รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนฑัต  เงาเทพพฤฒาราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายสถิโชค  พรประเสริฐมานิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกิตติธาดา  โสรมรรค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤติน  นวลจริง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายนพอนนต์  เทศผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายณัฐธนนท์  ปิติเจริญพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 นายปัณณทัต  อยู่พุก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนรวิชญ์  จันจุติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนนล  ตรีทศกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายสุพีระ  มลุลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลักษณ์ศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณฐพล  ทวีอมรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายสรวิชญ์  คิดประดิษฐ์ทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายกนก  ผลฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณขจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายอิทธิกร  เมฆสุจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายปุริมพล  ตั้งตระการกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุรโชคสิริพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกฤต  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวีรวิทย์  เจริญวงศ์นำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวีรภัทร  ลี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายวรพล  อภิรักษ์คุณวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายทศธรรมรังสี  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนวัฒน์  สุขญาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวิศรุต  จงภิญโญตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภูชิต  ธารางกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายศุภณัฐ  อาจอำนวยวิภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสวัสดิวัฒน์  อธิวัฒนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายวรพล  จันทร์นก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายพศิน  สุภาผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนินธร  โลหะพงศธร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายปานเทพ  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายระพีชลสิทธิ์  เป้าสาทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐนนท์  มั่นเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายณธกร  จารุบูรณศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายคุณากร  โชตินภาพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปรรณพัชร  สฤษฎ์ผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปกรณ์สิทธิ์  สิทธิเวชไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายสุภนัย  รอดนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายกันตพงศ์  ทับเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายเศรษฐวุฒิ  ชุมนุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชาคริต  ซึมสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีรานันตชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายคมชาญ  อังอรุณกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายฐาปกรณ์  พิพัฒน์ผจง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธีรธัญ  จันทร์เฉลิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายปัถย์  คงชาญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศุภวิชญ์  ตระการสิงหนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายภคิน  เนียมสอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายณภัทร  เชาว์สาธิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภารุจ  ตั้งเทียนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีวัฒกพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายอิทธิพัฒน์  ซ่อมประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภูตะวัน  สระทองเถื่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายศุภกร  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกฤษณ์  เมฆรุ่งจรัส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายศิวกร  ญาณทศศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายปัณณทัต  เล้าสืบสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายเดชาวัต  เชวงมหาปีติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายเสถียร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอภิชา  ชัยชววุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายจาฏุพจน์  ตวงสินทวีกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายกวิน  แก้วมังกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกษิดิศ  ลิมปิติเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายพิรัชย์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุกโฉมงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนกร  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปองคุณ  ศิวาลัยพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศิระ  รักษาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายปวีณ  หวังพิชญสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายมกุฎมนตรี  มหาพชราอรุณใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธีร์  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปจิต  เรียบร้อย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายก้องภพ  เกิดพืชน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณรณ  ฉัตรจิตกรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายกฤตภาส  เขียนประชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายจิรัฏฐ์  ฉัตรศรีนพคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายศุภกร  เดชะขจรปัญญา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายศิรวิชญ์  ทูลไพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภานุวัฒน์  บัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายพลัฏฐ์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายวศิน  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐดนัย  นิธิตรีรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดิ์ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวรัญญู  พงศ์สุวรรณสิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชัยสิทธินันท์  ศรีประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายจรูญวิทย์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสรร  ตันวิจิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพาทิศ  เตชะกำธรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนนทพัทธ์  งามบรรหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายสิราวุธ  มโนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายวิญญู  เอื้อศิริพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกิตติชนม์  ชาวนาวิก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสรทรรศน์  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายปัญจพล  ตั้งยุรจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 นายรัญชน์  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายจรูญโรจน์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายอรรถพันธ์  นิวัฒน์ปิติคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายวิชญ์  มูลสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอธิภัทร  รัตนะวงศ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณภัทร  ชินสุวพลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายศิธาสิทธิ์  บันลือปัญญาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 นายณกัญจน์  คงพูลเพิ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายจิรวัฒน์  สายสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายศิร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นายสิรวิชญ์  กิจนพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายคมกริช  สาครสุขศรีฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายภวัต  ลีชาแสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกฤติเดช  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภูเพชร  สุพพัตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายกรกวี  สันติอมรทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายจิรเกียรติ  เกียรติชูสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายภัทรเดช  ธรรมธาดาวิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นิธิบุญญาพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกรวีร์  ลีลาอดิศร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายประกฎษฏิพล  สมมูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสิรภพ  สงวนความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายชิษณุชา  สันติอมรทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายเจตพัฒน์  ตันติพิทักษ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายวสุพล  จุฑานพมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายสุทธิพงษ์  พรมปราการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภูมินันท์  อัศวะศิริจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 นายธนบดี  เลาลักษณเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายภูมิภัทร  สันติถาวรยิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณพัฒ  ทวีวงศ์วรพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายศิวกร  เทศเกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายนพัสสต์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพชรพล  นวลแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายชินธิป  กุลทวี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายณัฐนันท์  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายภัทร์วีร์  เเก้วพิทักษ์คุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายณัฐธนษว์  ภวังคนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายแสนยา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายชานน  ปลื้มหทัยกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายสุทธวิชญ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวัชรธร  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพลกฤต  สาตสิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายเตชพัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายมนัญชัย  จันทร์ควง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกรกฤต  ตันพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายเมชฌ์  จันทรทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายติณณ์รัญชน์  สัทธรรมสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปุญญวรรธน์  พิชยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศุภเสฏฐ์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายยศภัทร์  ศุภรานนท์รัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายวันชาติ  สุภวิรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกฤติน  จินดามัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายสิรชน  ปิยผดุงกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภีมกฤษฎิ์  ภัคสิริศรีโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสรไกร  ไตรอานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายรวินทร์  ชมมิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภาตะวัน  กุลจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนภัทร  คำพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนกฤต  นิรนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนทัต  สันติปรีชาวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณทปพน  อภิกุลประภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายสิรวิชญ์  นามเจริญชัยสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกิตติภูมิ  กิตติภูมิวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายภัสภูมิ  ตันนิรันดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายชนธัญ  แก้วกล้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายอิงควัชร์  ศิรกีรติพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายปวร  เทวหสกุลทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายบวรวิชญ์  ศุภศิริลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภูดิศ  ปัญญาวานิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกิตติธัช  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตน์สราญจิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวรลภย์  ศรีชัยนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายจ.รวิชญ์  กล่อมเภรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจิตรภาณุกรณ์  หวังอาษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายรัชพล  ไข่สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสิทธิภูมิ  บุญไพศาลวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพงศพัศ  แสงสุรีย์วัชชรา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพงษกฤต  กวยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภัคพล  เจริญกิจการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายรัญชน์  เทวาชลาอังกูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวิธวินท์  อภินันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกิจณัฏฐ์  เกื้อกูลเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายคณุตม์ลภัส  อุ่นวัฒนนุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายธีรภัทร์  เทียมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายฉันทวัฒน์  อดิวัฒน์ธนาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เล้าแสงชัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายฐิติวัชร์  ตันชนะประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายทศ  บุญเพ็ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภีรศิลป์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายภูดิศ  เสถียรวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธิติวุฒิ  อริยประยูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวิมุตติ  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธันยา  สร้อยทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายยศกร  โพธิ์อ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายศิวัจน์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 นายณฐดนย์  สมัยรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณชพล  สุวินทรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก่นจำปา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพงศธร  ขาวสะอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนพร  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายเนกศ์  งานโภคิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนเดช  สงวนสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพีรพัฒน์  ปากวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายอาชาไนย  ยกสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายณัฐภัทร  อภิธรรมใบบุญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายก้องภพ  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายกษิดิศ  โฆษิตจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณัฑฒ์  พานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายธีร์ธวัช  เกียรติวีรภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพริสร  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจิรภัทร  บำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายนพรุจ  สอดศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายเจตพัฒน์  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายจิรภัทร  ประเทืองทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอภิวุฒิ  จันทมาลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายศิรสิทธิ์  รอดพ้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายสิปปภาส  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายก้องภพ  เติมวรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอภิภู  ศิริฟ้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายดรัณ  ยุคแผน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายจิรวัฒน์  จรูญธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายกฤตพล  ลุผลแท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณัฏฐ์ปพัท  พยัคฆเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกัญจน์ธเนศ  ทัศนราพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายธนา  อัศวนัดดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วุฒิกนกธำรง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวชิรวิทย์  อุทัยวนิชวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายปริยากร  ศิลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายหยก  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศุภกร  พิชิตวุฒิกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายชวินธร  ชื่นชม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายฉัตริน  ยุ่นฉลาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกิตติพงศ์  งามโภชนมงคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายพันธกานต์  ค้ามีผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธีร์ธวัต  บุญศิริวิบูลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายกิตติศักดิ์  สายยืด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายพศิน  ชินวิกัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายรวิพล  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายอินทัช  อาลาฐิติวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณภพ  เปียซื่อ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายอภิชา  เกษมภัทราธรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกิตติกร  อานุภาพบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายยศวันต์  จารึกเรืองฉาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีสิทธิเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายระวัทร์  พสุนธาวิโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายกษิดินทร  ปั้นแตง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายณภัทร  สิทธิพันธุรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายรังสิมันต์  สุกเพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายกิตติภพ  ผินจิรพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพงศภัค  ชะบา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายณภัทร  โถสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายภควัฒน์  มีใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายเชาว์วรรธน์  กมลวิมุตศานต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายปณปุณ  ขีปนวัฒนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายณัฐพัชร์  กาบกลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปภณ  พลับนิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 นายคณสรณ์  สุดยอดบรรพต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณัฐกร  แก้วสลับเพ็ชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายกษมา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 นายณัฐปิยะ  สิงหเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายสรวิชญ์  ชรินพาณิชกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายฐปนวัฒน์  อินทรสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 นายปราชญ์เปรื่อง  สิวะวิโรจน์กุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายปวรุตม์  เอกพิศุทธิ์สุนทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายธนธรรศณ์  กมลสัมฤทธิชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายพรหมินทร์  กิตติวิทยากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายเตชิต  ธนาพุฒิภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 นายกฤติน  เอกจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธฤต  ตาสุยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 นายสุทธิพร  พรมพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายภฤศณพล  อดุลนิรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายปฐมพงศ์  ณัฐธนินท์รัฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายวรพล  อุปริพุทธิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายภพธร  ญาณอภิมนตรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวริษฐ์  สุรเมธีเวศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชนุตพงษ์  รสหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายภาสพงศ์  วงศ์ศิริเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสัณหณัฐ  แพพันธ์ขวัญเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพงศพัศ  คงเสรีภาพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายดุลยฉัตร  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกฤติน  ตระกูลจินดารัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายรหัทวิชญ์  ลิขิตบันเทิงพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสรธร  เถกิงมหาโชค โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชินพงศ์  ศิริพัชราวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสงกรานต์  ลีฬหนันทน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นายศรัญตกฤต  รัศมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นายธนภัทร  ขยันเพียรภาระกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายปพน  องค์เจริญวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายณัฐกมล  พิงพิทยากุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 นายนนทชา  โดมพนานคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายโสภณ  ธนศรีสถิตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายปพนพัชญ์  เต็มวิสุทธิกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แซ่ผ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายศักดิพัฒน์  สุขเณศกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายรุจดนัย  วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายนัทธี  จตุปาริสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธัชวุฒิ  ธนารุ่งโรจน์กิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายชยพัทธ์  วรกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายเจตณัฐ  วงศิริเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายชานธิป  นัยเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายรวิชภาส  พักตร์อำพน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพชร  รัศมีสุริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชาณทัด  เอื้อนภาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเสฎฐนันท์  คล้ายคลึง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 นายฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายจิณณวัตร  ปานกำเหนิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายรณกฤต  ธนาพุฒิภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 นายบดินทร์  พันธ์เดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายภัทรดนัย  ปรางเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 นายสิทธินนท์  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายธีระพงษ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปรินทร์  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุวรรณเทวะธูป โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายภวัต  ประกายทิพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพงศ์สันต์  ฟูเฟื่องสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 นายนพอนันต์  หล้าใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายณัฐกร  พิรุฬห์การกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งฟอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายพชรพล  วัชรพินธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนากร  ประดิษฐ์กนก โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 นายพิชิต  ศรีสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายชูชาติ  เปาวนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายชัยวุฒิ  เตียงเกตุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยชาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายอามีน  ประเสริฐแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายกฤตเมธ  กรีทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชนุตร์  ตะโกจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณัฐชนน  สีแดง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายกิตติชาติ  จุฑามาตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอภิณัฐ  สืบบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธีระภัทร  แพรไพรจิตรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายกิตติธัช  โอฬารตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพร้อมพล  ธาราศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายสิลา  แก้ววารี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ประเวสไพรสนธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายจิรภัทร  มุสิกประณีต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวริทธิ์  หมื่นแยง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายจิราวุฒิ  ไตรสมรัชต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสุเมธ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายพชรภณ  วัฒนกันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกฤตานน  พฤกษาชัยพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายณัฐพฤทธ์  พุทธิวโรดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายศิวะกร  เลิศอัศวลักษณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายศุภฤกษ์  เจริญศรีศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายพสิษฐ์  ศิริวัฒนาโกศล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายฤทธากร  เลิศปิติธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพชรพล  บุณยโชติมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายปรีดากร  กฤตอภิสิทธิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายนพวิชญ์  ศิริวัชรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายกอบลาภ  สวัสดิ์จิรพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวัฒโณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายอดิศร  พันธ์งาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายชนุดม  เกียรติก้องทวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายชัชวาล  ปานแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นายปวริศร์  สิทธิสงวนศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายพรเทพ  ทับทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายกฤตภาส  หยูคล้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกฤตภาส  เชน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายชุติพงษ์  ไตรยะสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายณัฐพัชร  ปลอดโปร่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นายนนทพัทธ์  คำสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายศุภกร  มาละวรรณโณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นายวสุวัชร์  เมฆรักเสรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายกรกฎ  เกิดใจตรง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายณรงค์ชาญ  เจิมสิทธิประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวีรวิชญ์  เสียงหวาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายกรรชัย  เลิศศรีสกุลรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายเตชิต  ฉายไสว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณภัทร  เนตรรัตนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายเจริญชัย  เตศรีบูรพกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายสุวภัทร  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายฐิติชัย  พรสุริยะศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอภิพล  พุฒซ้อน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นายธนินท์รัฐ  พลภัทรเศรษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นายพฤตินันท์  อิจแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายภูริภัค  เตชะธนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายฉัตรดนัย  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธีรภัทร  ธนพรเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายธนชาติ  วานิชย์พดุงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายเจตณัฐ  นพถาวร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายพงศธร  ชะบา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายตะวัน  คล่องกิจการค้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายณัฐวรรธน์  เพิ่มวณิชกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปวิช  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายคันธพจน์  จิรประภาพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายรัฐธนินท์  นิธิธรรมรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายชมธวัช  มานิชพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายวรภพ  วิทยธีราภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายภีมชยุตม์  มาตุเรศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายวริทธิ์ธร  วิริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธีรวัชร์  ปัถวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัฐธัญ  จิตรเจริญพร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธีรโชค  ฐิตกุลรักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายรวิสุต  เรืองจิตทวีกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายไดกิ  ฮาซาม่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายธุวานนท์  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายนพวิชญ์  ไพศาลอนันตกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายกฤตยชญ์  กาลัญญุตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายนวพล  มีนศิริสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสิปปกร  คุรุมณีตระกูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธัตธน  ลิ้มมณฑล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธนกร  มโนปภาพินท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธนายุต  คชประดิษฐ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชัยพัชร์  อารยาสุทธิพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสรวิศ  สิริพรหมภัทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายชาคริต  ทับมาโนช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายณฐภัทร  วิจิตรฐากูร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายปัณณทัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอรรถพร  สายแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายญาณภัทร  ขวัญภูชิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปณต  อัมภวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายณัฐนนท์  เที่ยงคืน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายธนกฤต  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 นายวรเดช  ทันธิมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายฐิติภัทร์  ถาวรพัฒนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายจิรเมธ  โชติธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายปัณณวัชร์  ปิยะโอฬารรุจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายณัฐวัตร  อิสสรณวัตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายปุณณพัฒน์  คำอาจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นายอัครพล  หวังพิมล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นายชญานนท์  ตันตระการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายอัฟนัน  กาเดร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพีรณัฐ  ตระการสัตยนุกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายกิติกมล  ตรีมิ่งมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอภิชาติ  เขียนศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณัฐดนัย  วิภาคศิลปิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายเอกอมาตย์  อมาตยกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายยศฉลอง  รังวาณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายภาสวิชญ์  เหลืองหิรัญวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายฉัฐภูมิ  สถีรศิลปิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายชยพล  กมลวิชาญาณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธราดล  วัฒนสิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายปพนวัฒน์  วชิรพรธนพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนวินท์  จินตลิขิตดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายณัฐนนท์  สุภาสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายธนยศ  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายณัฐพัชร์  วงศ์อินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายวสวัตติ์  ศิริโพธิ์สกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธีรภัทร  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธัญชนก  อัทธกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเบญจกัลยาพร  วรรณงามส่งผล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพรอุษา  ทองกี่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงรุฑีฆัมพร  สงสาป โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงชาลิสา  อธิศธนเศรษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนบำรุง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทักษะศุภการ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงชวกร  พิมสาร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยชิต โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงวรรณญา  แจ้งตามธรรม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 นายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายนันทวัฒน์  สุขโหมด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายสิขเรศ  นันทิพัฒน์สกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวรกฤษ  กำเนิดเพ็ชร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายภารุจ  ภูรีโรจน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายภูมิภัทร  สุวรรณสุภา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายธนวิน  ศักดาบุณยเดชา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายศศิมณฑล  วรรณงามส่งผล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายขวัญวงศ์  อติวรรณาพัฒน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายธนภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นายภูเบศ  เขียวสอาด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นายธนพงศ์  ด่านธนวานิช โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชลากร  หุ่นศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภูมิใจ  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธีรภัทร  พงศ์พิศาลธรรม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายณัฐกมล  โชติพิบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายทินภัทร  ศิริพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสิทธิพล  อติชาต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกันติทัต  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายธีรพัฒน์  งามเจริญวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายวีรภัทร  เพิ่มวิระพานิช โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายณัฐนันท์  กำลังหาญ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายกฤษฐพลธ์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายนนทชา  เที่ยงน้อย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายชาญวริทฒิ์  เอี่ยมวงศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นายวงศพัทธ์  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธนกฤต  วุฒิกาญจนาวงศ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายเมธวิน  จิตรอารี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายวงศพัทธ์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายปริวัฒน์  ลี้รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายจอมทรัพย์  วรนาวิน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายภูริ  เตชะพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายอธิติ  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายปณิธิ  ลาภวิกรัย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนวิชญ์  นิสุทธิวรรณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณัฐชนน  สามบุญศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายพิทยนันท์  เทียนเจริญ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงแพรวลัษณา  อภิสิทธิ์ภูวกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงพัทธนันท์  นันทโชคปานทิพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิชญาภา  จรูญศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เริญชวลิตกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญชวลิตกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจันทกานติ์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงจิรชยา  พูนสมบัติเจริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงณภัทร  ศรีทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฎฐศิริ  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณิชอัณณ์ดา  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงธนินท์ธร  คงสิบ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงธมลวรรณ  จุ่มสันกลาง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยมรัตนกิจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปภาภัทร  ไกยวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์เสาระยะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงปาณิสรา  คำอาจ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพัชรพร  ทองแดง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สามพ่วงบุญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพิชญา  พุทธรักษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริธนศาสตร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  วิชชากรทวีรัตน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงภัทรียา  นิเลาะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งธนภัทร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงยูว์กะ  โอชิดะ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงรัชฎา  แสงคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงรัชณันท์  ทันตปัญโญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงวิภาณิดา  เจริญสุข โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงศศิวิมล  เหล่าคนค้า โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสิรภัทร  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงสิริโสภา  จิวจินดา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงฐิติมา  เทพผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกรกวรรณ  พลสมัคร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกชกร  ทวีลาภ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสินิทราอร  เนียมจันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงจตุรีย์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงจิรชญา  รุ่งนนทรัตน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงเจนจิรา  ไผ่มี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนบึง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชนรดี  ปั้นสังข์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อัตถ์ประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณัฐกมล  เธียรรัตนกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิทักษ์ผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชนะภัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงณัฐนิช  อนันต์รัตนากูร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงทิพยรัตน์  เหล่าสุวรรณพงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธนัชพร  ใจคำ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธนาภา  ดำพะธิก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธาวิณี  สะและวงษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปฏิมาพร  ไชยกุลชื่นสกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณโภคิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโกศล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงปุญชิดา  วานิชธำรงกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันทวี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงวนิดา  สิทธิโชคจำเริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ต้น โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์สนธิกุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวรินธร  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงวิภานิดา  โมรินทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญส่ง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสขิขา  เหลืองภาณุ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปรีชาเลิศประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอิสรีย์  อุไรสินธว์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จีระมงคลพาณิชย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวฉัตรปวีย์  มิวันเปี้ย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวณัฏฐกมล  มอญปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวนภกมล  คำปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวพิริยาภรณ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวนิลมณี  สอนสุภาพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปนัดดา  สาระพล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปรารวี  ไผ่เมตตา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพัณณิน  รัตตะรังสี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงภัทรดา  ศรีพยุงฉันท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงมธุรพัจน์  แจ่มอารทรา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวลักษณารีย์  กุลจิติวงศ์ธร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สุวรรณมาตร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสิรภ้สสร  มีสุขสบาย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงสิริกร  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวสิริยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวอาทิตยา  เรือนอุบล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวนภัสนันท์  ดิลกพัฒน์พงศา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงธีรกานต์  ธาดาวุธ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เวทย์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงจันทิมา  แซ่เตีย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปัญชญา  อัศวปรีชากุล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสิรินดา  จิรบันดาลสุข โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปรียนันท์  ตันพรพิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนีช์รานันต์  พรมจันทร์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปวริษา  ศัลย์ปานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงมัทตรัย  ซาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนพรพงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกาญจนา  อริยพิมล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวอมลวรรณ  มากมี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวธิดามาศ  หนูศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันติธนวิกรัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณภัทร  สิริสาธิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวศุภิสรา  หมอนทอง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวจิดาภา  แสงโสภิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาสกุลพิทย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวเบญญา  ชัยกิมานนท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวรุ่งอรุน  เหมะศิริ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุขประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสุพิชา  บุญมาสุวราญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปณพรรณ  ยงจันทนาสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงพัฒนพร  จงเลิศวราวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงอรณัฐ  วัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงภัคจิรา  ชินธนรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงทิพจุฑา  ขัตตินานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงศรณ์พิชชา  วัชระชัยพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงชัญญาลัญช์  ใจดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงญาณิศา  ตันจริยภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงบุณณดา  อมตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงอรวิลาสินี  ลีกำเนิดไทย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงบงกช  กิติศรีปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงศลิษา  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงชวพร  เชิดชูปัญญาชน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงอชิรญา  หินเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศักดิ์ชูวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอาริยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสิชนิกานต์  เสฏฐกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธัญธร  จาตุรพิทักษ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงติณณา  เจียรวาปี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงกษิรา  ชุณหวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชีวินไกรสร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  ปรีชาศิลปกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวิชญา  นรินทร์สุขสันติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมภูโคตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอภิชญา  สุวัฒนพันธ์ุกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสุทธสินี  งามประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงวิรัลสิรี  พันเกตุศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธาราธรรมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงศุภานิช  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงจรดภครพร  พงศ์อติชาต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงรินรดา  สุวิยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงเตยหอม  อุดมศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพัสนันท์  ประกอบธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  อัศววงษ์สันติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงทักษพร  เเช่มสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงภวิษย์พร  เเย้มงามเหลือ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงภัทรา  ตรีพลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจิดาภา  บูรณโยชน์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีวาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงกัลยรักษ์  กิตติวัฒน์วรกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงดุจไหมทอง  นลวชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงมุกตาภา  สิงห์จาวลา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงวีราวัลย์  วิเชียรดิลกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงชนกชนม์  ภัทรารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงนันทนัช  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงธัญชนิต  ธีรภาพรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปาณิสา  เจนจิรพจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพัทรดา  บงกชมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสาริศา  เชิญศิริดำรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอภิชญา  โรจน์สิริวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนฎา  ประเสริฐดีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงตุลยดา  ไพรสันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โกศล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงทอฝัน  ชินสุนทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเมทิกา  ไทยเเหลมทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปภาดา  ปุจฉาการ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงอิสสริยา  อิสริยะวาณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงรินรดา  ริ้วตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงภคมน  บุญญาอรุณเนตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองรุ่งพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงญาดา  พันธิตรา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอักษรินทร์  วงศ์สุทธิเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงภคนันท์  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจียมจิระเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาดาชัยพงศธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวนันท์นภัส  บุญศรีเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ลักษสุภาวณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงอรรจนียา  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวรรค์วงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวเขมิสรา  พรรษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวฐิติรัตน์  เชวงกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณัฐนพิน  สัมมากสิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสาธิตา  อัศวธีรากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงรุ่งธริยา  กาญจนามั่งศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวภัทรวดี  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวพิมพ์ชนก  พ่อชมภู โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงมานิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพิยดา  วงศ์อิสริยาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงรัญชดา  สินพิชิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวนภัสสร  วรธำรง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวอัญพัชร์  นิธิจรัสรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงวรนิษฐา  เลาหสมพลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณศิกาญจน์  กมสิงห์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อู่รังสิมาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวแพรฟ้า  สุธีวีระขจร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาวพิสชา  นุยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิชญา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงฟ้าใส  โตธนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสรัสวดี  วรสถิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวอัญชสา  เหลืองอุไร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงพันธิตรา  อังค์สุธาสาวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงธัญชนก  เตชอมรธนกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวนภัสสร  สกุลศรีจิรวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสุพิชา  กิจปิลันธ์กรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงปันปรมี  อมรวัชรพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงภูริศา  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวชัชชญา  สร้อยทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิยธีรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงภัทรวดี  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภารดี  เตชะมโนดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธันยพร  วัฒนะรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงนัทธมน  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวปัทมพร  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวปมณฑ์  เลาอโศก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงรดาพร  จุฑานพมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงวรรณรดา  สมบูรณ์ธเนศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวศศิภา  นีรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวภัณฑิรา  นันทิยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 นางสาวญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงอชิรญา  ประยูรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองเกิด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นางสาวพิชญ์สิณี  ชาญชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวณิชชาพัณณ์  นภัสเมธาพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 นางสาวณัฐวรา  โตอ่อน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวภิญญดา  วงศ์อาษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ทวีสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณัฐนา  โชคบุญเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงภิญญดา  สรรมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสิริภรณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงวรินธร  โตสกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงอริสรา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงสรณ์สิริ  กองชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงนิชานันท์  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  จิรวัฒน์กานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงศุภิสรา  เตชะเกษมบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวธวัลรัตน์  พรหมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวสาวินี  ขุนทรง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวรุจีพัชร  รัตนตันหยง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงนลิน  ศรีบัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นางสาวธนพร  เชน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาววลัยพรรณ  ถิรนันทนากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวณัชชา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล็กอิ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวศิรดา  จันทร์เชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงบรรณสรณ์  ธรรมไชยธรรศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คางคำ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงศรัณณ์ลักษณ์  วัฒนาล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงเอเลน  จิตติวัฒนานุกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงมุกรวี  อุทิศานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงชนกานต์  ทวีวัฒนตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปวิชญา  วิจิตรทัศนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงนันท์นภัส  สัมปะชาโน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงอรจิรา  จิรชัยพรวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยนพกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพิรญาณ์  ขันตันธง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เหลืองนภาเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงพรอิง  สิริพิทยาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปัณดารีย์  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วสีงาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  อิทธิกมลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงปภาวรินท์  เหล่าสาย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงเนรัญชลา  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนาตาลี  มิตรแว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธิรางกูรรัตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงธารศรัทธา  พลเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงธนัชชา  สำราญวานิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศสิริมั่นคง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงณัชชา  มาลาวิภูษิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงณัชชา  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงณัชชนา  แก้วจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงชุติสา  เด่นอริยะกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงชุติกัญญา  ใจเย็น โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงชัญญา  จันทรวัฒนาวณิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงภัชชนก  นิวินธนชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงทัชชญา  ฤทธิธนวัชรา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงธนิดา  อิ่มยิ้ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงสุรภา  สมพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอรณิชชา  เข็มสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงสิริอัปสร  พลายชนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงสมฤดี  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงศิรดา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงวริญญา  พิริยะประสาธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงลฎาภา  หล่อวิจิตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงภชมน  ธารสุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงแพรขวัญ  ชุนถนอม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงพิศุทธณา  เศวตเศรนี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อู่สันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงพิชญาภา  ยิตติพินิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงพัชรกันย์  อิสสระยางกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเปมิกา  อยู่พุก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงนันทน์ปรัชญ์  พาหุโยธินคุณา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณิชา  ศรีบัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุรงคกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาคพฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงณัชชญา  ภานิชาภัทร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงณภีร์  ทวนสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงฐานิตา  เฉลิมสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงชมพูนุท  แดงบรรจง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญยรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชนัญญา  พัฒนาไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ทิพย์สุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงข้าวขวัญ  เมืองศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงศุภัสรา  ประทุมเมศร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงกนกนภา  เตชะสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวรพรรณ  สมบูรณ์สรณ์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงอิสรีย์  อริยเลิศปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงชัญญา  คัจฉพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงฟ้าสวย  ฌายีเนตร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงพิชญากร  พุ่มม่วง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงจิตตาภา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงรพีพิชชา  วราสินกุลภัทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงพิชามณชฺุ์  เตียนะวันชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงรักษณาลี  ทรงศรีทยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปิวราภรณ์  พรรษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงณัฐวรา  พงศ์อุดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงอาภิศชญา  พงศ์นฤเดช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตั้งสุขวัฒนวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงฐิติพร  เข็มทองเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงวันใส  อนันต์สุคนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกษิรา  จักษา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพริมา  โล้กูลประกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  กิติทรัพย์อนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสาธิดา  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงภคมน  ศิริบรรณากุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอุฑารี  อภิเศวตกานต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงอิสรีย์  ธนาภรณ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงอลีนา  รัตนาสิทธิสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอรเนตร  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสราลี  โตศิริพัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงวิชชุกร  เติมวรคุณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงลภัสรดา  ไกรศรศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงปิ่นมนัส  จรรยงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีรานันตชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงปภัสรา  ทองมาก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนริสรา  ชลคุป โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนภัสฒ์ธีรา  รวมศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงชีริศรา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธนพร  ธรรมศิริพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงทรัพย์มณี  สุมะนัสชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงฐิมกรณ์  อินทรกระทึก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงชนัญญา  แจ้งชัดใจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงคัคณาง  ศรีสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกรกนก  เอมรุจิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกนกภรณ์  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงฐานภา  ประโชติรัตนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอารยา  ฉัตรชูเกียรติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงกนกลดา  กปิญชลานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงศุภาภัทร์  หมื่นทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงปภาพินท์  ร้อยแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมฆสุจิตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงณิชมน  สุภานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงธมนวรรณ  เกริกกวิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คชสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 นางสาวอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวแพรวริน  พังจุนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงจอมขวัญ  เหมือนนึก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวนภัสณันท์  เรืองดารกานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงรินรดา  กาญจนวุฒิธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงธิษณามดี  คงศักดิ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพิมพ์สิริอร  บุญสาธิตกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงรุจิพัชร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงมนต์ภัสสร  คีรีมาศสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงอนุธิดา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงทักษพร  ไทยภักดี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงณฐมน  ประกอบชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงอาระยา  อังศุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวภัสนันท์  บวรไกรเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพรนภัส  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงศศิรดา  ประทีปภวเมธา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงรัตนชญา  ฤกษ์วนาพิพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณิชากานต์  แสงระพี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงศวิตา  อุทัยวัฒนานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงกรวรินท์  ทาทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงทักษพร  ตรังคฤหัสถ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงศรุตา  ลิ้มไพศาลสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงชนิษฎา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายสังขกร  สังข์เทพ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายรณกฤต  นันทศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายภัทรพล  พันธ์เลิศระพี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายฉัตรณรงค์  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูริวัฒนพงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายกันต์  มาลานิยม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายชนินทร์  รอดทรัพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงทองกร  พนมธนศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกันย์สินี  คูศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายกษิดิศ  ด้วงน้อย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญวัฒนาเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงนิชนันท์  บุญศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีเจริญจิตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายณัฐวรรธน์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ระลึก โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายอธิป  พงศ์ธรกุลพานิช โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายชวิน  เลิศไสว โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพศวีร์  พูลลาภ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงรัชวิภาเทว  เปรมอนันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายธณกร  วรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงเจนตา  วงศ์เลิศสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงวรินดา  ธาดาชนะสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสิริสิน  เลิศชาคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายจิรเมธ  แปลงเงิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิตติธรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงวลัญย์ญพัชร  เสาวพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงญาณิศา  ทะนามศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายณฐกร  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงชนิกานต์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายธนพนธ์  สุขพิบลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายสิริดนย์  รังษีหิรัญรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายเจตณัฐ  มงคลรัตนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายกันต์ธร  ไข่มุกข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายพุทธรัตน์  อัตติปา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงภัทรกาญจน์  รัตนาภิรตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงพรชนิตว์  เมฆาผ่องอำไพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลื่อนถนอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสราวลี  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงณฐพร  เสรีวิวัฒนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงชวศร  พรพิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงจิรัชยา  เนียมหลวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายภูริภัทร  วสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงปุณยนุช  หนองบัว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงวรรณิศา  จารุกิจไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงรมิดา  ธเนศธันยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายศศิมณฑล  อักษรสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายพีรดนย์  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายยศวร  อัตตนาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกรกมล  คงทน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงนภสร  อ่อนส้มกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายกษิดิศ  ฉัตรทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แพทย์จินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายภารุจ  บูรณกิจวิสูตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงพัทธมน  จรัสฉิมพลีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายอธิภัทร  บุญชำนาญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตนเจริญชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายปิติทัสสิ์  ลิลา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายนภดล  ฉายาชวลิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 นายศุภวิชญ์  