รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพรกนก  จูเภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายภาวัต  หลวงใจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงชัญญา  ทรงเนติเชาวลิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายอิสระ  สุนทรโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณเกิดผล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายฉัตรฟ้า  ลภนโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายปราชญา  พวงมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอรวรา  สาวี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพศุตม์  อวพรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายณฐวรรธน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชนาภัทร  อาจภักดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงอนันตญา  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงพาขวัญ  พจนโสภณากุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายณัฐนนท์  อุดมมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐวร  ยะระสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศุภวัฒน์  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงธนัทวร  ใหม่โสภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวาสิตา  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวสุภาสินี  กันทะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายอชิระ  แย้มพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงน้ำหอม  ทองประยูร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชโยชา  จันธิมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพิชญาพร  เปรมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอติคุณ  บูรณวัฒนาโชค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนกร  หอบรรลือกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายเชาวน์วิชญ์  ขันคำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  ไทยทรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นอารีย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนิรวิทย์  ขจรบรรจง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณณณินท์  คงเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชนวีร์  งามขำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายณัฐนนท์  วรรณศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงลักษิกา  เกรียงไกรศักดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายวัทธิกร  พรหมโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายศุภกร  เกิดแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 นายจิราวัฒน์  เพ็ชร์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีอุราม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัชรพร  มากมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพีรณัฐน์  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวปฐมา  บุญสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนัฏฐณิชาภรณ์  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายไตรคุณ  จันทวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายฐาปกรณ์  ธัมมปที โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายฐฌา  ชาภิมล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงธนาภา  จิ่งต่ามน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นายเจษฎา  ชูเชิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีหาบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกุร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชนิกานต์  พุกศรีสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธิตยา  อินทศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกรวรรณ  สารภาพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอิสรีย์  คนบุญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจันท์เจ้าขา  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปาณิสรา  เทียนชัยสุธารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัฐชา  แดงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวิรัญจ์  วรรณุวาศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณธะสุนทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงญาดารัตน์  บัลลือพรมราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงญาณิชา  กลิ่นเกษร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนภัทร  มโนอิ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงหริณดา  บุญถนอม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายโศภณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสบาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสรุจ  อิงคกิตติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนยศ  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายทวีทรัพย์  จริยโสธร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงสไบทิพย์  เอี่ยมป้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวรัชยา  ดุษดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายรชวัลลภ  บุษบงก์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายธัชนนท์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระโจม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงชัญญา  วีระเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงฐิตารีย์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงณัชชา  ผลพอตน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกชพรรณ  นิยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณฐกร  วรรณบวร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายฌาญวุฒิ  พิษณุวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวรรณรัตน์  โฉมงาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงจุฬาวดี  สำราญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงภัทรภร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกังฐกาญจน์  อินพุ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จันทรางกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจิดาภา  รักขา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพัธนนท์  สาสวด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายฐิติพล  ตรีสาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสาริสา  พันธุ์ธรรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงสิริกาญน์  สาธุจารณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวสโรชา  ตุวคโสภา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอนัญญา  มหาวงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฐชยา  นัดพบสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพรรณอร  แจ้งใจ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงมนวิภา  มาลี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุตาภัทร  แสวงหา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชุนหะศรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกรกนก  อิ่มละเอียด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เติมพรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวกัลยกร  บัวนิ่ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงช่อเอื้อง  โพธิ์สำนัก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฐิติญา  อู่วิเชียร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงฐิติพร  ชื่นแผ้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐวดี  ประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงดารารัตน์  สีส้ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนพร  วงศ์บุบผา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนพร  เกิดโสภา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเนตรนภา  สระบุรินทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงเบญญาภา  โหมดศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปานวาด  รัตนพันโทวงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปิ่นมนัส  แสงมณี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงภัทรี  ทองเงิน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงภาวิณี  แผ่นผา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงมาริสา  ฉั่วยู่เน้ย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงวจนพร  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรพิณ  อ่อนภู่ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวรรณระพี  พงษ์รัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปฐมวรรณ  นาคศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุธิดา  วิรัชกุลวาณิชย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงปนัดดา  อึ้งไก่ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสุนิสา  ล้ำเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกรรณิการ์  เวสกามี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงมาติกา  พิกุลทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขยิ่ง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐฐิมา  ศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณะ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพรรพษา  ยินดี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงวธิกา  จินตนากูล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงสุวิชาดา  สังข์ทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงเรืองนภา  มงคลฤกษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณิชา  ซิวฮะหลี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชญาดา  เชิดชู โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปิยะพัชร  เปลี่ยนศิลาทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงนภสรณ์  พงศ์สิงห์แก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสิรภัทร  ยอดคีรี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชลิดา  รัตนภูวนนท์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธิญาดา  หนูน้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอารียาภรณ์  เปรียบสม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นแสง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพสุมนต์  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวสลิลทิพย์  อุปถัมภ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงธนาภา  เอี่ยมสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงบุญสิตา  คล้อยตามวงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนิกานต์  ก้องเสรีพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสมิตา  โฆสิตมาน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวปัณฑิฎา  ราชแพทยาคม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวดลยา  ดรพล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกนกณพิชญ์  ปุผาลา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงมนชนก  ปะเวทกานต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจีรัชฌา  เนตรเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสมฤทัย  ปัดไธสง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวีรญา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิมพ์วณัท  บุญสมพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปิลันธนา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอรุณรัตน์  รื่นฤทัย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุปราณี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภารดี  สุจริต โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเสาวภาพร  สิทธิรัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชุติพร  เล็กสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงทรายแก้ว  ทวีจิตต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงแพรทอง  จันทร์มี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปัทมาวดี  ทับทิมนาก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐพิมพ์  เวฟุวาปี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณฉวี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจริญญา  อินจัทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงจิตาภา  มอญเก่า โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงจิราพัชร  ภู่อร่าม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงธนภรณ์  ไม้สวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกมลเนตร  สักดารัก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอุษา  ด้างประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอรจิราพร  พรหมมินทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปัจมาภรณ์  วันทานะ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จำศักดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกาญจนา  แจ่มสุวราณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงณัฏฐา  กองขุนราม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจิรัชยา  ดิษฐ์ศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงจิราวัชร  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวพัชรลดา  มานิตย์วงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกรองทรัพย์  บุญชู โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอลิศา  ทัดทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรจนา  แบนท้วม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนฤภร  งามตา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชนากานต์  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงกัญญาณพัชร  วัฒนะน้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปราชญาภรณ์  รุ่งรักษาธรรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทองไพจิตร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชนิดา  โฉมสอาด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงสุนีนาฎ  สงวนอินทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรวิสรา  สุขสถิตย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสาวิตรี  ปรีดานนท์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอาภากร  ต.หิรัญญากร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธมนันท์  เภาผลพฤกษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุทธิกานต์  รัตนะ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัชฐากร  ชุมเทพ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสมฤทัย  สิงห์ภู่ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงปิยธิดา  จตุรงค์พานิชย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โกศา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกุลนันทน์  โสนน้อย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวศิริวิมล  มาศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวฉัตราภรณ์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญยัง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปาลิดา  กำเนิดเรือง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุชาดา  คำปัน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภฤพันธ์  พันกุ้ย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธันยธรณ์  เศรษฐวิวัฒนกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายเจตรัฐ  บุตรเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกมล  สท้านไผท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายบรรณรต  สดโสภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอัญชุลี  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายจักพรรดิ์  แย้มนิยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายชัชวาล  ศิริวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงหนึี่งฤทัย  อุปัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณัฐสุธีร์  ฐานฉัตรฐา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุภัสสร  หมอกเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนกร  น้อยพิมาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธนกฤติ  ปีทะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนบัตร  อุณฤสาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์  โสานาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศิรินาฎ  อุลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายบูรพา  เทียนถาวร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฮะสูน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพีรชัช  โกโสด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพีรวัส  เจียมอาตม์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภัสสรา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวรพล  ทองแสน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภควตี  พุทธรักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวีรพงศ์  แผนจันทึก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายสิทธิโชค  ห่วงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายสิทธินนท์  บุญเรืองพะเนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสิรวิชญ์  อินทำนุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงนพมาศ  มิตรฐานะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภู่จ้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธนกิจ  ฮวดสวาสด์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปุณยนุช  ผลพอตน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปานไพริน  นพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงฐิติมา  แหลมเขาทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปณิตา  คำวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณิฐินันท์  สุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงดุสิตา  คำพรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธัญรดา  ล้วนอธิคมกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณิชาพัชร  พยัคฆ์เกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงจันจิรา  ดอนคงมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกุลนิดา  โบจรัส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายุสุรพัศ  จิตราทิตยกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวรรณพร  ภูวันนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสิรภัทร  อู่เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายกฤติพงศ์  อรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายจิรพัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองพลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายณัชพล  นาครินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์สันเทียะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธนุกฤต  เพียรบุญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพลทัต  ฤกษ์มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวรรณวิท  วิสุทธิวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวรานนท์  โสปรก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวริศร  เสาสวย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายศุภกิตติ์  เห่งแจ้ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศุภชัย  อินทรสอน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสุวิจักขณ์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอลงกรณ์  เเตงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกชพร  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกฤติมา  จิตส่งเสริม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงเขมมิกา  เพิ่มพูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงฐิตารีย์  รุ่งอร่าม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วาสะศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงบัว  บัวเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงปุณณดา  ไพบูลย์ภาณุพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพรณภัส  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงโยษิตา  ผงชานัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์อามีน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศุภิสรา  พิพัฒน์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสุพิชา  มีโต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอมริศา  บุญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกรบัลลพ  บัวลพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายไตรวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายธนภูมิ  ม่วงรอด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธานัท  สายวาณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายนนทนันท์  คำขจร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายนิภัทร  เล็กขำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพงศกร  เหล่ารุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพุทธมงคล  หมุนขำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภูฏาน  ภัทรหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายรัชพล  มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวีรภัทร  พุทธวักขิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสรรค์ทัศน์  ไทยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอธิป  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงกมลกาญจน์  พิธิยานุวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายกนกพล  เทียนดำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณิชกานต์  ประเสริฐดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงเทยุน  โรห์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงธนิดา  วิมลรัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกานต์วณิช  ปัตถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงธัญวรรณ  นิ่มเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งมีศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจิณณวัตร  วิไลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงมณฑน์สินี  ประดิษฐพัสตรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายจุลชาติ  คงคารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวรรณิดา  เป็งยะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายชยพล  เจนธนยุทธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายฐนกร  ไชยยงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศศิวิมล  สุทธิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสิริยากร  เมฆฉ่ำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายณัฐชนน  โกประ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอัญรินทร์  พรมจุ้ยพะเนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนครินทร์  สุดสวยสด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายก้องภพ  สงวนไทย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายชนายุส  พันธ์รัตนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายชินดนัย  คุดรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายณภัทร  ทิพยโอรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายทีปกร  เอี๊ยบเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายนันทวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนฤสรณ์  เรืองโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายปรเมศ  แก้วบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปิยบุตร  ศิริบรรพต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพรหมพิริยะ  สุมาลัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภาคภูมิ  ไวศยะพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภาวิช  ส.กาญจนะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสิทธิ  สุวรรณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสุทธิพงษ์  เพิ่มภิญโญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกชนิพา  ทองคำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกัญทิชา  พุ่มพวง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ยศปัญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงธนพร  ศิริวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนิชานันท์  โรจนเพียรสถิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงเปมิกา  นิธิไชโย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วนะภูติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงวรรณรดา  ยิ่งยง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  สิทธิวรรณธนะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงศุภิศรา  ชำนาญยา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงสุภชา  พวงมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอโรชา  เรืองกิจตระการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายพงศภัค  รัตนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพรเจริญ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายกิตติภัค  โพธิ์มี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพิษณุ  สรพิมพ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภดิศ  จันทร์นอก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภานุกร  ทรัพย์มั่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ศรีทวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายศุภสิน  พัฒพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอดิศร  ดวงดารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกฤตภัค  ปริมาณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุพลับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำใจวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงชมพูนุท  สุดนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายคีรภัทร  มากดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐรุจา  สงวนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธันษา  หมื่นศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชนะวงษ์  วงษ์หอย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายชาญวิทย์  ธรรมนาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายฐิติพงษ์  มั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณฐพร  สวัสดิสกุลพัฒนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายณภัทร  มาเสนาะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายดวัสพงษ์  แสนแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองไพศาลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนิธิภรณ์  แก้ววิทยาคุณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภูริชญา  สุขจิตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงมัลลิกา  น้ำลึก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธราเทพ  ศิริรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงศุทาธิณี  ลินทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธีรเดช  สุมนรัตนชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนันทพงษ์  แก้ววิทยาคุณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายเบญจพล  ตะเภาทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายปฐมพร  สุทธิอุดทรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายปรมะ  นาเพ็ชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปรเมศ  สว่างอารมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนละมุน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายพานิชย์  ฮุยตระกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพีรภัคร  เป้าเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวชิรวิทย์  นิยมสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายวรินทร  บุญโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวสันต์  ถนอมสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายวีรดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายศุภกร  ไพราม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศุภธน  จรัสประพาฬ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสรวิศ  ภูทะวัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสรวิศ  หงษ์สุวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสราวุฒิ  คำวงษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายสันติ  อู่สำเภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายสิวะ  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสุทัศน์  พ่วงศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสุรเดช  ล้อซัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายอนิรุทธ์  เพ็ญโฉม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอนุรักษ์  ปัญจะระษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงขวัญตา  บูรินันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณัฐนรี  จิรวัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงภัทราพร  เต่ารั้ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายกิตติพิชญ์  แก่นกำจร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายกานตพงษ์  สีใส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายกิิตติพงษ์  เรดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายจักรทอง  อร่ามเอกวานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายชวัลวิทย์  ใช้เทียมวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูศรีหะรันย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฐชนน  หัวใจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายณัฐสิทธิ์  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายธนโชติ  พานิชย์วัฒนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนวัฒน์  สุนทรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนนภัทร  สุนทรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายนพรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายปวริศ  สุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพีรณัฐ  สุขเกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพีรพงศ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายภานุพงศ์  นงนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายยงยุทธ  ดรงค์พิทย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายระพีพัฒน์  สว่างไธสง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวายุ  สมนาค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายวิชยา  อ่องเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศักดินนท์  เห็มภูมิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศิวกร  ตันตะราวงศา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสิรภพ  ทิพพิลา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสิรวิชญ์  อภิบาลกุลภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายอณาวิญ  ขมสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเจตรัฐ  บุตรเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายขรรค์ชัย  วัฒนศฤงฆาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธรรณธรณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายณัฐนันท์  ฆ้องชะฏา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายทรัพย์อนันต์  แก้วมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนภัทร  วงศ์จำเริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายธนวัฒน์  สว่างศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธีรภัทร  เนียนทะศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายศักดิ์ดา  คุณาราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายนริศวร  ปรีตานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายสิทธิโชค  คิดกริ่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อุปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายสุมลศักดิ์  ธาดาวรวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศวิลัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายชุติญา  แสงชมพู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงฐิติญา  ดิลกศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงนฤมล  ชูทับทิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปณิดา  อาจบัณฑิตกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงปิยธิดา  เทพดารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงภคภรณ์  สังขบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงมุกทอง  สุขเลื้อง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกุลณัฐ  สังข์นคร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวชิรดา  อุดมเดช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวัชรินทร์  ดียิ่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศศิธร  สิงหนุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสุทธิชา  โกยรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายจักรภพ  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกิตติพงษ์  เหลืองเจริญพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพย์รักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายทัตพงศ์  อิสราวุธไพศาส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายนพรัตน์  ราทด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปรเมศร์  ถาวรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายพณิชพล  เพิ่มพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายภาณุพงศ์  ดอกไม้ไหว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภูริพัต  นิติศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายสมโภชน์  นงนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายสิงหา  จูเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายจิรา  ดำรงค์เชื้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายโชติภูมิ  โชติวัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายณภัทร  มาลัยศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายถิรวัฒน์  งามวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธเนศวร์  เจียรสถิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายจิภานุวัฒค์  บุญเกิด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธาวิน  ภูมาศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายณัชพล  เเย้มพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายปุรเชษฐ์  สุขดานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายกมลเทพ  เชื้อปัญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพิชญุตม์  อุ๋ยหลก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายตะวัน  พิกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภคิน  ลีอนันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูรินท์  บุณยาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธรรมาธรณ์  สร้อยเรืองศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายแสนดี  เกตุประยูร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายนันทิพัฒน์  