รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐภูมิ  สดแสงจันทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอิสมัย  ผ่องอรุณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายชานาธิป  เขียวฉอ้อน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวพรชนก  ถนอมเขต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายอิสระพงษ์  ดวงหาคลัง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกันตเมศฐ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจตุรโชค  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สุขสวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวธรรมสรณ์  ศิริล้วน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธัชพล  รัตนอมรชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงมณฑิตา  เอี่ยมมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงภัคจิรา  กล่อมปัญญา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรปรารมย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพีรภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงนภัสสร  เชื้อเล็ก โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองณรังสี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนรีกานต์  โสธนะ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงวัชรมณี  อนันตเสถ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอรรธจิตฐา  เกรียงสิทธิชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงอนันตญา  ประสงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายคณินทร์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณฐพล  นาคประสงค์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยอุทัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนภัทร  เรืองกลัด โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภูรินัฐ  สังข์ไพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกรวรรณ  สกุลเรือง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงจิณณ์ณิตา  อภิณหวัฒน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัชนันท์  ทรงสม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนภาภร  กำไรเพ็ชร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปฏิญญา  แจ้งจิต โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปัทมาพร  ชมภูนาค โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเพ็ญณิสา  กรรณสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงยุคลธร  ไหลสงวนงาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรสด โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนดล  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายบุญศักดิ์  ศุภบุญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงสุภัสสร  งามฤทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปารวี  มืดอินทร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงทัสพร  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นุชสวาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภูธเนศวร์  จำนงสุทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญผ่อง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกฤติมุข  บุญเอี่ยม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงศิรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธิติ  นิลน้อย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายสิรวิชญ์  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายปฏิภาณ  พันธ์เกิด โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพัชรวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวกัญญ์วรา  วงค์เล็ก โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงอภิชญา  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวเบญญาภา  พึ่งศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชุ่มชวย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวพรรณพัขร  จิตรแสวง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวรกมล  ธรรมลี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงปภาวี  สุวานิช โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายชัชนันท์  จิตคง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชานน  ทับศฤงฆรา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธีระพงศ์  เริ่มลึก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายประกาศิต  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพัชรพล  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายพิเชฐ  บรรณสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูทิตย์  เปรมโปรย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายยิ่งเจริญ  มาลัยเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายรัญชน์พล  สิทธิสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกิตติพศ  เตชะนันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำปันโน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายสุริยะ  ดวงประทีป โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายชนกันต์  กิตติวิริยะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายอนุรักษ์  สนธิพงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนบดี  ยอดวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกฤษณา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายพิชยะ  ทุมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายภาคิน  กมุท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงจุรีพร  ผ่านประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงชญานี  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ลับแล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนวพร  คล้ายพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมืองนาคิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพร้อมภักตร์  ตาถนอม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพัชรมน  กองทา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงแพรวา  ฟองเพ็ชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงรักษิตา  พงาตุนัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงอรพชร  ทองมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภูริชญ์  มั่งนิมิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายเมธี  ดวงเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวัชระ  วัดแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายศุภโชค  เลิ๊มศรีงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงกมลชนก  นาคเนาวทิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงชนณิกานต์  จงกรมแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงธนัชชนันท์  เกษรบัว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกิตติเดช  มูลิกา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจีรภัทร์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอำนัฆ  คำนวนฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชัยภัทร  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธวัชชัย  ช่วงโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธีรภัทร์  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชลากร  ยะพรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายชวิน  กุลเสวต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายณัฐภูกฤษณ์  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนป์ธรณ์  นพพิทักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปภังกร  คงการุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพรภิสิทร์  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายวีรภัทร  วิหคเหิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวีรภาพ  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรจักร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายอรรถพล  สวนมะม่วง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายอภิชาติ  เชาวลิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายอังกูร  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ภีสระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ณัฐนันทชัยกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงดลชนก  พรมยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธมนวรรณ  รัตนมุณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนภารัตน์  ครองเคหา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปราณปริยา  นิยมศิลป์ชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปรารถนา  ผลโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปุญญิสา  สิงหฬ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพนัชกร  ศาลารมย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงภคนันท์  ทองกัญชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนีนนารา  การีกลิ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงศรัญญา  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสิริยากร  บุบผารัตน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุภาพิชย์  แสนลือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสุภาวิณี  ลำเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายเอกณรินทร์  บุณสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกมลชนก  ขาวพันธ์ุดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงจัญจลา  แก้วถึง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงฐิตวันต์  ปานเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงฐิติกา  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงธนาธรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงธีรดา  วงษ์คูณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนภัส  ภู่ทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพัณณิตา  เกิดพุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพันธิตา  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุภาวดี  เปาอินทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกฤตภาส  นาควารี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกฤษตเมธ  สายสุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชยณัฐ  แจ่มใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายเตชากร  ขวัญอ่อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธันวา  ไทยทวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายนัธวัฒน์  อุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายปริญญา  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายภูริพัฒน์  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศิราพัฒณ์  วรรณา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสรวิศ  เลิศล้วนพาณิชย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายสรัล  แจ้งชะไว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอภิสิทธิ์  ภักดิ์จัตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกวิสรา  เขียวป้อง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเขมวิกรณ์  พึ่งเพียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงญานิชา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงญานิศา  เฉลยชีพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แตงทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนิชากร  พรมมิราช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภนิดา  น้อยเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงภัคธีมา  อารีจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงสวรรคพธู  ฟักสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุธาสินี  พลวงศ์ษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอัจฉรา  หน่ายสังขาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีชะโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงพนิตพร  ผลยาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกรสกล  ธีระนิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายการัณยภาส  นามจันดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธีรภัทร  แก้วมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิตรายุทธ  เทียมกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายชยากร  เหลืองคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายติณณภพ  เเสงเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงศุภณัฐ  ศิลประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนบดี  อารยะรังสฤษฎ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนากร  ศรีชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุภัทรา  จุโฬฑก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายนราวิชญ์  ฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอรญา  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศกร  เนื่องปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายชัฎชนม์  พึ่งเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนิศาชล  ชุมจันทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวชรกร  ศุกรเสพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุวรรณา  ธาระ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงอัญชลี  ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนพรัตน์  ดีศิริ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงอลิชา  สวามิชัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายพงศวัขร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกันติทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงประภัสสร  รอดพยันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอชิรญา  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พาชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพฤกษ์  สินพิบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งใจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจิณณวัฒน์  จิตเสนาะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงคุณิตา  มีบุญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนโชติ  โพธิ์จำศิล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายอนิพัฒน์  เถื่อนวิถี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงคุณัญญา  มีบุญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธนันต์พร  บัวทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงญาณิศา  ทองอ่อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงสอน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงรพีภัทร  เเกล้วทนงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกุลจิรา  โตวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายอนันธชัย  จานเจือ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พึ่งเจียก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปณดา  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จ่าวเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกชกร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปริญญดา  หาญพานิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลเจริญพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพรพรหม  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายเอกบดินทร์  เกิดเเก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพันธิตรา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายกฤตณัฐ  คนึงวิริยะกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สมัยมาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงยิ่มพิมพ์พิลักข์  ศิริมูล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวทันยา  ขวัญเมือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกิตติธัช  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวิศรุตา  สุนันต๊ะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนลินี  อุ่นแทน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐชนน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงศิรภัสสร  หุ้มแพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธิติวัฒน์  เอี่ยมศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวรากร  โพธิ์เเข็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุมิตรา  สุขมี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกนกพร  สุนสนาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายอัฏฐสม  วงษ์ปาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสุชัญญา  พางาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงโสภิตนภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายกรรณวัชรภรรฬ  จำหาญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงอภิชญา  แสงอิศราภิรักษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายชนสรณ์  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชัญญา  วีระศักดิ์ถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขันธมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธนกร  ก้อนทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธุวานนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงมัญชุสา  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายนิธิวิทย์  อมราภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพีระพัฒน์  คล่องณรงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายสรรรัตน์  ฐิตะวิริโย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายิอดิศร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงจิราวรรณ  สกุลพราหมณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชญานี  สุขประไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เหลืองมิวาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงณัฏฐินี  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกันตรัชต์  จันต๊ะขัติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงธนพร  เเก้วเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุดดีพงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สง่างาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสรัลพร  บุญเชิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชนาพัฒษ์  แสงชาลี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงรุ่งรักษ์  ทรัพย์สวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพนา  หมายมั่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายชิษณุพงศ์  