รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฌานธิตา  มีมุ่งธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายประวีร์  พนมเริงไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายปัณวัจน์  ศรีทองนาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวประกายชนก  วรปุณฑริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงนันทน์นภัทร  ศิริทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงรจนกร  เพ็ชรรุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงโสภิดา  ชูเกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวพิมพ์มาดา  สุขวโรดม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนกฤต  พลีธัญญวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  เทพทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงณัฐวรา  อุดมลาภสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นายณภัทร  ฤกษ์สมบูรณ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงมัทนพร  ทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงนัชชา  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงสุพิชญา  อัศวบวรนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสุชาวดี  อัศวบวรนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงณฐพร  เชื้อนเคนทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกอบเกื้อ  ฐานทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายชิษณุพงศ์  พิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวศตพร  สุขมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุตรธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพัชรมน  คีตะตระกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนัสนีน  สะดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจิรัสยา  กรีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวิทวัส  หัสเสนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายชินกิจ  ฤกษ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชีวธันย์  รังสีพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงญาณิศา  แช่มช้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตถ์  วิทิตธนปรีดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายพงศกร  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงฉัตรระพี  จุ้ยเริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายฐิติกร  เทียนเรียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีสระคุปต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิจิตรฐากูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอัญกร  ศรีจันบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงอนุธิดา  มีชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเกรียงไกร  รัศมีโกศิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชิติพันธ์  ฤทธิ์ถาวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภาชกร  วัฒนเกตุกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวชมบงกช  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงซาลีฮา  ประยุรธเนศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงธิติธาร  คิดบรรจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐฏ์ธิดา  ชัยอมรรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงบุณณิชา  อำนวยสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงปาลิน  ลาภเวโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวิคทอเรีย  จิว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกุลษ์ปรียา  รุ่งสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ทองมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเมธีวัตร  มณฑาทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายถิรภัทร  น้านาคินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายศิรหรรษ์  พุทธสุภะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายนนทกร  หนูไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายจิรภัทร  กิ่งสุวรรณพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายกฤตนัย  ภู่พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายปณิธาน  ขวัญแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกานต์  อ้นอุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายอิทธิชาติ  อิทธิอมรกุลชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ตันติจิตรอารีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงณัฐรดา  องค์ศรีเจริญพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิรัชญา  แผ่นหิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายวิศรุตม์  โรจนสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธนากานต์  หลัดกอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสรธร  มีสมปราชญ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงญาณิศา  จิตวศิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกฤติยา  ตันทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจือบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกัลยรักษ์  เดชเจริญสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายธนกฤต  เชาว์ชนพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวศุทธหทัย  ติณสิริสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงแพรขวัญ  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวพรหมวดี  อรหัตมานัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายนที  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายดนุสรณ์  เวียงโอสถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภาธร  เรืองทัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพีรภัทร  บุญสนอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธารจินดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงวรัญญา  โลศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธนดล  อังศิริกุลธำรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพี้ยนภักตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายศิวัช  ศุภวรรธนะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกันตพล  วิริยะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิชญ์ปรียา  จุลโทชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นายสุรเกียรติ์  สินพิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆประยูร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพุทธิชา  วงศ์เด่นวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวุฒิเมศร์  พรกิตติยาวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวีรวัฒน์  ธันญะทวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายฐนนท์พร  วิวัฒน์นิมิตดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายเทพไท  เจือวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายนภัทร  วิชัยกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายรวินพัทธ์  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศุภกร  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายศุภกิจ  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปัณณธร  เกษมสุขภิญโญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายณพวิทย์  สมในทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจงกฎ  แก้วประดับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศุภิสรา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายจิรทีปต์  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายชวิน  ชายวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายฐปนรรฆ์  ชัยฤกษ์วิไลกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนแสงสรวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายตฤณ  มีสวนนิล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายธัญพัฒน์  ศิลป์สัมฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายนนทพัทธ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายนัธทวัฒน์  มุกเมธีเสถียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายภูมิรพี  สมิตะสิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุตยานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายวรวุฒิ  สุขอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายสุนิธิ  สิงหถนัดกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจินดาภา  วีระวนิชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงกรรวี  โคตรทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงจิลาวัลย์  ทรัพย์มูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชาลิสา  จิรสัตยาภิบาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงญดา  อัครเดชาสกุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนฤภัค  อุดมวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  ดิษฐสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประภาสพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์วิกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชมบงกช  นิรันดร์สุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิมพ์พ่อ  วงค์สันเทียะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนวัฒน์  นาวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสุขุม  ฤดีเมธากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงภัคพร  ประเสริฐกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชินะ  ตันติสิริเศรณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศรัณยาพร  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  ลุ้งบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพิชญ์ญาณี  ศิริเหลืองทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงศสิธร  นนทะดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงรังสิมา  นามเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกันติชญา  ศรีบริกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอาทิมา  ทังสุพานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปัญญศุภา  ศรีบริกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวัฒนพงศ์  เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงมณีศรี  นาควิเชตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายทนุธรรม  บุญใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงพรรวินท์  นิ่มสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพลพล  ทรงแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงชนิกานต์  เวภาระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพิชญพร  สายทองแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายพชธกร  ปลุกปลื้ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวพิมพ์มาดา  เภตรารัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวชัญญานุช  รัตตะชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายบุรินทร์  จาริไพบูลย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาววศินี  โชคกวิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวภัทรภรณ์  ประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนันท์นลิน  สายจรูญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวนันท์นภัส  ศรีเสถียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายนิภัทร์  หวังสุขนิรันดร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงภคินี  วงศ์ล้อสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภาสินี  ศรีชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปารวี  เลิศอิทธิชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายธิปไตย  ศิริรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แก้วรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงสพิชญา  อยู่เย็นเป็นสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายชวัลวิทย์  พรสี่ภาค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอุษณีย์  เจริญสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิยดา  วัณณุอุปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงสุณิสา  จำปาคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภัทธาวินท์  เจริญเกียรติยศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสุภาพร  จุ่นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์จาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปาริชาติ  สอนชัยภูมิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายจิรัฏฐ์เดช  ตระกูลชัยช่อฟ้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายณัฏฐวุฒิ  อังศรีสุรพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 นายศุภกร  ชำนาญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายนราธิป  รัตนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายสิทธิชัย  ปัสสาสุ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายธีรภัทร  ศิริธรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายธนพล  ปรือทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธนกมล  คงสนธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายภูรินทร์  จารุสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวจิดาภา  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปพนธนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพัณณิตา  ม้าทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายณภัทร  ธารไกรทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปาณิศา  วังแสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวจิดาภา  สายสุพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงไพลิน  สรฤทยางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวกรณัญญ์  พัชรสุวกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธาม  ศศิแสงศุภร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอดุลย์โรจน์  เศรษฐบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธรสันต์  เจริญวัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกานต์สิรี  กันทรวิชัยวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววิชาดา  นรสิงห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวกรภัสสรณ์  กัลยาณสันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปุญญวีร์  ทองมาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เด่นตระกูลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายณัฐวัสส์  ศักรภพน์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพงศธร  ซาลวาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายกฤตภาส  แก้วลำพูน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงลภัสรดา  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกฤติน  ลุ่นเซียะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายทศสันต์  เจริญวัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงนันท์นภัส  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนนันต์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นายศิวกร  เศิกศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปุณณเมธ  กาวิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายมรรษกร  เอื้อโสภณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงญาณิศา  แสงวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงลัลส์ลลิต  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายญาณวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายณภัทร  กิตินันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนันทภรณ์  ไส้เพี้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกษิเดช  ไหมเหลือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายก้องกิตตน์  ปริญญาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายกันต์  อิศรานุชีพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายณธรรศ  สาสุนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รุจิกรศิริสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายณัฐชนน  ฐิติวุฒิกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธนกร  จินรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนธัช  ลีพิทักษ์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนฤทธิ์  กาญจนาเมธาวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธีรเทพ  กระต่ายทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีรภัทร  วิเชนสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายปวิชญะ  หลักคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพศิน  วาทินกล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภูชิสส์กานต์  ปานพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายระพีพัชร  กุลทนันท์นิธิโชติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศิรชัช  ตังติสานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายสิปปกร  จุลพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนพล  จุฬาคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงชญานิน  พันธุ์ศรีมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวรณัน  สิริธเนศเดชาธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงญาดา  ชอนตะวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สี่สมประสงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐจรี  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เสละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐนรี  ติมินทระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริบรรณากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกนกเกตุ  เลาห์ทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพรปวีณ์  เจียไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพราวปวีณ์  ศิริมัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนัทธ์ชนก  เมธากุลนาถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงพิชชาภา  จุณณทัศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุธาธิณี  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภาวิดา  มาอยู่ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงอชิรญา  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สงวนศิษย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนวัฒน์  ประวีณเมธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธัชชัย  ธีรสกุลชล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุวิชญา  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายฐิปาณัสท์  หอมเกตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ปิยะทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายคชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธัญชนก  พินิจจิตรสมุทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภประสพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายชัยภัทร  อนันตรสุชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชยพล  ขาวขะวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณภัทร  ลาลาภ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายปองภพ  วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกานต์พนธ์  พู่จิตร์กานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายดนุวัฒน์  ลี้พล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพสิษฐ์  พุ่มพันธ์ุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายเมธาพัฒน์  พนาวงศ์วัชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวริทธิ์  วัฒนพลาชัยกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศุภกฤต  มณีโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสิรภัทร  แจ่มมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายสุพล  ตั้งศิริพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อัศวนุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกันตพร  แช่มสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงคริมา  นิทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิญาณิศาสฤษฏ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงพรพนิต  กิ่งจงเจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตาฬวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายกัญจน์ธีเดช  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายจิรกร  จงรัตนกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายณภัทร  ศรีมุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จินดาพรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชญานันท์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายดุลยพินิจ  ดำรงทวีศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายภูมิพิชญ์  วัชรนภาพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภูริญาณ  อาจกำชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายดุลยพจน์  ดำรงทวีศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศิวกร  แก้วสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธนาสร  วรพุทธพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสุวิจักขณ์  เรืองอินตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงชญาภา  พรรณเทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธนิน  เมธาภรณ์พงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงชณัชชา  ปนิทานเต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงชนกานต์  อุทากะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ภาณุวัฒน์ชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรคศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายนภัสรพี  สุรินก้อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงนวพร  มานะนาวิกผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปฏิภานี  ทิวเสถียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปภานันท์  ประทุมรองรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายเนธิทัศน์  มณีนิล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเกิงหิรัญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายปณิธิ  โกวานิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงภาวิณีย์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปวีร์  วิลาศชัยเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงลลนา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศุภิสรา  ติรธรรมเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายปัญญา  กมลพรพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสิรินภา  คุณวุฒิโอภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอมฤตา  สุนทรศารทูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวิชานาถ  คงเกลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายศิษฏ์  ศรีอรพินท์งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสรวิศ  ธงชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอนันดา  สายสีทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงจิรัชญา  โรจนวงศ์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงภริตา  ยายอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  คงพิทยาพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงโยษิตา  รอดวัฒนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตองอ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุชัญญา  ชูเกลี้ยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอันนา  ห่อสกุลกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  นุสรณ์ไพรงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเอมิกา  ตั้งล้ำเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายหรรษกร  นิยมชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณนิมิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเจ้าเจิน  เจิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายเตชวิศ  พรหมสวาสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพีรณัฐ  สาครรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกฤตณัฐ  สิทธิ์ศิรดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกฤติน  บัวสังข์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธนัช  อัครอุปพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภคิน  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายนภันต์นพ  หวังดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายนัธทวัฒน์  นรเศรษฐธีรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวินทวิทย์  ปิ่นประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายบุลากร  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายปรินทร  หลิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปุญญวัจน์  งามเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพงศ์ปณต  แสนสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงณัชชา  ปฏิมาประกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หูรัตนภิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บาลมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงนรมน  ศรีธูป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงพิชชา  มีอินทร์ถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงทอฝัน  เกตุลอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงภรณ์รัตนันท์  วชิรปรีชาพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาววรัชยา  พุฒศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายไท  ศรีภิญโญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงรวิกานต์  ฉายากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายกฤติน  นาลิวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงภาวิดา  ชินะโยธิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกานต์  ปาลภิบาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกุลพัชร  ชนานำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายจักรดุลย์  สุวรรณรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายเจตนิพัทธ์  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพัสกร  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายพิชชานันท์  อนันตพรวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายทวี  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายนราวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายบรรณรต  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายปพนดนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายพสิษฐ์  เดชภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพาทิศ  พูลทองคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายภูริ  วิรการินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายยศภูมิ  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายวงศพัทธ์  โฆษกิจจาวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวรโชติ  คงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงอณัฐศรา  โกมุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นายวุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายสุรพัฒน์  คุปต์ถาวรฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงนวพร  ยะราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวปาณัสม์  ธรณสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวไปรยา  เพชรช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิชชานันท์  มีสมอรรถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงภิญญดา  ไสยสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงสุพิชญา  ไกรสิงห์เดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงจิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายเมธวัจน์  พิชิตปรีชาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายวีรภัทร  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวีรภัทร  พรหมวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายศรุต  ทองชมภู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายศิรวิชญ์  กองธนาศิริกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ประกิตสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กาญกระสัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายสุพศิน  รัตนพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชลิดา  ชีวศรีพฤฒา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงชุตินมต์  ฉางหมอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงนคกมล  แสงดารา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงนิชาภา  วงศ์โสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงศิรกัญญา  ศุภฤกษ์รตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอิงขวัญ  เจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชัยณัฏฐ์  ลิ้มชุณหนุกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายณัฏฐชัย  สุขสวัสดิภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนวิชญ์  วงษ์สุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายนพดล  อมรทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายปัณณวิชญ์  หูรัตนภิรมยื โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปิยังกูร  บุญศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายพรหมศักดิ์  