รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกช  ถิ่นบาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพสธร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเมษยา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทตวรรณ  สัมพันธ์อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณภัทร  วชีระสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชนันท์  ดาใจคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอรกานต์  สั่งสอน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศศิประภา  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพัชญ์ณิชชา  กรลิต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอชูรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติพงษ์  วรศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำดล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายเอกวิทย์  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชญาณี  สีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายทักษิมันต์  บูชาธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายรังสิโชติ  อรวรรณ มาทีฆะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายศิรภัสสร  นิลสาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนรัตน์  จงเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายแทนธัญญ์  วงษ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายสุขสรรณ์  วิมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลธิดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  นนธิสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทราพร  กลางสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปิติพงษ์  อ่ำดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดคงสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชลนิชา  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายสุทธิภัทร  เกษมณีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเมธาวดี  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวิศิษฎ์  คำสด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤต  ธรรมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพอฤดี  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฐิติพร  มหาชน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุธีมนต์  อนันตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญชนก  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทราวรรณ  กุลมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมัญทิรา  อินทจร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงรินลดา  พะระนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอารยา  ลำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐกานต์  โสมสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชานัณฐ์  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชุตินันท์  วิวิตเสวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐพัชร์  ภีระจิ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐนิกา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนื่องวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวิมลศิริ  งามชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศุภาพร  เหล่าเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายรัฐภูมิ  หมีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกิ่งเพชร  ภูมิม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชมพูนุท  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินสละ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอามานี่ คาเรน  บัวบาร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปภาวิชญ์  เศรษฐเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกณิศา  สายเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอุษามณี  ชัยผัน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงแพรวพิชชา  วังสีราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชชานันท์  นันทะโกมล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนพวินท์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภกฤต  บรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศิรภัทร  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายศักดิ์ระพี  ประชุณหะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงะนภรณ์  คฤหปาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายรชยศ  เจริญพะกุไพศาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายนันทิพัฒน์  โป่งแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชัญญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวัชรสาร  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรอุมา  เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนจู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายกันต์ดนย์  พร้อมพลากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกนกพร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอลิชา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์รื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศศิชา  อิ่มรัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายกนกพล  อุปติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  งามวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภสิน  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายิิอนุชา  ปิยะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายพิภู  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงขวัญจีรา  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเทวินทร์  สุหงษ์สา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณภัทร  สอนจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชนาธิป  พิมนุช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพัทธดนย์  สิงห์เวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภิญญดา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายอัมรินทร์  บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชญานิศ  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงบุญณิสา  ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภูวิศ  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอภิชชาดา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายภูวิศ  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายยุทธภูมิ  ธุสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธิติวรรณ  บุญเกษสุรพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอริสา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐนนท์  มั่งคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสิทธิชัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกนกพร  ทาทำนุก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธนภูมิ  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายพณวรรธน์  ทะแวนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายภควัชร  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายฐิติกร  จงเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายศิวกร  ธานีตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปราณปรียา  ทับทาบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพลอยนภัตร  สมรูป โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกัลยา  อรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสิทธิพล  ทัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายศุภกฤต  แจ่มสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุพิชชา  เจตเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายประสิทธิ์พร  ยงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธนภร  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธนากร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเกศราภรณ์  จินเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงตรีชฎา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงจุฑามาศ  คลุ่ยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงญาณิศา  ชินอาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวิยดา  อุ่นผาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปริฉัตร  พลวนอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงโสภานุช  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงขนมน  พัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนวพร  จักร์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรดา  ห่างภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เหล่าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงมินนิม  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธิดาวัลย์  วิหก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจตุพร  ฉวีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิดารัตน์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์จิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชลิตา  นนท์คำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณิชาวี  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายแทนคุณ  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลานา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายหริหฤษฎ์  หายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายทวีสิน  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเบญญาภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลำหัสแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณฐพร  อินต๊ะอุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนฤมล  ขยันการนาวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกมลวัลย์  ผาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจิณณะณัฎฐ์  ยิ้มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชิษณุพงศ์  นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปทิตตา  รักเกียรติเผ่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปภาดา  แพ่งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิชญาภา  กล่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติกรณ์  นฤคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกุลชญา  วัฒนเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุภัสสร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงญาณีนุช  แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพนิดา  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกนกพร  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนภัทร  อ่ำสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนพร  ทองยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนกฤต  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฎฐกมล  คลุ่ยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรัตนประภา  บรรเทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพิชญุตม์  รักเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธรรมนูญ  มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชื่นนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพีรดา  รอดหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์กลาง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิริกร  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิดาภา  ทบพวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุพัตรา  ทวิชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสรวิชญ์  กล่ำทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐพงษ์  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชชาภา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภาวดี  กสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ทัศนวิฑูรกฤษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายคณาชาติ  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เงินแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณฐพร  ระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนัทธ์ทฌา  ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอดุลวิทย์  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปัชญาภัทร  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกรวิชญ์  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายศุภณัฐ  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนพล  จีระดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวชิรวิทย์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัธฐ์นนท์  สุดเขตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปรียาภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัทรสุดา  เจริญนาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มูลเสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชเนนทร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพิริยพงศ์  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุริษฎา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนมน  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงมิ่งมงคล  ชะเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธีรโชติ  ราสี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเดชาธร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรุ้งเดือน  บัวบานพร้อม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนฤดม  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณิชากานต์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปัญญา  สาสิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอรทัย  ส้มสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนัชพร  เตยหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอารีรัตน์  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนวันต์  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอภิวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนรภัทร์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐพล  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงบงกชกร  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ปานมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอธิป  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรธิดา  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสินีนาฏ  หล้าเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธีรภัทร  ปานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจักรกฤษณ์  มีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศตพร  มหัฆฆพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงกฤษสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศศิธร  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกรรณิกา  พินิจเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอินทิรา  เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนภัสกร  ใบเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวชิรญา  แย้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนพภัสสร  เทียมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศักดิธัช  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวิฑูรพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คนสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงภิคัมพร  นาคกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอรพรรณ  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงมณฑิรา  เริงกสิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทราพร  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเถกิงศักดิ์  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนกานต์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพรพรรณ  ลาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธันยรัตน์  วงศ์พึ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศศิณีนาฏ  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชมพูนุท  เลากสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัชรดา  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสายสวรรค์  ช่วยสุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวีรภัทร  คูณปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเรืองริน  ทิพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศุภกร  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวริศรา  ประสาทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอริญชยา  วงษ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายมงคล  รู้อยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปกป้อง  นิลยี่เรือ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพรดำรงค์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัชชา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุณยภา  วรรณภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุยี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงบุลภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์วดี  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกมลพรรณ  เนียรภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงค์โอษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปภัชชา  พรศิรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพัสกร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพัชรพล  พงศ์ชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสรียา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเข็มอักษร  ทองประเทือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธนมวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนฤมล  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงหทัยภัทร  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปัณณวัชร์  จิรากรศิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจารุวรรณ์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอรัชญา  เกตุป่ากะพี้ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐทิชา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอนันยา  พรทั้งสี่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอาริตา  ภิญโญชัยเมธา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกันตพัฒน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุภาวัลย์  มากรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนาถตะวัน  สายทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปลีณา  ดิษประภัส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เชียวเกตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภณิชชา  ปิยะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุชญา  สาระทิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกชพร  คุณาพลเทวินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายฉันทัช  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปุณญพัชญ์  มณีกระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปลายฝน  สีกาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนกร  กุสุโมทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนภาวดี  น้อยหวอย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทะสะวะดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอริสา  กวรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชวกร  ทวีกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเกษมสุขสันต์  เกษมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมณิสรา  แป้มพยอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอภิชญา  มาหัวเขา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุฬมุสิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนุชจรินทร์  สุพลจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัชรพร  ว่องเกษการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปุญญพัฒน์  อังกินันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวทันยู  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนาวา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์โต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองนิล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนินท์ธร  ปู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจิตติภัทรา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปิยาภรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชัยภัทร  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฐนิดา  กสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิณฑกานต์  จำปีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุชานาถ  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธันจิรา  ม่วงภู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมริสรา  ประสิทธิเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพศิกา  กุลพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสิรภพ  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพัฎชรดา  สาระมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปาจรีย์  รักเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปรายธัญวา  ชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณภัทรพงษ์  กะระวะสุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรอาบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพัลลภ  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จินะชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชมพูนุท  ระบอบ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอาริสรา  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัตุยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศศิชา  ทุมมานาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอริสรา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศุภณัฐ  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธาริษา  จันทรังษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุจรรยา  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เผ่าคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสรวิชญ์  เศียรขุนทศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเก็จมณี  ทุมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กระจิว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศุภเกษี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสิรภัทร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนวรัตน์  ภูเหม็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครภัคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพัณณิตา  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเกศรินทร์  วรรณา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงโยษิตา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปริญญา  แยบเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายดิฐพงษ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชาย๊ณัฐภาส  ระเบ็ง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชประเสริฐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงมนสิชา  บุตรดอน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอนุสรา  ต่ายหัวดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐนันท์  โพธิ์ดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงลลิตา  ลินทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธนัชพร  ประทานแก้ว โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรัทยา  ถีระพงษ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพีชรีพร  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเมธิกานต์  มงคลศิริ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวัณณิษา  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรัตตวัลย์  จันทร์ศรี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชวพร  ทาคำสุข โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวนิชพร  ปิยะภาค โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอชิตวัน  ส้มพูล โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพลอยฟ้า  สาเสน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกชธนณัฐ  พันธุ์เขียน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวทอง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีขำ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปวิชญาดา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทัศน์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงต้นรัก  มุธิตา โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนิชภูม  ตุรงคราวี โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อู่สิน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงมินตรา  แสงตะคร้อ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงศศิชา  เชตุสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ขุน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุทธิตา  อินสรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายภูมินทร์  ประทุมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเมทิณี  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอุทุมพร  นิ่มมณี โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนฤมล  ม่วงกันกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลเอก โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสิริยากร  นาคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1 ป.6 คณิตประถม