สาริกา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นายพัชรพล  ธูปประสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงบุษกร  คุณงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงพาขวัญ  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นายณัฐกฤต  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงฐิติวรดา  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายวัชรสวัสดิ์  เจตน์โสภณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นายพันธ์เทพ  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงณัฏฐิรา  ลาภพณิชพูลผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงชนินาถ  ตั้งขจรโกศล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริพงศ์เดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวภูษณิศา  ม่วงวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายกวินวัธน์  พิทักษ์วงศ์เลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายกัษณะ  ชุณหวิกสิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายนวัต  พิมลเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายณัฐนันท์  สุริยาเวชวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงอนรรฆกมล  อนันท์ธนานุกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงลภัสรดา  วนานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงธมน  ศิริไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายปัณณธร  ขจีสวัสดิการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงกุลธิดา  ลิ้มศิริเศรษฐกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงณิชา  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายพนธิตร  แพแสง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงชนากานต์  ผลทวีวัฒนชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงสโรชา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงรุจีรัตน์  น้อยประไพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงศิรประภา  ไตรยปัญจวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายยุทธ  กาญจนประยุธ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงนรารัฏฐ์  สุนทรพะลิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงณฐมน  ศิริสุนทรลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงจิรัชยา  สุภโชคสหกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉายวัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  เกียรติชนกานต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงรินรดี  แดงสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงอรชพร  ขจรสิริสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายวิชชาภัทร  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงณัชชา  ยอดระยับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ถาวรธนนันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงพิชชาภา  ตราบชั่วกัลปาว์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายวัชรพงศ์  ฤทธิ์คัมภีร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงโศภิตจิต  ฤทัยเจตน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงพรนภา  โสภณพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทัยเจตน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนธิรอต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงรษิกา  กอสุราษฎร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายปุณณวิทย์  วงศ์ประทีปวิไล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายณัฎชนนท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายก้องภพ  ลิ้มเพียรชอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายกรธนัช  วงศ์ศุภโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายพิจักษณ์  วณิชยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงบวรรัตน์  สุนทรส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวภัคธีมา  ภักดีสู่สุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายกิตติพัฒน์  เงินนำโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงธัญรมย์  อวเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงสุณัฎฐา  คงประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายชัยพัฒน์  รัชตภูษิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงพรปวีณ์  วลัยกนก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงเอมวริณภัฎ  กิตติ์ปรีดาวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายปิติภัทร  บุญสมสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิยาวรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงศุภจิรา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายภัทรกฤต  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงณิชกานต์  ปุณณะหิตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายวิญญ์  ภิญโญภาสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายธนัช  พันธุ์อุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายกิตติธัช  ชีวินวรรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายสหภพ  สารสิทธิธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายอชิระ  ธัญเจริญกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงณัฐนิชา  โอสถานันต์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงจรัลรัตน์  จาริกานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  มงคลตรีรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายณฐชนก  ชัยวิริยะพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายอสิวิช  ชัฎอนันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายกฤษฎิ์  ลือศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายธนกร  เชาว์ประมวลกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงฐานิตา  ขุนทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายกิตติภูมิ  กิจนะกุลการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายณัฐ  นิลนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายธีร์จุฑา  อุมาลี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายบัญญวัต  รัตนวิเชียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายณัฐนนท์  พงศ์บุญชู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายนันทิศ  เลิศบัณฑิตกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายชินพัฒน์  เตชะเกสมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายคณาพงษ์  คำชุม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงญาดา  วะสีนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงปภาดา  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงพิชญาดา  เพ็ญจำรัส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงลสธร  จุลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงไอรัก  แซ่งุ่ย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสรสิชา  พึ่งอุตสาหะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงธนิภา  เอกภักดิ์สกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงพนิดา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายนราวิชญ์  เกียรติเจริญมิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายรัชวุฒิ  สกุลรุจา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงสิตาพัตช์  ทิพปภานาท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายสุวิศิษฏ์  สิทธิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายพรพริษฐ์  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายมรรค  สพโชคชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายธนกฤต  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงภัทรมน  ตันติสุญญตา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายกษโรจน์  ศรีแย้ม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  ไมยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 นายวราวิชญ์  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงทศพรประภา  เสรีวิริยะกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงยิหวา  ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงธิติสุดา  ธัญกุลสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายธีรธิษณ์  วรรณแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 นายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐวิชรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 นางสาวอารยา  ชัยทวีโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 นายกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงนิษฐา  ชัชวาลโชคชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวอัญญา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นายปรินทร  พรชัยวิรัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายคณิสร  พุทธรักษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 นายเอื้ออังกูร  อินทร์แหยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายนพณัฐ  ภู่วโรดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายกฤติน  วีระประวัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายกฤษฎ์  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงชยุดา  อดิศรมงคลกาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายลภัส  พรธนมนตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงพัชรพร  ไทยสุริโย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอัคริมา  จงวัฒนาไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกรินทรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายสิรวัฒน์  สุวัฒนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายพนา  มหาชัยราชัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงวริสา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงอภิสรา  นิโรธสมาบัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายภูมิรพี  ส่งสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงศศิภา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายสุวิจักขณ์  ถิระพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายรพินทร์  รัตนวิไลศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พื้นพรหม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงภัทรียา  จงอุดมสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายกฤตภาส  รัตนเวสส์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายปวริศ  พานิชกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายยศกร  ชวรัตนานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายภูมิพัฒน  สัตย์เพริศพราย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงสิรญาณ์  อัมพะวา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยหูติ๊บ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายนิธิศ  นิมิตโชตินัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายภูริสิริ  บุญสละ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายขวัญชาติ  ทิพย์ดวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายพิรพัฒน์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงสุพิชญา  คุณธนสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายสิรภพ  อภินทนาพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายกฤตภาส  เธียรธโนปจัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตีรถานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงสมิตา  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  นรัจฉริยางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงวริศรา  เกตุพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงอัยยา  สุขโข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงสิริกุล  ศรัทธาบุญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงพรรณพัชร  เฮงสว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงณภัทร  เบญจศุภางค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงธนกมล  ยิ้มศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงณัฐณิชา  โถวประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 นายธีรัช  วรกิจเจริญผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายชาญ  สงเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายภัทรกร  หาญสำฤทธิ์ผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงปพิชญาณัฏฐ์  คิมนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงวศินี  ธีรวงศ์วศิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงภูณิชา  กุญช์สุรนาท โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงญาณิศา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงกัญญณัช  คงวณิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 นายธีระชยุตม์  วรชาติธนะสาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายอธิชา  อิสิชัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงอิสริยารัตน์  ขาวงาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายปาณัส  ฟูฟุ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงพัทธนิช  สีเที่ยงธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายธาม  ธนชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงณจัณ  บุญเลี้ยง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายณัฐภัทร  รัตน์ธนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 นางสาวรวิสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายธีร์วรินร์  ติรวศิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายศุภกร  อัคคะพู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงปานระพี  ภักดีวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงบุษกร  วิวัฒนาธรรม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนะโภคะศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นางสาวณัฐนันท์  ชูชัยพฤฒิพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงณัฐชยา  นบนอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงณัฐมน  รัตนวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายภูมิรพี  โค้วสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวปนวรรณ  แซ่ลู่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงปิยาพัชร  วงเวียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นายอิทธิพัทธ์  ศิริกิตติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 นางสาวสิริญญา  ทองนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายภูริณัฐ  ทองปุย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวณัฐลดา  สิมะเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงชนิกานต์  รัชตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายคงสหัส  วงศ์จินดานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายอัครัช  ดวงบุบผา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายพัฒน์กุลธร  ชัยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กหญิงอัครภา  ปัญหา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงพัทธนันท์  ช่อมะลิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 นางสาวพิมพ์อร  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายติณณพัฒน์  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายอภิวิชญ์  นุตมากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายธนภูมิ  คุณมาศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายอิทธิพงษ์  กรป้องกัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงปาณิศราลักษณ์  ฐานาริยชัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายสุนิธิ  ฐานาริยชัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ทรัพย์สิทธิกร โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงกชพรรณ  สาขาว โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงณัฐฐา  ขันธศักดิ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงอรวรรณ  มหานาม โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุดทะสิน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายเศวตโชติ  แสงนวล โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงศิริกัลยา  กิ่งไกว โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายณฐกร  พันพึ่ง โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชอบอาษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายรัฐนันท์  คงสอาด โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายมินธาดา  คำรัตน์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนโรจน์เจริญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงสุคงคราญ  คุ้มวัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงนภัสสร  เศวตศิลป์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กหญิงสุพิชชา  เตชะประสิทธิ์กุล โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงอรวรา  บุญลับพายัพ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงปราชญ์ปารมี  แก้วสี โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงกัลยกร  เผือกมอญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงปณิชา  วิเวชไพศาล โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงศิศิรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 นายกิตติพัฒน์  เอี่ยมลือนาม โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายภวิศ  พลสมบัติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายณพวุฒิ  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายศรัณย์  วสุธาร โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงฉัตรชนก  กลประดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงพิชชากรณ์  วันนู โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายกฤตณัติ  ทองเต็มถุง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายธนภัทร  พุกพัด โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายพรภวิษย์  วัยวาสน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายสิทธิชัย  ขันไกล้ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายกิตติธัช  จิรภัทร์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายชวกฤช  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายธนวัฒน์  พนาลัยสีทอง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายปิยะราษฎร์  กำริสุ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพรวิรุฬห์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายชนาธิป  พิทยาคมกุล โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายกตพล  จังวัฒนาทรัพย์ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  สุริยะไกร โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายศุภณัฏ  ธัญญานนท์ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายณัชพล  สหัสสเนตร โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายกฤติวิทย์  คำประดำ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายภาทิศ  อังคพรกุล โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายศิขรินทร์  ทัศนเสรี โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายจุติ  บดินทร์อิทธิเดช โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายอาณกร  เขมทโรนนท์ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายปวเรศ  แคล่วคล่อง โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายพิชชากร  จลาสุภ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายกัณฑพัฒน์  บุตรดาวงศ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายพุทธวัฒน์  แดงรัศมีโสภณ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายคณพัฒน์  วัชรประกาย โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายณัฐดน  ขาววิเศษ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายพชรพล  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายศิวกร  บุรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมมณี โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงเบญจพร  ชูวิเศษสุข โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายจินตภัทร  ไชยสิน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงพรวิไล  ชูคันชั่ง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายธนภัทร  ตรองชนะ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กหญิงสุชาวดี  สังขะบุษย์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงทิวาพร  โถมจังหรีด โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงสรัลพร  รุรีธนโชติ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงปุณยนุช  พุ่มพวง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงตวิษา  ครองรุ่งโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวมัชฌิมา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายธนพลทิต  มาศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงณัฐธิตินันท์  มาศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กชายกฤตบุญ  หาญทวีทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายวศิน  มิ่งเมือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงมาริสา  เกสพานิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญเกิด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กชายนนทกร  เเสงปาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  เข็มสม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยนาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายธนกร  ฉายสุริยะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กชายธีรยุทธ  ชูเชิด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงเพชราภรณ์  โพธาทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาติวันชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กชายธนัฐธัฐ  ศรีสารัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กชายชาตรี  ลิขิตเนียมกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงกิรณา  วรรณโสภณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงจุรีพร  เอกจรูญสุโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายชวัลวิทย์  มังธิสาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สระสมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงณัฐธิดา  กำไรเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายประสบโชค  ทองทรัพย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายเจตพัฒน์  สาทิตานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายปรีดี  ทองพุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายปุณยวีร์  วสุรักษ์พงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายวงศกร  เกตุเส็ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายภีมพล  คุณดิลกธนกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายนนทขัย  ใจดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคาสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนเกื้อกูลชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงธัญทิพ  ใจเด็ด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงสุพิชญา  ทับโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงศิริภา  พิลาพาท โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ฐิติเวชวรภัทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงอักษราภัค  สงขาว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงญาณิกา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงพัชธินัน  สุขุตมตันติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงชมชนก  พุ่มโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงรุจาภา  สุกใส โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงสุวีรยา  คงมี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงภริดา  ปริยวาทกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทรวิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงสุภชา  สุภเกษมวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุตรพรม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงกัณฐิชา  มิตรทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงยลรดี  แสงจอมทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงยลรดา  แสงจอมทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงจิรัชญา  พระบำรุง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงรมิตา  โควานิชเจริญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  บุตรสระ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงปุณณดา  ศรีทิพย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสาททอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงมทินา  อินทะศิริสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงขวัญชนก  ไตร่รุ่ง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงลักษิกา  อมรเลิศฤทธิชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญเลิศเจริญสุข โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ขุนทองแก้ว โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงสิริยากร  เมฆฉาย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงวิรัญชนา  จรสไพศาล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงธาดาวรรณ  ภูวนวิจักขณ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงพรจิรา  ดวงทิพย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงอรุณณี  ธรรมชุตินันท์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงณัฐกานต์  มรกฏกำจาย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงภัทรียา  ทองรุ่งงาม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงรดิวันต์  พรนราดล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงณัญสินี  ศรีบุตรา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มนุช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงนลินี  คร้ามยิ้ม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงสุชญา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงจันทร์จรัส  หอมสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองกิ่งแก้ว โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงวีร์สุดา  เหลืองพูนสิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติวิวัฒนกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงภัทรพร  ไตรสุทธิ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงอัญชิสา  สิขิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงภัทรธิดา  หังโส โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เสถียรวราภรณ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงสุรดา  ยศวันต์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงวณัฏฐา  จตุรรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงเกวลิน  ภูมิราช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงวานิสา  เจียมศิริวัฒนา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีจรรยา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงปุณยนุช  ลิ้มโคราชพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงไหมฤดี  ถนอมแสนดี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงพิริยมัย  ฤกษ์ปรีชาชาญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงพัทธนันท์  กังวลสุข โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงวริยา  ครุฑนอก โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงกรชนก  แจ่มศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงเบญญาภา  จัดเจนนนาวี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงณัชชา  ศุภชัยโกศล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงพรธีรา  ปุณยกมลปรีดา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงวิชิตา  ดาบเจริญชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงปุณยนุช  วีระโชติไกร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงพรชนก  จุฬาโอฬาร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงชัญญา  เสือดาว โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงสันชนา  หิรัญไกรลาส โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงสุปรียา  น่วมขยัน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงภคนันท์  ทรรศนียศิลป์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงอนัญญา  ธีระพจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงธัญพิชชา  กิตติประเสริฐสุข โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงสุพิชญา  ปภารัตนกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงไอสยา  พัฒนเลิศรัตนไชย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงภารดา  บุญช่วย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงนีรชา  เมธีสิริพัฒนะพงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศิริวัฒนา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงคุณัญญา  กลิ่นสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงบุษญนันท์  ไชยแสนทา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศักดิ์เสมอสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงนิศรา  พลอยสุทธิผล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงพีรดา  สละกลม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงภัคจิรา  วิชญวาณิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงปรานรวี  สุขสว่าง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุพันธุ์​วณิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงประวีณา  โฆสิตะมงคล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงพรรษประสิตา  ธนัทกุลโรจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงกุศลิน  เซียงจิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงนภสวรรณ  ภุชงค์โสภาพันธุ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงภิมม์  ประยูรเกียรติ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อวู้หลิม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงภสินี  ว่องไวไพโรจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงภิญญดา  สุขปราโมทย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงมัชฌิมา  กระตุฤกษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์มณีสกุลชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ไฉไลสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงณัฐรุจา  อุ่นเรือน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงรติวรรณ  พันแสน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงอุษา  อินทรอำนวย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงศรุตา  สุขเจริญนุกูล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงสาธนี  เอี้ยวสกุลรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงญาณิศา  ตันติศิริเจริญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงบุณยานุช  แต้พงศ์ทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงภัทริดา  แพทรงพัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิลิตกานต์พจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงณิชชรัตน์  ธงภักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงนิธินันท์  สกุลสถาพร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  กอบชัยณรงค์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงมัณฑนากร  อนันตวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงเครือวัลย์  ดวงจันทร์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีจิตรไพศาล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงพิมดาว  อินทะวงษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงไปรณัฏฐา  เรืองวิทย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงณัฐณิชา  สะสมทรัพย์เจริญ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงชัญญานุช  รุจิรกาโมทย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงอชิรญา  สุดเสน่หา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงชลาทิพย์  โรจน์นำประทีป โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงศุจินันท์  โรจน์รุ่งวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงกรวรรณ  คงมีสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงพิชชาภา  เอกภัทรกุลชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงสุภรา  วิจิตรการโกศล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงภัทธีดา  บุญมาลี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงชาลิสา  แสงจันทร์ศรี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์ดี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงภัคจิรา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญเกิด โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงวีรินทร์  ภูศิริพิบูลย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงศิกานต์ชญา  เทพา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงจิดาภา  นรบุตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงสุภาิดา  สุวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงนฤชล  ไมล์หรือ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วงศ์สิมบุตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงสุริโยทัย  คุ้มอนุวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงลวิตรา  คิดฉลาด โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงรัชณิภา  วงศ์ตรีรัตนชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุริยากรกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงมิรันตี  แสงอรุณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทีปถิ่นทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงกฤติยา  กาฬสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงจิดาภา  นาควิสัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงกัลยรักษ์  รัตนมณี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงสัตตบงกช  อัครวุฒิญาณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงปิยะพรรณ  ปัญญาสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ลำปอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปานทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสร้อย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถาวรศาสนวงศ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงนัทธมน  สุขพืชกิจ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คงสุนทร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จิตรระเบียบ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงนีรณัฏฐ์  อัศวสุดสาคร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงณัฎฐ์นภพร  รุจิดาศิริสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงวิชญาพร  พึงไชยพัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงศรันย์ภัค  จันทรอาภรณ์กุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศลดิลก โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงจีรนันท์  มายวัน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงอัยย์ลดา  พฤทธิประเสริฐ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนนันท์ฐานนท์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงพิณญาดา  มณีสุริยงค์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เศรษฐ์เสรีกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงพัทธนันท์  เพชรราช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  โชคอำนวยชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1695 นางสาวอาริสา  แซ่เจียม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1696 นางสาวสิตานัน  กิจเวคิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงอเนชา  ยกสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงกัญลักษณ์  สกุลไทยสุวาทิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1699 นางสาวอิสรีย์  เจริญชนะกิจ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 นางสาวปัญญ์ชลี  ฉีดอิ่ม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงพรนภา  สมบัติศิริ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1702 นางสาวกัญนิภา  เผือกม่วงศรี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธิติธนากร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1704 นางสาววิรดา  วิไลนาม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1705 นางสาวพรพิมล  เล้าหเกียรติ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 นางสาวจินตรัตน์  อริยศุภกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงสิริยากร  สกลอรรจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงชญานี  ปั่นโภชา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวคัดสรร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 นางสาวชรินทร์รัตน์  สมยา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงภาวินี  วิชญวาณิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงณิชชิศา  โตวรรณศิริกำธร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายธรรมสรณ์  สุวรรณวรภักดิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายธนบดี  ชัยเสนา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายธนัญชัย  พร้อมจิตร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายธนากร  จิตรซื่อ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายธีรพล  กิตติศรีบูรณ์กุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กชายปนิธาน  ประดาสุข โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กชายปวิรนันท์  จันทร์เรือง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กชายพชรพล  หะหมาน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กชายพิตตินนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กชายพิทยา  ต้องกิจเจริญชัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายภควัต  เพ็งพิทักษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายภูมพงษ์ษา  วิวัชร์ประยูร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายภูรีรัช  สถิธางกูร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายรวินันทร์  ชัยประดิษฐ์พร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กชายวรกมล  ฉิมม่วง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กชายศราวุธ  จันทิมา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กชายศรุต  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กชายศิริวัช  แจ่มดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กชายธนกฤต  สาหร่าย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กชายสหรัตน์  ทิมไทย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กชายสิรภพ  เอี่ยมจารุภิญโญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กชายอานนท์  ทับมาโนช โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงกชพร  ศีลพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วบัวดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงฐิติลักข์  นิมมานโสภณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กหญิงธนพร  ภู่ทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงนนทพร  อัครไกรวรพันธุ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงนิรดา  ธรรมสุภโชค โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่โก โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงปทิตตา  รัฐวราภานุ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงพร  สวัสดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงพีรดา  เลิศดำรงเกียรติ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงวรนุช  วรชินา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงวิรดา  กลหลัด โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงสุธิหญิง  ศิริธนโยธิน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงสุวัพิชชา  เคารพไทย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงอารยา  พงศ์ทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายศิวดล  ลุนเพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กชายธีรธนัตถ์  ชัยศิลบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กชายอธิกานต์  กิจปาโล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายพีรพัฒน์  พิริยุตะมา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายอชิตศักดิ์  ชัยทวีพรภัทร์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ชรสายออ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงรัฐวรรณ  แก้วสิริไกรสกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงวิไลวัลย์  กาญจนะพัฒน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กหญิงยวิษฐา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงวิชญาพร  แกมทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงปาณิศา  ดิษยบุตร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขเกษมชัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงพิชามญช์  วิศิษฏ์ปรีชา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงพัชรพร  ชาวลี้แสน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรวิเศษ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงณิชกุล  จังศุภมงคล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงครองขวัญ  มัคนา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงศิรประภา  สังกะเพศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หาญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงบุญฑริกา  ทิพทา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงมณฑิตา  ทักทาย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1773 นายสาริศ  ชูพงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 นางสาวรวิสรา  ขาวแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงนภสร  บุญญะภานุพล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1776 นางสาวอุเบกขา  โจไซย่าห์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายอิสระ  สระแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1778 นางสาวปทิตตา  จันทะรัง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1779 นางสาวชมม์ชนก  เมาลี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กหญิงพิชชาพร  อมรประเสริฐชัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1781 นางสาวอภิญญา  คุณแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงวรรณภร  ศรีทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 นางสาวจินตนา  ถ้ำสิงนอก โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 นางสาวชลลดา  สุขเกษม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 นายธัญธร  สุขเกษม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงนิศาชล  สุภาพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงพลอยนภัส  เจริญนกอักษร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธ์เพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายกฤษดา  นิพนถติยันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายธีธัช  วัฒนกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 นายสถาปนา  ตินพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 นายใต้ฟ้า  สุขเรือง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายกิตติพงศ์  ก่อกิจสุนทรสาร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1794 นางสาววิวรรธณี  ประภาทรงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1795 นายวัรเชษฐ์  เขียวนิล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายภูวเมศฐ์  มงคลโรจน์พัชร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 นางสาวปราณปรียา  วงศ์สว่างพานิช โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงอภิรดี  ชูชีพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1799 นางสาวนวรส  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1800 นางสาวขวัญข้าว  สิทธิวโรทัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1801 นางสาวนาริฒน์  พิเคราะห์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 นางสาวสิรินดา  หลักบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1803 นายสิทธิชัย  ใจเมือง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงนพวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 นายวีรภัทร  เลิศกำจรวัฒน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายธนกฤต  ธรรมตระกูล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 นายวิศรุต  ชูทอง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายพสิษฐ์  แซ่เตี๋ยว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงภัทราวดี  สำนักวิชา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายธนวรรธน์  จันทรเวโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงอภิชญา  วีนิล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายพีรภาส  เจียรสุนันท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายธนดล  ควรเฉลย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยศร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายสุกฤษฏ์  อรียเวโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายศุภณัฐ  อำนวยพินิจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงสุชานันท์  จิตดิลกกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ประภาทรงสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงสุนิสา  ทองเลิศลักษณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงกุลสรารัตน์  กรุตสัมพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายสุวพิชญ์  หงษ์คู โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โคสาแสง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายภูมินทร์  แก้วมณี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายธันวา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายกมลภพ  อภิพรสกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายนิพนธ์  ปัทมะโรจน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายธนัท  คงพระบาท โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงสรัลชนา  มหาสัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายนันธพัฒน์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายอนุรุธ  สุภัทรศฤงคาร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงศิริวิภา  พูนสี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายอัครวิทย์  พงษ์พิศาล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายวิชวิทย์  นักตรีพงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายธรรมสรณ์  ฉัตรชยานุสรณ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายเจษฎา  ผาพงษา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายอัฑฒกิตติ์  สาวนะชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายฐกร  ปัญญานนทชัย       โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายณัฐกิจ  อิศรางกูรณอยุธยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธีระรุจินนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายเปรมชัย  ประยูรผลผดุง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงพรรวษา  วงค์วัฒนา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงแพรวทิพย์  บุญทวีสมบูรณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายเวชพิสิฐ  นันทเสนีย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติน้ำเพ็ชร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงปัณณธร  คมกฤส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายนนทพัทธ์  พิบูลพงศ์พันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงญาดา  เอมประณีตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงญาณิกา  กองสุภาพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายมนัสนันท์  ปาริชัยยนต์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงเบญจรัตณ์  ศรีเสริมสิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงอรุณีย์  กุลธรรมโยธิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กัตพงษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงณัชชานันท์  แตงอ่อน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงวริสา  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลปทวีวงศ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงธมลวรรณ  เอมแจ้ง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงศุภกานต์  พึ่งบุญไพศาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายเกษมพงษ์  ฮ้อศิริมานนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายปัณณฑัต  รติพงศ์ภักดี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณมณี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 นางสาวพชรมน  อินสตุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงพัตรพิมล  ไชยวรินทรกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุตรคำ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงวิรากานต์  สมานคติวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายอนันตเดช  สอดสี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงธนันยรัศมิ์  ชินโชติวรานนท์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงปาลลิน  ศรฤทธิ์ชิงชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงศลิษา  วัตนวิทย์สกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายศุภกฤต  เนียมน้อม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายณวดล  คงนิธิเฉลิม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายพนทวรรตน์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงธัญชนก  บุญบำรุงทรัพย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงรักทรียา  เจนอนุวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงปวันนันท์  ยังสิริกุลโชติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายอติชาต  เพ็ญวงษ์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายพลชนก  ใจสะอาด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงณัฐวดี  ยิ้มประสิทธิ์       โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ฉัตรกิจอนันต์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงไอริน  ชมวิวัฒน์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายพงศ์ณวิชญ์  งามสวนพลู     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายชินภัทร  ประมวลศิลป์ชัย   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายธนภัทร  เหลียน   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายพณิชพล  เปลี่ยนขำ     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายณัฐวัชร์  ตันติเวชการวงศ์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงศิรดา  เชี่ยววิทย์     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายนิธิกร  ศิริวิชยาภรณ์   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายไพบูลย์  ทศพลไพศาล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงเกียรติยา  ขอนแก่น   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายพชรพล  แสงสุกแสง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายธนภัทร  หงสกุล     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายรุจินพ  ศรีเรืองชีพ     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายณัฐวัตร  พิทักษ์เศวตไชย     โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายปรัชญา  วันประเสริฐ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายตะวัน  ตันเจริญ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายรัชพล  พราหมณโชติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 นางสาวชวัลลักษณ์  ตั้งจิตอภิชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงสิรินุช  นิยมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงชลธิชา  แสงแก้ว โรงเรียนมหรรณพาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ถาดทอง โรงเรียนมหรรณพาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงมาติกา  กันหา โรงเรียนมหรรณพาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายจิระพัฒน์  เทพประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายบุรเศรษฐ์  วัชรเสถียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรพาณิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงธนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงวิชยา  สุขสร้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงศิวาพร  อิทธิไกรสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงธิดารัตน์  พิพัฒน์เสาวพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าพินิจสถิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายธนธรณ์  ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายธนากร  ศิรินพวงศากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายอิงค์  โยธินรัตนกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายนวิน  สกุลเก่งศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายกฤษณพงศ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายอนิวรรตน์  เหลาทองกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายภควัต  สิทธิสิริโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงแพรพรรณ  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงรัศมิ์สินี  เขียวศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงกันยนา  เขียดแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงนิศารัตน์  ตัณพิพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงธนพร  ศรีไชยวาลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายสุวยศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงณัฐฐยา  เพชรเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายชัชณภัทร  พิศสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายทีปรกร  รักแฟ้น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงชลดา  แซ่โค้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทรเรืองศร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงอัจฉริยดา  บุญก้อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงภัทราวดี  ลี้เจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ทองอินทรีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายวรโชติ  อึ้งจริยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงณิชาดา  เสริมจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายพรรษพล  เรืองฤทธิ์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงอภิชญา  อภัยโส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงฐิตารัตน์  หิรัญจิรศิริภพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายวีรภัทร์  ดีวงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายปรเมษฐ์  ลัพธ์เลิศกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงปวริศา  ทองเจือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงณัฐ​วลัญช์  พาทัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสรีสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงหทัยภัทร  จิตมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงอนัญญา  บัวบาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายวิชาฤทธิ์  สมสี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงธัญชนก  สักกามาตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายปรมิฐิกร  พูลทวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงสุชาวดี  คู่แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงรณภส​รณ์​  กาญจนา​วิล​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายรักรบ  เเก้วผดุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงพรรณิภา  เกิดมีเพียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายอาทิตย์  เหล่าทรงจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายกฤติน  อัมลึก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงศศิภา  รองทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงนันทกานต์  สุขกรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองมนต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายอธิษฐ์  พูลอิทธินันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุนฑารักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเวกวิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงกัญญามาศ  อ่วมใจอารีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายธนวัฒน์  หลี่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายณัชพัฒน์  ศรีกลชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงชนิดาภา  พิงชัยภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เกตุแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงธารทิพย์  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายกันต์กวี  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายพีรยุทธ  แสงอาทิตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายสิทธิพล  ปิยะทัศนาพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงโชติกา  พัฒนาวิจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชัยศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จินาพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงภัทรกร  สตานิคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายธนธรรม  อินทฉิม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายวรันธร  เลิศรัศมีส่อง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงธนัชพร  พยาครุฑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายภัคธร  สิทธิสิริโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงอิสรีย์  สิทธิปิยะกมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายพัสกร  นุชกระโทก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงณิชาภา  สลับสม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฉั่วสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงอภิชญากานต์  ปีติวัฒนาชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงอภิษฎา  อยู่เรือนงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายชยุต  นิธิพลากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงภคพร  เหลืองเกื้อกูลชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายกล้าก้าว  ทองประสงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วนิสสัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายธณภัทร  น้อยอิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงหทัยกานต์  หอมผกา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงปาลิกา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงนภัสกร  คำดวง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงฐิติพร  จิตนิยม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงคติยา  ทรัพย์นิวัตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายธนาธิป  โชคอนันตัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายวีระภาพ  ฮวดอุ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายประวันวิทย์  อดุลสีหวัตต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงจิราภรณ์  ขำนิพัทธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายนัดทวุฒ​  สีสำลี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงธัญมน  หาญวงศ์ไพบูล์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงศุภนุช  ผาริการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงวณัฎชญา  นพกวด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงภานุมาศ  คงสุนทรเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงอภิชา  รัตนาวลีพงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กชายชิษณุพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายสิริภาส  พรหมมาศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายธนวิน  นาสา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายรัชชานนท์  ปาปะไพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงอนัญญา  ระมินโท โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายธนดล  จันเสน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงธนพร  รัตน์วงศ์วิรุฬห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญสวา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงวาริศา  อ่อนชัยศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายพุทธิพันธ์  ปานสง่า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงพินิตพัชร  กันสุธา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงสุธาสินี  วัฒนะประการชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงพัชรมัย  แจ่มสุวรรณกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ประยูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงจิระวดี  ชูวงษ์วาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงกันต์  บุญเกิด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายศิวัช  มหาชีวสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงณัฐวลัย  มาเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงนันทวรรณ  อ้นบุญอิ่ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายดนุพร  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายอนันตภพ  พิพัฒน์มงคลศิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงอมลรดา  อินทุกานตะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายกานต์นิธิ  อินทุภูติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายอำนาจ  วชิรโภคา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงณัฐชนันท์  อมรเดชาพล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงชมกนก  กมลกุศลมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แตงชัยภูมิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำเพราะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงรมิตา  อรุณสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงฐานภา  เปิ้นสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายณัฏฐกร  พูนเจริญสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายกฤษณ์  คัมภีรางกูร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายปรเมษฐ์  จินดาโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงธิญาดา  ตั้งวิโรจน์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายนราวิชญ์  เลิศอภิรักษ์วงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองมั่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงศศิธร  คำใบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงอณิษา  วันดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงรัตติ​นันท์​  ศศิ​ศรี​วัฒน์​ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สว่างวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชัยชโลทรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงพิชญา  หงส์สุวรรณรวี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายชัยนันท์  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายจิรเมธ  ปั้นศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายสรวิชญ์  ติวะนันทกร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายปฏิพล  ศรีเรืองไฮ้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงเนตรธิดา  เงาศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 นางสาวนรีกานต์  อินทุภูติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 นางสาวธิญาดา  ไพรศร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมชุติพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงกลรัตน์นรา  วริศเรืองวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงเมทิกา  พงศ์เดชาโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงปัทมา  ปานอู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายรัฐธนินท์  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายบรรณรุจ  กังสดาลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 นายณัฐภัทร  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงนิภากร  จันธนาชามพูนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 นายธีรชาติ  คุณธโนปจัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2074 นางสาวณัฏฐณิชา  หงษ์กำเนิด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายธีรภัทร  แก้วสลับเพ็ชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 นายนภ  เหล่าพานิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงณัฐญา  อุ้ยอ้ำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2078 นายธนวัฒน์  ปลื้มกิจมงคล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงนิธิพร  จรียภาส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 นางสาวณัฏฐณิชา  โสมนัส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายทัศน์พล  ธำรงชลพิสิฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายธนกฤต  บริสุทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีหาบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงสุมารี  แซ่ย่า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงณฐพรรษ  ศิริพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงตีรณา  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงสุทธดา  โภคาสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงพราวรวี  หลากสุขถม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายตฤณธร  ศักดิ์รัตนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงภาลักษณารีย์  ตันชรากรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กหญิงธนัชชา  พุฒดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธาชีพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายอธิป  ดันงา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายญาณภัทร  ศรียะอาจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงปรางค์วดี  พุ่มสีนิล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงทวินันท์  นันทขว้าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายบุญยวีร์  เจียรสุนันท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงปนัดดา  ทัพภูมี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายเตชินท์  ชวณากร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายศุภกร  เจตนาเจริญชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กหญิงเกณิกา  พิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายธนวัฒน์  วิริยะชัยการุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงณัชชนันท์  กำลังเสือ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงอภิสรา  นาคปรุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายปัญชวิน  รวยรวย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายกันตพัฒน์  สุคันโธวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายศุภกร  เมืองจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายสิรภพ  รักขุมเเก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงมาริสา  อาดัมเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายนันทิพัฒน์  มีเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงจิรัชญา  จันด้วง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงสุพิชญา  สิทธิเชียงพิณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงอรทัย  ใจวันดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายวีรภัทร์  ศิริเลิศพิทักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายสรรพณัฐ  โล้วพงศ์สถิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงฐิตาภา  ฤทธิ์นำศุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายปัญญพนต์  มุสิกฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงสุชาวดี  เทียมสุชาติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เสกตระกลู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโมฬี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายวศิน  เจริญศรีพูนสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กหญิงรุจิรา  จันทรากาศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายณัฐณัฏ  ธนพรวงษ์สว่าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายรัชนาท  สินปัญจะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายศิรสิทธิ์  พิพัฒน์นวกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทวงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงหทัยการ  งามวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายจักริน  หงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายวรชิต  อรชุญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงนริศราภรณ์  อาบสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กชายชลิต  ยศเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงกุลปรียานุช  ตันสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงณิชาภัทร  อดิโกศลยิ่งสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงศุภากร  วัฒนะคุ้ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กชายธนพงษ์  รุ่งพิพัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กชายธนภณ  ยะปัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงเขมิกา  ตันติวรากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กชายณัณัฏ  ธนพรวงษ์สว่าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กชายอัจยุต  ศิลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายจีรศักดิ์  บุญเกียรติบุตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กชายชาญภูม  มีชูนึก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กชายวีระพล  จารึกอธิคม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กชายวชิรวิทย์  ปทุมาภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงอวิกา  วิบูลยศริน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงพิชชาอร  บุญสด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงนวรินทร์  น่วมขยัน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงปารวินท์  หอมอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายภูธเนศ  บุญบาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1