ทิพย์มาลย์มาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายพีรวิชญ์  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายวรนัยน์  นางาซาวา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวสวัตติ์  มูลศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายศุภฤกษ์  เทียนศีวารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายเอกภัทร  ภู่ประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงชญานิศ  วิทิศวรการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงธัญญมัยพร  กิตติสกุลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงพชรรัชต์  ติวากุลพิสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพบพร  ตั้งบุญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพรชนิตว์  อัครลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงพลอยชม  ตรีคุณประภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เล่ห์มงคลไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงรรรรดา  เชวงชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงศศิษา  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐชรินพร  มั่นพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงธมลวรรณ  จงจิตเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงวิชญาพร  นาคบวรวิจิตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงรวิพร  วชิราชีวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุขนันท์สินี  แซ่เฮง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชนวีร์  ศรีพรประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายเมธิน  โฆษิตชุติมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงนภัส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายภัทรพล  วรเลิศธนานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงฐิติพร  สมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเตชสิทธิ์  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุริยฉาย  พัสดร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงอักษราภัค  เรียบร้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธาวินธรณ์  เหง้าพมหมมินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงรภรภัท  ลีธรรมเมตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายชวนันท์  เอกธัญสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงเมธาวี  กสานติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณิชชา  วโรภาษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพลอยพรรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชาลิสา  กสานติกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพชรมน  รื่นรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทิพนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายอัศวิน  วงหาแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายพชร  เหลืองพิริยะชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงสัตตบงกช  บุญชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายชวิน  อินธิเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงดารากาล  ลิมกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธรรมธร  จำรัสฉาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โคธิเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกมลรัตน์  จิ้วตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศิริรัตนา  ไตรบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชญานิศ  หอมจันทร์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสุขณัฐ  ลาภณัฐขันติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เจียรนันทกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสิริบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายพีระพงษ์  ภูมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงชนาภา  เมืองมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธันย์สิตา  เฉลิมโชควัฒนกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธนกร  เป้าทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุนิธิอารีนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัชชาภัทร  วงศ์นาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวอิสยาห์พร  รัตนปกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายพิษณุ  ขันแข็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายปณิธิ  มักเที่ยงตรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นายทวีรัตน์  งามนทีอรุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวปุลพร  แสนสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายพรรษพล  เสริมทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวภัทรนาฎ  รัตตกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายปัณณวัฒน์  พงศาธีราพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงพณัชธิดา  ธรรมสุรางค์กูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอาชว์  โชติพันธุ์วิทยากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายชญานิน  เสกธีระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายปวริศ  สุวัชระเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายปพนสรรค์  ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ลิ้มศาสนกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายภวัต  รัตนโสม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายคชภพ  จันทร์นวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายคณิสร  เอกคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายคมชาญ  โคจำนงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญชลวานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายฉัตรนรินทร์  จันทรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายณัฏฐ์ปพน  ฐิติเวศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัฐชนนท์  พูลช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายปฏิภาณ  คงกำเหนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายแผ่นดิน  ทองถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายพัชรดนัย  ผิวขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายวุฒิชาติ  ยังพะกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายไวรัณชน์  อัครวิเนค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศุภกิตติ์  แย้มสอาด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงกานต์สิริ  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงจณิสตา  อนันตผล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงจณิสตา  จริงไธสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงจิราภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงฉัตรลดา  กิติพัฒนาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงโญฐิรักษ์  แก้วประไพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดนประกรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงณัฐวรา  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธาวิตา  ศิริโกศล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงนลินรัตน์  กาญจนกิตติชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปภาวรินท์  เรืองมานะกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพิรุฬห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงปริตา  นิ่มไศละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพรพนิตย์  ชยวัฒนกิจจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพรรษธาร  เทียงดาห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพราวพุทธ  กันตพงษ์คงเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพิมนิศา  วงศ์สนิท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงรสริณ  โปร่งศิริวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศิริน  พานิชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายคิมหันต์  เขียวบุญจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายเจตนภัทร  จุนรัชฎ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายชัยภัทร  เอกคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายณัฐกฤษฏ์  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายทัตธน  ลิมปนะวัสส์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายปรินทร  ชนกโอวาท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายพงศ์อิทธิ์  ขันธวิสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายพัทธดนย์  ภูษณะดิลก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายภูรี  ชีวทรรศน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายวิสุทธิ์  ปัญญวรญาณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายศิริเสฐียร  สมัครัฐกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายศุภณัฐ  คลังทิพรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายสรสิช  สามาอาพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์งาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายอัษฎกร  สมิตทันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายเอกธนา  นวสินธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกานนิศา  พรมเสนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงธนพร  ศรีธนาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิวพรพันธุ์เลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปวิชญา  บัวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพะงา  ทับโพธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พันเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงภพรนล  อานาภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงลลนา  เจียมจินตนารมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงวริศรา  อรุณเมตตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงศศิริณ  หาญเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศศิกานต์  นนทะสินธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงศศินา  ประชุมเชื้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพชรไตรภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสิทธินี  เมฆาพิมานชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงอรยา  ปานนุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายกรรวี  วิริยะรังสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายกษิดิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายกุลวิณ  ตรังคานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายจิตรบริพรรดิ์  เค้ากล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายณัฐติ  แก้วรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐนันท์  ชุนเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายดรัณภพ  พงษ์ตัณฑกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายทัพพ์  ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายทินภัทร  ศิริธางกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธนภัทร  ทองพริก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายธนวัฒน์  ส่งเสริม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพุฒิพงศ์  โยมะบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายภัคพล  มณีโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายวรโชติ  บันลือพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวรัตต์  บุรีภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายวิรัทธิ์พล  เลิศศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เปี่ยมฉวีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงเกวลี  นิ่มนวลสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงจิติมา  แดงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงชนัญชิดา  จีจู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงชนิศา  ยศพรรษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงญาดา  สีตุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงณัฐนรี  จั่นหยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงธนพร  วณิชชากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงธนัสถา  จันทร์พวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธิชานนท์  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนาเดีย  รังสาคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปริยาภัทร  กิจเพียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปุญญิสา  หาญกิจรุ่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  โกยโภไคสวรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงภัชรวีย์  พันทวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงรธิดา  วันลาราษฎร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวรัชยา  สิงห์คำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงศศิกานต์  แพร่เกียรติเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอโนชา  พรสวรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกนกพล  สิมธาราแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  วัชรวัฒนไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายชยธร  เลิศศศิภากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายณภัทร  พันธ์วิชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายณัฐภัทร  กาลจักร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายธนภณ  โสมณีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธิติพงศ์  ปวิตรปก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายนิสสรณ์  กินร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภาณุทัช  แก่นวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายภูริ  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายรุจิภัส  ทองเป้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายศิวานนท์  ไตรรัตนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสัญลักษณ์  หอมตลบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายสิปปภาส  ลีศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายสุชัชวีร์  นัทธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอุดมศักดิ์  ปักษี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงกวิสรา  จุลศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงขนิษฐา  เอี่ยมกลิ่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงชัญญานุช  เกตุเรืองรอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงโชติกา  กาวสำราญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงณัชชา  ฉลองเจริญกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชิดชูธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวณิชกมล  ภัทรนุธาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธนภรณ์  ตังเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธันยพร  วณิชชากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงบุรินทณี  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงปุณณภา  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปุณนารี  ผิวขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวภัทรนันท์  พละบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงรักษณาลี  พลหิรัญรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงลัลนา  คำฝอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศุภัชฌา  ตั้งบุญธินา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสิริมา  ปุริตานัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุพนิดา  จาดปลื้ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงอัจริยา  พูลกลาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงอาทิตยา  ครุธพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกันตินันท์  จันทะเขต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  จาตุรัตน์วราธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายกิตติธัช  สุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายขจรเดช  มาลัยทาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายชนน์ชนกนันท์  จันสถาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายณัฐภูมิ  จาดเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายดาวินท์  พลายแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายทีรปกร  ผลมั่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธีร์  โสมาภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายธีรภัทร  ทิลารักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีเบญจลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายภูริ  เปี่ยมมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายวรัตถ  ปัญญาภาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายวีรภัทร  ฝอยทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จุมพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายอภิพล  สุวรรณชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ใจดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงชัญญาภัค  ธนเชวงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงโชติกา  ช่วงสุวนิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงตรีนัญญา  ปัดถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลเอก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธันว์วดี  เอื้อเมธิยางกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงนัชชา  รองเลื่อน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงไปรยา  สุมณีงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพัชรีพร  เผ่าจิครกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพัสนันท์พร  สังข์นาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัฒนปิยสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงรชาดล  ศรีสมิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงรวิสรา  เก้าพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสิริมล  ธรรมเสรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสิรีธร  โยมเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงไอวีรณัฐ  ชัยวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายก่อกุศล  สันถวชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายกิตติคุณ  เกษมสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายชนกันต์  สิริลักษณ์พาณิชย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายศุภกฤต  ทากิระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายทรงภพ  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายธนบดี  เกษียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายธีร์ตภัฏฐ์  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายปภพ  ปลอดเหตุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภูมิลภัตม์  ทองจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายรัชฤทธิ์  ปานทน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายวิชุนรวิชญ์  ถาวรทวีกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายศุภกร  ผมงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายอรรถพล  แสงโพธิ์วงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกชพร  ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงจิดาภา  วีระสกุลทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงณวรา  ดอกหอม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงณิรัศมิ์ชา  