รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  กียะวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณัฐ์ธเนศ  เลิศอริยเมธี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายเตชธร  ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายนนทกร  พรหมเหลือง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายสรยุทธ  เครือวงษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายอรรถชัย  วงษ์ครุฑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายอัครพงษ์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกมลพิชญ์  บุญนาค โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ศิริพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนกนันท์  ดีเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชัญญานุช  ขำดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณัชชารีย์  ศุภรัตน์ศิริชาติ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลิ่นหอม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกมล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงณิชา  บุญครอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา  กิรประสงค์กิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงภัทรีดา  ศิริปิ่น โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์เชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงศิรดา  กุลวสุวุฒิ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสิทธิวดี  สิทธิบรรณกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุภาวิตา  ไหลรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอรจิรา  ชำนาญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกชนิภา  เนตรเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สามะศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายจารุกิตติ์  โมรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 นายกฤตษณพงษ์  ถาวรณา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายจีรวัฒน์  หริ่มเจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายชัยทวี  ศรีชาติ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายณราวุฒิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายพชรพล  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายวงศกร  กียะวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวกาญจนา  สิงห์แหลม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงบล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวญาณิศา  คำศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวเบญญาภา  ตรัยอนงค์ภัทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวภัณฑิรา  จันดีทม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวศิรินทิพย์  พลเผือก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีวันทา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุทธาภรณ์  สงเคราะห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวอภิษฎา  รุจิเมธาภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอรปรียา  เครือวงษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนคำเหลือง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภาณุ  สุดศก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายอติรุจ  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวญาณัจฉรา  วัฒนะโสภาคย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธนภรณ์  สังขภิญโญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปัญญารัศมี  ปรางค์ทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงปิยวรรณ  โต๊ะยี่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวพิชชาพร  ขัดทรายขาว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีเสตกุญชร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงภัทรนันท์  นันตะนัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงศุกลภัทร  ภูคะสินธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสิริยากร  สาครนครินทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธีรดนย์  ตั้งกิจเกียรติกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายธีร์จุฑา  ศุภจิตกุลชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายอดิรุจ  อินทรกมล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายสิรภพ  สิงหเสนี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงจิดาภา  สมเชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนราธรรศ  อาจประโคน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเณศรา  แต้มทันสี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายญาณพัฒน์  ปานเขียว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายณัฐธัญ  ทูคำมี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายกรกฤษฏิ์  เจตินัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเจษฎา  อิ่มใจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณภัทร  เพิ่มพูล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนาคาร  น้ำนวล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายธีรวีร์  กุลศิริชัยวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนวพล  สำราญกิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายปัณณทัต  สืบซึ้ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีวุฒิไพศาล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายพีรพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายภัทรดนัย  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายภูผา  เจนวณิชผดุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศรัณย์  สังขปรีชา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุยฝ้าย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยขันธุ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฐิติพร  นิสิทธิชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฐวรา  ขอสันติวิวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงตวงพร  มานะกิจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนภัสร  วสนาท โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงนิรชา  พุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพรทิพย์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ธานี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงศศิพิมพ์  วงษ์เชื้อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงแสนรัก  ชินบุตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงอัจฉรา  เรณูรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายธิติสรร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายธีรภัทร  เวียงนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายนพอนันต์ โธมัส  จันทรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายปภพ  หมวดอินทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายพีระพัศ  ปัญญาพวก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นายชนัฎฎา  วิมลรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวณิชากานต์  โคกกระชาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวบุษกล  วัฒนะพานิช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาววรรณษา  กรงทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวสุภิชชา  ไถ้เงิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปัณณวัฒน์  โชครุ่ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชญานิน  จารุเนตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงโสฐิดา  ซื่อกิตติศักดิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจิดาภา  หอมจันทร์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงประณยา  รักษาพล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปัณณธร  ทือเกาะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปาเจรา  ลาดเหลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 นายจตุรภัทร  เบ็ญจมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยพงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนภัสสร  ธาดาบุษบง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีเหลือ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงขวัญกมล  แน่นหนา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิรประภา  เปรมศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จันทนิมิ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงหทัยภัทร  สรรพคุณยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พืชสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกฤติพัฒน์  พรมงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายกวี  มุ้งบัง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายก้องภพ  จันทรลักษณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกษมา  พรหมรักษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกัลยา  แพรงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชนิดาภา  ฉิมไพบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงญาตาวี  นามวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงธนัญญา  สุขสบาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุทธสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปรียาดา  อัมพวานนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ประสงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปานลดา  ตีสถิตย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงภูมิพรรณ  รอดสุวรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวรรณพร  ขำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายอัคคเดช  สุขวิลัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณภัทร  เลอนอบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายธนากร  ป้อมตะขบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายปฏิพัทธ์  จินจู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพีระพงษ์  วันจีน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสุขุม  วงษ์เลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุกฤตา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บาดขุนทด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พูนสระคู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสุภาสวัสดิ์  โกเมศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสิริรัฐ  ชาติทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนุชจรีย์  โตสุขศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภารดี  สมพรนิมิต โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายฐานุวัชร์  เธียรสุขะธิติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกรกมล  นฤภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายสหวุฒิ  หอมจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวส่องใส โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายศักดิ์พัฒน์  บุตรเนียม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงธันวดี  มณีงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดุงสูงเนิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงดวงมะณี  เอี่ยมอุไร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจิตตินี  วันมะรักษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  คำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปรัตถา  พุ่มเผือก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชลลดา  ปรีเปรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปิยาภัทร  รัตน์วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชินันพร  ขิริบุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงญาณิกา  เครืออนันต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงมิ่งกมล  กรุณา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัชชา  ศรีงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงรัตนาวรรณ์  จรรยาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงรุจิรา  สุภาพุฒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเมือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงลลิตา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวรรณศิริ  เหล่ามา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศิรภัสสร  เธียรเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสมัชญา  โตฉาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอรพรรณ  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอรวรรยา  พิมแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์  รัศมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงญาศิภา  พรมมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงญาศิภา  แก้วทองตาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกชพรรณ  จอมศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงสุมาลี  โพธิ์วรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอนันดา  พรมนนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงธัญชนก  แนนสินธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปวีณา  บัวผาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงพัทรธิดา  จุลวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงภานุมาศ  บุญธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวนิดา  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวรนุช  หาญจ่า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายกษิดิ์เดช  มินสวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวรรณพร  ปานแดง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงวัลยา  ตันประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายเดชาวัต  สีหราช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายนรภัทรณ์  บัวทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงสุกัญญา  ชนะภัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสุภัสสร  คนสันทัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายกิติพงษ์  ทองประสงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอรอนงค์  เกตุโคกกรวด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายฐนกร  เยือกเย็น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายภูมินทร์  พูลเพิ่ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายอนุพงศ์  แดงผา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงอริณชญา  เสมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธนศักดิ์  ดำดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงศิรชยา  ศรีพุทโธ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายวันชนะ  น้อยเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พรหมอำนวยโชค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสิริปรียา  ยศดำรงกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุภัสสร  ดุษดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอนรรฆวี  นุตศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายบวรรัตน์  สันทัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายวิทวัส  ชูจันอัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบุรินทร์  จิรัฏฐิติกาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภัทรพล  ปรากฎชื่อ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงณัฐดา  พุ่มสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนวรรณ  ยะประดิษฐ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงรวีวรรณ  ผ่องจิตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธมนวรรณ  ราชสาลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธัญญามาส  สมบูรณ์ศักดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนันทภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงณกัญญา  แก้วอุดทา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงประกายกานต์  สิงหาร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ช้างวัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงพนิดา  จิตภักดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงวีรดา  เม้งศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกฤตพร  อินจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงศุภสุดา  เวฬุวรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุธาสินี  วงพาศกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุรภา  คำตรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกนกพร  ศิริมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงจุธามุณี  เดชสุภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฏฐสินี  กรีมั่นทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิโยค โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนวพร  โนนคงคาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงประภัสสร  ทองศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุจิรัตน์  เฟื่องสำรวจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุธัญญา  สง่างาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกุลรัตน์  จองมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตันเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงชาลิสา  ประสารแก้ว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงศา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีเขตต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศิริบูรณ์  โตศิริวราพงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขช่วย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสิดาพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุดทิภา  ไผ่สุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอภิสรา  ผ่องผิว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอลิษา  บรรดิษรัมย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชุติกาจน์  อ่อนน้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงวรรณพร  ชอบบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปณิตตา  บุญอนันต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอภิษฎา  ผ่องผิว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวสุธา  นาแสวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายเถลิงรัช  เรืองสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายรุ่งตะวัน  ประดังกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจีระศักดิ์  กัณหาปาลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณัฐญาดา  กุลรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงโยษิตา  สมเทพ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพรพิมล  ภู่พงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงมานิตา  ศรีเมฆ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศศิธร  บุญชู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงจิดาภา  ใยสาลี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงธนากร  ทองเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนัทธมน  พิมพ์สุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงผกามาศ  พรมมา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปุณญนุช  เครือวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายวิชชากร  ฉิมพยัคฆ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอภิรักษ์  วงสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายสุกฤษฏิ์พงษ์  ภาวศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายวัชรพล  นาลาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายกันตพิชญ์  ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจิราพัชร  เกิดสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงกมลชนก  แสงเดียว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวจุฑามาศ  สกัดกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวเจนจิรา  พราวศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวบัณฐิตา  เกิดภาคี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรนภา  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพิมพลอย  พิกุลทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงลานนา  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุชานาถ  ต่างแขวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงอภิษฎา  ศิริเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวพิยดา  คนสันทัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวเพ็ญนภา  ศรีโสภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีทรสุทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศิรินภา  วิลาศสุระสังวาลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกันตพิชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอมรทิพย์  พรมนนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวอริสรา  วิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชิรากร  อ่อนน้อม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวกฤษณา  ศรีทะประกอบ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชุติมดี  แสงจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โสมทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงชนิภา  เจริญผล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวธนิษฐา  หล่มสัก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสุทามาส  กำเหนิดสาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์สมบูร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเก้าภรณี  สิทธิปลื้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สำรวจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณิชากร  เรืองแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัชราวดี  ปริกสุวรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงสุมาลี  สิลสร้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุวรรณษา  พรมวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลนคร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชมพูนุท  รื่นกลิ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงตติยา  สิทธิพล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจรรยพร  รอดประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจิราภรณ์  พูลสวัสดิื โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวจันทร์จิรา  สาระรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพรรณวษา  เธียรธำรง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชญานิศ  อุดตะคุท โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวพิชชาพร  ฉิมพัฒน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวศิลป์สุภา  โชติเพียร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวปรียาภรณ์  มานะสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภานุวิชญ์  พูลเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วผาสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงชื่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาววรลักษณ์  บัวงาม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภาคิณี  วันทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวปิยะพร  ทันสมัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวขวัญทิวา  สว่างอารมณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวฐานิดา  สุขศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงโชติรส  สาโพธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวันวิสา  เฉยมีศักดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นายกิตติชัย  ช่อดอกรัก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายธวัชชัย  ทับศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายวีรภัทร  ช่างประดิษฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายศุภกฤษฏิ  สายสิณวัฒน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายกนกพล  ภูมิชิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนพัฒน์  แก้วดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธนภูมิ  เสมอเหมือน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายพงศธร  กัลยานุกูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายณัฐพล  เพ็ชร์รื่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนันทพงศ์  อินทชื่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปรัชญา  ทองสิทธฺิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนธฤต  สาสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายภูวิชญ์  ขยันกิจ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายทวีชัย  ทรงจิตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวโรดม  ตันวีระ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธิติวุฒิ  เครือวงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศิระประภา  เครือจันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายจิรายุทธ  พรหมบุตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงนภาลัย  มีเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวชลาลัย  แหลมกล้า โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพัชรา  นวนหุ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวหัทยา  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวอารีรัตน์  งามวาจา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกรรณิกา  โกสาวัง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงญาณิศา  เทียนทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวณัฐกฤตา  กันเหตุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายธรรมนูญ  ดาเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นายเทพฤทธิ์  มุ่งสิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายปัญญา  สุวรรณโณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนาธร  คำแดง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายไผ่  จางวาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพลพจน์  ปราณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์วิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายณัฐพนธ์  พึ่งเกษม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวปิยธิดา  ฝายจะโปะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอิศวะ  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวปริฉัตร  ศรีสะอาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงพรนภา  รุ่งศิริ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นไกล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวกาญจนา  ทองเสม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพรนภา  สืบศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวชิชนก  บุญมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภาณุมาส  เพลินบุญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ช่อแซม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงดวงกมล  อัตรา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวกุลยา  เกิดมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพรนภา  ทรัพย์มั่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปนัดดา  จันทรา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงสิริภัทร  วงษา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสิริรัตน์  เราเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงญาณิน  อินปั๋น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวรัตนาวดี  เมตตา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาววิไลวรรณ  ไผ่จันทร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 นางสาวสิริยาภรณ์  สมหมาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงคริฐา  อัครพัฒน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชาลิสา  ปราบพาล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชลดา  ด้วงพิมพ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอภิชญา  สายทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงไพรินทร์  เทพชนะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัครพร  สำราญจิตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวิรัญชลี  แพนลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุธาวี  ว่องไว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงอภิษฎา  ประเสริฐสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงชมพูนิกข์  นารอด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรสิตา  อินทะสอน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศิรประภา  เสาวดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวรรณภา  อินทนัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงปัณณวีร์  ชำนาญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงพรรณวิภา  ภูเนตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสโรชา  ประดังเสียง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกนกภรณ์  รุจิธง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ศุขสุนทร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนวัฒน์  บูรมี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายไตรรงค์  ธนไพบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนกฤษ  ภู่พิมล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายบัณฑัต  ธนสารกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายปัณณธร  ทองเลื่อน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสุเมธา  ชูรังสฤษดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายดนูศิษฏ์  มาลยาภรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกรพันธุ์  พงษ์นอก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงชนิตรา  พุ่มไสว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงฐิติภรณ์  ยะประดิษฐ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 นายปภาวิชญ์  แก้วกล่ำ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทบุตร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนภัสตรา  จันทร์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประทุมรุ่ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ขาวเกตุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสุภาวดี  ธนไพบูลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงอรวรรณ  วงสุพรรณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงอรัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุทธิดา  ป้องกัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอภิชญา  งามแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวอาทิตยา  ปัจจุสมัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุภารัตน์  ดีไทร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงทักษิณา  อารี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงเกณิกา  ตะเภาพงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกฤษฎา  ศรีวรรณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกฤษณะ  ยาประสาท โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายกฤษดา  มาราช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูเดช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายจักริน  สงวนช้อย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายชญานนท์  ดอนทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐดนัย  สายปัน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายณัฐนนท์  ทองประ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายดุษดี  คำพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนนันท์  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธเนศ  เจนลพ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพรพิพัฒณ์  พงษ์เพลิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภานุพงศ์  รักพันธ์ุ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวรากร  อุตมะชะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวันชัย  สายโท โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายสถิตย์พงษ์  เอี่ยมแพร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสิทธิโชค  สมทรง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายอานุภาพ  กาญจนดิลก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงชาลิสา  บุญโต โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสันทัด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงนภัสสร  บุบผา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงนันทิมา  ตะเพียนทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงบุณยานุช  คำมณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงปิยะพร  แสนบุตร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงพรรณิพาพร  บุญผาย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยชุน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพิยดา  ลาภเกิด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงภัทราภา  นาลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีสอาด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวราภรณ์  มารปริ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวัชรี  กิ่งแก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงวิชญาดา  พัฒนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสายธาร  กันภัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุชาดา  บุญแม้น โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอัจฉรา  ไพเราะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกิติยาพร  เกตุหอม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขำอรุณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายวันเฉลิม  สมนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายณธวัช  กันเพรียง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายวันเฉลิม  ศรีหนองโคตร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายกฤตนัย  ดวงฤทัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงกล่อม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายกันต์ศักดิ์  กลสรร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูโฉม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายขวัญชัย  แก้วพิลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายจตุพล  มีชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายจักรินทร์  ศรีวอคำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนลพ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธนากร  ถาวร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธยาวัฒน์  ใจซื่อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายปรมินทร์  นันทะแสน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพงศกร  มั่นคง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายวรชาติ  แหมสันเทียะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวรินทร  ภาเชียงคาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอานันท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกมลพรรณ  สอนแก้ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประเสริฐพรม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกัศยพักตร์  พิทักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วขาว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงตันหยง  แม้นพงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงนันทวรรณ  สุขเฉลิม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงบุษบา  จันดีดา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปวีณา  สุขเหมา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สักขะกิจ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงวนิดา  ซื่อตรง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศศิภา  ไชยศรีหา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุพรรณิษา  ภูผาจง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสุภาวดี  ครูสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อินกับจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอริศรา  ชาติบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอริษา  สุขแย้ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอังคณา  การประสิทธิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไผ่แดง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอากุ  เบียเเหล่ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธนภัทร์  ไพศาลนิชากร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเมฆภัทร  อยู่สมศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายรัชพล  ขุนอินทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายศุภกฤต  สีกุม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงฉัตรฤดี  หนองกระทุ่ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงณัฐธิดา  วาดถนน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปริยฉัตร  สูตรไชย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศริญญา  น้ำหอม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญสิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอลิสศรา  สมน้อย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอุไรพร  ช่างโคกสูง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงรัตนพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายกรวินท์  พรมวัง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธนวัฒน์  ผาสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายนวมินทร์  ขุนเภา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายปัณณธร  สมบุรุษ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มจีน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงภควดี  มุ่งเกษม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงภัทราพร  พันสี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวริษฐา  ฐานคร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวาสนา  เทพรักษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงสุภัสสร  ชารัมย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจินตนา  แสงอัคคี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานทนนท์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุขทิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิชญธิดา  ถินสถิตย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงฟ้าใส  สะและ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายปกรลัมย์  บุญมาก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายมนัญชัย  สมนาค โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงดาราวดี  ภูเดช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงธารารัตน์  มงคลแท้ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงรัชรินญ์  จันทชิด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยุริยงค์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใบศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานทนนท์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายทรงพล  คำแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธีรโชติ  อ่ำอินทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธีรพงศ์  โยธิยะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายนันทวัฒน์  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพณวัตร  ปิ่นทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายภาคิน  หงษ์ทำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มมา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายยุทธการ  เดชดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายรณฤทธิ์  ผาดำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายวัชรพงศ์  ปิดตาคำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายรัฐพงศ์  สกลชัยวัฒฐ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายวิวัฒน์  ล้ำประเสริฐ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายวุฒิชัย  สัพท์เสนาะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายโสภณ  แซ่ตั่ง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายอชิตพล  ทองมงคล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  อินทร์มานะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายฮุสนี่  หมัดสะอาด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกนกวรรณ  หยุยไทสงค์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกมลวรรณ  เครือวัลย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกรรณิการ์  กลสันต์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินมานะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมโคกกรวด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงขนิษฐา  วิลัยวรรณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงจิริญญา  ทิพสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  เถื่อนมี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงทาริกา  แป๊ะหลี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงธนัชชา  รัชนิกรสมสกุล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงนภัสสราภรณ์  วงค์เพ็ง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปัญธิตา  พลชะริน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเเพรวา  อัคนิโรจน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงลลนา  นิ่มแนบ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงศศิพร  สิมพา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงศุภาวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงสโรชา  ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงสุณัฏฐา  มงคุต โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสุภาพร  เขียวสะอาด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอรไพลิน  สังข์แจ่ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงภัทรภร  อินพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพรชนก  ราโรจน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปฏิญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายชยานันต์  คำเพ็ญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายชัชวาล  ชัยชุมพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายชัยภัทร  พวงคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายธนพล  เทวะผลิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายปรัชกิตย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายภาดา  จารุวังสันติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายอิงควรัชญ์  โชคถนอมจิตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงกนกรัตน์  กตัญญู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชนากานต์  จำปาแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชินณิชา  จ่าพิชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิศิษฐ์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สันติธรารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศิรประภา  พันจีบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงสุภัทชพร  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอติภา  สะใบบาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีพานิช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณิชาภัทร  วังยายฉิม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงดวงพร  สมบัติสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงธัญวรรณ  ตินตะโมระ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงฤทัยชนก  จันทร์ลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวัณย์วิภา  กวยเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายคณิน  กลัดสันเทียะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธนกฤต  วรานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายปิยกร  ยุววุฑโฒ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายพีรวิชญ์  ดั่นกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  มีธันญากรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายศักย์ศรณ์  โลหกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายสรวิชญ์  สว่างอารมย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายอัคคเดช  ดีอาษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกัญญาภัค  แจ้งประดิษฐ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงจิตราภรณ์  โดยอาษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงจิรัชยา  ไทยเขียว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนัฐสุดา  มากทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศุภัชญา  หนูเล็ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุณัฐชา  ชมเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิ่มจุฬารัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอัยริน  พึ่มชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอภิชญา  สุธาสิโนบล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกันตภณ  คำวัจนัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายชนภัทร  สวัสวรธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายชาตินนท์  ชาญสิกขกร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายปธานิน  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภูมิภัทร  ดำเนินศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายวิศรุต  สิริโสภาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายศิริพงษ์  จันทร์หอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายอดิเทพ  อินทรา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจยงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  หมื่นนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนกขัมมะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงเขมิกา  โยธาศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัชชารีย์  ปริหิรัญยกิตติ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงณัฐกมล  สุขชม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณิชชาภัท  แสนเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงทิพธิดา  โพธิ์รัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนัชญา  อินทชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธมนพัณณ์  เนื่องจากฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธมลวรรณ  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปวรวรรณ  จันนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ครุธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงมนัสชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เนื่องจากอวน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวรมน  ทดคุย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงศดาภัชรฆ์  ศาตมานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงศศิวิมล  เทพชุมพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงสุชาดา  จำนงค์คำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยโชติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงอาภาพรรณ  โกศลกิตติสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายคุณชาติ  ไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายจิรัฏฐ์ชานน  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชมภูพาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายณาญากร  ละมัยกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายตะวัน  ธนันต์ชัยวลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพงศภัค  พูลทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายภัทรวิน  ฉายาพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายศิริวิวัช  สุขมา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอภิรักษ์  ธานีโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายอัครวินท์  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอินทัช  พยัคฆ์เรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกมลชนก  ปัจฉิมบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกัญญาดา  ทิมวังกลุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกานต์สิรี  สงเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงชนิศา  นิ่มนวล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปึกขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงณัฐธรียา  หนูสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานสัน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธนภรณ์  รักมิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอนมอญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงนันท์นภัส  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนันทนัช  โสดสถิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงนิตยา  ทศกรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงเบนิตา  ตรีสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปลื้มกมล  บุญอ่วม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  ธนพรเศรษฐสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  อรรถสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงภัทราวดี  วัฒนภักดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงรัตนากร  อุคำพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงวรรณธิดา  จิตรหัสต์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ดีเทียนอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสุชัญญา  รังสิกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงสุชานุช  จงธรรมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุทธิดา  จงธรรมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงเสาวภา  มังสา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรรณะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธนาคาร  พานทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายภูมินทร์  นวลเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสุจริต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงแกมกาญน์  ศรีเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชลดา  หาดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงประกายแก้ว  เกิดผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปิยะธิดา  ร่มโพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปุณณมา  สีสิงห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสุรัญชนา  สุขสมศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฏ์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายยศวรรธน์  ถาวรสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายปฏิพล  ศิริธร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายอธิป  พันธ์สอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนอมรสกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงจิรนันท์  ทรัพย์สนอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงสิรินพร  สมจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายคเชนทร์  สุขสำราญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฏฐชาติ  สุขสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธนภัทร  เอ็งเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายพัฒน์พงษ์  วงศ์ถวิลกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสิรภพ  กองแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงจิดาภา  พรหมรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชนัญญา  ด้วงศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงทราวดี  แสงทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงทิพยนารี  สิทธิรส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงนาตาลี  โกศลจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงปาริชาติ  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพรนภัส  สักกุ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญมีมนัสศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิรเสฐโภคิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงรมิดา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงศิรประภา  พยอมหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุพิชญา  รอดเกตุกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายกฤษกร  เคียนงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ราชโส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายกษิดิ์เดช  ลอยเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายกัญจน์  ยินดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายคณาธิป  บาลโสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาติทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายณพลรักษ์  แสงเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายตวงวิทย์  พึ่งปาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายทวีพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายนราวิชญ์  พรรณธนาวงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายปวเรศ  เรืองทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายปุณณวิช  หนูน้อย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายพงศกร  หนูเล็ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภูสิทธิ  พึ่งธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายรัฐนันท์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายศิรวิชญ์  มาคะวงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติธเนศวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายอชิรวิชญ์  ขจร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงชนัญธิญา  วินัยวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงชีวาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  โชคอภินันท์ธนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงทฬัฐฌา  สาระกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนวามินทร์  เพ็งบุญโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนันทกานต์  กลิ่นหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงฉันทพิชกานต์  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงศิรินภา  แพรม่วง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนูจิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันธมาศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอิสริยา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายกฤษดา  เทียมเสมอ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายกษมา  พูนเพิ่มสุขสมบัติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายจีรพล  แข็งแรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เสียงสมบัติดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรนิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายธัญญาลักษณ์  คู่เจริญถาวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายธีระศักดิ์  มุสิกดิลก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายนราธร  ฉันทพิริยกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายนันทิพัฒน์  เทียนศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายปฐพี  บูรณะกิตติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายปรมินทร  คชารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพริสร  แสงมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีแสน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายภูมิรพี  แดงดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายรติพงษ์  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายวชระวิชญ์  แก้วชิณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายศิกวัส  จิตตังดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายสุพตน์  ดิศร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขาวเผือก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาวกระจาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงกรกมล  ตั้นเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงเขมจิรา  สารลักษณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงจิราพร  แสงมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงชาลินี  ทองขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงญาณนันท์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทนสูงเนิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงธิติสรณ์  พุ่มสกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงบุษรา  กุดบ้านหนอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพัชรกันย์  ธนพงศ์ทวาสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ช่วยประดิษฐ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงมัลลิกา  คุ้นเคย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงศศิธร  วงษ์พาศกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงศุภมาศ  เพ็ชร์รุ่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงศุภิสรา  กตัญญู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขำปากพลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงโสภิษตา  โสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงอรพิชญ์  โกศลจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอรัญญา  เปลี่ยนทัพ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอาภาภัทร  สัมมาเมฆ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายกิตติภัฏ  พงศ์พิสุทธิโกศล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายธนกฤต  แผ่นทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายเพรียวพรรษ  เทพพันธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายลภัสภณ  แป้นศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายสรายุทธ  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายสวัสชัย  สวัสวรธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกฤษติญา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกุลธิดา  ผลสุก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมชู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงญาตา  นีระพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธารรักประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรียาภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณัฐพร  สหัสถิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงทิวาลักษณ์  พลหินกอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงธนพร  เพชรดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชติกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงภานุสรณ์  แหยมศรีใส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสโนไวท์  ศรียา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงอรสินี  เหล่าชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นายปราชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายจิราวุฒิ  บุญจูง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายธณภณ  ชีชะวา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธนานันต์  ตันประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายธัชธรรม  ยุพาพิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายปวีร์  บุญยะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายปิยทัศน์  พูลศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพสธร  แย้มบาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายภูนริศ  ธนภรณ์ไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายศุภวิชญ์  สารพจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายสรวิชญ์  พรายงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายสุริยะ  แก่นทองแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงกษมา  เปรมปรัชญา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงชนาภัทร  สารการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณรีรัตน์  จันทะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงณัชษามล  คุณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเวียงจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงปัทมพร  แปลงแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงปาณิสา  ศรีนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงรัญชนา  สูตะบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงรัศรินทร์  ศรีสุขกุลวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงวรพรรณ  จารุศิริธรางกูร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงวิภาวดี  เชิดชู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสโรชินี  ใจดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสุวีรยา  ไพโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงอัจฉริยวรรณ  คำชุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงพัทธรินทร์  เปล่งศรียศภัทร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายกฤตเมธ  ศิริโท โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายกีฏ  ชูเกียรติศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายณัฐชนน  สุผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายณัฐชนนท์  อุดมภ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายณัฐภูมิ  เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายธีร์  สารพา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายนรลักษม์  น้าเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายนันทยศ  มณีวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายปุญญพัฒน์  เจรจิตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายพงศรัณย์  พุฒซ้อน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายพันธุ์เทพ  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายพันธุ์เลิศ  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายพีรภัทร  บุญโทแสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายศักดินันท์  นุชหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายศิวัช  ศิรอักษร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายศุภวิชญ์  วังหิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายอามีน  อมรึก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงกฤษฏ์ณิชา  มั่นทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันติผลธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงกิรณัฎฐกาญจน์  ขวาคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกุลปริยา  รัตนพันธุ์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรณีทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงชญากาณฑ์  ถวิลกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์โพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงซาร่า  ประเสริฐสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงณภัทร  จิตรตรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณัฏฐิตา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงธันยพร  ช้อนแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงนันทิชา  ตีระวัฒนานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉายาพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงพรปวีณ์  อิงคยะกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพิพรรษพร  กุลทัศน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงมณีกาญจน์  อโนดาษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงสิริกร  พุมมา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงอภิญญา  จันทราสินธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายพงศกร  จิตตขำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายคุณานนท์  เกียงตระกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายณัฐภูมิ  แปลงศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายพีระพัฒน์  กลิ่นหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายสิปปกร  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายเอกสิทธิ์  พูลบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกานติมา  ขาวเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงจิรปรียา  กาหล่ำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธนภรณ์  ศักดิ์สูง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงนฤมล  อนุศาสนี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงปรางทิพย์  สดแจ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ศร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงพิริยาพร  สายคำภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สมบุนย์สุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงวิมลสิริ  รามฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพชร  ยอดขวัญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงณัฐนันท์  วัยวุฒิโธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายวิศรุต  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงฐาณิมาศ  เพาะบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงปพัชญา  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงปิยนันท์  บัณฑิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงเปรมสินี  แก้วกันหา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงอรวรรณ  สามารถ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายคุณากร  เวียงจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสนข่วง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธนภัทร  ชื่นบาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายธนาภรณ์  นวลมะลัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายธนิสร  อินทรพฤกษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายธีรพงษ์  ขาวผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายนฤนาท  อินสุภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายพชรพล  เจียกจันทึก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพีรทัศน์  ปัถพี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายพีรพรรณ  เคนแย้ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญขำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายพีระพงศ์  ประกวด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายศุภชัย  มาสี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายอภิสิทธิ์  เกื้อกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายอัครพล  สะหะวิริยะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีมุกดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกานดา  คำมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจเชื่อม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงฐิติมา  มาศนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงณิชาภัทร  อาศัยราช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงต้นน้ำ  ต้นน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงธนัทอร  ผุยวันดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงนฤภร  สายบุญนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงบุตรยภรณ์  เทียมเสมอ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศิริภัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงปรานปริยา  คำกอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงพัชราภา  ภักดีชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงพีรญาณ์  ปัญจสุทรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงศศิชา  ผลาหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงศุภานิช  หมื่นไกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสาธิตา  จงสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ฝากาทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำหาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงอรัญญา  ราชโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงเอมมิกา  เจียมใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายกิตศักดิ์  ชาวเวียง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายจิรเดช  กุลบุญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายณภัทร  นึกแม่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายณัฏฐวุธ  จันทร์ภูวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายณัฐชนน  คำหาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายธนภัทร  ออมสิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธีรภัทร  ศรีอินทร์สุทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายบวรศักดิ์  บุญปั้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายปฐมพงศ์  ศรีชมภู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายปภังกร  ยะวาปี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายประสิทธิชัย  เหิมขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายปรีชา  สมณา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายพีรพล  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายพีรวัส  ณรงค์เกียรติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายภาสกรณ์  ศรีตระเวน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายวรายุทธ  บุญรัตนัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายวีรกานต์  วรวิทย์วัฒนะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสุวพัชร  บุญทะเล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอภิลักขณ์  จันลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายอลงกรณ์  แก้วกลั่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายเอกสิทธิ์  อินทร์เเก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงกมลชนก  เสาะด้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงกศิมา  เคนซาพู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงกิติยา  ทองเพ็ชร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงจิตติมา  ญาติวงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงชยุดา  วรรณคดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชาคริยา  ชัยเหมาะ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงชิตชนก  ผันกลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจแสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลีลาลักษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงนิชา  ของนา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเบญญาภา  ลูกภูเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปาริฉัตร  เจนดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงปาริฉัตร  เบื้องไธสงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อุ้ยน้ำเที่ยง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปุณยาพร  โยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพรรณรวดี  ปัตธาธรรมกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวชิรกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวริยา  ศรีเผือก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสิริกร  แม่นปืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชโย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นบนอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายกฤษดา  อาทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายกุศลิน  สุขแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายจักรษุทิพย์  สอนแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายไชยพศ  บุญพรหมอ่อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายณัฎฐวัฒน์  จันทร์ภูวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายณัฐสิทธ์  ฤาษี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายนฤพนธิ์  โมซา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายปฏิพัทธิ์  วีระจิตต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายภีรพัฒน์  ดีดพิมาย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายรัชชานนท์  นามวงษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายวงศธร  คงสุนทร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายวรปรัชย์  จ้อยชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายวัณณุวรรธน์  นาเนตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายสราวุธ  สากล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายสุธี  พันธ์พรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายอลงกรณ์  อิสระ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายอายุวัต  จันทร์คูณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงกนกพร  บัวดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำหาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกิติญาดา  บัวป้อม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงเกศรา  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงเกษราภรณ์  จอมแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ประสิทธิ์ชโยดม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเนาว์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณัฐวิภา  โพธิ์งาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงณัตฐญา  โหง่นคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธัญชนก  ธนนวนนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงธัญปรมาพร  ธิติเชาว์ขันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงนฤมล  บรรรดาพิพ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงนันท์นพร  ลือคำงาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มกะเนาว์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงนุชจิรา  อาษากิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปนัดดา  เงี่ยมผา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์พล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิชญาพร  เชิดฉิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงภารุจีร์  จิตรหวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงรินทร์รดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุนันทา  นามเสนา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสุพัตรา  บัวศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอรนลิน  พิมพ์ภักดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงอรปรียา  น้ำหวาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงอังคณา  สมบูรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงอัญชิสา  พลนิกร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายคณิศร์  จำจด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายจิรวัตร  จันทร์เจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายชลิต  เตชะธรรมโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายณัฐดนัย  ท้าวคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายธนัญชัย  หมู่มาก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายธีรภัทร  พาทอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายปิยภัทร  อบเพ็ชร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายภูตะวัน  สมคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายภูมินันท์  โห่ศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายวรวุฒิ  วีระจิตต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายศรัญยู  เชิงการ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายอนุกูล  สุดใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายอภิวิชญ์  