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายเอกวัฒน์  จันทร์เจ้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริเทพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายปุญญพัฒน์  อ่อนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายชาญชัย  ธรรมโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายพงศ์พันธ์  สื่อเสาวลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศักดิ์ประศาสน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกรวิภา  ปริมาณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพญา  ผาสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงฉัตรติญารัตน์  ช่วงพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายขวัญแก้ว  ศิริอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงชนิตา  พัฒนาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายจิรวัฒน์  กิตติวิริยะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายรัชภูมิ  เสาวกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณัชชา  ทวีวชิรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาธัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวงศกร  พรหมารักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธนกร  อาตม์สกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกลียวชมพูนุท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนเดื่อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงปุญญิศา  โกสีย์วงศานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงพันพัสสา  ดอนสมโภชน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธนพัต  พ่วงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวรรณิดา  เดชศักดา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวิภาพร  บุญสร้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายธีมากร  เจริญศรีชัยรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายธีรภัทร  บุญหนุน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกัญจนพร  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เสนาะกัณฑ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายนรบดี  สายแปง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพงษ์นภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายมนต์ลักษณ์  ดีหามแห โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทรศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายรัฐนันท์  แก้วเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายรัตนกร  รักเกียรติงาม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายวทัญญูู  เทียนทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายวัชรพงษ์  เรืองศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายวีระเชษฐ์  สรภักดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายวีระพล  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายวีระภัทร์  มามัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายสิรวุฒิ  ถนอมนาค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายอนุชา  ระติกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงกรณิการ์  สถิตากูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  แซ่ตั้น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจันทรวิภา  สิริตระกูลชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงเจนจิรา  กล่ำน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงชลลดา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชิดชนก  หงษาชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงชุติกานต์  เชิงไว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงฐิติมา  ลับไธสง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายอาทิตย์  วงศ์หาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายอิทธิกร  ยะอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณิชชา  พ่วงศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอิทธิวัตร  เทพรักษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกชพร  เซ็ดเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงชลธิชา  ภารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัฎฐาณิชา  จิราพรพิสิฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หนูน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์ดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำมูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงวรัณยา  พุดซ้อน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงศลิสา  สุขเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนพุทธา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ส่องประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอริสรา  วรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุชานันท์  จาอินต๊ะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายกฤตภาส  หิรัญรติกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายกฤตเมธ  พงษ์อนันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายกฤษฎากร  คุณวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายกวิน  ภู่พันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายชณิสรณ์  พูลศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายชนน  บุญเกษม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายณัฐวุฒิ  นามูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายธนวัฒน์  จรพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายธีรพงศ์  บุญถนอม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายปวริศวร์  วงศ์แสนสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพงศกร  ต่ออำนาจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเจตรัฐ  บุตรเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายพัชรพล  เจริญช่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงปาณิสรา  ชิงรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายภูริพัฒน์  สังข์กลมเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายภัทราวุธ  เปลี่ยนชุ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอภิมงคล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายธนวัฒ  นฤภัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายภิญโญ  ถาวรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดิลกศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสุวพิชชาก์  ดังคลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงเดือน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงภัชรินทร์  อินทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวสิษฐ์พล  อาบสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายศิวกร  เปรมบำรุง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงมริสา  สายวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายจิรภัทร  ดวงคำดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธนกฤต  วนะภูติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายศุภณัฐฆ์  คิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงสุกัญญา  กกเปือย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายธนดล  ภัทรหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอธิชา  ฮะสูน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอดิศักดิ์  หนวดหอม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายชนกานต์  บุษบงก์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายจักรกฤช  เสือสา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงกมลวรรณ  สำราญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายกรวิชญ์  พลอยมุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายปัณณวิชญ์  อนันตชัยศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายพสธร  เนียนทะศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายจักรินทร์  นิลวัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงฉัตรชนก  ลิ่มเชย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายศิลปิน  สาลี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายจิระวัฒน์  พรมมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายภูมิทัศน์  เพิ่มสำราญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชามา  ปัญจพิทยากุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายเจต  ไชยจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายณภัทร  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงฐิติชยา  เปรมบำรุง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายวรรธนัย  ปัญญาชีวะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายชัยภัทร  ช. เมืองใหม่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณัฐฐินี  ขันนาเลา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายณณัฐนันท์  คชรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายธนพัฒน์  หมื่นวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทวินรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สนั่นเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงภัทรฤทัย  ศาสตระรุจิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธนภัทร์  โมรารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนน่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธนรัฐ  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพัชราภา  ทองธานี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนนทพัทธ์  นิวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงมณีรัตน์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายนนทภัทร  ศรีอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงวีร์สุดา  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพิชิตชัย  สุขงามประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงศิวพร  พวงมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายภาคิณ  ฤกษ์มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอารียา  รวมจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงรวิภัทร  วรพลมั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายภูริพัฒน์  จั่นเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงสุพัตรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายรพีภัทร  ปราโมทย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงอริสา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงกัญญาณี  เจริญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายศุภกร  บุตรบริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชมพูนุท  มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงจณิสตา  ไวศยรุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายสุรศักดิ์  แดงมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงชาลิสา  ปานเจริญกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงบัณทิตา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายอดิศร  กมลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวรรณพร  เพ็ชร์รื่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงเมธินี  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายกิตติศักดิ์  ณุวงศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจิราพร  ม่วงสังข์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ค่ำจุน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงชลดา  อ่องลออ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงชัฎาภรณ์  สกุลนี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณราทิป  ด้วงเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มั่นน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงทยาตา  ปัตตนาโถ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงนริษา  ปรีดานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงปิยธิดา  โหลแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพรรณฑิพา  ทองเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพินิจศา  พินิจอนันตพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงภัณฑิลา  ม่วงศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงมลธิดา  ทับทิมแสน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงยุพเรศ  โคศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงศศิวิมล  อู๋อ่อน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงสุธินี  เจริญทรัพย์มณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงสุพรรณี  ดาบจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีกุนมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอลิสตา  ชมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมผลประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อุปัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงทิฆัมพร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงโสภิตนภา  คำสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงมาติกา  รัตนมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงมาฆริณี  สินสมศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพุธิตา  มิ่งเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายขจรศักดิ์  ตาทิพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนันทนัช  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายเฉลิมชัย  สมรักษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายจตุรภัทร  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายณภษร  พุทธรักษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายวรพล  คมขำ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายศิวดล  พุมมา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสุรเดช  ดวงเพชร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาววรินธร  อินทนน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายปฏิภาณ  แก้วขาว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวนนทกร  รัตนากรชัยกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวบัณฑิตา  ปานนพภา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชุ่มมงคล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายสิรภพ  รัตนผ่องศิริ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวฐิติมา  นิวัตร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวกัณฐภรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจันทิมา  ยะรังษี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงจงมณี  แซ่เตียว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงอทิตยา  วิเศษกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นายศุภฤกษ์  ทิพนันท์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายณพลเดช  ยืนยง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแย้ม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพาขวัญ  ราชเวียง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงเมธาวี  เกตุกูล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายเชิดเกียรติ  บุญมาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวลักขณา  ตะปินะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอารดา  ทองเปรม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสุกฤตา  ดวงชื่น โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวชนัญชิดา  โทรัส โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นายถาม์พร  บุญมาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงคณัสนันท์  สารพัดจันทร์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนภัชชา  ชี้รัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 นายจิรพนธ์  ยะหัตตะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายอัครพนธ์  จดแตง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงภูมรินทร์  ตาทิพย์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิลาเฮ้า โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงเมธาวี  พรหมจุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีโหร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอภิสรา  ทองดี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชนันท์กานต์  ภูชัยธัชพงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายฐานิพงศ์  สันติบวรวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงทิพย์วารี  เถาโคตสี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชฎาพร  เหลานาคำ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงสุวัฒจณี  ศักดา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงเยาวพา  สายทอง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงอารยา  นาจารย์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ตันสุวรรณ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงดวงกมล  วันนุรัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายปัณณวิชญ์  พวงดี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตันเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงมนัสชยา  สุโสภา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงม่านหมอก  ลียะวงค์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงเกษณี  สุนทรชัย โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  โมนะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสวรรยา  วิญญะสา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงระพีพรรณ  นามมุงคุณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายณภัทร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงปัณณิกา  สุพะตะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงศศิชา  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายวรพล  มณีรัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายจิรายุ  จินตะนา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสิริเกศ  เบ็ญมาศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงปภาชนก  โพธิ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายศิวภพ  ยะรังษี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุจิรา  พรหมพุทธา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายธนกร  พลอยแหวน โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงสุรัสวดี  เนียนทะศาสตร์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงปภาดาลภัส  ช่างกล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงสุวรรณธนา  นาสูง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายลิมปพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอลีนา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกุลธิดา  นามบุญลือ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณฐกันต์  ภมรวสุธา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายปุญญพัฒน์  พลกล้า โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงอมรรัตน์  อุลังกา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปัณณพร  เดชอุดม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงปิยภรณ์  บุตดีวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงจรัสศรี  ฝาเฟี้ยม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวีรณัฐ  แซ่เตียว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งเรือง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายปฏิภาณ  ลาวัลย์กูล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายนวพล  อินโสภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายเกรียงไกร  สีทอง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายไรวินทร์  ภาสพงษ์ไพศาล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายพงษ์ธรณ์  บุญรอด โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงศตพร  สีสัง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกรวัล  คอกเชอวาล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงสายธารทิพย์  กลิ่นน้อย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงอาทิตยา  กันพรมกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงชลลฎา  พันสีนาม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปรีดาภัทรพงษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอารียา  หวังแอบกลาง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงอารญาพร  นิกัม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงญาดาคุณัช  ฟักอินทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภัคพล  นิลรัตน์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายพัชรภูมิ  มีเรือง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายปิยวัฒน์  รุจิเรข โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายวาทิน  ธัญญเจริญ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายวิทวัส  วรสาร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายวิทวัส  เย็นวัฒนา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองก๊วย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงณัฎฐากร  อาปะมากา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงวนันรัตน์  ธนกุลสุทธิวัชร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสุชาดา  ชินภักดี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เดชพละ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  หาญละคร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงขนิษฐา  ผสมงาม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทเธนทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายกาญจน์ชนาสิน  จวงสมุทรเขษม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายจิรภัทร  เรืองศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายจิราวัฒน์  ฉินชัย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายใจรัก  ใจรักษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายชยานันต์  พ่อค้า โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายณภัทร  วัดฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายณัฐพล  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายธเดช  นิลอ่อน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายธนกร  กีรติจิราภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายธนกฤต  ธรรมโคตร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายธีรภัทร  หนูเสริม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายบวรภัค  เกิดกัณฑ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายพศวีร์  แสวงการ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพีรดนท์  อิสสระวงศ์เทวา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายภูริทัต  ทันโส โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายรัชชานนท์  มีหา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายศุภชัย  รัตนะยา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เหมันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  มะริวรรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงชนิภา  เผื่อนภิญโญ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิทธิเศษ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์ศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณัฐพร  แสนนนท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงปิยะนันท์  จีระเวทยะนันท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงพลอย  ติปยานนท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงพัชริตา  ศาลางาม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงพันธสรณ์  ศิริบรรจง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงวรนุช  บุญช่วย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสุนันทา  คำศรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงสุภาวิณี  คงคาหลวง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงสุลาภา  พรเจริญ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอภิญญา  ดวงแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงวิชิดา  เจริญสุข โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงวรภา  พุ่มฉัตร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายธีรพัฒน์  เลิศนันทรัชต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายภานุวิชญ์  เสชัง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ด้วงวิเศษ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงวรฤทัย  ตะโหนดทอง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายภวัต  ทองเต็มถุง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายสรวิศ  ศรีชนะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายอภิเชษฐ  ทวีลาภ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทับสุขา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิ้มยืนยงอมตะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวนิดา  กัลยานุช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงสรัลพร  เฟื่องเพียร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงสุทธิดา  ขันสมบัติ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายนพอนนต์  ศรีศิริเล็ก โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกฤชฐา  วีระพูล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายญาณากร  พินิจมนตรี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายณัฐพล  สกุลทรัพย์วัฒนา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายไตรรัตน์  เกิดโมลี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายทองธัช  เพ็ชรเย็น โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ไชยแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายธนวัฒน์  หวังศักราทิตย์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายนิธิพัฒน์  ขำสร้อยทอง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายปรินทร  ศรแก้ว โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายพลชัย  โพธิ์แก้วสุกใส โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายพีรภัทร  การณ์วงศ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายภูมิภัทร  มณีเศวต โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายเมธัส  ยุทธ์ธนปัญญา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายรฐนนท์  มหามงคลกุล โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายรวิกร  เทียนสันต์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสรวิศ  พุฒกลั่น โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายอชิรวิทย์  สุขนันท์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายอนาวิล  รุ่งแสงจันทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายอมรินทร์  โลหะพงศ์พัฒนะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงกมลเนตร  สิงห์เรือง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงฐานิดา  สีสัน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงฐิติยา  เดชละลม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงทิพย์นภา  กรอบมุข โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงธนวรรณ  ประนมพนธ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงปราณปรียา  บุญภา โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงปริยากร  ชะโนนน้อย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงปุณิกา  มัจฉวานิช โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพรพิมล  สุจริต โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงพัฐชญาธรณ์  ทัศน์วรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงเพ็ชร์นภา  จุลไชย โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงยสุตมา  ค่ำชู โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงวิรดา  อินทร์ศวร โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันหอม โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงหฤทัย  ไชยจะโป๊ะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายวรโชติ  บุญจันทร์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธัญญะ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวรรณษา  สายวรณ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงสลิษา  ทองพูน โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายสุรวินท์  สุขเจริญ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงชนากานต์  นันเชียงเครือ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายอชิระ  จุลลัง โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธรรมสรณ์  จิรวรวงศ์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายกษิติ  ทุดปอ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงอารียา  สมมี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงวศินี  มามี โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงพีรดา  แนวคำ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพานิดา  ไพบูลย์ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงปัณณพร  มาชู โรงเรียนสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เนื้อเย็น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายกันต์ธนวุฒิ  ยูซูฟี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริบุรานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายชัยยานันท์  ศิวิลัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายปองคุณ  พะเลียง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายศุภชัย  ฤทัยวิศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จุฑามณี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายบรรณสรณ์  ทองก้อน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายสิรภพ  โกมารทัต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพัชรพล  พลแสน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายบุญวริทธิ์  บุญแสงสว่าง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงกัลยกร  ย่อมเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายพีระวิชญ์  ดุสิตกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายปณวัฒน์  อุษาเสถียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรลัมพ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีพันธวานุสรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นสกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แสนแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายพสุธร  เดชธนาพรชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นสอน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงณิชากานต์  แก้วโพธิ์น้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงปานชีวา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงจารุภัทร  คนเชื้อ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกมลชนก  แดดขุนทด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจกล้า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพีรกานต์  กันหาชาลี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพิชชาพร  ชคัตตรัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฮมโนนทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงจิรนิษฐ์  ชัยสกุลไพศาล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงฉัตรกมล  ปรอดครบุรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงณัฏฐา  ชีวาดิศัยกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงณัฐฐิญา  สุบินตา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงประภาสิริ  อารมณ์สุขโข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงนุชนาฏ  ทัดทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พ่วงพูล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงพลอยปภัส  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงอภิญดา  บุญจรัส โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปนัดดา  นานไธสง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภัทราพร  ตันเจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงเอื้อกานต์  สกุลกิตติยุต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิมิฬาร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใหญ่สีมา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงคล้ายเดือน  ศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายชวนท  ชลสุภวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงมิรันตี  ธเนศธนสาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงเหมือนดาว  ศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายณัฐวัฒน์  วัฒนากรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงวรินธร  ภู่ถาวร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอกสร้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงอริชา  นาคทิม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงวีรดา  วอนน้ำเพ็ชร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายณภัทร  กมลวิทย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายณัชพล  บุญมาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายกาลวัฏ  งามเจตนรมย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงวรินทร์นันท์  มาลาศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายวีราทร  วงษ์จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงสุธิตา  หวังบู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายนิภัทร์  ภูธรมิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะการีย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายจักรกฤษณ์  เพชรเพ็ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกิดมาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายจิรภัทร  จิรธนสุนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายณภัทร  พลดงนอก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงชลธิดา  รัตนบุรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายทิษณุ  กลิ่นกำธรกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายณัฐพล  ภูนาใบ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายธนดล  สายระดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงชาคริยา  แจ้งเวช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายจีรัฎฐ์  โนดไธสง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายนราธิป  เฉลิมพรต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายณัฐภัทร  อดุลโภคาธร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชเสถียร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายพสิษฐ์  ชิราอิชิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายนิธิศ  เกยานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงฑิตยา  วีระชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายภัครพล  วงษ์คำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์ขำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายพัชรพงษ์  ฤทธิพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงภคอร  เอกธนาพรเดช โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายพูนเพียร  ชัยพันธเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทรสุกรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงสุพิชชา  สิทธิพันธ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงณิชานันท์  กลมกล่อม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายวิศรุต  ประกอบผล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายอชิระ  ศุกร์สวัสดีรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงปัทมา  สินกั่ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงกฤติยา  เข่งพิมล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายศิรณัฏฐ์  จันต๊ะอุตม์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงพัชรพร  โม่งปราณีต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงกานติมา  ตั้งกิจผาติกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายศิริชาติ  บุญบารมี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองศักดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงชนากานต์  บุญภู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายสุพพัต  เพ็งปาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงภคพร  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายอาชวิน  ภูริณัฐภูมิ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงณัฐญาดา  จิรสุวรรณการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงปาลิสา  ชื้อวัฒนชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงวรรษชล  สิงห์บุตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงปพิชญา  กิจเกวียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงศิรดา  กัดฟัก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงพิชชาพร  มีสัตย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงสุวีรา  นิธิพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงปาณิสรา  เสน่หา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชิงถ้วยทอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงปานเนตร  โกสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมกล้าหาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์สุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงภคภัทร  พุทธสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงปรียานุช  เชื้อน้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญยิ่ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงวิภาวินี  พลีน้อย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงปิยากร  จันทร์ฉวี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงวิภาพร  หรั่งสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุวิชาดา  อิ่มนพรัตน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงปุญญาภา  อ่อนน้อม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายธนกฤต  แจ้งสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงอารียา  ประมูลสาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงจิวรี  พิมพ์พรรณชาติ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงอิสรีย์  แม้นถาวรสิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวประแดง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงฐิติพร  เจนศิริวาณิชย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงฟ้าใหม่  น้อยภู่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิรสุนทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีอุบลมาศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงศรุดา  พ่วงเพ็ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงธวัลยา  แพงโสม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงวิภาวี  ไผทฉันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์หอม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงโศภานัทธ์  ดิษฐสันเทียะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชัยนันท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงนิยาพร  โกศลพิศิษฐ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลันสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงปราญชลี  เปรมปรีดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงปุณฑิภา  พุฒศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงรภิญญา  แพรต่วน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขวิชัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงเอมอร  กลั่นยวง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายธนกร  บัวจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายอธิโมกษ  เจนการกิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงนัทธมน  ภควัตมงคล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงภาคิณี  สะพานแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงไอรินทร์  เลิศวัชระวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายจิตรภานุ  มนาปิยพงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายณัษฐพงษ์  บุญนภายุวัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายบวรวิทย์  ขันแข็ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายวีระพัภค์  บุดดีวงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายอธิมุตติ  เจนการกิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงณัชชา  นามวงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิวิริยะวัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปรนันท์  จิตต์รุ่งเรืองสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพลอยรวี  ทวีพรรุ่งกิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงรัตนภรณ์  แพทย์หลักฟ้า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงอัจฉรียา  อาจหาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายธรรมนาถ  กุลนอก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายกิตติพัทธ์  จุฬาวัฒนนันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงปณิตา  ภิรมย์นุกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวรินยุภา  ภาระพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพัทราภา  สุภาพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ถิรโชติพานิชย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงวริศรา  น้อยเนียม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวขนิษฐา  บุษฉัยยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงฐิตาพร  แอเขี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงณรีวัลย์  ลามา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงณุกานดา  พูนฬส โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวธมนวรรณ  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงอาภาภรณ์  ระเบียบดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นายสาริค์  เทพสุภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวศุจินทรา  ภู่เกตุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวอารีญา  นาคพันธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงพัทธนันท์  รู้ทำนอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงภัททิยา  พขันทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายกฤษณธร  สาริยันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายทินกฤษ  ใจโต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายคำรณ  รักเชียง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายเมธพนธ์  ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นถือศิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายศุภวิชญ์  มูณีวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจนิ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงจิตติกานต์  ยิ้มละมัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงชนิสรา  เศษสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนไผ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงธันยเรศ  สุริยวงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงเนตรนภา  เกตุประสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปฐมพร  สัจจมั่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงพัชรี  พวงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงเพลงพิณ  สีเชียงหวาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงภัคจิรา  พรมเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงภัคจิรา  ชดช้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงภูริชา  วิกสูงเนิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงโมณิกา  ก้อนจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงสุปรียา  เชาว์ยันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงไอรดา  หนูใหญ่ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงวัฒนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสุวดี  สุขไกร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงรวิภา  แปลนมัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงเกตุแก้ว  คงมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงเบญจาพร  นาคไทรทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชูชื่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงวิระยา  ศรีสกุลวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงจุฑามาศ  จีนสูงแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงศรีรัศมิ์  รัศมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงรัชนก  จิตทวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุมพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายรัตน  เต็มตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงนันทวัน  ขันทองดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายสิวิกรมณ์  โนคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงอชิรญา  อินทร์ชูโต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายสุเมธ  ภิมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอารียา  บุญรอด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายสิทธิกร  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายสุภัทร  ไสยสุภี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายปฏิภาณ  คุ้มกัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุทัดตา  ขุนหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงขวัญจิรา  คัมภีร์สิริอมร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงนิชกานต์  บูรณะพูนวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงธัญเนศวร์  ธนกรจิระวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายธีรภัทร  พอกแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงชลนรรจ์  รักกมล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายสัตยา  พอกแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงวริศรา  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผิวผ่อง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพชร  วรวงศานุกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายนนทพัทธ์  แสงอุไร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์ดิษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีพิกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงภัครมัย  พวงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 นางสาวธนพร  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 นางสาวณัชฐริณีย์  ทองโต โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงวิรดา  เนตรมณี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงอาเครญา  ปานแดง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงพิระดา  ณรงค์ศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 นางสาวพิมพ์วิมล  เครือแปลง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงแพรพิไล  เครือแปลง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงณัฐณิชา  โอริศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 นางสาววรินยุพา  เหล่าจำปา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 นายธนวิชญ์  โกวิทวิทยากูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 นางสาวนภัทร  วัชรทัศนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงพิชญาดา  ลีลาวัฒนานันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายอภิศักดิ์  พุฒขาว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ธิติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 นางสาวชญานี  คาดสนิท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1281 นางสาวศรุดา  ชวนะสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 นางสาวธาราทิพย์  จันทะคาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 นางสาวอรษิกาญ  บำรุงรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงบัวชมพู  สกุลแฟง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 นางสาวโยษิตา  โตพุ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายกฤษณพงศ์  กลางสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 นางสาวศิริพร  ทัพเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 นางสาวศิริโสภา  สินธุรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นายเจษฎา  คุ้มผาติกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายธราธร  ปรากฎกล้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงนันทนัช  โค่นดอนขวาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายเรืองยศ  จันทร์ใด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายสุรพงษ์  สายคง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินาวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงจุฑาธิป  ใหญ่มาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงวนิดา  เตรียมทนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลีลาวัฒนานันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสนสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 นางสาวพรสวรรค์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงพิชญาภา  แทนค้ำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงวิภา  ศรีคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงพิชชาดา  ชวยบุญชม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายชนกานต์  ไชยะโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายณฐกร  สุวรรณโพยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายกรวิชญ์  สามิตโสตถิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายภูมิรพี  สกุลผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 นายธนัทวัฒน์  แสงดิษฐ์ธนินี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวชนากานต์  เชื้อน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นางสาวชนกณิกรณ์  สุขใส โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวนิสาชล  ต่วนชัยภูมิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นายชนุดม  พาชื่นใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นายภาณุ  นพเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 นางสาวอัจจิมา  ครองบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นางสาวศศินา  พลอำนวย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 นางสาวสุดาวรรณ  ยันครุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 นางสาวประภาวดี  สีดำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวดวงกมล  แถบทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นายอเนชา  จิววิชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 นายธีรพงษ์  อินต๊ะบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นายปัฐวี  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวเมธิดา  แก้วคูนอก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นางสาวจุฑามาศ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นายอรรถพล  จินดากาญจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงสุวัจนีย์  กล้าหาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณภัทร  พิมชะนก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงไปรยา  ใจเย็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายอนุวัฒน์  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงศศิภา  สุขโรจน์อนันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงอภิญญา  ผลบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายชุติพล  บุณยามระ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 นางสาวทยิดา  ต้นงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 นางสาวฟาริดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายธนพงษ์  ธารานิติกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงอภิญญา  คำดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายภาณุพงษ์  สนตุ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 นางสาวอัจฉรานันท์  เงินประสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 นางสาวอาทิตยา  ผงทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 นายภูมิ  เพิ่มเติม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวปรางวลัย  เพชรอุเทน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงฐิดาภา  ไหมทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายธนภาค  เวียงแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายธนเดช  ศรไชยญาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงนัชชา  บุญประสบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงธนัญญา  นาคจู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วหล้าแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงพรชนัน  ธิราชเกื้อกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสุวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงภคพร  ร่มโพธิ์ภักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายชนินทร์ธร  ธนพงศ์กิจไพศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายมนัญชัย  กิจไพศาลศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงจิระนันท์  ปุลาชะนัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงณัฐทิชา  ยาเคน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงธนาภรณ์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายปฏิญญา  พุฒซ้อน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายอนุรักษ์  ประกอบกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายอภิสิทธิ์  เข็มเพ็ชร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายศุภณัฐ  จิตมั่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายณัฐพงศ์  พลสรรค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตต์เสาวลักษณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายนัฐทิพงศ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงจิตรลดา  เงินอุไร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายนิติพงศ์  แสงห้วยโพยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายณัฐนันท์  สายสวาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธนวิชญ์  ธนะฤกษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายธนวัฒน์  ธนะฤกษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงปาลิดา  กึ่งลิ้มตัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายกฤษณะ  ต้นงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายศุภวิชญ์  พางาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายอรรฐกร  สิทธิเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงพรณัฐฐา  เพชรผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงฉัตรชยา  ชัยนเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงจินตนา  สระทองอินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงอรชพร  ดีดอกไม้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงประภารัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงบุญบารมี  ชื่นใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายสหรัฐ  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายสิงหา  เนียมสำเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายธนโชติ  โชคมณีนุช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายกนต์ธร  ถนอมกลิ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายนพดล  อุระโสภณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงนรรฒพร  บุบผาชาติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงธนนันท์  พรประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายจักรินทร์  วงค์ประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายธนากร  บุญรอด โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขศรีมล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงกฤษติยาณี  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงวรารัตน์  เนตรเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายเจตริน  แซ่ตั้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 นายกวี  ทวีวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นายวุฒิชัย  เด่นดวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นายธนภัทร  ตัณฑเลิศรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาววรรณวลี  เห็นชื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวพรรณพร  เสริมนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 นายไตรทิพย์  เสถียรชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 นางสาวบุญชนิต  ดวงปั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงลักขณา  พุมาเกรียว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นายสิทธา  เนียมสำเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 นางสาวจารุนันท์  พลชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวชนิตา  วงษามื่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวณัชฌา  บุญธาราวรรณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวรัฏฐ์ศรัณย์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวศกลรัตน์  เลิศล้ำสกุลการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวอนัญญา  วัฒนชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์แทง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พรมลี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวอริสรา  ชื่นกลิ่นโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงวิภาวัลย์  สุ่มศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายกฤตยศ  วิชัย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายรพี  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายพศวัต  มีทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเกวริน  มัณฑุกานนท์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงขวัญฤดี  มานพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงวิลัตติกา  ประยงค์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จวนสูงเนิน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงทัศนีย์  บุญประสพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญประสพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายภูชิต  ขันชาลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงจิรภัทร  เขียนสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายธนกฤต  สุวาท โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงขวัญศิริ  จันทะคาม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงอารียา  พิมสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายภัทรดนัย  หาสูงเนิน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุมน้อย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายยสธวัส  นิธิรุจิพัชร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงชนิกานต์  เทียนงาม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายกฤติพงศ์  สมทิพย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายวิชิต  อุ่นใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงณิพาพร  แซ่ฉั่ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงสุชานาถ  โพธิ์ลังกา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หวังห้องกลาง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงสรัญญา  นางบวช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายธรรมสรณ์  ขันแก้ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายรุ่งเกียรติ  มอญกระโทก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายศตพร  แสงทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงกนกกร  แดงเผือก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงชุติมา  พิลา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายจักรภัทร  ประยงค์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายชวิน  ฐิติพัฒนานนท์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายอรรถกร  ปรางอยู่ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปภัสนันท์  สุ่นจันทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยพิเดช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายรพีวิชญ์  มุสิพันธ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายธราธิป  มั่นใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงจิตราภรณ์  กะปินนะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงนภัสสร  อังคเลิศไพบูลย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงปิยนุช  สมใจ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงกาญติมา  คุณแสน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกันต์ธีร์  นาคเกี้ยว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จันทร์หนองหว้า โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 นางสาวธัญลดา  สัมพันธ์ไพศาลสุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายพงศกร  โสภา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายบรรณสรณ์  สีแก้วช่วง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 นางสาวพรชิตา  อนันตสิทธิ์สกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 นางสาวปานรวี  รุ่งกรุด โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายศุภจิตร์  ภักดีวงษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 นายนทีธาร  ลิขิตวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายกีรติ  ปาระโชติ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายวิสุทธิพงศ์  มิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายอโณทัย  ศรีนะรา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงปวิตรา  โททอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงศิรประภา  มีทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายอภิรัช  จังอินทร์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงยลฤดี  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายวงศกร  สอนผา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงอัสมา  ตลับนาค โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 นายธนกฤต  เหระวัลย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงนฤมล  วังบอน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงวราภรณ์  แตงอุไร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงญาดา  โสดา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงอรุรินทร์  ภูพาที โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายวรินทร์  สร้อยจีบ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายธนายุต  ละมูล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงอริสรา  มานะศรี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สงวนกลิ่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงรมิดา  วงษ์กุดเลาะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงสุปราณี  แจ้งกิตติ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แช่มเสือ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กหญิงโยษิตา  สุวรรณนิคม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์สีดา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 นางสาวสุชัญญา  ยิ่งคำนึง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 นางสาวรัชนีกร  วิหวา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงณิชากร  ศรแก้ว โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายศักดิธัช  ปรากฎหาญ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีชัยมูล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาวอัจฉริยาพร  รัตนเพชรรักษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายณัฐวุฒิ  สรายทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงนีลัญชนา  โกไสยาภรณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงปรียาฉัตร  วรสูตร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงกวิตา  คำเปลว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงพัชริกา  สองเมือง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงไหมแก้ว  แซ่ลั้ง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงสระขวัญ  รักสวน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงวิลาสินี  แผ่นทอง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงปรีณาภา  สุจริตธนะการ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงประภาวรินท์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นางสาวโชติรส  วงศ์ทองเหลือ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟักสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 นางสาวกุลสตรี  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงนริศรา  ธาริธรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงสุปวีณ  จุ้ยศิริ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายธนดล  ศรีพูนแก้ว โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายภคธร  ดวงใหญ่ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงจิรวรรณ  สำราญ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงธนวรรณ  อ่อนละออ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์สุขศรี โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงอรุณี  วงษ์แก้ว โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงอาธิติญา  สูงสุด โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายนันทพงศ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายวัชรพงษ์  ลิ้มฮะกี่ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงวราภรณ์  สาเกตุ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงสุรัสวดี  ไทยวัฒนา โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายธนกร  ทรัพย์สิน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายนิรุทธ์  มิ่งคำ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงสิริวิมล  แพประสิทธิ์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมกลาง โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายธีรภัทร  ทิพยรัตน์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายธนเดช  ยศตะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายเกียรติประพัฒน์  ไวกุลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายขจรศักดิ์  สุขอนันต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายโชน  ไชยนอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายณภัทร  สิงห์กสิกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายทศวัฒน์  รักหนู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายธนภัทร์  จันทร์คูเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายธรรมสิงห์  มูสิกะปาละ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายนิตินันทน์  คำสอนทา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายปาลวัฒน์  ยอดดำเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายปุลวัชร  บุญภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายพงศภัค  อุดมโภชน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายพลากร  บัวสาตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายภูมิเกษม  วงจันป๊อก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายวรดร  คัณทักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายศิรวิทย์  อาภาวัชรานันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายศิวกร  ทับทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายอธิภัทร  ส้มดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายอัฑฒกร  แสวงลาภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายอาชวินทร์  จันทร์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงกัลยาณทรัพย์  บัวยอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสมพืช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก่นบุดดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงภัททิรา  ภูโต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมศร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กุยยาวัฒนานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงสุชัญญา  มากเเบน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงสุณิสา  แสนบุตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายณอัฐ  ภพศิริฟุ้ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายนภนันท์  บางต่าย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายนวภณ  นนทมาตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายปัณณวิชญ์  เมฆสุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายพงปณต  ปวนแก้วหาญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายพชร  อัศวพัชระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายรพีพัทร์  วิญญาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายรัชชานนท  กาญจนประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายวัชรวิศว์  ทองเพ็ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายวาทิน  วรรณโพธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายเวสารัช  เสาธง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายศิวัฒม์  พึ่งสีใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายอติคุณ  สุขสังขกิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายอัษฎาวุธ  กิจทองถาวร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทาวี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงญาดาพิพรรธ  หุมสิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามล้ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โมลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงดุลวิจิตร  โรจน์อภิชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงตรีชดา  ศรีสอาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงธันยพร  จำนงค์จิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยังทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงนทีกานต์  ธัญกุลธวัช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงเบญจพร  บุญยืน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงพรณัฏฐา  จันดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงพรนภา  จันทร์หล่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงพรรณพรรษ  เทศแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงพัชรพร  ครุธตำคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เมืองกลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงยุวรรณดา  จันตา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงวรรณลยา  ปานอยู่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงศุภิสรา  วรินนิพิท โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงสวรินทร์  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายชยพล  ดอนปัต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายณัฐพล  สุราษฎร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายภูริณัฐ  ส่วยสม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายภูมิพัฒน์  สิงใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายรัชชานนท์  ทอดแสน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายวรพล  ศรีวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงกณิศา  อินต๊ะเนตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงเขมนิจ  มณีรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงชนกวนันท์  สิทธิโยธิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงณัชชา  ทัศนนนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงธัญญพรรษ  ทิพย์มาตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงบุญสิตา  ทับจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงยลรดา  สุขดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงอภชิญา  ทองคล้าย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายธนเดช  ยศตะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายวีรภัทร  นวมกระจ่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงศศินิภา  แซ่จัง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายธวัชชัย  ช่วยนิมิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายวัชราวุฒิ  สมพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายสมบัติ  ทองดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรจันโป๊ะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โมลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงธิติมา  นาคนำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงนิสิตา  พาณิชไวศวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายนรภัทร  นิรพาธ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงกีรติญา  ชนะบัว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงวริสราภรณ์  บรรเทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงสุตาภัทร  อ้นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุภาวดี  วงษ์ฟู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงษ์จร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายคณาศักดิ์  อินทะสร้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายปวเรศ  เศวตชยางกูร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กชายภูชิต  บุญเรือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายณัฐ  ไชยนอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายระพีภัทร  สุขปราโมทย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงกุลปริยา  พงษ์ชะอุ่มดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงจุฑามณี  เจนไพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงชลทิชชา  เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายกฤตกร  รู้เจน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายพีรเดช  บุญนาค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงธารณ์วรินทร์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงนันทิกานต์  โรจนศิริพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงนิราวรรณ  เอี่ยมอ่ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายกันตพิชญ์  บัลลือพรมราช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายกิตติภณ  ศิริเถียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายเชี่ยวชาญ  โชติปัญญา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายณัฐพงศ์  พิมศร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายธนกร  สพฤกษ์ศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กชายธนัญชัย  วิเชียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายธราเทพ  แย้มฎีกา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายพลเดช  สุดศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายพีรวัส  เที่ยงงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายเพชรบัณฑิต  ช่างคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายภูวดล  บัวจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กชายวรปรัชญ์  วรรณหงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายสหวัฒน์  สังข์เจริญกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้นลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงกัลยา  ทรัพย์อร่าม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุตรเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงณภัชชา  โคกศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นวลเเก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีภูคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงตฤณญา  สุขคมขำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงทินทิวา  โพธิ์เงิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงทิพธารา  ชิมรัมย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันซวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงผกาพรรณ  วังทะพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงพงษ์ลดา  รักษาธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงพิชญาพร  ยงทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตังทนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ลาภปรากฎ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงศิรินันท์  ใสเสริม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นทิม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงสิริวิภา  แช่มช้อย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงสิโรธร  ลือศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงสุชัญญา  ปานท่าไข่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงสุชานันท์  ตาพันไกล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงสุลาลีวรรณ  มงคลพันธุ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงอภิชญา  พลายเเดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงอภิญญา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กชายธีรวัฒน์  อ่วมอำพา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กชายกิตติเชษฐ์  อารยะสุจินต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กชายเขมชาติ  ชาวปากน้ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กชายคีรีวีร์  วัชรปาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กชายจักริน  แป้นถึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายจิรายุส  ฤทธิ์ประภากร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายชยางกูร  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กชายฐานพัฒน์  ทองมีรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กชายณัฏฐ์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กชายณัฏฐพล  สุดสอาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายปราเงิน  วัฒนกิจศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายภพธร  อินทดิษฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กชายอรรถพันธ์  จันทร์โสม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กชายธนภัทร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กชายณปุนธ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงกฤตยาพร  จิตรมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงกัลยกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฟุ้งสถาพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงคริษฐ์ดา  แสงศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงจิรประภา  ทรัพย์ไพศาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงธชา เทนญา  บุณยนิตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คูบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงธิรดา  พิทักษ์ตุ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงนารา  ถิระวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงบุญนิสา  วรุณสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงชลธิดา  คมขำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กชายปัณณธร  นามวิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กชายพลาธิป  เหมวุฒิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กชายพัทธดนย์  อุดมไพรพฤกษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กชายพีรวิชญ์  ว่องตาประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กชายภรัณยู  กิตตินวกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กชายภัทรพล  แสงพรมมา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กชายภานุวัฒน์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กชายภูวิศ  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กชายวโรดม  สุภาพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายสิริภพ  นุ่มทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายอริยะ  พฤกษชาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายมนัสชัย  เกษกำจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงปาณิสรา  พ่วงแดง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงปิยพัชร์  ชัยรังษีเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงนรีรดา  กรัดภิบาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงพรรษนันท์  สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผาสุขพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงพิชิตรา  เสริมสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงแพรวาพรรณ  เพชรผ่อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงภัทรภร  รัตแพทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟูแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงวรินธร  บุญคง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงชนากานต์  เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงสิริกร  อัมระปาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงอภิกัญญา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงอภิคุณี  จตุรภัทรกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงแองเจร่า  เปโตรวิช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงจิรวรรธ  พายัพวัฒนวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายกิตต์พลานันท์  พงศ์โชติปภากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายกิตติพัฒน์  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กชายจารุกิตติ์  สุขถิ่นไทย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายจิตรภาณุ  นาคทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายจิรายุ  กี้ประสพสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายชยพล  ประยูรชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายชยางกูร  เถาว์วัลดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายชยุต  เจริญธรรมทัต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายชินกฤต  คำพวง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธรรมเป็นศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายฐิติภูมิ  ยอแสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กชายณพัฐกรภ์  จิรานนท์อัครโชค โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กชายณัฏฐภัสส์  พลายแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงญาณิศา  ตาปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงกมลฉัตร  เขียนนิลศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงขวัญพิชชา  พู่พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงจิรภิญญา  รถมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงชญาภา  ชมสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงชัญญานุช  ลอบมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศิรินารถ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงณฐยา  เตียวนิช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงดลยาพร  ปุริโต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงแทนขวัญ  สัตตรัตน์พงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงธนวรรณ  ยุทธนากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดำริห์กล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงนิชานาถ  แถมเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงเนตรอัปสร  นันทธนาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงสิรีนิตย์  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงพรรษมล  เสรีวัตตนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายกันต์  พัฒนาประทีปกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายทยากร  เพ็งพุก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายธีรภัทร  ส้มจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายนภัสนันท์  สุริยะพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายปุณณวิช  สุนารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายพงศธร  สารีรูป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายพรหมพิริยะ  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กชายวิชชญากร  นาคงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายวีรภัทร  ชาติเม้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายวีรภัทร  ทวีเดช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์อร่าม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  เลี่ยมมินพูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วสายตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงดลพร  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงธัญชนก  ศิวกุลกำธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงธันยณัฐ  จันทร์เที่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงเบญญาภา  พลอุทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงปนัสยา  บุญประกอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงมณิฐา  ศิวิลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงรวิภา  เมี้ยนเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงสุรัสวดี  ดีนก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงอัญมณี  เพชรศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงอินทุกร  เกิดลาภ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงเจนิสสา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนหนู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กหญิงอชิรญา  เพียมะลัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายชลสิทธิ  พิพัฒน์นรพงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กชายธนกฤต  สีกองเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายธนาธิป  บุญศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กชายธัญญวิสิทธิ์  อิสสริยาธิปัตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กชายธิติพัทธ์  อุดมวิริยะเสรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กชายปัณณทัต  นครภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กชายพชร  ปกิตตาวัฒนศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายพฤทธพงศ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายพิทวัส  สวนดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กชายพีรวัส  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายภูมินันท์  คูโรดะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายภูศิษฎ์  วุฒิวระวงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายยุคลธร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายรชธร  อึ้งภากรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายอริญชย์  อริยะตา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายรพีภัทร  ปิยาสิรินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงกัญญาดา  มิ่งพรสมาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงณัฏฐมน  เขียวตี๋ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงณัฏฐวี  ทรัพย์พูลทวี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงณิชาภัทร  สง่าวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณราช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงนันท์นภัส  พีรนพวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงเปมิกา  หนูทับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิมีชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงภัทรานันท์  วงศ์ประทุม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงมาริสา  แสงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงสมิตรา  เมธวัจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผันสูงเนิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กหญิงสิริรัญญา  แอบยิ้ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงอัญชิสา  รีรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายกมลภพ  นามนวน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายก้องภพ  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายชินพัฒน์  เม่งเฮงสูน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายปัณณทัต  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายพงศภัค  ตังคอนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายพงษกร  เวศะนันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายภูริวัฒน์  พูลสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายภูสฤก  ภูริมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายรวิกร  ตรุษทุ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายวรรณธัต  เพชรรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายวรากร  สีพึ่งธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายวายุ  แสงจักร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายณัฐดนัย  พรมาลัยรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงจุฑาทิพ  เติมชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงชิดชนก  ขัยภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงตรีสรา  อาดัม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิทยาวงศรุจิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงนิจวิภา  ดาวกระโทก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงปวีณา  ยิ่งยงอุดมผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงพรนภัส  ตะนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงภาวินี  ทองมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงริณรฎา  ถาวรวีรสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงวริศรา  ยศปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงศกุลตลา  วงษ์มณีวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงศรีสุดา  มณีจำรัส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงสหัสทยา  คงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงสิรินดา  หนูเกลี้ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงอรณิชา  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงจีรดา  ไพโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีอรุณกิจจา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายกรินทร์  สุดสวาท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายกิติพัฒน์  เผือกผ่องพัชระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายกุลพัทธ  เขมธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายธนะกานติ์  หิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายธนาธิป  ประสารเกตุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายธนินทร์อิชฌน์  สิทธิวรรณธนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายธาวิน  เลาหะพงษ์พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายบริญ  สุตารมจ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายปณัยกร  มุทธาจรัสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายพศวีร์  ไขแสงทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายพิชญ  บาศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายพีรพัฒน์  ภิญโญธนานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายพีรภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายภคพล  โพธิวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายมังกร  แซ่ชื้อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายมาวิน  ศีตะจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายวัลชัย  กล่ำม่วง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายศุภฤกษ์  แสงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายสุกฤษฎิ์  มากทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายอัศม์เดช  สาลีพัฒนผล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงปรภาว์  รักษ์ธนกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงปัณฑิตา  กิ่มจัตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงพรพิรุณ  สงวนศิลป์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  คงเครือพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงพีรดา  วณิชย์ศุภกร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงแพมมิกาส์  ศิรจินดาภิรมย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงภัทราพร  ไทยแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงเมธิชนา  โรจนะสมิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงไม้งาม  มงคลเข็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงวรรณิดา  สงวนเตชะตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงวิรัญชญา  จุมพล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงสรัลกร  วงษ์กำปั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงอนัญญา  กองกุหลาบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงอริสรา  พันธุ์รัศมีมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงอันนา  ชนะพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์  แก้วชูสรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายณฐกร  จงกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายธนกร  ฟูคูฮารา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายนรภัทร  แก่งศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายพรรณเสกข์  ภูมิสิทธิ์วัฒนะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายพิชคุณ  กุศลศักดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายฤทธิรัก  ศรีสุมาลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายวิชชากร  พิมพา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายวิริยะ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายศุภกฤต  ศรีชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายอธิป  รัตนชาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายอัครวิชญ์  ไชยสัจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงกฤตยา  คำปาเครือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงขทิรา  คล่องเชาว์ชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงขวัญชนก  ธงชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงจันทรัสม์  พรบริบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงณัฏฐาชลล์  ชัตไพบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เลิศธนสรรค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงนภัทร  นพภาพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงนภัสร  ธรรมครบุรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงปัณพร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงปุณยะวีย์  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศศุภกานต์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงภัทรมน  คงฉ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงวิชญาดา  กาลไสย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงสิริกร  ทองตัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายณัฐกรณ์  ชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายธีรพงศ์  แซ่ย้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายนครินทร์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายบารเมษฐ์  วรพงศธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายพระนคร  มีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายภัทร  อิทธิพรหมาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายภูริต  พร้อมพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายรณกร  พิมเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายวงศ์วรัณ  สุดเสนาะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายสรวิศ  ปามฉิม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายหฤษฏฐ์อาร์เธอร์  ไอด์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงกนกพร  บุญช้วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนันต์สมสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงเกวลิน  จิตรหมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์อริยะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงญาณิศา  พรรณสิงห์โต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงณนริน  ยิ่งเกียรติทวีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงตรีนุช  คนยัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงนภัส  ศิลประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงนภัสนันท์  ต้นเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงนันทชพร  ราชพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงปราณปรียา  สีดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงปาณิสรา  เทวอาชาไนย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงรวิพร  ศรีตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงวรรณวนัช  แก้วดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงอภิสรา  ปานสมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายก้องกิดากร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายกีรติ  มั่งมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายคฑายุทธ์  ทวีวัฒนะกิจบวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายธนบดี  ตรัยวรัญญู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายนภนต์  โพธิจันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายพชร  หน่อเนื้อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายพัฒนพล  แซ่จึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายภูมิรพี  พวงมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายโมกข์  มงคลเข็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เผือก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายวริทธิ์  จัทร์มณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายเสฏฐพงศ์  มณีศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายอสมา  เหมชะญาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงจิราภา  หวังมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงชนิสรา  จาบถนอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงฐิติชญา  นิ่มนาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงณัฐชา  หิรัญคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงธชาษร  โชตธนฐากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงนภัส  มัตซุย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงนฤมล  กิจพิชิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงปวริศา  ภูริอภิบาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทีปานชัยกุญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงโมณิกา  มาลานิยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงรุจิษยา  นาควรสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงอธิชา  ศรีสุขโต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงเอื้อการย์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงเอษา  แซ่ตั้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายกนกพล  ประยงค์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายกฤติน  อินอุ่นโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายจอมพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายญาณภัทร  ฤทธิโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายนิติภูมิ  ภู่งามชื่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายปัญจวัฒน์  โสดานิล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายพาธิติ  บุญพร้อม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายภัทรพล  ไชยปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายภานุพงศ์  พลับจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายภูเบศ  จันทร์ปรุง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายภูวดล  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายรณภูมิ  ทับผึ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายวสุพล  อ่องสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายสิทธวีร์  ก่วยเกียรติกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายอภิวัฒน์  ดามี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายแอนแธน อธิน  บุณยนิตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธานีสอน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงกิตติยาพร  สายลือนาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงจินดามณี  จิรสรวงเกษม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงดาริน  ศิลปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงนภอร  ศิลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงนันท์ธีรา  กิตติมงคลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงเนรัญชลา  เต๋ทิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงปาณิสรา  ภู่เอี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงปิยาพัชร  กันสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงมณีณัฐฐา  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงวรัญญา  ยะระขันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงศิริรัตน์  กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์สายา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สายอุทัศน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายกฤตภาส  วิณิชยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายกฤษณ์กมล  อาจคงหาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายกิตติธัชส์  ใจห้าว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายจิรกิตต์  ขจรชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายณัฐฐนนท์  บุตรพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายธนภัทร  โชติกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายปภพ  แสงดาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายพงศ์พิชาญ  สวนมะนัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายพิชญดิฏฐ์  วศินานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญประคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายภานุพงษ์  วอทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงอนัญญา  สินไชย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายภูมินทร์  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายรชต  พิมพ์พรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายพงศพัศ  มะหะมัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายศิวเวท  สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เตชะวัฒนกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายอริญชย์  เนลเลปเชนโก้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายปฤณ  ธาดานันทกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายปริทัศน์  ศรีผุย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงกิตติกานต์  กิตติญาโณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงภัคจีรา  ท่าจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงชนิสรา  ปะตังทะสา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงฐิตาภา  สุนทรคงตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงนัทธมน  ไผ่ตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงปารวี  ศานติกุลลักษณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงพีรชาฎา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงมนัสชญานันท์  ใจวังโลก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงศลิษา  นิลสยาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงศุพัทนันท์  รื่นเริง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงสุนิตยนาถ  นิตยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชื่นพลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงกนกรดา  พังโพธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  รุจิโกมลสิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอดยศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายธนภัทร  บัลลังค์แก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายศตนัน  เผือกผ่อง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กชายฐานุวัชร์  ธนโชคศิริรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายอินทนนท์  พัวพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กชายกรวิชญ์  คำนวนธรรมศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายปวริศร์  สุยานาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญเทพ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายภาคิน  คำเหล็ก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายกิตติภพ  ชื่นตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายวีรศักดิ์  อิทธิเมฆินทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงนีระชา  มีนะกนิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายนภัสเดช  ดวงจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงพิมพ์สุจี  เจิมเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายวรทัต  จิราพัชรสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 นายนวพล  พรหล่อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 นายตุลย์  พฤกษะศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ปรีชา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงเปรมหทัย  คุโณดม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงปวริศา  ศรีสุวรรณไพศาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น