ศรีสุวรรณกาฬ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงธนมน  รุ่งรัศมีพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนวพรภัคร์  ภิญโญธนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงนิธินันท์  สวนสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ช่วยชูหนู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรียศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงพิชามัย  เถกิงนาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงภูษณดา  จิระนคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงรดามณี  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสิริกร  ศรีวิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงอรอมล  แก้วสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงอิษฎาอร  อินพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายณัฐวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เติมสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงอัสมาวดี  วิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายกิตติพัฒน์  ดวงมณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายสรกฤช  แก้วหนูนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงธัญมน  เพชรสุภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพัฒิญา  อักษรชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงภัควลักญช์  ศิริมานะชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงวริษฐา  เลิศวิชากรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงสุชานันท์  อันผาสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายกันตินันท์  สุรัตนาวงศ์กูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายภูมิพัฒน์  โพนทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายสูตินนท์  ทารุอิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายอิทธิณัฐ  สิทธิพรชัยสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายกานต์พจี  ศรีไตรภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงจิรภิญญา  สมคิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกษรมาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทนยิ่งยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญภาพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงปาณิสรา  ภิรมย์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวิณิชชา  ชุมมะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศุภิสรา  เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยชุมศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงอชิญาดา  พิเชียรโสภณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายภูเบศ  พรมบ่อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายรษิตวิชญ์  พานิชวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายอิทธิกร  พรชัยพิมลพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายจิรายุ  จิวเดช โรงเรียนราชดำริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายปิยวัฒน์  ศิริอนันต์โชติ โรงเรียนราชดำริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายนพกฤษฎิ์  มณีอิสริยาพร โรงเรียนราชดำริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายชโยดมปณ์  จามรี โรงเรียนราชดำริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายภานุวัฒน์  เเสนปินตา โรงเรียนราชดำริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกฤติมุข  นวกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายก้องภพ  ศรีเพ็ชรดานนท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุจริตกุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายติณณภพ  โพธิ์ขอม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายทินภัทร  พุ่มโพธิงาม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายธนกฤต  พิบูลย์วรกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายสุทธิพงศ์  วรแสงศรีจำเริญ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายมงคลพัฒน์  วรรณรังษี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายดิษยธร  ลิขิตบวร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายนัฐธนัย  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายพสธร  แก้วม่วง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายอิทธิชัย  สุนิพิท โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายฐานพัฒน์  ฤกษ์ธรรมกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายณัฐศิษฎ์  ฐิติธรรมคุณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธีรภัทร  คณากรณ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายพชรวศิน  ปริญญาปราชญ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายพสธร  หลิมวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายพูนพัฒน์  อ.ก้องเกียรติ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายศุภณัฐ  ศุภซื่อสงวน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายศุภากร  ขจรเกียรตินุกูล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายกฤตเมธ  โควานิชเจริญ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายภูริณัฐ  เหลืองอรุณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วกำเหนิด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายสุรวุฒิ  เดือนกว้าง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายรุจิ  สมานวรกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายกวินทร์  เหนี่ยวรั้งใจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงรัตนวรรณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายศุภกิจ  อารี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายจุลดิศ  เดชเฟื่อง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวายุ  อุดมไพบูลย์ลาภ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายคิมหันต์  จงใจดี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายภาณุพงศ์  ลีลาราษฎร์ไพบูลย์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายธนธรณ์  มนตรีพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายภัควัฒน์  ปานกลาง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายยุทธพงษ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายภราดล  สุวรรณเศษ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ปวงนิยม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงปัญฑิตา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐพร  ทองไทยากุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาวงศ์ธรรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวณัฐณิชา  โอภาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอรวรา  เหลืองรุ่งเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงธัญวีร์  แก่นพรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงนัทธมน  อุปริพุทธิ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธีรกานต์  เพชรอุไร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงมุกตาภา  ทิพพานนทกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นายนฤพล  จิรายุอานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายเป็นเอก  นนทสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงปุณณิชญา  ชาญเชาว์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวนิตารัช  ทัพฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายปิติพล  นิตยสุทธิ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงกัญญภัส  ศึกษากิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายภัทรภณ  เจริญวิริยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงวรัญญา  สีโท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภีมพัฒน์  พิพัฒน์วสุธร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายรณกร  เฉลิมแสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงณัฏฐ์นีรา  ค้อสุวรรณดี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายภัทรเธียร  มงคงสวัสดิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงปภาวรินท์  ธรรมกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายตุลภัทร  ส่งศรีโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงวรวลัญช์  สามน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพุฒิพงศ์  ตันติธรรมานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายคณพศ  ชัยอำนวยสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธีรธรรม  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายอิศร  พลางกูร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายวัชรากรณ์  สุทธิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายก้องภูมิ  สุภูตะโยธิน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายโสฬสภูมิ  โรจน์ธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใฝ่ใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายศรัณยพงศ์  วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณัชชา  มหามานิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สังขศิลา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงแพรวภิราศ  รงค์เดชประทีป โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายจักรี  โตทองหลาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสุพัตตริยา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกัลยา  ลัทธิไพร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงพัชราภร  น้อยสนิท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายภูริต  เฉลิมพนัส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายโชติพัฒน์  รัชตวิทิตพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ฟุ้งจรัสศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงหัสปวีณ์  โรขนปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธัญญาพัฒน์  ทัศนวิภาส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายสาธิก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตั้งประกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายจิรัฏฐ์ สตีเฟ่น  ลำเพาพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายณภัทร  ตติยการุณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ตันติวิริยพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวสุพรรัตน์  วรดรเกียรติวรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายศิรวิชญ์  นามจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายสิทธวีร์  เสรีเจริญวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายเมธัส  เกิดพุ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายนภัสดล  เม่งวิสัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายรัตตภูมิ  เพชรภูทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายพลกฤต  กฤตภาส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายฤทธิกร  เกษมวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพศิน  พรเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณิชชา  เกียรติโชควิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพริมา  สันธนะลักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปินตา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงภัทรภร  ศิริคูณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายณภัทร  เจียรวิจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงธัญนิชา  ตันกิจเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายกษิดิศ  มิตรรวมเสรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายศิระภัทร  ไทรพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงปวริศา  บุณยะกลัมภะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายพลกฤต  ยอสินธุ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายพชรพล  แจ่มไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายชุติพนธ์  แก้วศรีรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายณชกร  ภู่ศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายปิยปาณชนก  มีบุญสล้าง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงพัชรวิมล  อุปฐานา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายจักรพรรดิ  เรืองบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงศุทธหทัย  ทองสุขเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงพิชชานันท์  ไทยพยัคฆ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายบอลตัน อาทิตย์  เดวิส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพุทธฉาย  คงทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงอรธีรา  สุภาพักตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงปาณิสรา  สมเสียง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงกรกมล  ปึงแสงจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงกชพรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงพัทธ์ณีตา  ธนะสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายภูทัศน์  รัศมี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายจีราวัฒน์  วรวิชัยรุจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายกันตพงศ์  ไกรสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายยุทธเดช  แซ่เจ้า โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตพ์  เฮงศรีธวัช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกิรณา  ใยบัวเทศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงณิศภานันท์  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงเมทิกา  กรพุฒิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายณัฐธเดชน์  วิวัฒนพูลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงชัญญา  ปัญจทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงธรรมาภรณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายวัชรินทร์  ผาเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายอัครชัย  สัตถาผล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงปวริศา  หุดากร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงณัฐกุล  เศวตสุทธิสิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายจิณณะ  ลีสิรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงเพียงขวัญ  พัวพรพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายศุภกฤษ  เดน่อน เพ็นโรส โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงภิรมณ  ภู่สภานุสรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอิลานา  สงสมพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีชัยกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายศุภวิชญ์  กวินจิราพัชร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงชนันชิดา  แก้วมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงณัฐชุตา  วิริยะ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงเกลียวพัตรา  จักรตราพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงปานชีวา  นิรุตติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงปาณิศรา  นันทสำเริง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 นางสาวณัฐวรวี  ช่วยจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายพศิน  แซ่โง้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงภัชธนษร  มงคลธนมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงศิรินญา  เลิศรัตนมิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายพสุ  จินายน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงณัฐณิชา  โปรา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกชพรรณ  แย้มอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงชวโรจน์  เลิศเชิดศิริกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงลลิตภัทร  กดทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สระมูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงหริณญา  ทองมุณี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงลลิดา  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงฐิรชญา  วันวิชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงเอมใจ  เขตร์รัมย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงปลายฟ้า  เตชพาหพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายคุณากร  ปัตยะกร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายชยุต  ฉัตรฉายแสง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พิพัฒนุภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวธนพร  ศรีสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงสุกฤตา  บุญซื่อ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงปริยากร  สินโจ้ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ภูเขียว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภูธน  ลักษณ์ลาวัณย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูสุทน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายพชรพล  ชีวโรจน์ฐากูร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายรัชพล  ช่วยไธสง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุระพล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงทัชชกร  ลำน้อย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายณชพล  จรุยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายสรสิทธิ์  สุหิรัญญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงภคมน  เกลี้ยงทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงเบญญาภา  นาประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นวลน้อม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงณภัทร  เอื้อฤาชา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงธนพร  วิชัยกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายธนนันท์  ตันศราวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพรวลัย  เฉลิมวัฒนไตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายภากร  เกียรติยุทธชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลภนโชติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงอรทัย  หิรัญสิริลักษณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายกิตติศักดิ์  รุธิรบริสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายคุณากานต์  บัวทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายณัฐกิจ  รัตตะโน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธัชพล  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายพีรธัช  ขำมีศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายภัทรพล  วรรณธนกิจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายภาณุวิชญ์  พงษ์ภมร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายรชต  กำจัด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายศรัณย์  ไพรพิมล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายศักรนันทน์  แปลกวงษ์ศิริกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายสุทธิกานต์  แพนลา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงกชพร  เชื้อวงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงกัญญ์ธนัญ  สุจริตศรีชัยกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นพฤทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงญาณี  มุ่ยแดง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณรันฑิยา  แท่นรัตนกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงธนพร  สุขสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุณฑริกนววิธ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงบงกช  คุ้มภัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปภาดา  เอื้อจิรกาล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัศมี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงปาณิตา  หงษ์โรจนวิวัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปุณญณัฏฐ์ปภา  อุดม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงแพรพลอย  ทิพรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงภัทรภร  ฤกษ์อุดมสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงรตนพร  ประสพสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวรวลัญช์  อังคประสาทชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงวรัทยา  เถือนยืนยงค์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงวริษฐา  เรืองเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  นิมเกิดผล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอรณัฐ  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงกฤติกานต์  เขมะกนก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงปรายฝน  วรโยธา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงวิภารดี  ศิริอำนาจ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริเลิศฤทัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอรปรียา  สอนสระเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายชุติเดช  เปรมธีรกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายณัฐกฤต  อัศวพัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายเทพพิทักษ์  สว่างวิทยวัฒนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายธนดล  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายธรรมชาติ  ธนาวุฒิวร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายปวริศ  อัศวกิจธนานนท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายภูชิต  วงค์ชมภู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายวรกร  ซู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายวิชญะ  มานะชัยชาญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายอานนท์  จันทร์วาววาม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายพงศภัค  แสงปก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายพิรุฬห์  มงคลชูเกียรติ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงณัชชา  แพน้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงทิพานัน  บุญรอดดิษฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงธีติมา  บำรุงพงษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญยืน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปิยาภา  ราชตาจ้าย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพัชรินทร์  พลรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิชญา  พรหมมินทร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราตรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ตรีวรรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภัทริตา  ต้นทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงรตา  แสวงสิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวริศรา  จำปี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงศุภลักษณ์  จิตสมานสุข โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงศุภิสรา  ตุลายศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสิรัชชา  สิงหชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสุมัชฌิมา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอภิสรา  นาคแปลงศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงอารียา  ชัยกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไพราม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปวิตรา  เอี่ยมปรีดา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทศนักข์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงสุชญา  ภาคพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ขัดเพ็ชร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายณัฐกิตส์  สุตะคาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายนัฐภูมิ  ชูราษี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายนิธิพัฒน์  ฉัตรโพธิ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายภัทรวุธ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศุภเวที โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายธิติ  สิทธิสตพร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงจริชยา  เสมาน้อย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงอภิสมัย  ไชยราช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงนริศรา  จารา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงนันทิกานต์  เงินโรจน์ประดิษฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายรัชศร  พู่ทองคำ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชากร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหาญผล โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายศุภสัณท์  รอดภัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายวีรชิต  มงคล โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายมนัสวิน  ขอขจายเกียรติ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายอชิรวิขญ์  พงศ์พานิช โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นายจิรัฏฐ์  คณารักษ์สันติ โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงลภัส  เทพสุธา โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายศิวกร  ศิวาวุธ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินบำรุง โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงวิรัลยา  พรพลานามัย โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายสิริชัย  ประเสริฐศรีชล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงนับทอง  พันธุนะ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายเนธาร  ปานสกุณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายปฐวี  อินทรสกุล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายปณิธิ  อุไรชื่น โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายณพิสิษฐ์  นฤนาท โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายภคภูมิ  สิกพันธ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายวริทธิ์นันท์  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสมุทร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงโรมิกา  จันทสาร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงอภิชญา  เล้าเจริญ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายธนกร  รุจิภิญโญโสภานนท์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงกุลญาภา  สนสี โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงจิราพร  คำฝึกฝน โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงนัทธมน  โปสรักขกะ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพมาลี โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงมนพัทธ์  พงศ์วรินทร์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายกรวิชญ์  ชูน้อย โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายจิรายุ  เลี้ยงสุพงศ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายชาคร  นิจพรหม โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายปวีณ์กร  มณีโชตื โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายพศวีร์  อุ่นเรือน โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายอนวัช  บำรุงศรี โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกชามาส  สันติภาตะนันท์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เทียนสุวรรณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงฐิติชญา  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงแทนธารา  กัลยางาม โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงภาวิดา  ผุสดีโสภณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายชยพล  มงคล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายณรบดี  โรจนานันท์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายธีภพ  ธารีเวทย์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธีวสุ  วงศ์วิฑูรยาพร โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายปุณณรัญชน์  ยลวิลาศ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายอธิภัทร  ศิวะตระกูล โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองระอา โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงอิสราวรรณ  เทพพรพิทักษ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายณัฏฐภัทร  นิลสุวรรณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายหฤษฎ  สังขะระ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายวิทธพงษ์  ลัดพลี โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายชยธร  ชื่นเพ็ชร โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงมณีสรวง  ช่วงมณี โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายธนวัฒน์  เผือกพวง โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาศ โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงวรินรำไพ  ชุ่มช่วง โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายธนกร  เสนีย์อมรเกียรติ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงปวริศา  พัวทัศนานนท์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายธนวุฒิ  เผือกพวง โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงปุณยภา  ช้างพงษ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายดนุพิชชา  อินทรชิต โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น