิมพา  สาลี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิมมาดา  วังป่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวรรณกานต์  อารีย์กิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวัศยา  วรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทวีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศิรินภา  ลบแย้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรประสบสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุภา  ข้อออ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอิสริยา  สุกใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นายกิตติพงศ์  นิสสัยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายเกษม  ไกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นายจิรภัทร  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายชลันธร  การดำริห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณัฐดนัย  ดาบแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายนครินทร์  บรรลือศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายนันทกร  หอมชื่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพรไชย  เทียมเมฆา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภควัต  มีคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายวรพรต  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายวริศ  จีนาภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายแสงชัย  โรจน์ธนิกกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวกัลยวรรธน์  ดีคล้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวจันทร์ชนก  นกจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงจิณณพัต  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวต้นฝน  น้อยแนบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวนิภาภรณ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวปริชญ์ลดา  พาดำเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีฮอแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวมัชฌิมา  จิตต์น่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวรรณพร  เชื้องาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาววรรณพรรธน์  จันทรมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาววริศรา  วิเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวสุตาภัทร  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวสุภาลินี  เสริมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอักษราภัค  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายณัฐดนัย  เลิศรัตนาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงภริตา  เซี่ยงเจ็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนแฮน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภาณุมาศ  ธรรมชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอินทิรา  สุขใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนพิสิฐกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พันหุ่น โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายชานน  อุนาแพง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุธิศา  อ่อนบุญมา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายตะวัน  ขำสุข โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณกร  ศรีทอง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงธารน้ำ  สุขศรีทอง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายทักขพล  ไทยสงเคราะห์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงธนภรณ์  มอญเกิ้ง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกฤติยา  เสือใจ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพรพนัช  นาเจริญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายเชคโก  - โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกฤติยา  พินิจ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงฐิติภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงกนกวรรณ  ส่งบุญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพิภพ  วราหล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงนิศาชล  จิตนิยม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกาญจนศิริ  เลาหะกาญจนศิริ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์อ้น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงนัฎพร  จันทร์ที โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวีรยุทธ  เทียมเศวต โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวาสนา  สีนวน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศรีเพ็ญ  โฮนอก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพรหมพิทักษ์  ผิวงาม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนฤมล  สีสัน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวลีพร  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธรชัย  พระแท่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายจรัล  ฉิมเพ็ชร โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายนพรุจ  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดเกล้า โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงแสงมณี  การะเกด โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงภัณฑิรา  แช่มลออ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายณัฐพล  อาราเม โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แซ่ลี้ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายอนาวิน  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายดุษฎี  เอี่ยมอ่อง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น