แก้วโสนด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายอมรเทพ  ปราบทุกข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายอัครพนธ์  นนทะภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายอิษฎา  พันธ์รัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงกัลยาณี  พรมอ้วน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงชนนัช  ยั่งยืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงฐิติชญา  ปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงฐิติวรดา  รวิวัฒน์วรกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงณัฐฐารักษ์  สิงหเศรษฐกิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงนคนันทินี  วงษ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงนริสรา  จารย์หมื่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงนิภาพร  วรีนพรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงปณัฐธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงเพ็ญณภา  ตราชู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงสวรรยา  พูลแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงสุณิสา  เฟื่องน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนอร่าม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงอัญชลีพร  ฆ้องคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายชยากร  รองเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายนิพพิชฌน์  วินทะไชย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายรภัทพล  ทองเพ็ชร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายวิภู  เสือส่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายสมโชค  วงษ์มหาวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายสิทธา  อาษาวัง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายอติกันต์  ชินวรรณโณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายอภิวิชญ์  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงกรกตชกร  ใจปลอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงจิตตา  ยาเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงชนิดาภา  ซิ่วสำราญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงฐิตินันท์  กงเเก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงดลสิตา  คงคารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตระกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปวรา  จิยางกูร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงพรวรรณชนก  พสุธาดลอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขแสวง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงพิมมาตา  พันธุมจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงภูริชญา  หาญโก่ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงมนรดา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงศศิมณี  ชาญชัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสุวกาล  เท้าเลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอัญพัชญ์  โพธิศิระวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงอาริสา  กะการดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายกฤตเมธ  พูลเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปัฐภี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายตันติกร  ทองละเอียด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายภูมิพัฒน์  สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายวรวิทย์  สุระพันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายสิรวิชญ์  พวงผกา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายอธิป  ชาวระนอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายอานนท์  จันทระโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายพงศธร  ภูมิวัฒนศิริยากร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสุพิชญา  อำนวย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกรกนก  โปร่งฟ้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนศิริทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงกัณนิกา  อินทโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงจิรัชญา  มีสติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกระพือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงชลิดา  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คืดนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงณัฐธิดา  กองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธนพร  สายพรหม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงนาตาลี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงนิศาชล  ทัศน์สูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีวรฏังกนันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงภาวิณีย์  ทองจีน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงโยษิตา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงรัตดาวรรณ  ด่านจับกุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงวรพร  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงวริศรา  ย่างเล้ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงศิรินภา  ฉายแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงสราสินี  หมื่นกูด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุจิรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงสุชาดา  ซุยจำนวน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงสุนทรี  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงสุพพัตรา  บัวดอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงสุพิชญา  การดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงสุพิชญา  ชลาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกาะสระเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอภิญญา  สีหาบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงอรทัย  ฆ้องคำกล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงอาธิติยา  ทัพโยธา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายคณพศ  จองจับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายณัฐนนท์  เฟื่องอักษร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายณัฐนันท์  เฟื่องอักษร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายธนกร  แก้วแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธนโชติ  วงศ์อุ้ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายเนติบัญฑิต  แม่นปืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายปฏิพัทธ์  กุดสงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายพีรทัศน์  เลิศอุฑจิฒกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายภีระพัฒน์  โมงขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายภุชพงศ์  เครือโสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุดแดน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายวรเมธ  จันทรังษี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายวีรภัทร  คำเคน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายศตายุ  ร่วมสกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายศุภกร  ละมูลภักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายสุวรรณ  ขจรกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายอัยการ  ใด้ฤกษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงกรวรรณ  เย็นอารมย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พุ่มสีนิล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงจิรพรรณ  คงคำศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงชิดชนก  แก่นสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์ภูธร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงณัฐณิชา  หิตเมียงสงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาระเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงดารากูล  ทรงด้วงทุม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงธนัชชา  เครือจีน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงธัญชนก  สอนสูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงนภัทร  อินทร์สุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงนิภาสิริ  บุตรโสภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงบุษยมาศ  ฐานไชยยิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงปภาวรินท์  เจริญคง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงปรียานุช  ชำนาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงผกามาส  สารคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายพิมพ์นภา  แสนโคตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงแพรวา  มียิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงภัทรปภา  ชนะหมื่นรอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงมัลลิกา  พลนิเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงรตนพร  นรโคตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงศศิกานต์  แสงสี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงศศิตา  ดาธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมจัตุรัส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จากศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายนริณธรณ์  ทองสีกร่ำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายนัฐพล  ทนทาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายบวรลักษณ์  มหา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายพงศกร  ทาหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายพัทยา  กมลวิบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายมนต์ตระกานต์  หมื่นลูกท้าว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายรุ่งทวี  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายวัชรพงษ์  พลแสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายวิลเลี่ยม  เซียส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายวุฒิภัทร  ก่อเกียรติยศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายองครักษ์  อาจโสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายอดิเรก  มีสติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายอริญชย์  ควบพิมาย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายอุดมพงษ์  อินจันดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงอัยลดา  สกุลสา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกุลจิรา  หงษ์สกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกุลจิรา  พรมวงษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงขนิษฐา  จุลมุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงชลธิชา  ขำพร้อม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงชัชฎาพร  ตรีทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงชัญญา  ปูกี่ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลักษณะสีสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงดวงกมล  ชะนะบัว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงทัศวรรณ  สุขสละ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงทิพยเนตร  เกตุรัก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงธนัญญา  เครือจีน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาดไธสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงนาถลดา  อามาตมนตรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงปวริศา  คำน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพลอยน้ำฟ้า  น้ำทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพิริญาดา  ฤทธิ์ปล้อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงภัทราวดี  มณีฉาย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงยุพารัตน์  นากสาทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงวรากร  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงวราภรฬ์  ศรีอาษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่างปั้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภราช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงหฤทชนันท์  น้ำหวาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงอดิศา  เซี่ยมกิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอริศรา  บัวลอย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงอลิชา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายโกญจนาท  ธำรงวีระชาติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายจิรานุวัฒน์  มะโทย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายชวกร  เจริญศิริ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายณฐกร  กลิ่นมาลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายณภัทร  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายพิชญุตม์ศึก  พารา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายภูดิศ  จันที โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายศักรินทร์  จูมานัส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นนคำภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงชลธิชา  โมรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงณัฏฐนิษฐ์  ไต้คิรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงธีรนุช  สีพิราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงนันทนา  รักษาสัตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงประพรรณภรณ์  สันหลี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงปรียาภัทร  สุขหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงพรรณวสา  ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงวนัชพร  ทวีกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงวราภรณ์  วรเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสุทธิดา  ปานเนียม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงอัญวีณ์  สุธีอรุณวิทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงวรรณวิษา  เพิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงปาณิศา  สบายจิตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายธนสิทธิ์  ตั้งใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายกรณิศ  คำกิรานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวอนันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธนบัตร  เกตุบรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายปรัชญา  ทองอ่อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายพสธร  กอแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายพัสกร  รอดเจริญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายภัทรพงศ์  ดีเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงภัทรพล  หนูแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายวชิรวิทย์  เจียมสถิตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายอนุกูล  ท่านาเวช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายอัครพล  อาจต้น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายเอกอนันต์  พูมดีสิทธินนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงทักษอร  ทศนักข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงกมลฉัตร  งามผ่อง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไกรโคกสูง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงขนิจฐา  สุดเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงชนิดา  บุญร่วม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงชมพูนุท  อัครพลประชิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงฐิตาพร  พิพิธกุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสดาราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงณัฐชญาย์  ง่วนเฮง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิมพ์สอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงเตชินี  สอนสำแดง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงธัญรดี  มะลิซ้อน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดบรรฑิต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วงษ์กระสันต์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงพรธีรา  สาระสุภาพ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงภูมนีนพรรธ  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงเมธาวี  อินทร์กลับ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงลภัสรดา  ร้อยพุฒ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงศศิธร  จะโนรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงสุชานาถ  เหมือนทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงอรปรียา  เปลวเพลิง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายชิติพัทธ์  ขอมดำดิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายเชี่ยวชาญ  สุมาลเรส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายทัดภูมิ  ภิลัยวัลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายภูมิรพี  ดีทองสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายศิขรินทร์  ปลูกทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมละออ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายอติเทพ  ปัทธิสม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงชุติมา  ลองพลอย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงฑาริณี  ซื่อวาจา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงณัชนันท์  จารุจินดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงธนิฎฐา  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงปรัศมน  แก้วหอม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงภาสุนัน  บัวอินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงมนต์นภา  แสนนาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศศิอร  จันทรา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงศิริรักษ์  มูลถิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุวิชญา  โหรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 นายปณิธาน  เทียบจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายปริญช์ปกรณ์  สิงหธนานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 นายพีรพล  ล่วงเขต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 นายสุรชาติ  จันทร์ตุ่ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 นายเจษฎา  สีดามาตย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 นายนภัสกรณ์  ใจคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงกชมนวรรณ  สมบูรณ์กุล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวขวัญเนตร  แก่นสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 นางสาวจิรภัทร์  แก้วสีคราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำเหลือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงชลธิชา  ตันนารัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงญดาวรรณ  วรรณธนากูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวญาตาวี  มานะคิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงณัฐญากรณ์  สุดใจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงณัฐมน  สุทธิโยชน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงณัฐวิภา  ภากุลหิรัญสีห์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงธาราทิพย์  ตระกูลษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นางสาวนิตยา  ท่าวิลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 นางสาวปริยานุช  ศรีวิเศษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 นางสาวภัทรวดี  เอกจิตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 นางสาวมนัสนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 นายธีรพงษ์  สุทธิเรือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงวิชิตา  จิตตรีงาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 นางสาววิมล  สุริโย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นางสาวศิริญาภร  สิงห์มูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงศุพันณิกา  คำยง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงสิริชนก  ตะถา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นางสาวอชิตา  นาคมน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 นางสาวอาทิตยา  มะลิเกตุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นางสาวอารียา  อิมาอิชูมิ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 นางสาวเกตุวดี  ตันประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวธีรนันท์  จันทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 นางสาวพรรณนษา  สินธน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงภารดี  จินดาทิพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวศิริโสภา  บุญสุข โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นายณัฐดนัย  หอยสังข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 นางสาวสุภาวดี  ทิวงษา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นางสาวอนัญญา  จอดนอก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาวอมรทิพย์  แก่นสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายดนตรี  ทองพร้าว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 นางสาวอินทิรา  ฝ่ายธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นางสาวพัตรพิมล  บุญรอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงวิภาวดี  ปัฐภี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นายธนภัทร  บำรุงธรรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณแสน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวจุฑาทิพย์  ดอกรักกลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายธรรมฤทธิ์  บุญเมือง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 นางสาวสวนีย์  แก่งศิลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงสุพัชฌา  ถาวรคุณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 นายธิติพันธ์  บุญชู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นายกันต์ตรี  ปรีชานิธิรมย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 นายภูริทัต  หาญโก่ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายศุภณัฐ  สนองกัณฑ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 นายตฤณกร  กีหงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงวรกมล  เลือกนารี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงสิรภัทร  กอไผ่น้อย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายนภดล  ธรรมตะคุ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงจริยา  มณีวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นายนันทศักดิ์  สดขุนทด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวจินห์จุฑา  เมตตา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงณิศรา  ศรีเกษ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงนิศารัตน์  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นายปณิธาน  ทวินันท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวบัณฑิตา  คำหาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงปาริณา  อรุณเนตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายปาลฑัต  เฮงประเสริฐ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 นางสาวยลรดี  ไหมทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงรุ่งนภา  วันงาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงสุวรรณนภา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายพีรวัส  เพ็ชรประกอบ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวอรพรรณ  ประชุมชน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นายภูตะวัน  สุวรรณทาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงกรปภา  สนองกัณฑ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวเกศรินทร์  พรรณอาราม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายรัชกฤษ  มั่นวงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงชนิษฐา  แก้วโสภา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงณัฐชญานันทน์  บุญศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นายวรวรรธ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงวราภรณ์  ท่ายอดรัก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายศิวกร  ใจยืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาววันวิสา  มีสติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงวิชุดา  สารกาญจน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายสุรนเรนทร์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงสุชาดา  ท่าสอ้าน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงสุธาริณี  ทูคำมี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 นางสาวอภิชญา  สุนา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นายอภิชัย  ชำนิประโคน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองคลี่ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 นายอภิรักษ์  ชำนิประโคน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีจุ้ย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 นางสาวจิดาภา  จันทะคำแสง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงชฎาพร  รบไพรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 นางสาวณัชชา  ลาภพรหมรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 นางสาวณัฐธิชา  ทองถ่าย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 นางสาวตาลฟ้า  เจริญยิ่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงธนัชพร  ปรคนธรรพ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงภรัณ  ณัฐภัคศุภิดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงบงกช  เพชรแขก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 นางสาวพัชฎาพา  กล่ำทวี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 นางสาวภรรพษา  เชียงดา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงมนัสนันท์  เบ้าวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาวณัฏฐาภรณ์  แสนทวี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวรัชนีวรรณ  ศุภกรธนสาร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงดารณีนุช  ฆ้องเกิด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงบุญฑริกกา  ปิตะคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวปิยะนันท์  ทรัพย์ประสาท โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นางสาววรสิริ  สีคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 นางสาวอัญชิษฐา  สมมิตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกุลนิดา  ผลาหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1445 นางสาวเจนจิรา  ประกอบกิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1446 นางสาววริศรา  กล้าค้างพลู โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1447 นางสาวติณณา  พุ่มพวง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1448 นางสาวปัณฑ์รีย์  ศรีกุลวงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงเมธาวี  หอมกลิ่น โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอริสา  หนูช้างเผือก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระฉกรรจ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 นางสาวฮันธารินณ์  ชุ่มปาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 นางสาวศศิวรรณ  ศรณรินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปราบภัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงสโรชา  ภู่ยินดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงสุนันทา  สกุลไพศาล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 นางสาวสุพิชญา  บุรีเทศน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 นางสาวรัตนา  กงแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงอณัญญา  ศิริเมตตานนท์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวสุพิชญา  พรมพิลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวอรอนงค์  สร้อยศรี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นางสาวอริสรา  บรรจบพุดซา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 นางสาวอมลธีรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงพริบพันดาว  เชี่ยวเชิงสันติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 นางสาวเอื้ออังกูร  ยุทธตระกูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายธีรเมธ  แซ่ลี้ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 นายปถมพงษ์  ปิโตลา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 นายปวริศร์  เศษสุวรรณ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายพงศ์ดนัย  แม่นปืน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 นางสาวจิรัชยา  ชุมเมฆ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 นายตรงตนัย  เรืองกล้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 นายตะวัน  นางาม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 นายปรัตถกร  ใจปลอด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายรัชพล  ตีบจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายกฤตณัฐ  เทียมพูล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 นายชวลิต  อักษรสารกิจ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 นายพงศกร  กองเงินกลาง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 นายวรรณษา  โปเดิม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 นายนันทวัฒน์  อินทะวี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 นายพัชรพล  พวงมาลัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 นายพีรพัฒน์  เถื่อนปาน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 นายภัคพล  เรืองสา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นางสาวปัทมวรรณ  หลงพืช โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงอัยศรา  ประเดิมทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงกรรภิรมย์  ท้ายปาก โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวนันณภัทร  นามสุด โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงนันทิกานต์  ปั้นกล่ำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นางสาวปัทมา  อ่อนศิริทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาวมณีรัตน์  สุขประสงค์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงวริศรา  สว่างวรรณรัตน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาวสิริยา  บุญทา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงการณ์ฉัตร  บุญครอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงฐิตาภา  ปะลิเตสังข์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวสุจิตตรา  ตั้งเทียมพงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงกชกร  กุหลาบเพ็ชร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายกิตติภัทร  บรรจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวกรองกาญจน์  กิ่งวงศา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์นิยม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 นายเจตน์  เสือส่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงชญานินทร์  สายทองคำ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 นายณภัทร  ชุณหพันธ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวธิดารัตน์  แหลมแจง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงนปภัช  น้ำทรัพย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 นายณัฐภัทร  ฟองบุบผา โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 นางสาวบุญญานุช  เวียงอินทร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 นางสาวกนกวรรณ  โชคค้า โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 นางสาวนัฐลดา  แต้ไพบูลย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 นางสาววรารักษณ์  ถาวรวรรณ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 นางสาวสิริกัญญา  แว่นทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายปัณณวัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 นางสาวขนิษฐา  เพ็งปลั่ง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 นางสาวกนกวรรณ  พ้นภัย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงธนภร  ยินดีรมย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นายภิรายุ  โชติทินวัฒน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 นางสาวอัญชลี  เพชรใส โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายภุชพงศ์  ภูมิวัฒนศิริยากร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายภูริศ  พิมพ์แพทย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 นายวรปรัชญ์  สุวรรณรัมย์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายวีรชาติ  สมภักดี โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 นายศิริศักดิ์  เสาหงษ์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 นายอนวรรธน์  งามเหลือ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 นางสาวกนกนาฎ  แสนหาญ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวกนกพร  ร้อยแก้ว โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 นายจักรพรรณ  เนียมช่วย โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 นางสาวกฤชภร  เพ็ชรทอน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงกษมาพร  พงษ์โชติ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงกัญณภัทร  วงค์ประเทศ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เวหน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงชนิษา  ภูมีทอง โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 นางสาวชัชชฎา  ฝาดสูงเนิน โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุตร โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 นางสาวแซรา  เวโล โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงนนทกร  เหมศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงพรชนก  รสชุ่ม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวพิชญ์ชนก  เล่ห์สิงห์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงฤทัยภัทร  กะบินโรจน์ โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงวิกรานต์ดา  ปรีเปรม โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธีระเศวต โรงเรียนสระแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายกฤษฎา  เพชรน้อย โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงจิระพร  บุญมา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงสุภณิดา  ฤทธิ์สันเทียะ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพพงษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทร์เสวก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงธารทิพย์  โอนลูกกล้วย โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงแพรวชมพู  แซ่คู โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายอาณัฐ  ศรีระวร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณเวียง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาหล่อน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงยุพารัตน์  ฉัตรกระโทก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงปริตตา  ไกรศรรัตน์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงอมลภา  ผลสุข โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงสุทธญาณ์  เตยสันเทียะ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายภีรภัทร์  สาทอง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายอิทธิพงษ์  คะเนนอก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงจิดาภา  องคต โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงณัชชา  สอนดี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงพิยดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงมาริษา  เจริญขุนทด โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงวิลาสินี  กองโส โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายธนโชค  ไชยอักษร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายอภิรักษ์  จันทะนนท์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายจิรโชติ  จันภูมี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงญาณิศา  เข็มทอง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัพพงษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงพรพรรษา  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สานนท์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงณริตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทรา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงสุจารี  แสงอรุณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายธนวัฒน์  มาพร้าว โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายธีรพัส  แก้วงาม โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายพงศกร  บัวคลี่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายศักดา  ยอดฉิมมา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงปิยภรณ์  กองฉันทะ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หาสมบุญ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงนัฐนันท์  สิมบุตร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายทินกร  สิงห์ลา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายมานะ  ด่านสกุลไทย โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงติณณา  คุ้มกลางดอน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงอรัญญา  ดีธงทอง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงอรทัย  บุญสม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 นางสาวนภาพร  อำมินทร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงณัฏฐิญาดา  ศิริสุข โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงพัชรลดา  แม่นปืน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 นายชนัญญู  บุญแฉ้มชู โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงยุพารัตน์​  ศรีจันอัด โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงทัศนีย์  บุญอารีย์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงณัฐฌาพร  ปิยเดชโพธิวงศ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 นายธนวันต์  สุดหอม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 นายบูรพา  เพิ่มจรัส โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายปฏิพัทธิ์  นาโสก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายชนาธิป  ทินโชคชัย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 นายปราณบดินทร์ธัมม์  อยู่ระ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายไพเรีย  สุทน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงศภกานต์  ทำหนองพอก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงเปมิกา  เชวงประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงสโรชา  จิตรจันทึก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายรัชพล  พรไทย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายชัชพงศ์  คำเรือง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาลัยทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายวีรภัทร  ชูประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงนพมาศสิริ  ดวงดี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์วัน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงบุณฑริก  พรมวัน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงไอรดา  กาญจนภักดี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงภัทราพร  พันธุ์แตง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงศศิประภา  ทองแสง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงกฤติยาณี  รุ้งเรืองเดช โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าหวายนอก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงกวินทิพย์  น้ำแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงอภิชยา  หันทยุง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงวนัสนันท์  เพชรสมบัติ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชะนะ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงจิราพร  จิรัตกาล โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ฉาบสูงเนิน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงภัครินทร์  เลิศอุดมพัชร์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงกรกมล  ดาทา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงกชมน  โชติอุดม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงอภิชญา  มนสีมา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงจีรณา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายดนุพล  อินทร์มานะ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทรังษี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงภาววิกรานต์  โกศลจิตร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายเขตต์ตะวัน  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายณเดโช  เกตุพงษ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายธรรมสรณ์  เมืองมูล โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายวชรพล  พรหมโสฬส โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายวรกฤต  งามคุณ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายวีรพัฒน์  เนียมสูงเนิน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายศิวกร  ยันทนา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายสมจิต  องอาจ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายสรวิชญ์  ภูมิเงิน โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุทธิประภา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงกนกวรรณ  นพฤทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงทยิดา  เทพรัตน์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงกรวิภา  อาศัยกลาง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงกันยารัตน์  เฉิดฉาย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงจิดาภา  บรรณสาร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงจิรัฐิตอกาล  จวบกระโทก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงฉันทพิชญา  โพยนอก โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงชนกชนม์  พันกุ่ม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงชินารัตน์  เปรมปราณีรัชต์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงญาณิกา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีทอง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจตนะวิบูลย์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงนันทิชา  ภัทรประเสริฐ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์ไผ่งาม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงพณิดา  คุณารุ่งสิริ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขปลั่ง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงวรรณกาญน์  ไพเราะ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงสุวิญชา  ปลิ้นโชคชัย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงแอนนี่  ลิม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 นางสาวชนิตา  ทัดสงค์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 นางสาวอัจฉรา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงศรัณยา  จันภิรมย์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 นางสาวสกุณา  เสนาจอหอ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีหนองคุ้ม โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 นางสาวพรพิมล  นิกรบัว โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายพลสินธุ์  พินิจอักษร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงจิราวรรณ์  โปแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กชายกิติพงศ์  ชาวงษ์ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายจักรกฤต  อ้วนโอ๊ะ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กชายเพชรกล้า  พิมาทัย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำสองสี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงญาศุมินทร์  วาโช โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงพัตร์ชา  ยอดพะเนา โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงฐิติมา  อันสมศรี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงนฤสรณ์  พบพล โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงพลพร  สิงห์นาง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชายศรี โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงสวรรยา  กรสำเนียง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงหยกผกา  ปวงประชัง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 นางสาวธนัยชนก  ชุนหะฉาย โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์พวง โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงมุทิตา  สำรวมจิต โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 นางสาวมาดา  เศรษฐธาดากร โรงเรียนอรัญประเทศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น