ิอินทรัมพรรย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงญาตาวี  หอมพรมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงญาณภัทร  จันทร์เเจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสกาวรัตน์  สร้อยทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนันทิกานต์  ช่างประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจียรรุ่งแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอภิญญา  พราหมนัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปราณปริยา  ชมชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงอริสรา  ตรีสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงพรกนก  เเฟงผลน้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  ภูศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงไอศิกา  เมืองวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เบญจมธำรง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงมนัสนันท์  รอดฤดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงเเตง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวาธินี  นิ่มนิรมานมงคล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุชาดา  กระจับเผือก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุหลาบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกฤตกร  สระมูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายชิติพัทธ์  ขวัญเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชาลีน  เบลว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณธน  ปานพันธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชื่นไทย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายณัฏฐากร  รัตนิชย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเตชิต  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายธนบดี  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายปรินทร  รัตนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายพงศธร  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงมาญาดา  หมื่นจบ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายรชต  จิตบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงรัชนิกา  ทองเผือก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายวชิรวิทย์  มีชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายสนธิ  ชิตสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายสุประดิษฐ์  วงศ์จิรสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอิทธิพล  ดำนิล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนดล  เพ็งถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนกร  ธนนชัยกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกิตติชนม์  หงษ์ทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาธนไพศาล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธีรภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเมธัส  สีทำมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภานุพันธ์  ปัญยาดิลก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณพัฒน์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกชพร  พึ่งทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงเกศวรินท์  วงศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฐนรี  คงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงณัฐทิชา  สารีสาย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นใจชน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงนภัสสร  สีหงษ์สร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงนลินี  พุทธา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปรางค์ฤดี  ชัยวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพิชชารัตน์  พิสิฎฐ์วรากร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงภัทรชนก  โชติกาญจนเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่วมน้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรวิพร  อุตะละมาตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลักษณะพันธ์พงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงวรรณภรณ์  นาคดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงวณิชชา  สาครพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงษ์เงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสิรภัทร  จิตรดา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงวรรณษา  เสาเอก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเอกปียร  คล้ายดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จำแนกรส โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงคณภรณ์  รอดพูน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอชิรญา  รุดทัง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงยุศริศา  เศรษฐี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายกิตตินันท์  ทองมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สโมสรสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงกิตติมา  วงษ์พันธ์ธรรม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายกษิติ  บุญเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายกิตติพศ  คงดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกิตติภพ  ค้าแหวน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเกศณภัค  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณิชา  ชื่นกุศล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชาญศิริ  ลิ้มชัชวาลกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงชนัญดา  ธูปบูชากร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงเทียนทิพย์  พงษ์ขำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพันธนันท์  ผ่องอักษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธนภัทร์  แย้มบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชนิดา  ชั่งบู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายจตุพงศ์  ตระกูลใจดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายนันทิพัฒน์  เนียมเย็น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายภาคภูมิ  กิตยสิทธานาถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายรติ  ยิ้มสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายจักวรรดิ์  ใจเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองอุ่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายพงศ์วัชรวัฒน์  พรมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายชนุดม  สุริยะหิรัญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชุติมา  ศิลป์ประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายชิษณุพงษ์  พัดลม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์พจนี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายสุภัส  มั่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนภัสรพี  แจ่มมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐนันท์  สร้อยคำหลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงญาศิกานต์  วัตรายุวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกันต์สินี  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปัณณ์  กุลหกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวราภร  รุ่งกำจัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายไชยทรัพย์  ช่างหล่อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฐานภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปัณณทัต  เด่นดวง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณิชาภา  สุขตั้งมั่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายณฐกร  หมอโอสถ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงนพนรี  พิพัฒกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายภัทรภาค  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ธนินชัยภูริวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณฐพล  ธีรากิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงวิชุรินทร์  ปิยะนุชศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายพัสกร  วิไลกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายภูตะวัน  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายณรากรณ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภัทรภร  มีดำเนิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงตรีชิรา  ช้ำเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปณวรา  รุจิระเศรษฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภูวฏล  สายแปลง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงโยศิกา  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุรีภรณ์  รอดโฉม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายติณณภพ  นวลนิศาชล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายเมธิส  รมณีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายรชตวิทย์  บุญเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายถิรพงศ์  ทองพานิช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงธนาศิริ  แดงเดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงไหมแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธนกร  ม่วงคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายศรัณย์  ยามี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายรัฐพงศ์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนวัฒน์  คงถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงอาจารีย์  อินกลับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภาคิน  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปัณณพร  พาศิรายุธ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายศุภากร  หมวดเตี้ย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงอิศราวรรณ  อุ่นรอด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศิรวิทย์  บานเย็นงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปณิตา  อินทร์เเสงทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงปิยกาญจน์  บุญสถิต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  รอดคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอติกานต์  สุทธิญา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพิชญา  เเพรวัฒนะสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกรรณิการ์  อุตรา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศุภนคร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายอติคุณ  ภักดีรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายไอยรา  หมอสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคนวม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บัวทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชญานันท์  ขวัญนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภัทรวดี  ปราสาทเเก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงพัณณิตา  อินนก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงญาณิศา  จารีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงแพรววนิต  ปิยะชน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงมนัสชา  เผือกทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงรัตตวัลย์  เเกมทับทิม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงญาณิศากานต์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงวณัฐธิตา  นกขุนทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ผุยใจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงวริศรา  มีลาภ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนุชสรา  ท้วมพัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงศิรินยา  ทองคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงห์ดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอภิศรา  สุขสโมสร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งเเสง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุพิชญา  พูลผล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสุชาครีย์  สุขงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพรลภัส  โกมล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ภัชจุนโท โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงศุภะจี  ขุนอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เดชาสถิตย์วงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสุกฤตา  เรียนทับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงมนพิชชา  คุณวุฒิฤทธิรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงรัชนียกร  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายคุณานนต์  โสภาเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายชนาธิป  เดชผดุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธรรศภณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายธีธัช  ปัญญา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายพณิชกร  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพัชรพล  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายอนุชา  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงกรกมล  นาคมณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงพฤกษา  เขียวรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวภัทรลดา  มั่งคั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ภู่แพร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์โปร่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวิจิตรา  วงสวาห์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกฤตภาส  โชคธนธรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงพรณภากรณ์  บัวสบาล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปภัสรา  มาลาศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายภูบดี  ประทุมมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณิชาภัทร  สกุลภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกฤษกร  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณัฐวดี  พึ่งสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายกัณฑ์กฤช  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาติไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายจตุรวัฒน์  ฉายา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงพิไลภรย์  จันทร์อยู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายเจษฎา  ธรรมมิกะ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายชนะภัย  ยิ่งยง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายดุลธร  นิวรณุสิต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายธรรศติณห์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาววรรณพร  บุญแย้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายธีรดนย์  นุ่มทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายพีรพงศ์  ยิ้มพงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายสันติภาพ  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายภิรักษ์พงศ์  วงศ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปากดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นายรณกร  สังข์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นายอรรถฐญพงศ์  จำลองศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายศุวิล  ตาสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายมีดี  อางคาสัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายกฤษฎา  กลันกลิน โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายก้องภพ  สุขทรัพย์ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธรณินทร์  รานอก โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธาดา  สุขผัด โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายปีติกร  ศรีอำไพ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายภัทรพล  จะระ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พึ่งฉ่ำ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชนิภรณ์  รอดพูล โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงฌลานันท์  มหาพรหม โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงนฤมล  ศรีเมฆ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนันทวัน  แตงทอง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปภาวรินท์  ผลถาวร โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงพนารัตน์  วงษ์กันทะ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงวิไลพร  ทิมงาม โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงจารุพร  พิกุล โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพรธีรา  กำจาย โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภูษณิศา  พุ่มสาขา โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์สนิท โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปภูสโร โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วผ่อน โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบศรี โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงธนพร  คณโฑเงิน โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นายจตุภัทร  เมณฑ์กูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปัณฑิตา  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปฏิญญา  แสงเย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภัทรกร  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงปริชญา  ลิมสมนึก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงอัญมณี  พุกพ่วง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงพันธ์ฑิตา  คำแบน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายชุติพนธ์  ชื่นเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธีรภัทร  สอนสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายวิชิตชัย  บุญปั้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงศศิภา  ศิริมงคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงรตพร  รอดนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงแพรนวล  อ้นอยู่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสชัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรเณร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงภัทราภร  กองยอด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงดุษฎี  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงภักจิรา  ชูควร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงธนารีย์  เปรมปราน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายวงศ์วริศ  ภูริศิริพัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปุณยวีร์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายพลภัทร  แสนสำราญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงปิยะภัทร์  รัตนเลขา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงรดา  ยอดเกวียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายกุลเทพ  โฉมนาจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายนันทิพัฒน์  เชียงสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้ววานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายพงศกร  สมคุณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายนโม  โดดเจ็ดริ้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 นายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายนรภัทร  คุณะพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสิรพัทร์  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภัทรมน  อินทร์วัน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงชมพูนุช  เชาว์โต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัคธีมา  ป้อมเดช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงภัทรมน  ข้องน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 นางสาววนภรณ์  โลหาวุธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาววริศรา  เพ็งนิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ม่วงขวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงณวพร  บำรุงอินทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงสวาห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพวงเพชร  อยู่เย็น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชุ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสิริกร  อินทรเกษตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  วงศ์เหลือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงจินห์จุฑา  โตอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงธนารีย์  เพ็ชรสงคราม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวนภัสสร  เพชรโปรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายภูธนิศร์  หนูเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายณัฐชนน  บุญยะโท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิ๋วแหยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายเมธาสิทธิ์  น้อยแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายพสิษฐ์  ท่าแค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอารยา  กำจาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายพงศกร  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเขมจิรา  เถาปินตา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายสุภัทร์ชัย  เจตนะจิตร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายภานุกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปัญฑิตา  แก้วใหญ่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนริศรา  สมวังษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปัณณาภรณ์  ม่วงทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวนันท์นภัส  ไป๋งาม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายธุวพัส  จิวรพันธ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายวรธรรม  กลัดล้อม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายกิตติธัช  เกษมสิน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายตะวัน  คำงาม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มเกียรติ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวกิตติกา  ทองอร่าม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวกีรติ  คงสโรช โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวชลดา  โพรงพรม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไทยเขียว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 นางสาวณัฐรินทร์  ยิ้มศรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงตรีรัตน์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงทิติยาภรณ์  กรานโต โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวธันยพร  เอี่ยมรักษา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเมือง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวนรินทร  เจียมพัว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวเบ็ญจมาศ  แซ่โง้ว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวปภาวรินทร์  น้อยสุข โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงประกาย  ก้อนทอง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวรกมล  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาววิชิตา  ลินลา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แจ้งอิ่ม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวอรวรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายไกรวี  บุญทัด โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงณัฐธิชา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคียม โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูเสือหาญ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายธนาลักษณ์  มะลิหล โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลธิโต โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองเวช โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายณัฐฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย โรงเรียนพระนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายจิตรทิวัส  ต้นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายจิรยุทธ์  ชาติสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธนากร  กาลอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายภูริภัค  แย้มอำพล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายสุรเสฏฐ์  ชวนเจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงกนกรดา  สมัครวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงชนาพร  ขุนนคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงญาณิศา  พันมหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธัญชนก  งามสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพรปราณี  อุทัยวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงศศิประภา  บุญล้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศิริไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสุชานรี  คำชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุนัชชา  พึ่งตระกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้ววงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงอนัญญา  ใจคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงอรวรรณ  พวกเชียงชา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกฤษกร  จำเนียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายพัชรพล  ไชยพงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภูวเดช  ชัยสงคราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีศัพท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณฐิกานต์  จิตจำนงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์อุไร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงบุญยอร  แป้นไผ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงพร้อมพลอย  ภู่เงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพัชรียา  พรหมเสนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพิตราพร  บุณยรัตนพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงมาริสา  ชาญเสนะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุปะวะโรทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงวรันทร  ทองเชื้อ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสรญา  พิมสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงสุพัตรา  โนนทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงสุภจิรา  เทียมแสน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายคณาธิป  อัมระบุตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายธิติวุฒิ  ปุยเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายพีรพัฒน์  ซอกดุลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภูเบศ  ขุมทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายศุภเสกย์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงจันทิมา  พบหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงชุลีกร  วัดน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เอกภพอนุกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธนพร  ศรีโชค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์แหยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงพรรษมน  นุชน้อย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงภูริชญา  สาระกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวัฒกี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงวศินี  นนทภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรัยสุธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอิชยา  บุญนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้ออ่อน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายชัชพล  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายนพวิชญ์  วิริยะศรานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายรฐธนพล  สมสฤทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายวรกันต์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงกนกพร  พาลีตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงเกตุวลิน  พั่วพัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์ทน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงเจนจิรา  อบปิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงญาณิศา  ยุวนะวณิช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไถ้เงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงรัญชนา  คงเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวนัญญา  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงสุขใจ  หมอกมืด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสุธาธินี  โชว์สูงเนิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงโสภิตนภา  สังข์เจริญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงอมลรุจี  ไชยโพธิ์งาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายจารุกิตติ์  ตั้งใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายชัยวิชญ์  รัตนวิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายนพรุจ  ดีสุคนธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์จิระพูนผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายวัชรินทร์  รื่นกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กล่อมวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงกุลนัท  นิพัทธ์โยธิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงขนิษฐา  คำมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงชญาภรณ์  มั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงณปภัช  ห้อธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงทวีพร  โพธิ์สามต้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงนิรชา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงวิชิตา  เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงสิริวิมล  วิศรุตพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงสุพรรณี  ขามเงิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายกฤตภาส  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายจิรภัทร  เปลี่ยนสมุทร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายจิรายุทธ์  ดีกระจ่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายชยุตพล  นาคสังข์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายธนวัฒน์  ประฮาดไชย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายพัสกร  กระตุดนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายพิธาน  ธีโรภาส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายพีรทัต  เเก่นนาคํา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายรชต  ทองชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายรชต  มาลัยศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายรัฐภูมิ  ฟูเฟือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายศุภวิชญ์  สันโดษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มรุ่งเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่่นจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิระวัธน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกิตติคุณ  สุราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายอภิรักษ์  น้อยใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กาญจนนิลวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงจณิสตา  สามขำนิล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงจันทิมา  ศรีหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงโชติมา  รอดอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยอุทัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐธิชา  อัปการัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงประภาวรรณ  ผลอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วคำโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์กุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงรังสิมา  ทุมลา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงหัสญา  ชุ่มโชคดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกันตภณ  ขุนพิลึก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายรัชชานนท์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายวีรภัทร  กังนิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายอธิษฐ์  นิธิสกุลพิชร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐพร  ตนะวีรกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธัญยรัตน์  อัครวิไลพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกฤติยาณี  พงษ์ใหญ่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงปภาดา  คำบุญเกิด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิธนเจริญวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุมนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงพิรญาณ์  เทวะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญชาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงเมธิรินทร์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงวสุกาญจน์  อำมาตย์โท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายชัยธรา  วันทนทวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายอธิษฐ์นลัน  โตประเสริฐ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลแสงสี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงธัญชนิต  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงวรวลัณช์  สำราญกลาง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกัญจน์รัชต์  เปี่ยมสุวงษ์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายอภิวัฒน์  สร้อยม่วง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายอนรรฆ  นารอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายณัฎฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายก้องภพ  จิระวัชน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายบูรพา  โพธิวุฒิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงณภัทร  นิธิปกรณ์กูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายสารัธ  จีระออน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายธนพร  ภูมิสัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายสุธี  วิริยะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายเมธัส  ไพพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายศิระ  เครือวาท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงโชติกา  อินปุย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงชาริสา  จัดกสิการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงวีรวรรณ  สาสุข โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายพิชัยรัตน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายอิศราณุวัฒน์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายวรสิทธฺิ์  เฉลิมนัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายปรวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายเสฏฐวุฒ  อุบลพืช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงรัญชนา  กลัดตลาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงพรธยานิก  ปันสุวรรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงลภัสรดา  เดชธรรมรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงชนาภา  มานะการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสุภัสสรา  สายบุญณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอริศศิรา  เจริญฉิม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงตรีรัตน์  ฉิมแย้ม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงทักษอร  นุ่มดี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทรา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงกษมา  แสงโทโพ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงตริยาภรณ์  แข็งกระบือ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงกิตติยา  พันชนะชญานันท์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงภาวิดา  ขาวอุบล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายณัชพล  สงวนศักดิ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายชวกร  นันทวดีพิศาล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายเจนวัฒน์  ร่มลำดวน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายเทพทัต  แก้วโสตร์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายณัฐวุฒิ  ท้าวดี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายธนิท  ฐานิธรณ์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงหทัยภัทร  ดำรงค์เวช โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงปิยะสิริ  ตะปูทอง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่มชอุ้ม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกมลณิชธ์  จินดาเกษม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น